DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Als het buitenland ons maar enige rust wilde gunnen Wij hebben recht op meer vertrouwen in het buitenland Lbestek _l Herstel der Republiek in haar oude macht Chinese regering gaat in op Mao's vredesvoorwaarden Chaos zal het gevolg zijn van de Uno-resolutie Geen vooruitgang op Rhodos Dr. Drees betrekkelijk tevreden over reis naar Indonesië Vorrinks toestand bevredigend Japanse volk ging ter stembus Peiping bezet door communisten In kort Maandag 24 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1232 Opgtrlch. door de Suchtlng .Her Parool" Giro 510330. Bank: Rolt.rdan.sd* Bank Posrbuj 9 - Abonnementa- pr'l» 32 oen. p. w. of tiS p. kw. Losse oomnrera 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telefooo redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDER. Mr. Stikker over Indonesië: Minister mr. D. U. Stikker heeft Zaterdagavond tijdens een diner van de buitenlandse pers- vereniging een rede gehouden over de bemoeienissen van de Veiligheidsraad met het Indone. sische probleem. „Chaos In Indonesië en, vervolgens, chaos in Nederland zal het gevolg zjjn van het handhaven van de resolutie, die de Verenigde Staten by de Veiligheidsraad over Indonesië hebben ingediend. En dat komt allemaal door een gebrek aan vertrouwen, een gebrek aan geloof in de geestelijke j krachten en waarden van het Westen, een fundamenteel wantrouwen ook in de door ons geuite bedoelingen, In onze plechtigste beloften. Ook wantrouwen In de volkeren van de gebieden buiten dc Republiek, in twee derde dus van de gehele Indonesische bevolking. Alleen om dc reden, dat dit twee-derde gedeelte onze inzichten deelt en geen afgezanten naar de UNO heeft gezonden, om over ons te klagen." - 7 J I Dit is de stellige mening van Aardbeving in Indonesië? i minister mr. D. U. Stikker, die „HET SCHORT MIJ AAN RUST" (Van een onzer redacteuren) Naar het uiterlijk zag de mi nister-president er toen hij het vliegtuig had verlaten, minder ver moeid uit, dan toen hij ons land verliet. En dr. Drees verzekerde ons dat het niet slechts schijn was. ,,De rust van de luchtreis heeft mij veel goed gedaan. En inder daad, waar het mij aan schort is rust'. Veel rust is dr. Drees de laatste jaren nigt gegund. In de laatste jaren van de oorlog werd hi) geheel opgeëist door het colle ge van vertrouwensmannen. Daar na kreeg hij met Schermerhorn de opdracht een regering te vormen en sedert Juli van 1945 is hij on afgebroken minister geweest. £n v/at meer wil zeggen, in het kabi net Schermerhorn, zowel als m de twee volgende heeft hij steeds tot de kern van het kabinet behoord. Ruim 3H jaar stond hij dus voor aan in de worsteling met het In donesisch probleem en als dat hem een ogenblik rust liet, dan waren het andere belangrijke zaken die zijn aandacht vroegen. „Het afgelopen jaar is het wel wat erg hevig gev/eest", merkte de minister-president op, glimlachend, maar met het haast ongeduldig ge baar van de man die niet graag over zichzelf praat. En hij herin nerde aan de verkiezingen, aan de kabinetsformatie en aan, wat hij noemde, de ondragelijke spanning van de Indonesische kwestie in de laatste maanden. „En dan zonder" vacantie uat jaar, en dat op die leeftijd!" vulde een dergenen die Drees van dicht bij kennen half-hardop aan. Doch Drees woei dat weg, met een ge baar dat er op scheen te moeten v/ijzën dat hij het ogenblik nog niet gekomen acht om er het bijltje bij te gaan neerleggen Israel en Egypte Op het eiland Rhodos. waar de wapenstilstandsonderhandelingen tussen Israel en Egypte verleden week zijn begonnen, dreigt een im passe doordat overeenstemming over het terugtrekken van de troe pen in Zuid-Palestina onbereikbaar schijnt. De Egyptenaren willen hun posities in de steden Gaza en Beërs- jeba niet opgeven. Intussen doen nog steeds geruch ten de ronde over mogelijke erken ning van Israel door Engeland. Londen zou Woensdag, wanneer het Palestina-debat in het Lagerhuis begint, de facto-erkenning van Is rael willen bekendmaken. Londen en Washington overleggen ook over een erkenning van Transjordanië. Volgens AFP zou Amerika^ bereid zijn, Transjordanië „de jure" te er kennen op voorwaarde dat Trans jordanië Israel de facto erkent. Tn Londen is vandaag kabinetszitting over de kwestie Palestina. Twee reeksen aardschokken, waarvan het epicentrum zich zou i bevinden in Indonesië, zjjn Zondag vroeg in de ochtend door de seismo- I graaf van de universiteit van Ford ham (New York) geregistreerd. De aardbevingen, die een middelmatige sterkte hadden, duurden verschei dene uren. 506e STAATSLOTERIJ, le KLASSE, le LIJST De prijs van f 20.000 viel op nr. 20681. inging, c h i e 1 s zich daar weer als een van de minzame soort liet kennen. Eenzijdige beoordeling De internationale activiteit lag de heer Drees het zwaarst op het hart. Toen hij daarover sprak was er iets van de teleurstelling van een eerlijk doch miskend man in zijn stem. „Men wijt in het buitenllnd de ontwikkeling, zoals die thans is ge komen, geheel aan Nederland. En men wil daarbij tyijkbaar niet zien wat er in de afgelopen maanden van de zijde van de republiek is gedaan. Uit de onlangs gepubliceerde do cumenten is één ding duidelijk ge bleken, namelijk dat de republikein se regering maandenlang de be standsschendingen en de infiltraties heeft aangemoedigd, die de rust in de federale gebieden tot een illusie hebben gemaakt. Zouden die bestandsschendin gen en infiltraties er niet zijn geweest, wij hadden op het ogen blik dat de Republiek niet tot een accoord met ons kon komen, haar ongemoeid terzijde kunnen laten liggen om tot de instelling van de interim-regering voor de niet-republikeinse gebieden te komen. Doch de republikeinse regering heeft die mogelijkheid door de infiltratie, de intimide- ring en de moorden en ontvoe ringen welke daar het gevolg van waren, zelf teniet gedaan. Dat heeft voor ons de mogelijk heid vernietigd, de republiek tot een later tijdstip, waarop zij wel licht wat meer vertrouwen in ons zou hebben gekregen, maar links te laten liggen. Dat heeft zij echter uitsluitend zelf veroor zaakt. Het doet mij leed. dat het buitenland niet bereid schijnt aan die kant van de zaak de aan dacht te besteden, die zij zeker verdient." Gevraagd naar zijn oordeel over de mogelijkheid van het praten met Hatta. wees dr. Drees er op. dat hij reeds een poging had gedaan om met Hatta te praten. Dat werd ook wel gunstig ontvangen bij de wederpartij, doch de plaats waar die bespreking zou worden gehouden werd door Hatta afgewezen. Op dat ogenblik bleek door tijdgebrek een nieuw onderhoud niet meer mogelijk, het geen dr Drees betreurde. ..Als straks de interim-rege ring is inéesteld en de verkie- Minister-president dr. W. Drees is Zaterdagmiddag met de KLM-Con stellation Tilburgop Schiphol weergekeerd van zijn reis naar Indo nesië. Dr. Drees heeft juist de vaderlandse bodem weer betreden, op de trap bij het vliegtuig jhr. Michiels van Verduynen, de Nederlandse am bassadeur in Londen, die dr. Drees vergezelde. (Van een onzer redacteuren) ,,Als het buitenland nu eens bereid was. ons enige tijd met rust te laten, dan geloof ik. dat vrij spoedig de Indonesische kwestie een gezonder beeld zou gaan vertonen." verzuchtte Za terdagmiddag dr. W. Drees in het persgesprek na de aan komst van zijn vliegtuig op Schiphol. De heer Drees was bij zijn terug keer in Nederland spraakzamer, dan wij hem ons van de laatste maanden herinneren. Het interview dat hij bij zijn vertrek uit ons land verleende, was eigenlijk niet meer dan het voor lezen van een schriftelijke verkla ring. In Batavia herhaalde hij deze bij zijn aankomst. En bij zijn vertrek van daar weer een nieuwe schrifte lijke verklaring. Op Schiphol begon hij die weer te herhalen; maar na afloop van de voorlezing, bleek hij alle sombere voorspellingen ten spijt ineens bereid tot een echt interview, waarin hij vrij diep op de kwestie gesecundeerd. door jhr. M i- Verduynen, die diplomaat 'Aziatische conferentie vraagt: Nederlandse troepen zouden zich vóór 15 Maart moeten terugtrekken De Aziatische conferentie te New Delhi, die gisteren geëindigd is, heeft de Veiligheidsraad een reeks aanbevelingen doen toeko men, welke vervat zijn in een re solutie, die de volgende punten omvat: Volledige invrijheidstelling van de leden van de republikeinse re gering van Indonesië en andere politieke gevangenen. Volledige vrijheid voor de repu blikeinse regering om haar func tie uit te oefenen door teruggave uiterlijk 15 Maart 1949 van de gebieden op Java, Sumatra en Madoera die zij op 18 December in bezit had, terugtrekking van de Nederlandse troepen en opheffing van de handelsbelemmeringen. Instelling van een interimrege ring, uiterlijk 15 Maart en ver mijden van de vorming van nieu we regionale regeringen. Het houden van verkiezingen voor een constituerende vergade ring voor Indonesië, uiterlijk 15 October 1949. Overdracht van de souvereini- teit op 1 Januari 1950 aan de Ver enigde Staten van Indonesië. Supervisie door de C. v. G. D. of een ander Veiligheidsraador- gaan op de uitvoering van deze maatregelen. De aanbeveling die betrekking heeft op het terugtrekken van de Nederlandse troepen, wil deze terug trekking in Djogjakarta onmiddel lijk doen geschieden, in de rest van de republikeinse gebieden geleide lijk. totdat zij op 15 Maart zal zijn voltooid. De heer Willem Carel Johan Ver- steegh, gezagvoerder der K L M., is na een kortstondig ziekbed op 31- jarlge leeftijd te Batavia overleden. De heer Versteegh trad op 1 Au gustus 1947 in K.L.M.-dienst. De toestand van de heer Koos Vor- rink gaat gestadig vooruit. De tempe ratuur is normaal en de eetlust goed. Prof. dr. Sillevis Smitt, die Zondag weer uit Denemarken zou vertrekken, was tevreden over de behandeling en de toestand van de patiënt. De heer Vorrink. die nog steeds in het ziekenhuis te Nyköbing ligt, heeft Zaterdag aan zijn dochter, mevrouw Irene Zwart-Vorrink, verslag uitge bracht over het ongeluk. De heer Vor rink is van oordeel, dat hij zijn leven te danken heeft aan het feit dat zijn veiligheidsriem brak. Hierdoor voelde hij de stoot minder, toen het vliegtuig de boomkruin raakte. De riem brak en Vorrink werd uit het vliegtuig gewor pen. De piloten zaten vlak voor de ramp sandwiches te eten en bestudeer den de kaarten. Plotseling maakten de piloten hun riemen vast en de heer Vorrink deed automatisch hetzelfde. Even later werd hij slaperig en dutte in. Toen hij wakker werd lag hij in het ziekenhuis van Nyköbing. Bezoek van Soekarno aan legercantine President Soekarno en Hadji A goes Sa 1 i m, de republikeinse minister van buitenlandse zaken, hebben Donderdag onverwacht een bezoek gebracht aan een Nederland se legercantine te Prapat (Sumatra), waar zij een gesprek aanknoopten met Nederlandse soldaten en officie ren. die zich goede gastheren betooc- den. aldus een mededeling van de dienst voor legercontacten te Bata via. Soekarno was vol lof over zijn verblijf te Prapat, doch toonde zich verlangend, naar Batavia te gaan, want ..er moet veel^verk worden verricht" zo zei hij. Salim daaren tegen zou met spijt het mooi gele gen Prapat verlaten, omdat de rust hem goed deed. „Ik wil nog wel een paar weekjes blijven", zei de 64-ja- rige minister. Zondag zijn drie leden van de re publikeinse delegatie en twee leden van het Bijzonder Federaal Overleg te Batavia te.uggekeerd van een be zoek per vliegtuig aan Prapat en Bangka. waar de republikeinse lei ders verblijven. De schriftelijke ant woorden van de republikeinse lei ders zullen worden voorgelegd aan een vergadering van het B.FO. op 31 Januari Volgens een betrouwbare bron te Batavia weigeren de op Su matra geïnterneerde leiders met de Nederlanders te onderhandelen over de vorming van een interim-rege ring. zolang het republikeinse kabi net geen toestemming krijgt, bijeen te komen en als regering wordt er kend. Zaterdagmorgen na elf uur is de KLM-Constellation „Franeker" met drieduizend kilo post en zes passa giers aan boord uit Batavia op Schiphol aangekomen. zingen zijn gehouden, kan Ne derland geen enkele invloed meer uitoefenen op de personen, die ginds naar voren worden ge bracht". zo voegde de minister president daar a?-» toe. daarmede een ander standpunt innemend dan prof. Romme, die Hatta. on der andere in verband met de do cumenten die onlangs zijn gepu bliceerd. vierkant afwijst. Dr. Drees achtte het weinig doelma tig personen te mijden, die men straks toch weer moet ontmoe ten. De heer Drees toonde zich over de besprekingen in Indonesië betrekke lijk tevreden, „in aanmerking ne mend dat ik nu eenmaal geen opti mist ben", zo voegde hij daaraan toe. Zaterdagavond tijdens een diner van de buitenlandse persvereniging in „Hotel des Indes" te Den Haag sprak over de wereldopinie t.a.v. het Indonesische probleem. Minister Stikker zei, dat de rol van de Verenigde Staten bij de be handeling van de problemen waar tegenover Nederland zich in Indo nesië ziet gesteld, voortdurend gro ter is geworden. „De Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Veilig heidsraad", zei hij, „heeft een aller belangrijkst initiatief genomen door een resolutie in te dienen waardoor de bevoegdheden van de Commissie van Goede Diensten sterk worden uitgebreid. Het Amerikaanse lid van de „Commissie van de UNO inzake Indor^sië" kan (zo de re solutie wordt aanvaard) in vele ge vallen beslissen over kwesties van vitaal belang voor Indonesië." „Wij weten," zei mr. Stikker, „dat de V.S. verstrekkende verantwoor delijkheden dragen in vele delen van de wereld. Wij appreciëren het dat de V.S. belang stellen in een rechtvaardige oplossing van het In donesische probleem. Wij geloven echter niet, dat de Verenigde Staten de bedoe ling hebben, in de periode tot aan het tijdstip, waarop de Ver enigde Staten van Indonesië de hun toekomende plaats onder de souvereine leden van de UNO zullen innemen, van Ne derland de verantwoordelijk heid over te nemen voor de handhaving van wet en orde." De militaire machten, die zich De bekende Amerikaanse filmster Tyrone Power gaat trouwen met de actrice Linda Christian, een Nederlands meisje, dat onder haar ware naam Branca Welter in Amersfoort enige tijd leerlinge was van het in ternaat „Onze Lieve Vrouwe ter Eem". In 1047 bracht zij nog een be zoek aan haar oude school te Amersfoort. Het toekomstige echtpaar ver laat hier de R.K. kerk van de Heilige Francisca bij het Colosseum te Rome, waar het de laatste voorbereidingen trof voor het huwelijk op 27 Januari. Het zal het tweede huwelijk zijn van Tyrone Power, die eerst getrouwd was met Annabelle. Interim-regeling voor de West ontworpen Mr. Vam Schaik weldra naar Nederland terug In een persconferentie te Cura sao over de interim-regeling voor Suriname en de Nederlandse Antil len heeft mr. v. Schaik Za terdag meegedeeld, dat hij een voorontwerp voor een interim-re geling had ontworpen om deze ge biedsdelen zo spoedig mogelijk vol ledige autonomie te geven. Deze regeling is daarom noodzakelijk, omdat de rijksgrondwet niet kan worden ingevoerd, alvorens de Ne derlands-Indonesische Unie staats rechtelijk tot stand is gekomen. Een afzonderlijke grondwet voor het Verenigde Koninkrijk is onmo gelijk. daar Nederland in dat geval geregeerd zou worden door twee tegenstrijdige grondwetten. De oe- sprekingen die met de overheid, de staten en de politieke leiders in de West zijn gevoerd, zijn vruchtdra gend geweest, al zijn echter ook bezwaren naar voren gekomep, welke thans in het kabinet zullen worden besproken, waarna een de finitief ontwerp aan de kamers, de staten en de raad van staten zal worden voorgelegd. Dit kan nog vóór de verkiezingen welke op 17 Maart zullen worden gehouden, doch het ontwerp zal eerst na die verkiezingenen in werking treden. De voortzetting van de ronde ta felconferentie zal waarschijnlijk niet voor Mei plaats vinden. De in terim-regeling zal vermoedelijk voordien worden afgehandeld. Mr. Van Schaik en zijn missie zullen via New York, waar zij tot 25 Januari blijven, naar Neder land terugkeren. Bloemfontein voer niet uit door havenstaking Ook Zondag kon het m.s Bloem fontein van de Verenigde Scheep vaart Maatschappijen, dat reeds Vrijdag met passagiers en vracht goed naar Zuid-Afrika zou vertrek ken. de Amsterdamse haven niet verlaten. Het schip ondervindt deze vertraging als gevolg van de sta king m de Amsterdamse haven. thans in Indonesië bevinden, moe ten volgens de resolutie geleide lijk teruggetrokken worden naar de aanwijzingen van de com missie, zei mr. Stikker. Doch de commissie is niet en kan niet verantwoordelijk zijn voor de hand having van wet en orde in de zeer kritieke periode van de verkiezin gen en de vorming van een rege ring voor geheel Indonesië. Die ver antwoordelijkheid rust op ons en wij hebben geen controle op de be slissingen van de commissie. Geen UNO-macht Dc Interventie van de UNO heeft doen blijken, dat er nu geen effec tief bestuur mogelijk is door de UNO, omdat deze geen leger heeft, geen vloot, geen luchtmacht en geen politiemacht, zei dc minister. Naar 's ministers opvatting zal een dergelijke situatie uiterst ge vaarlijk zijn. De pogingen, die thans worden gedaan, om een inte rim-regering voor geheel Indonesië in te stellen door rechtstreekse be sprekingen tussen alle politieke groeperingen, met inbegrip van de republikeinen, zullen blijven ste ken. Niemand zal precies weten wat de grenzen zijn van zijn verant woordelijkheden: het laatste woord zal gezegd worden in Lake Success, niet alleen ten aanzien van kwes ties van leven en do »d als die van onafhankelijkheid er democratie, doch ook ten aanzien van onbe langrijke onderwerpen zoals de vraag, of een „kampong" moet be horen tot „negara X" of „negara Y". De UNO zal tenslotte belanden in kwesties van plaatselijke politiek." Schandaalnieuws Met betrekking tot de wijze waarop de wereldpers verslag geeft van de situatie in Indo nesië zei minister Stikker: „Wij plachten rustige "n onopvallen de mensen te zijn en wij zijn hoogst verbaasd te bemerken, dat wij, opeens, in de ogen van de wereld veranderd zijn in 1 een rijke bron van schandaal- nieuws voor de voorpagina, in een troep kwaadaardige onder- j drukkers, felle reactionnairen, die proberen met ingenieuze middelen en kunstgrepen een onschuldig, jong en democra- tisch volk te beroven van zijn I vrijheid en geluk. Ik ben ervan overtuigd, dat wij recht kunnen laten gelden op meer vertrou wen dan wij de laatste tijd ge kregen hebben." De minister verklaarde, dat de I Nederlanders overtuigd zijn van de j zuiverheid van de motieven voor hun optreden in Indonesië en hij voegde er aan toe, dat dit hun in staat stelde „voort te gaan op de weg naar de onafhankelijkheid v^n eilanden, wier lot gedurende meer dan driehonderd jaren aan het onze 1 verbonden is geweest, zonder zich van die weg te laten afbrengen door het luide geschreeuw van de me nigte, door het roepen van hen, die van de daken verkondigden, dat wij een natuurlijke ontwikkeling ver tragen en dat op stel en sprong een vrije en onafhankelijke democratie geschapen kan worden." IVinst voor conservatieven en communisten Volgens onofficiële cijfers van de Zondag gehouden Japanse verkiezin gen hebben de liberaal-democraten onder leiding van Yosjida reeds 256 van de 466 zetels in handen, zodat deze partij over de absolute meer derheid beschikt. De communisten die in het oude parlement vier zetels bezetten, tel len thans reeds 33 zetels. Ondanks ernstige beschuldigin gen aan het adres van de Yosjida- regering over vermeende knoeie rijen bleef het kiezerskorps apa thisch. De Chinese regering heeft een-de legatie van vijf personen gevormd, die vredesonderhandelingen met de communisten zal moeten voeren. Leider van dc delegatie is S j a o Ll-Tse, een bekend advocaat, die vroeger Chinees ambassadeur te Moskou was. De beslissing om te onderhandelen werd Zaterdagmiddag genomen in een zitting van het kabinet ten huize van de waarnemende president Li Tsjoeng-Jen. Deze deelde Zater dagavond mee. dat de Chinese re gering bereid is, over vrede te on derhandelen op basis van de acht punten, die door de communistische leider Mao Tse-Tocng werden gefor muleerd. De communistische radio heeft Za terdag voor het eerst gereageerd op het terugtrekken van generalissimus Tsjiang Kaj-Sjek. De radio zei, dat de waarnemende president, Li Tsjoeng-Jen. Tsjiang had opgevolgd op aansporen van de Amerikaanse regering. „Alles wijst er op. dat de reactionnaire regering van de Kwo- mintang niet de oprecht gemeende wens koestert naar vrede", aldus de communistische radio. Vice-president Li Tsjoeng-Jen heeft daarentegen bekendgemaakt, dat de regering met de grootste op rechtheid de zaak van de vrede zou bevorderen. Li zei bereid te zijn zich uit de regering terug te trekken, wanneer het hoofddoel, de vrede, be reikt is. De stad Peiping (Peking) in Noord-China heeft zich aan de com munisten overgegeven. Zaterdag om tien uur werd een overeenkomst tot staken van het vuren gesloten en Zondag hadden de regeringsstrijd- Weerbericht WEINIG WIND Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond. Meest zwaar bewolkt met voornamelijk vannacht nier en .daar enige lichte regen. Langs de Wadden- kust aanvankelijk matige wind uit Noordelijke rich tingen. overigens zwakke veranderlijke wind. Van nacht Iets minder koud. morgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 25 Januari: Zon op 8.31, onder 17.14; Maan op 6.21, onder 13.07. krachten de stad geheel ontruimd. Enkele kleine eenheden bleven ach ter om de orde te handhaven, daar de communistische troepen nog niet waren binnengetrokken. De communistische opmars tegen Nanking en andere steden wordt voortgezet. Men verwacht dat de communisten zullen trachten de Noordelijke oever van de Jangtse- kiang te bereiken, voordat de vre desonderhandelingen beginnen. In alle stilte vertrokken hedenmorgen twee auto's met dc stoffelijke over schotten der ln Denemarken omgeko men vliegers Provlta en Dc Jong van de rouwkamers van de firma Inne- mec te 's-Gravenhage naar Wcstcrveld. Een schat van bloemen vergezelde de beide piloten op hun laatste tocht. Behalve de familieleden reden ln de stoet mee dc heer en mevrouw Diepen, de heer Jonckhcer, directeur van Aero- Holland, delegaties van dc Rijkslucht vaartscholen Ypcnburg en Gllze-Rijen, de heer J. K. Hoekstra, chef vliogdtenst van Aero-Holland en verscheidene le den van de staf van Aero-Holland. Een 34-jarige Haagse melkbezorger liet, toeft hij zijn wijk van melk had voorzien, zijn wagen ln een straat onbe heerd staan en ging met 200.- en een aantal boterbonnen op zak naar Rotter dam om eens te boemelen. HIJ maakte alle centen op cn waar de boterbonnen gebleven zijn kan hij zich niet meer herinneren. Televisie ln kleuren ls technisch reeds mogelijk, maar ze zal minstens acht jaar nog niet commer cieel cn technisch uitvoerbaar zijn. Te Los Angelos stortte een helicopter van de posterijen, kort na dc start van het dak van het Centrale Postkantoor, neer op straat. De piloot was dood, geen der voorbijgangers werd gewond. Arturo Toscanlnl heeft uit de Ver. Sta ten 6000 dollar gezonden om te verdelen onder de behoeftige- Milaanse musici ter gelegenheid van Vc-rdl's sterfdag Donderdag a.s Een Indiaan, die ccn ..Indiaanse nationale regering van Noord-Amerikn" wilde vormen cn In dianen tot ongehoorzaamheid en op stand aanzette ls te Quebec veroordeeld tot 2 Jaar gevangenisstraf. Hl] had reeds enkele minister-portefeuilles van zijn toekomstig kabinet verkocht In een porcclelnwinkel te Hamilton. waar- In als reclamcstund een stier was lot— gelaten, werd voor 100 dollar schade aangericht. Niet door de stier, maar door de nieuwsgierigen, die zich in dc winkel verdrongen óm de stier op te hitsen. Harry, een papagaai heeft al 29 Jaar lang de gasten van café „Buil Inn" te Maidstone vermaakt met zijn gekrijs, waarmee hij iedereen begroet te. Zondag heeft Harry een ei gclegr zo maar op de toonbank Harry zal in het vervolg Harriet heten.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1