DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c „Schiet u liever buiten, want de kinderen slapen" 1 Truman pas vandaag écht president Pandit Nehroe beschuldigt Nederland Gesprekken verliepen in de goede sfeer Thans bewegingsvrijheid Hatta c.s. een feit Rovers overvielen een vrouw in afgelegen woning te Zeist Portefeuille zat in jasje, maar werd niet gezien Komt textiel vrij op 1 Juli? Nieuwe bon voor sinaasappelen Prof. Sillevis Smit naar Denemarken Geen Nederlandse bezwaren tegen reizen naar het buitenland Min. In 't Veld optimistisch In kort .bestek Donderdag 20 Januari 1040 Achtste jaargang, No. 1229. Opgericht door de Stichting ..Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of f 4.i5 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur T], DE BOORDER. Dinsdagavond is te Zeist een brutale roofoverval gepleegd in een tamelijk afgelegen woning aan de Lage Grond, terwijl de vrouw des huizes zich met haar kinderen alleen bevond. Twee gemaskerde jongemannen drongen het huis binnen waar zij de be- woonster met een revolver bedreigden. Dank zij de tegenwoor digheid van geest van de vrouw is het niet tot geweldpleging ge komen en hoewel alles overhoop werd gehaald bleef de buit der onverlaten gering. Slechts een geldkistje met papieren en een damesfiets werden meegenomen. De speurtocht ging verder, maar ofschoon alles meermalen overhoop werd gehaald, vonden de rovers niets van hun gading. Het schijnt hun uitsluitend om geld te doen te zijn geweest, want een pakje shag- tabak lieten zij ongemoeid en zelfs negeerden zij een gouden ketting, die op de piano lag. Dit instrument had overigens wel de belangstelling van de gehandschoende bezoeker, die te kennen gaf, wel iets te willen spelen, waar mevrouw Jansen niet zonder sarcasme grif toestemming voor gaf. Zij kon het zelfs niet la ten, te vragen, of de heren mis schien een kopje koffie wilden drin ken. Trek in dit opwekkende vocht had men echter niet en zeer vor melijk werd verzocht de bovenver dieping te mogen bezoeken, waar in de slaapkamer geruime tijd in de linnenkast werd gesnuffeld. Even laaide bij de langvingers de hoop op klinkende munt op. toen zij daar een blikken doos beet kregen, die bij schudden veelbelovend rammel de, doch hun teleurstelling was groot bij het Vinden van motballen die, naar de gastvrouw glimlachend verzekerde, van uitstekende kwali teit waren. De rovers vonden nog de porte- monnaie van mevrouw Jansen, maar die gaven zij weer terug, om dat er niets naar hun gading in zat. De meestal welgevulde portefeuille van de heer Jansen, die in de zak van een over een keukenstoel han gend werkjasje zat. is aan hun aan dacht ontsnapt, zodat zij zonder één cent het huis later verlieten. De kordate houding en spottende toon van mevrouw Jansen ontnam de jongelieden, die beiden een be schaafde uitspraak hadden, alle plezier in hun werk en zij maakten dan ook, drie kwartier na hun komst, aanstalten om te vertrekken. Een hunner vond het nodig me vrouw Jênsen ..voor alle zekerheid even te binden" met een stuk touw, dat hij tevoorschijn haalde, doch dit werd tenslotte achterwege gelaten toen zij beloofde geen buren te waarschuwen, want. zo gaf zij te kennen, ik heb een zieke onder de kinderen en die laat ik geen ogen blik alleen. Geen fiets! Met het geldkistje verdwenen de rovers op een damesfiets, die in de bijkeuken stond, onder de belofte, de fiets tegen elf uur voor het hek van het Fraterhuis aan de Kroost- weg te zullen plaatsen. Zij zijn ech ter op dit punt in gebreke gebleven en de politie die voor alle zekerheid Bij ons bezoek aan mevr. Jansen op de Lage Grond vonden wij haar bezig met kousen stoppen, in de zelfde stoel, u-aar zij de auond te voren schijnbaar even onbewogen zat, terwijl dc rovers alles overhoop haalden. Glimlachend wees zij op haar portcmonnaie: „Die kreeg ik na onderzoek terug", zei ze,. „De inhoud was dc heren blijkbaar te m in.'" Aan de Lage Grond te Zeist staat, midden in een kwekerij, een land huisje, bewoond door de bedrijfs leider, de heer K. Jansen, die voor zijn werkzaamheden dikwijls ook 's avonds van huis is. Zijn vrouw blijft dan alleen met haar nog zeer jonge kinderen. Ook Dins dagavond was dit het geval en niet vermoedend welk onheil haar be dreigde, zat zij rustig bij de haard kousen te stoppen, toen op een der vensters werd geklopt. Gewoon aan het „buitenleven" ging zij kalm kijken, in de overtui ging. dat kennissen een bezoek kwamen brengen. Maar omdat er niemand in de lichtplek van het raam te zien was opende zij de deur van de bijkeuken met de vraag: „Wie is daar?" Nauwelijks waren deze woorden geuit, of twee jongemannen, die een lap voor het gelaat droegen en gehurkt tegen de buitenmuur had den gezeten, sprongen overeind en drongen naar binnen. Ofschoon on aangenaam verrast, bleef mevrouw Jansen kalm, want zij was in de mening met vrienden te doen te hebben die haar aan het schrikken wilden maken. Ietwat geërgerd zei ze nog: ,.Doe niet zo gek!", maar merkte al gauw. dat het de bezoe kers bittere ernst was. Een der beide rovers comman deerde, dat de lichten in de keuken en de bijkeuken uit moesten en zijn handlanger gaf aan het bevel ge volg, waarna mevrouw Jansen on der bedreiging van een revolver ge dwongen werd voor te gaan naar de huiskamer, waar opnieuw een commando klonk: „Overgordijnen sluiten!" Kalmte bewaard Hoe de moedige vrouw het heeft klaargespeeld haar kalmte te bewa ren begrijpt zü eigenlijk nog niet goed, maar zij dwong zichzelf mees ter van de situatie te blijven en ging schijnbaar onbewogen weer in haar stoel zitten en nam het stop werk op. Deze houding heeft blijk baar wel indruk gemaakt op de in dringers. want zij bleven uitermate beleefd en vroegen heel hoffelijk om alle geldswaarden, die zich in huis bevonden, af te geven. Alsaf in het décor van de gezel lige huiskamer een thriller ten to nele werd gebracht, ontspon zich tussen de huisvrouw en de man, die haar met zijn wapen bleef bedrei gen, een dialoog, die zelfs onder de zeer hachelijke omstandigheden van het ogenblik bijna komisch was: „Er is geen geld in huis. daar houdt mijn man niet van." „Wanneer komt TJw man thuis?" „De eerste uren zeker niet, U kunt alles op Uw volle gemak door zoeken en meenemen wat U wilt. ik ben weerloos en zal het niet verhinderen." Er viel een stilte, waarin de ke rels de kamer met de ogen verken- den. Hun blikken bleven rusten op een ouderwetse secretaire die in een der hoeken staat. „Wat zit er in die kast?" „Voor U waardeloze dingen die mijn man voor zijn werk nodig heeft," „Hm, we zullen wel kijken1" „Gooit U de boel niet teveel dooreen, want er is zeldzaam bloe- menzaad bii, dat niet door elkaar mag raken." Stilte Opnieuw was het stil en terwijl de ene jongeman steeds zijn revol ver op mevrouw Jansen gericht bleef houden ploos nummer twee, die handschoenen droeg en alles voor alle veiligheid met een doekje aanvatte, de secretaire na tot hij in een der laden op een metalen geld kistje stuitte, dat hij voor zijn maat kennelijk de „leider" op tafel plaatste. Nadat deze vernomen had, dat de heer Jansen de sleutel bij zich droeg, begon hij met een „vak werktuig" pogingen aan te wenden het slot te forceren en. toen dit niet gelukte, stelde de ander voor de sluiting stuk te schieten. Wéér volg de een korte dialoog: „Schiet U liever buiten, want an ders woi-den de kinderen wakker!" „Dat zou stom zijn. laten we het hele ding dan maar meenemen; wat zit er eigenlijk in?" „Polissen en diploma's van mijn man en mij." even is gaan kijken, kon niets vin den van de fiets. Nadat de heer Jansen om elf uur was thuisgekomen, duurde het na tuurlijk niet lang of de ï-echerche verscheen ter plaatse, vergezeld van een speurhond. De politie be schikt over bepaalde aanwijzingen, die doen vermoeden, dat men niet met doorgewinterde „vaklieden" te doen heeft. Mevrouw Jansen schat te de twee duisterlingen op respec tievelijk 19 en 23 jaar en zij vertel de ons, dat de „heren" waarschijn lijk tevoren goed het terrein heb ben verkend, want reeds was Maan dagavond op hetzelfde uur (half negen) op het venster geklopt door een jongeman, die de weg naar Am sterdam vroeg. Hij zou door een automobilist, bij wie hij gelift had. op het kruispunt aan de Kroost zijn afgezet en in het donker de ver keerde kant zijn uitgegaan. In zijn bij het informatiebezoek gevoegd praatje, heeft hij gezinspeeld op de nadelen van afgelegen wonen en daarbij heeft hij de kans gehad van de toen niets vermoedende me vrouw Jansen de nodige inlichtin gen te ontvangen over het ontbre ken van telefoon, enz. De moedige dame. die ons uit voerig over haar spannende beleve nissen vertelde, heeft gelukkig in het geheel geen nadelige gevolgen van haar avontuur ondervonden, maar toch stelt zij het erg op prijs, dat haar echtgenoot haar voorlopig niet meer alleen zal laten als het duister is gevallen. (Eigen bericht) Uit betrouwbare bron vernemen nil, dat de regering thans over weegt do textieldistributie 1 Juli volledig op to heffen. Zoals bekend werd reeds eerder als \aststaand aangenomen, dat de textielrantsoenering In 1949 geheel zou verdwijnen in \erband met de 1 Januari 1950 Ingaande econo mische Unie met België en Luxem burg. Het laat zich echter aanzien, dat men het niet nodig acht tot het eind van het jaar te wachten. 1 Juli ls althans vastgesteld als „streef datum". De grootste bezwaren tegen op heffing liggen niet meer aan de productie-zijde, al zal per 1 Juli de voorraad eenvoudige textielgoede- ren, als lakens, badhanddoeken, slo pen, enz., nog niet ruim z\jn. Het vraagstuk heeft echter een sociale kant. Men vreest, dat aan de zgn. inhaal-vraag per 1 Juli niet zal kunnen worden voldaan, ten gevol ge van gebrek aan contante midde len bij de koper9. Het gevolg hier van zal zijn, dat de spanning tus sen lonen en prijzen zal toenemen. Dank zij de versnelde aanvoer is het mogelijk een derde bon voor sinaasappelen aan te wijzen. Uiter lijk 29 Januari moet het publiek de bonnen 573 en 579 algemeen bij een handelaar in groenten en fruit in leveren. Borj 573 algemeen (voorkomende op de A-, B- en C-kaarten) geeft recht op 500 gram, bon 579 alge meen (voorkomende op de D- en E-kaarten) op een kilogram sinaas appelen. Conferentie te New Delhi geopend Weerbericht KOUDERE NACHT Weersverwachting, geldig van Donder dagavond tot Vrijdagavond. Wisselend bewolkt. overwegend droog weer. In het Zuiden i van het land zwakke p-* >Z_ oj tot matige wind uit Westelijke richtingen, I elders matige tot krachtige en langs de Waddenkust nu cn dan harde wind tus sen West en Zuid- West Iets koudere nacht. Overdag on geveer dezeifde temperatuur als van daag. 21 Januari: Zon op 8.36, onder 17.07; Maan op 0.51, onder 11.28. en zij telt in haar rijen velen, wier medewerking voor de opbouw van In donesië niet kan worden gemist. Uiteraard hebben wij behoefte gehad persoonlijk contact op te nemen, ook met de republikeinen, o.a. met prof. Supomo en met de heer SJahrir. Gaarne zou ik ook met de heer Hatta hebben gesproken, maar dat is voor het ogen blik op bezwaren gestuit. Het C. D. K. deelt mee, dat de bonnen „textiel reserve P" en „textiel P vijf punten" der textiel- haarten VA 804 niet zullen wor den aangewezen cn derhalve ver nietigd kunnen worden. De bon „textiel R vyt punten" moet be- w aard worden. Dr. Drees bij zijn vertrek: ,Vele republikeinen onmisbaar voor opbouw van Indonesië" Minister-President Drees is vanmor gen per vliegtuig uit Batavia naar Ne- derland vertrokken Op het vliegveld Kemajoran legde hij voor de daar aan- wezlge journalisten een verklaring af. waaraan wij het volgende ontlenen: i Bij mijn vertrek van Schiphol heb ik 1 vooropgesteld, dat het, eerste doel van mijn bezoek was, met de regering in In donesië dc gehele situatie onder de nieuwe verhoudingen te bespreken, ten einde een zo groot mogelijke overeen stemming over de te volgen gedragslijn te verkrijgen. Daaraan heb ik toege voegd., dat de belangrijkste doeleinden, die wij in het oog hebben te houden waren 1. De snelle vorming van een In donesische interim-regering; 2. De bespoediging van dc voor bereiding der vorming van de Ver enigde Staten van Indonesië, waar aan Nederland zijn sQuvereiniteit zal overdragen. 3. Ter bevordering hiervan, het houden van vrije verkiezingen. De heer jhr mr Michicls van VerdulJ- nen was. op verzoek van de regering reeds eerder naar Batavia gegaan. Dè gevolgde werkwijze was besprekingen achtereenvolgens met de Hoge Vertoeen- woordigcr der Kroon, de prcfederalc regering cn de vertegenwoordigers der staten van het federaal overleg, met wie wy in samenwerking zijn. Al deze be sprekingen zijn in een bijzonder goede sfeer verlopen Uiteraard hebben ook contacten plaats gehad met do leden van de Commissie van Goede Diensten, consuls-generaal van de buitenlandse mogendheden en anderen. Overigens valt op te merken, dat wij uiteraard met veel meer personen contact hebben ge had. dan in de publicaties genoemd zijn.. Het is daarnaast verheugend, dat het federaal overleg, waarbinnen zoals be kend is. en zoals voor de hand ligt. tal van politieke nuanceringen voorkomen, door eigen besprekingen cn stemming tot een resolutie is gekomen over de interim-regering, waarin gesteld wordt, dat ook overleg zal worden gepleegd met representanten der niet-vertegen- woordigdc gebieden, waarbij uiteraard in de eerste plaats aan dc republikeinse voormannen is gedacht. De wens van het federaal overleg was. geheel in dc lijn van onze eigen gedachtengang. dat de besprekingen nu allereerst zullen worden gevoerd tussen Indonesië on derling. Het is bekend, dat daarbij ook aan de zijde van het federaal overleg vertegenwoordigers zijn. die met de re publiek sympathiseren. Trouwens afge zien van politieke beoordeling; Niemand kan de betekenis miskennen, die de Republiek, onafhankelijk van de situa tie. die na de actie is ontstaan, heeft voor de oplossing van het Indonesische vraagstuk. Zij toch wordt in Indonesië en in de wereld door velen gezien als symbool van de strijd voor de vrijheid, Om Vorrink te onder zoeken Zuster E. de Wind uit Amster dam, de Nederlandse verpleegster, die Dinsdagmorgen naar Nyköbing was gekomen om de heer Vorrink te verplegen, moest Woensdagmid dag om persoonlijke redenen weer vertrekken. Haar plaats is ingeno men door een andere Nederlandse verpleegster, zuster Do van Eg- mond uit Utrecht, die Woensdag per vliegtuig in Denemarken is aangekomen. Dc Utrechtse neuroloog prof. dr. W. G. S i 11 e v i s Smitt en dr. H. Verbiest, neuro-chirurg, zullen zich vandaag in opdracht van de re gering naar Denemarken begeven om zich op de hoogte te stellen van de verwondingen, die de heer Koos Vorrink bjj het vliegtuigongeluk op het Deense eiland Falstar heeft opgelopen. De stoffelijke overschotten van de verongelukte piloten Protiva en De Jong zullen Maandag, na aan komst van trein II 09, te Westerveld worden gecremeerd. PANDIT NEHROE voorzitter der conferentie De „Aziatische conferentie" waar negentien landen bijeen zijn om het Nederlands militaire optreden in Indonesië te bespreken, is vandaag geopend in het Haiderabad-Huis te New Delhi, de hoofdstad van India. De openingsi-ede werd uitgesproken door India's premier Pandit Nehroe, die het doel van de conferentie uiteenzette en de Ne derlandse actie een „politieke uit daging aan het ontwakende Azie" noemde. Het doel der "conferentie, aldus Pan dit Nehroe, is drieledig. ZIJ wil ten. eerste: herstel van de vrede ln Indonesië en snelle totstandkoming, van de onafhankelijkheid van Indo nesië ten tweede: aanbevelingen doen aan de Veiligheidsraad ingeval een der beide partijen in gebreke blijft, de re solutie van de Raad uit te voeren ten derde: een apparaat ln het léven roepen door middel waarvan de deel nemers aan de conferentie hun beslui ten zullen kunnen uitvoeren. Zinspelend op de toestanden in an dere gebieden zoals Vietnam (Indo- China) en het Midden-Oosten, riep Nehroe de gedelegeerden op, geen an dere problemen dan het Indonesische aan te roeren. De Nederlandse militaire actie ter sprake brengend betoogde de Indische premier dat „de UNO. het symbool van één wereld, dat het ideaal is geworden van alle intelligente en goedwillende mensen, ls bespot en haar wil in de wind geslagen. Wanneer men haar het hoofd wil bicden, zullen de gevolgen niet alleen Indonesië, maar Azië en de gehele wereld treffen." Nehroe herinnerde ln dit verband aan de bondschap van geweldloosheid die G a n d h 1 predikte en waardoor India haar onafhankelijkheid heeft ge kregen AUSTRALIë SPREEKT Na Nehroe kreeg J. W. Burton (Australië) het woord. „Onze mening ls. dat er een fout is gemaakt, die levens heeft gekost en Ifjden heeft gebracht, niet alleen ln Indonesië, ook ln Neder land. dat reeds zoveel geleden heeft", zei hij. Het enige doel van de confe rentie moest volgens deze spreker zijn: het herstellen van de vrede ln Indonesië cn het prestige van de UNO en de Vei ligheidsraad. De openingszitting van vandaag was voor pers en publiek toegankelijk, de overige zittingen zullen achter gesloten deuren worden gehouden. Op de zitting was ook de Nederlandse ambassadeur in India, mr. A. T. Lam ping aanwezig. Voor Pandit Nehroe zijn openingsrede ging houden, drukte hij de heer Lamping de hand. Aan de conferentie wordt deelgeno men door de volgende landen: India, Iran, Afghanistan. Nepal, Pakistan, Cey lon. Birma, Slam, China, de PhllippiJ- nen. Australië, Nieuw Zeeland. Ethiopië en zes landen van de Arabische Liga t.w. Egypte, Syrië. Libanon. Irak, Saoedl- Arabic en Jemen. (Hiervan zijn Austra lië. Nieuw Zeeland. Slam en China als waarnemers aanwezig). Hatta en andere vooraanstaande republikeinen op Banka ge nieten thans op dit eiland volledige bewegingsvrijheid, aldus ver neemt Aneta. Na het bezoek van de heren Gicben en Thomson, die een onderzoek hebben ingesteld naar de redenen, waarom de orders betreffende de bewegingsvrijheid van Moh. Hatta c.s. niet waren uitgevoerd cn die deze orders tijdens het bezoek volledig tot uitvoering hebben doen komen, is aan deze vooraanstaande republikeinen op Banka behoorlijke accommodatie verstrekt. De wacht voor hun verblijf is uiteraard opgeheven. Op ccn vraag over de bewegings vrijheid van de Republikeinse lei ders in het algemeen, verklaarde men van gezaghebbende zijde, dat hun bewegingsvrijheid automatisch belangrijk zou toenemen, wanneer de besprekingen met de commissie uit het B.F.O. een aanvang nemen. Het wordt niet onmogelijk geacht, dat deze besprekingen zullen wor den gehouden op een plaats op Java en dat dan de uitgenodigde voor aanstaande republikeinen, tezanxen met de commissie van vyf (uit de B.F.O.) aan één tafel zullen plaats nemen. Op do vraag, welke het standpunt van do Nederlandse autoriteiten zou z(jn, Indien do vooraanstaande Republikeinen de wens te kennen zouden ge- \en om naar Lake Success of New Delhi te reizen, luidde hot antwoord: dat voor reizen naar het buitenland van Nederland se zijde geen hinderpalen in de weg zuilen worden gelegd. Inzake de toekomstige activiteit van de Commissie van Vflf voor het overleg met de vooraanstaande re publikeinen had Ancta een onder houd met de minister-president van Oost-Indonesië, Anak Agoeng. Naar zijn mening nemen de re publikeinen nog steeds een posi tie in, die niet los gedacht kan wor den van het republikeinse staats begrip. Op de vraag over de verwachtin gen van Anak Agoeng betreffende het voorgenomen overleg met de Breuk in WW heeft zich voltrokken De breuk in de wereldfederatie van vakverenigingen is definitief geworden, nadat Woensdag de Amerikaanse, Engelse en Neder landse afgevaardigden de vijfde zitting van het executieve bureau van de wereldfederatie van vak verenigingen hadden verlaten. Carey, Verenigde Staten, Deakin, Engeland en Kupers, Nederland verlieten de zitting, nadat de com munistische gedelegeerden gewei gerd hadden te stemmen over de Britse resolutie, die beoogde de werkzaamheden van de wereldfe deratie voor een jaar op te schor ten. republikeinse leiders, luidde het antwoord: „Ik ben er van over tuigd, dat overleg, gepleegd ln volle vrijheid en in vertrouwen ten op zichte van eikaars bedoelingen, tot resultaat moet leiden, vooral indien men ln aanmerking neemt, dat w\J allen hetzelfde doel nastreven, na melijk de vorming van vrije, souve* reine Verenigde Staten van Indo nesië binnen het kortst mogel(jk tijdsbestek". Bouwplan 1949 heeft 1 goede kansen Wat wel het sterkst uit de be grotingsdebatten over „Wederop bouw" naar voren komt is, dat do meeste Kamerleden in hun schik zijn, nu minister In 't Veld de zaken bestuurt. Vele sprekers heb- hen ook weer gisteren het woord gevoerd, critiek is er ook geuit, maar in het algemeen overheerste toch wel de lof. Verscheidene Kamerleden pleit ten voor de speciale bevolkings groepen, waarmee zij contact heb ben. De meeste indruk maakte wel mr. Oud (Vrijheid), die voor zijn stad hij is burgemeester van Rotterdam een lans brak. De mededeling van de minister, dat dertig procent huurverhoging waarschijnlijk noodzakelijk is, maar dat deze huurverhoging niet losgemaakt kan worden van de loon- en prijspolitiek riep de heer Van der Feltz (CHj in het harnas. Hij achtte het onjuist, dat de huren aan de lonen en de prij zen worden gekoppeld. Nadat een tiental Kamerleden bepaalde onderdelen van de begro ting hadden belicht trad de minis ter voor de katheder. Hij bleek, optimist die hij ls, de kansen voor het realiseren van het bouwplan 1949 zeer hoog aan te slaan. Men kan z.i. niet zeggen, dat minder tabaksgebruik zou be tekenen, dat er meer deviezen voor bouwmaterialen zouden komen. Minder jenevergebruik echter zou de woningbouw wel ten goede kunnen komen. In verband met de opmerking van de heer Gortzak, dat er minder voor militaire doeleinden moest worden uitgegeven, zeide spr dat hij deze uitgaven ook zo laag mo gelijk zou willen zien, maar er is nu eenmaal onruat in de wereld en die wordt mede verwekt door lan den, waarmede de heer Gortzak in nauwe relatie staat. Op het Congres van het Wereldvakverbond, dat te Parijs wordt gehou den, hebben de Amerikaanse, Britse en Nederlandse vakbewegingen, de C.I.O., de T.U.C. en het N.V.V. besloten uit het W.V.V. te treden. V.l.n.r.: de heren James Carey (CIO), Arthur Deakin (TUC) en E. Ku pers (NVV, president van het congres). Zeehelden posthuum onderscheiden Aan een aantal zeehelden uit de jongste oorlog is een posthume on derscheiding verleend. Tot hen be horen: C. Rietbergen, commandant van het stoomschip „Amstelland", Tj. Lxiidinga, gezagvoerder van het stoomschip „Slamat". Beiden kregen de bronzen leeuw. Het bronzen kruis is toegekend aan M. Diekerhof. W. J. Klijn, S. de Bool, G. C. Voogelaar, D N. Leut- teken. Ph. ,H. Sluyter, G. J. Hege mans. allen van het stoomschip„Sla- mat", B. C. Graswinckel, J. C van de Peyl, A. van der Ploeg van het stoomschip „Aagtekerk", bij To- broek gëzonken. Het kruis van ver dienste werd verleend aan: P. C. d Grietee, gezagvoerder van het mail- schip „Poelau Bras", C. Kruyt, eer ste stuurrpan op dit schip en G. J. Groeneveld, stuuramn op de „Nieuw Zeeland". De bronzen erepenning voor mens lievend hulpbetoon werd uitgereikt aan de nabestaanden van wijlen Jan Breet, eerste stuurman van het stoomschip „Leto". Prof. dr. W. G. Sillevis Smitt 1-1 ONDERDTWIN- A 1 TIGDUIZEND mensen zullen naar verwacht wordt van daag in Washington getuige zijn van de plechtige inhuldiging van president Trunxan en jnillioenen zullen de president, wanneer hij van de treden van het Capitool af zijn rede houdt, via radio en te levisie zien en horen. Met de hand op de bij bel zal de president in handen van oDDerrech- ter Fred Vinson de eedsformule uitspreken die als volgt luidt: „Ik zweer hierbfl plechtig, dat ik het ambt van president van de Ver enigde Staten getrouw zal vervullen en dat ik naar mijn beste kun nen de grondwet van de Verenigde Staten zal behoeden, bescher men en verdedigen. Dit zweer ik. zo waar lijk helpe mij God al machtig." Na de plechtigheid volgt een parade, waar aan Truman en vlcn- presldent Albin Bark- ley zelf deelnemen. Aan weerszijden van de auto's zullen de mannen marcheren, die in Truman voor het eerst een leider zagen, dat zjjn een aantal oud- strijders uit de eerste wereldoorlog, die on der „kapitein Harry", zoals hij voor hen nog steeds heet, aan de Maas en de Argonne vochten. Zy doen de hele dag dienst als Truman's speciale lijf wacht. De parade zal een militair karakter dragen: er zullen 700 vliegtuigen ln de lucht zijn en tanks, jeeps en kanonnen zuilen lang zaam over de brede Pennsylvania Avenue trekken. *7 O'N inhuldiging bestaat al sinds de eerste president die de Ver. Staten hadden: George Washington. Deze weel geïnaugu reerd in 1789 te New- York en hij werd van Elizabethtown in New Jersey in een staatsie- scheepje met dertien in 't wit geklede lood sen naar de toenmalige hoofdstad overgevaren. Voorafgegaan door de Schout van New York reed Washington in een door zes schim mels getrokken koets van ge- onder gebulder kanonschoten en beier van kerkklokken naar het stadhuis, waar Robert Living stone, kanselier van de staat New York, hem de eed afnam. Toen dit was gebeurd, draaide Livingstone zich om naar de menigte en riep uit: „Lang leve George Washington, president der Verenig de Staten." Vandaag geschiedt de plechtigheid voor 't eerst weer met dc tra ditionele luister. Een ziekelijke, oorlogsmoe de president Roosevelt schafte bjj zjjn laatste inhuldiging in 1945 al le uiterlijk vertoon af en stelde een korte plechtigheid in. De feestelijkheden van vandaag zijn weinig naar de zin van enkele republikeinse senato ren; zij verwijten Tru man dat hij zich voor bereidt op een soort Romeinse zegetocht. Hun democratische collega's antwoorden hierop, dat Dewey het wel niet anders zou hebben gedaan als lïj president was gewor den. Carl Klein, een veertig-Jarige tuin architect te New York. die twee jaar blind is geweest, ontwaakte Woensdag met zware hoofdpijn en bemerkte, dat hij zijn gezichtsvermogen terug had. In dc Ver Staten zijn In 1918 naar schatting 1 850.000 huwelijken gesloten. Het hoogste aantal werd gesloten in 1946 n 1. 2.300.000. In 1943 werden cr 3.650.000 kinderen geboren, terwijl er 1.450 000 sterfgevallen waren. 5000 Slowaakse vrouwen zijn aan het werk om Stalin op zijn 70ste verjaardag 21 December een enorm tapijt van 12 x 12 M. ten geschenke te kunnen geven De Russen zouden een varken hebben gefokt, dat bestand ls tegen het Poolkllmaat- Binnenkort zal voor de derde maal een poging worden ge daan dc op 10 April 1943 door Engelse vliegtuigen in de baal van Maddalena tot zinken gebrachte Italiaanse kruiser Trieste te lichten. Reeds tweemaal is het schip aan de oppervlakte gebracht, maar door het bezwijken der kettingen weer gezonken. Dinsdag is te Rome het personeel van het gasbedrijf ccn „progressieve" staking begonnen. Tot 23 Januari zal Iedere dag een uur lan ger gestaakt worden. Het Engelse slagschip ..Nelson", aan boord waarvan ln 1943 te Malta dc wapenstilstand met Italië werd getekend, zal gesloopt wor den Het Kon Brits Observatorium heeft twee zonnevlekken waargenomen, die waarschijnlijk vooral tussen 21 en 23 Januari invloed zullen hebben op de radioontvangst Een Amerikaanse textielfirma heeft besloten mevrouw Truman en haar dochter Margaret tij dens de nieuwe vierjarige ambtsperiode van de president van nylon-kousen te voorzien. De eerste zending van 52 paar voor elk is aangekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1