Amersfoorts Sterhuis staat open voor de jeugd mi)SYEITSTE£ Spraak- en stemstoornissen bij de schoolgaande jeugd DE NIEUWE FINOSOEP IS GETROKKEN VAN VOILE MERGPIJPEN EN VLEES /s er voor dit prachtige sociale werk geen plaalts meer? Noteert U even „Licht en Kristal" te Hilversum „Het mooiste ter wereld" &v: Slecht spreken zal zijn uitwerking op het kind niet missen Ouders, weest er vroeg bij ,De Gouden Ploeg' verloor Predikbeurten 2 Zaterdag 22 Januari 1949 M mSMI-l'l^S (Van een eigen verslaggever) T-TcT staat een beetje achteraf -1 daar in de Korte Beekstraat, dat Amersfoortse Sterhuis. En wie van dc weinigen, die er langs ko men, kijkt er dan nog naar die gro te stijlloze villa? Er is immers niets bijzonders aan te zien en men heeft wel wat anders te doen. Het is deze zelfde miserabele jacht naar steeds andere en schokkender gebeurtenis sen waarbij voor bezinning haast geen plaats meer is. die de zorgen in dit huis bracht. Nee, 't gaat niet zo bar goed met het Sterhuls, waar voor de oorlog jonge meisjes van buiten werkende meisjes voor al die in haar vrije uren gezellig heid en bezigheid zochten, byna .avond aan avond een prettig onder komen vonden. De Duitsers liqui deerden in 1943 de organisatie die dit tehuis en vele andere Sterhui zen in den lande exploiteerde: de Nederlandse Vereniging ter behar tiging van de belangen van jonge meisjes. Eerst verleden jaar nam de Amersfoortse afdeling van deze vereniging het huis aan de Korte Bergstraat weer van de Nederlands Hervormde Kerk over. die het werk zoveel mogelijk op gang had gehou den. Het onmogelijke werd gedaan om met de geringe geldmiddelen die er waren 't huis tot een genoeg lijk en fleurig verblijf voor de meis jes te maken. Zo n zonnig tehuis moesten ze wel verkiezen boven de straat, de bioscoop, het café, of het ongemak van het eigen, kleine ka mertje. Het kwam anders uit. De «ertyds zo druk bezochte instuif- avonden trokken bijna geen enkele bezoekster meer. Natuurlijk, dc ker ken werden ook op dit terrein ac tiever, het zo sterk uitgebreide ver enigingsleven laat aan tal van jon ge vrouwen geen gelegenheid meer de intimiteit van het Sterhuis te zoeken. Maar daarbuiten zyn er nog zovelen die liever dan van tjjd tot tijd in dit toevluchtsoord bijeen te zijn, naar film en dancing gaan. Toevluchtsoord AXTëEN nu niet dat het Sterhuis daar nagenoeg verlaten en dus doelloos staat. Daarover heeft de penningmeesteresse van de Amersfoortse verenigingsafdeling mevrouw A. F. L. Van SpekVer- zyl, ons wel een geheel andere me ning bezorgd. „Wjj hebben in ons huis enige jongedames op kamers o.a. een gezinsverzorgster en een apothekers-assistente. En verder doet het Sterhuis dienst als logeer huis Heeft er eens een dame een trein gemist in de late avond, waar door ze niet verder kan reizen, dan belt men ons van het station op om slaapruimte voor haar te vragen. Dan verblijven er nogal eens meis jes en vrouwen die op doortocht zyn en hier de nacht willen door brengen op een goedkope manier en op een plaats waar ze zich thuis voelen. Ze kunnen er koffie en thee krijgen, waarvoor gezorgd wordt door de leidster van het huis, me juffrouw A. van Dorth Of ik nog andere mogelijkheden zie? Voor de liquidatie waren er veel schoolkin deren van buiten, die in het natte jaargetijde schoenen en kleren bij ons kwamen drogen. Ik geloof dat in die richting nog veel meer din gen gedaan kunnen worden. Nu al komen elke middag een twintig, dertig scholieren in ons huis hun boterhammen eten. Er worden ta fels voor ze gedekt, ze kunnen wat te drinken krygen en juffrouw van Dorth maakt het ze zo gezellig mogelijk. Overigens beperkt ons werk zich niet alleen tot het huis. We wachten niet tot de meisjes bij ons komen Steeds weer gaat onze leidster op huisbezoek om de be langstelling van de jonge vrouwen die zich pas in onze stad hebben ge vestigd te wekken. Het is misschien goed er op te wijzen dat onze ver enicing zich hier uitsluitend wijdt aan de bescherming van het gewo ne jonge meisje. Ons werk is in ze kere zin preventief, want zij die het verkeerde pad op zijn gegaan horen Meisje met lange vingers ..Dit meisje kunnen wij niet aanbevelen, zij kan nergens haar lange vingers thuishouden." aldus getuigde een of' cieel rapport van het Gewestelijk Arbeidsbureau over de 20-jarige dienstbode E. v. d. L. uit Amersfoort, die zich Vrij dagmiddag voor de Utrechtse Poli tierechter moest verantwoorden wegens diefstal van een damestas met gouden ring, ten nadele van mevr. G. N.-P. Uit de stukken bleek, dat het meisje zich herhr.aldelijk aan dief stallen heeft schuldig gemaakt. De Officier van Justitie eiste drie maanden onvoorwaardelijke ge vangenisstraf. De politierechter wees deze eis onverminderd toe. Burgerlijke Stand 21 Januari Geboren: Johanna Gczlna Catharlna. d.v. J. Bete en C J. Steen; Johanna. d,v. T v. Ouwerkerk en A van Straa- len. Overleden: Simon Kraaij. oud 63 jaar. gch. met J W Klippcl; Jan Galenkamp oud 82 Jaar. wed. v. C. Ondental; Dirk Cramer, oud 79 jaar. wed. v A. M. Uvc- rings; Gerda van Grootheest, oud 2 dg. GRAND THEATRE- „Dc avonturen van Robin Hoo'd" Zond 2, 4.15, 6.45 en 9 uur Overige dagen 2 30, 6.45 en 9 u CITY THEATER „Niet tevergeefs" Zondag 2. 4.15. 6 45 en 9 uur Overige dagen 2 30. 6.45 en 9 uur REMBRANDT THEATER De Banne ling". Zondag 2. 4 15. 6 45 en 9 uur Vrijdag en Zaterdag 6 45 en 9 uur. Overige dagen 2 30 en 8 uur. De gelukkigen Na loting werd mej. P. P. W. Verbergt, Franklinstraat "2 te Amersfoort, winnares van v(Jf gul den. Beido 'do pryzen werden gewonnen door niej. H. Hollander, Geulstraat 51 to Amersfoort en Gerrit Jansen, Dorpsstraat 16, Put ten. In onze tehuizen niet thuis. Die zouden de anderen er van weerhou den bij ons te komen. Dan bestaat er nog een levendige uitwisseling van adressen en andere gegevens met de andere afdelingen en met vele buitenlandse verenigingen, die evenals wij bij de ..Union des amis des jeunes filles" zijn „aangesloten". Een kijkje ]VTz,Jn °P een middag eens 'n i>Ahct Sterhuis gaan kijken hoe het er tijdens zo'n overblijfuurtje van scholieren toegaat. Aan de wit gedekte tafcis zaten leerlingen van middelbare scholen het brood uit hun trommeltjes te verorberen. De leidster had hun van een brood bordje en een bestek voorzien, ze bracht koffie rond en omringde de jongens en meisjes voortdurend met allerlei attenties. „Het is beter voor ze dan op straat slenteren", zei ze ons. „En wie hier eenmaal is geweest blijft hier graag komen. Het zijn vooral leerlingen van de H.B.S., de kweekschool en de U. L.O. scholen die, hier hun boterham komen eten." Toen we'weer op straat fietsten zagen we her en der schoolkinderen al kauwende op een hek zitten. En meteen dachten we aan de lege stoelen die we ln het Sterhuis hadden gezien. We dach ten aan de ouders die van de open deur-politiek van het Sterhuis bestuur nog niet op de hoogte zijn en meteen daarop aan hetgeen de penningmeesteresse ons had ge zegd. „We kunnen ons zelf helaas niet bedruipen. Er zijn zoveel contri buanten en leden na de oorlog niet meer in onze vereniging terugge keerd." Is er dan voor dit prachtige sociale werk geen plaats meer ln onze stad? Chr. kantoorbedienden gaan jubileren De afdeling Amersfoort van de Nederlandse Vereniging van Chris telijke Kantoor- en Handelsbedien den, viert op Vrijdag 28 Januari haar 40-jarig bestaan. Het zal geen grootscheeps feest worden, doch een bescheiden herdenking in in tieme kring, 's Avonds komen de zeventig leden, die de afdeling telt, met hun dames in de Acaedmie de Danse aan de Langestraat bijeen, waar een programma wordt gebo den o.a. verzorgd door het Pijper- corps .Juliana" en de heren E. T. Poulet en H. van Surksum, die resp. op trompet en orgel samen zullen musiceren. De bekende N. C. R. V.-omroeper, Ab van Eijk, de clameert. Van het hoofdbestuur zal de heer A. Borstlap aanwezig zijn. Voorzitter Joh de Gans geeft in zijn openingsrede een overzicht van de geschiedenis van de afdeling. Ons dagelijks teveel De verkeersovertredingen waren Vrijdag weer legio. Bekeuringenwerden uitgereikt aan: Twee bestuurders van mo torvoertuigen, die het stoplicht negeerden, een fietser, die een persoon achter op zijn' fiets mee voerde; wielrijders, die zonder achterlicht reden en bestuurders van auto's, die hun wagen binnen de 10 m. voor standplaats van de bus parkeerden. Gevonden voorwerpen van 17 t/m 21 Jan. Glassnijder; loper; busje inh. koffie; br. portefeuille ledig; bril in étui; ring met 7 sleutels, Ierse setter; Bouvier (teef); licht bruine kinderschoudertas; twee gewich ten n.l. een Kilo en een van 5 ons; een paar blauwe kinderwanten; grijze parapluie; 4 auto nummer borden; enkele wanten en hand schoenen; vulpen rood gevlamd; br. portem. portefeuile model; Eri- dailer temer; rood led. hand schoen met kap; licht br. portem. inh f 36; doos inh. potjes pinda kaas; een paar glacé handschoe nen; bruine alpinomuts; zwart hondje met witte poten; sigaren aansteker; herenrijwiel; tas inh. briefjes van ziekenfonds; portm. inh. f 2.27 en gasmuntjes; kindcr- bril (defect): doos kleur potloden; rijwieltas inh. groene oliejas. Ecu hoekje in een van de kamers van het Amersfoortse Sterhuis, waar scholieren die va» buiten de stad komen rond het middaguur hun brood komen eten. De boterhammen worden van zo'n kostelijk gedekte tafel veel vlugger naar binnen gewerkt dan uit een blikken trommeltje. En onderwijl kun je je lessen nog eens nakijken. Op de achtergrond staande mej. A. van Dorth. In Hilversum wordt ln hotel „Gooi land" van 22 tot en met 27 Januari een expositie gehouden van foto's en kris tal. De foto's zijn het werk van leden der diverse fotokringen, die deelgeno men hebben aan een wedstrijd, welke werd uitgeschreven door het vakblad „Focus". Dc opdracht was foto's te maken van glaswerk. Uit de Inzendin gen werden zestig foto's gekozen, die na in Haarlem tentoongesteld te zijn nu in Hilversum komen De Nederlandse Glasfabriek In Leerdam heeft met de fotografen samengewerkt cn hun glas werk ter beschikking gesteld „Leer dam" exposeert producten uit de fa briek Insiders vertelden ons. dat de opga ven zeer moeilijk zijn geweest. Toch zijn vele fotografen er in geslaagd in hun foto's geen afbreuk te doen aan dc schoonheid van bewerkt glas. Men roemde het werk van de Amers foortse amateur-fotograaf Th. Vooren kamp. die in de meesterklasse een eer ste nrijs won Fraai van compositie was de foto van N. van Pcsch uit Zeist, die meedong ln de vakklasse en daar de tweede prijs verwierf. De Utrechtse fotograaf J Llgtelljn kreeg een eervolle vermelding voor een foto van een kristallen vaas, v aarop het glas schijnt te leven. In vakkringen werd het werk van de Zclster Ole Nil- son en van Frater Liduincs uit Utrecht ook -zeer gunstig beoordeeld. Het tentoongestelde glaswerk komt helaas niet geheel tot zijn volle waar de. daar er teveel kunstlicht is in de cxnositic-ruimtc. Wij vernamen, dat er pogingen in hot werk worden gesteld deze tentoonstelling ook in Amersfoort te doen houden. „De avonturen van Robin Hood" De film „Robin Hood", die deze week in het Grand Theatre draait, is voor velen in onze stad niet nieuw meer, waat niet wil zeggen dat deze mensen dit keer dus niet naar de Snouckaertlaan zullen ko men. Want Michael Curtiz, bijge staan door William Keighley, heeft er met de mogelijkheden die Hol lywood hem hierbij open laat en het blijkt dan plotseling toch cok z'n voordelen te hebben een grootse film van gemaakt. Nu leent zich het verhaal van de le gendarische figuur Robin Hood ook wel hiertoe. Zijn wederwaar digheden vallen in het tijdperk dat in Engeland de Saksische volksgroep wordt onderdrukt door de Noimandische, wanneer de goede koning Richard met de Kruistochten is meegetrokken en zijn broer Jan hem op een gemene mariicr van de troon tracht te dringen. Dan treedt Sir Robin of Locksley naar voren, verzamelt de vrijheidlievende Saksische man nen om zich heen en vecht verbe ten voor de gelijkgerechtigheid van de Saksers en voor de rech ten van de ware koning. Wilde gevechten en spannende achter volgingen worden afgewisseld door pompeuze taferelen aan het hof van de sluwe en genadeloze prins Jan. waar een pupil van Richard prinses Marian die van Ro bin Hood is gaan houden, als zijn spionne optreedt. Olivia de Havil- land speelt deze rol op voortref felijke wijze en vindt in Erroll Flynn een stoere en sympathieke tegenspeler. De prachtige kleuren, waarin de film is opgenomen, dragen er het hunne toe bij aan „De avon turen van Robin Hood" een sterk romantische tint te verlenen. Elk werelddeel heeft een land, dat aantrekkelijk is voor toeristen. Nemen we Amerika, dan is het lo gisch, dat een toerist eerst het mo derne New York wil bewonderen. Zwitserland trekt zijn bezoekers door zijn mooie winterse land schappen en zo heeft elk land zijn eigen streek voor toeristen. De Ne derlandse Reisvereniging belegde Vrijdagavond in 's Prinsenhof een filmavond, onder de titel „Het mooiste ter wereld". In vogel vlucht voerden de opnamen ons van het ene werelddeel naar het andere. New York werd ons in al zijn pracht en praal opgediend. De schitterende illuminatie van de wolkenkrabbers en de drukke stadsdelen imponeerden de toe schouwer. Zwitserland gaf natuur lijk een beeld van dc winterspor ten, die er druk worden beoefend. Denemarken het land met zijn ty pische huizenbouw wordt vaak vergeleken met het Nederlandse landschap. Nederland mist echter het heuvelland van Denemarken. Ook Canada, het land van de zalm kwam op het linnen venster. Het groeiproces van een zalm, werd door de heer C. H. Groen, die deze rolprenten draaide, op uitstekende wijze -uiteengezet. Een attractie was het invullen van een formulier, waarop vijf vragen moesten wor den beantwoord, die door de heer C. H. Groen werden gesteld. Door nog een lid aan te brengen, komt men in aanmerking voor een van de vele prijzen. Een aardige vorm van actie, die het wel zal doen. Dansfeest in versierde Markthal Dc groots opgezette balavonden, die de Dansstudio Dan Bcarda enige malen in elk clansseizoen organiseert, zijn in onze op dit terrein waarlijk niet over matig bedeelde stad, belevenissen op zichzelf. Ook op de middensoirce. Vrij dagavond in de Markthal gehouden, heerste dc sfeer die de jongeren haast alleen nog kennén uit de dagen van vroeger. Het Radio Dansorkcst „The Melodians" onder leiding van Ben Lt- bosan verzorgde de dansmuziek. Er waren hartelijke toejuichingen voor Jan Corduwcner, voor Tonny van Hulst en later o.a. voor de trompet-Virtuoos Koos Knoop. En toen dc heren hun dame gingen halen voor de polonaise- foxtrot er waren balboekjes die. in gevuld, zon prettig gevoel van zeker heid gaven voelde Iedereen dat het een fijne, plezierige avond ging worden. De heer Bcarda, die het feest had inge leid, zorgde voor dc nodige afwisseling. Cursus „chaufferen" begint Maandag Na de Inleidende bespreking op de cursus „chaufferen" door de commissa ris van politie. G Goorhuis. is besloten de cursus Maandagavond in de thcorle- zaal van het bureau van politie te be ginnen. Er bestaat veel animo voor deze lessen Daarom heeft de commissaris gemeend lessen te houden voor vier groepen afzonderlijk. „Zorgenbrekers" op stap In het kamp „Oud-Waterloo" voerde het Amersfoortse amateur cabaret gezelschap „De Zorgenbre kers" Donderdagavond eer caba- ret-programa op voor militairen. Een en ander had veel succes. Ons garnizoen Toen onze wachtmees ter. die in Brabant ge vochten heeft met de Irene-Brigade, met ons peloton aan het marche ren was, zei hij op een goed ogenblik, dat we wel even uit konden puffen langs de kant van de weg. Dat gebeurde. We lagen languit in het gras en ke ken de rook van onze si- saretten na. De een ver telde dit en de ander ver telde dat. „Ik zal jullie eens ver tellen zei de wachtmees ter, „over die Peer uit Nij megen. die in Brabant een soldaat van de Wehrmacht gevangen nam. Hij pikte de Duitser alle onderschei dingstekenen af, die hij maar kon vinden, om ze als souvenir te bewaren. En er was er eentje by, die hij nog nooit had ge zien. Waar is dat voor?, vroeg Peer uit Nymcgen". Onze wachtmeester sprak niet zo goed Duits en ge makshalve zei hy het ant woord van de Duitser maar in het Hollands. ..Dat heb Ik gekregen omdat ik de Sicgfried-linie heb helpen bouwen", had de soldaat van Wehrmacht gezegd. De Duitser keek nieuwsgierig naar de blin kende badge op de baret vap de Hollander gn vroeg, waar dat dan wel voor was. 0, die heb ik gekregen voor het afbreken van de Siegfried-linie!" was het antwoord. IModder-wèg! Naar aanleiding van een opmerking in het Stads- venster van Woensdag j.l. vraagt een abonné ons of we de desbetreffende ge meente-instantie er op willen wijzen, dat de toe stand van een groot ge deelte van de Dorresteyn- sestce°- zó is. dat men er niet meer kan lopen zon der natte voeten en broekspijpen tc krygen, en dat fietsen onmogelijk is, omdat men puin heeft ge stort over een tamelyk grote afstand. We zijn zelf eens even naar de Dorre- stevnscstceg geweest en inderdaad heeft onze abonné gelijk. Vooral met regenachtig weer en ook op Zondag, als honderden mensen van dit weggetje gebruik maken om naar het voetballen te gaan kij ken. zijn er tal van klach ten. Is daar iets aan te doen? Nog steeds 4291 Onze voorraad tijdschrif ten voor het militair hos pitaal is in de afgelopen drie dagen aanzienlijk gro ter geworden door een grote gift van mevr. B van de Zuidsingel en van mevr. K. uit de Stephen- sonstraat. Onder dc tijd schriften bevonden zich veel buitenlandse Ook die zyn welkom. Zeer veel zieke militairen oefenen zich juist door het lezen van buitenlandse tijdschriften in vreemde talen. U weet het toch? Onze redactie speelt voor expe ditie-bedrijf! Mangel Op de hoek van de Bis- schopsweg en de Vermeer straat meent men een op lossing gevonden te heb ben voor een van de vele Amersfoortse verkeers problemen. „Zet een ver- keerszuil midden op de weg en dwing het snelver keer tot meer attentie voor deze gevaarlijke krui sing". is zeer vermoedelijk dc gedachte geweest. Het is alleen jammer dat ook hier de wielrijder de dupe wordt, want" de ruimte tussen verkeerszuil en trottoirband is nauwelijks breed genoeg voor een auto. Het gevolg is. dat bij gelijktijdige passering van dit punt door automobilist en wielrijder, laatstge noemde wordt gemangeld tussen auto en trottoir band. Verbeteren.' Of de ver keerszuil wegnemen, of trottoir smaller maken. Zy loven mee Enige tijd geleden plaatste dc NIWIN lec- tuurbussen op enkele punten in de stad. Het zyn prachtobjecten voor de vernielzucht van de jeugd. Eerst werd de lectuurbus over het oude politiebu reau belaagd. De daarop voorkomende reclames van plaatselijke winkeliers werden besmeurd en ga ten in de wanden gesto ten. Het fraaiste resultaat bereikte de lieve kinderen met de lectuurbus aan de Leusderv/eg (spoorover- gang). Daar staat nu al leen nog maar het ge raamte. Terwijl dc „jongens overzee" smachten naar wat prettige tijdschriften met een pla.atje en een praatje, maakt de Amers foortse jeugd het de schenkers onmogelijk hun tijdschriften in de bussen te deponeren. Ook de jeugd leeft mee met dc jongens overzee, maar hoe Wordt verwacht „Stadsvenster" vraagt uw bijzondere belangstel ling voor een opvoering van dc „Schelmenstreken van Scapin" in Amicitia op Dinsdagavond onder auspiciën van de Amers foortse Gemeenschap. Er is een jeugd- en een volks voorstelling. Woensdag geeft de gymnastiekvereniging „Oranje" een uitvoering m Amicitia. In de Markt hal is een cabaret-avond van de SOVA. Fraaie exemplaren op Reisduif-expositie In het gebouw St. Aechten organi seert de Amersfoortse Postduivenver eniging „De Reisduif" van 21 tot en met 23 Januari zijn verenigingstentoonstel ling. De voornaamste uitslagen zijn: Beste vogel van P. Kas. Beste oude doffer van Ch, Kraaijenbrink. Beste Jonge doffer van D. Vos. Beste oude duivin van P. Kas. Beste jonge duivin van Gebr. Labrie. Klasse I: Onbevlogen oude doffers 1. J. Scbreudering, 2 J. v. d. Burg. Klasse II: Onbevlogen oude dulvinnen: 1. Gebr. Labrie, 2. J. Veer. Klasse II: Bevlogen oude doffers tot 500 K.M.: 1. Ch. Kraaijenbrink, 2. G. ter Horst. Klasse IV. Bevlogen oude duivin- nen tot 500 K M. 1. P. Kas. 2. L Krabs- huis. Klasse VBevlogen oude doffers boven 500 K.M. 1. P. Kas. 2. Ch. Kraaij enbrink. Klasse VI: Bevlogen oude dul vinnen boven 500 K M.: 1 J v d Burg. 2. Gebr. Labrie. Klasse VII. Bevlogen jonge doffers tot 200 K M. 1. F. van Ouwerkerk. 2. J. de Bruin Klasse VIII: Bevlogen jonge dulvinnen tot 200 K.M.: 1 Gebr. Labrie. 2. J. Gazenbeek. Klasse IV Bevlogen jonge doffers boven 200 KM.: 1 D Vos. 2. Gebr Labrie. Klasse X Bevlogen jonge dulvinnen boven 200 KM: 1 P. Kas. 2 W Koenen Klasse XI: Onuitgeruide jonge doffers: 1. W. Bocgheirn, 2. J. van Walsum. Klasse XII: Onuitgeruide jonge duivinncn: 1. Ch. Kraaijenbrink. Koopman voor de rechter Wegens het uitschrijven van een gefingeerde kwitantie voor een bedrag van ruim f 4200 was de 62-jarige koopman S. B. uit Amers foort Vrijdag voo. de Utrechtse po litierechter gedagvaard. Het bleek, dat de koopman, die niet ter zitting verschenen was, tot deze daad was overgegaan om de zwarte handel in betonijzer van zijn zoon te camoufleren. De Offi cier van Justitie eiste drie maan den voorwaardelijke gevangenis straf. De politierechter wees con form vonnis. Drie maanden voor vertegenwoordiger De 39-jarige vertegenwoordiger J. B. van een Amersfoortse firma schreef een aantal valse bestelor- ders uit cn declareerde deze bij zijn patroon. Het werd ontdekt, toen een firma uit Heemstede ont kende de genoteerde goederen te hebben besteld. Vrijdagmiddag had de handelsreiziger zich wegens ver duistering en valsheid in geschrifte voor de Utrechtse Politierechter te verantwoorden, die hem deswege tot drie maanden gevangenisstraf veroordeelde. Medische Zondagsdienst Doktoren: alleen te raadplegen bij spoedgevallen: H. Boersma, Dol- lardstraat 2. tel. 5327; J. Hartog, Utr.weg 35, tel. 5469. Apotheken: R. R. Keyser, Lange straat 9, tel. 6807. Verloskundigen: A. G. F Perk, H. v. Viandestraat 2. tel. 5086: H. Vernhout, Soesterweg 232, tel. 3374. Sport Wat doen „Boys" en „Amsvorde"? Zoals wij reeds bericht hebben gaat de wedstrijd Velox-HVC, die voor Zondag was vastgesteld, niet door. AP WC speelt thuis en wel tegen RUC. Deze club kan ieder winstpunt gebruiken en zal onge twijfeld alles in het werk stellen om APWC zo goo'd mogelijk partij te geven. Of de paars-gelen in deze thuiswedstrijd hun supporters opnieuw zullen teleurstellen be twijfelen wij. Veel belangrijker dan deze wedstrijd is wat Amsvorde en Amersfoortse Boys gaan doen. Amsvorde heeft schijnbaar een gemakkelijke wedstrijd. Immers, Vreeswijk staat onder aan de rang lijst. Toch moeten onze stadgenoten een dergelijke wedstrijd niet te licht opvatten. Amersfoortse Boys ontvangt Brederodes en voor de blauw-witten geldt hetzelfde als voor Amsvorde. Ook dit is een wedstrijd, die gewonnen kan wor den. VVIJ wint van St. Boys. Quick gaat bij Voorwaarts op be zoek. Dat wordt een moeilijke wed strijd, maar het is gebleken, dat de Amersfoorters juist in dat soort wedstrijden hun beste beentje voor zetten. We vermoeden, dat WA, dat tegen Zeist speelt, morgen wel kampioen zal zijn in de APWC-af deling. Het tijdig acht slaan op de ontwikkeling van de spraak bij de kinderen onder de zeven jaar is van zeer groot belang voor de algehele ontwikke ling van de kleuters. Voor het kind de schoolgaande leeftijd heeft bereikt is het een nor maal verschijnsel, dat de kinderen hun lettervorming en zinsbouw vaak niet voldoende beheersen. Deze jaren moeten goed worden benut om de ontwikkeling van de spraak te bevorderen of in goede banen te leiden. lagere school komen, ontstaan er al Heel vaak zien de ouders (of de geraadpleegde personen) dit niet voldoende in. Uitspraken als: „Och, dat vergroeit wel," of „Zo erg is het niet, kijkt U het nog eens een paar jaar aan" zijn schering en inslag. Wanneer de kinderen dan op de Aan de spannende strijd om hel kampioenschap van de cadre-klas- I se, district Eemland, is nog geen einde gekomen. Het eerste team I van „De Gouden Ploeg", dat Vrij dagavond bij „De Vergulde Wagen" op bezoek was, behoefde slechts een 4-2 overwinning te behalen om zich kampioen te kunnen noemen. De eerste partij tussen Van der Vliet en Van der Heiden, werd een Amersfoortse overwinning. Toen Van der Vliet in de 31ste beurt met een serie van negen de eerste twee punten voo: „De Vergulde Wagen" in de wacht sleepte, stond Van der Heiden op 126. Van der Vliet 200 31 29 6.45 Van der Heiden 126 31 21 4.06 Stalenhoef nam een voorsprong. Na 18 beurten was de stand 113- 206. Toen kwam de grote omme keer, die de Soester de overwin ning kostte. De zeven daarop vol gende beurten maakte Steffen bij elke stoot meer dan zijn tegenstan der en knabbelde daardoor ook steeds meer van de grote voor sprong van Stalenhoef af. De Gou den Ploeg-speler maakte vier ca ramboles, waarna Steffen aan een serie begon die tenslotte de over winning zou brengen. Nog onver wachts. na 49 caramboles, miste Steffen en hij kwam daardoor op 290. Met grote wilskracht startte Stalenhoef, bracht het tot dertien caramboles en kon weer gaan zit ten. Steffen maakte de resterende caramboles van tien. Steffen 300 28 49 10.71 R. Stalenhoef 296 28 38 10.57 I Piet Stalenhoef zorgde ook nog voor twee kostbare punten tegen Bregman. Bregman 116 34 17 3.41 P. Stalenhoef 225 34 25 6.61 i Door deze 4-2 nederlaag kunnen j de Soesters de kampioensvlag nog niet hijsen en zijn zij afhankelijk geworden van de uitslag van de wedstrijd Ons Genoegen-Centraal, die Dinsdag in Baarn wordt ge speeld. Christian Science Society (R. H. B. S.) Thorbeckeplein 1 10 uur Ned. Dienst; 11.15 uur Eng. Dienst. Geref. Kerk (L. Vrouwestraat) 10 uur ds. W. G. Berkhoff; 17.30 uur ds. D. A. Zijlstra. (Laurens Costerplein) 9 uur dr. N H Rid derbos; 17.30 uur ds W G Berk hoff. (Tulpstraat) 9 uur ds. D H Zijlstra; 17.30 uur dr. N H Rid derbos. Geref. Gem. (Stoovestraat) 22 Januari' 19 uur de lieer van Gilst (Den Haag) 23 Januari 10 en 17 uur Leesdienst 24 Januari; 19 uur ds. Blok (Zeist). Rem. Gem. 10.30 uur ds. J. A. van Nieuwenhuijzen (Rotterdam). Ev. Luth. Gem. 10.30 uur prop. Ritsema Bos (Den Haag). Ver v. Vrijz. Herv. (Gasthuis- kerk) 10.30 uur ds. G. W B A Thoden van Velzen (Zeist) (Ge bouw Speeltuin Soesterkwartier) 10.30 uur ds. C J van Royen. Oud Geref. Gem. (Muurhuizen) 9.30 uur en 17 uur Godsdienst oefening. Maandag 24 Januari 19 uur ds. M. A Mieras (Krimpen a. d. IJssel). Vrije Evang. Kring. 10 uur de heer Selhorst (Apeldoorn). 20 uur ds. v. d. Werfhorst (Utrecht). Chr. Geref. Kerk (Willem van Mechelcnstraat) 10 en 17 uur ds. J. Drenth. Doopsgez. Gem. 10.30 uur ds. J. E. van Brakel (Baarn). Verg. v. Gelovigen (L. Nicasius- straat) 10 uur Eredienst; 17 uur pred. des Woords. Kerk van Jezus Christus v. d. Heiligen der laatste dagcit (Var- kensmarkt 11B) 10.30 uur en 17 uur dienst. Oud Katholieke Kerk 10 uur H. Mis 17 uur Vesper. Vrije Katholieke Kerk 10.30 tl. Mis. Vrijz. Chr. Jeugddienst 19 uur Herenstraat ds. Groenewegen. Ned. Herv. Gem H. Catech. Zondag 3 St. Joriskerk (Hof 1) v.m. 10 uur ds. Hadders (Jeugd dienst): nm. 5 uur ds. De Bres (Afscheid). Nieuwe Kerk (Leusderweg 110) \m. 10 uur ds. Blok; nm. 7 uur ds. Koolhaas. Emma-kerk (O. Soesterweg 131) vm. 9 uur ds. P. A. ten Haeft (Zeist): vm. 10.30 uur ds. ten Haeft (Zeist); nm. 7 uur ds. A. Steenbeek. Bergkerk (voorlopig Gymna sium) (Groen van Prinstererlaan 33) vm. 10.30 uur ds. Braakman, nm. 7 uur ds. Braakman. Kapel Zon en Schild (Utrecht- scheweg 266) vm. 10 uur ds. Bout. Rusthuis „De Lichtenberg" (Utrechtscheweg 299) vm. 10.30 uur ds. Gerritsen. Jongerendiensten. Kerk (Appel weg) vm.. 10.30 uur de heer Grimm. Wijkgebouw (L. Coster plein 14) vm. 10.30 uur de heer H G van der Meijden. Gebouw Immanuel (Tulpstr.), vm. 10.30 uur Jeugdhuis (Z. Singel) vm. 10 uur de heer H. Bijvank. Bijbellezing Donderdag 27 Jan. Wijkgebouw L. Costerplein 14, nm. 7.30 uur ds. A. Steenbeek. Gym nastiekzaal school Joan, van Diest- str. nm. 7.30 uur ds. Blok. Onder werp: Johannes 5 1930. „De rechte sabbatsviering". Filalethes nm. 7.30 uur de Eerw. Heer De Jong. Collecte Herv Bond voor Inw, Zending op G. G. Emmakerk (O. Soesterweg 131) nm. 7.30 uur ds. Koolhaas Zondagsscholen Bethel (Eemstraat 99) 10.30 11.30 uur; Chr. School Kruiskamp 1011.15 uur; Gabrie Mehenschool Plantsoen Z., 1011.15 uur; Wijk gebouw (L. Costerplein 14) 121 en 23 uur; Openluchtschool (Hobbemastr.) 10.3011.30 en 121 uur; Chr. School (Rozenstr.) 1030—11.30 uur; Filalethes (Ha vik) 23 uur; Kapel Zon en Schild 11.45—12.45 uur; Chr. school (v. Effenlaan) 1011.15 uur; Zonnebloemstraat (O.L. School) 10.3011.30 uur; Joan. v. Dieststraat (Chr. School) 1015 1115 uur; Westhill-kinderdiensten (Bergkwartier); 68 jaar 10.30, Heinsiuslaan 1. 911 jaar 10.30 11.30 uur Utrechtseweg 106. HOOGLAND vm. 10 uur ds. Jellema. Voorber. H. Avondmaal. Lokaal Aschat nm. 2.30 uur ds. Gerritsen (Amersfoort). Competitie-uitslagen Biljarten De uitslagen van de. in de afgelopen week gespeelde wedstrijden voor dc competitie van het district ..Eemland" zijn- Cadre-klassc: Vergulde Wagen—Gou den Ploeg 4—2 Eerste klasse librc Vergulde Wagen IIOns Genoegen II 6—2. Gouden Ploeg 2—Metropole 1 62. Thcomien 1Nieuwe Kei 1 44. Soest- dijk 1Leusderkwartier 1 35. Ons Ge noegen 2Zonnehcuvel 1 2—6 Tweede klasse libre A Metropole 2Vergulde Wagen 3 7—1, ODL 1—Ons Genoegen 3 2i (1 partii onbeslist): Centraal Z Leusderkwartier 2 44 Tweede klasse libre B. Metropole 3KOT 1 4I. Mid- dehvijk 1Nieuwe Kei 2 80. Gouden Ploeg 3Middel wijk 2 44. Derde kl libre A Metropole 4Soestdijk 2 6—2. Vergulde Wagen 4ODL 2 26 Cen traal 3Ons Genoegen 4 62, KOT Z Theomien 2 62 Dorde klasse libre B Leusderkwartier 3—Animo 2 2—6. Nieu we Kei 3Zonncheuvel 3 44. Ons Ge noegen 5—Tavcnu 1 41. Metropole 5— ODL 3 6—2 Derde klasse libre C: Ani mo 3—Centraal 4 4—4, DOS 2—KOT 3 62 Middeluijk 3Leusderkwartier 4 08, Zonncheuvel 3ODL 4 44 vrij spoedig kleine of grote moei lijkheden en de grondslag voor dik wijls jarenlange stoornissen is ge legd. Deze moeilijkheden zullen, eerder toe- dan afnemen, daér de leerstof steeds ingewikkelder wordt en het fundament, waarop moet worden gebouwd, niet stevig ge noeg is. Het struikelblok kan evengoed een bepaalde letter zijn. die moei lijk of slecht wordt uitgesproken, als de woord- en zinsbouw. Deze onderdelen van de spraak geven aanleiding tot schrijf- en leesfou ten. die de leerkracht en het kind extra moeite kosten bij het onder wijs. Zij kunnen een grote belem mering vormen voor het vlotte ver loop van de les en ook voor de goede opname van de te venverken leerstof. Het komt ook voor, dat kinderen beginnen met stotteren, wanneer ze op school komen. Dit kan ontstaan door de grote overgang van het gezinsverband naar het minder be schermde schoolleven, doordat ze „links" zijn en met de rechterhand moeten schrijven, maar ook door een met goed kunnen opnemen van de leerstof. Altijd echter zullen deze omstandigheden de meeste stoornissen teweegbrengen bij kin deren, waarbij dc vastheid en de weerstand niet voldoende zijn ont wikkeld. In niet geringe mate zal zich dit uiten in de spraakbeheer- sing van het kind, daar deze is ge baseerd op eer harmonische ont wikkeling van het „gehele" wezen. Omgekeerd kan men zeggen, dat een juiste verzorging van de spraakontwikkelingspenode het hele wezen van het kind beïnvloedt en de gezonde ontplooiing bevor dert. v We kunnen er dus niet vroeg ge noeg bij zijn en mogen de zorg er voor in geen geval terzijde schui ven en het alleen aan de tijd over laten om het in orde te maken. Zeer zeker zijn er gevallen, waarbij dit is voorgekomen, maar dat zijn uitzonderingen en dan pas na jaren van strijd voor de betrok kene. Kinderen hebben hulp en steun nodig en wanneer wij een beter in zicht krijgen in hun ontwikkeling, zullen we hun veel leed kunnen besparen cn hen eerder in staat stellen zich harmonisch in te scha kelen in de maatschappij. Ook de stemstoornissen, op vroe gere of latere leeftijd ontstaan, dienen met de meeste zorg te wor den bekeken en behandeld. Zij hebben een grote invloed op het doen en laten van de betrokkene en kunnen voor zijn omgeving zeer nadelig zijn. Kinderen bijvoorbeeld, bootsen de ouders, verzorgers of leraren aanvankelijk na. Spreken zij slecht of slordig dan zal dit zijn uitwer king op het kind niet missen. Kortom: Het sociale leven is uitermate gebaat bij een goede ont wikkeling en verzorging van de spraak. Het belang ervan is groter dan men wel denkt. Wanneer de opvoeders dit meer gaan inzien, zal de kinderen veel leed kunnen worden bespaard. Hoevelaken Distributie-mededeling Door werkklcding-dragcnde personen, die een zelfstandig beroep uitoefenen of werkzaam zijn in een bedrijf met 4 of minder wcrkkledingdragende werkne mers kunnen t.e.m. 29 Jan. a.s. aan- vraacformulieren hiertoe worden afge haald cn ingeleverd. De werkgevers verklaring aan de achterzijde dient door de werkgever te worden ingevuld. By indiening stamkaarten werknemers me debrengen. Kantoor geopend Dondcr- dagsvooi middags. Medische dienst Voor Zondag wordt de avtsendienst alleen \oor spoedgevallen waargenomen door dokter W. Verbeek te Hoogland. Predikbeurten Zondag 23 Januari. Ned. Herv. Kerk: 9 30 en 2.30 uur ds. J. van Amstel. Geref. Gein. Geb. „Bouwlust9.30 en 3 uur Leesdienst. Scheepstijdingen Akkrumdljk. IJmuldcn—Mobile, pass. 20 Jan. Azoren; Aldabi. Buenos Aires Rotterdam. 20 Jan. 290 mijl Zuid Las Palinas; Algorab. 19 Jan. van Basra via Muscat naar Djcddah en Rotterdam: Anncnkerk. RotterdamSydney. 20 Jan. van Bombay: Bengkahs New York Java 20 Jan. van Algiers; Erinna (T), 21 Jan. van Singapore tc Miri; Eem land Buenos AiresAmsterdam, pass. 20 Jan Kaap Verdische Eilanden. Ga el; la (T). Bahrein—Bcrre pass. 20 Jan. Malta; Gnasterkerk. BciraAmsterdam. 20 Jan van Momzambique; Ittersum, AmsterdamLobito.20 Jan. te Las Pal- mas: Jacob Cats 20 Jan van Narvik naar Rotterdam, alwaar 25 Jan. verw ■<Iiofontein 20 Jan van Beira naar Zanzibar; Kota Gcdc. 20 Jan. van Port Said. Java—New York: Laurcnskcrk. Calcutta—Rotterdam 20 Jan. Van Mar seille; Lombok, 19 Jan van Bombay pear Koweït; Ovuia (T) 20 Jan van Singapore naar Hongkong. Rempang. 18 Jan van Los Angelos naar Balbao: Reinlersz, Rotterdam—Java. pass 20 Jan Minicoy: Ro.tl New YorkJava, 20 J'.nn te Madras; Sumatra Java—Am sterdam, 20 Jan van Port Said: Slo- terdijk, JavaNew York. 20 Jan te Phuket Thkamuek, Singapore—Buenos Aires 21 Jan. te Mombassa- Van Osta- de Amsterdam—West Indic. pass 20 Jan Azoren; Volendam, 21 Jan. van Melbourne r^ar Sydney alwaar 23 Tan. verwacht: Waterman. Jav.a—Rotterdam, 20 Jan. 14 30 uur van Port Said; Win- sum LibrevilleAmsterdam. 20 Jan. van Dakar Willem Ruys pass. 20 Jan. 16 uur Gibraltar. 22 Jan. 8 uur te Southampton verwacht; Alcor. 20 Jan. van Rotterdam te Porto Alegre Alhe- na. 19 Jan. van Buenos Aires naar La Plata; Alp'hard. Porto Alegre—Rotter dam 20 Jan. te Bahi.a: Boisevain 21 Jan van Montevideo naar Santos. Ho- dcl. 19 Jan van Rotterdam tc St John; Hugo de Groot. 20 Jan. van New Orle ans naar Kaapstad; Maeoma (T). 24 Jan van Las Pledras tc Rotterdam ver nacht Omatn iTi 20 Jan van Faha- heel naar Singapore; Parkhaven 21 Jn van Antwerpen te Montevideo; Pr. Maurits Torrevieüa—Oslo pass. 21 Jan, Goeree: Prins Willem II 21 Jan. van Trinidad tc Pucrio Cabello: Riouw 20 Jan van New York naar Halifax- Ta- rakan MakassarAmsterdam 21 Jan. van Port Said. Farnjsum. wordt 1 Fcbr van Houston te Foterdam verwacht: Wocnsdrecht (T) 20 Jan van Texas City te Purf.cct.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2