Niet slank, toch elegant! Drie jaar vrede ontwrichtte het Berlijnse verkeer grondig AKKERTJE r Besteedt uw vleesrantsoen zo goed mogelijk Russische ij sberen in ruil voor Nederlandse apen Chefarine„4 Benenwagen" enige vervoermiddel waarvan men zeker is Medische hulp in Indonesië nog onvoldoende Zaterdag 22 Januari 1949 5 Wat de oorlog niet vermocht: ren'andcre1 pieken dc2e van huis £aat om zich naar en Columbus Dp kant ,'cec.vcn' «n krulSins van Marco Polo raio* De kans, dat hp komt, waar hij moet zijn of als hii er inderdaad komt nog (pd heeft om te doen, wat hij van plan was. kan op hoogstens vpitig procent worden geschat, zo gedesorganiseerd cn Zr kh verkeersmiddelen. Daarom is "e bcnenwagen" hoen BerHjners V°rm Va" vervoer v00r do" trie mil- Het klinkt misschien vreemd maar wat zes jaren oorlog niet hebben kunnen doen, namelijk het Berlijnse verkeer grondig in de war sturen, dat hebben drie jaren vre de wel tot stand gebracht. Er zijn twee hoofdverkeersmiddelen. Het ene is de ondergrondse, de zoge naamde ,,U-Bahn", die geëxploi teerd wordt door de gemeente. We gens stroomgebrek wordt z\j in de Westelijke sectoren 's avonds om zes uur gesloten. Het tweede mid del van vervoer is de bovengrond se de „S-Bahn" die door de Rus sen wordt beheerd. Deze rijdt tot middernacht, is betrekkelijk be trouwbaar, maar af en toe hebben de Russen de aardigheid haar Slechts tot aan de grenzen van de Westelijke sectoren te laten ryden. Verder z\jn er een handjevol bussen en een paar taxi's, maar veelal kun nen deze wegens gebrek aan ben zine niet rijden. Voor particuliere wagens wordt in het geheel geen benzine beschikbaar gesteld. Door de militaire actie in Indo nesië zijn thans nog grotere gebie den voor de Rode Kruis-teams ont sloten. Elf teams zijn in deze nieu we gebieden ingezet. Met de afde ling Indonesië van het Nederlandse Rode Kruis en de Palang Merah Indonesia, (het Indonesische Rode Kruis) worden in Djokja bespre kingen gevoerd om te komen tot een federaal Indonesisch Rode Kruis. De directeur van het Nederland se Rode Kruis, de heer A. van Em- den, heeft dezer dagen mededelin gen gedaan over de actie „Hulp aan Indonesië". De berichten welke uit Djokja, Golo, Blora, Assahan Ta- panuli, Oost-Java, Bantam en Ban dung binnenkomen, meldden alle, dat de bevolking bedreigd wordt door gebrek aan geneesmiddelen en door ondervoeding. Een team heeft per week om. tien tot twintig duizend kininepillen nodig. Per dag wordt er per kampong één ons Sal- varsan verbruikt (het geneesmid del tegen framboesia) en een kilo Salvarsan kost f 11.000.Thans werken in Indonesië 24 artsen, 300 verpleegsters, 143 verpleeghulplen en een vijftigtal apothekers-assis tenten, analysten, technici en ad ministratieve krachten. Dit aantal is nog te gering. Vooral het tekort aan doktoren doet zich voelen. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst wekt daarom dokters op om naar Indo nesië te gaan. Het groot aantal art sen, dat opgeroepen wordt voor de militaire dienst, is echter oorzaak, dat in Nederland slechts weinig artsen gemist kunnen worden. De aanmelding van verpleegsters is bevredigend. Doch ook de finan- Als haringen in een ton Men zou denken, dat er om al deze redenen geen beweging in Ber lijn zit. Niets is minder waar. De mensen staan als haringen in een ton in de wagens van de S-Bahn. Z\j leven op dc dienstregelingen van de U-Bahn. Zij lopen ongeloof lijke afstanden. Sommigen houden er handkarren op na paarden zijn er niet, want daarvoor is geen voedsel waarmee ze'elkaar af halen en om de beurt voortduwen. En zo leggen zij elke dag een af stand van 10 tot 20 kilometer af om naar en van hun werk te ko men. Dit geldt vooral voor de be woners van de Westelijke sectoren, die in de Russische zone werken. De S-Bahn en de U-Bahn zijn niet bepaald gezellig, want er is geen licht in. Af en toe schiet er een vrouwegil of een mannenvloek uit de duisternis. Dan heeft iemand haar of zijn tas gestolen, waarin wéLt brood of andere levensmidde len zitten. Onder deze omstandig- ciële steun van het Nederlandse heden is de traditionele beleefdheid volk kan niet worden gemist Het Nederlandse Rode Kruis heeft een speciale girorekening geopend, nr. 8540, ten name van het hoofdbe stuur, waarop giften kunnen wor den gestort. De eerste gift van f 50.000 is reeds binnen maar dit is nog lang niet voldoende om alle noodzakelijke genees- en voedings middelen aan te schaffen. Men kan ook giften zenden per brief of briefkaart gericht aan het hoofd bestuur van het Rode Kruis. Deze briefkaarten kunnen gefrankeerd worden met postzegels tot een be drag van f 1.De P.T.T. betaalt de waarde boven de frankeerkosten terug aan het Rode Kruis. Advertentie neem een van de Duitse man voor de vrouw verdwenen. Niemand staat op om een vrouw te laten zitten. Men staat zelfs zijn plaats niet onmiddellijk meer aan een Invalide af. Er is een tyd geweest, dat men slechts had te roepen: ,,Ik ben invalide", en de zitplaats was er. Maar de passagiers zijn reeds te dikwijls voor de gek gehouden en het is nu zover, dat men zich eerst goed van de invali diteit overtuigt, alvorens zijn men selijke plicht te vervullen. De luidsprekers op de stations braken zonder ophouden een stroom van woorden uit, meestal om de mensen aan te manen, toch vooral met zo te dringen en te du wen. Het is riskant om gevangen te zitten in een menigte, die zich uit alle macht naar de deur van de laatste S-trein dringt en ongeluk ken komen herhaaldelijk voor. De S-Bahn is in vrij goede staat en ge niet daarom de voorkeur. De U- Bahn is echter grondig verwoest tijdens de straatgevechten tussen de Rusen en de Duitsers vlak voor de capitulatie. Een groot deel van het traject is nog onbruikbaar en daarom kost een reis, die vroeger 20 minuten duurde, tegenwoordig soms 3 uur, hoofdzakelijk als ge volg van het feit, dat men herhaal delijk moet overstappen. En de dienstregeling is een farce. Het lijkt op Italië, waar een aansluiting een „samenloop van omstandigheden", een toeval, genoemd wordt. In het midden van de wagens van de U- Bahn zijn geen lussen meer, zodat men ieder ogenblik over elkaar heenvalt. Hooglopende ruzies zijn daar dikwijls het gevolg van. Op straat wordt alles gebruikt, wat maar wielen heeft. Oude vrachtauto's door mannen of vrou wen getrokken zijn een dagelijkse verschijning in Berlijn. Poppen wagens als zodanig bestaan niet meer. Dit speelgoed moeten de kin deren ontberen. Duizenden worden er gebruikt om hout uit de bossen rondom de stad mee aan te voeren. En in de kinderwagens wordt nog heel wat meer vervoerd dan alleen maar babies Prokofiefs werk weer gecritiseerd Volgens Radio-Moskou heeft de vereniging van Sowjet-componisten als haar oordeel uitgesproken, dat Sergei Prokofief in 1948 „met helemaal op peil" was. Prokofief heeft, evenals de com ponist Sjostakowitsj, bij herhaling het verwijt van „formalisme" moe ten horen en van „beïnvloed te zijn door de moderne bourgeoismuziek van Amerika en Engeland. De radio verkondigde verder, dat Prokofief in zijn nieuwe opera „De geschiedenis van een echte man" zijn vroegere houding niet had opgegeven, maar dat hij nu aan een ballet werkte, dat een groot succes zou kunnen worden. Dit ballet is gebaseerd op Bazjofs „verhalen uit de Oeral" en tekent het menselijk streven naar schoon heid en vreugde om het volk te dienen. De vereniging van Sowjet-com ponisten meldde verder de goede ontvangst van Sjostakowitsj' mu ziek b\j de film „De jonge Garde". Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek waren er in Ne derland op 1 Januari 1949 naar schatting 80.000 motorrijwielen, 88.000 personenauto's, 68.500 vrachtauto's en 4,750 autobussen. Op 1 Augustus 1939 waren deze cijfers respectievelijk 72,338, 68,294, 52,387 en 3943. MET EEN RUK AAN EEN KOORD onthult Pandit Nehroe, eerste mi nister van India, een levensgroot portret van Mahatma Gandhi, dat hem is aangeboden door de Kunstgemeenschap te Calcutta, tijdens een bezoek dat de premier kort geleden aan deze stad bracht. AL is iedere huisvrouw langza merhand wel ingesteld op het huidige vleesrantsoen, toch blijft het voor haar een moeilijke vraag, hoe het over de gehele week te verdelen. Het is onmogelijk iedere dag vlees te geven, hoe geliefd het als onder deel van onze warme maaltijden en als boterhambelegging ook wezen mag. Wat is de waarde van vlees? In één ons vlees komt gemiddeld voor 20 gram eiwit; verder bevat het fosfor- en kalkzoutenj welke no dig zijn voor de vorming en instand houding van ons beenderenstelsel, en ijzer en koper, die nodig zijn voor het bloed. In alle soorten vlees komt voorts vitamine B voor. terwijl spe ciaal de lever zeer rijk is aan ijzer, koper en vitamine A, en ook nog vi tamine C bevat. Met al die voortreffelijke be standdelen is echter het vlees in onze voeding nog niet onmisbaar. Er zijn gelukkig heel wat levensmidde len, die het in voedingswaarde kun nen vervangen. 6 dl. melk kan volle dig de plaats van 100 gr. vlees inne- OM goed gekleed te gaan, is het heus geen vereiste slank te zijn. Belangrijker is om opzichtige stoffen te vermijden en een goed patroon te kiezen, zoals bijv. van het hier afgebeelde model. Het smalle taillestuk, dat de geplooide gedeelten verbindt, maakt de figuur langer en slanker. Het patroon hiervan is aan ie voorbaan getekend, om u duidelijk te laten zien op welke hoogte het komt, maar het moet natuurlijk los geknipt worden. Het heeft bij het eerste model een knoopsluiting. Tegen de voor- kanten zet u een belegde van 4 cm. breed en brengt op de mid- denvoorlijn knopen en knoopsgaten aan. Bij fijnere stoffen kunt u beter drukknoopjes nemen. We verbinden de voorbanen, na ze van figuurnaadjes voorzien te hebben, eerst met de geplooi de gedeelten en stikken dan pas het taillestuk op, waarbij we desgewenst een rug ceintuurtje meenaaien. De plooistukken worden op de schouder tot 7 */2 cm. ingerimpeld en driemaal doorgestikt met een tussenruimte van S mm. Het gestreepte ge deelte in de tussenzetbaan is het patroon voor het grondvormpje van japonstof of voering, dat we van binnen onder de bovenkant van het baantje naaien om het in vorm te houden. In de taille van de rugbaan wordt het aangegeven gedeelte van de achternaad tot 6 cm. ingerimpeld. De rugschouders even inhouden. De mouwdelen verbinden, waarbij we het aangegeven gedeelte licht inrimpelen. Het onderschietje van het split wordt gevoerd. De kop van de mouw wordt door bijschuiners (elk van 2 cm, stofverbruik, de laatste iets minder) ingenomen en met de binnennaad op het tekentje vallend ingezet. Bij het tweede model is het taillestuk aanéén geknipt (de overslag vervalt dus), en eerst met de plooistukjes en de tussen zetbaan verbonden om er dan de voorbanen op te stikken. We laten in de lin kerzijnaad tussen de teken tjes een split voor trek- of drukknoopsluiting open. Desgewenst zou u ook het taillestuk van andere stof kunnen maken. Bij een bovenwijdte van 112 cm. heeft u nodig voor het eerste model 4.20 m. zijde of soepele wollen stof van 90 breed, voor 't twee de 3.45 m. en 75 cm. andere stof. Kijkt u vóór het knip pen even of de lengte naar uw zin is? Dit model is ook zteer geschikt voor een avondjapon met lange rok, als u de zijlijnen van het patroon naar onder toe een 20 cm. langer maakt. ELLA BEZEMER. V.. men, evenals 60 gr. magere kaas. Ook peulvruchten kunnen, in combinatie met aardappelen, heel goed inplaats van vlees worden gegeven. En verder is er dan nog het „goud van de zee": de vis, die zeker eens in de week (liever nog vaker) op ons menu hoort voor te komen, daar dit kostelijk voedsel vlees in voedings waarde evenaart. Toch blijft het daarbij zaak, om ons vleesrantsoen zo goed mogelijk te besteden. Voordelig in bonnen is bijv. gehakt, daar men dit met brood kan aanvullen tot een portie voor twee keer. Van paardenvlees krij gen we op onze bonnen anderhalf maal zoveel als van andere vlees soorten; het is uitstekend vlees, sma kelijk en mals en nog rijker aan ijzer dan bijv. rundvlees. Rolpens, waarvan men op één bon 160 gram kan kopen, smaakt bij ver schillende groenten heel goed. Le verworst is zeer voordelig, men krijgt drie ons op één bon van één ons; ook wordt er leverworst zonder bon verkocht. Ze kan in plakken ge bakken worden, of in dobbelsteentjes gesneden door stoofpot gemengd; ook smaakt ze zeer goed in aardappel koekjes of soep. Hetzèlfde geldt voor bloedworst. Varkensvlees is momenteel de duurste vleessoort. Dit prijsverschil houdt geen verband met de voe dingswaarde. die bij varkensvlees niet hoger is dan bij andere vlees soorten. Rund-, kalfs- en lamsvlees zijn zeker even goed. Heeft men een groot gezin, dan is vlees aan één stuk voordeliger te verdelen dan klein vlees. Ten eerste trekken er bij het braden naar ver houding minder sap en voedingsstof fen uit en bovendien kan het. vooral wanneer het koud is, zeer dun wor den uitgesneden. Bij klein vlees moet men er wel rekening mee houden, dat door langer braden of stoven dan nodig is, het vlees steeds meer krimpt en uittrekt. Hierbij tot voorbeeld een vlees verdeling over een week, waarbij 50 gram van het vleesrantsoen wordt bestemd voor boterhambelegging (alles per persoon). 1 dag koud vlees. 35 gr., 1 dag peulvruchten, 1 dag rolpens 80 gr. (rantsoenbon 50 gr.), 1 dag vleeslo ze maaltijd met melkgerecht, 1 dag gehakt (40 gr.) met brood aange maakt. 1 dag vis. 1 dag soep of stoof pot met 25 gr. vlees. Of: 1 dag runderlapje. 50 gr., 1 dag gebakken bloedworst. 1 dag ge hakt (40 gr. met brood), 1 dag vis, 1 dag stamppot met worst 30 gr., 1 dag vleesloze maaltijd met melkgerecht of kaas, 1 dag leverworstkoekjes, 100 gr. 30 gr. rantsoen). YT7EET je 't nu goed. Takkie? zei moeder. Bij Danissen op 't hoekje twee pond suiker en een ons thee en wat nog meer? Een pak havermout zei Takkie. Juist, zei moeder, een pak haver mout. En Takkie ging op weg naar de kruidenier, met haar grote bood schappentas. Ze wist het nog pre cies toen ze bij meneer Danissen in de winkel stond, want ze kon heel goed boodschappen onthou den. Het winkeltje was zo gezel lig met al die bussen en dozen en het rook er zo lekker. Toen de kruidenier alles had ingepakt, betaalde Takkie netjes uit de bruin leren portemonnaie en kreeg een toffee. Toen stopte ze de zakjes goed weg in de grote tas en ging de winkel uit. Kijk, wie stonden daar op de hoek? Lientje en Corrie. allebei uit haar klas. We hebben een springtouw, zei Lientje, ga je mee eventjes? "k Moet naar hui met de bood schappen, zei Takkie. Kom nou meid. een kwartiertje maar. Och, het was eigenlijk te verleidelijk en Takkie ging mee. Ze zochten een stil zijstraatje en daar ging het hoor. Van: In, spin, de bocht gaat in. Uit, spuit, de bocht gaat uit. Takkie kon het zo goed. Zij kon het beste touwtjespringen van allemaal en voor ze er erg in had, was het ineens heel laat geworden. Zeg, ik moet weg, hoor. J6 wat is het laat. Waar is m'n tas? O, lieve help, waar was de tas gebleven? Waar heb je hem dan neerge zet, vroeg Corrie. In het portiekje daar. Ooooh, huilde Takkie, hij is weg. Ze hebben hem meegenomen. Nou durf ik niet naar huis. Laten we eerst nog eens zoe ken. zei Lientje. En ze zochten en ze zochten in alle portiekjes en op alle stoepen, maar de tas was nergens meer te vinden. we gaan mee, hoor, naar je moeder, zei Corrie. 't Is onze schuld dat je bent gaan touwtjespringen. Kom maar. En ze liepen ieder aan een kant van de schreiende Takkie en zo kwam het drietal erg verslagen en verdrietig bij moeder aan. Nu, dat viel helemaal niet goed. Ten eerste was moeder al vre selijk ongerust geweest, de hele middag en nu kwam daar die on deugende Takkie zonder bood schappen. Je lijkt wel een kind van vier jaar, zei moeder boos. Hoe kun toch zo onvoorzichtig zijn en m n goeie tas met al die kostelijke dingen verliezen. En de porte monnaie ook nog. Akelig kind! Boe-hoe-hoe, huilde Takkie. De twee vriendimW.jes dropen maar af en Takkie ging in een hoekje van de hulskamer zitten huilen, cn hoopte dat moeder weer goed zou worden, maar moeder trok haar mantel aan en zei: Kom mee, we gaan samen naar Danis sen. Ik moet -toch suiker hebben en jy mag niet alleen meer bood schappen doen. Toen ze samen in de winkel kwamen, moeder nog altijd boos en Takkie nog altijd in tranen, toen stond daar meneer Danissen achter de toonbar.k en zei: Daar is de kleine meid. die haar tas heeft verloren. Wat, zei moeder, is hij dan te recht? Een joi.gen kwam er mee aan, zei kruidenier Danissen. Hij had hem gevonden in het straatje en aan do zakjes zag hij dat het boodschappen uit onze winkel waren. Hier is de tas. Asjeblief. Takkie lachte door haar tranen heen. En 's avonds toen moeder Tak kie naar bed bracht zei ze: Zal je nooit meer spelen, als je bood schappen moet doen, Tak? Nooit meer, zei Takkie slaperig. TVTAAR naar Theodoortje bij de kapper THEODOOR moest naar de kapper want zijn haar was veel te lang. Laat maar knippen, zei hij dapper Kom maar op, ik ben niet bang. of de kapper hem wou villen: Ik wil naar m'n moesje toe! Theodooroch, Theodoortje zei de kapper, luister, heus, ik knip heus niet in je oortje en ik knip niet in je neus! Heel alleen ging hij naar in de heren-kapsalon. Wat een ingezeepte kinnen/ Al die heren in een pon! Kijk, daar zat die Theodoortje in een grote witte schort en hij zei parmantigHoor es niet te lang en niet te kort. Goed, meneer, zei kapper binnen Alle heren kwamen kijlccn en ze vonden hem een sul cn dat lieten ze ook blijken, want ze riepen: Flauwe knul! Toen zei Theodoor verlegen hikik ben niet flauw hoor, ik! hik ik kan cr heus wel tegen knip maar raak, hoor kapper, hik. Kramme K NIP-knap-knip cn toen het komt in ord*. In een wip n "1aar w en daar kwam hij met zijn kammen en een schaar van knlp-knap- knip. TOEN is Theodoor gaan pillen hard paan gillen: HUii en Hoeoeoe klaar was zeiden alle heren: Mooi zie je wel, dat het niet naar was? Theodoor gaf fier een fooi. en zei heel erg trots: Dag kapper morgen komt mijn kleine zus die Is ook verschrikklijk dapper. Goed hoor, zei de kapper, BUS Uit de Boekenmolen Vijftien Nederlandse apen uit „Klants die rentuin" te Valkenburg zijn Donderdagmiddag per vliegtuig de grote reis begonnen naar hun toekomstige woonplaats Moskou. De vijftien apen, alle bavianen, hebben deze verande ring van lucht te dan ken aan het streven van de directeur van de Nederlandse dierentuin, om een zo groot moge lijke sortering van die ren te hebben. Hij is er in geslaagd met de Moskouse dierentuin een overeenkomst aan te gaan, waarbij de apen en een aantal andere dieren worden geruild tegen enige Russische ijsberen, kamelen, her ten en stekelvarkens. Deze dieren, dertien in getal, zijn reeds per schip onderweg van Moskou naar Neder land. De apen reizen in een speciaal voor hen vervaardigde kist met een Skymaster naar Stockholm. Vandaar gaan ze naar Helsinki en hier worden zij overgenomen door een vliegtuig van de Rus sische luchtvaartmaat schappij „Aeroflot", die de uit Valkenburg af komstige apen naar Moskou brengt. Het heeft heel wat voeten in de aarde ge had. alvorens de trans actie tot stand is geko men, en toen het een maal zo ver was, kwam op het laatste ogenblik een kink in de kabel, omdat de Russische maatschappij weigerde dieren te vervoeren. Een telegram naar Mos kou deed de Russische luchtvaartautoriteiten van inzicht veranderen en zo konden de apen Donderdag onbevreesd in het toestel plaats nemen. De kist, waarin de apen worden vervoerd, is zo geconstrueerd, dat deze zonder be zwaar enige uren bij een koude van vijftien of meer graden op het vliegveld kan staan, zonder dat de tempe ratuur „binnen" noe menswaard verandert. Voor luchtziekte be hoeft men niet bevreesd te zijn, want het is ge bleken, dat apen hier van nimmer last onder vinden. De directeur van de dierentuin was per soonlijk bij het vertrek aanwezig en daar hij wist hoe de apen het in hun. klein vertrek met dubbele wanden zullen hebben, kon hij onbezorgd afscheid van hen nemen. Een „Conny" KLM-Constella tion boven, in en onder de wol ken. Een der zeer vele uitstekende illustraties van het boek „Ons Schiphol" „Ons Schiphol" Een zonnige zomermiddag: U wandelt met vrouw en kroost langs de enorme hangars van Schiphol cn luistert be langstellend wij hebben toch alle maal veel Interesse voor dc luchtvaart en zijn ln ons hart allemaal trots op do KLM naar wat dc gids vertelt: ..Dat is een DC-3. daar staat een DC-G en verderop, bij de verkeerstoren, wordt juist een Lockheed-Constellation klaar gemaakt om op te stijgen." En dan kijkt U toevallig naar het ge zicht van uw vijftienjarige zoon cn U weet meteen: hij is „weg" van die hele „vliegerij" Geen woord ontgaat hem van wat de gids zegt. Als het groepje, waarbij U behoort, haar de verkeersto ren wandelt en daar juist aan de Conny het troetelnaampje van de Constel lation het vertreksein wordt gegeven, draait uw zoon zich naar U om en zegt met een stralend gezicht: „Wat een prachtbedrljf, hè. vader I Ik zou er wel veel meer van willen weten!" Die kans ls er nu: Leonard do Vries die al zo veel grotere jon gens heeft blij gemaakt met zijn gezellig geschreven technische boeken heeft bij de uitgeverij ..Dc bezige bij" een boek doen uitgeven onder de titel „Ons Schipho 1". Uw zoon kan daar in 'vrijwel alles vinden wat hij van de luchtvaart cn onze nationale luchthaven wil weten. Ook in dit boek loont Leonard de Vries zich weer de uitstekende verteller die bij bleek te zijn ln zijn „roman" „De Jongens van de hobby-club". Ook in ..Ons Schiphol" Reen droge opsom ming van technische feiten, maar do geschiedenis van twee Jongens en een meisje die een paar dagen mogen rondneuzen op Schiphol. Zo vrij als zij dat kunnen kan uw zoon het niet, want de vader van het meisje ls een ambte naar, die heel wat in dc Schlpholse melk heeft te brokkelen. Maar wat uw zoon niet allemaal te zien kan krijgen vertelt Leonard de Vries hem wel. En. eerlijk bekend, ook voor ons ouderen, die nog altijd vol bewondering om hoog kijken als er zo'n glanzende KLM- machlne over ons hoofd davert, valt cr ln dit boek nog heel wat te lezen cn.... te leren. Tc lezen en.... te zien. Want „OnS Schiphol" is met tientallen foto's prach tig geïllustreerd. Temidden der kampioenen (N.V. Amsterdamseho Boek- en Cou rantmij, Amsterdam.) Het was niet te verwonderen dat Joris van den Bergh's „Temidden der kampioenen" een vierde druk zou beleven. Velen zullen deze herdruk met vreugde begroeten. Het boek ls dit ook ten volle waard. Muziek- en filmcentrum in Rotterdam De Rotterdamse Kunststichting licctf een plan ingediend voor de bouw van een groot muziekcentrum. De gemeente wil daarvoor do benodigde grond ter waarde van drie millioen gulden be schikbaar stellen en wel het terrein, begrensd door de stationsboulevard, de Westersingcl. de Kruisstraat en liet Theaterplein De concertzaal zal 2000 plaatsen bevatten, voorts zijn ge projecteerd een zaal met 750 plaat sen voor kleinere orkestultvorin- gen cn recitals, een zaal met 375 plaat sen voor kamermuziek cn voordrachts kunst en leslokalen voor conservato rium. een gehoorzaal met 150 plaatsen inbegrepen, alsmede zalen voor een dansschool en voor de kunststichting zelf. De grootste zaai zal ook voor ten toonstellingen kunnen dienen. Er komt ook een commercieel ge deelte. Daarin zijn gedacht cn bios cooptheater een journaaltheater. een cabaret, een hotel, restaurant, winkels, kantoren, flats cn een rijwielstalling De bouwkosten worden begroot op f 27.600.000. Het Instituut voor perswetenschap in Amsterdam wordt op Dinsdag 8 Fe bruari officieel geopend. Tegen dc ex-inspecteur van do Com pagnie Internationale des Wagons Llts W. K.. de vorig jaar grote partljpn le- vcnsmlddclcnbonnen verduisterde. ls anderhalf Jaar gevangenisstraf getflst. Combinatie van 4 geneesmiddelen tegen griep. De werkzame bestanddelen van Chefarlne „4" zijn sluk voor stuk al beroemd ge worden als krachtige middelen ter voor koming en Ier bestrijding van griep. Maar in de juiste verhouding tezamen in één tablet verenigd is de werking nóg krachtiger. Elk labiet bevat Chcfarox, zodat zelfs de gevoeligste maag toch □iet van streek raakt. TEGEN PUNEN EN GRIEP 20 TABLETTEN f 075

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 5