Niet tevergeefs" een film van historische waarde CITY-THEATER B A M B I Vlaggeschip voor prinses Margriet Handelsscholieren vierden feest Wat te doen tegen de beeldromans? SÏAISVEÏÏSTERw^ Smêpffm keeni de gm&l So** LAATSTE NIEUWS Vorrink maakt het vrij goed 2 Woensdag 19 Januirt 1949 >7 I //S/V/EWS \A/IJ hebben in ons blad reeds v v enkele malen geschreven over de eerste na-oorlogse Neder landse speelfilm „Niet tevergeefs". Wij vertelden toen, wat er gebeurde tijdens de opnamen en we namen U mee in de studio's, waar enkele honderden mensen hard. heel hard werkten om. samen met een aantal voor het merendeel Engelse tech nici, een film te. maken, die, als al les goed 7.ou gaan, een opleving van de Nederlandse filmindustrie zou inluiden Wij hadden toen natuurlijk het „bijgeschaafde en afgewerkte pro duct' nog met gezien. Welnu, ..Niet tevergeefs'' is sinds enige tijd gereed en worot al in vele Nederlandse plaatsen vertoond. Dc Engelse versie, die de naam ..But Not In Vain' kreeg, staat op het punt in circulatie te komen. In de Nederlandse versie spelen Neder landse acteurs en actrices. Er wordt dus ook Nederlands in gesproken. En dat is aanvankelijk het vreemde van „Niet tevergeefs". Wij zijn zo langzamerhand er aan gewend ge raakt, dat we in de bioscopen En gels of Frans horen. We moeten ons even omschakelen als het ware. even in de sfeer brengen van het typisch Hollandse. Als we na enke le minuten zover zijn, dan is het Nederlands niet storend meer en dan komen we zelfs tot de conclusie dat. wat er wordt gezegd, alleen maar in onze taal gesproken k,an worden omdat het anders niet net juiste effect zou sorteren Een typisch Hollandse film dus? Ja en neen. Onmiskenbaar zijn de invloeden van de buitenlanders. De regisseur drukt zijn eigen stempel op de film. dc camera-man, enz. „Niet tevergeefs" vertelt het ver haal van de gelovige boer, wiens zoon dienst heeft genomen bij de SS. op wiens boerderij vier onder duikers onderdak hebben gevonden en op wiens schouders de taak rust deze vier mensen in veiligheid te houden, zelfs al dwingt die taak hem zijn zoon te doden. MEN dient deze film te zien zonder het vooroordeel, dat wij na „Bleke Bet" e.d. hebben. Als we dat doen zullen we bewondering hebben voor de -wijze, waarop men de moeilijke weg gekozen heeft De makers hadden immers zo gemak kelijk de bezettingstijd kunnen ge bruiken als voorbeeld voor een of andere sensatie-geschiedenis met dappere en vaak schietende jonge mannen. Maar neen, Ben van Eys- selsteijn. de schrijver ven het to neelstuk, waarnaar de film gemaakt is. ging verder en tekende juist niet het banale en voor velen zo pijn lijke. Hij heeft ons zeer zuiver ver plaatst in de ellende en de proble men van de bezettingstijd en juist daardoor een filmgegeven gemaakt, dat van historische waarde is. We komen tot de eindconclusie, dat „Niet tevergeefs" alleszins een bezoek aan het City Theater, waar de film van Vrijdag af vertoond zal worden, waard is Het grote publiek dient de technische onvolkomen heden er zijn een aantal fouten gemaakt over het hoofd te zien. maar de Dutch Inter-Statcs Film Production, die verantwoordelijk is voor ..Niet tevergeefs", zal juist uit die fouten lering moeten trekken, temeer daar deze eerste serieuze poging na de bevrijding gevolgd kan worden door ^ndere. Burgerlijke Stand 18 Januari 1949 Geboren: Beatrix, d. van B. Jan-' sen cn C. Verlangen: Evert, z. van H. Veenendaal en W. Martensen; Ina Margaretha, d. van E. Klok en J. J. Radder; Frederika Johanna, d. van W. v. d. Kamp en G. Wisger- hof; Marinus Cornelis, z. van A. J. M. Bakelaar en G. Hoekstra; An nie, d. van A. de Groot en A. de Goede; Gerrit, z. van G. v. d- Ploeg en J. M. Hendriks. Overleden: Gerrit Hienekamp, oud 83 jaar. wed. van E. van Kuij- zen; Jordanus van Beek. oud 84 j.. wed. van R. Kaas; Hermanus Hil- gersom, oud 75 j„ wed. van H. M. Zwaans; Alberdina Elisabeth Sla terus, oud 76 j. geh. met H. Boon. Ons dagelijks teveel De bekeuringen voor verkeers overtredingen waren Dinsdag weer legio. Veel werd er ln het donker zonder licht gereden. Stoplicht ne geren, verkeersheuvel links passe ren en een verlaten fiets stonden ook in de boeken. Advertentie Nog slechts El dagen heeft U gelegenheid WALT DISNEY's onovertroffen meesterwerk te gaan zien. Een film voor jong en oud. Noteert U even Grand Theatre, Snouckaertlaan, tel. 4632, t.m. Donderdagmiddag „Go West". Zondag 2, 4.15, 6.45 en 9 uur. Overige ch.ten: 2.30, 6.45 en 9 uur. City Theatre: „Bambi". Dagelijks 2, 4, 6.45 en 9 uur. Rembrandt Theatre, Langstraat. Laatste deel van King Kong en de Arabieren. „De vallei der verlore nen". Zondag, Vrijdag en Zaterdag 2.30, 6.45 en 9 uur. Overige dagen 2.30 en 8 uur. 19 JAN. Amicitia 20 uur Nut v. h. Algemeen, Voordrachtavond door Aafje Top. Volksgcbouw: W. F. Wertheim „De ontwikkeling in Indonesië in Aziatisch verband". 20 JAN. Meer Vreugde Bewe ging K.A.B. Stadsparochies 8 uur Vrolijke avond. Amicitia 20 uur: Oda Hobods- kaya, zang. 21 JAN. 's Prinsenhaf 8 uur, Ned. Reisveren. Filmavond „Het mooiste ter wereld". Dansstudio ,,Dan Bearda", Soi ree voor leerlingen van 20-1 uur met medewerking van het Radio orkest Jan Corduwener. Openb. Leeszaal. Volksuniversi teit 20 uur. Lezing door ir. H. T. Hylkema, onderwerp: „Radar". DANSEN: CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14 Tel. 5685. Woensdag 20—23 uur Zaterdag 20 23 uur. Zondag 's middags 15—-17 uur 's avonds 29—23 uur. CABARET DANCING „De Stlcht- se Heuvel." Utrechtseweg 180 Tel. 3494. Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19 30—23 uur. J. VAN SCHAIK: Café Leusderweg bij spoorwegovergang. Tel. 5510. Woensdag 811 uur. Zaterdag 8 11 uur, Zondag 8—11 uur. Directeur van „Pon" in Amerika Naar United Press meldt is de heer B M. Pon. directeur van Pon's automobielhandel te Amersfoort aan boord van de „Westerdam" in New Yórk gearriveerd met een model van de Volkswagen, die hij in de Verenigde Staten wenst te importeren. De heer Pon hoopte op een export van driehonderd wagens per maand, eventueel meer. wan neer de productie voldoende kon worden opgevoerd. De Volkswagen wordt op het ogenblik gefabriceerd in Brunswijk. in de Britse zone van Duitsland. Anderhalf jaar geëist tegen werkster De Officier van Justitie bij de Utrechtse Rechtbank eiste Dinsdag bij de voortgezette behandeling van de zaak tegen de 31-jarige werkster A. C H te Amersfoort, verdacht van diefstal met braak, anderhalf jaar. De Rechtbank zal op 1 Februari vonnis wijzen. Pas op met telefoneren Bij de politie werd aangifte ge daan van diefstal van een tas met 3 400 gulden, twee dames-horlo ges, distributie-bescheiden en en kele andere waardevolle dingen. Zij had de tas. na het telefoneren, in een cel aan de Leusderwegi laten staan. V.l.n.r.: Matthieu van Eysden, Jan Retel, Frangoise Flore, Jopie Koop man en Hans van Ees in Niet te vergeefs". J. Naves veroordeeld De Kantonrechter voor Tribunaal zaken te Utrecht bracht vandaag advies uit de zaak tegen Joh. E. Naves'uit Amersfoort. Het luidde: internering voor de tijd van vijf jaar met aftrek van voorinternering. Hiervan is een pe riode van 3 jaar. 7 maanden en 13 dagen onvoorwaardelijk. Het on voorwaardelijke gedeelte wordt geacht te zijn geëindigd op 20 De cember 1948. Verder werd de ver dachte ontzet uit de burgerrechten en werd hem een verbeurdverkla ring van vermogen tot een bedrag van f 50 opgelegd. Dubbele bekeuring Een meisje uit Hoevelaken, dat Dinsdagavond bekeurd werd we gens het rijden zonder licht en daarna rustig verder reed, werd om 10.45 uur voor dezelfde overtreding nogmaals bekeurd. „Handelaar in leder" Een Amersfoorter, die zich zon der vestigingsvergunning de naam van „detailhandelaar in leder" gaf, werd bekeurd. Bakker Vonk gebruikte baast al zijn lekkers 7 O geruisloos mogelijk zette de bakker Jan Vonk uit Amers foort Dinsdagmiddag tegen vieren zijn wagen stil voor hot paleis Soest- dijk. Prinses Margriet die morgen jarig zou zijn. was immers een beetje ziek en al te veel lawaai mocht er eens de oorzaak van zijn dat zij die leuke dag in bed moest vieren. Samen met zijn zoon haalde de heer Vonk een knaap van een taart uit de wagen. Een kunstge wrocht van niets dan marsepein, slagroom en cake was het. precies 87 cm. lang Helemaal eetbaar en in opdracht van de afdeling Amers foort van het prinses Marqrietfonds voor het jarige koninklijke kind vervaardigd. De taart is een getrou we nabootsing van het vlaggeschip van de Rotterdamse Lloyd, de Willem Ruys Een schuit van een taart dus. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat de zevenjarige Andries Jan Krocse, die daarvoor door het fonds was uitgekozen, de taart aan Margiret zou overhandi gen. daarvan kan nu niets komen maar toch was hij deze middag meegekomen om de taart persoor- lijk aan het paleis af te geven. Mevr. Penning, de verzorgster van de prinsesjes, vond het een pracht exemplaar. Tot verrassing van de bezoekers, kwam de kleine Marijke even de honneurs waarnemen, maar de taart bleef voor het jarige prin sesje bewaard. Dit is de prachtige taart, die door bakker Jan Vonk in opdracht van dc afdeling Amersfoort van het prinses Margriet-fonds ivcrd ver vaardigd en Dinsdag aan het paleis Soestdijk voor de jarige Margriet werd afgegeven. Was vorig jaar 's Prinsenhof groot genoeg voor de handelsscho- lieren om er hun jaarlijkse feest avond te houden, dit keer hadden ze er Amicitia voor nodig, wilden ze allen met hyn ouders, vrienden en vriendinnen een plaatsje vin den. Evenal.. dat in de klas het ge val is zaten de leraren Dinsdag avond vooraan, voor deze keer eens met d rug naar de leerlingen toe. En werd er achter hen zo nu en dan eens kabaal gemaakt dan trokken ze zich daarvan niets aan. sterker, ze deden er zelf aan mee. Er was dan ook reden genoeg op dit feest om van tijd tot tijd eens heerlijk te lachen of om je enthou siasme door voetgestamp, gefluit of applaus kenbaar te maken. Het feest was door de vereniging van de handelsscholieren „Reflector" nogal groots opgezet. En nadat voorzitter Van Wakeren leraren, belangstellenden en makkers had welkom geheten begon er een pro gramma dat tot tegen twaalven zou duren. Orgelspel van de heer T. de Nooy en piano-muziek van de heer N. Mulder, die daarmee de heer L. Vink een speciaal voor deze gele genheid uit het land van de Jazz overgekomen „neger", gingen voor af aan de opvoering van Cissy van Marxveld's ,,'n Zomerzotheid". Een goede keuze voor een school feest. Wat werd er meegeleefd met de meisjes en jongens uit dit gees tige verhaal. Vooral ook omdat zij, die lekker op hun stoel in de zaal konden blijven zitten, nu eens mooi de gelegenheid hadden de jongens en meisjes op het toneel te critise- ren. Gelukkig brachten die het er kranig af. Bas Seldenrijk was een prachtige lawaaierige Gerrit Jan Lools, Jan Verhoef een goede jon ker, die het met Annie Roos, die de rol van Erna Wendeleer vervulde, goed kon vinden op de planken. Al deze amateur-tonelisten verdie nen trouwens lof voor hun werk, dat onder leiding van regisseur P. J. Heukelom werd verricht. Na muziek en zang van het duo Mul der-Vink sprak de directeur van de Handelsschool tenslotte de feest vierende menigte toe. In de foyer was er tot twee uur onder leiding van de heer J. Bakker een gezellig bal dat naar de zin van velen eigenlijk veel te kort duurde. Jan van Loo verzorgde de muziek. Lezing op ouderavond Pallas Atheneschool Op een ouderavond van de Pal- las Athene School sprak Dinsdag avond de heer J. v. Mourik, hoofd van een school in Den Haag over: „Ouders opgepast! Wat leest uw kind?" Aan de hand van onderzoekin gen, die de heer Van Mourik in Den Haag onder een groep van twaalfhonderd scholieren deed, toonde hij aan, dat de belangstel ling van de kinderen vooral uitging naar de z g. beeldromans en detec tive-verhalen. Gelukkig bleek er ook een gezonde belangstelling te zijn voor boeken over planten en dieren en over techniek. Deze boe ken bezitten de kinderen echter meestal niet .Scherp critiseerde spreker de mentaliteit van de beeldromans. Hij zag in de zucht naar wraak en de wreedheid van deze boekjes een duidelijke aanwij zing, dat de moderne mens, die het leven niet meer aan kan op deze manier een gevoel van minder waardigheid probeert te overwin nen. Ook het nationaal-socialisme was mogelijk door deze houding, aldus spreker. Nu vergiftigt men onze kinderen er weer mee. De heer Van Mourik gaf een bloemlezing uit de taal. die in deze boekjes gebezigd wordt. Met cul tuur heeft dit alles niets meer te maken. Wat is hieraan te doen? vroeg spreker. Een verbod zal niets hel pen, want daardoor zou het alleen maar erger worden. De uitgevers zijn niet bereid om mee te werken, want het is een te mooi winstob ject. Ook de kranten zondigen in dit opzicht! aldus spreker. Hier ligt voor ouders, die hun verantwoordelijkheid weten, een taak. Laten we aansluiten bij de belangstelling voor planten, dieren, techniek. Een avontuurlijk boek op dit gebied boeit de aandacht en leidt af van de karakterloze ver halen, die nu verslonden worden. De heer Van Mourik deed dan ook een dringend beroep op de ouders hun verantwoordelijkheid in deze te kennen. WANDELWAGEN VERMIST Een dame, die haar wandelwa gentje in een portiek van een der winkels had geplaatst, kwam bij de politie aangifte van vermissing doen. KRAS Heeft U gistermiddag bij het politiebureau ook dal oude mannetje gezien, dat met aarzelende bewegink jes bezig was over te ste ken en bijna werd aange reden door een machtige auto? Zei het mannetje tien tellen later in het oor van de kroniekschrijver: ..Die fijne here wille sc- ker ook nog asdak me be ne d'r maar van afschroef en vast onder derlui oto- mebiel leg!" SCHIJN Gistermorgen was er voor de persvoorstelling van „Niet tevergeefs" in het Grand Theatre een ont moeting tussen onze Amersfoortse filmcritici en het puikje uit de Neder landse filmwereld. Er was al gewaarschuwd voor pro ducers en reclame-chefs en wat dies meer zij. Het was ook niet uitgesloten, deelde men tevoren mede, dat er een handjevol stèr- reh zou komen vanwege de reclame. We stapten de foyer bin nen. zagen eerst de vrou welijke ster en toen „het puikje". Filmheldinnen zijn op Linda Christian na zeldzaamheden in Amers foort en dat is maar goed ook. want het meiske in kwestie had er recht op een zeldzaamheid te zijn... Iedereen behandelde haar met grote hoffelijk heid en cr waren er. die zaten te prakkizeren over een aanknopingspunt voor een handtekening. Het succes van de film was reeds bij voorbaat ver zekerd. Pas later ontdekten we, dat het meiske de secreta resse was van de co-pro ducer. waaruit blijkt, dat de film toch maar schijn is! OVERSCHRIJVINGEN Uit de „Sportkroniek" nemen we de volgende overschrijvingen over: W. Steenbeek. J. J. Hin- ke. H. van Loon. J. H. Hil- frink. J. G. van Westerlaak en J. J van Doorn van KWA naar Quick. J. H. Vonhof gaat van SEC naar Quick en F. J. Hilferink verlaat HVC om eveneens in Quick te gaan spelen. Januari blijkt ook nu weer de maand van de aangevraagde overschrij vingen te zijn. TERUGBLIK In onze vreemde agenda staat thans vermeld: 19 Januari 1943: Geboor te Prinses Margriet. 19 Januari 1946: Piano concert door mevr N. Wa genaar in het wijkgebouw op het L. Costerplein 19 Januari 1947: Zeskrin- gentournooi. georganiseerd door de zwemvereniging Neptunus. 19 Januari 1948. Lezing van de heer Van Gelder over de .School als werk gemeenschap". Wat er al niet kan ge beuren op een negentien de Januari! DANK U Mevrouw de B. uit de P. Bothlaan enfin, dat is U zo onderdehand al bekend stuurde weer twaalf boeken cn twee jaargangen van „Het Leven" aan ..Stadsvenster" voor de zie ke militairen in de Amers foortse hospitalen. Prachtig, wie is de vol gende? VERZOEK Rijwielpaden zijn aange legd voor de bezitters van volkswagens op twee wie len. Maar wie zal het de dagelijkse gebruiker van het rijwielpad langs de B. W.-laan kwalijk nemen als hij het langer vertikt daar te rijden? Waarom? Wel. gebruikers van vierwielige volkswagens en superford- jes. kruipt dan nog een maal op Uw stalen ros, dat vergeten op de rommel zolder staat. Doet U het dan goed en rijdt vier maal of meer over dit overigens goede rijwielpad. Weet dan dat bij iedere wegkruising, door de oneffenheid van ae stoepjes. Uw hart ongeveer in Uw keel komt te zitten. Uw voeten zullen nat zijn van de modder-plens-plas- jes. die zich bij de als-hor- den-te-nemen trottoirban den bevinden. In uw verstoorde hart zal dan als in dat van ons cên verlangen branden: ..verbeter snel dit rijwiel pad!" WORDT VERWACHT Woensdag is erg druk. In Amicitia gaan de leden van het „Nut" naar een reeks voordragen van Aaf je Top luisteren. In het Volksgebouw spreekt prof. W.F. Wertheim over „De ontwikkeling in Indonesië in Az.iatisch verband". De Huisvrouwen vereniging onthaalt haar leden op een lezing over Grafologie in „Amicitia". Donderdag brengt ons de zangeres Oda Hobods- kaya in Amicitia cn een jaarvergadering van de Ned. Vrouwen Electnciteits Vereniging in de PUEM- keuken. Vrijdag dansen leer lingen van Dan Bearda in diens studio. In Prinsen hof is er een filmavond van de Nederlandse Reisvereni- ging. Zaterdag wordt ver langend afgewacht door de leden van de gymnastiek vereniging „Olympia", die dan feest vieren in Nieuw Amsvorde. „Ons Toneel" zal op dezelfde avond in Amicitia het spel „De Vreemdeling" opvoeren. Maria Haven en Hans Schouwman In de zaal van de Toonkunst- school te Amersfoort gaven Maria Naven en haar begeleider Hans Schouwman een liederenavond met een ietwat heterogeen programma, dat echter in dit geval psycholo gisch juist opgebouwd bleek. Een stem met dat volume van Maria Naven kan men niet juist beoor delen in een kleine ruimte, zij vraagt om grotere proporties Dit belangrijke feit in aanmerking ge nomen, kon mij haar mezza voce niet geheel bekoren: of 't gebrek aan voldoende ademsteun een tech nisch gebrek is of 't gevolg van een lichte indispositie, zal de naaste toekomst, waarin ik deze tempera mentvolle zangeres nog vaker hoop te mogen beluisteren, zeker leren. Op deze avond kon ik geen bevre digend antwoord vinden op deze vraag. 't Best liggen Maria Naven de zangen, die uit een zeker soort romantische gevoelens geboren zijn i.e. Brahms' Zigeunerlieder en de lofliederen der gezelligheid van de jonge Richard Strauss. Zij ver dragen een volumineuze en tempe- ramentvolle uitbundigheid. De Schuberl-liederen kwamen niet ge heel uit de verf door onvoldoende tekstdeclamatie, bij Debussy werd helaas de lichte toets niet volge houden. Van de drie moderne Ne derlandse liederen een lof voor de plaatsing! beviel 't best Schouwman's „Blue Afternoon" in weerwil van de ietwat tweeslach tige begeleiding. Wolfgang Wijde- veld's liederen op Zuid-Afrikaanse teksten leken mij bjj deze auditie te geconstrueerd. Hans Schouwman was de zange res een kundige en meegaande be geleider, paste echter zijn toon soms ook te weinig aan bij de be perkte mogelijkheden van de klei ne ruimte. Een klein select publiek becriti- seerde deze prestatie met veel ap plaus en bloemen. HANS M. SCHEIFES „DE WITTE" WEER OP DE KEGELBAAN Voorzitter reikte de prijzen uit 't Was weer de moeite waard Dinsdagmiddag om eens een kijkje te nemen op de kegelbaan van Ami citia. waar leden van de kegelclub ..De Witte" voor de laatste maal de kans kregen zich in de vrije baan- wedstrijden zo hoog mogelijk te plaatsen. Het gelukte evenwel geen van allen de kampioenen van vo rige keren te benaderen en van vijf maal „alle negen" was geen sprake. Niettemin werden nog mooie re sultaten bereikt. Enkele gooiers brachten het tot bijna veertig pun ten. Onder de bedrijven door wer den prijzen uitgereikt aan winnaars van de handicap-wedstrijden aan de hoogste gooiers. Allemaal waren ze niet aanwezig. Een hotel is er nu eenmaal het be drijf niet naar om het ganse perso neel tegelijk vrijaf af te geven. Voor zover ze er wel waren, werden hun de mooie prijzen door de voorzitter van de club. de heer H. Hoogland, overhandigd De winnaars lijn: Hoogste gooier veertig ballen-wed- strijd: 1. W. Hoogland, beker. 2. N. Weisenfeld, zilveren lauwertak. 3. P Snijders, zilveren medaille. 4. J. Coenders. bronzen medaille- Handicapwedstrijd: 1 Chr. ter Woolbeek. 2. J. II. de Rooze, 3. P. Snijders. 4. N. Weisenfeld. 5 J Pruisen, 6. W. Hoogland, 7. B. de Kruijff. Voor de deelnemer, die de meeste negens zou gooien, had de directip als prijs een hertengewei beschik baar gesteld, dat werd gewonnen door de heer H. Bos, Donderdag krijgen de overige clubleden, die deze middag moesten werken, de gelegenheid te proberen met vijf ballen een zo hoog moge lijk aantal punten te krijgen En Zondagavond is er een intiem feest je. waarop de laatste prijzen wor den uitgereikt. Er zal dan nog vaak worden gesproken over het con cours. waarmee deze jonge kegel club perfectionnering van de tech niek en daarmee steeds groter en thousiasme voor de weinig beken de kegclsport wilde bereiken Advertentie ERNSTIG ONGELUK? Het gebeurde Woensdagmiddag toen Mevrouw Janssen met haar twee dochters de Berg afkwam. Ter zelfdertijd kwamen twee opgescho ten jongens op de fiets de Berg af. Door hun stoeien was een ongeluk niet te voorkomen. De dochters werden tegen de grond geslingerd, doch de jongens waren spoedig uit het gezicht. Bij nader onderzoek bleek het nogal mee te vallen. De schade beperkte zich hoofdzakelijk tot de Nylons. Gelukkig dat er nog een Perfect op de Utrechtseweg 91 was. want binnen twee uur was de gehele schade hersteld. Lezing over Psycho techniek Maandagavond organiseerde de Volksuniversiteit en ontwikkelings avond in „Eemland" te Soestdijk. Na een inleiding door de secreta ris. de heer D. Oostelaar. sprak de heer Hiemstra van het bureau voor Psychotechniek te Utrecht, het woord over „Psychotechniek in ver band met de beroepskeuze". Tafeltennis-uitslagen Zaterdag speelde Soestdijk I een competitiewedstrijd tegen Soest dijk II, waarbij eerstgenoemd team met 100 in de meerderheid bleef. Soestdijk 4 deed goed werk door U.T.T.C. 8 in Utrecht te slaan met niet minder dan 91. Soestdijk III heeft het tegen het sterke U.P.T.T.S. 7 niet tot een overwinning kunnen brengen. Met 91 zegevierden de gasten. Soest I-Zuilen I 2-3 Voor de politievoetbal-competi- tie werd Dinsdagmiddag op het SEC-terrein de wedstrijd S.P.S.V. Zuilen gespeeld. Bazar De Chr. Oranjevereniging „Bea trix". zal een bazar organiseren om kasmiddelen te verkrijgen welke nodig zijn voor de viering van de verjaardagen van leden van de Koninklijke familie. G. Meun stond terecht Voor de afdeling Tribunaalzaken van het Kantongerecht, te Utrecht, diende opnieuw de zaak tegen de 76-jarige Soester G. Meun, die het vorig jaar werd veroordeeld tot een boete van J 5000. De Hoge Autoriteit heeft zijn fiat aan deze. verbeurdverklaring onthouden en dientengevolge werd in de zitting van heden de finan ciële zijde van de affaire nogmaals behandeld. Het Kantpng^recht zal 22 Janu ari a.s. advies geven.. Levensgevaar nog niet geweken De toestand van de heer Koos Vorrink was vandaag vrij goed, doch het levensgevaar is nog niet geweken. Naast zijn verwondingen heeft hij een zware schok en lijdt aan een blaasverlamming en een inge wandsaandoening. Hij moet dan ook nog volkomen rust houden. Na afloop van het onderzoek zullen de stoffelijke overschotten van de beide verongelukte vliegers per vliegtuig naar Nederland, wor den overgebracht. Geslaagd Aan de Rijks-Universiteit te Utrecht is geslaagd voor Med. Can- didaat de heer H. van Noessel uit Soest. Leusden DISTRIBUTIE-NIEUWS Met ingang van heden is het Distri- hutiebureau te Hamersveld alleen des Maandags geopend van 8.3012 en 13— 14.30 uur. De uitreiking van nieuwe bonkaarten geschiedt op datum en uur zoals deze zijn afgestempeld op dc bonkaarten Diefstal van staven goud Reeds acht arrestaties verricht In het goudstaven-mysterie, waarover al sedert 1947 ln het ge bied van de Nieuwe Waterweg ge ruchten liepen, heeft de Rotterdam se politie opheldering kunnen bren gen. Inderdaad blijkt nu, dat bij het baggeren naar de goudschat van de loodsboot, die op weg naar Engeland in de Meidagen van 1940 op een magnetische mijn liep en in de Waterweg zonk, enige staven goud werden ontvreemd. De recher che van het bureau Oostervant- straat heeft reeds acht arrestaties verricht Onder de in arrest gestel den bevinden zich drie arbeiders van een zandzuiger. Eén staaf Is achterhaald, een tweede werd reeds verkocht, de derde staaf is nog zoek. In een volgende editie komen wjj od deze geruchtmakende diefstal, waarbij de Nederlandse Bank werd benadeeld, uitvoerig torug. Wereld vak ver bond valt in tweeën uiteen Arthur Deakin, voorzitter van het Wereldverbond van Vakverenigingen, heeft Dinsdagavond te Parijs meege deeld. dat de vertegenwoordigers van de Westerse democratieën hadden vastgeste,d „dat er geen andere moge lijkheid was dan de verbintenis met het W.V.V. te. beëindigen Dc officiële afscheiding van dc Britse, Amerikaanse en Nederlandse vakbonden zou niet voor heden plaats vinden. Deakin en ook James Carey, secretaris-penningmeester van de Ame rikaanse vakbond C.I.O.. verklaarden afzonderlijk tegenover verslaggevers: „Ons besluit staat vast Sailiant de communistisch georiën teerde Franse secretaris-generaal van het W.V.V.heeft het voorstel van het Britse vakbond „een schending van het democratische en constitutionele rega lement van het W.V.V."'genoemd. Von Papen in beroep Franz von Papen, die in 1946 door het internationale tribunaal te Neu renberg werd vrijgesproken, maar later door een Duits denazificatiehof tot acht jaar dwangarbeid werd ver oordeeld. is van dit vonnis bij een ander gerechtshof in beroep gegaan. Senaat gaat accoord met benoeming Acheson De Amerikaanse senaat heeft Dinsdag met overgrote meerder heid van stemmen de benoeming van Dean Acheson tot minister van Buitenlandse Zaken goedgekeurd. Slechts 6 senatoren, allen republi keinen, van de 82 stemden tegen. De tegenstemmers voerden aan, dat Acheson tijdens vroegere ambtspe rioden blijk had gegeven van een „verzoenende houding" jegens de Sowjet-Unie. De fooien in taxi's Men hoede zich voor overtredingen Men 'eelt ons mede, dat de chauffeurs van huurauto's en taxi's niet het r^cht hebben bij het ver melden van de ri.tprijs, deze te ver hogen met het bedrag van de fooi. Het verdient aanbeveling, de taxa- meter te raadplegen, dan wel uit drukkelijk te vragen of de fooi in de gevraagde ritprijs is inbegrepen. In geval van overtreding wordt aan geraden, hiervan onder vermelding van het nummer van het rijtuig mededeling te doen aan de plaatse lijke politie. Scheepstijdingen Aardijk, 17 Jan. van New York te Batavia: Aldabi, Buenos AiresR'dam 17 Jan. 350 mijl Zuid Kaapverdische Eilanden: Akkrumdijk, IJmuidenMo bile. 17 Jan. 165 mij» Zd West Land's End; Alamak. R'damBuenos Aires. 17 Jan. van Montevideo: Amsteldijk, 17 Jan. nog te Socngei Gerong; Amstel- land. Buenos A>resAmsterdam. 17 Jan. van Las Palmas, Amsteistad. Am sterdam—Java, 17 Jan. van Eelawar; Arendsdijk. 16 Jan. van Houston te Galveston; Arendskcrk. R'dam—Syd ney. 17 Jan. Ie Port Said: Bengkalis, New Orleans—Algiers 17 Jan. 50 mijl Zd Kaap St Vincent; Celebes, Am sterdamHalifax, pass. 17 Jan. Horta (Azoren); Johan van Oldenbarnevelt. AmsterdamBatavia, pass. 17 Jan. The Brothers; Kota Agoeng, Batavia—Rot terdam 17 te Belawan: Larenberg 17 Jan. van Freetown naar Havre: Lawak, 17 Jan. van Los Angeles te San Fran cisco: Lcmstcrkerk Rotterdam—Basra, 17 Jan. van Bandashapur; Leersum, R'damCalcutta, pass. 17 Jan. Perim; Mariekcrk JapanR'dam 18 Jan. pass. Oucssant; Meerkerk. R'damJapan. 18 Jan tc Kobe; Mirza (t). 17 Jan. van Balik Papan naar Pladjoe: Pericles. CuracaoAntwcrpci», pass. 17 Jan Oucssant; Radja 18 Jan. van Port Eli sabeth te East Londen: Rocbiah 37 Jan. ten anker D.icddah voor ongeveer 14 dagen; Ruys. 17 Jan. van Batavia te Hongkong: Sarangab. 15 Jan. van Ba tavia naar Basra; Slamat. Macassar R'dam, 17 Jan. te Djeddah wachten op orders; Sloterdijk, 17 Jan. van Medan naar Java; Sommeisdijk 17 Jan van Java tc Halifax: Westerdam. 17 Jan. 11 uur van R'dam tc New York: Wiel- drechl (t), 17 Jan. van Abadan te Tandjong Oeban; Willem Ruys, Bata via—R'dam, 17 Jan. dwars van Kreta: Zuiderkruis, R'damBatavia, pass. 17 Jan. 20 uur Gibraltar; Aagtckerk Aus tralië—R'dam. pass. 17 Jan Ouessant; Alblasserdljk. 16 Jan van Tampico te Brownsville; Croncnburgh. 17 Jan. van Londen te Bordeaux; Melampus, Java New wYork. 14 Jan. van Gibraltar: Noordam, 19 Jan van New York te R'dam verwacht Cs middags). Algenib 17/1 van Rotterdam te Porto Alegre; Alwaki 17/1 van New York naar AntwerpenAnncnkerk 17/1 van Karachi naar BombayArendskcrk 18/1 van Galveston op MississippiArnedijk 17/1 van New York naar Antwerpen Amsterdamsche Effectenbeurs I AMSTERDAM, 18 Jan. De effectenbeurs te Am sterdam lijdt op het ogen blik een kwijnend bestaan, want van de ene dag op de andere is de affaire van geringe betekenis Nu en dan zijn er wel enkele spe cialiteiten die enige activi teit te zien geven, maar ge brek aan orders is het meest voorkomende ver schijnsel Vandaag was het niet anders gesteld De handel was van zeer gerin ge afmetingen, maar de stemming was prijshou dend. In de eerste helft van de beurstijd werd de aan dacht getrokken door de schceovaartpapieren. waar- In zich enige beweging ontwikkelde, hetgeen ge paard ging met een koers stijging over vrijwel de ge hele linie. Deze koersstU- ging beperkte zich overi gens slechts tot één of een paar punten. Klaarblijkelijk waren enkele vrij gunstige beschouwingen over de schecpvaartondernemlngen hieraan niet vreemd. In de andere rubrieken was bijna niets te doen. Koninklijke maakte slechts kleine schommelingen mee en be woog zich ongeveer op het peil van de vorige slot- koers. Voor industriëlen was de belangstelling mini maal. De toonaangevende aandelen waren prijshou dend. maar niet veel ver- andend De incourante soor ten waren onregelmatig. De cultuurfondsen gaven slechts geringe affaire ie aanschouwen, met uitzon- Sering vaD HVA's waarin zich nu en dan enige af faire ontspon. Actieve obllg.: Ned. '48 (314) dito 1917 (3%) 3 a!to 1937 3 Dollar-1 '47 37, Investerccrt. 3 Ncd. 1962-64 z.b Ncd. 1962-64 mb Ned N W.S 2% So cert 100 21', Indië 1937 A 3 Grootboek '46 3 Actieve aand-: Kol. Bank And N I. H bank Ned Hand. Mil A.K U. aand Bcreh's Jure v Berkei's Pat Calvé Delft Crt Centr Suiker Fokker Aand. Gelder Zonen K. N. H.ovcns Lever B U. Ned Ford And Ned Kabelfabr. Philips' GBvA Wilton Feyen Biliton le rubr dito 2e Rubr. Dordtse P Mi) Kon Petr Mi) A'dam Rubber Bandar R Mil. Dell-Bat R.M Oost-Java R.M. Serbadjadl S.R HAL Aand. Java-C.-J Llln K. Ned St MU Kon. Paketvrt Ncd Sch Unie Rott. Lloyd Stv Mij. Ned- Hand. A'dam Jav Cult Mil. N* I Suik Unie Ver Vorst CM. Dell Bat. Mli. 17/1 E.K. 100» 93 97'u 117 ïi - 159 161% 161 300 111 150 172 135 267 143% 259 259 y, 909% 173 14/1 L.K. 100'. 97 97 's 100 V. SO"* lOli" 96".-, 95 Vi 117", 159® i 162 300 111 149 168 y, 135 144% 187 261 254 255", 223% 161 497 397 2811 i 310% 70 68% 169 153% 147% 168% 168% 155 170% 176", 95% 107% 51 51 157 142 152% 146 166 166% 168% 153% 169 175'.', 97% Dell Mij Scnembah Mij. Nlet-act oblig. Müller Co. A'dam '47 3Vb 3 dito '48 (3%) 3 's-Hage '36 3% Geld. 20 j. *48 3 dito 1938 3% dito lc 1 '37 3% Groning '38 3% dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-HoU. '47 3% 3 R'dam lc en 3c dito le 1. '38 Utr pr. '39 2% Zuid-Holl. '46 3 Pandbrieven: Alg Hyp. B. 3 Amst. Hyp 3la Arnh. H (3%) 3 Bat Hyp. B. 3% Dordr H B 3% Fr Gr. (3%) 3 dito 3% Srav. Hypb 3% Gron. Hypb 3% Hypb. v. Ned. 3 N. Hypb (3%) 3 dito serie B 3 Rott Hypb. 3% Utr. Hypb 3% dito ser. KL 3% Westl Hyp 3% Z.H. Hypb. 314 Eerste Nd Sch. Rtt Sch. H. 3% Industriëlo obl. A.K.U. 3% Berghs J. 3»b Lever's Z. 31b Werkspoor 31b Bat Petr 31b Kon. Petr. Mij I Deli Spoor 3% Ned. Ind Sow. Amstcrd. Bank Holl. Bank Un. Fin. Nat. Herst, 17 1 18 1 158% ist», 151 150% 158 99% 100'/, 101% 100% 95 94% 95% 100 95% 100 Z 100.% 94% 94% 100% 97 100 100 100% 102% 102Y; 103% 93 157% 219 102% 103% 104% 102'-'. 103% 94 77 158% Rotterd. Bank Twentsche Bk. Rott Bel. Cns. Ind. Ondern. K. Zw. Ketjen Lever Br. 6 Co dito 4%. Pref Nd Gist- en Sp. Rtt. Droogd MU Stork Co. Werkspoor. S.A Wyers' I en H. Zwanenberg O. Anlem Aand. Ncd Ind. Gas Borneo Sum H Intcrnatlo Oost Borneo Amst Ball MIJ Thomsons Hav. Dell Sow. MU. Ncd.-Ind. Sorw Vrl. genot aand Albert Heyn Nd A. A. Vrst Ned Am. FItt. Ned. Mil Walv Schokbeton V. Phm. (Zw.) Prolongatie Amer fondsen: Anaconda Bethl Steel Gen. Motors Kennccott Rep Steel US Steel i Cities Service i Cont Oil Midcont Phillips Shell Union Tide Water Baltimore N. York Centr. 17 1 18/1 167 167 172% 171 168% 168% 159 157 142'; 142»/, 104 y, 104% 304 300% 131 140% 138 199% 198% 180 180 106 107% 122% 125 150% 149% 191% 196% 122% 144 68 69% 33« 33' 189% 190 128% 90% 89», 114 115 138 138 106 106% 2% 2% 34% 60% 40% 23% 24 9% 9% - 11%

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2