\f KLM-raadsman pleit scherp voor grondig onderzoek „Weldoener" hielp ex-NSB'er van de wal in de sloot Bent U ook blond en hebt U ook blauwe ogen? „Groot Edelachtbare Heer" uit de mode 8t Herr Schreieder wordt purper van kwaadheid Radio-conferentie te Hilversum DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROBHet geheim van de tunnel Kerkgang De desolate toestand van de tertiaire wegen aars? So WE Geheim agent in oorlogstijd Zaterdag 15 Januari 1949 7 De ramp met de „Nijmegen" Het getuigenverhoor in het on derzoek naar de vliegramp te Pres- wick begon gisteren pas. nadat de heer Leslie, de vertegenwoordiger van de Kroon, een verklaring had afgelegd, waarin hij erop wes, dat het hier een formeel onderzoek gold en geen partijdige zaak. Hij zinspeelde hiermee op de beschul digingen die in zün richting zijn gedaan ter zake van partijdigheid in het onderzoek. Mr. Cameron, de raadsman van de KLM. reageerde op deze opmerkingen met de me dedeling, dat er geen beschuldigin gen tegen de heer Leslie zijn geuit, „maar ik heb alle reden om protest aan te tekenen tegen verzuimen om bepaalde documenten ter tafel te brengen, die van vitaal belang kun nen zijn. Ik wil alle documenten zien en laten onderzoeken hoe lang dit ook moge duren", zo luidde mr. Cameron's betoog. De KLM-advo- caat zei verder: ,,Het is in mijn lan ge loopbaan nog niet voorgekomen dat wanneer er een getuige werd opgeroepen zoals hier de heer Snits laar, de opvolger van wijlen gezag voerder Parmentier, hem geen en kele vraag wordt gesteld door de heer Leslie of de heer Wilson, die het ministerie vertegenwoordigt, over de vraag of een verkeerd op een kaart aangegeven punt van in vloed heeft kunnen zijn op de ramp Leslie antwoordde hierop dat hij met opzet deze vraag niet aan de heer Snitslaar had gesteld, maar dat hij met mr. Cameron was over eengekomen, een zekere kapitein Malouin op te roepen. Deze is een gewzen chef-vicger op de Noordat- lantische luchtroute. De eerste getuige was gisteren de heer M J. Quayle. beambte bij de luchtverkcerscontróle en belast met het behulpzaam zijn bij het landen van vliegtuigen. Hij hoorde de boodschappen die het vliegtuig kort f- voor de ramp uitzond, en waarvan de laatste passages luidden' ,,Ik denk iets te hebben geraakt"- Daar na was de boodschap onduidelijk geworden. Vervolgens ving hij nog op: „ik heb brand aan boord" of „ik sta in brand" of iets in deze trant, waarna nog het woord „stijgend" hoorbaar was. Kort daarna kwam de vraag ..Heeft U enig idee, waar wij zijn? Dit was, zo vertelde de ge tuige op een vraag van mr. Leslie, Wij kunnen veel van elkaar leren (Van een eigen verslaggever) In de K.R.O.-studio te Hilversum spraken wij gistermiddag de heer W. Vogt, die secretaris is van de internationale radioconferentie, welke deze week in het K.R.O.-ge bouw wordt gehouden. Voorzitter van de conferentie, waaraan de om roeporganisaties van België, Enge land, Frankrijk, Luxemburg en Ne derland deelnemen, is de heer J. B. Broeksz (V.A.R.A.). De heer Vogt deelde ons mede, dat hij van de bij eenkomsten speciaal in technisch opzicht resultaten verwacht. Het Is niet eenvoudig, sprekers voor de .West-Europese programma's te vinden. Het moeten mensen zijn, die perfect de vreemde taal spreken en bovendien genoeg gezag hebben om het betreffende onderwerp te be handelen. „Het belangrijkste van deze internationale besprekingen is wel. dat we veel van elkaar leren", zo zei de heer Vogt. De vergadering van Donderdag werd goeddeels gewijd aan het uit wisselen van ervaringen, opgedaan bil het uitvoeren van het program ma „West-Europees commentaar". J De volgende nieuwe regels wer den hiervoor vastgesteld: Indien de spreker de andere talen dan die van het eigen land voldoende mach tig is, spreekt hjj ook zelf zijn voor dracht uit in die vreemde taal. Deze wordt op de plaat vastgelegd en haar het betreffende land gezonden. .In andere gevallen zal een verta ling volden. Het te kiezen onder worp zal van actue1" aard blijven en op een voor de luisteraars be grijpelijke wijze worden behandeld. De nieuwe serie van deze voor drachten begint in Maart 1949, waarbij Nederland de ril opent. Besloten werd, een geheel nieuwe reeks uitzendingen te organiseren, die zal bestaan in een microfoon- debat. waarbij in tenminste twee. maar In de meeste "-evallen ln drie. der deelnemende landen sprekers 7oor de microfoon zullen komen, die in de taal van het organiserende land over een actueel onderwerp net woord zullen voeren. Het eerste debat in deze geest zal gehouden worden in Frankrijk op 9 April a.s. tussen Frankrijk, België en Luxem burg. Nederland komt ln Septem- 1 ber aan de beurt met België als ■partner. een in zeer Ichte mate opgewonden boodschap geweest. Ook een latere getuige, mr. Harris, had deze laatste boodschap gehoord. Er had een ze kere mate van wanhoop" in de stem gelegen, zo verklaarde hij. Toen men op Prestwick begreep, dat de „Nijmegen" in nood verkeer de zijn andere vliegvelden gewaar schuwd. hun lichten aan te steken. Ook heeft Quayle aan een van zijn collega's gezegd, dat het treffen van opsporings- en reddingsmastrege- lcn noodzakelijk zou kunnen zijn Kort daarna had hij een boodschap gekregen van iemand uit Tarbolton, die zei, dat een vliegtuig dat uit de richting Prestwick kwam. was neer gestort bij Mauchline. 13 km ten Oosten van het vliegveld. Quayle had aangenomen dat zijn bovenbe doelde collega, de heer Leek, de politieposten." ziekenhuizen en brandweerstations in de omtrek zou waarsrhuwen. omdat zulks telefo nisch was afgesproken. Kruisverhoor Een kruisverhoor tussen mr. Ca meron en mr. Quayle ontspon zich over de vraag, waarom niet alle weerberichten die de dienst ter con trole van het landen van vliegtui gen gaf, aan het vliegtuig waren doorgegeven. Quayle antwoordde, niet geweten te hebben dat er een verslechtering in het weer was op getreden en evenmin, dat de op merkingen die in het ,.code"-rapport voorkwamen, niet werden opgeno men in het uitgewerkte rapport over de weerstoestand. Een andere getuige, mr. Harris, ambtenaar van het Britse lucht vaartministerie, werd door mr. Ca meron onder vuur genomen omtrent de gegevens over de windrichting die aan het vliegtuig waren ver strekt. Volgens ae windmeter in de verkeerstoren was deze West, mr Harris had echter in een boodschap om 23.37 aan het toestel meege deeld, dat de wind op de grond Zuid-west stond, met een snelheid 1 van 15 mijl per uur. Cameron merk te op, dat hier dus van een verschil in richting van 38 graden sprake was. Over de activiteit van de politie in de districten van de ramp ver telde It. Jarvis van de RAF enige bijzonderheden. Hij had als contro leur van het luchtverkeer, de poli tie te Ayr telefonisch gevraagd, welke maatregelen waren getroffen in verband met het uitzenden van een ambulance. (Het ongeluk was .oen reeds gebeurd). De politie te Avr antwoordde, dat er geen maat regelen waren genomen, daar de ramp in het politiedistrict van Prestwick was gebeurd. De politie te Prestwick op haar beurt bleek te vertrouwen op de politie te Ayr. De politie te Kilmarnock zei ten slotte. te zullen zien, wat er te doen stond. „Tabinta" maakt extra reis naar Batavia Nu de luchtverblnding met Indo nesië Is uitgevallen zal het m.s. „Tabinta" op 31 Januari uit Am sterdam vertrekken voor een spe ciale reis naar Batavia, om zoveel mogelijk te voldoen aan de vraag naar mannelijke arbeidskrachten voor de opbouw on Java en Suma tra. Vijfhonderd mannelijke passa giers zullen de reis op dit schip maken. Om deze te bekorten, rijdt er op 7 Febfuari een speciale boot trein van Amsterdam naar Genua, waar de inscheping op S Februari zal beginnen. Vier maanden geeist tegen bigamie Tegen een hoefsmid uit Joure Js voor de Leeuwarder rechtbank een gevangenisstraf geëist van vier maanden, wegens bigamie. De man die in 1930 getrouwd was, ging t(j- dens de bezetting naar Duitsland en trouwde daar opnieuw. De recht bank beval echter aanhouding van deze zaak om te kunnen onderzoe ken of de eerste vrouw bij het aan gaan van het tweede huwelijk nog in leven was. Naar bestrijding van ongezonde lectuur Er is een wetsontwerp ingediend, dat de verkoop van zedenbeder- *ectuur door z.g. winkelbi bliotheken aan banden wil leggen. Het ontwerp hoopt dit te bereiken door een aantal „voorschriften in zake leesbibliotheken", waarbij een Vergunningstelsel in het leven zal worden geroepen, dat de gemeen telijke autoriteiten in de gelegen heid stelt, diegenen als exploitant van een leesbibliotheek te weren, die in zedelijk opzicht slecht be kend staan. Het ontwerp beperkt eich tot het trekken van enige hoofdlijnen en wil de gemeenten in deze zoveel mogelijk de beslis sing laten, teneinde de in verschil lende delen van het land heersen de uiteenlopende opvattingen zo goed mogelijk tot haar recht te doen komen. De hoofdopzet is, de jeugd te beschermen tegen haar zedelijke gezondheid bedreigende ■lectuur. Padvinders-uitzending in strijdkrachtenprogramma Te beginnen Donderdag 20 Janu ari zal de Nationale Padvinders- raad eenmaal per vier weken de be schikking krygen over een gedeelte van het strijdkrachtenprogramma van de P. C. J.-zender, om zich te richten tot de verkenners en pad vinders, die als militair in Indonesië verblijven. Dit is mevr. Lepoutre, die met haar man uit Ceffen (Gld.) in Juni 1948 naar Canada is gekomen in het ka der van het gemeenschappelijk Ca nadees-Nederlandse vestigingssche ma voor landbouwers. 1948 bracht meer dan 10.000 leden van boeren gezinnen naar Canadamen ver wacht, dat dit aantal in 1949 nog groter zal zijn. Hier onderwerpt mevr. Lepoutre een kalebas ac\n een onderzoek, dat blijkbaar nogal goed is uitgevallen. Zij kunnen het al zo goed met de familie Frank Ryan in City View (Ontario) vin den, dat deze hun heeft geholpen met de bouw van een boerderij op het land er naast. paden en alle sluikwegen des handels. Hij leverde voor een waarde van 9875,25 uit eigen bezit, zoals h(j zcide, maar touchcerdo persoonlijk nog een winst van 2160.—. Later, toen de prljs- bcheersing de zaak in handen had. bleek, op welk een wijze deze meneer R. uit Luntcren, misbruik heeft gemaakt van de positie waarin de cx-delinquent zich bevond. Hij heeft een bedrag van 29.000— aan ongeoorloofde winst bij een weten te garen. Bij de hotelhouder begon een steeds groeiende argwaan te rijzen Lijsten van geleverde goederen bleken onvindbaar en met deze lijsten ook de vele bedra- gen. Toen werd de sterke arm in de i affaire betrokken. Indien het spelletje nog enige tijd zou hebben voortgeduurd zou de ex-delinquent al zijn levensdagen hebben moeten boeten voor de schul- dcnlast. hem door een „vriend" op de schouders gestapeld. De prljsbeheersing heeft thans de zaak tot klaarheid ge bracht. 61. Met grote moeite vindt Rob de anker plaats, vlak in de buurt van de grot, die toegang geeft tot de tunnel. Maar hoe nu verder? De „Vrij - heid II" is nu eenmaal geen duikbootRob besluit zijn tocht te ver volgen in zijn onzink- bare roeiboot. Hij legt de „Vrijheid II" voor anker en roeit dan de grot binnen. Steil rijzen de rotsen hier uit de zee omhoog; alleen het klotsen van de golven verstoort de stilte. Ja, Harries heeft geen betere plek voor zijn duis- de ingang van dc grot. Ze hebben de „Vrij- tere operaties kunnen uitkiezen. Rustig roeit heid II" nauwkeurig gadegeslagen en Harries, Rob verder, maar hij weet niet, dat hij wordt die zelf aan de perioscoop staat, heeft Rob regelcnt bespied. Want de onderzeeboot, die Harries direct herkend. Nu geeft hij bevel op te dui- aan boord heeft genomen, ligt op de loer voor ken en de indringer onder vuur te nemen. Harries weet nu zo'n beetje met wie hij te maken heeft en h(j neemt geen halve maat- Over het uiterlijk van de doorsnee Nederlanders is nog maar weinig be kend. We spreken over de lange magere Engelsman de licht-blonde Zweed, de donkere kleine Ita liaan. Dit zijn typeringen, die echter maar betrekke lijk zijn. Toen b.v. de Gallup in stituten in dg V S., Cana da. Engeland en Neder land aan vele mannen en vrouwen uit alle lagen van dc bevolking aan hun landgenoten vroegen ..Weet U hoe lang U bent? Hoe lang ongeveer?" bleek dat de gemiddelde Engels man niet langer was dan de gemiddelde Nederlan der. Beide „typen" bleken gemiddeld ongeveer 109 cm lang te zijn. En het Zweedse Instituut voor dc Publieke Opinie stelde vast dat de gemiddelde Zweed blond en donker blond was en niet licht blond. zoals velen menen. Het Nederlands Insti tuut voor de Publieke Opinie vroeg aan een goed samengestelde steekproef uit onze bevolking'. „Hoe zou U de kleur van Uw ogen willen noe men?" Dit zijn de antwoorden die de enquêteurs van de Nederlandse vrouwen en mannen optekenden. blauwe ogen. nog geen derde heeft bryine ogen. Op de vraag van hel N.IPO ..Hoe zou U de kleur van Uw haar willen noemen" antwoordde het publick: Donkerblond Blond Lichtblond 30*6 20% 9*6 Blauwe ogen Bruine ogen Geen antw 68% 31% 1% Ruim van de Neder landse bevolking heeft Dus lichtblond, blond en donkerblond 59% Zwart haar 16?6 Grijs en kaal 11% Bruin haar 3?6 Rood haar 3% Geen antw7% 100% Dc meeste Nederlandse vrouwen cn mannen heb ben blond haar waarbij donkerblond overweegt. Slechts een zesde heeft zwart haar terwijl 3% rood haar heeft Verder stelden de en quêteurs cn enquêtrices vast, dat 13% van de Ne derlandse mannen een snor draagt en 2% een baard. Tenslotte blijkt dat er nog al wat mensen in Nederland geregeld een bril dragen: 34% van de ondervraagde mannen cn vrouwen droeg namelijk een bril tijdens het Inter view. Het typische uiterlijk van de doorsnee Neder landers is dus als volgt samen te vatten. Hij is 1.69 meter lang en weegt gemiddeld ongeveer 70 kg. De meerderheid heeft blauwe ogen en donker tot lichtb'ond haar. Een op de drie Nederlanders draagt steeds een bril. Een Nederlandse man met een baard is grote uitzonde ring maar ruim een op dc tien mannen draagt een snor Voor de Zomlnn Een van de eerste dingen, die Jezus beleeft volgens het verhaal van Lucas, nadat Hij de verzoeking van de duivel had weerstaan, was een kerkgang. Uitgerekend een kerkgang. Daar lezen ze de profe tie. daar prediken ze, dat 't Gods bedoeling is. dat armen de blije tijding Gods zullen horen, dat ge vangen mensen vrij zullen worden, dat blinden zullen zien, gebroke nen worden opgericht. Daar gaat alles als het openen en sluiten van een christelijke vergadering, op de gebruikelijke wijze. En het gebeurt 'er alles verwachtingloos, en zonder dat er iets verandert Maar nu komt Jezus Christus in de kracht van de Geest Gods. Nu wordt het Woord waarheid. Nu wordt de vijandschap openbaar van deze onverzettelijke vroom heid en tevens de overwinnende kracht van Ziin reinigende en he lende liefde. Met bevende handen grijpen we de vreugde van dit ver haal uit Lucas 4 Dat Jezus Chris tus het Woord Gods waar maakt. En met stille huiver ontdekken we achter menselijke onbewogenheid de machtige barmhartigheid Gods die door die onbewogenheid heen- breekt, en een dode kerkdienst maakt tot een feestelijk begin! Be vend, want onze heiligdommen gaan er aan. Maar eenmaal over wonnen, mogen wij juichen in Zijn heerlijke vrijheid van de daad. v. E. Bijna dertig mille aan ongeoorloofde winst Een politieke delinquent te Arnhem keerde terug naar zijn bezit, een hotel, en vond het uitgewoond door Duitsers en Canadezen. De man, die wegens zijn antecedenten niet over geldmiddelen beschikte, zag geen kans zijn eigendom op te knappen Einde 1946 ontmoette hij evenwel de reddende engel ln de persoon van een meneer uit Luntcren die met breed ge baar aanbood de ganse zaak eens netjes te zullen aankleden. Geen geld? Och, daar was wel een bankier die 80.000. zou willen voorschieten. Inderdaad, een financier te Lunteren bleek bereid, dit niet geringe bedrag uit te keren. Nu had de goede engel uit de Gelderse Vallei beide handen vrij. HJJ zocht con tact met een kennis ln Utrecht, die op zijn beurt weer een kennis had onder de meubelfabrikanten. De verbinding kwam tot stand. Er konden zaken wor den gedaan ln grote stijl. Dc meubel fabrikant leverde tafels cn stoelen en kasten en banken alles tegen de vast gestelde prijzen. Onder voorwaarde evenwel, dat hij zijn aandeel in de winst zou ontvangen. Met zaken als vitrages, overgordijnen en kleden wilde het aanvankelijk min der vlotten Er waren geen vergunnin gen maar tenslotte, waartoe dient dc zwarte markt? Die leverde prompt tegen gepeperde prijzen. En bij dit alles stond de gewezen NSB-er hulpeloos te kijken, want hij bezat geen sou, anderen slaken hem in de spullen en kochten naar eigen smaak en inzicht. De zaak begon een welvarend aangezicht te vertonen en dat zag de fiscus, die de papieren molens sneller deed draaien cn de hoteleigenaar dreigde. In airen moede begon deze zijn voortvarende helper voortdurend er aan te herinneren, dat \oor al die geleverde goederen toch rekeningen moesten zijn afgegeven. Na heel veel aandringen kwam de Luntcrense beschermer met de papieren voor de dag Van clc geleende rr 80.000 was een bedrag van 55 691,20 Van Woensdag tot en met vr<jdag werd in de KRO-studio te Hilversum versnoept. De hotelhouder vond. dat het een internationale radio-conferentie gehouden, waaraan werd deelgc- Afdelingsverslag Prov. Begroting I In deze provincie zijn nog 2 2 m 1 n 1 a- 'tuurg o meenten gelegpn Men be pleitte. dat maatregelen zullen worden j genomen tot samenvoeging. Hoc is de stand van zaken betreffende De tollen tc Maartensdijk restant van 24.308.80 in de eerste plaats behoorde te worden teruggestort op de rekening van de hulpvaardige bankier. Dat geschiedde ook. maar even later werd onder druk van „de weldoener" weer een bedrag opgenomen van 29.000 want nu kwam er antiek op de prop pen. „Want in een hotel van standing moest veel antiek te vinden zijn". De meneer uit Lunteren kende alle brede nomen door vertegenwoordigers van radio-organisaties in België, Groot- Brittannië, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Doel van deze confe rentie was te komen tot een inniger samenwerking op het gebied van de omroep der vijf landen. V.l.n.r.: de heren K. A. Wright (BBC), G. R. Barnes. J. B. Broeksz (Vara), IV. Vogt (Avro, secretaris). K. van Dijk (NCRV), prof. dr. J. B. Kors O.P. (KRO), G. Fleischmann (NIR, België), G. de Muyv.ck (NIR), W. Boon (NIR) en J. Lanackem (Radio Diffusion Paris). Afdelingen der Prov. Stalen, die de prov. begroting voor 1949 hebben onder zocht. deelt mee dat met verheuging cn waardering werd geconstateerd, dat de begroting een gunstiger beeld vertoont dan die voor 1948. Intussen werd het onbevredigend geacht, dat de nieuwe wettelijke regeling van de financien geen rekening houdt met de z.g. bchocf- tc-factor en de werkelijke kosten van onderhoud en aanleg van wegen. Geïnformeerd werd naar de mate, waarin dc voorgestelde belastingverla ging len goede komt aan klein- cn aan grootgrondbezitters, in t bijzonder naar de verlaging per H A. grond. Gelet op het in 't algemeen lager rendement van dc Utrechtse boerderijen, werd een ver mindering van belastingdruk op dc ver pachters met het oog op te verrichten herstellingen eveneens ln het belang van dc pachters geacht. Gewezen werd op de deplorabele toe stand. waarin de tertiaire wegen inzonderheid die bij do waterschap pen in onderhoud ve.-keren als ge volg van het zware autoverkeer. Gewe zen werd speciaal op de desolate toe stand van de Kantonnale Weg te Vleu ten. Meerdere leden zagen met verlangen uit naar het prae-advicE op de motie van de heer H Ploeg betreffende de I tollen te Maartensdijk. I Algemene volksbelangen zouden wor- 1 den gediend, indien werd mogelijk ge- maakt, dat door middel van toegangs- I wegen stadsvuil gebracht wordt naar do i uitgestrekte onbruikbare stukken afge- i graven veengrond bij Westbrock. Gevraagd werd mededeling te doen over dc Werkzaamheid van de Op- I bouwstlchtmg voor Maatsch. Werk in deze Provincie. Sommige leden wezen op de wensc- lijkheld van beschikbaarstelling van studiebeurzon ten behoeve van begaafde jonge men sen, vooral ook ten plattelande. Is provinvlnciale steun aan het U.S.O. niet op zijn plaats nu enkele randge meenten van Utrecht te dezer ln ge breke blijven? Inlichtingen werden gevraagd over dc nagestreefde bevordering van de vrije gestlchtskcuze inzake krankzinnigen verpleging. en omtrent dc bevordering van de efficiency in het beheer van de Willem Arntsz-Stlchting. Is het mogelijk het leegstaande gedeelte van deze in richtingen voor andere doeleinden te exploiteren? Geïnformeerd werd of God. Staten zich al nader hebben beraden op de mogelijkheid tot het instellen van com missies van bijstand inzake het prov. bestuur. Gevraagd werd of een behoor lijke samenwerking tot stand kan ko men tussen het Landbouw Ec. Instituut, de Prov. Planologische Dienst cn het Economisch-Tcchnologlsch Instituut. Advertentie Dit is het verhaal van een nachtwacht, HIJ kampte met slaap elke wacht-nacht. Zijn vriend zei toen zacht: „Tip van Bootz cn Je lacht. Om do slaap, want Je bent dan vol aaridacht." •n TIP VAN BOOTZ Inz. Hr A. S.. Hulzen, ontv. 1 fl. TIP Depot bi)i Wijnhandel TIVOLI ji vv ERKT u hier?" vraag ik scherp om op het uitgangs punt terug te komen. „O nee", zegt hij. „Wij voeren slechts de arrestaties uit. U wordt verhoord door de mensen hier. Wer kelijk buitengewoon aardige men sen. Laat ik u dit zeggen, mein Herr, er zal u geen haar van uw hoofd gekrenkt worden zolang U hier bent." „Zolang Ik hier ben?" „Lieber Gott. wat bent U sarcas tisch. Best, dan zult u het zelf wel zien". „Daarvan ben ik overtuigd". „Ik weet wel, dat u het niet zult geloven. U bent van streek gebracht door die verhalen in de illegale kranten. Niemand, die hier voor het eerst binnenkomt gelooft dat, maar later zijn zë allen vol lof. Dat zeg gen ze openlijk". „Het verwondert me. dat ze nog konden praten". Ik heb nog steeds moed en ben niet van plan er doek jes om* te winden. Dom, inderdaad, maar ik heb nu eenmaal nog geen ervaring. „U moet niet z-o hatelijk zijn, mein Herr". zegt Kramer stijfjes. „Ik vertel u, dat alles wat we zul len doen is u hier op deze stoel te laten tot u gesproken heeft U mag echter niet slapen Slaap is het enige dat u onthouden zal worden. Voor de rest kunt eten en drin ken en roken. Alles wat de heren zullen doen is met u praten en trachten u tot rede te brengen". Hij is nauwelijks uitgesproken als de deur met een ruk geociend wordt. „Daar is Herr Kriminal-Di- rektor!" zegt Kramer en staat on middellijk op. Hij klap: de hakken tegen elkaar en heft zijn arm op voor de Nazi-groet. De kleine man, die binnenkomt, gevolgd door vier anderen, neemt niet de moeite de groet te beantwoorden en kijkt rond alsof hij iemand zoekt. Dan ontdekt hij mij, komt met een zeer zakelijk gezicht op me af, schuift een stoel bij en gaat aan het tafel tje voor mij zitten. Hij heeft mijn portefeuille en de andere papieren in de hand. De mannen, die me ge vangen genomen hebben, trekken zich naar het einde van de kamer terug en de nieuw aangekomenen staan achter en naast Herr Krimi- nal-Direktor. Later zal ik weten dat dit de slimme Joseph Schreie der is! „Hoe is uw naam?" zegt hij koel. „Kranenburg". „Voornamen?" ..Johan Ferdinand!" Eén der vier mannen lacht kort en grimmig. „Zo staat het op zijn P.B.!" „Ik wil uw ware naam weten!" „Dat is mijn ware naam!" „Dus u wilt niet spreken!" zegt Schreieder nog steeds op koele Ons feuilleton toon. Dan zwaait hij met de papie ren in mijn richting, wordt rood in het gezicht en schreeuwt: „U be seft zeker wel, dat deze papieren voldoende zijn om u op te hangen, zelfs wanneer u. helemaal niet praat!" „Misschien wel, maar ze zijn niet van mij!" Zijn geschreeuw heeft me op de een of andere onverklaarbare manier weer op m'n gemak gesteld. „Niet van u?" zegt hij, een ogen blik overbluft. „U had ze op zak!" „Ik bracht ze naar Utrecht om aan iemand anders te geven. Ik weet zelfs niet wat er in staat!" „Genoeg" schreeuwt hij en zijn gezicht is nu schrikaanjagend pur per. Dan slaat hij met gebalde vuist op de tafel. „Ik raad u aan op tc houden met liegen. Dat is de enige manier om uw huid te redden. Ik verzeker u, dat ik, als u mij alles vertelt, maar dan ook volledig èlles. mijn best voor u zal doen cn zal zien. wat ik u besparen kan". „Ik kan niet meer dan de waar heid zeggen", antwoord ik. „Dan is het goed"' Hij kalmeert onmiddellijk. Het is de eerste maal, dat Ik bemerk, dat al die woede slechts komedie is. „Ik moet u dan het volgende zeggen U zult niet aangeraakt worden en u zal geen leed geschieden. Dat Is tegen onze etiquette en tegen onze eer Maar u zult moeten spreken Dat heb ben ze allemaal gedaan en we heb ben hier mensen van groter for maat dan u gehad. U zult uw eten cn drinken krijgen, doch geen slaap. U blijft op deze stoel zitten tot we de hele waarheid uit u gekregen hebben! Verstanden? En voor het geval u denkt, dat u het wel kunt volhouden, zeg ik u. dat het record 120 uur is en op naam staat van een leider van de ondergrondse pers. Wanneer u een poging wilt wagen om een nieuw record te vestigen, dan laat ons dat koud! Ik geef u nu over aan deze heren. Auf Wiedersc- hen. HerrKranenburg!" Zijn superieur lachje bij deze laatste woorden geeft me een ge voel of mijn maag in mijn lichaam omgedraaid wordt en ik vraag me af wat het volgende bedrijf zal brengen. (Wordt vervolgd) alle prov. grenzen op hanr doelmatig heid, waarbij vooral gedacht werd aan de toestand tussen Woudenberg Schcrpcnzcel. Hebben Gcd. Staten afwijzend geadvi seerd over een gunstige salarlsregcllng voor de vakleraren der gemeente Utrecht? Excursies Verschillende leden brachten het denkbeeld ter sprake voor de Statenle den gemeenschappelijke excursies to organiseren, b.v nanr dc bedrijven der P E G.U S. en P.U.E.M. of naar het ver- kavellngsobject Eemgebled. Een der leden achtte het gebruik van dc term „Groot Edelachtbare Heer" bij de adressering van de leden der Staten uit dc tijd Hij adviseerde deze zonder meer te vervangen door lid der Staten van do provincie Utrecht. Vele leden informeerden naar het voortzetten van de uitgifte van een prov. almanak. Bepleit werd. dat Gcd. Staten de oprichting van kraamcentra zullen stimuleren. Zijn Ged. Staten bereid to bevorderen, dat gelden beschikbaar wor den gesteld voor het gezlnsverzorglngs- werk? Inlichtingen over het stadium, waar in de baggcrwcrkcn in de Eem zich be vinden. zouden worden gewaardeerd. Zijn Gcd. Staten het eens met de opvat ting van het gemeentebestuur van Am sterdam. dat met de verdere uitvoering van het AmsterdamRijnkanaal niet kan worden gewacht? Wanneer kan de stichting van do proefboerderij in het Zuid-Hol- iands-Utrcchts veengebied tegemoet worden gezien? Een lid bepleitte maatregelen om in- fcctieuze. thuis verpleegd wordende tbc- patiënten te doen overbrengen naar sanatoria. Enkele leden betoogden, dat in deze Provincie in de zorg voor de opleiding tot klcutcrondcrwijzcres wel enige ach terstand bestaat. Mededelingen werden gevraagd over de oprichting van een Middelbaar Tech nische School. Een omstandige uiteenzetting werd op prijs gesteld inzake dc verbetering van de Haar- en Eissehopsweg. vooral de rechttrekking van bepaalde gedeelten. De Commissie van Rapporteurs voegt aan de in dc Afdelingen gemaakte op merkingen nog enige beschouwingen en conclusies toe. Kerknieuws RECTOR A ATS-OVERDR ACHT De overdracht van het rectoraat aan de Theologische Hogeschool der Gercf. kerken onderhoudende artikel 31 K.O door prof. C Veenhof aan prof. B. Hol- werda zal Maandag 7 Februari om 8 u. "s avonds in de Nieuwe kerk te Kampen plaats hebben. INAUGURATIE PROF. DR. H. J. JAGER Dr. H. J. Jager, predikant te Voort hulzen. benoemd als hoogleraar in dc N. Testamcntische vakken in de vaca ture ontstaan door het overlijden van prof. dr. S. Greydanus. zal Dinsdag 8 Februari 's morgens om 11 uur In de Nieuwe kerk tc Kampen zijn inaugurele rede houden, als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool NED. HERV. KERK Beroepen te Putten (3c pred. pi.) J. v. Slicdregt tc Huizen (N.H.i: tc Andel (N.-Br.) {2e maal) J. v. Malcnstcln tc Nlcuwpoort; te Haaftcn L. Kievit te Putten. Aangenomen naar Twcllo H. Engels- ma tc Vollenhove; naar Veen B. Haver kamp te Langerak (nad. besl.). Bedankt voor Nleuw-Bulnen J. G. U. v. Hoogstraten te Harkstede. GEREF. KERKEN Beroepen te Naaldwijk S. D Lank- huijzen te Franeker Ds. A. M. Spiering. Gercf. ziekenhuis- predikant te Groningen heeft voor het aanzoek, zich in Zwitserland te vestigen voor de geestelijke verzorging van dc Radio-programma Hedenavond HILVERSUM I: 19 00 Nieuws; 10.15 Promenade-orkest: 10.45 Rcg uitz.; 20.- Nleuws: 20.05 De gewone man; 20.12 Pianospel 20 20 Lichtbaken: 20 50 Cho pin. 21.00 Negen helt de klok; 21.45 Wie neemt dc handschoen op; 22.00 Weekend-serenade; 22.30 Actualiteiten. 22 45 Avondgebed; 23.00 Nieuws: 23.25— 24.00 Gr.platen. HILVERSUM II: 10.00 Artistieke staal kaart: 19 30 Bezoek hoofdorganlsntle West-Hillwerk te Aalsmeer; 10 45 Le zing drs. Anne H Mulder: 20.00 Nieuws 20.05 Dingen van de dag: 20.15 Omroep orkest- 21.00 Socialistisch commentaar: 2115 Dc bonte bal: 22 00 Stradlva-sex- tct: 22.25 Hoorspel; 22.40 Dc Jonge Flie refluiters; 23 00 Nieuws; 2315 Scm Nlj- veen 2330—24 00 Gram.muziek. Morgen HILVERSUM I: 8.00 Nieuws: 8.15 Gr. muziek: 8.30 Morgenwijding; 9 30 Nws.; 9 45 Omrocpkamcrorkest 10.25 Inleiding Hoogmis: 10.30 Hoogmis; 12.00 Angelus. 12.03 Werken van Tsjechische compo nisten; 12.15 Apologie; 12.35 Michel Srbwalhe, viool cn Isja Rosslcan, piano; 1240 Het Orkest zonder Naam. 12 55 Zonnewijzer; 13.00 Nieuws; 12.35 Het Orkest zonder Naam: 13.50 Buffalo Bill, de held van het Wilde Westen:: 14 05 Introduction et Allegro; 14.20 Yvon le Marc'Hadour; 14 35 Concertgcbouwork.: 15.35 Elisabeth Schwarzkopf, sopraan: 15 45 Koorzang 16 10 Reportage. 16.25 Vespers; 17.00 IKOR: 18.00 Jongcrcn- diensf 18 30 Rcg ultz 19.00 Het Ned. Herv. Kcrkoor- 19,15 Kent gij uw bij bel; 19 30 Nieuws: 10 45 Jussl BJÖrllng; 19.50 In 't Boeckhuys: 20.05 De gewone man- 20.12 Uit en thuis: 22.37 Actuali teiten: 22 45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23.1524 00 Avondconcert. HILVERSUM II: 8 00 Nieuws; 8.15 BBC Symphonle-orkcst. 8 30 Voor de luln; 8 40 Barcarole; 9.12 Sportmodcdc- llngen;; 9.15 Men vraagt; 9.45 Geestelijk leven; 10 00 Zondagshalfuur: 10.30 IKOR 11 45 Tussen kerk cn wereld; 12.00 Les Gars de Paris: 12.30 Do Zondacclub; 12.40 André dc Raaff en Jacques Schut te; 13.00 Nieuws; 13.20 Zo geniet u méér van muziek. 14.30 Boekenhalfuur: 14.55 John Rcnova and his music; 15.30 Even afrekenen, herenI 16 00 Fllmpraatje; 16 15 The Skymasters: 18.35 Sportrevue: 17.00 Gesprekken met luisteraars; 17.15 Een mooi kerklied (II) 17 30 Ome Keesje; 17.50 Voetballen 18.00 Nieuws cn sportuitslagen; 18 15 Wim Ibo's Ca baret ..De Camera Obscura' 19.00 Ra- dlolympus; 19.30 Paul Godwin en Bene dict Stlbcrman; 20.00 Nieuws: 20.05 Rc- portagedienst; 20.45 Vrouwenzand; 21 37 Gramofoonmuziek-, 21. 45 Fritsen en Fratsen; 22.10 Het Omroeporkest; 23.00 Nieuws. 23.1524.00 Gramofoonmuziek. Maandag HILVERSUM I 7.00 Nieuws; 715 Ochtendgymnastiek: 7.30 Reveille; 7 45 Een woord voor de dag; 8 00 Nieuws; 8 15 Tc deum laudamus; 8.45 Johan Strauss 9.15 Ochtendbezoek: 9.30 Het vraagstuk van dc maatschappelljko or de- 10.00 Yehudl Mcnuhln 10.30 Mor gendienst; 1100 Boston Pops orkest; 11 20 Van oude en nieuwe schrijvers: 11.40 Werken van moderno componis ten 12.00 Rie Grlms-Strootman. alt en Jan van Weelden. orgel; 12.30 Land- en Tuinbouw; 12.33 Mctropoleorkest; 13 00 Nieuws; 13 15 Mandolinata. 13.45 Don Kozakkcnkoor- 14.00 Schoolradio; 14.35 Hans Lachman, piano; 15.00 Vox Jubl- lans: 15 30 Trio's uit alle landen: IP 00 Bijbellezing; 16 45 NCRV-koor; 17 00 Het kleutcrklokjc klingelt 17.15 Ka merorkest. 17.45 Rcguitz.; 18.00 Kamerl orkest; 18.15 Sportrubrlck; 18 30 Rcg. uitzending. HILVERSUM II: 7 00 Nieuws: 7 15 Jcan Valssade cn zijn orkest. 7 30 Mil- löckcr programma: 8.00 Nieuws; 8.15 Gr.muziek 8.55 Van vrouw tot vrouw; 9 00 Gr muziek; 9.30 Waterstanden; 9.35 Een dansliedje deint: 10 00 Morgenwij ding 10.15 Arbeidsvitaminen; 1100 Op dc uitkijk; 11.15 orgelconcert door Pierre Palla; 12 00 Het Lyra Trio: 12 30 Land- cn Tuinbouw. 12 33 In 't spion netje 12.38 Gerard van Krevelen; 13.00 Nieuws: 13.15 Mededelingen: 13.20 The Skymasters- 13 50 Carlo Butl: 14.00 Wat paat er om ln de wereld 14.15 Gr.muz 15 00 Boi^onnière; 16 00 Solistenconccrt: 16 45 Musicalendcr; 17.30 Hoort zegt het voort 17 45 The Andrew Sisters en An dré Kostclanetz 18 00 Nieuws: 18.15 Mededelingen. 18 20 Charles "Trenct; 18.30 Radio Filmkrant. Mannion tekent voor... Middlesbrough WHf Mannion, de bekende Engel se hlnnenspelcr, die destijds ook een groot aandeel had ln de overwin ning welke het Engelse elftal to Huddcrsfield op het oranje-team behaalde, heeft tegen alle verwach tingen in toch weer voor zijn club Middlesbrough getekend. Zoals men weet wilde Mannion bij de aanvang van dit seizoen niet weer voor Middlesbrough tekenen en verzocht hij op de transferlijst te worden geplaatst. Middlesbrough stemde hierin toe, doch vroeg de som van 25 000 pond sterling, het geen Mannion zelf veel te hoog «.-» vond. Oldham Athletic, een derde bedankt CrP'CCgd wordende ,and«enoten- divisie club uit de omgeving van GER. KERKEN ART. 31 K.O. Beroepen te Pernis H. J. Zwarts, cand. tc Oosterbcck; te Kantens E. Koop. cand. tc Delfzijl; te Veendam H. J. Zwarts, cand. te Oosterbeek. MACHINE 18 In het kader van het Praagse Len te muziekfestival van 14 Mei tot 4 Juni zal het internationaal vioolconcours om de Jan Kubclik prijs worden gehouden. Om buitenlandse deelnemers de de- vlezen moeilijkheden te helpen over winnen. zullen dc verblijfskosten ln Praag vergoed worden. Manchester deed een bod, waar Mannion veel voor voelde, maar dat door de bestuurderen van Mid dlesbrough werd genegeerd. Man nion verklaarde daarop, dat hij zich liever uit de voetballerij zou terug trekken dan weer een verbintenis met Middlesbrougd aan te gaan. Het is dus wel een verrassing voor de Britse sportwereld, dat de blon de voetbal-artist Wilfred Mannion het Middlesbrough-shirt weer heeft aangetrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 7