Ook het Tandheelkundig Instituut kent grote moeilijkheden Zullen tollen Maartensdijk spoedig verdwijnen? Er is maar weinig tijd over voor moeder de vrouw BEVIN EN SCHUMAN IN GESPREK Te weinig patiëntente veel studenten en een verouderde inrichting Bij 't publiek niet voldoende bekend Theodor Plievier in ons land 4 MET WANHOOP OP HET GELAAT loopt een oude Griekse boeren vrouw te zoeken vaar enkele bezittingen. Haar huis is een ruïne ge worden toen guerilla-troepen van de communistische generaal Markot en de strijdkrachten van de regering verleden week drie dagen vochten om het bezit van het stadje Naoussa. Grenswijziging Veenendaal komt binnen afzienbare tijd tot stand fT-i ij bereid in overweging te nemen, in hoe- W 62f V Ïeuten-Maarssen verre het gewenst is de aandacht van de gemeenten in deze Provincie te vestigen In ons nummer van 15 Jan. J.l. heb ben wij hét Afdelingsverslag van de Prov. Staten gepubliceerd op de begro ting voor 1949. Thans is het schriftelijk antwoord van Ged. Staten verschenen, waaraan wij het volgende ontlenen: Dat de wet tot herziening van de re geling der prov. financiën niet het sum- mun geeft van hetgeen gewenst is, met name dat niet meer met de zgn. behoeftefactor rekening is gehouden en de tijdelijkheid der regeling niet is vast gelegd. is een omstandigheid, welke ook Ged Staten onderschrijven. Deze pun ten hebben dan ook hun aandacht ge had en zij hebben zich gewend tot de minister en tot de Staten-Generaal. In het licht van het voorstel tot ver laging van het opcentental op de hoofd sommen der grondbelasting klemt de wenselijkheid weder des te sterker om de reserve ter nivellering van belas tingdruk te bezitten. Indien de reeds enige tijd geleden kenbaar gemaakte ministeriële bedenkingen zouden zijn vervallen of. zo nodig, zouden blijken overwinbaar te zijn, is toekomstige ge bruikmaking van de reserve ten behoe ve van de stabiliteit in de belastinghef fing zeer wel denkbaar. Dat de Provincie niet aan het einde is van haar sociale en culturele zorg. wordt door Ged. Staten erkend. Het gaat er echter om te midden van de zorg voor vele niet altijd parallel lopende, Ja soms tegenstrijdige belangen het voor het ogenblik verantwoorde midden te tref fen. Nu naar globale schatting de kleine huizenbezitters buiten beschouwing ge laten het kleingrondbezit in dit Ge west het grootgrondbezit met zeker niet minder dan 20% overtreft, zal het voor deel van belastingverlaging voor een zeer aanzienlijk gedeelte ten goede ko men aan de klelngrondbczittcrs. Ook- de algemene betekenis van belas tingverlaging in deze tijd mag niet on derschat worden. Met hun Ambtgenoten der andere Ge westen hebben Ged. Skaten bij de Re gering stappen gedaan tot verdere ver hoging van het aandeel, hetwelk uit de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting aan de Provinciën wordt uitgekeerd ten behoeve van de tertiaire wegen. Niette min dient te worden bedacht, dat men welicht zelf een veelvoud van de huidi ge uitkering het vraagstuk nog niet zou zijn opgelost. Het mede met do motie-Ploeg ver band houdende overleg met de Regering over de tollen te Maartensdijk bevindt iich in een vergevorderd stadium. Het overleg met de Minister mag een be vredigende oplossing doen verwachten. Ged. Staten betwijfelen, of het aanbe veling zou verdienen de plassen nabij Westbroek met stadsvuil te vullen. Stadsvuil toch is geschikt voor verwer king tot zgn. compost een meststof, waaraan tegenwoordig steeds meer aan dacht wordt besteed. Het stemt tot voldoening, dat met de voorgestelde subsidies algemeen werd ingestemd. De voor- en nazorg, hulp ten behoeve van onvolwaardigcn en steun voor kraamccntra zijn reeds in bepaalde zin en mate in de provinciale belang stelling betrokken. Ged. Staten zijn do-China en Malakka, zodra er in die landen een eigen, stabiele re gering zal zijn gevormd. De enorme betekenis van zo'n pact springt in het oog (wij Nederlanders zijn er in dubbele zin onmiddellijk bij be trokken) en dat wij hier te doen hebben met een van de belangrijk ste achtergronden van de debatten in de Veiligheidsraad over de In donesische kwestie en van de Don derdag in New Delhi geopende Aziatische conferentie moet zonder meer, dunkt me, duidelijk zijn. Hoe ver de voorbereidingen over zo'n regionaal pact voor Zuidoost- Azië al gevorderd zijn, weet ik niet. Wel heeft een correspondent van Associated Press bericht, dat ze al een heel eind zouden zijn opge schoten, maar ik waag het te be twijfelen, of hij het bij het rechte eind heeft; mijn idee was veel meer. dat de Aziatische conferentie voorlopig naar de vorming van een neutraal blok tussen de Sowj et- unie en hei Westen zou streven. Hoe dit zij, in ieder geval zou Be- vm tegen Schuman met nadruk hebben gepleit voor het Engelse standpunt, dat de bona fide,- d.w.z. niet-communistische, nationale be wegingen in Zuidoost-Azië door de mogendheden van het Westen die nen te worden gesteund. Ten slotte heben de beide minis ters het ook nog gehad over het Nabije Oosten. Vermoedelijk heeft Bevin een poging gedaan om Frankrijk voor zijn politiek te win nen, wat niet onbelangrijk zou zijn, aangezien Frankrijk een van de drie leden is voor de commissie van bemiddeling, die door de jongste Al gemene Vergadering der Ver. Na ties is ingesteld en daarin, gezien de samenstelling ervan, zoals ik al eerder heb opgemerkt, missclv' zelfs wel een beslissende stem heeft. Minister Schuman daaren tegen heeft zijn collega ie kennen gegeven, dat Frankrijk geen be zwaar had om Israel de facto te er kennen, een mededeling, welke sindsdien door de Franse regering reeds is bevestigd. op de mogelijkheid van intercommunale samenwerking met betrekking tot de sociaal-hygienischc zorg. De ïegionale voorziening in volkscredietbehoeften Is een aangelegenheid ten aanzien waar van Ged. St. taak noch draagwijdte voor de Provincie kunnen peilen. De be schikbaarstelling van studiebeurzen aan begaafde Jonge mensen betreft een zaak, waartegenover zu niet onsympa thiek staan. Hun houding daaromtrent zullen zij dan ook nader bezien Ter zake van steun aan het Utrechts Stedelijk Orchcst is niet van een pro vinciaal belang sprake. Krankzinnigenverpleging Om de vrije gestichtskeuze bij de krankzinnigenverpleging niet in gevaar te brengen is het zaak zodanig positie te kiezen, dal de gemeentebesturen geen geldelijk belang hebben bij de keuze van gesticht voor een patiënt, zodat ook in dat verband een mogelijke beïnvloe ding van die -keuze achterwege kan blij ven. .Gelet op het te verwachten ver loop der verpleegprijzen (minimaal rond 880.—). kan cüt bij een gemeentelijk aandeel, groot 875.In de kosten van verpleging van een armlastige krank zinnige. worden bereikt. Het restant der kosten zal dan door de Provincie moe ten, worden gedragen. Dit betreft ge zien dc naai raming hoogste verpleeg- prijs van 1425.per jaar per patiënt een bedrag van ten hoogste 550. Het ter sprake gebrachte systeem van het provinciaal fonds overeenkom stig aan dat. hetwelk ln Gelderland werkt heeft de aandacht van het College. Hoewel ook Ged. St. efficiency in het beheer der Willem Arnisz-Stichtlng voorstaan, bestaat geen mogelijkheid ant beheer zo dit nodig mocht zijn te beïnvloeden. Ten aanzien van de leeg staande verpleegruimte hebben Regen ten medegedeeld, dat het in hun bedoe ling ligt die ruimte zo spoedig mogelijk weder dienstbaar te maken aan de ver pleging van geesteszieken, zodra de per soneelsbezetting zulks opnieuw mogelijk maakt. Regenten zijri van mening, dat het in afwachting daarvan niet wel mo gelijk is aan een gedèclte van de gebou wen een andere bestemming te geven- De behoefte voor Ged. Staten aan steun van commissies van bijstand heb ben zij tot op heden nog niet gevoeld. Zij menen, dat dc wijze, waarop het be stuursapparaat is georganiseerd, in. het algemeen de toets der critiek kan door staan. Nopens de coördinatie tussen de Pro vinciale Planologische Dienst, het op punt van oprichting staande Economisch Technologisch Instituut en andere in stellingen merken Ged. Staten op. dat hun streven geheel op die coördinatie was en nog is gericht. Zij menen, dat de juiste vorm en/of voorwaarden daar toe zijn gevonden. Grenswijziging De samenvoeging van gemeenten is uiteraard een onderwerp, hetwelk niet behoort tot de taak. waarop het verkeer tussen Prov. en Ged. Staten betrekking heeft. In dit verband wijzen Ged. St. er op. dat ook herziening van de pro vinciale grens in eerste instantie wijzi ging en/of opheffing van gemeentegren zen zou betekenen. Ten aanzien van do grenswiJziging-\ ecnendaal leven zij in de verwachting, dat deze binnen afzien bare tijd tot stand zal komen. Dc bepaling van het provinciaal volu me op 2100 woningen houdt uiteraard nauw verband met dc toestand der volkshuisvesting in dit Gewest, vergele ken bij elders. Ged. Staten hopen ln de loop van dit jaar gehoor te geven aan de opgeko men stemmen tot het houden van een of meer excursies voor de leden van Prov. Staten. De tolgaarderswoning te Jutphaas zou in aanmerking kunnen komen om te zijner tijd tot dienstwoning voor de op deze weg towcikgcstelde wegwerker te worden bestemd. Geen tariefsverlaging De P.U.E M. heeft voor zich zelf Ged. St. geloven terecht uitgespro ken. dat tariefsverlaging onder de hui dige omstandigheden ongewenst zou zijn. Het vraagstuk van dc onrendabele ge bieden staat bij de vennootschap in aan dacht. Zi.i heeft besloten zich stelselma tig daarmede bezig te houden, waarme de een bedrag van 1 200.000.is ge moeid. De materiaalschaarste vormt evenwel een beletsel tot algehele uit voering, zodat allereerst die buurtschap pen voor aansluiting ln aanmerking ko men, waarbij met liet beschikbare ma teriaal het grootst mogelijk aantal ge gadigden wordt geholpen. Het komt Ged. St. in het algemeen al was het slechts uit tactisth oogpunt niet juist voor „druk" op de Rege ring uit te oefenen ter zake van de salarisposltic van het provinciaal per soneel. Op het ogenblik is het in elk geval aangewezen dc definitieve afdoe ning door de Min. van Binn. Zaken van de herziening van de bezoldigingsrege ling voor de ambtenaren dezer Provin cie af te wachten. De tuberculosc-sterfte is afnemende en de nieuw ontdekte t b c-patiënten ver keren in het algemeen in minder ern stige toestand dan enige Jaren geleden. Dc Slichting tot rhcumatiekbestrijdlng overweegt de opening van een bureau te Amersfoort i De acti\ltcit vnn Ged. Staten blijft ge richt op de drinkwatervoorziening van de zgn. onrendabele gebieden. Het wel dringendst om een oplossing vragend probleem is dat van Snelrewaard/Lin- schoten. Bij de Provinciale Planologische Plenst ligt hc-t m de bedoeling nieuw streek- planwerk te gaan aanvatten. Een ontwerp Is aanhangig voor een weggedeelte van Vleuten in de richting van Maarssen. Indien de aanleg daar van tot stand zou komen, zou een ge deelte van de onderhavige weg wel eens een onbelangrijke landweg kunnen wor den. T.a.v. de Haar-' en Bisschopsweg zeg gen Ged. Staten overweging toe. worden gelet op de coördinatie van de onderscheidene afdelingen, die het onderwijs in de tandheelkunde kent zoals de conserverende (het aanbrengen van vullingen ln tanden en kiezen), de prothese (het vervaardigen en plaatsen van kunstgebitten, kroon- en brugwerk) de orthodontlsche (het rechtzet ten van gebitten) en de chirurgi sche afdeling. En bij deze moeilijkheden, veroor zaakt door het te grote aantal stu denten en het niet steeds voldoende aantal patiënten, komt dan nog de Het Tandheelkundig Instituut te Utrecht waar dc toekomstige tandartsen hun practische opleiding krijgen, heeft te kampen met grote moeilijkheden, die hoewel verschillend van aard toch nauw met elkaar samenhangen. Deze moeilijkheden vloeien, kort gezegd, voort uit het teruglopen van het aantal patiënten en het toenemen van het aantal studenten. Beide ver schijnselen stellen de leiding van het Instituut voortdurend voor problemen, wier oplossing dikwijls nog in de weg wordt gestaan door de inrichting van het gebouw, dlc helaas niet voldoet aan de behoefte en aan de eisen van deze t(jd. In onderstaande uiteenzetting worden dc moeilijkheden nader belicht. Van de dag af, waarop de Zie kenfondsen tandheelkundige hulp gingen verschaffen aan hun vrij willig en verplicht verzekerden, is het aantal patiënten, dat het In stituut bezoekt, geleidelijk terugge lopen. Misschien voelden velen het als een bezwaar, dat de behandeling aan het Instituut meer tyd in be slag neemt dan bij een tandarts, omdat de studenten uiteraard hun werk geregeld moeten onderwerpen aan de oontröle verricht door assi stenten. die in de behandelzalen toezicht houden. Dit is noodzake lijk om de uitvoering te doen be antwoorden aan de gestelde eisen, waarmede ook de patiënt gebaat is. Toch verliest dit door de patiën ten gevoelde bezwaar veel van zyn waarde, als men bedenkt, dat er by de behandeling rekening mee wordt gehouden door en dit geldt in het bijzonder voor de patiënten, die buiten de stad wonen aan elke behandeling zoveel zorg en tijd te besteden, dat het aantal keren te rugkomen" tot een minimum wordt beperkt. Doch nog andere maatregelen zag dc leiding van het Instituut zich genoodzaakt te nemen; toen de Ziekenfondsen aan de verzekerden kunstgebitten gingen leveren tegen vergoeding van de helft van de prijs, moest zij gaan .concurreren", met als gevolg, dat op het ogen blik aan het Instituut protheses (kunstgebitten) worden verstrekt tegen vergoedingen, die beneden dc kostprijs van het gebruikte mate riaal liggen. En dat is nu eenmaal niet te vermijden, omdat de studen ten deze moeten vervaardigen terwillc van hun practische oefe ning. Behalve de volledige kunstgebit ten zijn ook van even. zo niet gro ter belang de gedeeltelijke prothe ses omdat deze. althans in moderne uitvoering, volgens geheel andere principes worden gemaakt. Op de eerste plaats wordt als eis gesteld, dat een partieel kunstgebit geen schade masr veroorzaken aan de na tuurlijke tanden. Het is bekend, dat de z.g. plaatprotheses waarbij de kunsttanden aan een plaat van rub ber of kunsthars bevestigd zijn de vatbaarheid voor tandbederf en het los gaan staan door overbelas ting bevorderen. Om dit nu zo veel mogelijk te vermijden wordt, in plaats van een plaat, als basis een licht geconstrueerd metalen ge raamte gegoten, dat het tandvlees slechts voor een klein gedeelte be dekt en de natuurlijke tanden, voor zover de bevestiging dit niet nood zakelijk maakt, vrij laat. Dit meta len geraamte, .frame", wordt naar het model van de kaak gegoten uit speciale legeringen van half-edele metalen, die uit het buitenland (voornamelijk de Verenigde Sta ten) moeten worden ingevoerd. Daarnaast is vooral van belang het z.g. kroon- en brugwerk, de vervanging van een verloren ge- gane tandkroon, waarbij het moge lijk is om met gebruikmaking van twee steunpunten een tussengele- gen ruimte op te vullen: een brug. In al deze behandelingen voorziet het Ziekenfonds niet. zodat de leiding van het Instituut wat de toeloop van patiënten betreft, geen reke ning hoeft te houden met concur rentie. Het blijft echter de vraag in hoeverre het publiek met al deze mogelijkheden voldoende op de hoogte ls om er gebruik van te ma ken. Te veel studenten Omdat in de laatste jaren de be langstelling voor de tandheelkundige studie aanmerkelijk steeg en mede als gevolg van de vertraging in dc bezettingsjaren het aantal studen ten sterk vermeerderde, kreeg het Instituut een overbelasting, die het uiterste vergt van mensen en ma teriaal. Enorme moeilijkheden rijzen bijvoorbeeld alleen al bij het demon streren van de verschillende behan delingen zowel bij modellen als bij patiënten die in verband met de geringe afmetingen van het ge bit. slechts vrucht afwerpen als de groep, waarvoor gedemonstreerd wordt, klein is. Een docent zal dus eenzelfde behandeling dikwijls moe ten herhalen, wat tyd energie en veel personeel eist. Om niettemin een verantwoord, theoretisch en practisch onderwys te kunnen ge ven, zijn de studenten daarom on dergebracht in een aantal groepen, die- elkaar afwisselen. Dat lijkt een voudig, in werkelijkheid vraagt het echter een weldoordachte, nauwkeu rige organisatie, omdat tevens moet beperkte, reeds weer verouderde in richting van het gebouw, waarin het Instituut is gevestigd. Doch hierin komt, naar verwacht mag worden, eerlang verbetering. Op het programma staat een ver nieuwing van de inrichting, zodra met een proefstelling op kleine schaal voldoende ervaring is opge daan. Bovendien is binnenkort een niet onbelangrijk aantal moderne uitrustingen voor een der praktl- kantenzalen te verwachten, ten dienste van de verst gevorderde studenten. Het blijven echter slechts gedeeltelijke verbeteringen, maar de leiding verwacht, dat in de Vijf en tachtig patiënten kunnen tegelijk geholpen worden in de gro te behandelzaal van het Tandheel kundig Instituut te Utrecht. En toch blijven er stoelen leeg. omdat het aantal patiënten geleidelijk is teruggelopen. toekomst ook het gebouw zal wor den uitgebreid, zodat zij dan de noodzakelijke ruimte en outillage zal hebben verkregen om het onder wys te brengen ln de richting van het naaste doel; een Tandheelkun dig Instituut, dat aan de eisen van deze tijd voldoende beantwoordt! Theodor Plievier, die beroemd is geworden door zijn boek „Stalin grad" vertoeft enkele dagen in ons land en heeft in Amsterdam de pers gelegenheid gegeven hem vra gen te stellen mits deze niet gin gen over de politiek. Plievier ver telde hoe zijn boek (dat nog altijd niet in het Russisch is vertaald!) en dat samengesteld is uit documen taire gegevens, het meest gelezen boek is dat sedert 1945 in Duitsland werd gedrukt. De Duitse literatuur is overigens volgens hem sinds 1934 van geen noemenswaardige betekenis meer. Het feit, dat door de splitsing van Duitsland geen cultureel centrum meer aanwezig is, zou hiervan een der oorzaken kunnen zijn. Volgens hem berusten de geruchten over het bestaan van een „Paulus-ar- mee" in de Oostelijke zone, welke hij pas kort geleden verliet, op pu re fantasie. Mogelijk heeft het co mité „Vrij Duitsland", na Stalin grad in Rusland opgericht om te ijveren voor de vrede, ook nog ver dere politieke aspiraties gehad, maar het is enkele weken na het einde van de oorlog opgeheven. Sommige leden hebben bij de Rus sische autoriteiten een zeker ver trouwen verworven en vervullen thans leidende functies in Oost- Duitsland. Plievier heeft geloof in de Duitse jeugd, dia de periode der apathie thans wel definitief heeft overwonnen. Zijn mening over de tegenstelling OostWest hoopt hij binnen niet te lange tijd te publi ceren. (Dat hij zijn domicilie van Oost- Duitsland naar de Franse zone (München) heeft verlegd, geeft misschien een vingerwijzing nopens zijn huidige standpunt). Na het aan de macht komen van Hitler is deze zoon van een ras echte Amsterdammer, in Amster dam geboren, die in 1914 bij de Duitse marine in dienst trad om haar in 1918 als communist te ver laten, uit Duitsland naar Rusland uitgeweken. In '45 keerde hij naar Duitsland terug. Hij werkt momen teel aan een toneelstuk en aan een nieuwe roman. En zijn opvatting is, dat de Europese volkeren zowel economisch als cultureel naar een nauwe samenwerking hebben te streven. Televisie-amateurs in Utrecht Utrecht, Vrijdag (Van een onzer redacteuren) p\E televisie-amateurs In Utrecht vormen nog slechts een klein groepje. LS Het zijn een stuk of Hen doorgewinterde radio-experts, die zich na de oorlog, toen meer technische gegevens, schema's cn ook onderdelen uit het buitenland kwamen, op de televisie zyn gaan toeleggen. Tezamen hebben deze tien Utrechters vier zelf gemaakte ontvangers ln gebruik. Die staan bij de heren Jansen in de Van Koetsveldstraat; Dc Graaf, in de Van der Mondestraat; Hartsuyker in de Biltstraat en Dons aan de Springweg. Tot het bouwen van een zender hebben zjj het nog niet gebracht. Die hebben alleen de Groningse amateurs; in Amsterdam en Rotterdam bleef het tot dusver by plannen voor een amateur-zender. Bij slechte „condities" niets te beginnen De experimentele uitzendin gen, die Eindhoven drie maal per week geeft, worden slechts opgevangen door een honderdtal Philips-employé's (die fabrieks- toestellen in bruikleen hebben) en door eon nog onbekend aan tal amateurs in ons land, die ge bruik maken van hun zelf ge fabriekte toestellen. Philips-on derhoudt met deze employé's, maar ook met de amateurs, een zeer prettige en ook waardevolle correspondentie. Er worden berichten uitgewisseld over de kwaliteit van beeld en ge luid, over de afstand waarop ontvan gen wordt en ook over de aard van de „condities" op het ogenblik van de uitzending. Van de „condities" hangt enorm veel af. Wat de condi ties eigenlijk zijn? Dat zijn tal van bekende en onbekende factoren, die televisie-ontvangst beïnvloeden. Het is met een „verrekijk-toestel" soms al net als met een klein kind. Wanneer men er iets bijzonders van wil laten zien. vertikt 't het. Het is al dikwijls voor gekomen, dat een amateur, die avond aan avond prach tige „signalen" van Eindhoven had binnen gekregen en eindelijk zijn kennissen wel durfde uitnodigen om het wonder te komen aanschouwen, op het crilieke moment geen goede verbinding kon krijgen. Als dan de hele nieuwsgierige schare in de ver duisterde kamer niets anders te zien krijgt dan wat groene kronkels en trillingen op het fluorescerende schermpje, dan komt het hoge woord er uit bij de nerveus aan zijn instru menten morrelende amateur: „Het zijn de condities, die niet deugen!" De ene keer is er te veel bewolking, de andere keer te weinig, soms re gent, sneeuwt of hagelt het of er hangt onweer in de lucht. Dat zijn dan enkele van de bekende oorza ken. Over de onbekende moeten zij wel zwijgen. Maar aan de „con dities" ligt het steevast, als er iets mislukt. Nu zijn de condities in on ze stad in de eerste plaats zo wissel vallig, omdat de afstand Utrecht- Eindhoven te groot is voor een nor male televisie-ontvangst. Op 30 December heeft Eindhoven de uitzendingen onderbroken. Begin Februari komt Philips pas weer „in de lucht". De amateurs hebben dus op het ogenblik geen ontvangst. Dat wil echter niet zeggen, dat ze met telvisie-vacantie zijn gegaan. Nu er niet geluisterd en gekeken én geen rapporten geschreven be hoeven te worden, hebben de ama teurs weer even tijd om de nodige verbeteringen aan hun toestellen aan te brengen. Ze gaan de „condities" te lijf. zo gezegd. De een bouwt een extra versterkertrap in, nummer twee wijzigt een schakeling en weer een ander verhoogt zijn antenne. Want hoe hoger antenne, hoe beter ontvangst. Aan de Biltstraat woont een televisie-amateur, die zijn anten ne vier en twintig meter hoog heeft. Het is de radio-handelaar H. Hartsuyker. die zich eerst speciaal voor het televisie ge luid (frequentie^modulatie) in teresseerde. doch nu ook een goede beeldontvanger heeft ge bouwd. Kort geleden zijn drie technici van Philips een hele dag bij hem op bezoek geweest en toen ze weg gingen, namen ze, wat men noemt, hun „petje" voor hem af. De heer Hartsuyker ls één van die mensen, wier „hobby" tegelijk hun beroep is, zodat men hem eigenlijk geen amateur, maar experimenteer- der zou moeten noemen. Zozeer gaat hij in zijn hobby op, dat de dokter, die vindt dat hij overwerkt is, hem heeft aangeraden het maar eens een beetje kalmer aan te doen. Maar Hartsuyker zit volkomen in de ban van de televisie. Nooit heeft Wanneer komt zender in Hilversum? De N.V. Van der Heem in Den Haag waar o.a. de Erres-radio- toestellen vandaan komen, zal zich nu ook gaan voorbereiden op de productie van televisie- ontvangers. Ter ondersteuning van de proeffabricage zal men een 567 lijnen proefzendertje bouwen. Een bof dus voor de Haagse amateurs. Voor de Utrechtse belangstel lenden is het wachten nu op 'n proefzender in Hilversum, die, naar algemeen gehoopt en ver wacht wordt, dit jaar „in de lucht" zal komen. Het interim-rapport (met voorlopige adviezen) van de Ne derlandse Televisie-commissie, is spoedig te verwachten. hij een middelbare radio-school of zelfs een ambachtsschool bezocht. Al zijn kennis vergaarde hij door zelf studie. Op zijn elfde jaar had hij al zijn zelfgemaakte kristal-ontvanger. Twee jaar geleden was de werking van de televisie nog zo helder als koffiedik voor hem. Maar nu staat in zijn werkplaats, behalve een ama teur-radiozender, een zelf-vervaar- digd televisie-apparaat. En omdat ér de laatste weken niets te ontvangen is, werkt hij 's avonds druk aan een nieuwe meetzender, waarmee hij in Februari weer zijn ontvangst nauw keurig kan controleren. Of hij Zondags ook „amateurt?" „Nee", luidde het antwoord. „Dan gaan we wandelen, op visite of naar de bioscoop. De Zondag is voor moeder de vrouw!" VAK EN „HOBBY" ZIJN EEN. De werkplaats, die hij overdag voor zijn beroep nodig heeft, gebruikt de heer Hartsuyker 's avonds voor zijn plezier. Hier is hij bezig met zijn nieuwe meetzender voor televisie ontvangst. Aan de wand enige kaarten van radio-zendamateurs (uit alle fleien van de wereld), met wie de heer Hartsuyker verbinding had. IJ selmeer- werken De Zuidelijke polders kosten 330 millioen De minister van Verkeer en Wa terstaat deelt in zijn memorie van antwoord t.a.v. het Zuiderzeefonds mee, dat een snelle inpoldering van het IJsselmeer op het ogenblik, in verband met de precaire toestand van 's lands schatkist, niet mogelijk ls. Intussen deglt hij mede, dat ter voorbereiding van een verdere in poldering 900.000 meer is uitge trokken dan aanvankelijk was be raamd. De kosten van de verdere inpolde ring zijn ongeveer 180.000.000, ter wijl met het in cultuur brengen on geveer 150.000.000 Is gemoeid. Rond acht jaar na het begin van deze in poldering kan het nieuwe land in cultuur worden gebracht. Tussen de twee nieuwe Zuidelijke inpolderingen komen brug-verbin- dingen. I K heb nog geen gelegenheid ge had om aandacht te geven aan het bezoek, dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Schuman. een week geleden aan zijn Engelse collega Bevin heeft gebracht en toch is dit een gebeurtenis geweest, waarvan de betekenis voor West- Europa zeer groot moet worden genoemd. Laat ik beginnen met te zeggen, dat het hoog tijd werd, dat Bevin en Schuman een serieuze poging deden om eikaars standpunten te begrijpen en om de Engelse en Franse politic* zover te coördine ren, want het is een feit, dat Lon den en Parijs in de 31/? jaar, dat de oorlog nu achter ons ligt, een heel eind van elkaar verwijderd zijn geraakt, de pacten van Duinkerken en Brussel ten spijt. Hoever die verwijdering ook in de publieke opinie al was gegaan, bleek bij de gelegenheid van Schumans bezoek, waaraan nl. door de Engelse pers, met uitzondering van een paar van de grootste bladen, zoals de Times en de Manchester Guardian, maar betrekkelijk weinig aandacht is gewijd. Voor zover we kunnen nagaan uit de hartelijke sfeer, waarin de onderhandelingen zijn gevoerd Schuman heeft persoonlijk een bij zonder gunstige indruk in Engeland gemaakt en uit de mededelin gen, welke de Franse minister aan de pers heeft verstrekt zijn col lega Bevin was blijkbaar te zeer in beslag genomen door de reacties op zijn Palestina-politiek om zich met de pers op te houden zijn de be sprekingen in Londen een groot succes gewees*. Niet alleen zijn de problemen, waarmee elk van de beide landen in de wereld te wor stelen heeft, zeer openhartig be sproken en grondig bekeken, maar al pratende zijn Bevin en Schuman tot de overtuiging gekomen, dat hun standpunten inzake die kwes ties, die beider landen rechtstreeks- raken, niet zo vaak noch zo ver uit eenliepen, als zij van te voren wel gedacht hadden, zodat een coördi- natie van beider politiek zeer wel mogelijk zou zijn. Dit geldt in het bijzonder voor Duitsland. Schuman is in Parijs teruggekeerd met de overtuiging, dat het Foreign Office begrip toont voor de Franse angst voor eigen veiligheid en dat de Britse rege ring, ook al bestaan er tussen Lon den en Parijs zeker nog wel ver schillen in zake dc kwesties van de herstelbetalingen en de demonta ges, het in beginsel met de Franse regering eens is, dat Duitsland, ook al streeft men naar een behoorlijk levenspeil voor het Duitse volk en ook al is men bereid de eventuele Duitse regering een zeer grote mate van zelfstandigheid te geven ook reeds vóór er een definitief vredes verdrag tot stand komt, toch nooit meer een grote politieke, laat staan militaire, macht in Europa moet kunnen worden. P^EN tweede punt, dat Bevin en Schuman heeft bezig gehouden, is het probleem van de Westeuro- pese Raad geweest. Het Foreign Office voelt, zoals bekend, weinig voor dat Europese parlement en zeker niet voor het geven van wer kelijke bevoegdheden daaraan, ter wijl tot dusver dp Franse regering zich juist als de kampioen voor zo'n Westeuropese volksvertegenwoor diging heeft gedragen. In deze is het waarschijnlijk Schuman, die concessies heeft gedaan. Het voor stel. dat de Engelse delegatie in de studiecommissie te Parijs deze week heeft gedaan, dat wel het be ginsel van een Westeuropees parle ment aanvaardt, maar daaraan slechts geringe bevoegdheden wil toekennen en tegelijk Straatsburg, de stad op de grens tussen de Franse en de Duitse cultuur als zetel van de Westeuropese Raad naar voren brengt, maakt althans de indruk van een compromis, dat uit de besprekingen van Bevin en Schuman te voorschijn is gekomen. Een derde Europees probleem, dat in Londen aan de orde is ge komen, is Italic geweest. Hierbij is het in de eerste plaats om de kwes tie der voormalige Italiaanse kolo niën gegaan, een vraagstuk, waar over de Grote Vier het tot dusver niet eens zijn kunnen worden, dat daarvoor volgens bepalingen van 't vredesverdrag met Italië is voor gelegd aan de laatste Algemene Vergadering der Ver. Naties, die er echter niet aan toegekomen is en deze netelige materie dus tot haar volgende zitting, welke op 1 April te Lake Success begint, heeft uit gesteld. Na de gesprekken van Bevin en Schuman heeft men in Parijs de indruk, dat de Engelse mammaaam» door ia prof. dr. C. D. J. Brandt minister, die tot dusver hardnekkig geweigerd heeft om toe te stem men in een teruggave van Tripol- danië aan Italië zulks zowel op gronden van aan de inheemse be volking gedane beloften als uit strategische overwegingen heeft toegezegd, om zijn standpunt in deze nog eens te overwegen. In dit verband is het misschien niet on belangrijk even op te merken, dat de Italiaanse gezant in Londen tij dens het bezoek van Schuman op zijn post is teruggekeerd met voor stellen van zijn regering bij zich om aan de Arabieren in Tripolita- nië onder een eventueel Italiaans opperbestuur een grote mate van autonomie te geven. Tegelijk heb ben Schuman en Bevin het ook ge had over een mogelijke toetreding van Italië tot de Westeuropese Unie en/of tot het Atlantische Pact. De Franse minister zou hierbij tc ver staan hebben gegeven, dat Frank rijk bereid was deze toetreding te bevorderen. Volgens de Neue Züricher Zeitung zou hij intussen niet verder zijn gegaan dan deze mededeling, omdat hij wel wist, dat men in Engeland er voorlopig wei nig voor voelt om Italië in het ver dedigingsstelsel van West-Europa op te nemen, aangezien dit land, waarvan de bewapening door het vredesverdrag binnen zeer enge grenzen wordt gehouden, voor zijn eventuele bondgenoten eerder een last dan een voordeel zou zijn. BEVIN en Schuman hebben het ook over andere vraagstuk ken dan de Europese gehad. Ook Azië is aan de orde geweest, zowel het Verre als het Nabije Oosten. Wat Zuidoost-Azië betreft hebben zij het geheel over de mogelijkheid van een nauwe samenwerking tegen het opdringende gevaar van communistische kant, dat de Fran sen in Indo-China en de Engelsen in Malakka trouwens reeds aan den lijve hebben ondervonden of nog ondervinden. Over deze samen werking, die o.a. zou kunnen be staan in een gezamenlijk bestrijden van de wapensmokkel, zijn beide ministers het spoedig eens gewor den. Vermoedelijk echter zijn deze besprekingen nog veel verder ge gaan en hebben Bevin en Schuman het ook gehad over de plannen, die er bestaan voor het vormen van een regionaal verdedingspact voor de Pacific en de Indische Oceaan. Dit pact, dat gedacht is als het verlengstuk van het Atlantisch Pact en dat cie volgende stap van het Westen in de koude oorlog moet zijn, zou de volgende staten moeten omvatten: de Ver. Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Nederland. India, Pakis tan, China (als er tegen die tijd tenminste nog een niet onder Sov jet-invloed staand China bestaat!), terwijl er nog plaatsen werden opengehouden voor Indonesië, In-

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4