UWBRIL IN 1 UUR KLAAR ADVERTEER REGELMATIG DE ALGEMEENE KUNSTZIJDE UNIE N.V. WERKTUIGKUNDIG CUNSTRUCTEURS Complete Meubilering „ONZE WONING" Wereld-Dienst confereerde ,De Grasheuvel" in Gorters volledige lyriek nu bijeengebracht Windsnelheid was inderdaad tachtig km per uur Neptunus I - YI UW BRANDPUNT EIGEN KRANT kousen-reparatie „PERFECT" Dr. Stuiveling publiceert inleiding Criterium in Morgenavond ■mm Snouckaertiaan no. 7 Wij hebben heden geëtaleerd Woning inrichting J. W. C0ENEN Prima .J a Jongere Stuurlieden en Scheepswerktuigkundigen b Een leraar radiotelegrafie Balans OPRUIMING Wolvulling en Javakapok uit voorraad leverbaar. BRANDPUNTEN KUNNEN OOK TELE FONISCH OPGEGEVEN WORDEN. TEL. 6235 BRANDPUNTEN Cultuur-Centrum gesticht Op het conferentie-oord „De Grasheuvel" werd Zaterdag en Zondag j.l. een conferentie gehou den van de Wereld-Dienst, een orde waartoe ieder kan toetreden, die op enig gebied van het maat schappelijk leven vernieuwing voorstaat. De Wereld-Dienst wil deze vernieuwing bereiken door de cosmische ordening der maatschap pij. De Wereld-Dienst stelt zich ten doel de komende cultuur voor te bereiden en tracht dit te bereiken door de vestiging van een Cultuur Centrum. Tijdens het weekend be lichtten verscheidene sprekers de cosmische idee, welke bevrachtend werken moet op de harmoniëring van de wereld en mensheid. De besprekingen op „De Grasheuvel" hebben de eerste vorm aan de idea len van de Wereld-Dienst gegeven, door de stichting van een Cultuur- Centrum. Zaterdagmiddag werd de confe rentie geopend door de heer J. F. W. Henschel, met een inleidende beschouwing over enige cosmische aspecten, die het stichten van een Cultuur-Centrum op cosmische grondslag noodzakelijk maken. Volgens ae heer Henschel wordt de maatschappij geregeerd door denk beelden, die onjuist zijn. De heer Henschel bracht enkele van deze denkbeelden naar voren, die rich ting hebben gegeven aan de mens. o a. het denkbeeld, dat volgens de Bijbel de wereld in zes dagen is geschapen. Spreker gaf als zijn me ning te kennen, dat wanneer de mens tot critische beschouwingen komt, andere denkbeelden zich openbaren. De heer Henschel ging vervolgens de geschiedenis van de mens na, die z.i. is begonnen bij de ingewijden, de Godmensen, ter wijl hij het natuurrhythme van verschillende regeringsvormen aan een beschouwing onderwierp. Spr. vervolgde, dat de mensheid tot het besef moet worden gebracht, dat door het brengen van een wereld vernieuwing een bepaalde gedach- tengang hiertoe de grondslag moet vormen. Volgens de Wereld-Dienst moet dit niet geschieden volgens menselijke maatstaven, maar vol gens een maatstaf die in de cosmos staat aangetekend. Wij zullen moe ten doordringen in de kern der oude wijsheid, teneinde een oplos sing van de thans in de wereld- heersende chaos te bereiken. Daar toe zal een elite des geestes ge vormd dienen te worden, die door haar cosmische wijsheid weet wel ke werkwijze tot opheffing der chaos gevolgd worden en waardoor de wereld weer een tehuis voor de mensheid zal worden. De mensheid gaat thans uit van de gedachte, dat bepaalde toestanden gewijzigd moeten worden. Deze toestanden zijn door de mensen geschapen en wil men de toestanden wijzigen, dan zal men allereerst de mens moeten verbeteren, aldus besloot de heer Henschel. In de avonduren sprak de heer B. Hamstra over „De inrichting van de Staat", en de heer G. J Baerents over „De evolutionnaire weg uit de door de mens gemaakte chaos". De avond werd besloten door mevr. HenschelFischer, die enkele positief gerichte Aquarius- gedachten uitwerkte, wier strek king is het vrouwelijk element tot bewustwording te wekken als voor waarde om huisgezin en maat schappij te harmoniëren. Zondagmorgen sprak dr. J. Post- ma, arts te Leeuwarden over „De bouw van nieuwe rassen uit me disch oogpunt noodzakelijk". Spre ker gaf een uitvoerig overzicht van 's mensen levensketen en legde zeer de nadruk op de dwingende eis van verbetering van de mens, vóór verbetering der toestanden. 's Middags werd na nadere toe lichting van de heer Henschel het Cultuur-Centrum in beginsel ge sticht. Tenslotte kunnen wij melden, dat mevr. Manëtte Serlé op fijn zinnige wijze enkele muzikale in termezzi verzorgde. Zangfestival Hilversum Onder zeer grote belangstelling ls Za terdag cn Zondag te Hilversum het zangfesUvai gehouden, dat georgani seerd ls coor het tijdschrift ..Koor cn Kunstleven" In samenwerking met ue Kon. Bond van Gemengde Zangvereni- i von ecu gingen in Nederland en het Alg. N'eJ. cosmische Zangverbond In Vlaanderen Van de deelnemende koren uit de provincie Utrecht en de Betuwe ontvingen de volgende een prijs. „De Lofstem". Don Dolder. 3e prijs (181 punten); ,,De Lof- stem". Zoelen. lc prijs (209 punten); ..Aurora", Ammcrstol. 3e prijs (176 punten); ..Con Amore", Heteren. 2e prijs (187 punten); „St Caecilia". Gendt (Betuwe). 2e prijs (203 punten). Zaterdagmiddag is door de Haag se wethouder van Onderwijs en Kunst zaken. de heer J van Zwijndregt, In de hal van de Koninklijke Schouwburg een borstbeeld van Vondel onthuld ver vaardigd door de Haagse beeldhouwster mej. G. Rueb. Kerkbouw in Soedan De bouw van de Kerk der Eenheid, die gebouwd wordt In Omdurman door do Evangelische Kerk de Anglicaanse Kerk in de Soedan en de Amerikaanse Zending nadert haar voltooiing, niette genstaande het tekort aan bouwmate rialen De kerk zal mettertijd voor vele christelijke doeleinden gebruikt worden en zal het middelpunt worden van het gehele kerkeiijk leven in de grootste stad van de gehele Soedan. Ierse schilderkunst in Amsterdam Mr. William Fay. Iers zaakgelastigde te Brussel en mevrouw Fay waren naar Amsterdam overgekomen om de eerste in Nederland georganiseerde expositie van hedendaagse Ierse schilderkunst, die op Initiatief van het kort geleden opgerichte instituut Nederland-Ierland. in de zalen van de kunsthandel Frans Buffa en zonen te Amsterdam wordt gehouden, te openen De expositie duurt tot 13 Februari Op 20 Januari wordt te Dublin een expositie van Ned. hedendaagse schil derkunst geopend. Een Goya gestolen Uit het gemeentemuseum te Agen (ten N. van Toulouse) is een zelfpor tret van de Spaanse schilder Goya ge stolen De diefstal werd ontdekt, kort nadat de suppoost een bezoeker alleen had gelaten in de zaai, waar het schil derij zich bevindt, om de voordeur te openen. Een nieuwe bezoekster vroeg de schilderijen-tentoonstelling te mogen zien. Toen de suppoost haar Juist naar de verzameling zou brengen, kwam de eerste bezoeker snel naar buiten, nam de vrouw bij de arm en verliet met- haar het gebouw. Prijzen Friese Volkskunst De vereniging voor Friese volkskunst heeft in Leeuwarden een zestal prijzen uitgereikt in een landelijke handwerk- wedstrijd. waarbij de motieven aan de oude Friese volkskunst moesten wor den ontleend. De eers'e prijs ontving mevr g Kijlstra-v d Schaft De twee de mej C. Tijsman te Amsterdam. De inzendingen stonden over het alge meen op hoog peil. Rita Hayworth's avontuur Rita Hayworth's liefdesavontuur met prins Ali Khan heeft haar popularlte.t niet verminderd. Haar post bedraagt 14.000 tot 20.000 brieven per week! Slechts in enkele wordt crltiek uitge oefend op haar jongste avontuur De filmster is nog steeds van de betaalro' der studio geschrapt, niet vanwege haar escapade, maar omdat zij weigert in een film te spelen. Kasteel Heyen in de buurt van Gennep zal na de restauratie een.beeld houwerscentrum worden onder leiding van Peter Roovers^ Het eerste concert, dat het kamer- muziekensemble van het Brabants or- kcst-in-wordlng. zai geven, valt op 24 Februari de gemeente Oosterhout te beurt, omdat deze plaats de eerste was, die een Jaarlijkse subsidie toezegde. Boekbespreking „Geen orchideeën voor Miss Blandish" James H. Chase schreef een door Ko van der Laan uit het Engels vertaalde roman over de ontvoe ring van een aantrekkelijke mil- lionnairsdochter, die ten slotte zelf moord pleegt. Hij noemde het boek „Geen orchideeën voor miss Blan dish". Het is een detective-story zonder enige oorspronkelijkheid en zou onder onschadelijke drie-stui vers lectuur gerekend kunnen wor den als deze inhoud niet dikwijls sluitend was. Het papier kan beter gebruikt worden dan voor dergelijke lec tuur De ramp met de „Nijmegen" In het gerechtshof van het Schot se plaatsje Ayr. waar gisteren voor de zesde dag zitting werd gehouden om de oorzaak van de vliegramp met de „Nijmegen" te onderzoeken, heeft de KLM-advocaat JohnCa- meron aangetoond dat gezag voerder Parmentier inderdaad on juist is ingelicht omtrent de snel heid van de wind. Deze heeft op het tijdstip dat het ongeluk gebeur de. namelijk niet ruim 20 km per uur bedragen, zoals door tal van weerkundigen was verteld, maai 80 km. Cameron's redenering luidt al dus: De snelheid waarmee de Nij megen tegen de hoogspanningsdra den aanvloog, was niet 250 km. zoals de snelheidsmeter van het toestel aanwees, maar 330 km. Dit is af te leiden uit de instructie* voor de koers, die het vliegtuig van de radar-afdeling van Prestwick heeft gekregen. De getuige die aci- vocaat Cameron voor deze verkla ring opriep was de heer Mell»p" vertegenwoordiger van de KLM te Prestwick. Uit diens onderzoek naar de radio- en radar-logboeken was komen vast te staan, dat var» een hoogte van 1500 voet tot een hoogte van 200 voet de windsnel heid 80 km per uur had bedragen. Parmentier, die aan de hand van de stand van zijn snelheidsmeter heeft gemeend, dat zijn snelheid 250 km per uur bedroeg, heeft, voordat hij de bocht kon nemen om te trachten, de andere landingsbaan te bereiken, de noodlottige electri- sche draden op zijn weg ontmoet. De verklaring van de heer Mel- ling zal vandaag nog verder wor den nagegaan en wel door kapitein Malouin. Dit is de chef-piloot van de KLM op de Noordat^ntische route, die via het vliegveld Prest wick loopt. De naam van de dichter Her man Gorter komt in de tijd schriftafleveringen, welke in de laatste maand van het vorig jaar of in de eerste dagen van dit jaar verschenen nog al eens voor, en wel naar aanleiding van de ver schijning van het tweede deel van zijn „Verzamelde Werken". Wij willen eerst het woord geven aan de verzorger, dr. G a r m t Stui veling, die in Criterium een verantwoording geeft, en een inlei ding schrijft, die in het boek zelf is nagelaten „omdat een groot kun stenaar als Gorter is, door de lezers op zeer verschillende wijze bena derd en begrepen kan worden helaas ook wel eens misverstaan en niemand het recht heeft zich tussen Gorter en zijn lezers te plaatsen." Stuiveling wijst er op hoe Gorter in de jaren 18861890 een zeld zaam geïnspireerde periode moet hebben beleefd, stellig de meest ge- inspireerde van zijn leven. Het merkwaardige is echter, dat het hoogtepunt van zijn lyrische poëzie tevens een eindpunt betekende, aangezien het onmogelijk was een nog grotere directheid te bereiken in het weergeven van de fijnste gemoedsbewegingen. In 1897, in 1905 en in '16 greep Gorter telkens in zijn werk in toen hij volgorde en keuze wijzigde. In het laatste jaar sprak hij daarbij de wens uit, dat indien ooit zijn verzen uit die jaren zouden worden herdrukt, zij alleen aan deze uitgave van 1916 zouden worden ontleend. Een voortdurend streven naar het allerhoogste schuiit achter deze ver anderlijke voorkeur Gorter meende, dat het mogelijk was. verzen, eenmaal gepubliceerd weer ongepubliceerd te maken. Men zou bijna zeggen: hij ge loofde in de omkeerbaarheid van de tijd. Gorters wens van 1916 is ln al z'n eerbiedwaardigheid, een onvervulbare wens het ls de correctie van een ver leden. dat principieel ontoegankelijk, en dus oncorrigeerbaar blijft Maar In dien Stuiveling rilet de vaste overtui ging had. dat 'een volledige Gorter superieur is aan een onvolledige dan zou hij toch niet de moed hebben ge vonden dit ene grote deel samen te stellen, dat nu voorgoed de volledige lyriek uit de tijd van 1886 tot 1906 bij eenbrengt. (In dit nummer geeft Hans de L e e u w e dagboekbladen onder de titel München 1948. die een beeld geven van ontredderd leven Er ls poëzie van Pierre Kemp en Achterberg). In De Nieuwe Stem wijdt d r. J. C. Brandt Cors'tius een studie aan het jeugdwerk van Gor ter Voor de jonge dichters aan het eind van de 19e eeuw is hun jeugd poëzie niet anders dan een reeks lyri sche verhalen over de ziel Hun vroeg ste verzen zoeken het tegenbeeld van de werkelijkheid te bevatten. Hun jeugdwerk is ten einde zodra het indi vidualisme een Impasse blijkt gewor den en het leven, de bron hunner poëzie, gezocht moest worden in een nieuwe eenheid, een nieuwe verbon denheid, niet langer mythisch beleefd maai^geestelljk beschouwd. Het levens werk van Van Eeden. Vcrwey Gorter. Henriëtte Roland Holst is immers de hegeleiding van een tegenbeweging in het levensgevoel, die zich verwijderde van het individualisme, en enkeling, samenleving en kunst opnieuw ln één verband wilde slaan. Al wat Gorter heeft gezocht ln de natuur, de vrouw en de maatschappij, was de poëzie. Hoe menigmaal heeft hij getuigd, dat zij het was. die hem dreef naar een nieuwe waarheid en een nieuw gebied voor zijn geest Wat de intuïtie kan zijn voor wetenschap en wijsbegeerte, betekende de poéz.e voor hem „Lucifer zie het beeld van de vrouw bij de wlegl is even als vele passages van Mei nog volko men „Haagse School". Wat daarna Derde collecte voor de Indonesische kerk Voor de derde maal sinds het con tact tussen Nederland en Indonesië we der werd hersteld zal in de Ned. Herv Kerk met goedvinden van de Alg Synodale Commissie een collecte ge houden worden voor haar zusterkerk daarginds en wel op 30 Januari 1949. De Protestantse Kerk in Indonesië is ln grote nood Zij lijdt over de gehele linie aan de gevolgen van de gruwel der verwoesting, die vanaf 1941 tot vandaag toe over haar ging. hoewel zij voortdurend bezig is zich te herstellen. De Synode van Buitenzorg, die ln Juni 1943 gehouden werd. deed zien dat ln de oude staatskerk allerlei nieuw leven begint op te bloeien. Deze kerk doet alles wat ln haar ver mogen is. om werkelijk Kerk te wor den Kerk van Christus ln een gebied van vele miilioenen volgelingen van de Islam. Naast 'het werk der Zending be weegt zich de Protestantse Kerk op velerlei gebied over de lengte en breedte van de Archipel. Soest komt is het nieuwe Impressionisme in al zijn korte felheid en met eenzelfde snede kentering naar binnen toe in een vergeestelijking die altijd weer boeiend Is in vele schilders cn schrij vers op het eind van de vorige eeuw"... „Niet door hun vorm verrassen deze jeugdverzen van Gorter, maar wel door de oorspronkelijke kracht, waarmee hij voor het eerst de eenheid van ik cn wereld uitdrukt, die hij heeft gevon den". schrijft Brandt Cortius. D r. J. P. van Praag vervolgt zijn artikel over de Romantiek S j. v. d Schaaf merkt bij een behande ling van dc Friese kwestie op. dat de wens tot afsch'eidlng bij geen enkele Fries leeft, maar wel de wens als volk erkend te worden en als volk zijn be staan te kunnen voeren bihnen de grenzen van de Nederlandse staat .Er Is volstrekt geen reden, de Friese kwestie tragisch op te vatten, maar men neme ze vooral wel ernstig" schrijft hij. IN MEMORIAM VAN DER BIJLL In Ad Interim schrijft Van H e e- r i k h u i z e n over Gorter. B a- rend de Goede herdenkt d r s H. van der BljlJ, de conserva tor aan de Amsterdamse Universiteits bibliotheek. die van zo vele publica ties het illustratieve deel voor zijn rekening nam. Hij was „de kunstzin nige wetenschapsman; het onmisbaie intermediair tussen de kunst en de we tenschap en veelal ook tussen de kunst en het kunstmijdende publiek; de erudiet die de uitersten schuwde, niet opviel en daardoor verontachtzaamd werd. maar blijvende cultuurwaarden vertegenwoordigde Er zijn voorts o.m. prozafragmenten van Emmy van Lokhorst en C. J. Kelk en poezie van Gabriel Smit en J. C. Bloem. Herstel van kerken in Finmarken Het Noordelijk gedeelte van Noorwe gen; Finmarken geheten heeft buiten- gewoop van de oorlpg geleden. De Duitsers hebben daar op "een ontzet tende wijze huis gehouden De ver woesting Is enorm In dit dun bewoonde gebied zijn niet minder dan twintig kerken geheel verwoest en haast even veel pastorieën Niet alléén het gebrek aan materialen, zoals overal doch ook de grote moeilijkheden bij de aanvoer van het benodigde materiaal hebben tot nog toe de wederopbouw In de weg gestaan. Nu zal men eindelijk in het voorjaar (in de winter kan er niet veel gedaan worden) de zaak met kracht ter hand nemen. Er zullen dan negen ker ken worden gebouwd, waarvan er één door de Denen wordt bekostigd en vijf pastorieën Twee pastorieën zijn zo goed als gereed Start voor de Rallye de Monte Carlo De heren C. Rijkaart en P. .Oly- slager, de enige Soester deelnemers aan de monsterrit „De Rally de Monte Carlo", vertrekken Donder dagmorgen met hun nieuwe Skoda. De Burgemeester van Soest. mr. S. P. baron Bentinck, geeft morgen precies om tien uur voor het Ge meentehuis het vertreksein. Het publiek dat belangstelling heeft voor dit internationale sport-eve- nement, wordt in de gelegenheid gesteld de bijzondere uitrusting van de Skoda te bezichtigen. Gevonden voorwerpen Zilverbon van f 1.en een van 2.50: brillendoos; rood-blauwe dameswant; vulpotlood; nikkel da mespolshorloge: blauwe kinder wantjes; rood poesje: zwarte hand- schoen; sleutel: groene sjaal: zak kippenvoer verzilverd armbandje; groen wollen want; vulpenhouder: blauwe ceintuur; paar kinderwan ten; lederen handtasje met schrijf gereedschap; wit-bruine wollen want; bruine dames bont-cape; rechter kinderschoen; kinderwant- je; doublé armbandje, zilveren manchetknoop; pakje shag; zak kolen; bos sleutels en drie zakken kolen. Inlichtingen aan het politie-bu- reau, Van Weedestraat. Biljarten Gouden Ploeg II bijna kampioen De Gouden Ploeg II won Maan dagavond- op overtuigende wijze van Metropole I in Soest, en staat momenteel 20 punten voor. met nog één wedstrijd te spelen. Alleen de eerste partij werd verloren door Van Leeuwen, doch in de daarop volgende drie partijen sloeg de ba lans in het voordeel van De Gou den Ploeg over en werden deze partijen alle gewonnen. N. Schuijt was weer bijzonder góed op'dreef en behaalde een gemiddelde van 6. De totale uitslag is als volgt; Van Leeuwen 90) 81 37 9 Eggelmeijer (130) 130 37 20 J. de Bakker (100) 100 30 16 Veltman (140) 116 30 14 N. Schuijt (150) 150 25 22 Geitenbeek (150) 83 25 11 Van Veen 80) 80 33 13 Wery (100) 70 33 10 Bijenvereniging hield jaarvergadering Maandagavond kwam de Ver. tot| bevordering der Bijenteelt in Ne. derland, afdeling Soest, in de zaal', van „Zonnehemel" jn Jaarverga.I dering bijeen. Met 'een kort wel.»] komstwoord opende de voorzitter. j| de heer Van Reijn, de vergadering! de leden een goed jaar 1949 toèl wensende. Hij deelde mede, dat de heer [1 Grijze aan de afdeling Soest een| voorzittershamer ten geschenke II had gegeven. Het keurige en uit-rj gebreide jaarverslag was, wat de honingwinning in 1948 betrof, zeer[| in mineur gesteld. Het financieel overzicht van del penningmeester gaf een batig saldo aan. De heren Pierik en Polet wer. den in de kascommissie benoemd. Bij de bestuursverkiezing werden de voorzitter en secretaris met al. gemene stemmen herkozen. Tonden berg Vader was het niet eens met zijn dochters Sommige ouders weten soms geen| raad met hun grote kinderen. Zo'n geval heeft zich ook voorgel daan in het gezin van de heer W. H., koopman, te Woudenberg. Twee dochters van 17 en 20 jaar hebben het ouderlijke huis verlaten en zich in Amersfoort gevestigd. De oudste dochter, komende uit een streng christelijk Gereformeerd gezin, kreeg kennis aan een katholieke jon- geman. zekere J. P. uit Woudenberg. Op de avond van 5 Oct. waren de meisjes op bezoek bij de familie P, Toen dit hun vader ter ore kwam, wendde hij zich tot de politie met het verzoek zijn dochters er vandaan te halen, waar de politie echter geen zin in had De man ging daarop zelf naar de woning van de familie P. Hij ging op de wacht staan met de bedoeling, als zijn dochters naar buiten kwamen, ze mee naar huis te nemen. Op een gegeven moment kwam een broer van J. P.. W J P. naar buiten met een motorfiets. Zijn zus ter zat achterop. Deze had haar bril afgedaan en deed erg lief tegen haar broer om zo de heer H. in de waan te brengen, dat het zijn oudste doch ter met haar verloofde was. De man wilde het meisje beetpakken, doch ontdekte spoedi- dat het zijn doch- f ter niet was. Er ontstond ruzie, I waarop W P de heer H. een trapt gaf. Deze trok zijn mes en bracht P. een steek toe in de onderarm en in de linkerborst, zodat deze in het zie-! kenhuis moest worden opgenomen. De heer H.. die wegens zware mis handeling Maandagmiddag voor de Utrechtse Politierechter was gedag vaard. erkende dom te hebben ge daan. De officier van justitie eiste twee i maanden gevangenisstraf. De politie-1 rechter veroordeelde verdachte tot j drie maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar en een geldboete van 40.— subs 20 dagen hechtenis. Filmavond NRV Uitgaande van de Nederlandse Reisvereniging wordt Donderdag avond in de zft'al van „De Schans" te Woudenberg een film vertoond ender de titel: „Het mooiste ter Wereld". De film wordt gedraaid en toegelicht door de heer C. H. Groen van het Centraal Bureau der N. R. V. Aanvang 8 uur. Kerkdienst Woensdag 19 Januari des avonds 7 uur hoopt ds. Vroeg in de Wei van Huizen op te treden in de Ned. i Herv. Kerk te Woudenberg. (heren) Aanvang: 8.30 Sportfond- senbad. IN UW nauwkeurig volgens doktersvoorschrift en prima passend is. in de meeste gevallen, desgewenst ENORME SORTERING Cello monturen Nikkelen monturen Doublé monturen en Glasbrilmonturen MODERNE GLASBRIL compl. met bolle glazen vanaf f 21.40 Voor Ziekenfondsleden belangrijke kortingen. UN0ESTRAAT45 AMERSFOORT zeer mooie handweef-tafelkleden reeds vanaf f 1 7.50 Coupons moquette lopers enz., cocos deurmatten en lopers Bekijk onze étalage en U ziet zeker iets wat U lijkt Leusderweg 88 Telefoon 6702 in 2 uur gereed! Utrechtse Weg 91 TE ARNHEM VRAAGT; voor: A. ALGEMENE MACHINEBOUW B. CHEMISCHE APPARATENBOUW. Aan bekwame, zelfstandige werkers wordt, na gebleken geschiktheid, levenspositie ge boden. Volledige sollicitaties met pasfoto te zenden aan haar adres Velperweg 76 Arnhem. Ten behoeve van het Departement van Scheepvaart te Batavia kunnen worden ge plaatst: Aanstellingseisen voor: a. Bezit einddiploma A.S., B.S. of 3e rang G.H.V. en dipl. A.M., B.M., VJ). of A. b. Liefst bezit acte N 16a of anders radiocertificaat le kl. met ruime ervaring. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten tot Ministerie van Overzeese Ge biedsdelen, Binnenhof 7, kamer 125, 's-Gra- venhage. COMPLETE BEDSTELLEN o.a. 2 persoons 3 delig met 2 kussens linnentijk Java Kapokvulling in mooie dessins 158.90 1 persoons 1 delig linnentyk m. Javakapokvulling124.50 98.75 2 persoons 3 delig Interieur-matras met 2 kussens Javakapok in mooie kleuren 134 65 99.80 2 persoons 3 delig matras met wolvulling en 2 kussens Javakapok 103.—; 73 68. 68.—. 56.90 1 persoons 3 delig matras met kapokkussens reclame 29.78 1 persoons 3 delig matras met kapokkussen linnen damast62.70 Grote twee persoons wollen dekens 19.97; 17.38 16.48 Kinder- en Wiegmatrassen in alle maten direct leverbaar vanaf 6.95 Kinder- en Wiegdekens wollen en gestikt reeds vanaf 1.95 Speciale aanbieding divans met verstelbare kop zeer solide 78.75 Wollen slaapkamerkleedjes 5.90 HERM. J. SNABEL LEUSDERWEG 161 TELEFOON 6362 ^Tot ZOrtcn'0.50— Te koop gevraagd In goede staat verkerend kinderledikant, lang 1.30 m. Br. no. 4577 bur. v. d. blad. Te koop gevraagd of ge deeltelijk ruilen voor pun ten een in goede staat ver kerend herencostuum (maat 53) liefst grijs, blauw of bruin. Brieven onder No. 4588 btygau van dit blad Te koop aangeboden Te koop: goed onderhou den, wit-émaille kolenfor- nuis met pijp. Soesterweg 484. 4567 Te koopLicht beige kinderwagen in goede st., prijs f 55.Brieven onder No. 4580 bur. van dit blad Te koop: een modern Philips radiotoestel. 3 golf lengten. Br. no. 4584 bureau van dit blad. Personeel gevraagd Gevraagd een net meisje, voor dag en nacht, liefst van buiten, in klein gezin. Aanmelding bij J. v. d. We tering. Woestijgerweg 120, alhier. 4581 Diversen Wegens teleurstelling ge vraagd beschaafd dagmeisje Aanmelden v. Houtenlaan 12. 4582 Typiste tevens voor een voudige administratieve werkzaamheden. Aanmel den voor 6 uur bij wijnhan del J. A. Schoterman Zn. Utrechtsestraat 17 Woens- digmiddag gesloten. 4585 Personeel aangeb. H H. Kappers. 'Aankomen de bediende b.z.a., zelfstan dig kunnende werken, v.g. g.v. Ook genegen intern. Br. no. 4566 bur. van dit blacT. B. z. a. werkster. Brieven onder No. 4586 bureau van dit blad. Woningruil Woningruil Utrecht-Amcrs- foort. Mod étagewoning. 6 kamers, vrije schuur in Ma- jellawijk te Utrecht, te rui len tegen mod. woning. Br. no. 4570 bur. van dit blad. Woningruil. Aangeb.: mo dern zonnig huis. bev. 5 ka mers. keuken, badkam., gr. zolder en flinke tuin Gevr.: een groot huis in de bin nenstad. bev. 8 a 10 kamers met tuin Br. no. 4568 bur. van dit blad. Lessen Ann cn Bert Kamporman, Langestraat 113, Telef 5494. Tnschrijving Januari-cluhc 4573 Dansinstituut Joop Snij ders, Korte Gracht 20. tel. 5083. Aanvang lessen voor beginnenden Woensdag 19 Jan om 8 uur. 4583 gestraat 113. E. Lammerink-Byl, gedipl. spraaklerares. Inlichtingen, adviezen en behandeling v. spraakgebreken en stèm- stoornissen Spreeku. Poli kliniek „De Lichtenberg"', Woensdags 4 30—5.30 uur. 4578 Denkt U aan de twee gro te Cabaretavonden op Zon- 1 dag 23 en Maandag 24 Jan. j in het Ros Bayaart, Ha- mersveld? 3J4 uur amuse ment door 5 eerste klas ar- tisten. Entree 1.25 p. pers., j bel. inbegr. Kaartverkoop aan het Ros Bayaart en Kapper Noteboom. 4574 Voor vakkundige reparatie van Uw rijwiel naar Rij wielhandel Reverse. Spaar- nestraat 83. Tel. 6686. 4572 1 Al moet het nog zo snel, ..De Spoortax" lapt het wel. Tel. 4109. 4575 Prima kousen-reparatie in 2 uur gereed! „Perfect". Utrechtse Weg 91. 4564 Filmavond N.R.V. „Het mooiste ter wereld". Vrij dag 21 Jan.. 8 u.. 's Prinsen- hof. Groot succes in de gro te steden! Tevens attractie- prijsvraag. Hoofdprijs: bui- tenl reis Kaarten- Pasteur- straat 6, Oldenb.laan 8. Bor- eerlaan 8. Entree 1.— en 0 75. 4569 Wil Dame met blauwe hoofddoek, die schreef tij dens reis A'foortA'dam v.v, j.l Zaterdagmorgen, schrijven aan heer met wit te regenias die tegenover haar zat? onder No. 4589 bureau van dit blad 5 Febr. Balmasque in Aca demie de Danse Kaarten alleen in voorverkoop Laq- 453?

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4