DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dr. Drees zal Soetan Sjahrir in Batavia ontmoeten Onheilige onnozelheid Nog geen resolutie der V.S. in de Veiligheidsraad Schreieder liet 14 Friezen fusilleren K. Vorrink ernstig gewond bij vliegtuigongeluk Geen verschijnselen van een ernstige griepepidemie Drees Donderdag huis? naar Proces vandaag begonnen Koningin leidde hen zelf door paleis Werkloosheid sterk gestegen Eerste en tweede piloot gedood Virus in Leiden aangetoond Sinaasappelen over een week volop Eind dezer maand extra vetrantsoen In kort 1bestek J Dinsdag 18 Januari 1949 Achtste jaargang. No. 1227, Opgericht door de Stichting „Hel Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefooo administratie 6235. Hoofdredacteur: Tl. DE BOORDER. Deze mededeling was vervat in de rede, welke de Nederlandse woordvoerder hield tijdens de Maandag voortgezette debatten over de Indonesische kwestie. In het verloop van zijn betoog roerde hij ook het rapport aan van de Commissie van Goede Diensten over de huisvesting van de repu blikeinen op het eiland Banka. Naar aanleiding hiervan zeide dr. Van Royen: „Ik ben gemachtigd te zeggen, dat mijn regering met diep leed wezen heeft kennis genomen van het bericht betreffende de huis vesting en de vrijheidsbeperkin gen waaronder de leiders op Banka zijn gehouden. Inlichtin gen, door mijn regering ontvan gen. tonen aan dat dit geschied' is in directe tegenstelling met de instructies door de Nederlandse regering gegeven. Strenge maat regelen zullen worden genomen tegen he* die hiervoor verant woordelijk zijn." De bijeenkomst van de Raad was slechts van zeer korte duur. De verwachte Ameuikaanse resolutie is nog niet ingediend. Naar Reuter verneemt zijn de inofficiële bespre kingen met verschillende leden van de Raad nog niet afgesloten. Eerst wanneer vast staat dat rede lijkerwijs verwacht mag worden dat een in te dienen resolutie vol doende instemming zal vinden, zal de Amerikaanse gedelegeerde dr. Jessup hiertoe overgaan. Wel heeft dr. Jessup Maandag het woord gevoerd. Hij verheugde zich. dat over alle punten van wer kelijk belang een eensgezinde me ning bestaat ;n de Raad. Ook liet hij zich prijzend uit over het ini tiatief van India om over de Indo nesische kwestie een Aziatische conferentie bijeen te roepen. De eerste spreker van de avond was de gedelegeerde voor de Repu bliek, de heer Palar. In de loop van zijn betoog overhandigde hij de voorzitter van de Raad, de Cana dees McNaughton een brief, waarin de raad wordt verzocht republi keinse leiders vrijgeleide te ver schaffen, opdat zij in Lake Success de Raad zulk kunnen inlichten over de feitelijke toestand in Indo nesië. De voorzitter zeide dit ver zoek te willen steunen. De C.v.G.D. zal de Nederlandse autoriteiten hun medewerking hieraan vragen. Hij vestigdt de aandacht van de Raad erop, dat naar zijn mening geen der argumenten van dr. Van Royen stand hielden tegenover de duidelijke en ondubbelzinnige ver klaringen van de Commissie van Goede Diensten. „De feiten," zo WAT te zeggen van de bevin dingen, waartoe de Commis sie van Goede Diensten bij haar bezoek aan Banka gekomen ls? Er is maar één woord voor: onge lofelijk. Wat is dat voor een toestand, dat noch onze regering in Den Haag noch de Hoge Ver tegenwoordiger van de Kroon te Bctavia of de voorzitter van de Nederlandse delegatie blijken te weten, hoe de Instructie om de Republikeinse leiders bewegings vrijheid te geven Is ultgevoerdl Het is haast onbegrijpelijk, dat men dat in Batavia niet zou heb ben geweten en toch moeten we aannemen, dat het zo is, gezien het feit, dat men de C.v.G.D. in volle zielsrust naar Banka heeft laten gaan. Er bestaat zo iets als een hei lige onnozelheid, maar dat wil niet zeggen, dat alle onnozelheid heilig is. Wij kunnen ons tenmin ste niet voorstellen, dat Dr. Van Royen ook maar een ogenblik de neiging zal hebben gehad om ceze onnozelheid van het predi- caat heilig te voorzien. Dat ont brak er voor hem, die in Lake Success zo'n moeilijke strijd heeft te voeren tegen wanbegrip en verdenking van kwade trouw on zerzijds, nog maar aan, dat zijn glazen op deze wijze worden in gegooid en dat degenen in de wereld, die Nederland en zijn standpunt slecht gezind zijn, nu deze pracht van een gelegenheid krijgen om onze regering onheilig bedrog of onheilige onnozelheid aan te wrijven. Het is inderdaad ongelofelijkl Wij hebben steeds verzet aan getekend tegen de opvatting, dat ons prestige in de wereld tot nul gereduceerd zou zijn door de politionele actie en de gevolgen van dien. Maar als men het er nu op toe wil gaan leggen, dat deze opvatting inderdaad de juiste zal blijken te zijn, dan moet men vooral voortgaan op deze ene v/eg. Nog één zo'n brief als de heer Elink Schuurman aan de C.v.G.D. heeft moeten schrijven, nog één zo'n verklaring als onze regering zich nu gedwongen heeft gezien om af te leggen en ons Internationale aanzien en wat nog minstens zo erg is ons zelfrespect is naar de maan! zeide hij, „zoals ze door de Com missie van Goede Diensten zijn ge rapporteerd, laten aan duidelijk heid niets te wensen over. De Ne derlanders hebben de order staakt het vuren genegeerd, zij hebben de republikeinse leiders niet vrijgela ten en geen faciliteiten verleend aan de militaire waarnemers van de C.v.G D., ondanks de toezeggin gen, die de heer Van Royen de Raad hieromtrent heeft gedaan. De Raad zal Woensdagmiddag andermaal bijeenkomen. Naar wfj vernemen ligt het In de bedoeling, dat dr. Drees Donderdag uit Batavia naar Nederland ver trekt. Hu zal de reis maken met de Constellation „Franeker", gezag voerder L. Sillevis. SJAHRIR TE BATAVIA AANGEKOMEN Sjahrir is vanmiddag per vlieg tuig uit Medan te Batavia aange komen en zal vanavond dr. Drees ontmoeten in het paleis Konings plein. Hij werd op het vliegveld Ke- majoran opgewacht door de heren Koets, Darmasetiawan, Soepbmo, Jahja (namens premier Anak Agoeng van Oost-Indonesië). Na dat hij tegenover de journalisten had volstaan met de verklaring „Ik ben blij hier te zijn" vertrok hij naar zijn huis aan de Javaweg. Volgens U P. wordt ook vice-pre sident en premier Mohammed H a t ta. op uitnodiging van dr Drees. te Batavia verwacht. Hatta behoort tot de republikeinse leiders die op het eiland Banka geïnterneerd zijn. Superfort verongelukt in Schotland Een Amerikaans Superfort met waarschijnlijk 20 a 25 mensen aan boord, is in een dikke mist neerge stort in de buurt van het dorp Lochgollhead (West-Schotland). Het toestel stortte neer op een 1200 meter hoge berghelling. De machine is geheel uitgebrand. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn. Enkele persbe richten spreken van zes. andere van twintig doden. Men heeft het wrak nog niet kunnen bereiken. Deskun digen achten het echter niet uitge sloten, dat een deel der bemanning en passagiers zich door middel van parachutes in veiligheid heeft we ten te brengen. Sultan Hamid 11: Soetan Sjahrir, een der republikeinse leiders, die zich te Prapat op Sumatra bevindt, heeft een uitnodiging ontvangen naar Ba tavia te komen voor besprekingen met de Nederlandse minister president, dr. W. Drees. Soetan Sjahrir is hiertoe heden naar Batavia vertrokken. Aldus deelde de Nederlandse vertegen woordiger bij de Veiligheidsraad, dr. Van Royen, Maandag de Raad te Lake Success mede. „Verontwaardigd over toestand op Banka" „In federale kring is het bericht omtrent de behandeling van Mo hammed Hatta c.s. op het eiland Banka en in het bijzonder het feit, dat hun, ondanks strikte orders daaromtrent, geen bewegingsvrU- lieid was toegestaan, met veront- waardiging ontvangen," aldus deel de de voorzitter van het Bijzonder Federaal Overleg, Sultan Hamid II, aan Aneta ede. „Het is ons bekend, dat de rege ring van Indonesië meer dan een maal een strikte order hieromtrent heeft uitgegeven. Ik hoop, dat de werkzaamheden van onze commis sie, die contact wil zoeken met verschillende van deze prominente republikeinen, door het gebeurde niet nadelig zullen worden beïn vloed," aldus vervolgde hij. Verblijfplaatsen der Republ. leiders De leiders van de Republiek In donesië, voorzover zij zich in han- den van de Nederlanders bevinden, vertoeven thans op vier punten in de Archipel. Ir. Soekarno, Soetan Sjahrir en de minister van buitenlandse zaken van de republiek, Agoes Salim. houden verblijf te Prapat, dat gele gen is aan het Toba-meer in Noord Sumatra. Zij bevinden zich daar m een villa van dr. Mansoer, de Wali Negara van de deelstaat Oost Su matra. Op het eiland Banka nabij de plaats Muntok houden verblijf de vice president en eerste minister van de republiek, Mohammed Hat ta, alsmede Mohammed Roem, dr. Ali Sastroamidjojo, Soeriadarma, mr. Asaat en Pringgodigdo. Te Djogja bevindt zich behalve de sultan van Djogjakarta, die tot de vooraanstaande republikeinen behoort ook een groot aantal lei ders, die buiten de republiek min der bekendheid genieten. Te Batavia ten slotte houden de leden van de Republikeinse delega tie verblijf, die voor de aanvang van de Nederlandse actie het con tact onderhielden met de Commis sie van Goede Diensten. Volgens Republikeinse berichten moet zich op Sumatra, buiten be reik van de Nederlanders nog een noodregering bevinden, die onder leiding staat van Sjafroeddin. De voormalige .Kriminal-direktor' Joseph Schreieder heeft niet lang van zijn vrijheid kunnen genie ten. Korte tijd na zijn invrijheid stelling door de procureur-fiscaal te Den Haag werd hij weer in arrest gesteld op een aanklacht van de procureur-fiscaal van het Bijzonde re Gerechtshof te Leeuwarden. Tal loze malen is Schreieder als de zich alles herinnerende getuige opgetre den voor diverse gerechtshoven. Hij. de regisseur van het Englandspiel. was daar een altijd zeer beleefd en onderdanig man. Hedenmorgen is hij echter niet als getuige, doch als verdachte gedag vaard voor het Bijzonder Gerechts hof te Leeuwarden, gepresideerd door m r. J. W ed e ven. om ver antwoording af te leggen voor wat Voortaan faciliteiten voor „relief'-goederen Tussen de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, en de Amerikaanse ambassadeur, dr. Ba- ruch is een regeling tot stand geko men voor de behandeling van ge schenkzendingen uit de Verenigde Staten naar Nederland. Ingevolge deze overeenkomst zullen voortaan geen invoerrechten worden geheven bij binnenkomst in Nederland van ,,relief"-zendin- gen. De kosten van het vervoer van deze zendingen binnen Neder land worden betaald uit de specia le rekening van de guldenstegen waarde der Marshall-hulp bij de Nederlandse Bank. Voor particuliere zendingen gel den de bepalingen van deze over eenkomst voor levensmiddelen, ge dragen kleding en schoeisel, alsme de geneesmiddelen. Uitgezonderd zijn derhalve sigaretten en alcohol houdende dranken. H.K.H. Prinses Margriet, het derde dochtertje van H.M. Koningin Ju liana en Z.K.H. Prins Bernhard, wordt op 19 Januari 6 jaar oud. Een recente joto van het jarige prinsesje. In December steeg het aantal bij de arbeidsbureaux geregistreerde werkloze van 43.069 tot 66.776 mannen. Daarvan waren geheel werkloos 40.200, tewerkgesteld bij de DUW 25.119 en wachtgelders I 1457. I De vraag naar mannelijk perso neel nam af van 32.049 tot 24.507. In December 1947 waren er 50.180 werklozen. Zoals bekend zullen met ingang van 15 Mei enige diesel-electrische treinen gaan rijden van het Westen naar het Noorden des lands. Wij vernemen thans dat deze treinen op het traject Zwolle— Groningen niet tc Meppel, Hoogeveen en Beilen zullen stoppen. A LS president Truman Donderdag ingehuldigd is gaat hij een ritje met zijn gevolg door Washington maken. Men verwacht dat onge veer een millioen mensen in de Amerikaanse hoofdstad deze reusachti ge parade zullen gade slaan. Langs de route zullen de handelaren in souvenir-knoopjes, -speldjes, -hangertjes, -wandelstokken en dergelij ke goede zaken maken. Deze charmante jongedame is reeds geheel ge kleed voor de inhuldiging; zij is behangen met een prachtige collectie Truman-souvenirs. Weinigen is tot dusverre de eer te beurt gevallen op een tocht door de zalen van het paleis op de Dam te Amsterdam een rondleidster te hebben als de 94 jongelui, die Maandagmiddag het paleis bezoch ten. Hun toonae namelijk de Ko ningin in eigen persoon het paleis. Aanvankelijk zouden deze 94 kin kinderen, wier leeftijd varieert van twaalf tot zestien jaar tijdens het kroningsspel in het Amsterdamse stadion de kroon hebben binnen gedragen. doch tot hun grote te leurstelling werd hierin op het laatste ogenblik verandering ge bracht. De koningin had de wens uitge sproken de jongens en meisjes toch persoonlijk te ontmoeten en zo to gen de 94 kinderen, die allen in de oorlogsjaren een of beide ouders hebben verloren, Maandag naar het paleis. En hun verwachtingen wer den niet teleurgesteld, want zo als zij later opgetogen vertelden een betere ontvangst hadden zij zich niet kunnen wensen. Prinses Wilhelmina heeft de reis naar Amsterdam, waar zij gedu rende de wintermaanden enige tijd verblijf wilde houden, tot later uit gesteld, daar zij nog bij voortdu ring en te zeer vermoeid is. in de tenlastelegging wordt ge noemd: „lidmaatschap van een mis dadige organisatie, de SD. en zijn met het landoorlogsreglement strij dige bevel tot het doen fusilleren van veertien Nederlanders". Dat gebeurde in April 1945. De illegaliteit, stoutmoedig geworden door de zegevierende opmars der geallieerden, had in de omgeving van Dronrijp, een dorpje bij Leeu warden, aanslagen gepleegd op een verkeersbrug en een spoorweg. Schreieder dacht dit verzet door harde maatregelen te kunnen bre ken en gelastte zijn ondergeschikte; W. A. A 1 b r e c h t. chef van do Aussendienststelle te Leeuwarden, als represaille veertien Nederlan ders tc fusilleren. Deze mensen wa ren reeds voor de aanslagen bij Dronrijp in Duitse gevangenschap en hadden er dus niet aan deel ge nomen. Op 11 April 1945 werd Schreieders bevel uitgevoerd. Slechts een van dc veertien, de heer G. do Jong uit Leeuwarden, ontkwam aan de dood. De Duitse soldaten van het executiepeloton raakten hem in de schouder, maar hij liet zich val len en hield zich dood. Cirkelende geallieerde vliegtuigen dreven de Duitsers op de vlucht, zonder hun gelegenheid te geven de dood van al hun slachtoffers vast te stellen. Toen zij haastig waren verdwenen, strompelde De Jong naar een boer derij in de omgeving, waar hij ver pleegd werd en genas. Nederlandse luchttaxi neergestort in Denemarken Een ongeluk met het Nederlandse vliegtuig PHNAZ' In Denemarken heeft twee personen, de eerste en tweede piloot van het toestel, het leven gekost. De derde inzittende, de heer J. J. (Koos) Vorrink, liep hierbij ernstige, doch niet levens gevaarlijke verwondingen op. Het vliegtuig, dat behoorde tot de vloot van de Aero Holland N.V.. een twee-motorig toestel van het type Cessna vloog Maandagavond omstreeks 21 40 uur onder zeer on gunstige weersomstandigheden bo ven het Deense eiland Falster tegen een groep bomen. Het stortte neer en werd hierbij geheel vernield. Er brak echter geen brand uit. De eer ste piloot van het vliegtuig Rudolf Protiva, een Tsjech van geboorte werd door een arbeider die de eer ste hulp verleende dood in zijn cabine aangetroffen. De tweede piloot, de Nederlander Willem Fre- derik de Jong uit Gouda, eveneens gedood, was door de kracht van de botsing uit het vliegtuig geslagen. De arbeider vond ook de heer Vor rink op enkele meters van het vliegtuig. Per ambulance werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van de plaats Nyköping, op twintig kilometer van de plaats des onheils. Een onderzoek ln het ziekenhuis wees uit, dat het rechterdybeen en de rechterarm \an de heer Vorrink z\)n gebroken. Voorts heeft hij een wond In de rug. Blijkens een eerste onderzoek ls zyn toestand niet le vensgevaarlijk. Men rekent op vol ledig herstel, al zal hy ermoedelijk (Van een eigen verslaggever) Nog steeds waart de griep rond, nog steeds zijn er in fabrieken en werkplaatsen lege plekken. De mensen, die daar behoren te zitten of te staan liggen met sombere ge zichten thuis onder een paar extra dekens en zuchten nü en dan zwaar, omdat er weer zo'n pijn scheut vaart door benen, armen of rug. Er zijn velen onder ons die de angstige vraag stellen: „Is er weer zo'n griep-epidemie op komst als na de vorige oorlog?" Wij hebben het oordeel gevraagd van een bij uitstek deskundig arts, die ons het volgende meedeelde: Het is inderdaad waar, dat er in enkele delen van Europa (Italië, Frankrijk en enige streken in an dere landen) in ietwat grotere om vang dan normaal griep-verschijn- selen optreden. De berichten uit deze streken wijzen echter geens zins op ernstige symptomen. Ook in ons land zijn wat meer grieppatiënten dan in normale tijden (griep komt in het vroege voorjaar en tijdens zachte winter maanden altijd voor!), maar ook hier is van ernstige verschijnselen geen sprake. Voor zover thans ls na te gaan zijn er geen aanwijzingen, dat er een ernstige grlep-epidemle op handen is. Influenza, het deftige woord voor griep, wordt veroorzaakt door een uitermate kleine ziekteverwekker, Het is in dit verband misschien wel interessant te kunnen vermelden, dat in deze griep-periode het griep virus voor het eerst is aangetoond door wetenschappelijke werkers van de Leldse Universiteit. Deze geleerden hebben nauw contact met het „Institute for medical research" in Londen, een instelling van de Wereld-Gezondheids-organisatie. In de Philips-fabrieken te Eind hoven neemt men thans proeven met een vaccin tegen de griep. Dit vaccin is bereid by Philips-Van Houten in Weesp. In hoeverre het enige uitwerking heeft bij het voor komen en genezen van influenza moet nog worden afgewacht. Geen onrust „Laten de mensen zich vooral niet by voorbaat zorgen maken", zei onze zegsman. „Zoals ik reeds zei wyst niets op de komst van een epidemie, die ernstige gevolgen kan hebben. Angst is altijd een slechte raadgever. Men moet zyn kalmte bewaren en alle maatregelen aan de artsen overlaten. Vooral geen gekke dingen doen. Bepaalde pre paraten slikken ter voorbehoeding tegen griep heeft in het algemeen weinig zin, omdat men in medische kringen van de preventieve wer king van dergelijke preparaten lang niet overtuigd is". Onze zegsman wees er nog op, dat de catastrofe van 1918'19 waarschijnlijk grotendeels veroor zaakt werd door de slechte voe dingstoestand, waarin millioenen mensen verkeerden. Nu is dat, ze ker in ons land, absoluut niet het geval. De Nederlander is goed ge voed, zyn weerstandsvermogen is in de afgelopen drie jaar enorm toe genomen. wel geruime tyd In het ziekenhuis moeten doorbrengen. De heer Vorrink, die voorzitter ls van de Party van de Arbeid en voor deze partij deel uitmaakt van de Tweede Kamer had Maandag de gehele dag het congres bijgewoond, dat de Party van de Arbeid hield to Amsterdam inzake de toestand in Indonesië. In de avonduren vertrok hy per speciaal vliegtuig van Schiphol met bestemming Kopenhagen, om van daar door te reizen naar Oslo. Hy zou daar besprekingen voeren met enkele vooraanstaande personen uit de socialistische beweging. Ook zou hij belast zijn met een regerings opdracht. Tegenover een correspondent van het A.N.P. verklaarde de Deense arbeider Nielsen, die het eerst tot, de plaats van de ramp doordrong, dat het op het tijdstip waarop het ongeluk ge beurde zeer slecht weer was. Het was zeer donker en er viel natte sneeuw. Om tien over half tien zag hij een vliegtuig vanuit de Oostzee komen en hij had de indruk, dat het toestel een noodlanding wilde maken. Volgens deze getuige moet de pi loot echter op het laatste ogenblik gezien hebben, dat tussen het wa ter en de bomen slechts twintig me ter open terrein lag. Wat er daar na gebeurd ls kon hij niet zeggen, maar waarschijnlijk is, dat het vliegtuig daarop iets landinwaarts is gezwenkt. Het heeft hierbij de top van een boom geraakt en kwam vervolgens nog in aanraking met vijf opeenvolgende bomen. Tegen de zesde ging het vliegtuig te pletter. De motoren ploegden zich diep in de grond en het toestel werd gro tendeels vernield. De arbeider, die zyn huls heeft aan de Oostkust, dat een van de eenzaamste gedeelten van het eiland is. had de alag gehoord en probeerde onmiddellijk het wrak te bereiken Daar het echter reeds zeer donker was en sneeuw en re gen hem het uitzicht zeer bemoei lijkten. bereikte hfj het strand, waar het vliegtuig was terechtge komen eerst een half uur na de ramp. Het eerst vond hy enige meters van de resten van het toestel, niet ver van een der motoren verwy- derd, de heer Koos Vorrink, die ln het Duits tot hem zeide: „Moge God my helpen". Nadat Nielsen zich ervan vergewist had, dat er geen andere overlevenden waren, begaf hij zich terug naar zijn huis. Hij belde een ambulance, die een kwartier later ter plaatse aan kwam. Tot de dokter zeide de heer Vorrink: „Gelukkig, dat we op Deens gebied zijn terecht geko men", K. VORRINK Onmlddeliyk werd de heer Vor rink vervoerd naar een eerste hulp post, die ongeveer een kilometer van het strand verwijderd ligt en van hier werd hy kort daarop over gebracht naar Nyköping. Van de beide slachtoffers van het vliegtuigongeluk op het Deense eiland Falster is de eerste piloot Rudolf Protiva veertig jaar oud ge worden. Hy is geboortig uit Tsjecho- slowakye, was gehuwd en had twee kinderen. De tweede piloot-telegrafist was de heer Willem Frederik de Jong. Hij was geboren te Gouda en 25 jaar oud. Onze Haagse redacteur meldt nog, dat hulsgenoten van de heer Vorrink. die vanmorgen om half tien hebben gesproken met het zie kenhuis. waar hij is opgenomen, mededeelden, dat de toestand van het slachtoffer zich na de nacht vrij gunstig laat aanzien. Intussen meent men in Den Haag dat de heer Vorrink tenminste vier weken ln het ziekenhuis zal moeten biyven voor hij naar Nederland zal kunnen worden overgebracht. De heer Vor rink was gisteravond na afloop van het congres van de P. v d. A. per luchttaxi van Schiphol naar Dene marken vertrokken. Vanmorgen is een Dakota van Aero-Holland, met o.a. de heer F. Diepen en enige familieleden van de heer Vorrink uit Kopenhagen ver trokken naar de plaats waar de luchttaxi verongelukt is. De aan vankelijk geuite veronderstelling, dat benzinegebrek de oorzaak van het neerstorten zou zijn, wordt on waarschijnlijk geacht, omdat de Cessna nog brandstof voor een uur aan boord moet hebben gehad. Pinda's gevaarlijk voor kleine kinderen De geneeskundige hoofdinspectie voor de volksgezondheid wyst er op, dat het eten van apenootjes voor kinderen beneden de vier jaar ge vaarlijk is. Vele kleuters hebben al in ziekenhuizen moeten worden op genomen, omdat zy een nootje „ln het verkeerde keelgat" hadden ge kregen en de behandeling, die in dat geval noodzakelijk wordt, geeft soms aanleiding tot gevaarlijke complicaties. Er komen ook dadels en citroenen De sinaasappelen, waarnaar zovelen reikhalzend hebben uitgezien, zijn ein delijk gearriveerd of althans ln aan tocht. zodat de Ingeleverde bonnen nu spoedig gehonoreerd kunnen worden. In de eerstvolgende weken ls een zo danige aanvoer tc verwachten, dat niet alleen belde tot nu toe aangewezen bonnen kunnen worden gehonoreerd, maar tevens nog deze week een derde voorinlevcrlngsbon k.in worden aange wezen. Binnen zestien dagen worden in totaal acht volgeladen schepen ver wacht Binnen een goede week zal het nu mogelijk zijn geheel Nederland van voldoende sinaasappelen te voorzien. Verwacht wordt, dat met de reeds aangewezene mee er ln totaal vyf bonnen zullen wor den vastgesteld Voorts vernemen wij, dat ln de loop van Januari en Februari nog 1250 ton citroenen worden verwacht. Deze ko men tegen vaste prijzen ln dc vrije handel Ook een klein quantum dadels In de bekende kistjes van 20 kg wordt binnen enkele weken venvacht, ook deze worden vrij verkocht. Kinde Januari zal een extra rant soen voedingsvetten beschikbaar worden cestoid, van 251 gram voor de leeftijdsgroepen A. B en C en 125 gram voor de groepen I) en E. De verbeterde vctgrnndstoffenpo- sllie heeft het reeds in 1948 enkel© malen mogelijk gemaakt de basis rantsoenen te verhogen met de be schikbaarstelling van een extra rantsoen. Het zal van de vctgror.dstoffen- positie afhangen, of de extra ver strekkingen dit jaar met regelma tige tussenpozen zullen worden voortgezet. De verstrekking van spijsolie zal. zoals tot nu toe ge bruikelijk. op een afzonderlijke bon geschieden. Brandstoffenbon 01 wordt ongeldig Het C.D.K. deelt mee, dat de bon 01 van de brandstoffenkaarten TA 806 en TB 806 na Zaterdag 22 Januari 1949 niet meer geldig is. Deze bon moet dus vóór die datum bij de handelaar zijn ingeleverd. Maandagmiddag is veldmaar schalk Montgomery van het vlieg veld Valkenburg met een Britse Dakota naar Oldyham (Engeland) vertrokken. liet Amerikaanse leger laat nieuwe uniformen ontwerpen die grote be scherming moeten geven tegen hevige koude, brandgevaar en vijandelijke ko gels. BIJ deze uitrusting bevindt zich een Diastic harnas, dat bestand ls te gen kogels en een poolcostuum. dat be schermt tegen koude van 55 graden onder nul. Clarence Peddlcord. een 21-Jarige blinde, die 12 Jaar geleden het gezicht verloor, heeft na een ope ratie een ogenblik kunnen zien. Zij raakte toen zo opgewonden, dat de dokter, die het verband aan het ver wijderen was, hem ln de ogen prikte. Nu ls hll weer blind en zal deze zomer nogmaals geopereerd worden Do vrouw van een slager te Hannover heeft bii een verzoek tot echtscheiding aangevoerd dat haar man het kunstge bit van rijn schoonmoeder van het nachtkastje had weggenomen en cr het kaakbeen van een koe voor in de plaats had gelegd Een patient tc Lubcck overleed onlangs tengevolge van ccn drukfout. De behandelende geneesheer nam een recept over uit ccn medisch tildschrlft. De dosering was daarin ech ter door een drukfout niet Juist ver meld. De patiënt overleed en de dok ter werd voor het gerecht veroordeeld tot 500 mark boete. Kapitein Bystrof heeft ln Rusland een nieuw record ge vestigd door van een hoogte van 1920 M uit een vliegtuig te springen, dat een snelheid had van 750 k m. per uur. De kapitein, die vroeger tc Moskou buschauffeur was, maakte een vrljo sprong van ongeveer 20 sec. Weerbericht ZACIIT Weersverwachting geldig tot Woens dagavond: Matige tot krach tige en langs de Waddenkust tijdelijk harde Zuld-WestellJ- ke wind. Half tot zwaar bewolkt met af en toe enige re gen of motregen- Aanhoudend zacht. 19 Januari: Zon op 8 38, onder 17.04j Maan op 23.26, onder 11.02.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1