DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nog geen bewegingsvrijheid voor Soekarno c.s. Veiligheidsraad heden weer bijeen Dit jaar 40.000 soldaten uit Indonesië terug? Uitbarsting van rassenhaat in Zuid-Afrika Rapport over de toestand tendentieus genoemd Twee hoog geplaatste Nederlanders gaan onderzoek instellen Orgaan ingesteld voor contact met Soekarno c.s. In strijd met de instructie Amerikanen zouden blijven staan op herstel Republikeins gezag „Onaanvaardbaar" Zoeloe-negers moorden en branden in Indische wijk van Durban Militaire waarnemers gingen hun bevoegdheden verre te buiten „Huren moeten 30 pet. omhoog" Tientsin en Pengpoe gevallen Viruly behouden op Schiphol geland In lkort Maandag; 17 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1226 Opgericht door de Stichting ..Het ParooP Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w of 1 i.\5 p. kw Losse oummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: Tl. DE BOORDER. De Commissie van Goede Diensten heeft contact opgenomen met leden van de voormalige Republikeinse regering. De Com missie heeft daartoe een eendaagse reis gemaakt naar het eiland Banka, waar de leden een onderhoud hadden met Mohammed Hatta. Mohammed Roem. dr. Ali Sastroamidjojo. Soeriadarma. mr. Asaat en Pringgodigdo. De Commissie heeft zijn ervaringen tijdens dit bezoek neer gelegd in een rapport aan de Veiligheidsraad. In een communiqué van het Bij zonder Federaal Overleg (BFO), Is medegedeeld, dat een commissie ls ingesteld, welke zich op korte ter mijn in verbinding zal stellen met prominente personen uit de volgens artikel vijf van het besluit Bewind in Overgangstijd (BIO) nog niet ge organiseerde gebieden. Contact zal worden opgenomen met Abdoel Kadir. Widjojatmodjo, Assat, Darmasetiawan. de sultan van Djogje. Hatta, Oerip Kartodirdjo. Agoes Salim, Sjahrir. Soekarno en Soepomo. „Met deze prominenten zullen oriënterende besprekingen gehouden worden ten aanzien van de door het BFO noodzakelijk geoordeelde vor ming van een nationale federale in terimregering voor geheel Indone sië". aldus het communiqué. Als voorzitter zal optreden sultan Hamid de tweede. Ten aanzien van de nieuwe com missie wordt in het communiqué nog gezegd, dat deze zo spoedig mogelijk haar bevindingen zal voorleggen aan het BFO. dat alsdan nader zijn hou ding zal bepalen ten aanzien van de voortzetting van het overleg. Bijna 400 TNI-leiders meldden zich Veel oorlogsmateriaal in beslag genomen De Dienst Legercontacten meldt, dat in totaal 380 TNI-officieren zich sinds 19 December in de verschillen de gebieden van de republiek heb ben gemeld. Hieronder bevinden zich vier generaals en een aantal hoofd officieren. Van dit aantal hebben zich alleen al in Djogja 372 bij de Nederlandse autoriteiten gemeld. Uit de tot dusver ontvangen ge gevens blijkt, dat reeds de eerste da gen van de actie grote hoeveelheden oorlogsmateriaal door de Nederland se troepen in" beslag zijn genomen. Het ministerie van Overzeese Ge biedsdelen verzoekt ons erop te wijzen, dat de Zaterdag gepubliceerde verhes- lijst van de strijdkrachten in Indonesië niet betreft de verhezen, die in de tijd van een week geleden zijn. doch die welke gerapporteerd zijn gedurende die week. De verlieslijst omvat de periode van 23 December J948 tot en met 12 Januari 1949. Hieraan ontlenen wij het vol gende: „De Republikeinse leiders wor den gevangen gehouden in een ge bouw op de top van een afgelegen heuvel nabij Muntok. De ministers en de andere auto riteiten werden op 31 December naar het eiland gebracht en wor den in een groot gebouw gevangen gehouden. Zij hebben een deurloze slaapkamer, waarin zes bedden zijn geplaatst. Daarbij konaen zij oorspronkelijk beschikken over een ruimte van veertig vierkante meter, die met touwen was Lfgezet in een grote ontvangruimte van het gebouw Sedert 12 Januari is dit touw weg genomen en beschikken zij over de gehele ontvangruimte, zijnde 19 bjj 16 meter Zij hebben onder bewaking, ln beperkte mate toegang tot het dak. Alle ramen zijn afgesloten met kippengaas, hetgeen ook het geval is met de ruimte rond de deur. Er staan posten in schild wachthuisjes onmiddellijk buiten de omheining. Zij mogen de afge zette ruimte niet verlaten. Tot twee dagen voor het bezoek der commissie, toen er enig aanvul lend meubilair ter beschikking werd gesteld, waren er slechts twee tafels en stoelen. Op 10 Januari werd hen een ver klaring gevraagd zich van politieke activiteit te onthouden Als zij deze belofte aflegden, zouden zij de vrijheid verkrijgen om zich over Banka te bewegen en zouden hun gezinnen toestemming krijgen om zich bij hen te voegen. Geen hun ner heeft deze verklaring getekend. De ministers en dr overige autoritei ten zijn in het algemeen op de hoogte gehouden over de gang van zaken In- en de stappen van de Veiligheidsraad Zii mogen luisteren naar de radio-uit zendingen, zit ontvangen de oo Banka verschllnende Indonesische kranten, en ln het Nederlands verschllnende dw- bladen en tijdschriften uit Batavia Rapporten of andere documenten hetzij van de Reoubltkelnse delegatie of van de C. v G D hadden zij niet ontvan gen. Katta en de anderen hebben op uit voerige wijze aan de Commissie nun inzicht kenbaar gemaakt over de posi tie van de republiek met betrekking tot de militaire actie en het geschil tussen beide partijen. Men kwam echter over een. dat de positie van de republiek beter schrlftelük naar voren kon wor den gebracht en dat de Commissie er beter aan deed. niet te trachten, in formele en mondelinge uitingen van de mening der aanwezigen naar voren te brengen Sedert 5 Januari hebben de ministers en de andere autoriteiten vergunning, aan hun familie te schrijven Dez.e brieven worden ongezegeld overhandigd aan de plaatselijke bewaking Tot dus ver is hierop één antwoord ontvangen Zij hebben alleen toestemming om me» hun familie te corresponderen Aan de ministers en de autoriteiten zijn geen andere voorstellen gedaan dan dat. vervat in het verzoek, om de eer der genoemde belofte van onthouding Van regeringszijde werd het volgende medegedeeld: Heden werd een bespreking gehouden tussen veldmaarschalk Mont gomery en minister Van Maarseveen. waarnemend minister-president de ministers Lieftinck. Van den Brink. Sassen en Schokking. De besprekingen verliepen in een sfeer van wederzijds begrip en hebben du.delljk doen blijken, dat Nederland, binnen de grenzen zijner financiële en economische mogelijkheden, ten volle bereid is een evenredige bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de plannen tot verdediging van West-Europa. eldmaarschalk Montgomery is toevertrouw d tweede divisie, samen ongeveer 40 000 man. uit Indonesië terug te trekken. Gezien de situatie van het ogenblik is nog niet met zekerheid te zeggen, of deze verwachtingen bewaarheid zullen worden. In Nederland bevinden zich thans drie bataljons geoefende troepen tezamen met ongeveer 25.000 re- cruten. Dit aantal is niet voldoende voor de bijdrage, die Nederland voor de West-Europese defensie moet leveren. Overwogen wordt daarom de lichtingen, die thans ongeveer 22.000 man omvatten, uit te breiden. Deze uitbreiding, zo werd gezegd, mag echter niet ge schieden ten koste van de Neder landse industrie, die voor haar ont wikkeling zeer vele arbeidskrach ten nodig heeft. waarvan de leiding aan v Leger in Nederland moet groter worden Een woordvoerder van het mi nisterie van Oorlog verklaarde te genover het ANP, dat Montgome ry een bezoek aan ons land heeft gebracht om te wijzen op de door Nederland, aangegane verplichtin gen in het kader van de West-Eu ropese Unie en aan te dringen op de nakoming daarvan. Montgomery heeft tijdens zijn bezoek in November 1948 de eis gesteld, dat ons land drie divisies, een brigade parachutisten, gepant serde eenheden en enkele eskaders vliegtuigen, als bijdrage zou leve ren. Tot nu toe is slechts een be scheiden begin gemaakt met de op bouw van een Nederlandse lucht macht. Uit het feit. dat nog geen bedragen suppletoir zijn aange vraagd, kan worden afgeleid, dat de Nederlandse regering nog geen beslissing genomen heeft ten aan zien van de door Montgomery ge stelde eisen. Het ministerie van Fi nanciën is van oordeel, dat ons land, gezien zijn economische toe stand, thans zeer bezwaarlijk de benodigde bedragen voor deze de fensiedoeleinden kan opbrengen. Een oplossing zou gevonden kun nen worden in een lend-lease over eenkomst met Amerika. Het tekort aan troepen in Neder land, veroorzaakt door de Neder landse verplichtingen in Indonesië, bemoeilijkt ook de uitwerking van de door Montgomery gestelde eisen. In Indonesië bevinden zich thans 85.000 man van de Koninklijke Landmacht en van de Koninklijke Marine, en 34.000 man van het KNIL, waarvan ongeveer 60 In donesiërs zijn. De legerleiding hoopt dit jaar de eerste, 7-Decemberdivisie en de Nederlandse regering diep teleurgesteld Van officiële zijde wordt meege deeld: De Nederlandse regering heeft met diepe teleurstelling kennis ge nomen van de berichten over de behuizing en de behandeling van de republikeinse leiders, die op I Banka verblijven. Uit nader ingekomen berichten i blijkt thans, dat deze behandeling heeft plaats gevonden op een wij- ze, welke in strijd moet worden geacht met de terzake door de Ne derlandse regering gegeven in structies. Uiteraard zal krachtig worden opgetreden tegen degenen, die daarvoor verantwoordelijk zijn. van Dolitleke activiteit te tekenen. De betrokkenen kregen van het voorge nomen bezoek der Commissie kennis door een radio-nleuwsultzend'ig od 11 Januari. Od 14 Januari werd hun door een Nederlandse functionaris medege deeld. dat de Commissie de volgende dag zou arriveren. In het rapport der C. v. G D. wordt tenslotte weergegeven een brief van de heer Elink Schuurman, de voorzitter der Nederlandse delegatie, aan de Com missie, gedateerd 16 Januari van de volgende inhoud: ..Ik heb tot mijn verrassing ver nomen. dat aan de bevelen, gegeven met betrekking tot de persoonlijke vrijheid en de bewegingsvrijheid op Banka voor de heor H.uta en de andere vooraanstaande republikein se persoonlijkheden, geen gevolg ls gegeven Ik heb mil onmiddellijk vergewist van de oorzaak van deze betreurenswaardige staat van zaken, welke, zoals u bekend is. geheel in tegenstelling ls tot de op dit punt gegeven instructies, welke heden te legrafisch zijn herhaald Ik heb de eer. U mede te delen dat. ter ver mijding van verdere misverstanden, twee hooggeplaatste Nederlandse functionarissen zich morgen vroeg met een extra vliegtuig naar Ban ka zullen begeven, met dc speciale opdracht, cr op te letten, dat er ■geen hinderpalen In de weg wor den gelegd aan de bewegingsvrij heid en het verkeer op Banka van vorengenoemde personen." Het rapport maakt tenslotte melding van de mededeling van de Nederlandse delegatie, dat In de huidige omstandig heden de Indonesische regering geen mogelijkheid zag. om aan een lid Vin de republikeinse delegatie toestemming te verlenen, de Commissie te vergezel len op haar reis naar Banka op 15 Januari. Het plan Is. om spoedig terug te komen op de vraag van de moge lijkheid voor de leden der republikeinse delegatie, die thans te Batavia vertoe ven. om Banka te bezoeken. Nader wordt gemeld: Mr Gieben. adviseur-generaal van justitie en kolonel Thomson, sous-chef van de generale staf. zyn vandaag naar Banka gevlogen. Bel de heren hebben -en duidelijke en uitvoerige order by zich omtrent de beweginfsvryheld van de republi keinse leiders Zy zullen ook onder zoeken waarom de orders ir.zakp die bewegingsvrijheid niet werden uitgevoerd. Ongetwijfeld aldus een Aneta-bericht uit Batavia zullen indien nodig correcties wor den toegepast. Nederlands commentaar op Amerikaans voorstel Een officiële Nederlandse zegs man te Lake Success heeft het plan. door de Ver. Staten ingediend bij de Veiligheidsraad voor de in stelling der Sojvereine Ver. Staten van Indonesië per 1 April 1950, „een inmenging zonder weerga" genoemd. De zegsman deelde nog mede dat het Amerikaanse plan, dat op 14 Jan. was rondgezonden -onder de leden van de Veiligheids raad, thans te 's-Gravenhage en te Batavia wordt bestudeerd, doch voor de Nederlandse regering vol komen onaanvaardbaar is. Een woordvoerder van de Ame rikaanse delegatie bij de Veilig heidsraad zei. dat een hernieuwde eis tot vrijlating van de Republi keinse leiders kan worden ver wacht in o vergadering van de Veiligheidsraad, die vanmiddag be gint. Er bestaat geen „Geheim Republikeins radiostation" Van officiële zijde wordt te Bata via medegedeeld: Buitenlandse persberichten nemen veelvuldig als bron voor berichten over guerilla-activiteiten een ..ge heim republikeins radiostation" Een nauwkeurig onderzoek heeft uitge wezen. dat aan dit „geheim station" ontleende berichten door geen enke le Nederlandse instantie, die voor monitoring daarvan is uitgerust, zijn opgevangen. Men mag dus aanne men.. dat bedoelde aanduiding dient om fictieve berichten de schijn van betrouwbaarheid te geven. Naar men te Lake Success ver wacht, zal de Veiligheidsraad, wan neer deze heden opnieuw bijeen komt ter bespreking van dc Indo nesische kwestie een Amerikaanse resolutie voorgelegd krijgen. Een der voornaamste punten hiervan zou zij:- dat de Nederlanders on verwijld een aanvang maken met het releidclük terugtrekken van de troepen uit de bij dc recente actie bezette gebieden. Voorts zullen de gevechten met directe ingang moe ten worden gestaakt en zullen de Republikeinse leiders, die op 17 December zijn gearresteerd, onmid dellijk in vrijheid moeten worden gesteld. Niet later can op 15 Maart van dit jaar zal een federale interim regering in de Verenigde Staten van Indonesië in het leven moeten worden geroepen en per 1 October 1949 moet een gekozen Indonesi sche constitu irende vergadering gevormd zijn. Verder zou worden voorgesteld, dat de overdracht van de souverei- niteit door Nederland aan de Ver. Staten van Indonesië niet later dan 1 April 1950 zal geschieden. Haagse reactie Geheel onverwacht heeft veldmaarschalk Montgomery, de Viscount of El Alameln Zondag een bezoek gebracht tan Rotlcrdam. waar hij tesamen met vrijwel de gehele Engelse kolonie een godsdienstoefening heeft bijgewoond in de Church of St. Mary, het kerkje dat bij het Engelse zeemanstehuis. „The Missions to Seamen" behoort. De veldmaarschalk praat met enkele kin deren. Naast hem rev. Bopham Hosford. Deze foto van Tientsin, mei de „Toren der trommels'' op de achtergrond, werd gemaakt vlak voor de grootscheepse aanval der Chinese commu nisten op deze belangrijke stad in Noord-China. Nadat de communisten de stad aan een hevig en aanhoudend artillerie-bombardementdat zeer vele slachtoffers maakte, hadden blootgesteld, werd Tientsin j.l. Zater dag bezet. Meer dan 2500 man politie en soldaten staan gereed om in te grijpen, indien zich in Durban de moord- en brandpartijen zouden herhalen die daar de laatste dagen hebben gewoed en Generaal Smuts, de leider van de oppositie, heeft te Randfontein verklaard, dat Zuld-Afrika „de eerste vruchten plukt van de eco nomische politiek der regering, die de gekleurde rassen onderdrukt." De regering van Zuid-Afrika Is ln die tot dusverre 105 mensen hetfP°ed:itt,na bijeengekomen ter bespre leven hebben gekost. Er zijn naar schatting 600 gewonden. De aanleiding tot de bloedige over val van Zoeloe-negers op het Indische bevolkingsdeel van Durban was. dat Donderdag op de markt een Indische koopman een negerjongen een paar harde klappen had toegediend. Spoedig verspreidde zich het ge rucht. dat de jongen was gedood. Agitatoren zweepten de menigte op en enkele uren later zetten de „rassen-onlusten" in volle verbit terdheid in. De woedende negers, van wie dui zenden uit de verre omtrek naar Dur ban waren gekomen overvielen de In-_ diërs, plunderden hun winkels en sta ken gehele huizenblokken in brand. Cator Manor, een Indische wijk aan de buitenkant van Durban, is het to neel van de wildste excessen geweest. De Zoeloes hebben hier bijna alle wo ningen. winkels, kerken en scholen van de Indiërs verwoest. Door het hoofdkwartier van de poli tie te Durban werd Maandagochtend gemeld, dat. zowel ir. de stad als in het district Durban, „alles rustig" was. Te Johannesburg werden Zondag nacht de ruiten van een Indische win kel. als gevolg van een ontploffing, vernield; Vanuit een langzaam voorbij rijdende auto werd een bom naar de winkel geworpen, er werd niemand ge wond. De regering heeft onmiddellijke hulp toegezegd aan 30.000 Indische vluchte lingen. die in zeven kampen, in de buitenwijken van Durban zijn onder gebracht. king van de onlusten te Durban. Conferentie Schuman- Bevin ten einde De Franse minister van Buiten landse Zaken, Robert Schuman, is Zaterdagavond in Parijs terugge keerd. na een bezoek van twee dagen aan Londen, waar hij be sprekingen heeft gevoerd met de Britse minister van Buitenlandse Zaken Ernest Bevin. In officiële kringen te Londen is men thans optimistisch gestemd ten aanzien van de toekomstige Brits-Franse betrekkingen. Een zegsman van het Nederland se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Zondagavond tegen over Ass. Press verklaard, dat een eventuele Amerikaanse resolutie, waarin gevraagd zou worden om het gezag van de Indonesische Re- publick te herstellen onmogelijk uitgevoerd kan worden. Zulk een resolutie zou veel verder reiken dan wat de UNO ook maar van enige andere regering gevraagd heeft, aldus de woordvoerder. Hij vervolgde: De resolutie houdt geen rekening met wat de Nederlandse Tonny Sneddon had het niet naar zijn zin Thans een Nederlander als oefenmeester? Tommy Sneddon, de oefenmees ter van het Nederlands elftal, Is naar Engeland teruggekeerd. De K.N.V.B. deelt mede. dat dit ver trek onverwacht kwam. Weliswaar was bekend dat de kosten van het levensonderhoud in Nederland Sneddon niet waren meegevallen hy hield staande dat hy in zyn eigen land veel goed koper onder dak kon komen maar men rekende er toch op dat hy. na het beëindigen van de proef- tyd van drie maanden, voor een de finitieve benoeming in aanmerking zou willen komen. De Schot had het hier echter niet naar zyn zin De vraag, op welke wjjze ln de thans ontstane vacature voorzien moet worden, zal binnenkort door het bestuur van de K N.V.B, ln be schouwing worden genomen, waar- by men er zic'.i tevens over zal be raden of het wellicht aanbeveling verdient het thans eens met een Nederlandse oefenmeester te pro beren. regering bij monde van haar gedele geerde in de Veiligheidsraad reeds be loofd heeft. Hij ging daarna de Inhoud van dc resolutie, zoals die uit nlct-offl- ciële berichten is gebleken, punt voor punt na. Wat het voorstel om verkie zingen ln Indonesië te houden betreft, zei hij: „Ik ken geen enkel voorbeeld van vrile democratische verkiezingen ln welk land van het Verre Oosten ook. met uitzondering misschien van Korea onder Amerikaanse militaire bezetting. Het weer overdragen van het gezag in republikeins gebied aan dc republi keinse leiders werd als een onmogelijk heid gekenschetst omdat de politionele actie van December Juist ten doel had een onbekwaam republikeins bestuur te vervangen. Eveneens werd het onaan vaardbaar genoemd om met het repu blikeinse leger voor het herstel van dc orde samen te werken, daar de re publikeinse eenheden zich tot nu toe onmachtig hebben getoond om orde en recht te handhaven. Ook was het volgens de zegsman onaanvaardbaar, dat de Jurisdictie van dc eventueel nieuw tc benoemen commissie der Ver. Naties tot dc gehele Archipel zou wor den uitgebreid, daar het conflict alleen ging tussen Nederland en dc Republiek. De Commissie van Goede Diensten was destijds geaccepteerd als ccn advise rend orgaan, op voorwaarde, dat zij alleen zou handelen met toestemming van beide partijen. Een groter gezag voor de Commissie is ln strijd met de wensen van minstens één partij, zei de woordvoerder. Minister ln 't Veld: Nederland bestrijdt C.v.G.D. Loonsverhoging als compensatie? De huishuren zullen omhoog moeten, dit jaar met dertig procent. Dit ls dc enige manier om tot een rendabel woningbezit te komen. Ook zullen hiertoe echter de aan- bestcdingskostcn sterk naar bene den moeten. De regering wil de huurverhoging beschouwen in het kader van de loon- en prijzenpoli tiek. Wanneer dus de huren om hoog gaan zullen ook dc lonen moeten worden verhoogd, want de regering wenst geen huurverhoging ten koste van de arbeiders. Aldus, volgens „Het Vrije Volk", minister I n 't V e 1 cl, ln een kader- vergadering van het Gewest Zuid- IIolland van de Party van de Ar beid, die Vrijdagavond ln Lelden is gehouden. Militaire kringen te Nanking heb ben Zondag toegegeven dat de stad Tientsin zich aan de communis tische troepen heeft overgegeven. De communisten zijn de stad bin nen gerukt. Ook de stad Pengpoe is door de regeringstroepen ontruimd. Tientsin (in Noord-China) en Pengpoe (aan de Hwai. 150 kilome ter ten Noorden van Nanking), wa ren twee van de laatste bolwerken van de regering, die nog stand hiel den in het overigens reeds door de communisten bezette gebied van China. Volgens onbevestigde persberich ten zou de regeringscommandant van het eveneens door de communis ten ingesloten P e i p i n g hebben toegestemd in onderhandelingen over staken van het vuren. Te Nanking verluidt, dat het eiland Formosa, dat meer dan 150 km. van het vasteland ligt, gekozen is als wijkplaats voor de regering van Nanking President Tsjiang Kai Sjek zou. indien hij van het vaste land werd verdreven, daar willen wachten „totdat de gebeurtenissen hem in staat stellen terug te keren". Het contingent Amerikaanse ma riniers, dat tot dusver gelegerd was in Tsingtao, aan de Zuidoostkust van het schiereiland Sjantoeng, is voor het overgrote deel vertrokken. De Amerikaanse oorlogs- en transportschepen die in de haven van Tsingtao lagen, hebben zee ge kozen. Naar aanleiding van het rapport der Commissie voor Goede Diensten aan de Veiligheidsraad, waarin ls opgenomen een verslag van de mili taire waarnemers uit het gebied van Soerabaja, welk rapport op 14 Janu ari aan de Veiligheidsraad gezonden werd, wordt van officiële zUde o.m. het volgende verklaard: De taak. welke aan de militaire waarnemers is toegewezen bestaat uit het controleren van de beëindi ging der vijandelijkheden. Het rap port van de Commissie voor Goeae Diensten, voor zover dit is gebaseerd op het rapport der militaire waarne mers die Soerabaja als basis hebben, is in flagrante tegenspraak met deze taak. In dit zelfde rapport geeft de Commissie voor Goede Diensten te kennen dat „de vernieling van we gen, bruggen en eigendommen zo wel ln het verleden als ln het he den. plaats vindt op veel groter schaal dan door de Nederlandse mi litaire autoriteiten was verwacht." Dit rapport geeft een volstrekt misleidend bééld van de werkelijke toestand. De militaire autoriteiten waren zich zeer wel bewust van de vernie lingen. toegebracht aan wegen, bruggen en eigendommen, een pro ces dat reeds in April 1947 begon en dat aan de consulaire commissie werd gerapporteerd. Deze vernielingen namen toe na AugustusSeptember 1947. Een vol ledige opgave van al deze vernielin gen in het republikeinse gebied van Oost-Java is samengesteld, en wordt regelmatig bijgehouden. Daarin zijn omstreeks 5000 van dergelijke geval len vermeld. Het rapport bespreekt verder het blokkeren van spoorwegen. De mili taire autoriteiten beschikten over zeer accurate gegevens, waaruit blijkt, dat reeds maanden geleden het spoorwegverkeer practisch on mogelijk was omdat op verschillen de plaatsen de rails waren opgebro ken en verschillende bruggen waren opgeblazen, lang voor de militaire actie begon. Het rapport meldt verder, dat waargenomen werd hoe in de vroe gere Nederlandse gedemilitairiseer- de zone vrijwel alle bruggen ver nield zijn, terwijl een aantal kam- pong's zijn verwoest, hoofdzakelijk door branden en dat de meeste kampongs verlaten zijn. In dit verband dient er aan te worden herinnerd dat voor gerui me tijd de Nederlandse gedemili- tairiseerde zone het toneel was van een groot aantal botsingen tussen Nederlandse troepen en infiltreren de benden, terwijl deze benden, be staande uit terroristen en extremis ten, in deze zone de bevolking het leven onmogelijk maakten. Deze feiten werden regelmatig door de Nederlandse delegatie aan de Commissie voor Goede Diensten doorgegeven, en tezamen vormen zij een droevige lijst. De ontelbare gevallen, waarin de vroegere sta tus-quo lijn door deze benden werd overgestoken Is een der factoren geweest die de militaire actie on vermijdelijk maakten, net feit. dat deze zeer wel bekende feiten thans worden genoemd in verband met de huidige situatie ls op z'n minst genomen tendentieus. Het rapport meent, dat het aan tal Nederlandse troepen in de nieuw-bezette gebieden onvoldoen de is om rondzwervende guerilla- benden te beletten vryelyk rond te trekken en sabotagedaden te ple gen. Ten aanzien van deze bewe ring dient te worden bedacht dat dergelyke benden volgens een vastgestelde schema worden geë limineerd. Alles bijeengenomen moet het ernstig worden betreurd, dat dit rapport een onwaar beeld van de feiten geeft en verder, dat de mili taire waarnemers in hun rapport aan de Commissie voor Goede Diensten hrn bevoegdheden verre hebben overschreden. Het rapport geeft vooral een sterk gekleurd beeld, dat over het algemeen de ir.druk maakt dat het niet vrij is van partijdigheid. Zich baserende op deze feiten, betreuren de Nederlandse militaire autoriteiten het dat zij zich ge noodzaakt zien het bewuste rapport in zijn geheel af te wijzen. Vlieghaven Dnhran voor KLM thans gesloten Zaterdagmiddag om half drie is Viruly met de Constellation „Bata via" op Schiphol geland met' aan boord een grote hoeveelheid Niwln- pakketten en enige post. Viruly deelde by aankomst mede, dat zyn vlucht gegaan was via Bangkok en Dahran (Saoedi-Ara- bië). Met ingang van Zaterdag kan de K.L.M. ook van de laatstgenoemde vlieghaven, waar de vliegtuigen in de afgelopen week steeds zyn ge land. geen gebruik meer maken. Eveneens landde Zaterdagmiddag de Constellation „Curasao" met ge zagvoerder A. M. van de Vaart. Deze had zeven passagiers en een hoéveelheid post aan boord. Ibestek Een maand geleden vond een zes-Jarig meisje uit een dorpje in dc omgeving van Helmond een portefeuille met 1100 - Als eerlijke vindster kreeg zij van de eigenaar twee koekjes als dank Het bericht hiervan verzeilde in de Internationale pers. Een Ierse conduc teur ln Dublin las het en stuurde het meisje prompt een cheque van 10 shil ling om er iets voor te kopen In navolging van Amsterdam Is ook In Den Haag ccn schoolverkeersbrignde haar werk begonnen. Terwijl de chauffeur met zijn vrouwelijke metge zel even een kopje thee ging drinken stalen dieven uit ccn auto 19 kisten met zilverstukken, die voor de bank van Bank van Engeland werden ver voerd. De Engelsman Elbert Short man zoekt naar 1500 kikkers, die hij moet betalen voor ccn motorfiets, die hil in 1942 van een buurman heeft ge kocht. Overeengekomen was. dat Short man 2500 kikvorsen voor dc motor zou betalen, maar hij leverde er slechts 1000. De rechter heeft hem thans tot betaling van de resterende kikkers ver oordeeld Bij het begin van deze maand waren er in de Ver Staten 2.096.313 ambtenaren. Te Washing ton wordt dc eerste moskee gebouwd en wel zo dicht bij het Witte Huis. dat dit binnen het bereik van dc stem van de muezzin zal vallen. De bur gemeester van dc Amerikaanse stad Indianapolis heeft voorgesteld een enor me tent te kopen om tussen Zaterdag avond en Maandagmorgen de talloze beschonkenen oj> te bergen, die in de politieposten geen plaats vinden. Garry Davis. ..de eerste wereldburger", ontvangt per dag 1500 verzoeken van mensen, die als lid in het register van wereldburgers wensen Ingeschreven te worden. Weerbericht VEEL WIND Weersvervvachllng geldig van Maan dagavond tot Dinsdagavond: In de avond of nacht zwaar be wolkt met regen. Morgen overdag wisselend be- i wolkt met enkele I plaatselijke buien Langs de Wad- denkust tijdelijk stormachtige, ej- ders tijdelijk krachtige of har de wind uit Wes telijke richtin gen. Weinig verandering ln tempera tuur. 18 Januari: Zon op 8.39, onder 17.02: Maan op 21 59. onder 10 49.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1