schudt uw lever wakker Geleerden maken uw bloed radio-actief Instemming met Nederlands optreden in Indonesië Levensverhaal van 11 getypte vellen - en alles gelogen Belangrijke proefnemingen met bloedtransfusie Israel en Libanon DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROBHet geheim van de tunnel bereiken accoord VOLVET sop! 1 Griepepidemie nog niet ten einde Gunstige geluiden in Belgische en Britse parlementen Geheim agent in oorlogstijd Kunst in 't kort Donderdag 20 Januari 1949 3 Wat gebeurt er eigenlijk in uw lichaam, als gij een bloedtransfusie i krijgt? De doktoren zijn daarvan het een en ander te weten gekomen i ooor het bloed radio-actief te j maken. Gebleken is, dat een groot deel I van de getransfuseerde rode bloedlichaampjes snel te gronde gaat. Sommige worden zelfs reeds vernietigd tijdens de transfusie, andere leven en „werken" da gen, weken of maanden lang. Maar dit kannibalisme bij het begin betekent geenszins een vol komen verlies. Het ijzer van de vernielde cellen wordt door uw eigen lichaam gebruikt om nieuwe rode bloedlichaampjes te maken. De radio-actieve detective be wijst. dat dit zeer snel gebeurt. Binnen vier uur kan uw lichaam reeds een deel van het ijzer van de vernielde cellen gebruiken voor de vorming van eigen rode bloedlichaampjes. Dit alles ls ontdekt met behulp van radio-actief ijzer Dit gedraagt zich in het lichaam precies zoals gewoon Ijzer, maar het kan op al zijn wegen worden gevolgd en gemeten Als iemand injec ties met radio-actief hzer worden toe gediend. zal na enige tijd een deel van zijn rode bloedlichaampjes radio-actief zijn. Dat doet hem niets en levert geen gevaar op. maar hij wordt ln staat Advertentie Buitenlandse kinderen naar Nederland UNAC-comité vraagt pleegouders Het Nederlandse Unac-comité maakt, in overleg met een aantal kerkelijke en humanistische orga nisaties, propaganda voor het opne men van ondervoede of verwaar loosde kinderen uit het buitenland Enige tijd heeft het zijn activiteit geccncentree. op het naar ons land halen van N d'rlandse kinderen -n Duitsland, Oostenrijk en nog enkele andere landen. Nu wil 'iet meer Duitse. Hongaarse, Oostenrijkse cn Franse jongens en meisjes naar hier halen om ze enige tijd goed te verzorgen en te huis vesten. Het liefst "ziet het. dat deze kinderen tijdelijk bij pleegouders wonen. Het adres van het Unac-comité is Stadhouderslaan 143. Utrecht, de adressen van de organisaties, waar mee het samenwerk zijn: Voor de gezamenlijke Protestant se kerken en de Oud-Katholieke kerk" I. K. B.-Pleegkinderen, Laan van Poot 204, 's-Gravenhage. Voor de Rooms Katholieke kerk: voor de Bisdommen Utrecht, 's Her togenbosch, Roermond en Breda: Ned. R.K. Huisvestingscomité, He kellaan 6. 's-Hertogenbosch. Voor het Bisdom Haarlem: de Bisschop pelijke Hulpactie voor Oorlogs slachtoffers, Laan Copes van Cat- tenburgh 127, 's-Gravenhage. Voor le buitenkerkelijken: het Buitenkerkelijk Bureau Pleegkin deren (onder auspiciën van hel Humanistisch Verbond), Frederik Hendrikstraat 8, Utrecht. gesteld, radio-actief bloed te geven voor het bestuderen van bloedtransfusies In een gezond mens leven de rode bloedlichaampjes gemiddeld ongeveer 20 dagen, waarna ze worden vervan- een door nieuwe, die in het rode beon- dermerg dagelijks bij mllllarden wor den geproduceerd Als een donor bloed wordt afgetapt en dit bloed wordt be waard, sterven tijdens de bewaring een aantal rode bloedlichaampjes Het ziin deze niet meer actieve bloedlichaamp jes. die uw lichaam het eerst vernietigt en uit de bloedsomloop neemt In vier uur Als iemand een Injectie met radio actief ijzer krijgt, Is binnen vier uur een deel van zijn rode bloedlichaampjes radio-actief Het Ijzer wordt gebruikt voor het produceren van haemoglobine. dat de drager ls van dc zuurstof Het radio-actieve ijzer nu. dat bij een trans fusie vrijkomt uit dc vernietigde cellen, kan volgens dr Joseph F Ross een aan de universiteit van Boston ver bonden deskundige op het gebied van de bestudering van blocdoroblemen door middel van radlo-isotobcn (bij producten. die ontstaan bij het splitsen van atomen» blijkbaar even spoedig worden gebruikt als geïnjecteerd ijzer. Dit kan betekenen, dat de rode cellen ln het merg veel sneller tot rijpheid komen dan men tot dusverre heeft aangenomen of dat de haemoglobine voor de rode bloedlichaampjes het laatst wordt gevormd. Tijdens de oorlog heeft dr Ross deel uitgemaakt van een groep geleer den. die middelen zochten om bloed langer te bewaren dan voorheen moge lijk was. Vóór de oorlog kon bloed niet veel langer dan drie tot vijf dagen worden bewaard zonder te bederven, thans kan men het door een beter con serveermiddel te gebruiken en het bloed koel te houden het veel langer .goed blijven. Bij het Dcrfectlonneren van de con serveermiddelen. die het mogelijk ge maakt hebben tijdens de Jongste we reldoorlog. honderdduizenden liters bloed naar dc slagvelden der wereld te zenden, hebben proefnemingen met ra- 'rlioaetief ijzer een grote rol gespeeld Vroegere proeven met Ijzer hadden reeds aangetoond, dat het menselijk i.chaam ijzer alleen absorbeert als het dit nodig heeft Het absorbeert proteï nen sommige mineralen cn chemische verbindingen en scheidt ze vervolgens uit. indien het zo niet nodig heeft, maar iizer wordt zelfs niet geabsor beerd als er geen behoefte aan bestaat. Koe die behoefte oreeles tot uiting korrrt. zodat meer iizer uit het voedsel wordl opgenomen, is nog niet bekend. Bloedarmoede Bij een bepaalde soort bloedarmoede gaan de rode bloedlichaampjes te snel te gronde Een behandelingswijze hier voor bestaat in herhaalde transfusies van gezond bloed. Dit ls een middel om het leven te rekken maar geen genees middel Iemand, die aan dit soort bloed armoede lijdt, kan gedurende een pe riode van jaren dozijnen, ja zelfs tot honderd en meer bloedtransfusies ont vangen. In enkele gevallen kunnen de ze transfusies leiden tot aandoeningen Het voortdurend te gronde gaan van duizenden mllliardcn rode bloedlichaam nies doet veel meer ijzer vrij komen dan het lichaam behoeft om nieuwe rode cellen te produceren De aandoeningen ontstaan, doordat het lichaam niet ln staat is zich be hoorlijk van dit overtollige llzer te ont doen Het kan zich verzamelen in de lever, het hart en andere organen en de dood veroorzaken Het ls nog niet hekend. hoe men zich van dit teveel zou kunnen bevrllden De onderzoe kingen met behuln van radio-actief ijzer zullen er wellicht toe bijdragen, dat de onlossing van dit probleem ge vonden wordt Ass Press verneemt van betrouw bare zijde dat er Woensdagmorgen tussen Israël en de Libanon een overeenkomst ls getekend, waarover een week lang onderhandeld is. De besprekingen werden gevoerd in het niemandsland tussen Palestina en de Libanon. Voorlopige voorstellen die Libanon aan Israël stelde, omvatten een verzoek om vijf dorpen aan de rivier de Libani te ontruimen in ruil voor een strook land bij Ras en Na- koera en andere stroken Libanees grondgebied. Bij de onderhandelingen op Rho- dos tussen Israël en Egypte is een „uitgangsbasis voor overeenkomst" bereikt. Beide partijen zouden hebben toegestemd in zo recht en zo kort mogelijke bestandslijnen. De bestandslijn in het Zuiden zou samenvallen met. de Palestijns- Egyptische grens. Maximumprijzen voor zeevis verdwijnen Per 1 Februari 1949 wordt de maxi mum-prijsregeling. welke voor bepaal de soorten verse zeevis nog van kracht js, ingetrokken. De bestaande maximumprljsrcgeling voor haring cn haringproducten blijft van kracht In verband hiermede kan een ruimer aanvoer van vis worden verwacht want behalve de trawlvloot uit IJmulden zul len ook een zeventig harlngloggers gaan trawlcn. waarvan rond dertig uit Sche- veningen en dertig uit Katwijk. 65. Inderdaad, Har ries begeeft zich naar het vertrek, waar Marga en Willy nu al enkele I weken lang worden vast- gehouden. De meisjes j worden goed behandeld, maar daarmee is ook al les gezegd. „Zo, zo", zegt j Harries grijnzend, wan neer hij binnenkomt, „zijn dat enze nieuwe gasten?" De meisjes zwjjgen wantrouwend. Maar Harries heeft geen tijd voor complimenten. „We maken met spion nen hier korte metten," zegt hij, „en jullie maken me niet wijs, dat aan en we zullen jullie vrij laten. Maar jullie bij toeval hier verzeild bent geraakt. en waarschuwend steekt hij zijn vinger Maar ik geef jullie nog een kans. op, „mochten de dames soms weigeren, Kapitein Rob houdt zich verborgen in de danHij kan zijn zin niet beëindigen, tunnel. Jullie kennen hem goed. Wijs hem want een gillende fluittoon overstemt opeens alle geluid. De alarmsircnel Harries en zijn mannen rennen weg. Wat is er gebeurd? De meisjes blijven achter, bewaakt door ccn grijnzende Ryffijn. advertentie Data vastgesteld voor eindexamens HBS e.d. Het schriftelijk gedeelte van dc eind examens van hogere burgerscholen mei vijfjarige cursus en van de afdelingen H.B.S. van de openbare lycea zal dit jaar worden gehouden op 16, 17. 18. 19, 20 cn 23 Mei. Voor middelbare scholen voor meis jes. zijn 30 en 31 Mei als examendata aangewezen Het schriftelijk gedeelte van de eind examens van de handclsdagscholen vindt plaats op 25. 27, 30 en 31 Mei en 1 en 2 Juni. De eindexamens van gymnasia en van de afdelingen gymnasium van de openbare lycea zijn vastgesteld op 23, 24 en 25 Mei. Een pak vol1 'J- Thans Limburg nog het zwaarst getroffen Bij informatie bij de geneeskun dig hoofdinspecteur van de volks gezondheid vernamen wij, dat de griep nagenoeg in het gehele land in min of meerdere mate heerst. In sommige streken van het Zuiden des lands, heeft deze ziekte zelfs een epidemisch karakter aangeno men. Een ziekteverzekeringsorgaan te Heerlen noteerde zelfs een vier maal zo hoog ziektecijfer als in normale tijden. In onze Westelijke, Oostelijke en centraal gelegen provincies wordt de griep zeer wisselend waargeno men. In deze gebieden hebben ech ter vooral de grote steden veel door de griep te lijden. Zo was te Schie dam bij het gemeentepersoneel het ziektecijfer op 13 Januari van dit jaar 6 tegenover 3Vs op de zelfde datum van het vorige jaar. Voor de provincie Gelderland kan nog worden opgemerkt, dat de griep eerst beperkt bleef tot het ge bied ten Zuiden der grote rivieren, doch gedurende de laatste dagen begint de ziekte ook tot boven de rivieren door te dringen. In het Noorden des lands worden tot heden nog de minste gevallen geconstateerd. Nergens heeft de griep een kwaadaardig karakter, alhoewel dikwijls hoge temperaturen worden genoteerd. Er zijn slechts enkele sterfgevallen. De algemene verwachting is, dat het aantal gevallen van griep, nog wel zal toeneme». „Geelboek" arrestatie kardinaal Mindszenty De Hongaarse regering, heeft Woensdag een „geelboek" gepubli ceerd over het geval van kardinaal Joseph Mindszenty, de gearresteer de rooms-katholieke primaat van Hongarije. Er wordt in te verstaan gegeven, dat het proces tegen de kardinaal „zeer spoedig" zal begin nen en dat buitenlandse journalis ten zullen worden toegelaten ln Hongarije om van het proces ver slag te geven. Het geelboek telt 96 pagina's en is in verschillende talen uitgegeven. Het bevat veel nog niet gepubli ceerd materiaal o.a. wat verklaard wordt de bekentenis van de kardi naal te zijn in zijn eigen hand schrift en gedetailleerde beschuldi gingen, waarbij verschillende leden van de Amerikaanse legatie betrok ken zouden zijn, met name de Ame rikaanse gezant. Volgens het geelboek zou kardi naal Mindszenty hebben verklaard, dat h\j zichzelf als een Hongaars edelman beschouwde en dat zijn doel was geweest en is ..het doel van de monarchistische beweging in Hongarije, te weten een federa tieve Centraal-Europesc, monarchie, met een personele unie tussen Hon garije en Oostenrijk en andere ka tholieke staten, in de eerste plaats Beieren, met Otto von Habsburg op de troon". Frauduleuze handel in zuidvruchten In diverse winkels ln de grote ste den werden rozijnen, vijgen en dadels verkocht, vaak tegen een prijs van f 2 50 A f 3.— per pond. Bij onderzoek naar de herkomst van deze artikelen kwam aan het licht, dat een drietal grossiers in groenten cn fruit een frau duleuze handel in zuidvruchten had op gezet. In totaal was voor ruim f 28 000 aan zuidvruchten gekocht en voor ca f 45 000 2an winkeliers doorverkocht Tegen de grossiers, hun medewerkers en diverse winkeliers werd proces-ver baal opgemaakt IJshockey TUdens het Woensdagmiddag in de Belgische kamer van volksverte genwoordigers gehouden debat over de begroting van het ministerie van buitenlandse zaken heeft de cerste-minister en minister van buitenlandse zaken, Spaak, een korte beschouwing gewijd aan het Indonesische probleem. De Belgische eerste-minister stelde in het licht, dat het feit, dat Nederland op juridische gronden steeds de competentie van de Ver enigde Naties heeft betwist, zich in de Indonesische kwestie te mengen, een alles dominerende factor is. België onderschrijft deze opvatting ge heel. daar ook de Belgische regering van opvatting is, dat een inmenging in dit conflict ccn ernstig precedent schept. Door het Nederlandse standpunt Den Haag slaat Antwerpen na spannende strijd De wedstrijd tussen Den Haag en Antwerpen, gespeeld in het kader van het tournooi om de West- Europa beker, werd door Den Haag met 108 gewonnen (13, 53, 4—2). De stand ln de competitie om de West-Europa-beker luidt thans: Den Haag 5 4 1 0 9 37—21 Parijs 5 2 2 1 6,19—16 Luik 5 3 0 2 6 31—29 Brussel 2 10 12 9—9 Amsterdam 3 1 0 2 2 1319 Antwerpen 4 1 0 3 2 2928 Tilburg 4 0 13 1 11—27 te steunen, in het bijzonder wat het Nederlands voorstel betreft, de competentiekwestie aan het inter nationaal gerechtshof voor te leggen, heeft België, aldus Spaak, wijs ge handeld. Met betrekking tot de van communistische en socialistische zijde geoefende critiek, merkte de premier op. dat reeds in 1942 konin gin Wilhelmina verklaard heeft een nieuw statuut aan Indonesië te zul len geven. Ook in het Britse Hogerhuis 's Woensdag gedebatteerd over Indonesië Lord Swinton (conservatiefzei over de Indonesische kwesüe. dat „Neder land daar dezelfde verantwoordelijk heid had als de Britse regering op Malakka". Hij prees het Nederlandse kolon.ale bestuur van voor de oorlog en zei dat Nederland zich bereid heeft getoond mei de Indonesiërs samen te werken en dat de Nederlanders vol gens hun zeggen een gezaghebbende regering hebben gevormd. Het was zeer twijfelachtig, of sommige van dc Republikeinse onderhandelaars dc wil hadden lot een overeenkomst te komen. Lord Milverton, een vroegere onder staatssecretaris bij de regering van de Unie van Malakka, noemde de Neder landse actie fundamenteel juist „een standpunt, dat wordt gedeeld door elke competente Britse criticus". Hij be greep de critiek van de Britse rege ring niet. Lord Vanslttart noemde de critiek op Nederlanders overdreven. ..Dc Neder landers zijn opgetreden tegen een onbe trouwbaar en onbevoegd lichaam. In Santpoort dartelen in de hokken van éen der grootste fokkerijen op dat gebied in ons land een 70 moerasbevers. Onder de goede zorgen van de heer van der Steen, bestuurslid van de Ned. Ver. van Nutria-fokkers gedijen deze subtropische knaagdieren uitstekend. Zij leveren het zeer kostbare nutriabont. dat ontstaat door de lange bovenharen der pels te verwijderen. De bevers leven uilsluitend van plantaardig voedsel en zij zijn daardoor goede afnemers van de doorgedraaide groente van de Beverwijkse veiling. De heer van der Steen met drie van zijn uiterst schuwe en kostbare kostgangers. De ramp van Picstivick Dorpsbewoners leggen getuigenis af Woensdag was het de achtste dag van het onderzoek naar de ramp van de „Nijmegen" bij Tarbolton. Het was tot nog toe de kortste zit ting. De president van het hof, Tho mas Pringle MacDonald en andere belangstellenden brachten in de he- dennamiddag een bezoek aan het vliegveld Prestwick en de plek. waar het Nederlandse vliegtuig neerkwam in de nacht van 20 op 21 October. Een van de eerste getuigen, die gehoord werden, was William Scott, telefoonbeambte aan de telefoon centrale te Prestwick. Hij verklaar de. dat hij op 21 October te 00.45 uur een boodschap kreeg van de telefo nist op de verkeerstoren van het vliegveld, waarin mededeling werd gedaan van een mogelijke ramp Hij deed niets voordat hij, later, in structie kreeg om te telefoneren om assistentje John Alexander, inwoner van Tarbolton zeide. dat hij in bed lag toen er een doffe slag scheen voor te vallen aan de Noordkant van zijn huis. Hij ging naar het raam en zag een vliegtuig vlak boven zijn huis. ..Het was tien elf voet boven het dak en de rechterkant scheen in brand te staan. Het vuur kwam uit dc vleugel. Geen der motoren liep soepel." John L. Milliken van hotel „De zwarte Stier" te Tarbolton verklaar de. dat hij drie afzonderlijke steek vlammen uit de machine zag ko men. elk vergezeld van een dreun zoals bij het vallen van een bom Toen de machine terug kwam hoorde hij de motoren stoppen. Er was een duidelijke tussenpozc en toen zag ik een rode gloed in de lucht verschijnen. Het onderzoek ls tot Donderdag verdaagd. Aziatische conferentie begint morgen Achttien landen zullen haar bij wonen: Afghanistan, Birma. Cey lon. China, Egypte, Ethiopië, Iran, Irak, Libanon, Nepal, Nieuw-Zee- land, Pakistan, de Philippljnen, Saoedi-Arabië, Siam, Syrië en Yemen. China, Nepal. Nieuw-Zee- land en Siam zijn slechts als waar nemers aanwezig^ De prijzen van thee- en devotie- lich'ten zijn met ingang van 19 Januari 1949 met 10 cent per pak verhoogd. Zij bedragen thans: f 0.50 per doos theelichten, inhouden de 10 s-tuks van 20 gram f 0.60 per doos dcvotielichten. inhou dende 10 stuks van 30 gram. Advertentie Advertentie MIEP HEEF! bemerkt. dat haar kroost nu wel witlof lust en niet meer spreekt van „bitterlof". Daarom nog éénmaal van de Heer P. J. Kers: WITLOF STAMP (met rauwe groenten) Maak V2 kg. witlof schoon en snijd deze aan zeer fijne reepjes. Kook l1» kg. aardappelen gaar en stamp deze tot een mooie purëe. roer deze op het vdur met wat melk, een stukje vet en I boter en 2 eetl. slasaus zeer luchtig en schuimig. Roer er nu de rauwe witlof door. Breng op smaak en dien het goed warm op. Leg eens wat gare witlof ln een vuur vast schoteltje. doc er een weinig Jus bij. dek het af met wat aardappelpurée. bestrooi het met beschuit cn laat ln de oven een mooi bruin knappend korstje aanbakken. Een stoofpot van witlof, aardappel en klcme balletjes gehakt ls ook heerlijk Publ. Ccntr. Bur. v. d. Tuinb.veillngen J-fET is een opmerkelijk feit. dat -1- -*• geschreeuw veel indruk op ecij Duitser maakt. Mijn tegenstander zwijgt een ogenblik en besluit dan me te geloven. Gedurende de volgende zes uur vertel ik een verhaal, mijn onder vrager kleedt het in officiële ter men in en de assistent werkt als een gek op de schrijfmachine. Het is een volledig „verhaal van mijn leven", waarin ik mijn schoolopleiding ge kregen heb op een fictief gymna sium, op een scheepvaartkantoor in Antwerpen gewerkt heb. in aanra king kwam metzwarthandelaars enzovoorts Ik heb koelbloedig mijn ouders, broers en zusters laten overlijden, mijn huwelijksband ver zaakt en een verwarrende massa vrienden algemeen zwart afgeschil derd. Dit alles komt zonder com mentaar zwart op wit. Slechts zel den ergert de man zich, dat hij zo weinig houvast aan mijn verhaal heeft. Hij verkiest aan de episode van mijn ouders te twijfelen en dwingt me zodoende tot een uit voerige beschrijving van mijn va ders ziekbed, mijn moeders liefde voor hem en zelfs een beschrijving van een niet bestaand familiegraf op oen kerkhof, dat ik nooit be zocht heb. Het is een geweldige ontspanning, dat ik niet behoef te denken en al leen maar mijn verbeelding de vrije loop kan laten m het besef, dat de waarheid toch niet voor de volgen de morgen ontdekt kan worden, kortom, ik verkeer in omtandig- heden. die even verkwikkend wer ken als een lange nachtrust. De reacties van de vier mannen zijn weer verschillend. Deleider van de groep is klaarblijkelijk zeer tevreden met deze gemakkelijke overwinning, de bandiet aan de schrijfmachine duidelijk' merkbaar ontevreden, dat hij zo hard moet werken en nu en dan ietwat scep tisch. terwijl de twee anderen die bij het verhoor tegenwoordig zijn, slaperig Duitse kranten zitten te lezen. Over het algemeen is de at- mospheer vredig, hoewel de diepe nachtelijke stilte buiten me soms adembenemend dreigend aandoet. Het zal ongeveer zeven uur in de morgen zijn. als ik aan het eind Ons feuilleton "sL van mijn verhaal kom. De man met de ruige wenkbrauwen leest op één dreun de elf getypte vellen voor, waarbij ik nu en dan verbeteringen aanbreng, wanneer ze de feiten niet precies zo weergeven als ik ze ..heb' meegemaakt". Tenslotte moet ik zo wel het origineel als de zes door slagen ondertekenen en met een vreemd gevoel in mijn maag schrijf ik: Johan Ferdinand Kranenburg. Daarna komt er een sigaret en een stuk brood met wat limonade en kort daarop arriveert de nieuwe verhoorploeg onder leiding van Bo- kowsky. „En? Hoe voelt u zich?" begroet hij- me hartelijk en steekt zijn hand uit om de mijne te schudden. Voor ik tijd heb om te reageren zegt de man-met-ervaring met een zeer ernstige, langzame stem en een ster ke poging om zo indrukwekkend mogelijk te doen: „Hij heeft gesproken!" Over Bokowsky's ronde gezicht glijdt een trek van grote verbazing. Verwonderd staart hij zijn collega aan en wendt zich dan ongelovig tot mij: „Heeft u gesproken? Nou, dat is een teleurstelling voor me. Dat had ik nooit gedacht. U bent een lafaard!" Zijn opmerkingen zijn gemeend. Hij is werkelijk teleurgesteld. Ik heb bij sommige Duitsers een soort sportiviteit opgemerkt, een zekere eerbied voor iemands overtuiging en werk. ..Het is een schande. Herr.eh. Herr. eh, hoe is Uw eigenlijke naam, vraag ik me af. Laat me die papieren eens zien!" Bokowsky werpt één blik op de handtekening en barst dan in een bulderend ge lach uit. „Die is goed! Lieber Gott. jullie zijn er in gevlogen. Dit is waardeloos! Hij vertelde me gister middag. dat zijn naam niet Kranen burg is. dus is alles een verzinsel, volkomen waardeloos. Jullie kun nen het wel verscheuren, zo!" en hij scheurt één vel doormidden en houdt de stukken spottend tussen vinger en duim vast. Ik heb niet de moed naar de anderen te kijken. ..Dus dat is een valse verklaring, hè? zegt de diepe stem lijzig, nog onaangenamer dan anders. Allemaal leugens." lacht Bo kowsky. „Gewoon om Jullie bezig te houden, wed ik! Herr Kranen burg." roept hij en komt weer op me af en schudt me vrolijk de hand. .Mijn eerlijke complimenten Dit is buitengewoon aardig. Nu maakt u mijn verwachtingen niet te schan de." Bokowskv is een vreemde Duitser. Ik glimlach tegen hem. Hii staart me aan. De andere man verlaat zonder een woord te zeggen de kamer, maar het moordenaarstype blijft voor mij staan Van onder zijn door lopende wenkbrauwen kijkt hij me scherp aan ..Wir kommen noch ein- mal zurück!" Dan maakt hij een beweging alsof hij me in mijn ge zicht wil slaan, maar houdt zich in en vertrekt. Bokowsky schuift de stoel recht en begint een nieuw verhoor (Wordt vervolgd) GRIEP VERKOUDHEID SPIERPIJN RHEUMATIEK ENZ. Sport voor Zondag VOETBAL District I, lc klasse: HaarlemStorm vogels. DOS—Xerxes; Volcwljckcrs— ADO; Gooi—Sparta; SVV—Ajax. 2C klasse A; EilnkwljkWFC; Zaandijk Hilversum; Vriendenschaar—DWV; De Spartaan—AFC; Velox—HVC 2c klasse B; ZFC—Raplditas; Alcm Victrix—OS V; West Frlsia—UW; SDW—TOG; De KenncmersHercules. 3e klasse E: APWC—RUC; DEC—HMS; WA—Zeist; De Meteoor—EMM; APGS—BFC. 3e klasse F: Holland—Fortitude; Patrla— CDN; DWSV—Baarn AW—Donnr. 4e klasse J: Kampong—SDO: VVOG Olympla: LVV—Victoria; The Victory— Actif; RKBW's-Gravcland. 4e klas se K: De StlchtseDEVAmsvorde— Vreeswijk; Stichtse BoysWIJ; Saes- tumZw. Vooruit; Amcrsf. Boys Bredcrodcs 4c klasse L: Voorwaarts— Quick. SEC—Nijenrodcs; Utrecht—PV C; IJFC—GW; De Zebra's—Wouden berg. District II, lc klasse: Neptunus— IIDVS; Zeeburgia—DFC; HBS—DWS; Feyenoord—EDO; VSV—KFC 2e klasse A; RFCVelscn; ScheveningenCoal; FortunaQuick; RCHEmma; UVS DCV. 2c klasse B: Excelsior—Overmaas- VUC—VFC. SlledrechtHVVEBOH Unites. LeerdamGouda. AFDELING UTRECHT K.N.V.B. Ie klasse A: SperwerR.K Storm vogels; Utr. Boys—PVW; Arcs—PVCV; Hertha—Naarden; KDSMSV le klas se D; FAKScherpenzcci; Voorwaarts —Oranje Wit. BDC—Minerva; En A- vant—IUSVA. De Toekomst—KDS; 2e klasse A; W. BoysVecnsc Boys; DVS ANSC; Soesterberg—Kieviten; Aus- terlltz—DVSU; Putten—Celcrltudo 2c klasse B: DWSM—EMS; Wijk bij Duur stede—Houten, VSK— SCH. 2e klasse C: Meorvogcls—VBO; Avance—Hllv Boys; Mijdrecht—DOSV 3e klasse A; SDT Kamerlk; Dc Meern—Schalkwijk; RKH V— DOV; Bensch Boy»—KVVA. 3e klasse Br ADH—Rivlrrwijkers. VSH— De Meeuwen; DACBilthovcn; Sterren- wijkWH 3e klasse C: Achterveld Hooglanderveen; Soestcr BoysSVMM; Hoogland—Hamcrsveld. ZATERDAGVOETBAL District I. 4c klasse B; Zuldvogets— AGT; SpakenburgPVWA; SlzoIJssel- meervogels; WGAHuizen, AMVJ— SSVU. District III: Sportclub Genemuidcn DOVO, WHC—DVS '33; Apeldoorn— Nunspeet; CJV-ers—SKV. AFDELING UTRECHT lc klasse A; Levu—VVOG. Altius— EDO; PVHUMaarsscn; Vecnendaal WJ le klasse B. Jonathan—OSO; CJ WAlcyon. UHSVBlocmenk war tier: Sparta (Ni—Desto. 2e klasse A: TOV— P cn S; DDS—PTT; Gravcland—CSW; ChefanaAvance. 2e klasse B; Matjan OMS; NVV—Bamcvcld; OG—Valken - heide; SNA—R W Bovs 2e klasse C: DVSAUrva; PuemVRA: CDN—Her cules Entre NousDEV 3c klasse A: Tcrre NcuvcSVGU; Kampong—Kame- rik; Bcverw Boys— NcciTandla: UPTTS Frans Smulders. 3e klasse B: Bunnlk UVB. Nljenrodes—BEO; BBF—V S Boys; BPG—IJFC. 3c klasse C: Edcr- vccn—De Toetsrldders: NSC—GVW; EtonTriangel Boys. 3e klasse D; Sova De Posthoorn; Wit RoodVMV Ecm- ncs—Cobu Boys: TSV-VWM. KORFBAL Noord-IIolland, le klasse: Archipel— Swift; OosterkwartierKZ; RohdaSV K 2e klasse A: Aurora—Sport Vereent: A'mumOlympia; ZwaluwenExcel sior. 2e klasse B: IndoLuto. Groen Geel—DVD; Fortuna—Samos: ZKV— Adam Z 3e klasse A; Roda—KVD: ZKC—OKV 3e klasse B: Mas-SKV— GUKB Zaterdag 22 Jan. le klasse: RDZ—Al tius 2; DVS 2—Sparta; Hulzen—Terre Neuve 2c klasse; SVS—SSVU: Soaria 2—Giraffes 3; Kameo 3—SVMM; Beo 2 Beo 1. Zondag, le klasse; Tovers 2—Soester- kwartlcr 1. 2c klasse: Zwal. 4Excel sior 3; Tovers 3Socsterkwartlcr 2: Vogel 3—Zuilen 2; Olympla 3—SKV 3. HOCKEY Bekerwedstrijden. Amsterdamheker (2e ronde). Heren: BMHC 2—SCHC 2. SCHC—Oranje Zwart; HVA—Kampong Dames (2c ronde); HOCOSchaerwey- de Tresllngbeker. Horen (2e ronde) BNC—Amersfoort 2; Schaerweyde 2— Ranid. Amsterdamheker. Dames (2e ronde): HOCOSchaerweyde. Radio-programma Hedenavond HILVERSUM I 19.00 Nieuws: 19 Nederlandse organisten: 19.30 Het actu eel geluld: 19 45 Regcringsuitzcndlng; 20.00 Nieuws 20.05 Programma-proloog; 20.15 Stcravond; 21.30 FamUlc-compctl- tte- 22 00 Gramofoonmuzick; 22.05 Do Vaart der volken; 22.25 Liederen uit Valerius Ncdcrlantschc Gcdcnckclanck (XV); 22.45 Avondoverdenking; 23 00 Nieuws- 23.15—24.00 Het Phlladelphla- Svmphonle-orkcst. HILVERSUM II: 19.0(1 Met ..De Een dracht," op avontuur. 19.10 Avondschool voor Jong en oud; 19 45 Pierre Palla, plano 20.00 Nieuws: 20.05 In het Radlo- znckllcht. 20.15 Het Omrocp-kamcror- kest; 21 00 Liefde en misverstand- 21 13 Het Promenade orkest: 21.45 Het ge vangeniswezen In nieuwe banen (I); 22 00 Gramofoonmuzick; 2205 The BBC Svrnphonv-orchcstra; 2£ 45 Gramofoon muzick- 23.00 Nieuws: 23.15—24 00 En gelse show- cn variété successen. Morgen HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.13 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gr.muzlck; 7 45 Morgengebed: 8.00 Nieuws; 8 15 Pluk de dag- 9 00 Gramofoonmuzick; 9 35 Schoolradio: 9 55 Schoolradio; 10.'I3 Londcns Philh. orkest 10.30 K R O. Ope rette klanken: 11.00 Dc Zonnebloem; 1140 Schoolradio- :12 0rt Angelus. 12.03 Bernd Kossmnn 12.30 Mededelingen t b v. land- en tuinbouw; 12 33 Promc- nake orkest; 12.55 Zonnewijzer; 13.00 Nlcuxys- 13.25 Promcnadoorkcst; 13.50 Op dè korrel; 14.00 Jan Kecsscn, Klaas Boon cn Rclnler Bresscr; 14.30 Komi sche opera: 15.25 Johann Strauss pro gramma 16.00 Dc Zonnebloem: 17 00 Na schooltijd; 17.15 Het blaasinstrument ln dc kamermuziek VII: 17 45 Wat het buitenland leest: 18.00 Nijmeegs Vaude ville Orkest- 18.30 Programma van de Nederlandse Strlikrachten. HILVERSUM II 7 00 Nieuws; 7.15 Muziek bij het ontbijt; 8.00 Nieuws: 8,15 Socialistisch Strijdlied; 8.18 Opcro- nrogrnmma- 8.50 Voor dc hulsvrouw; 9.00 Jan Dahmen; 9.30 Waterstanden; 9.35 Licht instrumentaal programma: 10.00 Morgenwhdlng; 10.20 Londcns Theaterorkest- 10 30 Voor de vrouw: 10.45 Johan v. d Boogcrt. plano; '1 15 Voordracht; 11 35 Jan Vogel; 12 00 Pierre Palla. piano. Trio Melodla: 12 30 Mededelingen t.b.v. land- cn tuinbouw; 1233 Sport en prognose; 12.45 Het or kest van James Moodv; 13,00 Nieuws: 13.15 Mededelingen: 13.20 Metropole-or- kost- 13.50 The Mills Brothers; 14,00 Kookkunst: 14 20 De Kwlntetspclers: 14.40 The Cory Brothers: 15.00 Dr. P. H. Rltter Jr; 15.20 Van film cn revue: 10.00 Het Omrocp-kamcrorkcst; 16.30 Tussen twaalf en zestien; 17 00 Jan Cor- duwener; 17.20 WIJ cn de muziek; 18.00 Nieuws: 18 15 De VARA feliciteert: 18.45 Silvcstrl-kwartct. Voetbalkampioenschap voor studenten De studentencorpora spelen voor de studentcnvoetbalbond een halve competitie om het kampioenschap van Nederland. De stand is thans: Wapeningen Delft Leiden Amsterdam Utrecht 8—3 7—3 3—4 1—4 0—5 Eind Februari moet dc winnaar van deze competitie bekend zijn. Deze speelt in de finale te Gronin gen tegen de Groningse studenten om het studentcnvoetbalkampioen- schap. Margaretha Gallinat kreeg zes jaar Het Bijzonder Gerechtshof te 's Hcr- togenbos veroordeelde de bewaakster uit hel concentratiekamp Vught, M a r- garctha Gallinat tot zes jaar gevangenisstraf. NED KAMPIOENSCHAP TWEEDE KLASSE KLEIN BILIART 35/2 Het tournooi om het kampioenschap van Nederland tweede klasse klein bil jart 35/2 zal van 24 tm 27 Februari te Helmond worden gehouden. Advertentie cn*u zult 's morgens weer kiplekker uit berl springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, andera verteert uw voedsel niet, het bcderlL U raakt verstopt, wordl humeurig en loom. Neem dc plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op re wekken en uw spijsvertering en stoel gang op natuurlijke wl|zc lc regelen. CARTER'S^ leverpiuetjes. Kerknieuws Ned. Hcrv. kerk BEROEPEN te Poortvliet P J. Dors man te Schelluinen Te IJssclstcln P- Bouw te Woudenberg. BEDANKT voor Waddlnxvccn J. v. d. Heuvel te Schoonhoven. Gcref. Kerken BEROEPEN te Nleuwerbrug F Mln- nema, cand. te Rotterdam, te Engwie- ru'm cn te Oegstgccst-Morsch-RUndlJk F. Minnema, cand. te Rotterdam. AANGENOMEN naar 's-Gravcnhage- Oost (als Evnng pred.) F. E. Hoekstra te Sasscnhclm. Gcref. kerken art. 31 K.O. BEROEPEN te Locnen. a.d. Vecht cn te Oud-Loosdrccht J H Zwarts, cand. tc Oosterbeek. Tc Tiel-Zaltbommel E. Koop. cand. te Delfzijl Dc musici van het Franse Nationale Orkest, die tijdons ccn concertreis door Amerika door nutobuspnnno in de Roc ky Mountains hevige kou en honger hebben geleden, kregen van de Ameri kaanse Arbitrage-commissie ccn flinke schadevergoeding e' Priestly's nieuwe toneelstuk „I have been hero before" (Ik ben hier eerder geweest) Is voor het eerst in Mannheim vertoond -> Dc Arnhemse gemeenteraad hceit f 115.000 beschikbaar gesteld voor het herstel van het gemeente-museum - C o 1 1 n R c v a 1 hoofd van de inter nationale filmliga, heeft meegedeeld, dat Duitsland dit Jaar voor het film festival te Cannes zal worden uitgeno digd •- De gemeenteraad van Arnhem heeft f 70.000 uitgetrokken om het be grotingstekort van de Arnhemse Or kest-Vereniging aan te zuiveren f Van 9—20 Juni zal ln Straatsburg een mu ziekfeest worden gehouden geheel ge wijd aan romantische muziek Het muziekfestival te Atx-en Provence, dat van 16—31 Juli wordt gehouden, zal gewijd zijn aan muziek van de landen om de Middellandse Zee B e r t o 1 d B r e c h t s toneelstuk ..Mutter Coura ge und ihre Kinder" is met groot succes in Berlijn opgevoerd De 74-Jarlge auteur S o m e r s e t Maugham zal in het vervolg alleen nog essays schrij ven Dc Nederlandse letterkundige A b Visser, die bijna een Jaar woondo ln het culturele centrum „De Pauw hof" in Wassenaar, is voor hers'.el van gezondheid naar Marokko vertrokken O Op 31 Januari hoopt de schilder T h F, Goedv riend zijn zeventigste ver- Jaardag te vieren Jaap Spaan derman. de eerste dirigent van de Arnhemse Orkest-Vereniging zal aan het clnfl van dit seizoen aftreden. Wat hij verder gaat doen is nog niet bekend. Het is nog niet zeker dat de aange kondigde tournéc van het Conccrtgc- bouw-O.kest naar Amerika doorgaat Hel hoofdbestuur van de Algeme ne Militaire Pcnsioenbond heeft zich gewend tot de leden van de Tweede Kamer naar aanleiding van hot Inge diende wetsontwerp tot verhoging dei pensioenen met'ccn toeslag. Het dringt er op aan het maximum van dc toe tc kennen toeslagen voor alle groepen te verruimen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 3