Palthe „Amsvorde" won met 3—0 van „Vreeswijk" NU! „De Boys" stelde in laatste minuten zege veilig Competitie-standen School- en Fietstassen VAN MAANEN Benauwde zege van APWC UW REGENJAS Brederodes verloor met 5-3 Ds. P. H. de Bres nam afscheid Goed debuut van „Desto" 2 Maandag 24 Januari 1949 STADSNIEUWS Beslissing viel in tweede helft Amsvorde won van Vreeswijk met 3—0 en zo op het eerste gezicht zou men de indruk kunnen krijgen van een alleszins normale, vlot verdiende even vlot behaalde zege. Het tegendeel Is echter waar. want tot tien minuten voor het einde was het helemaal niet zeker, dat de zwart-witten de in de Je helft op enigszins gelukkige wijze ver kregen 1—0 voorsprong, tot 3—0 op zouden voeren; de gelijkmaker heeft „in de lucht" gezeten en het is voor een belangrijk deel aan het goede verdedi gen van de Amsvorde-achterhoede te danken, dat de wedstrijd voor onze stadgenoten geen ongunstige wending heeft genomen. Een goede partij speelde ook spil Roetert. Hij vormde wel het voornaam ste struikelblok voor de Vrecswijksc aanvallers. De Amsvorde-voorhoede hebben wij wel eens beter in vorm ge zien. Wel werd door sommige spelers individueel soms goed werk te zien ge geven, wel konden soms aardige combi naties worden uitgevoerd, doch wij konden ons niet aan de indruk onttrek ken, dat er een zekere matheid te be speuren viel in het spel der aanvallers. Met meer doortastend spel en meer doorzettingsvermogen zou de aanval van de thuisclub in de eerste helft zeer zeker betere resultaten hebben kunnen bereiken dan nu het geval is geweest. Want Hilhorst c.s. konden voor rust. ondanks hun overwicht, niet in ergstigc mate gevaar opleveren voor de verdediging der gasten. Reeds direct na de aanvang kreeg de thuisclub enige prima scoringskansen. We noteerden o.a. een hard schot van Vink, dat net naast ging. Amsvorde bleef in de aanval, doch het enige doel punt voor de rust. kwam door een „ge lukje". Roetert gaf n.l. een boogballe- tje in de richting van het doel. Het leder scheen enigszins vreemde caprio len te maken, althans de Vreeswijk doelman liet zich er door verrassen en het was 1—0 voor Amsvorde. Dit ge beurde na ruim een half uur. In het resterende kwartier voor de rust werd niet meer gedoelpunt. Na de hervatting werd Vreeswijk actiever. De gasten hadden daar alle reden toe, immers zij „bengelen" erg ongezellig ergens onderaan op de rang lijst en kunnen dus de puntjes maar al te goed gebruikers. En zij zagerijen kansje en dat kansje werd een kans. Het is. zoals wij reeds vermeldden. vooral aan de Amsvorde-verdediging te danken, dat Vreeswijk er niet in slaag de die kans te verwezenlijken al moest af en toe aan Amsvorde-zijde er wel eens kunst- en vliegwerk aan te pas komen. Deze situatie duurde tot plm. 10 mi nuten voor het einde. Toen namen de zaken een keer en wel ten gunste van Amsvorde. Linksbuiten Mcskes wist een keurig aangegeven bal onhoudbaar in te schieten (2—0). Het laatste doel punt kwam één minuut voor het einde. Mcskes en Vink gingen er samen van door en het was laatstgenoemde, die de stand op 3—0 bracht. RUC-doelman goed in vorm Advertentie is het de tüd vernieuwen Gegarandeerd waterdicht Zeer snelle aflevering Utrechtsestraat 47 - Telefoon 5826 Ronde van Amersfoort' in Juni Op de sportkalender van N.W.U. staat opnieuw een Ronde van Amersfoort en wel voor professio nals en nieuwelingen met als da tum Zaterdag 25 Juni 1949. Slaagt -„De Pcdaalridders" er op nieuw in om een circuit op „De Berg" te krijgen clan kan een grote deelneming van bekende renners verwacht worden, want het circuit van vorig jaar was bij de renners bijzonder populair. Het zit APWC. wat op tijd beginnen betreft niet mee want vorige weck werd In Hilversum doordat de scheids rechter niet op tijd aanwezig was. een hall uur te laat begonnen cn ook Zon dagmiddag kon men pas om 3 uur aan vangen, doordat wccicrom de scheids rechter op het Juiste aanvangsuur af wezig was. Bij APWC stond Joh. van Empelen weer middenvoor cn dit bracht mee dat de RUC achterhoede alle zeilen moest bijzetten om onheil tc voorkomen. Dat het slechts 1-0 werd danken de Utrech tenaren voor een groot deel aan hun uitstekende doelvcrdcdiger. In het veld was RUC voor de rust absoluut niet de mindere van onze stadgenoten en er werd zelfs van tijd tot tijd een goede aanval opgebouwd. doch in de afwerking hiervan bleken zij wei zeer zwak, waaraan hun slechte plaats op de ranglijst ook wel tc wij ten zal zijn. Reeds dadelijk doen zich voor beide doelen enkele gevaarlijke situaties voor die met de grootste moeite worden af geslagen of door slecht schieten ver loren gaan Na ca. 12 minuten krijgt Brandsen op de rechtsbuiten de bal goed aange geven. Hij profiteert hiervan goed cn rent schuin in de richting van het doel. De bal schiet hij tegen de lat cn Joh van Empelen wist het terugsprin gende leder onhoudbaar In te koppen. Aan de andere kant zit men echter ook niet sttl cn doelman Snijders moet enkele malen handelend optreden wat hem goed afgaat. Enkele minuten voor de rust breekt Joh van Empelen wederom door de verdediging heen. doch de keeper weet. door zich moedig op de bal te werpen, een zeker schijnend doelpunt te voorkomen. Na de hervatting is APWC sterker, doch de ultvailcn van RUC blijven gevaarlijk cn het is niet zeker dat de 1-0 voorsprong van onze stadgenoten voldoende zal zijn voor een overwin ning. RUC ontneemt zich de kansen op een gelijk spel echter zelf want zelfs oe mooiste kansen weet men niet te be nutten. Het laatste kwartier van de wed strijd is APWC overwegend sterker en heeft bepaald pech daar Brandsen op de rechtervleugel uitstekend werk ver richt. doch steeds z(jn schoten juist over ziet gaan of een keeper tegenover zich vindt, die in alle mogcliike cn on- mogelllke situaties geen genade kent en de bal steeds uit zijn heiligdom wee» te houden. Boa»!» lp I. ■H WM WÊ Spelmoment uit de wedstrijd AmsvordeVreeswijk. Een Amersfoortse aanval zal afgeslagen xijn, als de keeper de bal heeft opgevangen. (Foto Stakenburg) Oriënteringsrit van de „M C A 0" De gecombineerde motorclubs van Amersfoort. Zeist. Hilversum, Soest, en Soesterberg zijn al weer druk doende om een wedstrijdschema voor het ko mende seizoen te maken. Een contact commissie staat voor de moeilijke taak om twee categorieën van rijders te moe ten bevredigen Het is n.l. gebleken dat het inleggen van zware zandwegen in de orlëntcrlngsrittcn niet onverdeeld gunstig wordt beoordeeld. Vele motor sportliefhebbers vinden het niet meer verantwoord zware eisen aan hun ma chines tc stellen, aangezien de materiaal- positie dit niet toelaat. De Zaterdagmiddag door de motorclub „Amersfoort cn Omstreken" uitgeschre ven oriënteringsrit was volgens een ge heel nieuw idee van dc bekende Amers foortse terrelnrijder. de heer Ifénk van Harten, samengesteld cn daarbij was het inlassen van zwaar zand achterwege gelaten. Zelfs stonden op de, voor dc start verstrekte routekaarten, de anders zo strikt geheim gehouden tijdcontröle- postcn aangegeven met het aantal afge legde kilometers. De deelnemers konden dus zelf bepalen hoe laat zij een tljd- contrAle hadden tc passeren. Deson danks is het geen enkele rijder gelukt zonder strafpuntcn aan dc finish bij Hotel ..Waterloo" op de Lcusderhcide te arriveren Het zwaartepunt was gelogd op enkele kilometers lange stukken bochtige secundaire wegen, waar het rijden met de voorgeschreven gemiddel de snelheid van 36 KM. per uur uiterst moeilijk bleek te zijn. De meeste deel nemers bleken enthousiast over het sys teem-van Harten, hetwelk ongetwijfeld de belangstelling van de Combinatie van motorclubs zal nebben. De strijd was Zaterdagmiddag groot cn drie deelnemers arriv eerden met slechts drie strafpunten. Mobl Vierdag en Van Batenburg, die do beste tijden hadden gemaakt, moesten loten. Vierdag was de gelukkige. H. Veer, G. Brom en W. de Graaff hadden elk vior strafpunten, zo dat opnieuw het lot moest besllBscn De eindstand werd 1. Mobi Vierdag: 2 C. van Bntonburg; 3. Th. Conson: 4. H. Voer; 5 G. Brom; 6. W. de Granff. De heren Miner en Van dor Horst kwa men met een auto aan de start cn tot twaalf kilometer voor het einde bleven zij zondor strafpunton, een goede presta tie. Belde deelnemers maakten echter aan het einde van de rit een fout waar door rij strafpunten opliepen cn niet ge klasseerd werden. AZ en PC werd tweede in zwem-vijfkamp De AZ en PC nam Zondag in het Sportfondsenbad te Arnhem deel aan een zwemvijfkamp, die georga niseerd was door „Natando". AZ en PC werd tweede. De volledige volg orde was; 1. De Watertrappers 1. Haarlem 2. AZ en PC; 3. De. Water trappers II. 4. Nijmegër Zwemclub; 5. Swift, Den Haag. Er werd een polowedstrijd ge speeld tussen het zevental van AZ en PC cn het eerste zevental van De Watertrappers. De Amersfoor- ters wonnen met 61. G. Mosterd scoorde vier maal; F. Insinger en C. Hardebol beiden eenmaal. De ruststand was 41. Noteert U even GRAND THEATRE: .De avonturen van Robin Hood" Zond 2, 4.15, 6.45 en'9 uur. Overige dagen 2 30. 6 45 en D u. CITY THEATER „Niet tevergeefs" Zondag 2. 4.15 6 45 en 9 uur Overige dagen 2 30. 6.45 en 9 uur REMBRANDT THEATER ..De Banne ling". Zondag 2. 4 15. 6.45 en 9 uur. Vrijdag en Zaterdag 6 45 en 9 uur. Overige dagen 2 30 en 8 uur. Kegelclub „De Witte" had plezier „Ober. één koffie", zei een ober van nacht om twaalf uur tegen zijn zwart gerokte collega die er Hcd te bedienen. Hemzelf zou je zijn beroep niet aanzien, want hij droeg een keurig burger'-cos- tuum met een witte bloem in het knoopsgat. Er zaten nog meer keilners In dc zaal en allerlei andere mensen die in hotel „De Witte" hun beroep uit oefenen. En allemaal lieten ze zich deze nacht èens fijn bedienen Dat overkomt ze niet veel maar ditmaal hadden ze het toch wel verdiend want dc kegelclub „De Witte" waar ze allen lid van zijn bestond één jaar en had een prachtig concours achter de rug dat zulk een be kroning wel waard was. De voorzitter, dc heer W. Hoogland reikte dc laatste prijzeh uit. n.l. die aan de winnaars van de vrije baan-wedstrijden. er werd ge danst op de muziek van een plezierige band cn al gauw zat dc gang er danig ln. Maar daarvoor zorgde Bert Kamper man ook wel die de leiding van dit bal had cn met allerlei attracties kwam. Er was ook een vertegenwoordiger van een andere Amersfoortse kegclclub n.l. de heer W. Ramsclaar van de K UL. die een hartelijk en geestig specchjc afstak. De Jongste directeur van het bedrijf was do hele avond temidden van zijn men sen cn zo werd het een feest waar een echte kameraadschappelijke sfeer heers te, die dc geest in bedrijf en club alleen maar ten goede kan komen. De avond werd ingeleid door de heer Rclstema. De prijzen werden gewonnen door- B Strooker. W Hoogland. H. Luken. B de Kruiff. S. G Reitsma. J v. Zanten. B v. Straaten. N. Nijsscnfeld, A. Damman. J. Toller, mevr. Coenders. mej. Goos- sens, mevr. ter Wolbeek, mevr. Stroo ker. De talrijke toeschouwers hebben Zondagmiddag „Amersfoortse Boys'' in goede conditie en met groot enthousiasme aan het werk kunnen zien tegen het bezoekende „Brederodes". Behoudens een pe riode in het midden van de twee de helft, hebben onze stadgenoten steeds de toon aangegeven. Vooral in de eei%te tien minu ten was de strijd levendig en van overwicht was geen sprake. Snel ging de bal van doel tot doel en steeds moesten beide keepers han delend optreden. De Braber, hoe wel niet altijd fortuinlijk met zijn schoten, enerzijds en de rechtsbui ten van „Brederodes" anderzijds maakten het de keepers lastig. Dammers kreeg in de eerste mi nuten een goede kans doch de bal ging na zijn schot voor het doel langs. Wel liepen Jansen en Christ snel toe. doch zij kwamen juist iets ic laat orn een kans te krijgen. De blauwwitten namen na deze eerste periode het spel steeds meer in handen en de verdediging van „Erederodes" had de grootste moeite om doelpunten te voorko men. Toen bij één der talrijke Boys-aanvallen een der backs van de gasten, na een schot van Jan sen, de bal met de hand weg sloeg, floot de scheidsrechter en Bakker kon een penalty nemen. Tot grote teleurstelling van de blauwwitte-aanhang schoot hij ech ter naast. De „Boys" waren hier door echter niet ontmoedigd en trokken direct weer ten aanval. Een onverwacht hard schot, van grote afstand van De Braber, trof doel (1—0). Met goed sluitende aanvallen, waarbij vooral rechtsbuiten Christ en De Braber zeer actief waren, bleven onze stadgenoten het heft in handen houden. De halflinie, be staande uit Moors, Jekel en Bakker verzette bergen werk waarvan zo wel verdediging als aanval veel profijt had. Ondanks de periode van overwicht kwamen de Amers- foorters nog fortuinlijk aan hun tweede doelpunt, dat ontstond ten gevolge van een misverstand tus sen de uitgelopen keeper en een te rugspelende back. De bal verdween in het doel (20). Nadat Kraak, die ook een goede wedstrijd speel de, een goede kans had gemist, kon gedraaid worden. De tweede helft begon opnieuw met een Boys-offensief en de Bre- derodes-keeper kreeg een hartelijk applaus voor de wjjze waarop hij een moeilijk schot vaan Christ on schadelijk maakte. Het was echter uitstel van executie, want een ogenblik later nam Bakker een vrije schop, even over de lijn van het strafschopgebied, de keeper stopte weliswaar doch onvoldoende en rustig deponeerde De Braber de bal in het net (30). Met goede combinaties trokken de blauwwitten ten aanval. Vooral de wijze waarop het vierde doel punt ontstond verdient bijzondere vermelding. Nadat Bakker, die steeds overal opdook, het leder van het middenveld had opgebracht gaf hij goed door naar De Braber. deze naar Jansen, door naar Kraak, weer naar Jansen die dit werkelijk fraaie combinatiespel met een goed doelpunt besloot (40). Onze stadgenoten vonden het blijkbaar welletjes. Verder dan een terecht voor buitenspel afgekeurd doelpunt van Wiek Jansen kwamen zij niet. Ruim een kwartier voor het einde maakte de linksbinnen een tegenpunt. waarmede het pu bliek zich goed kon verenigen, want de gasten verdienden dit vol komen. Niemand besefte toen nog hoe gevaarlijk de Vianers zouden worden. Als bij toverslag waren de rollen omgekeerd. De Boys raakten In de afdeling van APWC, dat zelf met 10 van RUC won, is WA door een overwinning met dezelfde cijfers op Zeist kampioen geworden. Dit is een waardige beloning voor een goed seizoen van deze vereniging Voor DEC staat het al vast, dat er of automatisch gedegradeerd wordt, ot dat cr degradatie-wedstrijden gespeeld moeten worden. DUC heeft nog de theoretische kans om boven BFC, HMS en EMM te komen, maar dat zal wel niet lukken. Bij onze vierde klassers'blijft de spanning cr volop in. Zowel de Bogs on Amsvorde als WIJ wonnen. Quick verloor met grote cijfers van Voorwaarts tvelke club uitstekende kampioenskansen heeft, In de afdeling van HVC, dat zelf vrij was, gaven Zaandijk en Hilver sum elkander niets toe, tcrwvl AFC met een 64 zege aan Spartaan practiscli alle hoop ontnam. DWV bleef ..in the running" door een be nauwde zege op Vriendenschaar, De standen zijn: AFC 17—27 WA DWV 17—26 APWC Spartaan 15—20 Meteoor Elinkwijk 1620 Zeist Velox WFC HVC Vr.schaar Volend. Zaandijk H ïlvers. 15—17 APGS 17—14 EMM '15 15—13 HMS 16—12 BFC 14—10 RUC. 15— 8 DEC 17— 7 16—29 15—21 14—18 15—16 16—15 16—14 15—13 16—13 14— 7 15— 6 WIJ 17—24 Voorw 16—26 Amsv. 16—25 GW 17—24 A. Boys 1625 Zebra's 1523 DEV 17—24 Nijenrod. 17—20 Barnev. 1515 Utrecht 1519 Stichtse 16—15 SEC 16—17 Zw V. 17—13 Quick 16—14 Brederod. 16—11 .TSV 16—13 Saesturn 1510 Woudenb. 157 St. Boys 16— 8 PVC 16— 7 Vreesw. 17— 5 IJFC 15— 4 volkomen in de verdrukking en in nauwelijks vijf minuten was de stand reeds 43. Het was voor de Boys angstig spelen want de gasten Lieven agressief aanvallen. Tien minuten voor het einde kwam de opluchting. De blauwwitten gingen weer ten aanval met als resultaat een doelpunt van het hoofd van Jansen. Wel trachtte de keeper nog te redden maar Kraak maakte aan alle twijfel een einde door de bal nog verder doel in te werken. (5-3). Dit doelpunt betekende vrijwel het einde van het kort ogenblik van groot enthousiasme van Brede rodes, dat voor Boys nog kwade gevolgen had kunnen hebben. Over 't Net I leidt nog steeds Door een keurige 8—2-overwinning In dc lastige uitwedstrijd tegen Riven- di I handhaafde Over 't Net I zijn leidende positie in de eerste klasse. Topscorer was ditmaal A. Lambrechts met drie winstpartijen, terwijl J. Mer- kus en T. JLambrechts er ieder twee voor hun rekening namen. Ook de dubbel werd door dc Amersfoorters gewon nen. In klasse 2 A werd Van der Meiden 1 door het leidende Zeist 2 met 91 verslagen: Inklaar redde de eer. Over 't Net 2 blijft hier goed volgen, al kwam het tegen Jaffa I maar met de hakken over de sloot. Deze wedstrijd werd door de Amersfoorters met 6—4 gewonnen door drie overwinningen van Jellinek. twee van Schild cn één van Van Lcersum. Over 't Net 3 zit ln het hoekje, waar de slagen vallen. Nu werd met 8—2 verloren van SSVU 1. Raahc zorgde oor de -beide Amersfoortse winstpun ten. In klasse 3 B duurt dc nck-aan- nek-race tussen dc leidende ploegen voort. Over 't Net 4 versterkte hier zijn positie door een 9—1-overwinning op SOS 1. Smit cn Ebcls wonnen ieder drie partijen en samen dc dubbel, Goed hart boekte twee overwinningen. In klasse 3 E begint de staart zich te roeren Noack 1 raakte hier zijn eer ste punt kwijt aan Over 't Net 5, een uitstekende prestatie van deze ploeg. Kregcr versloca alle drie Noack-spe- lers Van Eist, Ten Raa cn Van Gestel. Bcrendsc ^on van Ten Raa en invaller Van Elsdlngen van Van Gestel. De dubbel was weer voor Noack. zodat de uitslag 55 werd. Van der Mei den 2 verloor In Zeist van het vijfde team van dc qelijknamige club met 9—1: invaller Welp wist de eer voor de Amersfoorters tc redden. Advertentie voordelig b(J Soesterweg 214 VoorwaartsQuick 60 Op een zeer glad veld heeft Quick een grote nederlaag geleden tegen een Voorwaarts-team dat ook geen kam- ploensspel demonstreerde. Voor dc rust was het nog wel het aanzien waard, wat we na de rust zagen zullen we maar spoedig vergeten. Quick verscheen met enkele invallers (het schijnt dat de griep ook het zor genkindje van de sportverenigingen zal worden) op het modderige cn gladde Voorwaartsveld. terwijl De Jong cn Hienekamp, gezien hun spel. nog niet volledig hersteld bleken te zyn. Direct bij het begin bleek dat de Voorwaartsspeicrs een groot voordeel hadden doordat zij gewend zijn aan het veld. terwijl Quick zich nog aan moest passen. Gevaarlijke aan\ allen op het Quick-docl worden door dc Voorwaarts voorhoede ondernomen; echter mede door het stug verdedigen van dc Quick achterhoede werd geen doelpunt ge scoord. Geleidelijk aan begon Quick zich los te werken en zo verkeerde ook het Voorwaarts doel in gevaar Een kop bal van keeper Hartwich, die nu als mld voor stond opgesteld, kon met moeite door de Voorwaarts doelman gestopt worden. Na 30 minuten spoelde de Voor waarts midvoor zich vrii en scoorde met oen laag schot onhoudbaar voor doel man v. d. Wijngaard (1—0) Na de rust. zoals reeds gezegd, een slechte wedstrijd mot Voorwaarts in de aanval. Geleide lijk voerde Voorwaarts de stand op. mede door het uitvallen van Labrle en doelman v, d. Wijngaard, zodat Quick mot negen man verder moest spelen. Toen het einde kwam had Quick met 6—0 verloren. Die Amersfoorters toch Een dame uit Hooglanderveen kwam dc politie vertellen, dat haar tas mot in houd tijdens het winkelen te Amersfoort vermoedelijk was gestolen. In een ge sprek mot de dienstdoende agent, zei ze. dat dc Amersfoorters slechte mensen waren. Maar toen de agent vroeg, of zij de tas niet in een winkel had laten staan, wist zij pertinent zeker, dat dit niet gebeurd was. Zij beweerde zelfs dat ze bij dc laatste winkelier gevraagd had. of de tas soms aanwezig was. De politie gang naar deze zaak toe cn het bleek, dat de tas daar ru6tig op de grond stond. De ^winkelier ?ei, dat de dame niet om haar tas was komen vragen. AMHC verloor met 31 Op een modderig terrein in Am stelveen moest het AMHC-heren- team, dat verzwakt was door het ontbreken van Korthals Altes en Huyer, zijn meerdere erkennen in Pinoké. Dit Amsterdamse elftal boekte vorig jaar op Birkhoven een van zijn weinige verliespunten, toen onze stadgenoten een gelijk spel wisten te forceren. Temeer daar de Amsterdammers nog goede kansen op de titel hebben, waren zij er ditmaal fel op gebrand om AMHC een nederlaag toe te bren gen. Ondanks vele val- en glijpar tijen op het modderige veld begon de wedstrijd in een hoog tempo zonder uitgesproken overwicht van één der elftallen. Pas na een kwar tier sloeg de weegschaal naar de kant van Pinoké door, toen een hapering in de A.M.H.C.-defensie, gevolgd door een goed schot van Wilschut de gastheren een 10 voorsprong bezorgde. Van dat mo ment af bereikten Amersfoortse aanvallen nog slechts sporadisch de Amsterdamse strafcirkel, terwijl daarentegen de Pinoké-voorhoede aan Van Dijk handen vol werk be zorgde. De leemte in de AMHC-de- fensie, veroorzaakt door het uitval len van Maas t.g.v. een handbles sure, was de aanleiding voor het tweede Pinoké doelpunt, terwijl het derde even voor de rust ontstond na een onverwacht schot van de Amsterdamse midvoon. In de twee de helft waren de gastheren blijk baar tevreden met hun voorsprong, zodat de druk op het Amersfoortse doel merkbaar afnam. AMHC kreeg nog enkele kansen, waarbij Keulen er na een strafhoekslag in slaagde om de eer te redden. Ver melding verdient nog, dat Van Dijk een zeker schijnend Pinoké-doel- punt voorkwam door een straf- bully vóór zijn doel te winnen van de Amsterdamse midvoor. Attilla III-AAV II 3—7 A A.V. II heeft zich door haar neder laag van vorige week niet van de wijs laten brengen en de kamploenscandldaat Attila III in Utrecht een 7—3 nederlaag gegeven. Hierdoor zijn de kansen van A A.V. weer gestegen. Wielersport J. de Gans in A klasse de snelste Zondagmorgen werd onder zeer grote belangstelling de 3e compe- titierit verreden. Wegens ziekte lie ten nog vele renners verstek gaan. A on B klasse reden 30 km. C klas se 15 km. Na 15 km was de stand als volgt: in de A klasse kwam oero v. d. Laan. op 200 m de Gans. dan op 300 m. W. Veenvliet cn daarna Bouwman. In de B klasse ging aan de kop Schotting. v. Walsum en Aller, op 400 m. J. Veenvliet en v. d Riet. Öuwerkcrk gaf op. In de laatste 15 km. kwam de Gans bij v. d. Laan en Schotting kwam met grote voor sprong alleen binnen. In de C klasse was de sprint voor J. v. d. Glas. doordat Jonkman in de laatste 100 m bijna ten val kwam. De einduitslagen luiden- A klasse: 1 J de Gans: 2 H. v. d Laan; 3. W Veenvliet. 4 W. Bouwman. B klasse: 1 H. Schotting; 2. L. v. Walsum; 3. J. v. d. Riet; 4. Aller; 5. J. Veenvliet. C klasse. 1. J, v. d Glas; 2 Jonk man. 3. E. Schoondèrbeek; 4. Berk hout: 5. v. d. Berg;' 6. v. Eldert (pech). „Olvmpia" vierde feest De gymnastiekvereniging „Olympia" vierde Zaterdag het jaarlijkse feest in de znal van „Nieuw Amsvorde" 's Mid dags waren de jeugdleden in grote ge tale gekomen. Ze keken vol aandacht naar dc goochelaar, luisterden naar een Jeugdige accordeonist en voerden bo vendien nog wat op. Er was een ver loting. die zeer ln de smaak viel van de jongens en meisjes. Des avonds heette dc heer K. Berends dc senioren van „Olympia" van harte welkom cn sprak er zijn voldoening over uit. dat zijn vereniging zo veel jeugd leden had. waardoor men met vertrou- cn dc toekomst tegemoet ging. Daarna verscheen Gerrit Kommer met zijn .Cabaret-Miniatuur" op de plan ken Deze amateur-groep slaagde er in. ondanks dc gebrekkige outillage van het zaaltje, de vele aanwezigen een gezellige avond te bezorgen. Men zag cn luisterde naar dc accordeonist Bram v. d. Hoef, die o.m. dc Rozenwals speelde en een draaiorgel imiteerde, naar Jan Hazen- bos met Italiaanse zang. naar de „Gang makers", drie jongens en een guitaar, naar de „Troubadours", een accordeon duo. cn niet ln het minst naar Gerrit Kommer, die met zijn conference en zijn liedjes (..En toch.. van Dirk Witte en „Mijn pappie" van Tom Erich) veel succes had. Enkele grappige sketches vielen zeer ln de smaak. Jan van Loo en zijn makkers zorgden er voor, dat dc stemming ook daarna cr nog long ln bleef. Jaarverslag „ZUT" Wij ontvingen het vijftiende jaarver slag van de wandclsportvcreniging „Zonder Uitvallers Terug", waaraan wij het volgende ontlenen: „In de Amersfoortse wandelwereld neemt Z U.T. nog steeds een belangrijke plaats in cn dit was voldoende reden om het 15-Jarlg bestaan niet onopge merkt te laten voorbijgaan. Het werd gevierd met een jcugdmiddag. een receptie, een feestavond en grote wan deltocht." Het jaarverslag spreekt over het grote verlies, dat ontstond door het overlijden van het ere-lid, de heer Sperna Wei land. Het wijdde veel aandacht aan de toch ten. waaraan Z.U.T. in 1948 heeft deel genomen en veel voldoening blijkt uit de herinnering aan de Vierdaagse, waaraan door 34 leden werd deelgeno men. Het ledental van Z.U.T. stabiliseerde zich in 1048 en kwam op 82 seniores. 36 juniores en 77 donateurs. Het jaarverslag eindigt met de woor den: „Met uw aller medewerking en steun gaan wij vol vertrouwen het nieuwe Jaar tegemoet." AanvuHingsagenda gemeenteraad Voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Amersfoort op Dinsdag 25 Januari 1949 des avonds om 7 uur is de volgende aanvullende agenda verschenen: 34. Voorstel van B. en W. betref fende dc inrichting van het mcdisch- pacdagogisch bureau (gedrukte verza meling nr. 20). 35. Voorstel van B. cn W. tot het opnieuw nemen van een besluit ex ar tikel 36. 4c lid der woningwet ten aan zien van het terrein omsloten door 't Laantje, Arnhcmscweg, Bergstraat en Utrcchtsewcg (gedrukte verzameling nr. 6). 36. Voorstel van B. en W. tot ver koop aan W. Trinks van twee per celen bouwterrein aan de Feithlaan. 37. Staten oninbare posten straat- en rioolbelasting, enz. Kwaad verschijnsel Een Ingezetene, die te veel aan Bac chus geofferd had. kon op het bureau zijn roes uitslapen. In de namiddagsdienst der Ned. Herv. Gemeente in de St. Joriskerk nam ds. P. H. de Bres, tot nu toe predikant in Algemene Dienst der Synode voor het werk der Uit- wendige Zending met standplaats Amersfoort, afscheid van zijn werk en van deze gemeente. Na een korte liturgie bepaalde spreker de aanwezigen bij het woord uit Jacobus 5 7. „Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot ae toekomst des Heren." Diep bewogen staat de Apostel temidden van de hardheid der we reld, zowel in als buiten de kerk. en, toen als nu, rijst bij velen de vraag: ..Hoe kan Gód deze hard heid, deze verscheurdheid, dit so ciale onrecht, dwars tegen Zijn Wet en Evangelie ingaande, nog toela ten? Waarom maakt Hij, de Al machtige er geen einde aan?" Groot is menigmaal onze verbit tering en teleurstelling, dat wij mensen zo machteloos tegen alle traagheid in onveranderlijk in de wereld staan. En dan wijst Jacobus de uitweg. Zie naar de zaaiende boer, die geduldig wacht tot de oogst; let op de profeet, die in ein deloos geduld telkens weer van voren aan begint. „Zijt lankmoedig, verwachtend de toekomst des He ren." Zo dienen wij te staan in dit moeilijke, teleurstellende leven, blijmoedig verwachtend zijn ko mend Rijk; dankbaar dat God zó lankmoedig is, en nog niet gekomen is. Maar dan ook geduldig, gelijk de profeten, getuigend van dat ko mende Rijk; herauten van de ko mende Koning. Mensen mogen dan komen en gaan, maar de taak en de opdracht blijven. Nadat de dienst was beëindigd maakten nog velen der aanwezigen gebruik van de geboden gelegen heid om afscheid te nemen van ds. en mevrouw de Bres, die deze week vertrekken naar Eindhoven. Nu nl. door afkeuring voor de tropen van mevrouw de Bres. het plan om daar verder in de Dienst der Zen ding werkzaam te zijn, moest wor den opgegeven, heeft ds. de Bres zich weder beroepbaar gesteld voor de pastorale arbeid. Als opvolger in zijn Algemene Dienst benoemde de Synode ds. Mackaay te Haar lem, die voorlopig althans daar woonachtig zal blijven. Een nog jonge zangvereniging heeft zich voorgesteld. Het was de Gemengde Zangvereniging „Des to", die Zaterdag in het patronaats gebouw in de Paulus Borstraat voor het eerst voor het voetlicht is getreden. Desto bestaat pas een half jaar en uiteraard was het pro gramma nog beperkt maar het moet direct gezegd. Gat de ten ge hore gebrachte zangnummers bij ons en de vele aanwezigen goede verwachtingen hebben gewekt. Dit eerste optreden naar buiten was meer bedoeld als propaganda- avond en Desto is hierin volkomen geslaagd. Het ligt niet in onze be doeling nu met critiek te komen. Vast staat dat directeur Van We gen uit Eerrihes met zijn koor een uitstekend debuut heeft gemaakt. De avond werd verder gevuld met enkele schetsjes, zang van een dubbel gemengd kwartet en zang- soli van de tenor Honig uit Biltho- ven en de chansonnière Eve Os wald, die beiden een hartelijk ap plaus verwierven. Ook het mandolinegezelschap „Con Amore" onderafdeling van de speeltuinvereniging „Het Soes- terkwartier" verleende verdienste lijke medewerking. De voorzitter van de feestcom missie had voor de solisten en di rigent bloemen. De voorzitter van Desto, de heer W. Pieters, sprak een propagandis tisch openingswoord en bracht aan het slot van de geslaagde avond donk aai^ alle medewerkenden. Onderhandse aanbesteding verbouwing Hogeweg 4 Bij nadere beschouwing is het B. en W. wenselijk gebleken van dc verbouwing van perceel Hogeweg 4 tot schoolgebouw, het glas- en schil derwerk. waarmede een bedrag van 10400,is gemoeid, in eigen beheer te doen uitvoeren. Voor de overige werkzaamheden, die ondershands werden aanbesteed, was de N.V. T. van Hoogevest de laagste inschrijver met een bedrag van 2565.—. B. en W. stellen voor de verbouwing door dit bedrijf te laten uitvoeren. Het bedrag zal met 2725 moeten wor den verhoogd, doordat het ministerie van onderwijs nog enkele andere veranderingen noodzakelijk achtte. „ONS TONEEL" SPEELDE STUK VAN COOLEN Voor de toneelwedstrijd, georga niseerd door de Amersfoortse afde ling van de N.A.T.U.. speelde .Ons Toneel" Zaterdagavond in Armcitia ..De vreemdeling" van Anton Goo ien. Het vrij oudbakken gegeven is door de auteur lang niet feilloos verwerkt. In het eerste bedrijf wordt het geraamte, waar omheen hij zijn spel bouwde, al nagenoeg geheel zichtbaar. Bovendien is het rhythme van 't stuk vrij gebrekkig en de leemten aan spanning laten de toeschouwer te veel gelegenheid zich te ergeren aan de van drama tiek loodzware gesprekken op het toneel, die zelfs de beste acteur hoofdbrekens zouden bezorgen. Geen wonder dat de vertolkers van dit toneelspel soms nauwelijks raad wisten met hun figuur, waar de moeilijke dialoog zo zeer de voorrang moest hebben. Dat ze het er in dit opzicht nog zo goed heb-' ben afgebracht, is zeker niet de ver dienste van de schrijver, wiens psy chologie oppervlakkig bleef cn de interpretatie van zijn figuren te veel aan het goed gesternte van de snelers en de regisseur overliet. Veel eerder moeten we bewonde ring gevoelen voor het zevental dat dit typische volksstuk in een aan trekkelijke decor speelde. Van hen vielen vooral vader en moeder, die echter wel belangrijke doch niet de voornaamste rollen vervulden To gen de vrij zuiver gebrachte figuur van de moeder stak bijvoorbeeld het pretentieloze spel van de doch ter wèl een van de hoofdrollen te scherp af. Ook in de vreemde ling. die met zijn komst in een klein gezin de kiem voor een drama leg de, konden we niet steeds geloven. Pacto - Püctol-Poctolin! Dr. Groenewegen sprak over „Levensstijl" Bezinningsbijeenkomst Humanistisch Verbond Zondagmorgen hield de Hllversumse psycholoog Dr. Groenewegen tijdens de bezinningsbijeenkomst van de Amers foortse gemeenschap van het Humanis tisch Verbond een lezing over 't onder werp: „Levensstijl". Op allerlei gebie den gebruiken wil het moeilijk te defi niëren begrip „stijl". Een positieve be paling hiervan is uiterst moeilijk, ge makkelijker valt het ons. een bepaald verschijnsel als stijlloos te herkennen. Spreker stelde in voorzichtige formule ring. dat ware stijl wel altlid een scherp bewuste vormgeving met volle inzet van de persoonlijkheid vooronderstelt. Dc uitsluitend traditionele handeling mist stijl, als deze handeling niet ten volle beleefd wordt. Evenmin ontstaat stijl, wanneer men deze bewust als nieuwe stijl wil scheppen, aangezien dan het directe belevingsmomcnt ontbreekt. Spreker onderzocht de stijlvorming op drie belangrijke gebieden, namelijk in het geloofsdenken. de samenleving en de arbeid. Op al deze terreinen zal echte stijlvorming slechts dan plaats hebben, wanneer niet sleur en automatisch den den onze daden bepalen, maar indien, ook ln alle kleine dagelijkse dingen, on ze handelingen geschieden met volle toewijding cn overgave en indien wij ons steeds weer Instellen op het actieve scheppen. Met allerlei voorbeelden uit geloofs-, gezlns- en arbeidsleven ver duidelijkte Dr. Groenewegen zijn be toog. Uitbreidingsplan voor „Zonnehof" B. en W. stellen de raad voor om te besluiten, dat voor het terrein, omsloten door Utrechtseweg, 't Laan tje. Arnhemse weg en Bergstraat, een plan voor uitbreiding wordt voorbc- reid. Verlenging verordening bebouwde kom Bij raadsbesluit van 14 Juni '46. zo schrijven B. en W. aan de raad, werd de verordening regelende de aard der bebouwing en het gebruik van bepaalde aangewezen gronden, gele gen in de bebouwde kom der ge meente Amersfoort, gewijzigd. Zulks teneinde maatregelen te kunnen ne men ter voorkoming van ongewens te toestanden r b.v. het bouwen van bedrijfsgarages aan de Singels cn aan de hooidverkeerswegen in de binnenstad, in verband met het te ontwerpen kernplan en de daarbij behorende voorschriften voor deze gemeente. Het ligt in dc bedoeling de voorschriften, vast te stellen krachtens artikel 43 voor de woning wet, voor zover deze geldt- voor de binnenstad, te doen opnemen in de bouwvoorschriften,' behorende bij het uitbreidingsplan voor tunnel- en rondweg, p.a. welk uitbreidingsplan vermoedelijk in het begin van dit jaar voor de behandeling gereed komt. In afwachting der tot stand- koming van dit uitbreidingsplan, is het evenwel noodzakelijk de wer kingsduur van de thans tot 21 Janu ari nog van kracht zijnde verorde ning te verlengen, daar de redenen, welke geleid hebben tot de vaststel ling van de wijziging der verorde ning in 1946 ook nu nog onvermin derd gelden. Technische Dienst PTT vierde feest De ontspanningsvereniging van de Technische Dienst der P T.T de R O. T.A gaf Zaterdagavond in ..'s Prinsen hof" een feestavond voor haar leden en genodigden. Het bestuur van tie R.O.T.A. had voor deze avond do medewerking verzocht van de Toneel- en Cabaretvereniging „Kunst naar Kracht", en deed daarmede een goede greep. De talrijke aanwezi gen hebben zich kostelijk geamuseerd en dat het gebodene op Driis werd gesteld bleek wel uit het veelvuldig cn krachtig applaus dat deze Amateurgroep tijdens, en aan 't slot van de avond, in ontvangst had tc nemen. Het cgrstc gedeelte van deze feest avond werd gevuld mot het toneelspel „Arme rijken". Dc "regisseur, dc heer H. Verheuvel, die tevens de hoofdrol ver tolkte op natuurlijke en geestige wijze, bleek volkomen voor zijn taak berekend cn het stuk. dat bijzonder vlot werd ge speeld. was een goede inleiding en bracht er direct een goede stemming m. Na de pauze werd een cabaretpro gramma opgevoerd. Van de sketches was „Op 't raadhuis" bijzonder goed en vooral het „boertje" had dc lachers steeds op zijn hand. Minder goed was „Dc man die ging". Mevrouw Bosman oogstte veel succes met de balletgroep. Vermeldenswaard is zeer zeker de tap- solo van een der matroosjes. Het duo Gerda Bosman en Herman Scheffcr verzorgden het vocale gedeelte van dit cabaictprogramma. Veel geno ten de aanwezigen van de. door Herman Scheffer. gezongen aria uit de Franse opera .Bcnvenuto" van Eugene Diaz. De voordracht was goed cn met veel gevoel werd deze aria gezongen. Vooral bil de forte gedeelten bleek de zanger zijn stem goed in de macht te hebben Me vrouw Bosman was vooral als soubrette zeer goed. zelfs aanmerkelijk beter dan ln haar coloratuur-zang. Jammer was dat vooral bij de solo van Herman Sehcffer de toneelverlichting bepaald hinderlijk was. Ook de accompagnntrice. mej. T. Klelnveld begeleidde uistekend. Een geanimeerd bal dat onder leiding stond van de heer Morren verhoogde de goede stemming nog aanmerkelijk Twistende mannen op de Varkensmark t Op dc Varkensmarkt ontstond Zondag avond een gevecht tussen twee mannen die in beschonken toestand verkeerden. In het heetst van de strijd trachtte een agent van politie de twistenden tc schel den. Hij kreeg daarbij een slag op een van zijn ogen. Het lukte hem echter toch, dc twee mannen van elkaar weg te halen. Een zekere H.. is naar het bureau overgebracht. De andere vechtersbaas wist tc ontkomen. „Van Staat tot Staat" Op uitnodiging van de Culturele Commissie van de Nederlands-Is- raelitische Gemeente Amersfoort hield onze stadgenoot dr. B. van der Hoek, Zondagavond in de Aca démie de Danse een lezing. Onder de titel „Van staat tot staat" gaf de spreker een overzicht van de Jood se geschiedenis van het begin onzer jaartelling tot op heden. Hij liet hierbij speciaal uitkomen, dat door al die eeuwen heen de Joden in ballingschap de band met Palestina niet hebben verbroken en hiermee ondermeer hun historische rechten op dit land hebben behou den. Het samenzijn werd besloten -met een dansje. Burgerlijke Stand 22 Jaquari Geboren: Jeanne Th. J., d. v. M. L. de Boer en J. Dolder. Gehuwd: H. v. d. Molen en J. W. Snijders. Overleden: Roel Tletema. 82*. wed. v. B. v. d. Schaaf: Teunls van den Ham, oud 10 dagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2