eens Het meesterschap hier en in 't buitenland Muziek geneesmiddel voor geesteszieken Wist U dit? 6 Zaterdag 22 januari 1949 P F-Y revolverschot, gelost door de bruid, was het sein dat de huwelijksplechtighe den voor luit. Eli Strungo, een Israëlische officier en zijn in Turkije geboren bruid, Dina, die dienst doet in het Israëlische vrouwen korps, waren begonnen. Het huwelijk werd met militair ceremonieel voltrokken in een militair kamp bij Haifawaar het paar elkaar ontmoet had. J2 IJ de verkie- zingen in Ja pan gaat het al precies zo toe als hier Grote bor den langs de we gen vertellen de stemgerechtig den over de goede hoedanig heden van de verschillende partijen. Op de foto zien wij Toshio Oda, die er heel modem met een auto op uit trekt, om propaganda te maken en die zich zo probeert een zetel in de Japanse rijksdag te veroveren. Zijn chauffeur, die geheel rechts staat, schijnt de redevoering al eens eerder te hebben gehoord. iSÉMlSiitfii E tulband, die deze helicopter van de Amerikaanse marine op deze foto draagt ontstond, doordat de fotograaf b{j de landing van dit vliegtuig zijn lens enige tijd liet openstaan, waardoor de gehele baan van de navigatie-lichten op de uit einden van de schroef op de gevoe lige plaat werd vastgelegd. /N Engeland wordt dit model van de Queen Elizabeth ver vaardigd, dat spoedig in de etalage van het kantoor van de Cunard-White Star lijn te New York zal prijken. Het is gehakt uit een 200 jaar oud blok wit mahonie-hout van zeven ton. Het model, dat geheel op schaal is gemaakt, telt 900 las sen, 1700 patrijspoorten en 2000 paaltjes, waar aan 650 meter draad werd verwerkt. Er zijn 26 reddingsboten, die opgehan gen zijn aan met de hand vervaardigde davits. Er zitten 20 lagen verf op, gedekt door een laag vernis. t Smaakt naar meer, zei de beer Fï E 21-jarige Joyce Walker uit South- IS wark ligt al enige tijd in het zieken huis. Haar trouwplannen wilde zij hier voor niet opgeven en zo werd deze week de bruid per brancard naar de kerk ge bracht waar het huwelijk met Sidney Britton werd voltrokken. Fi E garderobe van U de elegante vrouw moet de ouderwetse gratie paren aan de vlotte lijnen, die de mo derne tijd eist. Dit aardige hoedje heeft een rand, die zacht van het voor hoofd omhoog golft. Het is van zeegroen vilt en afgewerkt met veren. De haardracht is de nieuwe „kort-knip". FT ET is alles plastic wat de klok slaat tegenwoordig. -* Onze fotograaf kiekte deze aller-charmantste Ame rikaanse jonge dame in haar kleedkamer, waar alles van plastic is, behalve de jongedame zelf natuurlijk en haar stralende glimlach. Kousen, japon, schoentjes, hoeden, alles wat u op deze foto ziet is vervaardigd uit kunststof. 28. 31-26, 22x31; 29. 26x37. 18-22!: 30. 36-31, 12-18. 31. 31-26. 7-11; 32. 47-41. 8-12: 33 41-36 (de enige zet. Op 37-32 volgt 24-30: enz. met dam) 33. 3-8: 34. 35-30, (wanhoop, maar er is niets beters bijv.: 34 37-32. (A) 22-27!!; 35. 32-21 16x27; 36. 42-37, gedw. 18-23: 37. 37-32'. gedw. 11-15; 38. 32x21. 16x27. en wint door de dreiging 27-32; enz A) 34 37-31 22-27!!; 35. 31x22, 18x27; 36 42-37, 11-17!! (dreigt 27-31; 17-21; enz.) 37. 37-32 (dus gedw.) 6-11!!: 38. 32x2i, 16x27; en weer wint zwart door de dreiging 27-32 enz 34. 24x35: 35. 33x24, 20x29; (en zwart heeft een stuk méér bij goede stelling, zodat de rest vanzelf gaat) 36 39-33 19-24; 37. 44-39. 35x44; 38. 39x50 13-10: 39 45-40. 19-23; 40. 37-31, 8-13. 41 31-27. 22x31; 42 26x37. 11-17; 43 37-32, 17-21: 44. 42-37 21-27; 45 32x21, 16x27; 46. 43-39 6-11: 47. 39-34, 11-17; 48, 50-45, 17-21: 49 48-42. (Wit verdedigt zich met een moed. eèn be tere zaak waardig) 49. 21-26; 50 40-35 29x40; 51. 35x44. 15-20; (de dam- zet door 26-31; 27-32; 24-29; 23-29; 14- 20; 13-19; enz liet wit nog kans tot redding) 52 44-40. 14-19: 53 25x14, 19x 10; 54. 40-34, 26-31; 55 37x26, 27-32; 56. 38x27, 23-29; wit geeft op. Schaakrubiek onder leiding van J. VTSSER Onder leiding van B. SPRINGER De weg naar het kampioenschap is tegenwoordig een lange weg, want deze loopt via plaatselijke en provinciale voor- en eindstrijden. Deze eliminaire wedstrijden zijn' thans weer in volle gang. De voorwedstrijd om het kampioen schap van Den Haag bracht tegenover elkaar Diederik en Van Slein. Laatstge noemde moest winnen om zich in de eindstrijd te kunnen plaatsen en het volgende zéér levendige partijtje was daarvan hei resultaat. C. C. J. Diede rik (wit)Th. J. van Stein (zwart). 1. 32-28. 17-21; 2 37-32. 11-17; (inlei ding tot de ,,Roozenburg"-opstelllng) 3. 31-27. 6-11; 4. 34-30. 1-6; 5 30-25. 19-23; (gooit het roer om en keert naar klas sieke wegen terug. Roozenburg speelt gewoonlijk 18-22 x 22; enz.) 6 28x19, 14x23; 7. 25x14 10x19;. 8 33-28. 21-26; (op 5-10 volgt 27-22. 38-33. 39- 34, enz. met dam) 9. 41-37, 5-10; 10 39-33. 10-14; 11. 40-34. 4-10; 12. 44-40, 17-21; (direct 15-20 verliest door 28-22 enz dam) 13. 43-39. 15-20; 14. 49-43 10- 15; 15. 34-30, 20-24. 16 50-44. 14-201; 17. 30-25? (zeer belangwekkende en ook sterker js 28-22. waarna het spel In het rijk der onbegrensde mogelijkheden is aangekomen) 17. 9-14!!; 18. 37-31, 26x37; 19, 32x41. (wel gedwongen, daar anders de witte stand vastloopt) 19. 21x32!!; 20. 28x37, 23-29; (een loffelijk zoeken naar verwikkelingen. 12-17 gaf overzichtelijker spei en bracht ook voordeel) 21. 37-32. 18-22? (beter was 12-17. Na 36-31 komt zwart nu in moeilijkheden) 22. 32-27? (geeft biijk van een foutieve opvatting. Op zijn beurt had wit door 36-31 moeten trachten de zwarte korte vleugel vast to leggen) 22. 22x31; 23. 36x27 12- 18; 24. 41-37. 7-12; 25. 46-41 2-7; 26 41-36. 11-17, 27. 37-31. 17-22!! (heel" verleidelijk is 17-2. Dat bracht echter geen voordeel, bijv; 27 17-21??; 28. 27-22! 18x27; 29 31x22, 12-18; 30. 33-281, 18x27; 31. 39-34!. 8-12; (of?) 32 34x23. 13-18: 33. 43-39!. 18x29; 34 35-30!. 24x35: 35. 38-32. enz. met voordeel voor wit. Van beide spelers mooi berekend!) te scheutig of de buitenlanders te gul zijn met de titel „meester". Dat der halve in meestertournooien fouten ge maakt worden, die in onze ogen aller minst ..meesterlijk" genoemd mogen worden, is even duidelijk. Men spele b v. de partij Galia—Spanjaard Luzern 1948, eens na. De 32-jarige Galia is de huidige Oostenrijkse kampioen, o.a. liet hij sterke meesters als Lokvenc. Grün- feld en Miiller onder zich. Wit: Galia. Zwart; Spanjaard 1) c4 c5 2) Pf3 Pc6 3) d4 cdl; 4) Pd4: Pf6 5) Pc3 d6 6) Re2 g6 7) 0—0 Rg7 8) Pb3 00 9) f4. De opening was dus Siclli* nans (Drakenvariant). een opening, die reeds tienduizenden malen op de we reld gespeeld is Strategisch doe'.; door zetten, resp. beletten door zwart en wit van de opmars d6—d5. De gespeelde variatie met 8) Pb3 en 9) f4 door wit, i.p.v. 8) Re3 en 9) Pb3, is van Aljechin afkomstig en beoogt een krachtiger methode te zijn om de opmars d6—d5 te verhinderen, omdat wits plan im mers 10) Re2 f3 Is. Spanjaard vervolgde nu met 9) b5! een zet, die U tever geefs ln een theorieboekje zult trachten te vinden. Spanjaard heeft de zet eens gezien van de Nederlander Wertheim. maar in het tournooi Swinemünde 1930 schijnt hij ook ai eens gespeeld te zijn 10) Rf3, niet Pb5: wegens Pe4: en niet Rb5; wegens Db6t Khl Pe4;l met on voordelige ruil voor wit, 10) Db6* 11) Khl b4 12) Pd5 Pd5: 13) ed5: Pa5 14) Pa5; Da5; Wit heeft zijn strate gisch doel bereikt: d5 kan zwart niet meer spelen, dus is de e-pion zwak. Zwart weet echter de gevaren te voor komen door een aanval op wits Achil leshiel. pion c2 15) Tel Dc7 16) a3 om na opruiming van deze pion straks c3 te kunnen spelen. 16) Rf5 17) Re4 Re4: 18) Te4; Tfc8! offert op listige wij ze een pion 19) ab4: Dc2: 20) Dc2; Tc2; 21) Teï; Mr. Spanjaard wart ..Geen profeet is geëerd ln eigen land", alcrus een bekend spreekwoord, dat zeker toepasselijk is op de Neder landse schaakspelers Och. we zijn al tijd geneigd, buitenlandse meesters of wat daarvoor doorgaat, sterker te ach ten dan wie ook uit het vaderlana, maar heel vaak blijkt, dat sterke Ne derlandse hoofdklassespelers (het be hoeven nog geenszins onze topspeiers te zijn!) het gemakkelijk tegen de meesters kunnen opnemen. Men be- 6Chouwe eens de resultaten van de Utrechter mr. Spanjaard, nationaal toch zeker niet als schaakmeester er kend, in de tournoolen Baarn 1947 en 1948 Luzern 1948 Hilversum 1947, waar hij de prachtige totaalscore van 20 ui» 30 haalde. 3x no. 2 werd en lx no. 3 en waar hij erkende meesters onder zich liet als Saemisch, Grob. B.au, De- vos. Dunkelblum Doemer, Wood en Galia. Hieruit blijkt overduidelijk, dat wij ter en een Hollandse hoofdklasser slechts. Probleemhoekje: opl. vorige keer: 1) Del (dreigt Da3t Ta3; Pc8 mat) Tel: ïcritische zet) 2) Rc2 (critsch veld) en 3) Pc8 of Pf5 mat. Comp. Kohtz cn Kockelkorn. Nieuwe opgave, 3-zet: Kb2 - Dal - Ta2 - Rc6 - Pg7 - pi - b3 - c2 - d2 - d6 - c5 - f4 - Kc5 - Th7 - Rg6 - pi - b4 - b5 - d3 - e6 - f5. 65 Millioen dollar, 4 millioen stenen, ongeveer 20.000 kubieke meter beton, 6.000 ton betonijzer, ruim zeven kilometer tussenschot- ten voor kantoorruimten, 6.600 ramen, 1.800 binnendeuren, onge veer dertien en een halve kilometer glas, 6.4 hectare plafond, ongeveer 210.000 vierkante meter pleister werk, 880 kilometer electrische lei dingen, 19.000 schakelaars, stop contacten e.d., 4.8 hectare water en vochtwerend materiaal. 80 kilo meter buizen en pijpen plus onge veer 53 kilometer isolatiemateriaal voor de installaties voor air condi tioning, verwarming, afkoeling, ventilatie en de circulatie van 150.000 ton gekoeld water per dag... Dit alles is nodig voor het nieu we hoofdkwartier van de UNO, dat te New-York wordt gebouwd. Zaterdagse puzzle „Het valt niet mee" Niet is altijd ..Alle begin moeilijk", want lr* dit géval komen de moeilijkhe den ln figuur C. de laatste figuur. waar- In U van Zeelt—Baars en van Baars weer Zeelt moet vormen En hoe? Wel. wfj beginnen met figuur A en gaan nu van Melk—Kaas maken door met 2 letters uit het woordje Kaas en 2 let ters van Melk een ander woordje te vormen Bil de tweede verandering één letter verwisselen en hij de derde ver wisseling moet U dan ..Kaas" hebben gevormd. Enz. enz. Heus niet lastig, kolom C. B wordt Iets moeilijker. Hier wordt steeds één letter vervangen Kolom C ls niet zo eenvoudig, maar ook steeds én letter veranderen. Denk er om. U moogt alleen goede Nederlandse woor den gebruiken en geen vervoegingen Er komen In A. B en C drie lastige woorden voor. in elke kolom één Res pectievelijk zijn de omschrijvingen v-%* deze woorden. A. Dwergvalk; B. land ln de Bijbel genoemd: C. mooi kamer tje. De genoemde woordjes kunt U ln elk goed Nederlands woordenboek vin den. WH vragen U- welke woordjes wor den Ingevuld? En. nimmer tweemaal hetzelfde woordje gebruiken. Er zijn van die spellen, dle niet te maken schijnen, zelfs als men de vol ledige kaartverdellng kentof. wat ook voorkomt, juist omdat men de volle dige kaartverdellng kent. Een prachtig voorbeeld hiervan ontleen ik aan de Bridgeworld NOORD: Sch.: a. b, 9 4 H.: 10, 5. 3. 2 R.: 9. 8. 4, 3, 2 De vereniging van schrijvers ln de Sowjet-Unie heeft een decreet uitge vaardigd waarin de els gesteld wordt, dat een grote verbetering wordt ge bracht in het schrijven van toneelstuk ken en scenario's. Ook de toneelcritici werden onder handen genomen. ZUID; Z speelt 6 H. Indien W met R. a uitkomt en R. na speelt. is het spel natuurlijk niet te wuinen. Maar laten we aannemen, dat W met Sch. h uitkomt, hetgeen toch geen gezochte uitkomst is. Z moet dan als volgt spelen: Hij troeft met troef 7; legt dus Sch. 4 van N. Hierna speelt hij tweemaal troef en vervolgens KI a, h. v. Hierdoor ent- staat de volgende situatie: NOORD: Sch a. b. 9 H 10. 5 R 9. 8 KL: om bij patiënten, lij dende aan schizophre- ne, onbewuste krach ten tot bewustzijn te brengen Klassieke mu ziek gaf de patiënten een gevoel van veilig heid, romantische mu ziek een gevoel van bevrijding. Bij de uitspraak van dr Mitchel en dr Zan- ker. dat voor de ge nezing van geestesziek ten een beroep moet wovden gedaan op de diep-menselijke be hoefte aan vorm en schoonheid, tekent de redactie van het mfe- dische tijdschrift „Lan cet" aan: „Moet dit appèl beperkt blijven tot hetgeen ons via de oren bereikt?" Het blad beveelt daarnaast geuren en visuele indrukken aan om de menselijke stemmingen te beïn vloeden. Dr A. D. Mitchel en dr A. Z a n k e r, twee Londense artsen, hebben een onderzoek ingesteld naar de in vloed van muziek op geesteszieken. Hun rapport hebben zij ge publiceerd in het be kende Engelse medi sche tijdschrift „Lan cet". De twee medici her inneren er aan. dat van de Griekse wijsgeer en mathematicus Pytha goras, wordt verteld, dat hij vele geesteszie ken met muziek genas en melodieën schreef tegen moedeloosheid, angst en verlangens. Gedurende enige maanden hebben de artsen veertien patiën ten elke week een uur lang in de bibliotheek van een klein zieken huis gramofoonplaten voorgespeeld. Deze gramofoonplaten be vatten opnamen van Beethoven tot., swing muziek toe. De moderne dans muziek had weinig uitwerking op de pa tiënten. Volksmuziek en de volksliederen brachten hen in een vriendelijke en onge dwongen stemming. Im- pressionnistische mu ziek wektp de belang stelling bij de meer eenzelvige patiënten, naar had geen bijzon dere therapeutische waarde. Ernstige, hedendaag se muziek, zoals die van Strawinsky, Bar- tok en Varese. was soms krachtig genoeg Wit Galia Zwart speelde 21) Kf8! en eiste een nadere verklaring van de wilte toren Nu weet U. dat torens op de zevende rij een ideaal ls van iedere schaker dus was het begrijpelijk, dat wit 22) Tb7? speelde, bij voorbaat zijn b-pion dekkend, indien zwart Rb2: mocht spelen. Maar22) Te8! was de bittere waarheid. Er dreigt mat en wits K kan er niet uitII Zoiets had Ie mand als Galia zeker moeten zien, maar hier speelde schaak-psychologie een grote rol (zevende rij!). De resl ls gemakkelijk: 23) ta4 Rdl (zwart heeft geen haast en dekt eerst zijn a-plon) 24) f5 (dreigt Rh6t) Telt 25) Kh2 Teel: 26) f6 (dreigt mat) Rf6; 27) Taa7; Re5r 28) Kh3 h5! en ondekbaar mat met Thl tenzij wit de torens offert. Wit gaf op. Geen „briljante" fout zoals U ziet En geep strijd, zoais U die zich zou voor stellen tussen een buitenlandse mees- M e 1 k Voor goede oplossers stellen wij prij zen beschikbaar, een van 5.— en twee van t 2.50. Oplossingen aan de puzzle- redactle van ons blad. uiterlijk Don derdags. liefst per briefkaart waarop in de llnker-bovenhoek vermeld staat: Zaterdagse puzzle. OPLOSSING VAN DE VORIGE WEEK De oplossing van de vorige week luidt: Vriend Koos. Toos en lk nodigen Je uit om over morgen bij ons te komen. Koos, jongen. Ik heb geluk gehad op de Jacht! Twee hazen met 'n totaal gewicht van veer tien pond en vier ons. Kom smullen, boy. Tot ziens. Je vriend Joop. Voor de prijswinnaars zie men elders ln dit bla<L ZUID; Z speelt nu KI. 10 na. die hij op tafel aftroeft, met troef 10. W gooit R. 7 bij Hierna wordt H. 5 van tafel ge speeld en natuurlijk op H. b gesneden. W gooit R b bij. Thans volgt H v. Wat moet W bijgooien? Indien hij R. v bij- gooit, speelt Z R. 6 na. W moet dan

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 6