Ja/ine* VERLOVINGS RINGEN uiQeti 1000 Een rondvlucht boven Amsterdam „Pouleijn" Nieuws! MAISON ZWIERS MAANDAG a.s. Bovendien 10%korting 93 [et fijnste van de plantages MAXWELL RADIOTECHNISCHE SCHOOL Als er een ongelukge- beurtwatzegtmen dan? Haal er VAN MAANEN bij! DE N.V. POLYNORM Volslagen Fraisers, Schavers, Draaiers en Gereedschapmakers BRANDPUNTEN Wegens inventarisatie a. s. MAANDAG GESLOTEN ACTIEVE HOOFDAGENTEN Gegalvaniseerde EMMERS 30 c.m. 13 middell, Prima Emaille WASKETELS 36 c:m. 4 middell. Losse bodemplaten voor wasketels 1.85 PAULUS BUYSLAAN 27 (Hoek Berkenweg) Telefoon 6406 DE PUNTENVRIJE VERKOOP 05 18.20 Zaterdag 15 Januari 1949 Van bet muziekkastje in uw kamer tot de allesbeheersende kracht, die thans de wereld van aanschijn verandertzo was in weinige jaren de fantastische ontwikkeling van de radio. En nóg zijn de mogelijkheden lang niet uitgeput: de revolutie op technisch gebied gaat met formidabele snelheid verder. De grote ontdekkingen uit de oorlogstijd worden nu ontwikkeld en toegepast voor vredes doeleinden. De radio, steeds meer geperfectionneerd, alle verbindin gen onderhoudendtelevisie, die heel de wereld op het scherm van uw toestel zichtbaar maakt, - radar, van groter invloed op het win nen van de oorlog dan de atoombom, - industriële electronica, die een volkomen omwenteling brengt op het terrein van natuurkunde en chemie, van minstens zo grote betekenis als de atoomwetenschap, het is een adembenemend tempo, waarin de techniek vooruitgaat! Blijf op de hoogte van uw tijdAl spelende kunt ge het leren! Wanneer ge een beetje handig bent, graag knutselt, - word dan radio-amateur. U kunt thuis, in de komende wintermaanden, alles gemakkelijk leren. Onze schriftelijke lessen maken het u mogelijk, in enige weken een aardige ontvanger te bouwen, en in minder dan 9 maanden bouwt u het modernste, prachtigste toestel, versterkers, radio-gramofooncombi- natiès.enz.U werkt niet alleen voor uw eigen plezier, maar kunt ook vrienden en kennissen helpen met reparaties en bouw. Zo wordt uw liefhebberij ook voor delig. u kunt door zulk werk gemakkelijk de onderdelen betalen. Maar ontwikkeling en ervaring doet ge zo nog méér op. En wellicht ziet ge er méér in, ligt er een toe komst voor uAls radio-amateur met zendvergunning kunt ge in verbinding staan met heel de wereld Profiteer van de kansen, die hier thans llggenl Het spreekt vanzelf dat voortdurend méér krachten nodig zullen zijn. duizenden technici, - zij zullen de mensen worden met de vaste banen, met de goede salarissen I Bent u jong van jaren, of jong van hart en geest, - grijp dan de geweldige kansen die hier thans liggen. Houd het tempo van uw tijd bij, zorg dat ge er bij hoort, buit de mogelijk heden uit, die zich thans voordoen. Onze schriftelijke lessen vormen een begin voor het verwerven van de Vergeet de televisie niet: Zij is WERKELIJKHEIDI De televisie is thans ook de kinder schoenen ontgroeid en werkelijkheid geworden. De achterstand van Neder land zal spoedig worden ingehaald en dra gaan wij Amerika en Engeland achterna, waar reeds uitgebreide netten voor televisie en vele zenders en ont vangers zijn. Er zit een toekomst in televisie, - er zit geld in ook! Verover de wereld, deze winter nog! Thuis! kennis, die daarvoor nodig is. U hebt een prettige tijdvulhng en werkt tevens aan een toekomst als radio-technicus, of als eigenaar van een eigen, lonende zaak, waarvoor in deze branche slechts een klein bedrijfskapitaal nodig is. Hebt u de nodige kennis verworven, dan kunt ge overal terecht: bij de zeevaart, de luchtvaart, de verbindingen te land, het moderne wetenschap pelijke onderzoek van alle rakken van industrie Er is een hele nieuwe wereld, vol nieuwe mogelijkheden Aan al deze enorme mogelijkheden kunt u deel hebben, als ge mee gaat met uw tijd. U hebt geen verstand van electriciteit.van wis- en natuurkunde? Dat hindert niet. wat be slist nodig is, brengeD onze uitstekende leraren u gemakkelijk bij. En verder zijn onze cursussen door en door ingesteld op de practijk. Probeert u het maar: al in de eerste les, die u gratis als proef krijgt, leert u het bouwen van een klein apparaat voor hoofdtelefoon. Ieder, die de lagere school doorlopen heeft en ge zond verstand bezit, kan onze lessen volgen. Wij hebben cursisten tussen de 14 en de 60 jaar Iedere dag kunt u be ginnen. U krijgt normaal één les per week. maar als u wilt kunt u ook meer of minder krijgen. De cursus kost coropleer f 54 en kan worden betaald met f6 24 per maand. Alle bouwtekeningen enz. inbegrepen EEN PRETTIGE VERPOZINQI Een degelijke voorbereiding voor 'n goed beroep met veel toekomst! Wij leiden o.e. op voor de officiële diploma's Radiomonteur Radiotechnicus voor Radlocentrafa-technlek - Zandfechnlak Televisie Radar ent. enz. If in/\ l-l-l» EA.nd dooi <J« Inipectl* »an h«l SchrlKoll|k Ond«r»l|i PANNINGEN bij Venlo STEENSTRAAT 9-11 Gelieve ml) tonder enige vcrpllcbons hoi orospocius en OvU oen proeOes te tenden. NAAM ADRES PLAATS Aanvrage kan ook par brief of briafkasn geschieden 2 De IC. L. M. vraagt voor het vliegveld Schiphol bankwerkers, fijnbankwerkers, koperbank- werkers; radiomonteurs, radiotechnici; vliegtuigmonteurs, vliegtuigmotormon teurs (automonteurs); plaatwerkers; draaiers, fraisers, slijpers, rondslijpers; gereedschapsmakers, gereedschaps slijpers; instrumentmakers, instrumentendraaiers, «lectrotechnisch instrumentmakers, auto- electriciens. Sollicitaties aan Personeelszaken Schiphol, Serek 121. Reiskosten worden no oproep vergoed. J Mis VAN MAANEN haalt men overal bij wat met leder te maken heeft. Dat weet toch iedereen! SOESTERWEG 214. Te koop: een zware lucht banden wagen, banden 7.50x 20. Dagelijks te zien. Te be vragen: W. Roskam, Ham- merdijk 8, Meulunteren. 4479 WEGENS STERFGEVAL a.s. Maandag 17 Januari GESLOTEN FOTO IMPORT C. BOONEN Co., Amsterdam vraagt voor haar fabriek to BUNSCHOTEN Sollicitaties schriftelijk: RANDENBROEKERWEG 66, AMERSFOORT of mondeling: FABRIEK VEENESTRAAT. BUNSCHOTEN noD BRUID en BRUIDEGOM.. LANGtSTOAAT VS AMLB3POOOT BIJ ONS VINDT U EEN SORTERING VAN 14 KARAATS GOUDEN Per paar: 21.- zond. inlev. 51.- 25.- zond. inlev. 61.- 35.- zond. inlev. f 86.- 40.- zond. inlev. 97.- 50.- zond. inlev. 122.- In de prijsvraag, die in de Jeugdboekengids in de door ons verspreide boe- kenkrant uitgeschreven is, werd ae hoofdprijs: gewonnen door: MICHEL J. VAN HULZEN Daltonstr. 34, Amersfoort. De namen van de 20 win naars van de boekprijzen staan gepubliceerd aan ons winkelraam en op de kin derboekenafdeling (le éta ge), waar tevens de prijzen af te halen zijn. Aan alle jonge inzenders(sters) onze dank. BOEKHANDEL G. G. VEENENDAAL Langestraat 33. telcf. 3232, Amersfoort. Tót ZO woorden /0.50— T £tk^cerd mZêr fO /O ptr Te koop gevraagd gevraagd in diverse plaatsen, voor verzekering tegen kosten van Ziekenhuisverpleging, ope ratie, dokter, medicijnen, enz. Gunstige polis voorwaarden en provisie-regeling. Brieven No. A 53 N.V. ALTA'S Reclame-Advies Bureau, N.Z. Voorburgwal 298, Amsterdam Utrechtsestraat 44 Amersfoort Tel. 6724 Te koop gevraagd: Bruik bare radio-apparaten, gra- mofoon-motoren (kracht en netstroom), gereedschap pen enz. Ook slooptoestel- len en onderdelen, kleine en grote partijen. „Het Han delshuis" Rijwielen, moto ren. radio, electra annex reparatie. H. Brandt. Hof 29 Tel. 6454. Amersfoort. 4534 Te huur gevraagd Woning gezocht te Amers foort, minimum 5 kamers, huur t/m f 40.voor wo ning elders (3-hoeks-ruii). Brieven onder No. 4497 bur. van dit blad. van een gedeelte v&n onze MANTELS JAPONNEN DEUX PlèCES ROKKEN BLOUSES EN OCHTENDJASSEN begint KLUMPER1, KLEDINGMAGAZIJNEN beschikken niet over zogenaamde Oprulmlngs-goederen. Al onze ar tikelen zijn uiterst courant en van prima kwaliteit. Nu echter van regeringswege punlenvrlje ver koop is toegestaan willen wij niet achterblijven en onze vaste clien tele van dienst zijn. - Daarom brengen wij een beperkt ge deelte van onze normale voorraad puntenvrij in de verkoop tegen geredu ceerde prijzen! ULSTERS pracht kwaliteit dubbel geweven met ruit van binnen, in onze beken de solide afwerking en fraaie dessins 114.40-96.50 KINDERDEMIES solide kwaliteit, fraaie afwerking èn nieuwste dessins 20.35-18.90 Heer, bezigheden buitenshuis hebbende, zoekt zit-slaap kamer met pensiun- Brieven onder no. 4528 bur. v. d. bl. Te huur aangeboden Auto's te huur zonder chauffeur. Wij hebben ook wagens klaar staan voor 't buitenland. Vraagt inlich tingen Paulus Potterstraat 34, tel. 5734. 4462 Personeel gevraagd Gevr. in gezin van 2 pers. flink meisje voor de mor genuren. Aanm. na 6 uur. Mevr. de Vrije, Utr.weg 100 4539 Gevr. met spoed: huis houdster, middelbare leeft kind geen bezwaar. G. van Beuskom, Veldweg 13, Bar- neveld. 4533 Op klein Grossierskan toor is plaats voor eerlijk vlug jongmens (16 a 17 jaar), in bezit van Mulo diploma. Prettige leerzame werkkring. Eigenhandig ge schreven brieven onder no. 4545 bur. v. d. blad. Gevraagd nette dienst bode voor de dag of dag en nacht Zelfstan dig kunnende werken, v g g v- Mevr. Berger. Puntenb.laan 14. 4530 Personeel aangeb. Aankomende bediende b. z. a.. zelfstandig kunnen de werken v.g.g.v Ook ge negen intern. Brieven onder No. 4492 bureau van dit bl. B.z.a.: jongeman, 23 jaar. voor administratieve werk zaamheden. in bezit van di ploma steno-typen en goede kennis van boekhouden. En tevens v.g.g.v. Br. no. 4473 bur. van dit blad. Lessen Ann cn Bert Kamperman, Langestraat 113, Tel 5494 Inschrijving Januari-clubs- 4533 Madeleine Limper gedipl. pianolerares, reeds jaren ge vestigd te Amsterdam, geeft ook in Amersfoort les aan volwassenen en kinderen, p/a Joh. Bosboomstraat 29. Amersfoort. 4506 Dansstudio Dan Bcarda. Privé dansles. Bespreking dagelijks van 2-10 uur aan de studio. Utrechtseweg 89, Amersfoort. Tel. 4456. 4486 Dansinstituut Joop Snijders Korte Gracht 20. tel. 5083 Nieuwe lessen voor begin- nenden en gevorderden vangen aan Medio Januari. Inschrijvingen dagelijks. 4176 Diversen Leesbibl. Gez. W. Seheick, Hobbemastraat 23. 10 ct per deel. Alle kantoorbeno digdheden en schrijfbehoef ten. 4488 Voor een goede foto, voor Uw amateurswerk, voor het vernieuwen van verbleekte portretten, voor vakkundi ge reparatie aan Uw toe stel: Portretspecialist de Smalen. 4487 Speelgoed, kinderboeken, enz. Fa. C. Mulder v 'h ter Weel. Alle soorten boeken en romans in Leesbiblio theek „Lectura", Soester- weg 177. 4489 Wat wenst u te weten? Verleden - Heden - Toe komst? Zend foto - naam - adres - f 2.50 en niets is meer onzeker! Postbus 5. Bussum. 4507 P. Hoogmoed, ook voor stofzuigers en wringers op cond. Rijwielhuur p. w. mnd. en jaar. Agentschap „Juncker"-. „Durabo",- en „R S -Rijwielen. Nicasius- straat 8, bij Utrweg. 4508 Naaimachines. Mevr. laat Uw machine aan huis repa reren door vakman met 20 jaar fabrickservaring Even bericht: Mak. Kapelweg 33. Amersfoort. 4509 Archifoto Is ook in 1949 Uw fotograaf. Wij verzor- gen o.a.:4512 Gaat U trouwen? Wij ma ken een onvergetelijke serie opnamen van dit ge beuren. Gratis een luxe album erbij. In 6 uur ge reed. 4514 Reclame en interieur op namen, Reproducties en fo- tocopieën. Dan naar Archf» foto. 4515 Ook Uw zoon In Indië ziet verlangend uit naar een se rie pakkende opnamen bij U aan huis gemaakt door Archifoto. 4516 Administratiekantoor „Het Kompas" Bernulfus- straat 29. Amersfoort, tel. 3036. Inrichten, bijhouden en controleren van boek houdingen. Belastingzaken. 4510 Begrafenisondernemer H. Kuiter. Verhoevenstraat 21, Tel. 5229. bijkantoor Din- telstraat 7. Billijke tarie ven. Nette bediening, v/'h Veenschoten en Kuiter. 4511 Ook voor toneel en par tijen naar hét adres in Amersfoort. Archifoto, Ru bensstraat no. 79, tel. 3070. 4517 Hoogtczon - Infra Rood - Lichtboog. Behandeling vol gens afspraak Inlichting v. Heilgymnastiek en Mr.ssaee. Mevr. Moll Pr. Marielaan 16. Tel 6768. 4519 Geboortekaartjes met een echte foto van Uw pas geborene, in 6 uur gereed, met inbegrip van tekst en I enveloppen. 4518 I A.B.A. presenteert een Bakkersbal op Zaterdag 15 Januari 1949. Aanvang 8 u. Kaarten alleen in voorver koop Langestraat 113. 4478 Uw adres voor tabak, si garen en sigaretten is; W. Hendriksen, Soesterw. 466, hoek Hulststraat, A'foort. 4490 Elcctrisch ontharen, alge hele gelaatsverzorging, ma nicure, hoogtezon bestralin gen. Speciale behandeling tegen roos een haaruitval. Mevr van Haselen, Gedipl. Schoonheidsspecialiste. Bor- gesiuslaan 41. Tel 4520 4491 Een zakenman is altijd blij als - hij met een „Spoortax" rijdt. Tel. 4109. 4494 Een serie geslaagde kin deropnamen met kunstlicht bij U aan huis, in een keu rige album. 4513 Bijhouden van boekhou dingen door erkend admi nistratiekant. vanaf f 5.p. maand. Tevens belasting zaken en adviezen Vraagt vrijblijvend inlicht, onder no. 4503 bur. v. d. blad. Philips rUwlelIampen 13.55 bij rijwielen Reyerse, Spaarnestraat 83, telef. 6686. Autobanden. Zijn Uw ban den glad, d.w z. het pro fiel niet meer zichtbaar, dan betekent dit, dat deze banden niet meer bedrnfs- zeker zijn. Wij kunnen Uw banden met onze nieuwe profielen weer nieuwe le vensduur geven Levering uitsluitend od Bovag-voor- waarden. Weest zuinig, autobanden ziin duur. dus eeeft ze een Vulcano-kuur Vulcano. W. van Zwol..Ho- geweg 30. Tel. 4881, Amers foort 4531 Hebt U adresscerwerk? Geef het uit handen aan betrouwbare, ervaren krachten. Voordelige, snelle en keurige afleve ring. ongeacht kwantum. Prima refenties. Ook ge heel postklaar maken van eenmalige of perio dieke verzendingen. Br. onder No. 4537 bureau van dit blad. Groot Sneeuwbal o.Ev. Joop Snijders. Band Jan van Loo. In Dancing „d'Oranjeboom". Zater dag a.s. Aanvang 8 uur. Einde 4 uur. Entrée 1.- 4481 Grote party kopjes, melk kannen, suikerpotjes 25 ct. per stuk. De Goedkope Ba- zer Kamp 69. 4455 Groot Sneeuwbal o.l.v. Joop Snijders. Band Jan van Loo. In Dancing „d'Oranjeboom". Zater dag a.s. Aanvang 8 uur. Einde 4 uur. Entrée 1.- 4482 Kunstnaaldwerk, de mooi ste en modernste garnering voor Uw japon. Atelier ..Fleurette", Zuidsingel 35. Tel. 3521. 4540 Dames, ook in Uw eigen belang: pas en koop maat- corset,«buikband, bustehou der of elastieken kousen in speciaalzaak, naar onze be kende prettige pasvorm Al le maten, alle prijzen. Ook op advies van H H. Dokto ren Plantsoen West 11. Amersfoort, nabij het poli tiebureau. 4542

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4