DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Uitbreiding van bevoegdheid gevraagd voor CvGD Winkels om 7 uur dicht, Donderdags om 9 uur Nederland bereidt zich voor op grenscorrecties Wat gezegd werd en geschreven Onze verliezen in Indonesië Geen eis tot terugtrekking van de Nederlandse troepen Geruchtenstroom uit Duitsland Guerilla-activiteit op Oost-Ja va Vacantie-tijden geregeld WillenKLMen SAS samengaan? Onder de kap! Bij Philips werken 34.700 mensen Slachtoffers van explosie Zaterdag 22'Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1231 Opgericht door de Stichting ..Het Parool' Giro 510330. Bank- Rotterdamsche Bank. Postbus 9 - Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.»5 p. kw. Losse oummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie :n Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur Tl DE BOOR DER. Amerikaanse resolutie over Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerap porteerd: Kon. Marine: Overleden ten gevolge van oor logsverwonding op 18 Januari 1949. Mar. W. T. de Boer uit Am sterdam. Kon. Landmacht: Gesneuveld 3 Januari, sold. II. J. Lichtenberg uit Velp. Gesneuveld 10 Januari: sold. C. Borger uit Arnhem; sold. J. van Moorsel uit Putten (Gld.). Gesneuveld 12 Januari: sold. P. L. A. Schumans uit Sittard. Gesneuveld 13 Januari: sold. A. Veenman uit Zaandam: sold. C. Bergman uit Genemuiden. Gesneuveld 14 Januari: huzaar A. J. Brockmaat uit Bathem; sold. A. Hoogerdyk uit Buitenzorg; Wachtmeester O. Ponsen uit Winchester. Engeland; sold. J. C. v. d. VVeijde uit Dreischor; sold. P. Wielhouwer uit Rotterdam. Gesneuveld 15 Januari: sold. J. Demenint uit Den Haag: serg. S. Goudswaard uit Oud-Beijerland. sold. N. P. Obdam uit Lisse; sold. F. J. J. Theiscn uit Amsterdam-C; sold. J. Th. Veldman uit Amster dam-O; sold. Th. G. D. Wanders uit Nijmegen; sold. H. F. van Zelm uit Sassenheim. Gesneuveld 16 Januari: sold. W. Dijkman uit Haarlemmermeer. Kon. Ned.-Ind. Leger: Gesneuveld 17 Januari: korp J. Brinkman uit Indonesië. Gesneuveld 18 Januari: sold. J J. Bout uit Indonesië. Aanvaarding lijkt zeker Volgens Reuter is de resolutie zeker van de vereiste zeven stem men, nl. die van de V.S., Cuba, China, Noorwegen, Engeland, Ca nada e'n Egypte. Australië en India (geen leden van de raad), achten de resolutie onvoldoende, omdat zij niet voor ziet in terugtrekking "der Neder landse troepen. Frankrijk zal zich waarschijnlijk van stemming onthouden, tenzij de resolutie geamendeerd wordt; in dat geval behoudt het zich het recht van ve'o voor. Een Nederlandse woordvoerder te Lake Success heeft de resolutie onaanvaardbaar genoemd. Toen Vrij'dagavond om negen uur Nederlandse tijd de. Veilig heidsraad, na tweemaal te zijn uitgesteld andermaal bijeen kwam ter bespreking van de Indonesische kwestie werd de langver wachte Amerikaanse resolutie ingediend. In het lijvige stuk, dat mede is ondertekend door China. Cuba. en Noorwegen wordt voorgesteld dat Nederland per 1 Juli 1950 volledige souvereiniteit schenkt aan de Verenigde Staten van Indonesië. Men neemt aan dat deze resolutie de zeven stemmen zal ver krijgen,, die voor aanvaarding ervan nodig zijn. In de resolutie wordt gevraagd: Vorming van een federale interim regering per 15 Maart 1949 en het houden van verkiezingen per 1 October 1949. Staken van de vijandelijkheden door beide partijen en samen werking van Nederland en de Republiek bij het herstellen van de vrede. Nederland dient onmiddellijk pre sident Soekarno en de andere republikeinse leiders vrij te la ten. De republikeinen moeten naar D.jokia kunnen terugkeren voor hervatting van hun werkzaamhe den, met inbegrip van het be stuur van deze stad. De Commissie van Goede Diensten wordt omgevormd tot een 'Com missie der Ver. Naties, die be voegd zal zijn toezicht te houden op de verkiezingen en steun te verlenen bij het handhaven van de vrede tijdens de overgangs periode. De resolutie eist dus niet. dat Nederland zijn troepen terug trekt op de oude stellingen. Daarentegen bepaalt zij. dat de UNO-commissie zal aanbevelen welke gebieden weer onder Repu blikeins gezag zullen worden ge bracht en zal vaststellen of, en zo ja. welke Nederlandse troepen in het Republikeinse gebied zullen blijven om orde en rust te hand haven. Het was deze passage, welke be werkstelligde. dat Engeland zijn steun aan de resolutie wilde geven, aldus verneemt AP van welinge lichte zijde. De Republikeinen en andere vertegenwoordigers van het Verre Oosten hadden er op aangedrongen, dat de Raad te rugtrekking van de troepen zou bevelen, maar van Nederland se zijde was de Raad reeds te kennen gegeven, dat zulk een bevel niet opgevolgd zou wor den. De eerste spreker van de middas> was Jozef Nisot, België. Deze waarschuwde de Raad niet verder te beraadslagen over bepaalde maatregelen zonder dat de Raad zich door het Internationale Hof heeft doen verzekeren dat zij in deze kwestie bevoegd is. Hierna was het woord aan de Amerikaan se afgevaardigde, dr. Jessup, die verklaarde, dat de Verenigde Na ties ,.niet haar goedkeuring kon den hechten aan de resultaten van de Nederlandse militaire actie" Jessup zeide: „Wij weten allen, dat de Nederlandse troepen moeten worden teruggetrokken, wil het uit eindelijke doel, de vorming van de souvereine Verenigde Staten van Indonesië bereikt worden. De afgevaardigde van Cuba on dersteunde de resolutie en betoog de, dat terugtrekken van de Ne derlandse troepen noodzakelijk was om bewegingsvrijheid en vrijheid van het woord te verschaffen aan de Republikeinse burgerlijke auto riteiten. Dr. Tsjang (China) verklaarde dat de mede door hem ingediende resolutie een gezamenlijke poging was, die een compromis inhield. Dr. van Royen verklaarde, dat de resolutie was doorge stuurd naar Den Haag en dat hij wachtte op verdere instruc ties Hij behield zich het recht voor om later commentaar te leveren. De Russische afgevaardigde, Ma- lik, verklaarde de resolutie niet te kunnen steunen, omdat zij onvol doende bescherming verleent aan VCC/- de Republiek en in feite een steun V.' betekende voor de Nederlandse ag- gressie. Na de rede van Malik werd ce zitting verdaagd tot Dinsdag, 21 uur Nederlandse tijd. Nieuw gebied moet worden aangepast 'bij onze verhoudingen Donderdagochtend werd een truck van de marine tussen Treles en Pan- daan in Oost-Java beschoten. De chauffeur werd gedood. Men slaagde er in de wagen aan de kant van de weg lot stilstand te brengen, doch toen de dertien inzittenden er uit sprongen werden zeven personen ge dood en zes zwaar gewond. Toen een brencarrier van de Kon. Landmacht, die op patrouille was te hulp kwam. sloegen de bendeleden allen ge kleed in uniformen van de TNI op de vlucht. De truck was de fouragewagen van de militairen te Tretes. Woensdag werden van onderne mingen in het Djemberse. drie Euro peanen door een bende ontvoerd. Eveneens Woensdagavond hebben extremisten de laatste trein van Ma- lang naar Soerabaja aangevallen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor en er werd geen schade aangericht. Voorts wordt gemeld, dat. naar eerst thans bekend is. op 17. Januari een bende de onderneming Aongsono in Onst-Java heeft overvallen. Deze aanval werd afgeslagen De admini strateur, die de verdediging leidde, weid gedood. IN ONS LAND wordt voor de dakbedekking van boerderijen en villa's nog veel gebruik gemaakt van riet. Op vcrsaiillende plaatsen, o.a. in de Noordhollandse polders, wordt dit dekriet ten aebruike door de rietdek kers verbouwd. Een rietscheerder brengt de bossen naar de rand van het rielbos om ze later per schuit of auto te transporteren. Op de achter grond één der molens, zoals de Schermerpolder er eens 70 bezat, doch waarvan de meeste in de loop der jaren z':ijn gesloopt. De overblijvende worden met steun van de Vereniging De Hollandse Molen in stand ge houden. Voor-ontwerp winkelsluitingswet De minister van Economische Zaken heeft aan een aantal instan ties ter advies gestuurd een voor ontwerp vën wet tot regeling van de winkelsluiting. De belangrijkste bepalingen hieruit zijn: sluiting der winkels op alle dagen (behalve Donderdag) om 's avonds zeven uur en op Donderdag om 9 uur; alle winkels zullen op Dinsdagmiddag gesloten zijn; op Zondag algehele winkelsluiting; de mogelijkheid tot het vaststellen van winkel-sluitings regelingen.ten behoeve van vacan- tie van winkeliers en personeel; de mogelijkheid ook andere bedrijfs ruimten dan winkels onder de win kelsluitingswet te brengen; intrek king van de regeling inzake de ver plichte openstelling van winkels en een regeling met betrekking tot de verkoop-automaten. In de toelichting op dit voor-ontwerp van wet lezen wij. dat de winkels niet voor 5 uur 's morgens open mogen zijn (ais dit ontwerp wet wordt) De win kels moeten op Dinsdagmiddag om 1 uur worden gesloten. De gemeenteraden kunnen rekening houdend met plaat selijke omstandigheden en onder goed keuring van de Kroon ook een an dere middag dan de Dinsdag, of een morgen, aanwijzen, waarop de winkels gesloten moeten zijn. Geen vrije middag of morgen is er in weken, dat er er kende Christelijke feestdagen zijn. Voorts kunnen E. en W. vrijstelling van deze halve vrije dag verlerten run winkeliers, die uit godsdienstige over wegingen hun winkels gedurende de Sabbath of de zevende dag van dc week gesloten houden. De gemeenteraden kunnen voor res taurants. koffiehuizen en dergelijke in richtingen sluiting gedurende één dag per week voorschrijven. Een uitzonde- .rlng daarop vormen de stations-restau rants De vacanttetijdcn, die de gemeentera den kunnen voorschrijven, mogen niet langer duren dan twaalf werkdagen. Het bedienen van het publiek in. of in de onmiddellijke riabhheid van een winkel of van een winkel uit geduren de de verplichte sluitingstijden wordt verboden. Ook de straathandel moet zleh houden aan de sluitingstijden, die voor winkels gelden Levering van ar tikelen. die ook ln winkels worden ver kocht. wordt verboden aan andere be drijven, geen winkels. Uitzondering hierop vormen brood en melk. Voor openbare middelen van vervoer, hotels, restaurants, koffiehuizen en der gelijke inrichtingen, ook voor apothe ken en de straat-, markt- en rivierhan- Volgens de Berlinske Tldende" zijn geheime besprekingen tussen de Scan dinavische luchtvaart maatschappij (SAS) en de KLM in Kopenhagen be ëindigd. Volgens dit blad was het initiatief hiertoe door de Nederlanders genomen De Nederlandse delegatie stond onder leiding van dr. Plesman Het doel van de besprekingen zou zijn om tol rui mere samenwerking te komen tussen de Scandinavische maatschappijen en de KLM Aan de besprekingen werd door Zweedse, Noorse en Deense luchtvaart autoriteiten deelgenomen- Zij zuLen later hervat worden. Televisie-besprekingen te Brussel Afgevaardigden der regeringen van Frankrijk, Nederland en Bel gië, alsmede een aantal technici dezer landen, zijn te Brussel bij eengekomen, om het standaard aantal lijnen per beeld voor de te levisie te bepalen Zij zijn het op enkele punten eens geworden en hebben twee deskundigen per land aangewezen om de technische kwesties nader uit te werken. Er .kwamen twee stelsels ter sprake, n.l. dat van Nederland met 625 lijnen en dat van Frankrijk met 819 lijnen. Soekarno wellicht naar Batavia In welingelichte kringen te Bata via verwacht men dat Soekarno morgen aldaar zal arriveren, teza men met de naar Prapat en naar Bangka vertrokken federale en republikeinse persoonlijkheden. del in enkele artikelen gelden boven staande bepalingen niet. Verkoop door middel van automaten buiten de sluitingstijden blijft geoor loofd. Deze automaten mogen echter niet worden bijgevuld gedurende de uren, dat de winkels gesloten moeten Z1'zówel B. en W. als de Minister kun nen voor sommige gevallen ontheffing verlenen van enkele dezer bepalingen. Hardleerse Duitsers de les gelezen Brits officier ergert zich aan verkwistingen Generaal Bischop, de Bri'se gou verneur van Noord Riin-Westfalcn. waarschuwde dc Duitsers Vrijdag voor acties, die de onvriendelijke Stemming tegen Duitsland, die in het buitenland valt waar te ncincn, zou den kunnen aanwakkeren. Ondanks de opmerkelijke vooruit gang. die tot het economisch herstel gemaakt is. moeten de Duitsers zich. zo zèide de generaal, ervan bewust blijven, dat zij zonder buitenlandse hulp noch een democratie, noch een behoorlijke levensstandaard kunnen opbouwen. Bischop verweet de Duitse boeren yan Noord Rijn-Westfalen, dat zij laks zijn met inleveren van het broodgraan, de zakenlieden, dat zij bij het grote tekort aan electrische energie stroom verkwisten door overvloedige etalageverlichting en hchtreclame's, en de automobilisten, dat zij de geïmporteerde benzine verbruiken voor plczierritten, die in Engeland verboden zijn. Terwijl 2800 mensen in Dussel- dorf leven in niet-menswaardige kelderverblijven, worden massa's bouwmateriaal verkwist vóór overbodige winkels, café's en bioscopen. Het vierjarenplan voor de bouw van 42.000 nieuwe en het herstel van 130 000 beschadigde mijn werkers wo ningen was door deze omstandigheid zeer vertraagd. In totaal zijn in het kader van dit plan nog slechts 2.000 woningen gebouwd en 18.000 her steld. Huizenbouw van Philips employé's vordert Voor de zelfbouwers bij Philips, die ruim een half jaar geleden be gonnen met de bouw van hun eigen woning, was het Donderdag een bijzondere avond. De houw in vrije tijd was zo ver gevorderd, dat de kapspanten met vlag en al konden worden opgericht. De initiatiefnemer tot de zelf bouw, ir. F. J. Philips, sprak de mannen toe en verklaarde er trots op te zijn, dat de arbeid in zulk een korte tijd was voltooid. Collectief contract op komst Bij de Nederlandse Philipsbedrij- ven werken op het ogenblik 34.700 mensen, waarvan er 23.400 in Eind hoven werkzaam zijn, buiten Eind hoven 11.300. De fabriek begon in 1891 met 26 man. Uit deze cijfers treedt de groei van het Phillpsbe- drijf wel duidelijk naar voren. Het totale aantal personeelleden over de gehele wereld bedraagt rond 80.000, Van de totale Nederlandse ex port, onder aftrek van de land- en tuinbouwproducten, nam Philips in het jaar 1938 8.4% voor zijn' reke ning. In de jaren 1946, '47 en '48 bedroeg deze uitvoer respectievelijk 18.8%, 12.6% en 11.3%. De terug gang in de jaren 1947 en 1948 is een gevolg van het feit, dat Philips door de eerdere bevrijding van het Zuiden van het land een zekere voorsprong had op de industrieën in de rest van Nederland, die deze achterstand intussen langzamer hand hebben kunnen inlopen. Des ondanks ligt het aandeel van het Philipsbedrijf in 1948 nog aanzien- j lijk boven dat van vóór de oorlog. I Deze cijfers zijn meegedeeld in een gemeenschappelijke vergade ring van Raad van Bestuur en Per- soneelsraad van de Philips-fabrie- ken. Daar is ook meegedeeld, dat de arbeidsproductiviteit bij Philips een verheugerfde stijging vertoont. Verder weersprak de directie de ge ruchten, als zouden er ontslagen dreigen. Een ontwerp-collectieve arbeids overeenkomst is gereed gekomen. (Van onze Haagse redacteur) Terwijl de Duitse pers vrijwel iedere dag met nieuwe, overigens weinig betrouwbare berichten over de aanstaande grenscorrecties komt zwijgen de betrokken regeringen als het graf. De westelijke grnte mo gendheden en de Benelux-landen hebben zich tegenover elkaar ver plicht geen woord over welk aspect I ook van de grenscorrecties los te la ten. vóór het ogenblik waarop tot ge meenschappelijke publicatie van het plan wordt overgegaan. Of men daarin volledig slaagt valt niet te beoordelen, omdat de berich ten. die de ronde doen. bevestigd noch ontkend worden. Doch er is een opvallende tcnsluidendheid in de geruchten, waarin sprake is van een publicatie binnen één tot twee weken. Naar verluidt zullen de grenscorrecties daarna op zeer korte termijn worden uitgevoerd. Vast staat intussen wel, dat In Ne derland vergaande maatregelen zpn getroffen om dc opneming van de nieuwe gebieden Indien we dit weidse woord mogen gebruiken zo - soepel mogelijk te doen geschieden. and reeds het doen van herstelbetalingen heeft Het schijnt niet in de bedoeling te ontnomcn liggen een speciaal orgaan in liet le- Voor een regering die zich op het ven te roepen, dat .net deze taak slandpunt hpeft eesteld. dat Neder- AAN BOORD VAN de kantoorark van de Rotterdamse bergingsfirma Van den Akker, die in verband met dc bergingswerkzaamheden van het gezonken Hendrikdok in het IJ aan de terreinen van de Amsterdamse 'Droogdok Mij. was gemeerd, heeft zich Vrijdagochtend een ontploffing voorgedaan, die aan 5 personen het leven heeft gekost. De erplosie sloeg het vaartuig lek, waarop een drijvende bok van de A.D.M. te hulp werd geroepen om de ark drijvende te houden. New Castle houdt uitverkoop New Castle United, die tweede op de ranglijst staat van de Engelse league heeft medegedeeld bereid te zijn elf van zijn spelers te verkopen. New Castle heeft een staf van 43 beroeps spelers, meer dan enige andere voetbal club in Engeland Onder de te koop zijnde spelers ontbreekt een keeper, maar overigens vindt men er alle plaat sen in een elftal bij De namen worden pas bekend gemaakt Indien de circulai res alle andere clubs van de league dat zijn er 83 bereikt hebben. New Castle doet echter geen spelers van de hand die geregeld in het eerste elftal uitkomen. beïnvloeden tegen de beperkte grenscorrecties. Vooral in Düéseldorf worden vele geruchten geboren, waarvan het laat ste is. dat Nederland bereid zou zijn te praten over de vervanging van grenscorrecties door de levering van uitrusting voor nieuwe zware in dustrieën aan ons land. Reeds is enige t(jd geleden in Duitsland het gerucht gelanceerd, dat Duilsland bereid is hoogovens tc gaan bouwen in de onmiddellijke omgeving van Rotterdam, mits Ne derland zün aanspraken op grenscor recties opgeeft. Dat gerucht is hier in Den Haag met klem tegengesproken. De waar de van die tegenspraak kunnen wij niet meer beoordelen, nu ingevolge de afspraak tot zwijgzaamheid alles wat met grenscorrecties verband houdt ontkend wordt, ten rechte of ten onrechte. Doch dat dit aanbod invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de beperkte grenscorrecties die thans aan de orde z.ijn, lijkt ons op 7.ijn minst twijfelachtig. Men zou zich trouwens kunnen afvragen, hoe Duitsland nog iets op economisch gebied zou kunnen doen, nu men daar betoogt, dat het in uitvoering zi.inde onfmantelingsprogrnm Duits- iedere mogelijkheid tot wordt belast, doch er is de laatste tijd een zeer frequent interdeparte mentaal contact geweest) om de maatregelen te coördineren, die moe ten worden genomen om de schok op te vangen. De gevolgen van de aan sluiting zullen vrij ingrijpend zijn. al betreft het dan slechts betrekkelijk kleine stukken grond en een beperkt aantal bewoners. Registratie Er wordt niet aangenomen, dat de grens tussen Nederland en de nieuw aangehechte gebieden onmiddellijk zal opengaan nadat de nieuwe grens is vastgesteld. Vermoedelijk zal eerst de nieuwe grens aan Duitse zijde worden ge sloten In de nieuwe Nederlandse gebieden zal dan onmiddellijk een aantal administratieve en financiële maatregelen worden doorgevoerd. Er zal gelegenheid worden geboden het Duitse geld in Nederlandse valuta om te wiselen en er zal een snelle registratie van de inwoners en wel licht zelfs van het vee worden door gevoerd. En niet in de laatste plaats zal de afsluiting van het nieuwe ge bied van Duitsland doeltreffend worden uitgevoerd, vóór de oude grens wordt opgeheven, wil niet een groot aantal tijdelijke lekken ontstaan. Men mag wel aannemen, dat ook bij Waterstaat binnenskamers ver gaande voorbereidingen zijn getrof fen, als zijn daarvan zelfs vele lage re ambtenaren niet op de hoogte. Een van de belangrijkste voordelen van de beperkte grenscorrecties is de mo gelijkheid om maatregelen op water staatkundig gebied le nemen, die tot doeltreffender controle van de wa terstanden in Oost-Nederland moeten lelden. Men neemt in welingelichte kringen aan, dat deze werkzaamhe den zeer spoedig na de overneming van de nieuwe gebieden zullen aan vangen, evenals de aansluiting van wegen, die tot belangrijke verkorting van de verbindingen zal kunnen lei den. Talrijke maatregelen zijn in voor bereiding om de Nederlandse sociale wetgeving zo soepel mogelijk in de nieuwe gebieden in te voeren En zo heeft vrijwel ieder ministerie zijn bemoeiingen met de overneming, welke thans naarstig wordt uitge werkt. Geruchten Intussen gaat men van Duitse kant voort, met pogingen om de regerin gen en de bezettende machten van Amerika, Frankrijk en Engeland te land schadeloos gesteld moet wor den. is een dergelijk tegenvoorstel niet erg aantrekkelijk. Jongeman hoorde dat hij een meisje was (Van onze Haagse redacteur) Een 21 - jarige Haagse Jongeman. Gerardus Maria van Rijt. die dezer dagen met zijn verloofde naar de bur gerlijke stand slapte om nan le teke nen. hoorde daar lot zijn ontsteltenis dat dc ambtenaar aan de voorbereidin gen voor het huwciljl; niet mede kon werken, omdat uit de registers van de burgerlijke stand zonneklaar blijkt dat deze jongeman een jongedame is. En of Gerardus nu al aanvoerde dat hij nog maar pas de militaire dienst ver laten had en waarachtig niet als lid van het VHK en of zijn meisje met hoogrode wangen verz.ckcrde. dat dit een gruwelijke misvatting 'van de ge meente Is, het mocht niet helpen. Roglslrrs zijn registers en wat zou er overblijven, als ook de laatste zeker heid die van het register met zulke twijfelachtige argumenten als dit twee tal stond aan te voeren, zouden kunnen worden aangetast. Niet lang geleden vroeg Gerardus van Rijt uittreksel uit het bevolkingsregister voor een rij bewijs. Volgens dat uittreksel was hij een zoon van zijn vader en moeder. Hoe dat kan begrijpt niemand, want de boeken omschrijven hem duidelijk als een kind van het vrouwelijk geslacht- In normale gevallen zit het bevol kingsregister nlcl voor een gat gevan gen. Dan beschikt Immers de griffie van de arrondissementsrechtbank over een tweede bock. maar ln Den Haag eijn de archieven van do rechtbank verbrand en daarmede het bewijs voor Van Rijt Van een huwelijk op 2 Fe bruari zal nu wel niets komen, want er slaat hem sleehls een weg open om zijn gelijk tc bewijzen, de weg van procesvoering die tijd vraagt. Dat zal hem het gelijk echter wel opleveren; maar de kosten van deze fout waaraan hij onschuldig is, zal hij toch zelf moe ten dragen. Lang* gewacht (I) Twee Japanners hadden zich in 1945 bij de Ame rikaanse bezetting van Okinawa in holen verbor gen en leefden sindsdien van wat zij te hooi en te ?ras van de Amerikanen konden stelen. Dezer da gen lazen zij in een oude Amerikaanse krant, die ook tot de buit behoorde, dat hun land zich in 1945 had overgegeven Toen konden zij ook wel een eervolle vrede sluiten, vonden ze, en meldden zich aan. (Newsweek) Lang gewacht (II) Mevrouw Sarah Bown in Sheffield, 71 jaar, voelt zich eindelijk vrij. In 1899 trouwde zij, maar haar echtgenoot verliet haar meer dan dertig jaar ge leden. Telkens als zij ge noeg bijeen gespaard had voor haar echtscheidings proces, werd zij ziek en moest de spaarduitjes aan medicijnen besteden. Ver leden week is de schei ding eindelijk uitgespro ken. ..Hertrouwen? Denk van niet", zei mrs. Bown op een vraag. (Daily Express) Ontheiligd Het volkslied van de Maleise staat Pérak, ten Noorden van Singapore, is door een Amerikaanse schlagercomponist ge bruikt als thema voor een foxtrot, die door iemand anders weer tot boogie- woogie werd gearran geerd. De radio zorgde natuurlijk dat het „num mer" ook in Pérak werd gehoord. De sultan van Pérak heeft nu zijn mi nisters bijeengeroepen over de vraag, aan welke componist het schrijven van een nieuwe nationale hymne moet worden op gedragen. Want het oude is voorgoed ontheiligd. (Telegraf der Woche) Sport (I) In Amerika maakt een nieuw soort sport opgang. Men noemt haar „redout" De hele kunst is, wie het langst de adem kan in houden. (Idem) Sport (II) Een vitale Amerikaanse heer van 73 jaar, Fred Ladd, protesteerde hevig tegen het advies van zijn arts, om met het boksen op te houden. Hij had een amateursvergunning en had 333 wedstrijden ge vochten. Ladd vond, dat hij er pas gevoeglijk mee kon ophouden als hij het ronde getal 350 had be reikt. (Idem) Tegenvaller De Dauntless Star, een boot uit Lowestoft die was omgebouwd tot traw ler, zou voor het eerst uit varen om vis te vangen. Wat zij ving, was 'n mijn. (Daily Express) Meevaller Vierentwintig Engelse hennen die van de mari ne-vliegbasis Southamp ton per vliegtuig naar Pa kistan zouden worden vervoerd om aan de Na bob van Bahawalpur te worden cadeau gegeven, legden in de vr/chtauto die haar van Londen naar Southampton bracht, ne gen eieren. De chauffeur mocht ze meenemen en voelde zich de nabob te rijk. (Daily Express) Teken des tijds? De politie van New York heeft verordend, dal in Wall Street (het cen trum van de financiële en zakenwereld j in het ver volg ëénrichtingverkeer zal gelden. Men mag voortaan Wall Street die op een heuvel ligt alleen in Oostelijke rich ting inrijden; langzaam de helling af. (Newsweek) .Slecht weer" Toen de Amerikaanse Senaat na het Kerstreces weer bijeenkwam, was de zetel van senator Magnu- son (43 jaar) onbezet. Men vertelde clat hij er gens aan de Westkust een romance had met de ac trice Toni Seven. Zelf te rug in Washington, zei hij dat hij door slecht weer was opgehouden. Of hij ging trouwen met juf frouw Seven, vroeg men hem daarop. Maar die ge ruchten waren „uitermate overdreven", zei hij. (Newsweek) Mark-sistisch? Mark Twain kwam eens 's avonds een hotel binnen om er te overnachten. Men vroeg hem, het gas tenboek te tekenen. Voor hij dat deed, keek hij eens, wie er voor hem binnengekomen was en las: „Baron X met die naar". Hij greep de pen en schreef met vaste hand eronder „Mark Twain met koffer". Sozialdemokrat) Oorzaak toch springstof BU de explosie, die gister morgen een kantoorark in de Amsterdamse haven verwoest te, zijn de volgende arbeiders gedood: D. Koning, 56 jaar, Am sterdam. K. Lips, 40 jaar, Sliedrecht W. Ousshoorn, 19 jaar, Amsterdam. B. Schobben, 21 jaar, Rot terdam. Bos. leeftijd en woonplaats onbekend. De recherche, die de hele morgen en de eerste uren van de middag naar de oorzaak van de ontploffing on de kantoorark van de firma Van den Akker heeft gezocht, is tot de conclusie gekomen, dat zich drie kg. springgelatine aan boord moet hebben bevonden. Een assistent uitvoerder heeft nl. verklaard, dat hij Donderdag een der thans over leden mannen deze springstof heeft overhandigd. Het was een gebrui kelijk, doch geen dringend voor schrift, dat deze explosieven wer den bewaard op een speciaal voor dat doel bestemd klein vaartuig. Dit bootje ligt 50 meter van de wal. Aangenomen wordt, dat de springgelatine Donderdgavond aan boord van de kantoorark is opge slagen en daar tot ontploffing is gekomen met alle gevolgen van dien. Bank van China wordt geëvacueerd Te Sjanghai ls Donderdag een begin gemaakt met de gedeeltelijke evacuatie van de Bank van China. Onder zware bewaking werden voorraden goud en zilver en belangrijke documenten naar Shanghai's havenkwartier overge bracht Politie en mi'.itairen surveil leerden ln groten getale langs de rouïe. die de kisten met hun waardevolle inhoud naar de haven volgden Arts werd een wilde man na drankmisbruik Een motorrijder, die op het Dam rak reed te Amsterdam, werd plot seling opgeschrikt door een hem in snelle vaart passerende auto. Op de treeplank van deze auto stond namelijk een man, die luidkeels „hulp, politie" riep en kennelijk de grootste moeite had om niet van de auto af te vallen. De motorrij der besloot de auto te volgen en te proberen haar tot stomen te dwin gen. De bestuurder wist zo handig te manoeuvreren, dat hij ontkwam. Inmiddels had echter de motorrij der kans gezien het nummer van de auto te noteren. Hij waarschuw de de politie en deze vond de auto Vrijdagmorgen geparkeerd. De be stuurder bleek een arts te zijn, die bij zyn verhoor verklaarde in de stad een paar borrels gedronken te hebben en l i.a een voetganger te hebben aangereden. Deze voetgan ger was toen op de treeplank ge sprongen en de arts had gepoogd door snel te rijden en scherpe boch ten te maken de man kwijt te ra ken, hetgeen hem tenslotte op de Overtoom was gelukt. De politie zoekt thans de onvrijwillige passa gier voor nadere inlichtingen over het gebeurde. Ruimere toewijzing van witte bloem De minister van landbouw, visse rij en voedselvoorziening heeft be sloten met ingang van Maandag 24 Januari 1949 witte-bloem in rui mere mate ter beschikking te stel len. Op deze wijze hoopt de rege ring dat de bloemverstrekking be ter aan de vraag naar wittebrood zal aanpassen en dat de bestaande misstanden zullen verdwijnen. De bakkers zijn evenwel wette lijk verplicht steeds in voldoende mate gewoon brood beschikbaar te hebben, zowel in de winkel als bij bezorging aan huis. zodat niemand gedwongen wordt het uit de aard der zaak duurdere wittebrood tegen zijn wil te kopen. WperhoriclR TIJDELIJK IETS ZACHTER Weersverwachting geldig van Zater dagavond tot Zondagavond. Geleidelijk toenemen de bewolking met la ter plaatselijk enige zwakke wind laier vgoral langs de kust sterk toenemend uit Zuld-VVestelJjke rich tingen. Vannacht in het Oosten van het land temperatuur om qtr~ het vriespunt mor- gen overdag tijdelijk iels zachter dan vandaag. 23 Januari Zon op a i4 onder 17 11; Maan op 3 11 onder 12 03 24 Januari Zon op 8 32 onder 17.13: Maan op 5.05, onder 12 29.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1