DAGBLAD VOOR AMERSFOORT L Vijf doden door explosie in Amsterdamse haven Truman ontvouwt een programma van vrede en vrijheid Zitting Veiligheidsraad weer uitgesteld Na 1958 geen tekort meer aan woonruimte Toto zal in de komende lente zijn entree maken Ark van Rotterdamse bergingsfirma sprong uit eikaar „New Dealvoor de wereld „Noordatlantisch Veiligheidsplan" zal spoedig worden ingediend Nog steeds informeel overleg over Amerikaanse resolutie Hoogovens bestaan 25 jaar Tsjiang Kai Sjek verlaat Nanking Help, er is een panter los! Strenge overheidscontrole zal publiek vertrouwen geven In kort .bestek .Vrijdag 21 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1230 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T], DE BOORDER. Om half negen vanmorgen schrok iedereen, die in de Amster damse haven werkt, door een daverende slag. Het bleek al spoedig, dat een kantoorark van de Rotterdamse bergingsfirma Van den Akker, die gemeerd lag in het IJ langs de terreinen van de Amsterdamse Droogdok-Maatschappij, door een ontploffing vrijwel totaal was verwoest. Vijf mensen zijn er gedood bij deze explosie. Verder is er één licht gewonde, nl. de Utrechtse arbei der J. de B. Utrechtse arbeider licht gewond Onmiddellijk na de ontploffing schoot men van alle zijden te hulp. Het eerste was op de plaats van het ongeluk de ir de nabijheid va rende havenpolitieboot 1, die dank zij een juist Donderdag in gebruik genomen radio-telefonie-installatie het havenkantoor, de brandweer en de Geneeskundige Dienst kon PRESIDENT TRUMAN, voor het eerst gekozen president der V.S., legt met de linkerhand op de bijbel, de ambtseed af. Links staat opper rechter Fred Vinson, die de eed af neemt, in het midden Charles Cropley, griffier van het opperste gerechtshof. (Deze foto ls waarschijnlijk een snelheidsrecord: een fotograaf van Associated Press nam haar van een televisiescherm af In Rockefeller Centre Een loopjongen rende met de plaat naar de overkant van de straat waar het redactlegebouvv staat en daar wérd zij binnen tien minuten ontwikkeld en op het ra diografische draadnet' geplaatst, dat haar de wereld In stuurde). 4 Volgens Renter's correspondent te Washington, heeft Truman practisch een „New Deal" voor de wereld voorgesteld, die diplo matiek, militair en economisch door de V.S. ondersteund wordt. Enkele plannen in het door Tru man naar voren gebrachte pro gramma worden reeds verwerke lijkt of voorbereid; het nieuwe cnderdeel van dit programma komt neer op de industriële en wetenschappelijke ontwikkeling van de arme en onontwikkelde gebieden ter wereld op basis van „democratische eerlijke methodes" De taak der V.S. is, een bijdrage te leveren tot verhoogde wereld productie van voedsel, kleding, materiaal voor woningbouw en mechanische arbeidskrachten Het voordeel voor de V.S. wordt ver wacht te komen van uitbreiding van „onze handel met andere lan den". ,Franeker' en .Tilburg' Zaterdag weer thuis De twee K L.M -Constèllatlons, „Fra- neker" en „Tilburg", die gisteren uit Batn\la zijn vertrokken, worden Zater dag om respectievelijk 2 uur 's mor gens en 12 uur 's middags op Schiphol verwacht- De „Franeker", met gezagvoerder Van Messel. heeft zes passagiers en 3019 kilo post en vracht aan boord. De „Tilburg", met gezagvoerder Sillevis, brengt mi nister-president dr W. Drees, jhr Ml- chiels van Verduynen en vier andere passagiers naar Nederland. De route, die beide toestellen vliegen, loopt van Bat-nvin over Bangkok, gaat dan om de verboden zóne neen naar Sjarjah,. waarna Malta voor Schiphol de laatste pleisterplaats zal zijn. De „Tilburg" komt 10 uur later aan omdat bemanning en passagiers van dit toestel op Malta zullen overnachten. Naar A F.P. meldt, verklaarde de ver tegenwoordiger van Saocdl-Arablë op de conferentie te New Delhi, dat zijn rege ring heeft besloten te. verbieden, dat Nederlandse vliegtuigen haar grondge bied overvliegen. Truman is gisteren, officieel ingehuldigd als 32ste president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. In de inaugurele rede die hij bij die gelegenheid van de trappen van het Capitool te Washington hield, ontvouwde hij zijn ..Vrede en vrijheid-pro gramma". De V.S. zien zich gesteld tegenover een regime dat een valse filosofie aanhapgt, zo zei Truman, en hij legde er de nadruk op dat honderden millioenen mensen het met Amerika eens zijn. dat er geen oorlog hoeft te zijn. Het „vrede en vrijheid-program- ma" omvatte de volgende punten: 1. Voortgezette steun aan de Ver enigde Naties en het zoeken naar middelen om het gezag dezer organisatie te versterken. 2. Voortzetting van de Ameri kaanse stelsels voor economi sche wereldherstel. 3. Het versterken van vrijheid lievende landen tegen de geva ren van agressie. 4. Een nieuw programma voor verbetering van de groei van in ontwikkeling achtergebleven gebieden door gebruikmaking van wetenschappelijke en in dustriële vooruitgang. Over de „valse filosofie" van het niet nader genoemde regiem zeide Truman: „Dat regiem hangt een valse filosofie aan, die voorgeeft vrijheid, veiligheid en groter kan seri aan de mensheid te bieden. Misleid door deze filosofie heb ben vele volken hun vrijheden op geofferd, om slechts tot hun smart te merken, dat bedrog en schijn, armoede en tyrannie hun beloning is Truman stelde .communisme en democratie met de volgende woor den tegenover elkaar: „Communisme is gebaseerd op het geloof, dat de mens zo zwak en onvolkomen is, dat hij niet in staat is zichzelf te regeren en daarom de leiding van een sterke meester nodig heeft. Democratie is gebaseerd op cle overtuiging, dat de mens beschikt over zedelijk en geestelijk vermo gen als ook over het onvervreemd baar recht zichzelf met rede en rechtvaardigheid te regeren. Communisme stelt het individu bloot aan arrestatie zonder wettige Indonesië en de UNO De zitting van de Veiligheidsraad ter behandeling van de Indonesische kwestie is wederom uitgesteld. Zij is thans vastgesteld op hedenavond tc 21.00 uur Nederlandse lijd. Naar Reuter te Lake Success ver neemt hangt het uitstel samen met het ingesteld beraad over de te ver wachten Amerikaanse resolutie, waarmede blijkbaar veel tijd ge moeid is. Volgens inlichtingen van dit persbureau komt de resolutie in hoofdzaak op het volgende neer: Belde partijen moet worden ver zocht het vuren te staken en samen te werken bij de handhaving van orde en recht. Alle politieke leiders moeten on middellijk en onvoorwaardelijk in vrijhei'' worden gesteld. De republi keinse functionarissen moet worden toegestaan naar Djokja terug te ke ren en in volle vrijheid hun werk zaamheden te hervatten, daarbij in begrepen het bestuur van de stad Djokja. Zo spoedig mogelijk vorming van de federale, onafhankelijke en sou- vereine Verenigde Staten van Indo nesië. gebaseerd op de principes ver vat in de overeenkomsten van de Renville en van Linggadjati De data van de verkiezingen voor een con stituerende vergadering en van de overdracht der souvereiniteit vor men, naar vernomen wordt, een van de voornaamste struikelblokken van de opstellers der resolutie. De Commissie van Goede Diensten moet een UN-commlssie voor Indo nesië worden. De delegaties zijn het nog niet eens over de aard van deze commissie en haar bevoegdheden. Een belangrijk probleem voor de delegaties vormt het mét elkaar in overeenstemming brengen van twee tegenstrijdige elementen. Aan de ene kant stelt men in de resolutie voor het gezag van de Republiek te her stellen. terwijl aan de andere kant het probleem van terugtrekking der Nederlandse troepen van Republi keins gebied zich voordoet. Dit is. zo wordt uit gezaghebbende bron vernomen, op het ogenblik de kern van de gehele kwestie, die nog wordt gecompliceerd door het feit, dat de houding van Nederland en van de Republiek ten aanzien van een dergelijke regeling nog niet duidelijk is. Naar verluidt wachten de Britse en Franse afgevaardigden nog op in structies van hun regeringen. De V.S., China, Noorwegen en Cuba hebben het ontwerp opgesteld. Egypte heeft zijn steun toegezegd. Er zijn nu nog twee stemmen, die van Engeland en Canada, nodig om de vereiste meerderheid te verkrij gen. Men acht het bijna zeker, dat Frankrijk zich van stemming zal onthouden. Of Frankrijk van zijn vetorecht zal gebruik maken, moet worden afgewacht. reden, aan straf zonder proces en aan dwangarbeid als slaaf van de staat. Democratie betoogt, dat de rege ring is ingesteld ten behoeve van hel individu en de verantwoorde lijkheid draagt voor 't beschermen van cle rechten van de individu en van 'ziin vrijheid bij het aanwen den van zijn bekwaamheden.' Communisme betpogt, dat sociale misstanden alleen door geweld her zien kunnen worden. Democratie heeft bewezen, dat sociale rechtvaardigheid verkre gen kan worden door een vreed zame verandering. Communisme beweert, dat de wereld zo scherp gescheiden is in kampen, dat oorlog onvermijde lijk is. Democratie beweert, dat vrije volken hun geschillen op recht vaardige wijze kunnen bijleggen en een duurzame vrede kunnen handhaven". Truman bracht in de loop van zijn rede naar voren, dat de V.S. geen gebiedsuitbreiding hebben gezocht en niemand hun wil heb- AFRIKAANSE NEGERS namen overhaast de vlucht toen zij hoor den, dat de politie in aantocht was tijdens de botsingen tussen negers en Indiërs, die de vorige week in Durban meer dan vijf honderd mensenlevens kostten. ben opgelegd. Hij herinnerde er aan, wat de V.S. gedaan hebben voor de (JNO, vóór atoomcontrole, vermindering van bewapening en bewapeningscontrole en voor cle wereldhandel. Het plan-Marshall noemde hij „een poging, die geen precedenten kent' om cle demo cratie in Europa „op te wekken en te versterken". Ter verduidelijking van punt twee van zijn „vrede en vrijheid'.'- programma zeide Truman: „dit betekent allereerst, dat wij ons met alle kracht achter het Euro pees herstelprogram moeten zet ten". Naar aanleiding van punt drie maakte Truman melding van het Noordatlantisch pact. „Ik hoop de senaat spoedig een verdrag toe te zenden met betrekking tot 'iet Noordatlantisch Veiligheidsplan". Truman herhaalde, dat de V.S. „militair advies en militaire uit rusting zullen beschikbaar stellen voor vrije landen", die met haar willen samenwerken bij het hand haven van vrede en veiligheid. Hatta: „Wij hadden een corecte behandeling" Mohammed Hatta en Prlngrgodigdo, twee van de republikeinse leiders die op Banka geïnterneerd zijn. hebben gezegd dat zij in hotel Menoembing, waar zii voor 17 dezer waren geïsoleerd, een bepaald goede behandeling heb ben gehad. Men had hen steeds goed en correct behandeld, zo zei den deze belde leiders in een onder houd met de resident van Banka te Pangkalpinang. De door hen tegen over de C. v. G. D. geuite bezwaren hadden alleen betrekking op de aanvankelijk niet toegestane bewe gingsvrijheid en de daaruit voort vloeiende maatregelen. Hatta en Pringgodigdo zeiden nog, dat zji er de voorkeur aan ge ven, voorlopig In het hotel te blij ven. waarschuwen Zeer spoedig waren deze diensten Ier plaatse. Het bleek, dat de explosie een groot deel van het dak van de kan toorark had weggerukt, terwijl het gehele interieur totaal was ver woest. Hoeveel p irsonen er aan boord waren wist men niet precies. Zeker was wel, dal de baas van het werk, dat de firma Van den Akker uitvoert, de heer Koffe- m a n s, er niet was. want hij had juist even voor de explosie de ark verlaten. Het vaartuig maakte water, zo dat het gevaar bestond dat het zou zinken. Een drijvende bok van cle Amsterdamse Droogdok-Maat schappij voorkwam dit ?vaar door de ark in haar takels te nemen. Eerst later in de morgen kon de chef van het politie-bureau aan het Mosplein, inspecteur Haye, meedelen, dat er vijf doden waren geborgen, ter'.vijl twee gewonden naar het Binnengasthuis zijn ver voerd. Eén van hen is de Utrechtse ar- beider J. de B., die een polsfrac tuur en schaafwonden heeft opge lopen, Zijn toestand is gunstig. Oorzaak Wat de oorzaak van het ongeluk betreft staat niets met zekerheid vast. De firma Van den Akker heeft tot taak het destijds gezon ken dok 5 te lichten. Hierbij maakt zij gebruik van explosieven, die aangewend worden voor het opbla zen van waardeloze stukken van het dok, die onder water zitten. Of in de ark ontplofbare stoffen aan wezig waren was hedenmorgen nog niet bekend. Leden van het personeel van de firma Van den Akker hebben na drukkelijk verklaard, clat er geen explosieven aan boord van de ark waren. De politie onderzoekt nu, of misschien de branden kachel uit elkaar is gesprongen. Naar wij later vernamen zijn waarjchijnlijk'"de meeste slachtof fers Rotterdamse arbeiders. Hedenmiddag \vas het nog niet znker wat de oorzaak was van de ontploffing Het is wel zeker, dat er aan boord van de ark geen ontplofbare stoffen wa ren. De firma Van den Akker gebruikte de laatste tijd geen explosleven meer Het gezonken dok was al geruime tijd geleden in stukken gesneden en deze 6tukken worden nu boven water ge haald. Zuurstofeylinders waren er nooit in de kantoorark Die werden, voor zo ver ze nodig waren, bewaard aan boord van de bergingsvaartuigen, die er vlak bij lagen. De zes arbeiders, waarvan er nu vijf zijn gedood, waren in het kantoortje bijeen gekomen om een boterham te eten en een kop kofie tfe drinken. Zij hadden zich rond de kachel geschaard. Vermoedelijk is deze kachel uit elkaar gesprongen, maar volkomen zekerheid bestaat er daaromtrent niet. In zekere zin staat de politie voor een raadsel. Het Hoogovenbedrijf In IJmui- den bestaat op 22 Januari 25 jaar. Hoe belangrijk dit bedrijf voor ons land ls blijkt wel hieruit, dat het een groot deel van de in ons land benodigde hoeveelheid staal afle vert. Ook de ruw-ijzer-productie is zeer belangrijk. Jaarlijks voeren de hoogovens zestig millioen ton uit naar het buitenland, hetgeen een belangrijke devlezenbron is. De directie van het bedrijf heeft vergaande plannen. Zo hoopt zij binnen niet te lange tijd te begin nen met het vervaardigen van vertind blik voor de conservenin- dustrie. Verder komt er waar schijnlijk een vierde hoogoven. Tot nu toe leverden de hoog ovens als bijproduct 37 millioen kubieke meter hoogovengas aan de stikstoffabriek, die bij de hoog ovens ligt. „Het IJzeren Gordijn" verboden Filmkeuring bevreesd voor ordeverstoring Naar wij vernemen heeft de Rijksfilmkeuring de film „Het ijzeren gordijn" voor openbare ver toning in ons land verboden, daar de film propaganda maakt tegen een land, waarmee Nederland vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt, en men vreest, dat de protesten van communistische zij de tegen deze film zouden kunnen leiden tot verstoring van de open bare orde, meldt „de Volkskrant". „Het ijzeren gordijn" is een Amerikaanse film, gedraaid door William E. Wellman, dezelfde re gisseur, die de voortreffelijke film over het soldatenleven „The story of G. I. Joe" gemaakt heeft. „Het ijzeren gordijn" maakt geen aan spraak op bijzondere artistieke verdiensten; ze getuigt echter van betrouwbare en onopgesmukte verslaggeving van officieel geboek staafde feiten. Dodelijk ongeval met gestolen auto Terwijl de garagehouder J. H. F. uit Heerde zich gisteravond in een café te Epe bevond, stal de 22-ja- rige F. P. uit Nunspeet diens voor het café staande personenauto. Als een dolleman raasde hij er mecle in de richting Apeldoorn, doch te Ernst, waar de weg een gevaarlijke bocht maakt, naderde een tegenlig ger P raakte de macht over zijn stuur kwijt en hoewel de chauffeur van de uit de tegenovergestelde richting komende wagen een bot sing op het laatste ogenblik nog wist te vermijden, reed P. in volle vaart tegen een boom. Zijn wagen werd practisch geheel vernield. Hijzelf werd zwaar gewond naar een ziekenhuis in Apeldoorn over gebracht, waar hij kort daarop aan zijn verwondingen is overleden. Pao Tsji Sjeng, de Chinese on der-minister van Voorlichting heeft vandaag medegedeeld, dat presi dent Tsjiang Kaj Sjek was afge treden. Pao zei, dat vice-president LI Tsjoeng Jen hem opvolgt. Tsjiang Kaj Sjek heeft zich uit Nanking teruggetrokken naar Hang Tsjou. De generaal heeft meer dan twintig jaar de leiding van het nationalistische China ge had. In officiële kringen van de Kwo- mintang werd het vertrek van Tsjiang Kai Sjek beschreven als 'n „onderbreking van zijn officiële werkzaamheden meer nog dan een aftreden als president van het na tionalistische China. Men verwacht, dat Tsjiang de graven van zijn voorouders te Fenghosa zal bezoeken, maar het is nog niet bekend, wat hij van plan is daarna te doen. Men verwacht, dat hij op Formo sa vacantie zal houden, maar dat zijn officiële residentie te Kanton zal zijn. BIJ het schoonmaken van de panter- wagens in het circus Strassburger dat op het ogenblik voorstellingen geeft in het theater Carré tc Amsterdam, heeft een oppasser Donderdag een der deuren der kooien niet goed afgesloten, waar door een der panters de vrijheid rook en een kijkje in de plsto ging nemon. waar Juist de werksters bezig waren en de hondendresseur met zijn hondjes re peteerde. In tegenstelling tot de panter, die de bedrijvigheid kennelijk geamuseerd ga desloeg, sloven de werksters gillend uiteen en maakte de dresseur zich schie lijk met zijn hondjes uit de voeten. Spoedig weerklonk in heel Carré do roep: ..Er is een panter los". Ogenblik kelijk werden alle deuren afgesloten om het dier geen gelegenheid té geven do stad in te gaan. Dc panter was echter zo onder de indruk, dat hij zich rustig liet vangen cn weer in zijn kool kroop. Omgekomen piloten op Schiphol terug Woensdagavond arriveerden op Schip' hol in alle stilte met een Dakota van Tweede Kamer snijdt „Verkeer" aan In ie avondvergadering van Donderdag is de begroting van het Departement van Verkeer en Wa terstaat aan de orde gekomen. Bij de algemene beschouwingen be pleitte de heer Z e g e r i n g H a d d e r s (V.V.D.) de weder instelling van een verkeers- fonds. Hij vroeg inlichtingen in verband met het gerucht, dat de benzineprijs 35 cent per liter zou worden. Hij vond, dat er te weinig Acro-Hollanddc sloHelIJke overschot- cnntl.61e op (lc veiligheid ven het ten van de bij de vliegramp bij Falster qqt< a t fi bij omgekomen piloten Protiva en De Jong. Hoewel het onderzoek naar het ongeluk nog niet is afgesloten kan als vast staand worden aangenomen, dat zowel machine als Instrumenten met Inbegrip van radio cn radio-kompas gedurende de gehele reis naar behoren hebben ge- functlonneerd. Voorts is komen vast te staan, dat de heer Vorr'mk niet, zoals In enkele berichten was gemeld, naast de bestuurder was gezeten, doch de normale passagierszitplaats op de ach terbank Innam. Ongetwijfeld heeft hij hieraan zijn leven te danken gehad, om dat de schok in dit deel van dc machine grotendeels is opgevangen door de zwaro hot^fdllggers. verkeer is. De.A.T.O. moet zich z.i. weer beperken tot haar oorspron kelijke taak. Spr. had er bezwaar tegen, dat er minder aan het on derhoud der wegen zal worden ge daan en dat nieuwe werken wor den stopgezet. Tenslotte t prak de heer Cor- nelissen (V.V.D.) nog de kwes tie \an de verbinding Amsterdam- Rijn. Voor Amsterdam is deze ver beterde verbinding van het aller grootste belang en ze dient er z.i. voor 1952 te zijn. Er wordt naar gestreefd om de totalisator bij harddraverijen en paardenrennen in de loop van April in werking te stellen, en dit betekent dat nog hard aan gepakt zal moeten worden om het zover te krijgen, al is er reeds veel bereikt. Zoals bekend is de mogelijkheid tot invoering van de toto, na een periode van 37 jaren, onlangs bij de wet wederom geopend. Tijdens de behandeling van het desbetref fende wetsontwerp in de Staten- Generaal heeft de minister van landbouw als zijn mening te ken nen gegeven dat de organisatie van de totalisator zoveel mogelijk ge scheiden moet worden van die van het draf- en renwezen. Hy had daar gegronde redenen voor: de ervaring in de bezettings tijd. toen de toto was onderge bracht by de destijds bestaande top- organisatie voor het draf- en ren wezen, had namelijk geleerd dat de belangen van de paardensport en van alle daarby betrokkenen het best konden worden gediend door 'n scheiding door te voeren. Algehele vernieuwing en strenge overheids- contróle moeten het publiek het vertrouwen schenken, dat zyn be langen in veilige handen zijn, en met inachtneming van deze richt lijn wordt de nieuwe organisatie op gebouwd. De bedoeling is voor de totalisa tor een speciale stichting in het le ven te roepen onder een gezagheb bende voorzitter en met een sterke vertegenwoordiging van de over heid in het bestuur. Deze stichting zal de algemene leiding over de to talisator hebben. Zy zal deze zelf kunnen organiseren, maar het is ook mogelijk, en zelfs waarschijn lijk, dat de uitvoering geheel of ge deeltelijk zal worden uitbesteed. Wat het bij de weddenschap pen te vólgen systeem aangaat is men nog niet tot een besluit gekomen. Enige maanden gele den heeft men zich georiën teerd In Frankrijk, waar te Auteuil en Longchamps de daar toegepaste stelsels werden bestudeerd. De zaak is nog in een „vergevorderd" stadium van onderzoek, maar vast staat momenteel alleen dat het systeem van de bezettingstijd in elk geval niet zal worden ge kozen. Naast de stichting voor de tota lisator zal een nieuwe toporganisa- tie worden gevormd voor het draf- en renwezen, die het coursewezen in het gehele land zal coördineren en leiden. Zy komt in de plaats van het Centraal Bestuur voor het Draf- en Renwezen, krijgt een neu trale, door de minister van land bouw te benoemen voorzitter aan het hoofd en zal uiteraard ook in het bestuur van de stichting voor de totalisator zijn vertegenwoor digd. Een bepaalde datum voor de In werkingtreding van de totalisator, waarmee de opening van het nieu we seizoen moet samenvallen, kan niet worden aangegeven. In de middagvergadering van Donderdag heeft de Tweede Kamer de Begroting van het Departement van Wederop bouw en Volkshuisvesting ver der afgehandeld en zonder hoofdelijke stemming goedge keurd. Minister In 't Veld heeft cijfers verstrekt over de huidige stand van zaken bij de woning bouw en verder zijn plannen meegedeeld voor de komende ja ren. Het woningtekort bedroeg in 1947 300.000. in 1948 ls dat niet toegenomen. In het vorige jaar zijn minstens 34.000 woningen ge reed gekomen, de schatting was 25.000. Van de 34.000 woningen zijn er 6000 ingericht als duplex- woningen. Door herbouw en her stel van boerderijen komt men tot een totale vermeerdering van de woningvoorraad met 37.000. Het evenwichtspunt is volgens de mi nister daarmee bereikt. Van ver dere achteruitgang is volgens hem geen sprake. Voor 1949 garandeert de minis ter een woningproductie van ten minste 35.000. Enkele duizenden daarvan zullen als duplexwonin- gen worden ingericht en men ver wacht. dat er 2000 splitsingen zul len geschieden. In 1949 zal er dus een begin worden gemaakt met een bescheiden inhaling van de achterstand. Voor 1950 verwacht spr. de bouw van meer dan 40.000 wo ningen. telkens oplopend met 5000, zodat in 1953 het jaarcijfer 55.000 zal zijn. In 1958 zal zo het woning tekort zijn opgeheven. In negen jaar zullen er 195.000 duplexwoningen klaar komen. Met 60.000 woningen per jaar door werkend zal het nog tien jaar du ren om van deze duplexwoningen af te komen en te beginnen met de vorming ener reserve. Een en ander resulteert in een 'dertigja ren plan op een niveau van 55 60.000 per jaar. Van een vlucht der bouw vakarbeiders in andere bedrij ven zeide spr. met veel te ge loven. Hij deelde mede, dat in Maart of April een nieuwe re geling der lonen in het bouw vak komt, waardoor het vak aantrekkelijker zal worden. Ten aanzien van de kwestie der huurverhoging (waarschijnlijk der tig procent) verklaarde de mi nister met nadruk, dat nog geen enkel besluit is genomen en dat de regering in de loop van dit jaar haar standpunt zal bepalen. Dat zal geschieden in het licht der loon- cn prijspolitiek. Dc eigenaar zal het volle pond krijgen, maar ook niet meer. Van de verhoging zal de eigenaar niet meer gelaten worden dan hij nodig heeft voor hogere exploitatielasten. Bij de verhoging zal worden uitgegaan van de huren van 1940. zij zal niet drukken op de huur van nieuwe woningen. In New York ls aangekomen mevr. Aclrienne Boissévain, die In Amerika een afdeling wil organiseren van de Vrouwen-Vredesbeweging, die in Ne derland 4000 leden telt. Als symbool van deze beweging droeg zij dc door haar na de bevrijding van ons land ontwor pen nationale feestrok, vervaardigd uit 100 verschillende lapjes. Tienduizen den spreeuwen, die door de zachte win ter zijn overgebleven, hebben het riet langs het Twentekanaal, waarin zij een nachtverblijf zoeken, volkomen ver nield. Zevenhonderd sterren van Broadway en Hollywood hebben Don derdagavond meegewerkt aan een iroot scheepsc show ln Washington ter ge legenheid van de inhuldiging van Tru man. De climax van de voorstelling werd bereikt toen een orkest van 525 man, waaronder corpsen van leger en vloot op het podium verscheen. Lijk bezorgers ln dc Franse stad Nancy ont dekten, toen zij het stoffelijk overschot van de metaalbewerker Edmond Nottin in dc kist legden, dat de overledene honderdduizend francs ln zijn houten been verborgen had. De Duitse grenspolitie heeft ln 1943 40 000 perso nen gearresteerd die illegaal van de Sowjet-zone in de Amerikaanse zone probeerden te komen en 6.000, die het omgekeerde probeerden. Te Houstka Spa bij Praag ls de gerste cursus ge opend. die 1000 arbeiders gedurende 9 maanden zal voorbereiden op een toe latingsexamen voor de universiteit. De Griekse militaire politie heeft een smokkelbende ontdekt, die 3000 radio toestellen over de grens gesmokkeld heeft De leider van de bende was ln 1946 kabinetschef van de minister van Oorlog. Weerbericht WISSELENDE BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Wisselend bewolkt met j, voornamelijk In het 'r Noorden van het land nog plaatselijk enkele buien. Krachtige tot matige, langs de Wad- denkust nog tijdelijk stormachtige Noordwes telijke wind. Weinig verandering van tempe- I ratuur. 22 Januari: Zon op 8 35, onder 17.09; Maan op 2 16. onder 11.43.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1