BRUYNZEEL parket •Paltlie SOED UCHT! Over de Harskampse heide trommelen mitrailleurs MIDDEN-SOIREE EEN KLEINEGERIEFELIJKE WONING Aanvallen zijn net echt „Gouden Ploeg" wint opnieuw BRUYNZEEL PARKET van Maanen Instituut „SEEGERS" BRAND Plaatst een BRANDPUNT PUNTEN Dansstudio Dan Bearda Strikt besloten avond. lYlug en Goedi BRANDPUNTEN KUNNEN OOK TELE FONISCH OPGEGEVEN WORDEN. TEL. 6235 een Assistente in de huishouding Adverteer regelmatig Wij leveren U kolen in papieren zakken Nederlandse soldaten krijgen een zware gevechtstraining (Van een eigen verslaggever) Uit de verte kwam het dof ge rommel van een zware mitrailleur. Links van ons, by het kreupelhout, klonk zachtjes een commando en een bren-gun roffelde een stuk of wat kogels naar de plaats, waar de zware mitrailleur stond. Recht voor ons lag een twintig tal jonge kerels achter een paar zandheuveltjes. Nu en dan tuurde er één over de top en dan zag je zyn met aarde besmeurde kop net even onder de dofgroene, platte in- fanteriehelm. Als je dan goed luis terde hoorde je een stem op eento nige wijze steeds maar herhalen: ,,Hier Ajax, hier Ajax, mitrailleur- vuur van boomgroep West". Dat was iemand, die een walkie-talkie, het draagbare ontvang- en zend apparaat, hanteerde. We waren op de Harskamp, op één van die uitgestrekte terreinen, waar alle Nederlandse militairen vlak voor hun vertrek naar Indo nesië tweemaal een week doorbren gen pm zeer realistische schietoefe ningen te houden. Ze schieten er met scherp op de manieren, zoals ze dat In de garnizoenen wordt ge leerd. maar ze schieten er ook, zo als dat alleen op een zeer uitge strekt terrein kan. En op do laat ste dag van hun verblijf in de Hars kamp worden er oefeningen ge maakt, waarbij het niet alleen aankomt op schotvaardigheid, maar ook op doorzettingsvermogen, op durf enip kalmte. Want dan doet groep na groep, of liever peleton na peleton, een zeer waarheidsgetrouwe aanval op een of andere ..vijandelijke" ver sterking. Dan gaat het er om of de soldaat zyn hoofd koel kan houden tijdens het onbeschrijfelijke lawaai, dat brens, geweren, mortieren, stens en carriers maken. Zo'n oefening op de Harskamp is niet speciaal bestemd, voor de troe pen, die naar Indonesië gaan. Zij behoort tot de algehele gevechts- trainlng, die bijna iedere soldaat in ons leger moet doormaken. Lijkt gevaarlijk Eerlijk gezegd, het lijkt erg ge vaarlijk, maar daar op de Hars kamp loopt een stelletje mannen rond, dat van te voren alles zo goed uitgedacht heeft, dat er geen on gelukken kunnen gebeuren. Vorig jaar was er geen enkel slachtoffer en tot nu toe gelukkig ook niet. De oefenterreinen zijn veel groter dan de kogelbanen en daar men steeds van de randen af naar h t midden schiet is er dus geen kans, dat verdwaalde kogels onge lukken veroorzaken. De soldaten dia ei* komen, vin den het verblijf op de Harskamp een welkome afwisseling van de normale garnizoensdienst en be schouwen de oefeningen als een soort sport, waar je erg moe hongerig van wordt, waar je slaap van krijgt, maar waar je ook kunt laten zien, wat je uit je body kunt halen. We spraken met een paar Het waren jongens van 8 RI uit het garnizoen Arnhem. Eén lag er ach ter een lichte mitrailleur, een zo genaamde bren. Hij kwam uit Utrecht en hij wilde zijn naam niet zeggen, omdat hij het niet eerlijk vond ten opzichte van zijn kame raden als hij in de krant stond en de anderen niet. „Weet U, zo'n te genstand als ze hier nou veronder stellen, krijgen we in Indqnesiè toch niet, maar ja, dat is toch geen oefening voor daarginds." In een bren-carrier, U weet wel, zo'n licht gepantserd wagentje op rupsbanden, troffen we een Amers- foorter, die kwaad was op de krant. Het regende en we hadden een slecht weerbericht gemaakt! Gevechtsterrein Van een heuveltje af konden we het „gevechtsterrein" overzien. Midden op de trieste hei stond een schaapskooi, waar op alle regen geconcentreerd scheen. L)e schaaps kooi was het doel van de actie. Een met drie carriers en twee mortie ren versterkt peloton van 8 RI lag in dekking aan de rand van het bos. Van onder de helmrand uit tuurden de jongens naar het doel Zojuist was er daarvandaan op hen geschoten. Nu klonk een com mando en onder dekking van de lichte mitrailleur snelden tien, twintig gehelmde jonge kerels naar voren, vielen ergens op de grond en openden het vuur op de kool. Een andere groep maakte in de carriers een omtrekkende beweging en vuurde van opzij naar het ge bouwtje. Een twee inch mortier legde een rookgordijn en 'n zwaar der mortier bracht de zware mi trailleur van de tegenpartij lot zwijgen. De groep aan de bosrand begon de aanval en nam tenslotte de schaapskooi. Op deze wyze oefent het Neder landse leger aan het einde van zijn opleiding. Na afloop van de dienst wordt er in het ontspanningslokaal dank zy de medewerking van ver scheidene amateur-gezelschappen vaak voor toneelavonden en derge lijke gezorgd. Ook zijn er films, maarmeestal gaat onze infan terist vroeg naar bed, want morgen is er weer een dag en een zware! nesié. Sne.it Opgewekte viering van PVO-jubileum Zaterdag was het vijftig jaar ge_ leden dat het Soester Fanfarecorps werd opgericht, later gewijzigd in oen harmoniegezelschap, dat thans bij ieder bekend is als de Soester Harmonie die bovendien de naam „Patientia Vincit omnia" draagt. Het jubileum is met een receptie en een feestavond in „Eemland" gevierd. Op de receptie sprak o.a. de beschermheer burgemeester S.P. baron Bentinck, die met het gehele gemeentebestuur aanwezig was. Eiina alle plaatselijke verenigin gen hadden afgevaardigden ge stuurd en ook vele zustervereni gingen uit de wijde omtrek waren vertegenwoordigd. De grote zaal was 's avonds tjokvol, toen de voorzitter, de heer v. d. Leen, al len verwelkomde in het bijzonder de burgemeester en voorts de ere voorzitter notaris A. O. Dammers en de ere-directeur, de heer H. Kok uit Zeist. Hij gaf een over zicht van de geschiedenis van het gezelschap, waarna burgemeester baron Bentinck namens het ge meentebestuur drie nieuwe trom mels aan de Harmonie overdroeg. Diploma van verdienste ontvin gen wegens langdurig lidmaat schap de heren: Hornsveld 42 j.. D. v. d. Broek 40 j., S. Besselsen 40 jr., C. v. d. Broek 40 jr. J. Staal 40 jr., J. Lagemaat 32 jr., G v. d. Haar 29 jr. B. Lagemaat 25 jr., H. Knoppers 25 jr. Hierna betrad het dagelijks be stuur van het Comité van Actie, bestaande uit de heren: E. van Eeden, voorzitter, H. G. Scholt- meijer, secr. en de heer W. Becke- ringh, penningmeester, het podium. De heer Van Eeden bood namens de burgerij van Soest, Soestdijk en Soestduinen een bedrag van f 2135.80 (waaronder begrepen de nog in kas zijnde geldep van de opgeheven Harmonie in Soest- Zuid. Beatrix), aangeboden voor aanschaffing van nieuwe instru menten, dat vergezeld ging van ten oorkonde. „PVO" gaf vervolgens haar ju bileum-concert. Uitgevoerd wer den een tiental nummers. Dat de lejding bij de nog jeugdige direc teur de heer W. A. J. C. Wakel- kamp uit Amersfoort in goede handen is, bleek overduidelijk. P. V. O. is weer op de goede weg en de resultaten zullen niet uitblijven. Na het jubileum-concert lieten zich „De Typhoons", horen en werd door de toneelvereniging „De Figuranten" een klucht opgevoerd. Jeugdige SEC-ploeg speelde gelijk Het bestuur van S.E.C. heeft ge zien de vele aangevraagde over schrijvingen naar andere vereni gingen, terstond het gehele eerste elftal verjongd en zo kwam SEC I vandaag in het veld tegen PVC met de volgende spelers: C. Horns veld, doel; J. Belt en J. Poot, ach ter: W. v. d. Broek, J. Rijnders en B. Keja, midden; J. Wijnands, O. Maassen, J. Westcrveld, E. v. d. Horst en J. Veldhuizen, voor. Deze opstelling is ons niet tegen gevallen en vooral de 18-jarige Evert v. d. Horst heeft zeer ver dienstelijk gespeeld. Er waren 20 minuten gespeeld, toen echter E. v. d. Horst de bal prachtig vrij speel de en meteen voor doel plaatste. Midvoor Westerveld schoot ineens in. (01). Met wisselende kansen verstreek de eerste helft, doch doelpunten bleven uit. Na de hervatting kreeg SEC de wind tegen en dit bleek een han dicap te zijn. Niet in de eerste mi- muut, want de bal werd van de af trap naar de voorhoede geplaatst. Een PVC-back zat in het nauw en speelde terug op z'n keeper. Door de modder voor het doel bleef de bal steken en O. Maassen was er als de kippen bij en scoorde langs de uitgelopen keeper. (02). De straffe wind speelde de jonge SEC spelers echter parten evenals het zwaar bespeelbare terrein, dat fei telijk afgekeurd had dienen te worden. In de 20ste minuut kreeg PVC een vrije schop te nemen in de omgeving van de hoekvlag. De bal zweefde voor het SEC-doel. Back J. Poot kopte echter juist voor Hornsveld langs, de bal in eigen doel, (12). De strijd ging hierna weer gelijk op tot een kwar tier voor het einde. Toen ontstond uit een scrimmage voor het SEC- doel het tweede doelpunt voor PVC. 2—2. Hard werd aan beide zijden om net winnende doelpunt gestreden. De stand bleef echter gelijk (22). Oranje Wit-BDC 1-2 B.D.C. moest Zondagmiddag de strijd aanbinden tegen Oranje-Wit uit Rhenen. Beide partijen waren goed aan elkaar gewaagd en van enig overwicht was geen sprake. Na een half uur spelen profiteerde de midvoor van Oranje-Wit van een fout in de BDC-verdediging (10). Deze stand bleef tot de rust ongewijzigd. BDC kreeg toen windvoordeel en benutte dit op uitstekende wijze. Steeds golfde het spel op en neer, met BDC het meest in de aanval. Na 20 minuten spelen plaatste de linksbuiten van BDC hoog voor doel en midvoor G. v. d. Berg schoot ineens in, daarmede de stand op gelijke voet brengende. Tien minuten daarna glipte links buiten A. v. d. Berg langs de Oran je-Wit backs heen en plaatste de bal langs de keeper. (12). Het cadre-team van de Soester- biljartvereniging „De Gouden Ploeg", heeft zijn kansen op de kampioenstitel nog belangrijk ver beterd door „Ons Genoegen" uit Baarn een 51-nederlaag toe te brengen. In tegenstelling tot voor gaande wedstrijden tussen beide teams waren 'de Vrijdagavond in de „Gouden Ploeg" gespeelde wed strijden bijzonder spannend en van eenzijdigheid was dan ook geen sprake. Van der Heijden startte met een serie van niet minder dan 33 ca ramboles. voegde hierbij in het ver loop van de partij nog series van 27. 37 en 40 toe en toen hij in de 27e beurt met een slotserie van 20 zijn partij uitmaakte, liet hij Van de Brug op 121. Van d. Heijden 200 27 22 7.40 Van de Brug 121(150) 27 33 4.48 De partij tussen Piet Stalenhoef en De Vries was van begin tot het einde spannend. Met een serie van 42 caramboles „knabbelde" Stalen hoef een groot deel van de voor geschreven 75 caramboles-handicap af, doch na dit hoopvol begin draaide ook De Vries op volle toe ren. En bleef Stalenhoef niet alleen er mee bedreigen, doch wist zelfs een voorsprong te nemen. De laatste beurt, waarin Stalen hoef met een serie van 20 zijn par tij uitmaakte, kostte De Vries ech ter de overwinning, die aan zijn 150 caramboles slechts 4 tekort kwrm P. Stalenhoef 225 29 42 7.75 De Vries 146(150) 29 24 5.03 Ook Ries Stalenhoef had tegen Lankhorst *een goede start en scoorde resp. 5, 32, 40. 25 en 30 caramboles. Lankhorst zag hierdoor zijn voorsprong van 75 teniet gedaan (13229). Stalenhoef kreeg een in zinking waarvan de „Ons Genoe gen-speler profijt trok door de partijen weer waf in evenwicht te brengen. De Soester nam met een goed ge speelde serie van 62 opnieuw de leiding doch Lankhorst scoorde di rect daarop met twee beurten, eveneens 62 caramboles (19 en 43). In een bijzonder spannende eind sprint, waarin de Baarne-speler zich goed verweerde, maakte Lank horst zijn partij in de 25e beurt uit. De nastoot leverde Stalenhoef ech ter de benodigde laatste caram boles op, zodat deze partij in remi se eindigde. Het was voor de eerste maal in de competitie van de cadre-klasse, dat een wedstrijd remise wordt ge speeld. R. Stalenhoef 300 25 62 12.— Lankhorst 225 25 43 9.— Lezers schrijven ons: Gepensionneerden zijn het slachtoffer Na de bevrijding in 1945 kondigde de toenmalige regering het voornemen aan om gezien de hogere kosten voor het levensonderhoud, de verleende pensioe nen aan ex-rijks- en spoorwegpersoneel met een bijslag van 25% per jaar te verhogen met een maximum van 500 Het zou te ver voeren om de gehele pensioenkwestie te belichten, zodat ik mij beperk tot de eigen pensioenen van het spoorwegpersoneel en die der we duwen en wezen hier buiten beschou wing laat. Ook over 1946. "47 en '48 werd dezelfde bijslag verleend. Toen door de regering werd besloten de toeslagen bij de wet te regelen heb ben de Bond van gepensionneerden der N S en Persooeelraad der Spoorwegen aanhoudend geijverd om die toeslag verhoogd te krijgen, daar deze sedert 1945 door de ontelbare niet onbe langrijke prijsverhogingen die hadden plaats gevonden, totaal onvoldoende was geworden. De pensioentrekkers stonden bij hun betoog op stevige bo dem. dear de regering voor de actiof- dienenden Inmiddels een eerste en daarna een, tweede loonronde had In gevoerd Door de Bond van Gepension neerden der N.S. werden in samenwer king met de pensioenbonden van Rijks personeel en militairen talrijke malen besprekingen met ministers en Kamer leden gevoerd, congressen gehouden o.a. enige malen In Den Haag. waarbij ge vraagd werd de kleinste pensioenen met 100% en naar gelang der grootte van het pensioen afdalend te verhogen doch minstens met 37 5% en het maxi mum van de bijslag te brengen van 500 op 750. Tot grote vreugde der oude werkers vond dit voorstel bij de besprekingen dit jaar in de Tweede Kamer zoveel bijval cn was de gehele Tweede Kamer In al haar politieke schakeringen una niem van oordcel. dat de bijslag onvol doende en de geuite verlangens niet on- redelilk waren De minister oordeelde er echter anders over en gaf de volks vertegenwoordiging te kennen dat er geen geld voor was en dat zijn voorstel aangenomen moest worden, daar de minister in het andere geval de rege ling introk. De tot stand gekomen regeling voor de bijslag is nu geworden, ik herhaal voor eigen pensioen, als volgt: a. Pensioen verleend i v m een ont slag ingegaan voor 1 April 1919 met 100 procent. b. Pensioen verleend i.v m. een ont slag ingegaan in het tijdvak 1 April '19 t e m. 31-12-'19 met 80 procent; c Pensioen verleend i.v m een ont slag ingegaan In het jaar 1920 met 60%: d. Pensioen verleend i v.m een ont slag ingegaan in het jaar 1921 met 40%; e. Pensioen verleend i v.m een ont slag ingegaan in het tijdvak l-l-'22 t.m. 31-12-'45 met 25 procent. Voor hen die na 31-12-'45 met pen sioen zijn gegaan is er een afdalende regeling. Het maximum der bijslag bleef 500, zodat bijv iemand wiens pensioen zeg ge f 2800 bedraagt en een aanspraak op 25% daarvan of 700 zou kunnen ma ken. slechts 1 500 of 18 pet. ontvangt, d v z 423 nadat loonbelasting is afge trokken De geste der regering om som mige pensioenen met resp. 100 pet 80 pet60 pet en 40 net. te verhogen, lijkt prachtig maar ïs een rijkelijk goedkope beweging, want daar de snoormensen on 60 resp. 65 jaar worden genenstonneerd moeten zij die 100 net krijgen, dat zijn zij die voor l-4-'19 de dienst verlieten, thans de j e u g d i gre leeftijd van 90 resp 95 jaar of meer hebben bereikt terwijl zelfs die voor 40 pet. verhoging in aanmerking komen in elk geval 88 resp. 93 jaar moeten zijn Een hulp dus die meer schijnt du inderdaad is. In dat verband verwijs ik de lezer» nog naar het artikel „Verhoging moge. lijk van enige pensioenmaxima" in dit dagblad van 16 December waarin in d( laatste twaalf regels staat vermeld, dat voor hen die een toeslag van 100 pci krijgen, het max bedrag van 500 oj 600 zal worden gebracht, dat zijn dan dus de bovengenoemde jeugdige pen sioentrekkers van 90 en 95 Jaar en en kele jongeren, die de dienst met pen sioen hebben verlaten wegens afkeu- ring. Veel kunnen er dit niet zijn. want de tijd waarin bij de Spoorwegen veel personeel wegens overcompleet zo ge. makkelijk werd afgekeurd en met pen sioen gezonden, ligt niet vóór doch na 1 Januari 1922. Toen bovendien door allerlei prijsver. I hogingen olangs f 1.- per week of 4.50 I per maand toeslag aan de actief die- nenden werd verleend, werden de ge- J pensionneerden weder buiten beschou- wing gelaten, omdat juist toen men ook I over hen aan het praten kwam. de bo dem van de schatkist in het zicht kreeg? Schrijver dezes gelooft gaarne, dat cr door de regering bezuinigd moet worden, maar men late daar niet de i minder draagkrachtigen de dupe vv worden Niettemin zullen de pensioen bonden blijven strijden om het morele I rechtsbegrip ingang te doen vinden. Tot slot de opmerking dat de regeling J voor het gepensionneerde rijkspersoneel Leusden Landbouwers bijeen Einde vorige week vergaderde in café ..de Viersprong" te Hamersveld di afd. Lcusdcn en Stoutenburg van" het Utrechts landbouw genootschap. De voorzitter van deze afdeling, de heer Jhr. A.' J. van Geen. sprak een korte openingsrede. De heer H. v. Woudenberg deelde de vergadering mede. dat door hem tijdens een bezoek aan het hoofdbe- stuur te Utrecht was geprobeerd om vermindering te krijgen van de finan ciële bijdragen, die de afdelingen zijn opgelegd. Hij was echter omtrent deze vermindering niet erg optimistisch ge stemd. Op voorstel van het Bestuur werd de contributie verhoogd. De heer Schothorst stelde voor 30"''o boven de verplichte heffing te stellen. De ver plichte heffing bedraagt thans voor een bedrijf tot 5 H.A. 5,--; van 515 H.A. 7.50 en boven de 15 H.A. 12.50. Het hoogtepunt voor deze avond was de lezing van de heer G. J. Kae- mink, assistent bij de Rijkspluimvee- voorlichtingsdienst, over kruisingen-, huisvesting-, voeding-, ziekten- en scxen van pluimvee. Algemeen bleek men niet tevreden over de levering van eieren. Verder bracht de heer Westeneng naar voren, dat er volgens hem bij de vee-levering een te groot percentage bij de tussen handel blijft hangen, terwijl de heer Schothorst van mening was dat de af deling er bij het Hoofdbestuur op moet aandringen om iedereen in de gelegen heid te stellen om zigh een fokbeer aan te schaffen, zoals dit reeds met fok stieren het geval is. Nadat dit voorstel was aangenomen sloot de voorzitter de vergadering. N V PHILIPS' VERK00P-MAATSCHAPPH VOOR NEDERLAND - EINDHOVEN Waar voorname sfeer, goede 6tnaak en zakelijk inzicht samengaan, in banken, musea, hotels en in particuliere woningen......overal kiest men Bruynzeel parket Om de distinctie van het edele, warmglanzende hout, om het geringe onderhoud van dit naad. loos, hygiënisch parket en om het grote voordeel. Door Bruynzecls speciale stoom- en droog- methode wordt Bruynzeel parket immers krimp, vrij, trekvrij en zó duurzaam, dat het gene. raties meegaat. Vraagt nadere inlichtingen over: A Showrooms te: Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Arnhem Den Bosch Groningen Haarlem- te!. 26751 tel. 25672 tel 112945 tel. 15430 tel 23700 tel. 8190 tel 24119 tel. 24756 Wij verloren, na een lang en geduldig gedra gen lijden, onze lieve Zoon, Broer. Zwager en Oom HENDRIK VAN DER FLOEG in de jeugdige leeftijd van 22 jaar. F. v. d PLOEG J B. v. d. PLOEG— v DIERMEN MIJNDERT FRITS WIM M A. v. d PLOEG M. v. d. PLOEG— v. ZETTEN COBY LYDA Amersfoort. 15 Jan. 1949 Leusderweg 264. De teraardebestelling zal plaats hebben op Woens dag 19 Januari as op de Algem. Begraafplaats Rusthof" te 2.30 uur Vertrek sterfhuis 2 uur n.m. ZOLEN EN HAKKEN. Heren 3.60 Dames 2.90 Kinder, v.a2. AMERSFOORT Van melkbezorger veranderd, melkgehalte blijft veranderd Schoengehalte blijft niet. LANGESTRAAT 78. ooooooooooooooooo< Wat wü verkopen behoeft geen roem De kwaliteit en prijs die moet het doen. Op het gebied van leder waren ruim gesorteerd. SOESTERWEG 214. >ooooooooooooooooo< De cursussen, die deze maand beginnen, zijn I MIDDENSTANDSCURSUS STENOGRAFIE („Groote") TYPEN (tien-vinger-systeem) BOEKHOUDEN (Associatie) MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE Vraagt direct uitvoerige inlichtingen bij Directeur: Drs. L. A. M SEEGERS Voltastraat 45 Telefoon 5169 Amersfoort Te koop aangeboden Wegens plaatsgebrek ge bruikt grote maat Café Bil jart met toebehoren. Te bezichtigen Woensdagavond na half 8 Nijverheidsstr. 3. Te huur aangeboden Auto's te huur zonder chauffeur. Wij hebben ook wagens klaar staan voor 't buitenland. Vraagt inlich tingen Paulus Potterstraat 34. tel. 5734.4462 Personeel gevraagd Gevraagd nette dienst bode voor de dag of dag en nacht Zelfstan dig kunnende werken, vggv Mevr. Berger, Puntenb.laan 14. 4530 Personeel aongeb. B.z.a.: jongeman, 23 jaar. voor administratieve werk zaamheden, in bezit van di ploma steno-typen en goede kennis van boekhouden. En tevens v.g g.v. Br. no. 4473 bur. van dit blad. ireuipi. lypisve zoext een kantoor voor middaguren. Brieven onder No. 4561 bur. van dit blad. Diversen Ann en Bert Kamperman. Langestraat 113. Tel 5494. rnschryxing Januari-clubs. 4540 Personenvervoer is ook een vak. U merkt dit di rect als U een „Spoor- tax" pakt. Tel. 4109. 4551 Rijwielen vanaf f 108.25 merk „Union" bij Rijwielen Reverse. Spaarnestraat 83. tel. 6686. 4549 UTR.WEG 89 - AMERSFOORT - TELEF. 4456 Op VRIJDAG 21 JANUARI van 20 tot 1 uur m.m.v. het Radio Dansorkest The Melodians m. o.a. Jan Corduwener, Tonny v Hulst. Benny Berh. Cees Verschoor. Koos Knoop. Bill v. d. Heuvel. Ben Libosan. Avondtoilet verplicht, heren donker. Onze cursisten 19481949 hebben op vertoon van het aan hen verstrekte balboekje vrij entree Beperkt aantal plaatsen voor introducees. welke t/m Woensdag as. kunnen worden afgehaald. Spoedig te koop of te huur gevraagd op bosrijke, hoge zandgrond Prov. Utrecht of Veluwe. Brieven onder No. 4556 bureau van dit bl. kan PALTHE thans, door reorganisatie HERENKLEDING REINIGEN. Ook stoppage goederen worden in korte tijd afgeleverd. Daarom voor een snelle, vak kundige en veilige behandeling In De Lichtenberg-Rust huis wordt gevraagd P.G., 18—25 jaar. Intern. Aanmelden: Utrechtseweg 299, Amersfoort. •oooooooooooooooooo oooooooooooooooooo De kosten zijn gering bij de tegenwoordige prijzen: 25 watt f 0.60 40 walt I 0.6S 60 walt f 0,70 75 watt I 0,80 100 watt f 0,85 150 watt f 1,20 Vraag Uw handelaar om onze interessante brochure „Het goed verlichte huis"

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4