DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tweede Kamer dankbaar doch niet voldaan over wederopbouw Drees sprak anderhalf uur met Sjahrir Hogere tabaksrantsoenen in begin April? Nanking wil vrede Tegen Schreieder vijftien jaar geëist Aandrang op loonsverbetering in de bouwvaknijverheid Onze verliezen in Indonesië Conferentie had oriënterend en informeel karakter De prominenten - van Indonesië „Indonesië" 24 uur opgeschort V. d. Goesv.Naters stelt vragen over Banka Handel vraagt: Hef distributie op In kort bestek Wie gaf bevel tot executie? Woensdag 19 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1228 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.»5 p. kw Losse oummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDER. BEGROTINGSDEBA TTEN In de eerste vergadering na het Kerstreces heeft de Tweede Kamer Dinsdag een aanvang gemaakt met de Algemene Be- I schouwingen over de Begroting van het Departement van We deropbouw en Volkshuisves ting. De heer Ten Hagen (Arb.) I dankte de minister voor zijn toe- I wijding, toch had hij van het bouw- I plan 1949 iets anders verwacht. De I verdeling van het bouwvolume I over de provincies vond hij niet I juist. Hij merkte op, dat men zich I vaak afvraagt, als men ziet bouwen I of een bepaald object wel urgent is Voor een oplossing van het pro bleem van het woningtekort zullen radicalere maatregelen nodig zijn. Ziet de minister kans evenwicht te j brengen in de factoren arbeid en materiaal? Voorts vroeg spr. hoe de minister bij decentralisatie de aan- bestedingen in de hand denkt te houden. Het nut van montagebouw zeide hij in te zien, doch vroeg zich 1 af, of deze goedkoper is dan gewo ne bouw. Naar zijn oordeel zal het du- plexwoningensysteem het huis vestingsprobleem in korte tijd kunnen oplossen. Daarop zal de huisvestingspolitiek der ge meenten gericht moeten wor den. Naar sprekers mening gaat het er thans niet om voor grote gezinnen voldoende wo ningen te bouwen, doch om 284.000 huisgezinnen, die sa menwonen, een zelfstandige woning te geven. De duplexwoningen kunnen zo gebouwd worden, dat ze te zijner tijd door grote gezinnen in gebruik kunnen worden genomen. Hij wilde minder schrielheid bü scholenbouw Inkrimping van de dienst voor boerderijenbouw juichte hij toe. De heer Andriessen KVP) noemde de materialenpositie zorg wekkend, iedere verantwoorde maatregel ter verbetering dient te worden genomen. Vindt men geen oplossing, dan moet de bouwactivi teit worden verminderd. Een zo groot mogelijk deel derjjev'.ezen zal beschikbaar moeten komen voor import van bouwmaterialen. Meer dan gewone aandacht vroeg spr. voor het vraagstuk der bouwvak arbeiders. Er moeten meer mensen naar het bouwbedrijf worden ge trokken. De loonpolitiek voor het bouw bedrijf en aanverwante vakken moet worden gewijzigd om te voor komen, dat arbeiders worden afge stoten. Ten aanzien van het bouwplan 1949 waarschuwde spr. tegen on gemotiveerd optimisme. Hij wilde een vlottere betaling en meer samenwerking tussen over heid en nationale organisaties. Bij Hoge onderscheiding voor prins Bernhard De zaakgelastigde der Domini caanse republiek, de heer dr. Sal vador E. Paradas heeft Dinsdag aan prins Bernhard de versierse- len van het Grootkruis der Orde van Juan Pablo Duarte (gouden sier) overhandigd. De korte plech tigheid geschiedde in het paleis Noordeinde. Prins Bernhard Is benoemd tot commissaris van de K L M. In dezelfde vergadering van aandeelhouders Is tot opvolger van de heer E Fuld, de heer H P. Rahusen benoemd. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de vol gende verliezer, zijn geleden: Koninklijke Marine: Gesneuveld 13 Januari 1949: G. H. Pletenbroeck uit Aalst- waalre (N.-Br.) Gesneuveld 15 Januari 1949: C. van Nieuwkerk uit 'srGra- venhage. Gesneuveld 15 Januari 1949: L. Molenaar uit Maassluis. Gesneuveld 15 Januari 1949: P. M. Poelen uit Nijmegen. Gesneuveld 15 Januari 1949: C. de Voogd uit 's-Gravenzande. Gesneuveld 15 Januari 1949: A. v. d. Velden, uit Vlaardingen. Overleden t.g.v. oorlogsver wonding op 17 Januari 1949: J. "Teima uit Bovenkarspel (N.H.) Koninklijke Landmacht: Gesneuveld 2 Januari 1949' sold. M. Baks uit Nederhemert. Gesneuveld 10 Januari 1949: 2e It. W. R. G. Henneman uit Alkmaar. Gesneuveld 12 Januari 1949: le It. B. M. van de Mortel uit Tilburg. Gesneuveld 6 Januari 1949: wachtm. L. P. W. A. v. Veenen- daal uit Rotterdam. Gesneuveld 6 Januari 1949: huzaar J. Vreeken uit Rijswijk (Z.H.) Gesneuveld 10 Januari 1949: korp. F. J. P. Walschot uit 's-Gravenhage. Gesneuveld 6 Januari 1949: sold. J. M. v. Weerdenburg uit Amsterdam-Oost. Gesneuveld 2 Januari 1949: sold. C. A. van Zwieten uit Ter Aar (Z.H.) de montagebouw zij men voorzich tig met het oog op de decentralisa tie. Spr. wilde verplichting van montagebouw opleggen. De heer Stapelkamp (AR) zeide het verkeerd te achten dat de minister zich buiten de Kamer verweert te gen de aanvallen op zijn be leid. In dit verband wees hij er ook op, dat de minister in een vergadering gesproken heeft over een huurverhoging van 307-, welk cijfer bij de schrif telijke voorbereiding niet is genoemd. Voor de sociale positie der bouw vakarbeiders vroeg hij bijzondere aandacht om het vak aantrekkelijk te maken. Herziening der huurprij zen zal nodig zijn in het raam der loon- en prijspolitiek. De steenin dustrie behoort technisch en finan cieel gesaneerd te worden. De heer Gortzak (CPN) gaf te kennen, dat van wat er op het ge bied van de woningbouw noodza kelijk was, niet veel is terecht ge komen. Naar zijn mening kan het getal van 40 000 woningen over schreden worden, als de bouwvak arbeiders, die nu in militaire diensi in Indonesië zijn, worden terugge haald. Opmerkend, dat er veel luxueuze verbouwingen geschieden en er in Rotterdam-bankgebouwen gezet worden, betoogde hij, dat de woningbouw wordt achtergesteld. Opmerkend, dat er wel geld is voor militaire uitgaven betoogde spr. dat een minister die woning*- bouw stelt boven een koloniale oorlog, niet thuis behoort In het kabinet-Drees-Van Schaik. Deze begroting achtte hij er niet een. welke het volk wil dienen maar een oorlogsbegroting. Spr. verklaarde zich tegen elke vorm van huurverhoging. Tenslotte bepleitte hij de noodzakelijkheid van mobilisa tie der arbeiders, mobilisatie van het kapitaal en van het. stellen van de woningbouw bo ven een koloniale oorlog. De heer Steinmetz (KVP) merkte op, dat als er van koloniale oorlog gesproken wordt, men dient te bedenken, dat communistische invloeden mede oorzaak ervan wa ren, dat maatregelen genomen wer den. Hij meent, dat volkswoning bouw moet worden overgelaten aan het particulier initiatief, in het bij zonder aan de woningbouwvereni gingen. Ook het kinderrijke gezin moet goed gehuisvest worden. De heer Van der Feltz (CH) juichte de decentralisatie toe: het provincie-eigene zal er meer door tot zijn recht komen. Thans staat de minister op het standpunt, dat gerekend moet worden met de ab solute woningnood en niet met de oorzaken ervan. Voor de getroffen gebieden achtte de heer Van der Feltz dit een ramp. Te ruim zes uur werd de verga dering verdaagd tot hedenmiddag een uur. Ten paleize van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, dr. Beel. die echter zelf niet bij het onderhoud tegenwoordig was, heeft minister-president dr. Drees een onderhoud gehad met de Republikeinse leider Soetan Sjahrir. De ontmoeting, die plaats vond in aanwezigheid van jhr. Michiels van Verduynen. duurde anderhalf uur. Het Nederlandse persbureau Aneta ontving van officiële zijde de mededeling, dat het gesprek een informeel, oriën terend karakter had. Het handelde over alle aspecten van de huidige 6ituatie. Gaat Sjahrir naar Lake Success? Nog steeds volgens het bureau Aneta, verklaarde Sjahrir na afloop van de ontmoeting, dat ,,de uitwis seling van gedachten nuttig en ver helderend was geweest." Hfj zeide volledige bewegingsvrijheid te be zitten. Na de ontmoeting met dr. Drees begaf Sjahrir zich naar zijn woning aan de Javaweg in Batavia. Associated Press meldt nog om trent de aankomst van Sjahrir te Batavia, dat hij op het vliegveld werd verwelkomd door dr. P. KoetS. het hoofd van het kabinet van dr. Beel. Voorts waren op het vlieg veld aanwezig tal van familieleden van Sjahrir. vele republikeinen en journalisten. De reis van Medan naar Batavia legde hij af in een nor maal lijnvliegtuig. Volgens A. P. stond hij hierbij onder bewaking van een Nederlands officier. Hij zeide blij te zijn weer in Ba tavia te zijn. Op een vraag of van hem een verklaring was gevraagd zich van politieke activiteit te ont houden. zoals die ^van de republi keinen op Banka is verlangd, ant woordde Sjahrir ontkennend. Republikeinen te Batavia spraken de verwachting uit. dat op Sjahrir de keus zal vallen naar Lake Suc cess te reizen om de zaak van de republiek aldaar te verdedigen. Men zal zich herinneren, dat Pa- lar. de vertegenwoordiger van de Republiek bij de Veiligheidsraad een verzoek heeft gericht tot de Raad om te bemiddelen ten einde een dergelijke reis mogelijk te ma ken De voorzitter van de Raad stemde daarin toe. Ook in 1947 heeft Sjahrir voor Wat cr over bleef van het Cessna-vliegtuig van Acro Holland, dat Maan- dagnacht in een bos aan de Oostkust van het Deense eiland Falster neer stortte. Twee der drie inzittenden, de 40-jangc gezagvoerder Rudolf Protira (links) en de 25-jarige tweede piloot Willem Frederxk de Jong (rechts) kwamen daarbij om het leven. De heer J. J. \orrink. voorzit ter van de PvdA. werd zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis te Nyköbing. de Republiek deelgenomen aan de debatten van de Veiligheidsraad over Indonesië. Reeds sedert geruime tijd bekleedt Sjahrir geen officiële functies meer in de Republiek. In de laatste maanden heeft hij echter gefun geerd als persoonlijk adviseur van president Soekarno. Hij is leider van de socialistische partij Hoe wel hij weinig op de voorgrond trad na de nederlagen die zijn partij heeft geleden, heeft hij steeds een groot persoonlijk gezag en geniet hij zowel bij leidende Republikei nen als Nederlanders een aanzien lijke goodwill. Drees vertrekt morgen Minister-president Drees' vertrek is thans definitief op Donderdag bepaald. Het volgens sommige ge ruchten verwachte onderhoud met Moh. Hatta zal waarschijnlijk niet meer plaats hebben. De enige voor aanstaande republikeinen die dr Droes heeft ontmoet zijn Soepomo en Sjahrir geweest. De heren Gieben en Thomson, die een onderzoek hebben ingesteld naar de internering van Hatta en de zijnen, zijn vanmorgen te Bata via teruggekeerd en hebben hun rapport besproken in een vergade ring van de voorlopige federale re gering. Nadere mededelingen kun nen binnenkort worden verwacht, aldus Aneta. Tezamen met dr. Drees zal ook jhr. Michiels van Verduynen naar Nederland vertrekken. B.F.O. stemt over 27 candidalen ..De Nieuwsgier" meldt, dat aan de opstelling van een lijst met de namen van tien prominente figuren uit repu blikeinse en federalistische kringen door het B F O. (Bijzonder Federaal Overleg) een stemming Is voorafgegaan over 27 candidaten. Volgens het blad werden bh de eerste stemming door de 13 aanwezigen. 11 stemmen uitgebracht op Soetan Sjah rir, de sultan van Djogja en Agoes Salim. Tien stemmen kregen: Soekar no, Moh. Hatta en Soepomo. 8 stemmen kregen Assaat en Abdoel Kadir. 7 I stemmen werden uitgebracht op Dar- j masetiawan en 6 stemmen op Karto- dirdjo Oerip (federalist lid van het hooggerechtshof) en Haklm. Voor beide laatsten volgde een herstemming, waar bij de heer Kartodirdjo Oerip 10 stemmen verkreeg en Haklm 3. Volgens ..De Nieuwsgier" wordt thans overwogen om te trachten, alle perso nen. waarmede door het B. F. O. con tact zou worden opgenomen, op e e n plaats bijeen te brengen ter bespoedl- ging van de besprekingen. Voorts wordt overwogen, om de zich buiten Batavia bevindende vooraanstaande figuren hierover te laten polsen door een j lid van de contactcommissie van het B. F O Aan het B F O. ts een Ca- tallna vliegboot ter beschikking gesteld om de commissie ln staat te stellen, op ejk gewenst ogenblik contact op te ne- men met de tien vooraanstaande per- I soonlijkheden. Partijvorming in Suriname Te Paramaribo is opgericht een Verenigde Hindoestaanse Party, een fusie van de Moslim Partij Su riname. de Hindoe Party Suriname en de Hindoestaans-Javaanse poli tieke nartij. Onlangs is ook opgericht een Su rinaamse Partij van de Arbeid, wel ker statuten geljjk zijn aan de Ne derlandse. De aanhang dezer partij is niet bekend. Er is thans ook een actief christelijk-democratische groepering. Veiligheidsraad tverkt nog aan resolutie De eerstvolgende vergadering van de Veiligheidsraad over de Indonesische kwestie, die heden zou worden gehouden, is 24 uur uitgesteld en zal Donderdag om 2 uur Nederlandse tijd begin nen. De voorzitter van de Raad, de Canadees McNaughton, heeft hiertoe besloten teneinde de af gevaardigden gelegenheid te ge ven zich definitief uit te spreken over de complete tekst van een Amerikaanse resolutie, die thans nog slechts gedeeltelijk is op gesteld. Het Tweede Kamerlid, de heer Van der Goes van Naters (Arb heeft aan de minister-president en aan de ministers van Overzeese Gebiedsdelen en van Buitenlandse Zaken schriftelijk de volgende vragen gesteld: Is het waar, wat in het betreffende rapport der Commissie van Goe de Diensten vermeld staat, dat de zes op Banka geïnterneerde republikeinse leiders opgesloten zijn in een gebouw, waarvan de ramen met kippengaas zijn afge sloten, terwijl schildwachten dit gebouw bewaken en de betrok kenen op het dak gelucht worden onder bewaking? Is het waar. dat de bedoelde leiders samen over een slaapkamer be schikken. waarin zes bedden, en over een zitkamer, tot voor kort nagenoeg zonder meubilair? Acht de regering indien deze feiten juist zijn een en ander niet ln lijnrechte strijd met de door de Nederlandse vertegen woordiger voor de Veiligheids raad op 14 Januari afgelegde verklaring, dat de politieke lei ders der Republie'- Indonesia in de hun aangewezen verblijfplaats volledige bewegingsvrijheid ge nieten, en met de vroegere ver klaring, dat zij hoffelijk en over eenkomstig hun rang behandeld zouden worden, en moet hier dan niet van een verzwakking van Nederlands gezag, ook tegenover het buitenland, worden gespro ken? Welke ambtenaar of ambtenaren zijn indien deze feiten juist zijn voor dit handelen in strijd met de besluiten der Nederlandse regering direct verantwoordelijk en welke ambtenaar of ambtena ren zijn in verzuim gebleven, de uitvoering van die besluiten tij dig te controleren? Welke stappen heeft de regering genomen, om aan de gesignaleer de feiten en de daaruit voort vloeiende verzwakking van Ne derlands gezag een eind te maken? (Van onze Haagse redacteur) BU een onderzoek naar de huidige verhoudingen ln de tabaksindustrie en de handel ln dit product heeft men ons ten departempnte onder alle voorbehoud medegedeeld, dat wellicht omstreeks begin April, als de nieuwe toewUzlng van dollars ln het kader van het Marshall-plan bekend Is. en er een duidelijker beeld is verkregen over het verloop van de compensatie-tabaksleverin- gen met de oostelijke landen, kan worden beslist over do verhoging van het tabaksrantsoen, een verho ging die aan een opheffing van de distributie vooraf zal moeten gaan. De handel ln tabaksartikelen vertoont in ons land een steeds ongezonder beeld. Koppelver koop is er een volkomen nor maal verschijnsel geworden; winkeliers worstelen met de klanten enerzijds en met de grossiers aan de andere kant. De grossiers weigeren gewoon lijk sigaretten zonder shag af te leveren, de klanten tonen niet de minste belangstelling voor deze shag en zelfs voelen zij weinig voor het kopen van sigaretten, zonder dat hen dat enige „vrye" sigaren oplevert. Daarnaast bloeit een levendige zwarthandel in sigaretten. Geen straffe roker, die met zyn rant soentje van vijf pakjes per veer tien dagen uitkomt, en niemand die zal beweren, dat deze straffe rokers zich niet vele dingen zullen ontzeggen om langs de kanalen van de zwarte handel hun behoefte aan tabak te bevredigen. In gesprekken met vele deskun digen hebben wij steeds weer de zelfde conclusie gehoord. Er is ta bak genoeg om de distributie op te heffen. En men haalt het voorbeeld aan van de eieren, die de laatste maan den voor de opheffing van de dis tributie ruim te verkrijgen waren zonder bon tegen dertig cent en die onmiddellijk na de opheffing De Chinese nationale regering heeft vandaag besloten te trach ten tot vrede te komen, meldt Reuter uit Nanking. Reeds eerder op de morgen is bericht, idat de Chinese regering Iiaar zetel van Nanking naar Kanton wilde verplaatsen en dat zij aan de buitenlandse am bassades had verzocht. Nanking te ontruimen en zich naar Kan ton te begeven. Straatsburg hoofdstad van West-Europa? Een voorstel om de stad Straats burg te kiezen tot hoofdstad van de Wcsteuropese Unie. is gisteren te Parijs ingediend door de Britse mi nister Hugh Dalton. Dalton is een vnn de leden .van de commissie voor de Wcsteuropese Unie die op het ogenblik in de Franse hoofdstad vergadert. Straatsburg, met zijn tweetaligheid, zijn ligging op de grens van de Latijnse en Germaanse cultuur en zijn historische verleden, zou volgens Dalton een goede keus zijn. De Franse. Belgische. Luxem burgse en Nederlandse delegaties willen, alvorens te antwoorden, eerst hun regeringen raadplegen, maar allen schijnen het Britse voorstel sympathiek te hebben ontvangen. van de distributie nog veel ruimer tegen de normale prys te krygen zyn. Met de tabak, zo meent men algemeen, zal het net zo gaan. Vooral Indien de regering zou besluiten tot een ruimer be schikbaarstelling van deviezen voor de aankoop van tabak, zou de opheffing van de distri butie onmiddellijk mogelijk worden. Tot hogere deviezenultgaven zal dat waarschijnlijk niet eens leiden, omdat dan do zwarte Import, die ons land per rantsoen veel meer aan deviezen kost, dan legale im- i port, dan weg zou vallen. En ook binnenslands zouden niet onaan zienlijke besparingen kunnen wor den verkregen, omdat de distribu tieregeling ook nog wel enig geld kost. Van officiële zyde wordt daar te genover gesteld, dat de oplossing van het deviezenprobleem niet zo gemakkelijk is als hier wordt voor gesteld. Het is ons niet duidelijk geworden waarom. Luchtbrug-vliegtuig neergestort Een Amerikaanse Skvmaster van de luchtbrug Is 15 km ten Oosten van Fassberg ln de Britse zone neergestort en In brand gevlogen. De piloot liep ernstlee brandwonden op De twee an dere leden van de bemanning werden licht gewond. Het vliegtuig keerde le dig uit Berlijn teruc. Griep mindert te Parijs Het Franse ministerie van ge zondheid heeft Dinsdag medege deeld, dat de influenza-epidemie ln Frankrijk, althans ln het Parijs© gebied, aan het afnemen Is. In de eerste elf dagen van Januari zyn in de Parjjse zieken huizen 3.296 influenza-patiënten opgenomen en 124 gevallen met do delijke afloop geregistreerd. Nog steeds ijs in het IJsselmeer Door de zeer harde Zuld-Weston wind Is het ijs dat zich nog steeds ln het IJsselmeer bevindt naar de haven van Lemmer gedreven. Alleen krachtige motorboten kunnen door een Ijsveld komen; dat op 4 kilometer afstand van Lemmer ligt. Twee Nederlandse Journalisten wed den met collega's, dat zij zonder geld ln twee Jaar eon reis om de wereld konden maken Zij zijn thans uit Al giers liftend te Casablonca aangekomen, met slechts 50 fr. op zak. In afwachting van hun visa zoeken zij een tijdelijk baantje en een boot voor de volgende ntnppe naar Rio de Janeiro. Het s,s. Kahkheng. dat onderweg was naar Sai gon. moest na oen dag terugkeren naar Singapore, omdat. de steward last had van zeeziekte Kenneth Herbert, een 37-1nrlge opnemer van gasmeters te Bristol heeft 73.795 pond sterling ge wonnen in een voetbalpool. Herbert, die vader is van vijf kinderen, Is per vlieg tuig naar Londen gegaan om de prijs ln ontvangst te nemen Op het eiland Borkum zal aan de Waddenzee een 50 m. hoog beeld van de zegenende Christus worden opgericht als vredes teken voor voorbijvarende schepen De kosten worden op een mlllloen mark geraamd. De automobiel- en toeris tenbond van Wenen heeft het opgeno men voor de Oostenrlikcrs. die inrï-r- tijd geld stortten voor een ..volkswa gen" Men hoopt na het sluiten van het Oostenrijkse vredesverdrag volks wagens" tc ontvangen of het geld. Amerikaanse musici hebben Truman, die plano speelt, tot lid voor het leven van hun vakvereniging benoemd Van de 75 000 personen, die ln 1948 ln Australië overleden, vielen er 23.000 ten offer aan rheumatiek. Sjahrir vindt: Een der bungalows bij het hotel op de berg Menoembing, op het eiland Bankawaar de republikeinse leiders verblijf houden. Op de achter grond ligt de hoofdplaats Muntok aan Straat Banka. AMERIKAANS PLAN AANVAARDBAAR In een vraaggesprek met Asso ciated Press heeft dr. Soetan Sjahrir een resolutie, welke naar verluidt door Amerika in de Veiligheidsraad zal worden inge diend, „aanvaardbaar" genoemd, vooropgesteld dat kon worden ge garandeerd dat deze regehng zou kunnen werken. De Amerikaanse resolutie die in voorbereiding is, zou een nauwkeurig tijdschema be vatten voor de stappen die nodig zijn om te komen tot de souvereine Verenigde Staten van Indonesië, als gelijke staat naast Nederland, onder het Huis van Oranje, Het plan voorziet ook in de geleidelijke terugtrekking van alle Nederlandse troepen uit Indoniesie. Sjahrir, die gisteren uit Prapat (Sumatra) te Batavia aankwam, vertelde, dat toen hij Prapat ver liet, ïr. Soekarno en zijn minister van buitenlandse zaken, Hadji Agoes Salim, nog steeds gevangen werden gehouden. Zij hadden ech ter horen zeggen, dat zij spoedig grotere bewegingsvrijheid zouden krijgen. Plaatsvervangend leider der ECA wil aftreden Howard Bruce, plaatsvervan gend leider van de ECA, heeft pre sident Truman zijn ontslag aan geboden, dat hij reeds eind No vember had aangekondigd. Op Bruce's aftreden werd in December aangedrongen door eni ge Amerikaanse bladen, omdat hij Engeland, België en Nederland ten onrechte zou hebben beschuldigd van ongeoorloofde transacties met aluminium en lood. De drie landen zouden deze ar tikelen, gekocht met Marshalldol lars. weer met winst aan de V.S. hebben verkocht. Na een uitvoerig verhoor van vele getuigen heeft de procureur-fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden, mr. Lasonder. tegen Joseph Schreieder, voormalige ..Kriminal-direktor" van de Sicher- heitsdienst. vijftien jaar gevangenisstraf geëist. Schreieders verdediger, mr Klazingauit Den Haag. vroeg vrijspraak, omdat z.l. niet geheel is komen vast te staan dat Schreieder het bevel tot executie van de veertien Friezen had gegeven. By het verhoor tijdens de och tenduren had de „Kriminal-kom- missar" A 1 b r e c h t bezwaren ge maakt tegen het afleggen van de eed, omdat hij zich niet wilde be zwaren door onwaarheid te spreken. Het Hof trok zich toen een ogen blik in de raadskamer terug om zich over de houding van deze getuige te beraden. Toen het Hof weer had plaats genomen, deelde de president mede. dat Albrecht de eed moest af leggen. doch het recht had te weige ren om te antwoorden, wanneer hij vreesde zichzelf te belasten. Al brecht legde daarop de eed af en verklaarde dat hij 10 April opgebeld was door Groningen. Hij moest een aantal „zware gevallen" gereed hou den om gefusilleerd te worden. De namen van deze personen waren volgens hem in Groningen bekend. In de morgen van de elfde April kreeg hij toen van Thomsen, S.D - chef te Groningen het bevel de exe cutie van 14 Nederlanders uit te voeren. Tegenover de verbalisant heeft Albrecht echter verklaard, dat Schreieder het bevel tot de executie gegeven zou hebben. Deze wonder lijke tegenstrijdigheid vond het Hof zonderling voor een man, die be weerde het zo nauw met de waar heid te nemen. Albrecht had echter zijn antwoord gereed. Dat hij de naam Schreieder genoemd had, kwam door de slechte behandeling, die hij tijdens zijn detentie had on dervonden. Als eerste getuige in de middag werd de in Groningen zeer beruchte „Kriminal-sekretar" Lehnhoff ge hoord. Hij beweerde, dat, indien Schreie der het bevel tot executies gegeven zou hebben, hij er van geweten zou hebben. S S. Sturmbannführer Haase wilde alleen getuigen indien Schreieder geen bezwaren had. „Nein", riep de ze. „ich bitte darum". Haase vertelde dat Schreieder al leen spionnagezaken onder zich had. met represailles had verdachte nooit iets te maken gehad. „Een correct mens", noemde hij Schreieder. Toen hij de zaal verliet, klopte hij Schreieder vriendschappe lijk op de schouder. Schreieder werd daarna door de president ondervraagd. Hij gaf een overzicht van zijn diensttijd in Ne derland en verklaarde represaille af te keuren. Met de executie in Dron- rijp had hij in het geheel niets te maken gehad. Na het verhoor was het woord aan de procureur-fiscaal, mr. Lasonder. Weerbericht AANHOUDEND ZACHT Weersverwachting, geldig van Woens dagavond tot Donderdagavond. Half tot zwaar be wolkt met af en toe enige regen of mot regen. Weinig veran dering in tempera tuur. Wind tussen Zuid-West en West n het Noorden van het land tiJdeAjk stormachtige wind, ln het Zuiden van het land tijdelijk harde wind 20-Januari: Zon op 8.37, onder 17.06: Maan op onder 11.15.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1