Nederland moet 200 millioen gulden op import van veevoer besparen Vóór of tegen melksanering Veranderingen in bouwplan noodzakelijk Adv ertent iën L. Q. LE ROY WILLEMSE U Wij leveren U kolen in papieren zakken J&andótüfTe/i vACHTERBERGH „DE SCHELMENSTREKEN VAN SCAPIN" Cour an feereclame is niet te vervaegen! g DJORGHI'S COMPLETE NIEUWE FLOWER'S SERIE Nederland zal door een belangrijke opvoering van de eigen productie van veevoeder naar schatting 200 millioen gulden per jaar kunnen besparen op de invoer van krachtvoer. Het totale vooroorlogse krachtvoer-verbrulk In Nederland bedroeg onge veer 2,9 millioen ton, waarvan ongeveer 1.8 millioen werd geïmporteerd. Een nadere berekening beeft nu aangetoond, dat door vergroting van de productie van ruwvoeders en door opvoering van de kwaliteit, het kracht- voer-verbruik b(j een veestapel van voor-oorlogse omvang terug te brengen is tot 1.9 millioen tj>n, waarvan dan 0.8 millioen ton zal moeten worden geïmporteerd. breiding van de voederbieten-areaal en door uitbreiding van het gebruik van gedroogde pulp moeten worden verkregen. Reeds Is in het bovenstaande tot uiting gekomen, dat de veranderin gen in de veerantsoenen voor de ak kerbouw een verandering in het bouwplan noodzakelijk maken. De rogge en haver der zandgronden zal deels moeten wijken voor aardappe len en voederbieten. De maisteelt zal uitbreiding behoeven tot 20 000 ha., .teneinde op groter schaal pluimvee voeder uit binnenlandse productie te kunnen betrekken. Voor de vergro ting van de productie aan gedroogd groenvoer zal vooral in de akker bouwgebieden de teelt van lucerne moeten worden uitgebreid, terwijl in de toekomst een deel van het huidige grasland ten gevolge van de te ver wachten sterke opbrengstvermeerde ring waarschijnlijk in bouwland zal kunnen worden omgezet Ontwerp-bouwplan Het volgende staatje geeft van de ze voorgestelde veranderingen in het bouwplan van Nederland een glo baal beeld. Ontwerp van een bouwplan voor Nederland. oppervlakte in 100 ha. toekomst 1948 granen 425 498 peulvruchten 31 31 handelsgewassen 67 60 knol- en wortelgewassen 385 339 groenv. en kunstweide 172 161 stoppelgewassen 100 100 blijvend grasland 1228 1228 tuinbouw 145 135 De grotere betekenis, die in de toe komst het in eigen productie gewon nen voer zal krijgen, brengt mede, dat de jaarlijkse schommelingen In de opbrengst kunnen leiden tot sto ringen in de voorziening en derhal ve tot grote verschillen in de prij zen. Dit zal kunnen worden verme den. indien in de overvloedige jaren tot voorraadvorming wordt overge gaan en wordt gebroken met de ge woonte om ieder jaar zoveel vee aan te houden, als in verband met de voederpositie maar enigszins moge lijk is. Naar verhoging van grasland-productie Men stelt zich hierbij voor In de naaste toekomst te komen tot een veestapel van do volgende omvang en samenstelling: Melk- en kalfkoeien 1.600000; mestvee 100000; ander rundvee 1.030 000; schapen en lammeren 700.000; geiten en lammeren 150000; paarden 325 000; varkens 1.800 000; legkippen 15.000.000. De belangrijkste besparing op het gebruik van krachtvoer zal kunnen worden vorkregen bij de rundvee stapel. Met de berekende minima le hoeveelheid krachtvoer voor het rundvee zullen wij alleen toe kunnen komen, indien wij beschikken ov°' vo'doerde hooi- en kuilvoer. alsook over een belangrijk kwantum ge droogd groenvoer. Het rantsoen voor varkens zal voor het allergrootste deel moeten bestaan uit gestoomde aardappelen, namelijk 15% kg. per dag per dier. aangevuld met 1 Vt kg. krachtvoer per dag. Aan de hand van de bere kening inzake de gemiddelde, voor de verschillende veesoorten nodige rantsoenen zijn deskundigen tot het volgende overzicht van de jaarlijks nodige totale hoeveelheden kracht voer gekomen. rundvee 340 schapen en geiten 25 paarden 185 varkens 565 pluimvee 765 Totaal 1880 (x 1000 ton). Van deze totale hoeveelheid zal ca. 800.000 ton worden ingevoerd, terwijl een hoeveelheid overeenko mend met 850000 ton zetmeehvaar- de. door uitbreiding van de eigen productie van Nederland zal moeten worden gevonden. Het blijkt, dat het gras- en het klaverland het grootste deel van de totale zetmeelproductie in veëvoeder, namelijk 4 millioen ton, voor hun rekening moeten ne men, hetgeen een toeneming van 500 000 ton ten opzichte van de hui dige opbrengsten van grasland en klaverland betekent. Ruilverkaveling Voor vele graslanden in ons land (ongeveer 500.000 ha.) zijn cultuur technische werken, zoals ruiverkave- ling, dringend noodzakelijk. Door bemesting van talrijke graslanden zal over een reeks van jaren de ge middelde opbrengst van grasland in Nederland met ca. 18 procent kunnen stijgen. Een verdere mogelijkheid voor een belangrijke opvoering van de grasland-productie is gelegen in het gebruik van stikstof op groter schaal. Voor de verhoging van de zetmeel productie van graslanden komt ook een betere beweidingsmethode in aanmerking. Voorts zal het ensileren de verliezen moeten beperken, als ook een verbeterde hooiwinning. Een belangrijke mogelijkheid om verlie zen té voorkomen is nog gelegen in het kunstmatig drogen van gras. waarvan de productie moet worden opgevoerd van 30 000 tot 110.000 ton (naar zetmeelgehalte). Meer aardappels Voorts zal uitbreiding van het aardappel-areaal, voor enkele stre ken noodzakelijk zijn. De gewenste opvoering van de zet meelproductie zal mede door uit- Tegemoetkoming voor het vrijmaken van woonruimte De Staatscourant bevat een be schikking van de ministers van Binnenlandse Zaken, van Weder opbouw en Volkshuisvesting en van Financiën, volgens welke aan de gemeenten een tegemoetkoming uit 's rijks kas wordt verleend in de kosten, die zij hebben vergoed: a. aan degene, die, met het oog merk aan meer gezinnen dan waar voor een huis of >voning zich in de oorspronkelijke toestand leende woongelegenheid te verschaffen, voorzieningen daaraan laat uitvoe ren zonder hiermee gebaat te zijn; b. aan degene, die door mee te werken, dat meer woongelegenheid ter beschikking komt, bij hem in gebruik zijnde woonruimte vrij maakt en daardoor kosten moet maken voor verhuizing. De tegemoetkoming bedraagt 75% van de door de gemeente wer kelijk betaalde vergoeding, met dien verstande, dat de tegemoetko ming van het rijk aan de gemeente ten hoogste kan bedragen: voor voorzieningen, bedoeld onder a: een bedrag van 300.per perceel; voor verhuizingen een bedrag ge lijk aan 50% van de huurwaarde der ontruimde woning (woningge deelte). Deze beschikking is slechts van toepassing op de kosten, die door belanghebbenden na 31 December 1948 zijn gemaakt. Schade door hachtvorst in de fruitteelt Teneinde te komen tot een effectieve bestrijding van de schndê door nacht vorst in de 'fruitteelt schrijft de sub commissie .Fruitteelt" van de techni sche commissie der stichting voor de Landbouw/werkluigencommissie van de Nederlandse Fruittocis Organisatie, een prijsvraag uit voor ontwerpers en ult- voeders van machines, toestellen of middelen, die kunnen dienen voor nachtvorstbeslrljding of voor het op ruimen van snoeihout in de fruitteelt Voor de bekroonde inzending voor een nachtvorst bestrijder wordt een premie van f 1000.uitgeloofd. Voorzover met de fabricage niet reeds werd begonnen, wordt verzocht eerst de tekening(cn) In te zenden Voor ,et bekroonde ontwerp is dan f 500 - be schikbaar. Wanneer de machine is ge bouwd wordt toegekend weer f 500 Voor een snoeihoutopruimer is de helft van deze bedragen beschikbaar. De in7.enders van alle ontwerpen bltl- ven hun volle rechten daarop behou den Inzendingen worden ingewacht tot 1 Maart 1940 bij het secretariaat van bovengenoemde commissie Raamweg 27. 's-Gravenhage. Vier republikeinen te Bandoeng in arrest Op last van de generaal-majoor E. Eng les te Bandoeng, zijn 4 In donesiërs gearresteerd, die bekend staan om hun pro-republikeinse sympathieën. Twee hunner zijn le den van het parlement der negara Pasoendan. In een proclamatie heeft generaal Engles bekend gemaakt, ,,dat hij tot bepaalde arrestaties heeft moeten besluiten" uil een oog punt van orde en rust en dat nij niet zal aarzelen, om. als de hand having van orde en rust zulks eisen, nog straffer maatregelen te ne men, zonder rekening te houden met degenen, die zich zouden ver zetten tegen de uitvoering van zijn taak". Duitse socialisten naar congres van PvdA Op Donderdag 7, Vrijdag 8 en Za- terterdag 9 April zal de Party van de Arbeid haar 2-jaarlijkse organi- satieeongres houden in Bellevue te Amsterdam. Op de agenda staan onder meer het jaarverslag en een bespreking van het beleid van het partybestuur. Het hoofbestuur van de Duitse sociaaldemocratische partij is uit- j genodigd om dit congres by te wo- 1 nen, en heeft de uitnodiging aan vaard. De delegatie van de Duitse so' ciaal-democratische partij zal uit de volgende personen bestaan: De plaatsvervangende voorziUer, Erich Ollenhauer, de minister van binnenlandse zaken van Ry'nland- Westfalen, Walter Menzel, de direc teur van de Nordwestdeutscher Rundfunk" Adolff Grimme, en de voorzitter van de bond van uitge vers, Emil Gross. Aftreden verwacht van ambassadeurs der V.S. De 76-jarige dr. Herman Ba- ruch. ambassadeur der VS. in Den Haag, zal naar Ass. Press meldt, vermoedelijk spoedig ontslag ne men. Baruch's aanstaande aftreden is een van de vele mutaties die op handen zijn in de Amerikaanse buitenlandse vertegenwoordiging. Sommige ambassadeurs zullen ont slag nemen, anderen zullen vervan gen worden op initiatief van pre sident Truman en Dean Acheson, de nieuwe minister van buitenlandse zaken. Op het ogenblik vermoedt men, dat behalve Baruch, nog vier andere belangrijke Amerikaanse diplomaten binnenkort hun ambas- sadeurspost zullen verlaten, name lijk generaal Walter Bedell Smith (Moskou), Jefferson Caffery (Pa rijs). John Leighton Stuart (Nan king) en James Bruce (Buenos Aires). Onzekerheid over lot van Grieks vliegtuig Bij een noodlanding die een Grieks waarnemingsvliegtuig in de bergen van het frontgebied bij Karpenisse moest maken, zou volgens een Reu- terbericht uit Athene de Ameri kaanse overste Edner zijn omge komen. De Griékse luchtmacht twij felt aan de juistheid van dit be richt; het vliegtuig zou toch ge slaagd zijn in een normale landing zonder persoonlijke ongelukken, on danks beschadiging door hel vuur van guerillatroepen Volgens het Joegoslavische persbureau Tanjbeg heeft generaal Markos, de bevel hebber der guerillatroepen. bij de UNO geprotesteerd tegen het mi trailleren door en militair vliegtuig van de bevolking van de stad Kar- penissi. Dit toestel dat volgens het protest bestuurd werd door overste Edner. is boven de stad neerge schoten. Nederlander doodde tolbeambte Een Jonge Nederlander Jan van Eyzeren uit Amsterdam, die te Eynat- ten, nabij Eupen is gearresteerd, heeft bekend te Strass aan de Nederlands- Duitse grens een tolbeambte te hebben vermoord HIJ voegde er aan toe dat hfj, met twee andere Nederlanders on der wie een gewozéVi SS-man. een ge wapende bende had gevormd om in Duitsland te plunderen. De bende had in Keulen zijn Intrek genomen bij de verloofde van een der leden. Na de misdaad te Strass vluchtien de medeplichtigen van Van Eyzeren naar Nederland, waar zij tengevolge van het veriics van een portefeuille werden geïndentlficeerd. Van Eyzeren vluchtte naaar Duits land cn wilde zich in Frankrijk bij het Vreemdelingenlegioen aansluiten. Up het ogenblik van zijn arrestatie was een Belgische deserteur in zijn gezel schap. die uit vrees voor een nieuwe misdaad van Jan van Eyzeren de Bel gische rijkswacht had gewaarschuwd. Van de zijde der Amsterdamse poli tie die het bericht uit Brussel beves tigt vernemen wij, dat Van Eyzeren de vermoedelijke dader is van een dief stal. gepleegd in de Kraaipanstraat te Amsterdam. Voorts vermoedt de politie, dat hij een der twee tot nu toe onbekende daders is van een onlangs In Zeist ge pleegde roofoverval Met de politie in Zeist wordt thans samengewerkt om ook deze affaire tot klaarheid le bren gen. (Naar aanleiding van bovenstaand A N P-bericht hebben wij ons in ver binding gesteld met de politie in Zeist, de ons echter rpeedceldc. dat het prak*, tisch uitgesloten Is dat Van Eyzeren één van de twee daders van de roofoverval bij de familie Jansen is Hij heeft te lang in België vastgezeten om oo tijd in Zeist te kunnen zijn De Zeister politie machtigde ons dan ook te ver klaren. dat ait A N P.-bericht onjuist is. (Red.) Stichting verzorgt' graven der doden uit de oorlog Het ministerie van Oorlog en de Oorlogsgravenstichting hebben een overeenkomst getekend waarin is bepaald, dat de stichting geleidelijk de zorg voor de inrichting en het onderhoud van de zich in Neder land bevindende militaire en civie le rijksgraven waarin zijn bijge zet de stoffelijke resten van ge sneuvelde soldaten en verzets- slachtoffers zal overnemen. Gelijk men weet is als plaats van de centrale begraafplaats gekozen een terrein in de buurt van het Veluwse dorpje Loenen, vlak bij de Woeste Hoeve. Koninklijke familie in Februari naar Tyrol Naar aanleiding van een Reuter- bencht uit Wenen, volgens het welk koningin Juliana, prins Bern- hard en de prinsesjes in de maand Februari enige weken in Tyrol zul len doorbrengen, verneemt het A N. P.. dat de koninklijke familie inder daad dit voornemen heeft, maar dat het verblijf geheel zal afhangen van de ontwikkeling der politieke toestand. Sappig zeegeschenk Op het strand in de nabijheid van de Noorderpier te IJmuiden zijn gisteren in de loop van de dag enige duizenden grape fruits en een aantal sinaasappelen aangespoeld. De schooljeugd was spoedig op de been om van dit buitenkansje te profiteren. Het was de hele mid dag een drukte van belang en vooral de sinaasappelen vonden gretig aftrek De vruchten bleken nog zeer goed eetbaar te zijn. Een groot deel van dit sappige „zeege schenk" is onder de ziekenhuizen en kinderverblijfplaatsen verdeeld. Aangezien gegn kisten zijn aan gespoeld, waaruit men de her komst zou kunnen afleiden, tast men daaromtrent nog volkomen in het duister. Brandstoffenwerkers te Arnhem staken Het merendeel van de brandstof fenwerkers in Arnhem, Velp en Oosterbeek, in totaal ongeveer 130 in getal, verenigd in de Unie-Ver keer ging vandaag in staking. De staking vloeit uit een reeds door het College van Ryksbemidde- laars toegestane looncorrectie, waarvan de werkgevers zich echter niet hebben willen houden. De ar beiders hadden een ultimatum ge steld dat Zateddag afliep. De op die dag gehouden vergadering werd met vrijwel algemene stemmen tot staking besloten. ECONOMISCHE HOOGESCHOOL Aan de Nederlandse Economische Ho geschool tc Rotterdam is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de accoun tancy de heer T Kcuzenkamp. accoun tant te 's-Gravenhago cn tot buitenge woon hoogleraar in de sociologie de heer mr dr. F L. Polak te 's-Graven- hage. adjunct-directeur van het Cen traal Planbureau. Ter gedeeltelijke ver vanging van prof. dr. .ir J. Goudriaan. tijdens diens verblijf in Zuid-Afrika. in aan de heer A D. van der Koogh te Noordwijk aan Zee. directeur van d© N V Allan en Co.. een opdracht ver strekt om onderwijs te geven in de organisatie der onderneming. Op Dinsdag 25 Januari, des voormid dags om 1130 uur. zal prof. Axel Som- me van de Handelshogeschool te Ber gen (Noorwegen) een lezing houden over ..Norwegian shioping trade". Deze voordracht wordt gehouden in de aula van de Economische Hogeschool. Gedachtenwisseling tussen de melkhandel en het comité van actie SECNijenrodes 11. Hot verjongde S.E C.-elftal heeft het bezoekende Nijenrodes uit Breukelen. goed partij gegeven. Nijenrodes trapte af cn meteen werd de rechts-buiten aan het werk gezet. Deze- plaatste de bal hoog voor het SEC-doel cn de vrij staande midvoor kogelde ineens in. Nijenrodes leidde dus al in de eerste minuut. 0—1. Om beurten werden de doelverdedigcrs op de proef gesteld, doch deze wisten niet van wijken. De rust brak aan met de stand 0—1. Na dc hervatting was SEC sterker doch de Nijenrodes-verdediging was uitmun tend. De laatste minuut ging in en de scheidsrechter raadpleegde reeds zijn horloge, toen midvoor Westerveld zui ver naar O. Maassen plaatste zwenkte deze met de bal naar binnen cn zijn schot trof doel. (1 1). Soester Boys-SVMM 33 Soestcr Boys heeft zijn laatste com petitie-wedstrijd van dit seizoen met een gelijk spel tegen SVMM beëindigd. Na 10 minuten maakte de midvoor van Soester Boys uit een voorzet van rechts een goed doelpunt. (1—0). Reeds na 5 minuten bracht de rechts binnen van SVMM de stand op gelij ke voet. (1 1). Na een half uur spe len is het weer S B. die door De Vries de leiding neemt. (21). S. B. heeft pech als v. d. Akker in het strafschop gebied „hands" maakt De toegewezen penalty wordt onberispelijk in een doel punt omgezet 2 2 Met deze stand ging dc rust in. Na vijf minuten in de tweede helft, bracht de linksbuiten van SVMM de stand op 2—3 Bl| een aan val van S. B op het SVMM doel was het H. Kok die partpen wederom op gelijke voet bracht. 3—3. Met deze stand kwam het einde. Terug naar het Evangelie De Ned. Hervormde Mannenvereni- ging te Soesterberg. hield haar tweede jaarfeest De voorzitter, de heer Stru- ve. deelde mede. dat het afgelopen jaar vruchtbaar voor de vereniging was ge weest en dat een vijftal lezingen is ge houden. Ds. Poot hield vervolgens een cau serie over het onderwerp: „Christen dom en de huidige maatschappij", waarbij hij een historisch overzicht gaf van de geestelijke stromingen, die sinds het ontstaan van het Christendom hier aan vijandig waren. Na deze interessante lezing hield de heer De Klerk uit Zeist enige voor drachten. Het verluidt uit Londen, dat HM. de Koningin met de Prinsesjes en Z.K.H. Prins Bernhard binnenkort naar Tirol zal gaan om een kor te vacantie te nemen te Sankt An ton om Arlberg. Overzicht van de ze tussen de bergen gelegen u'in- terbadplaats. Geheel rechts het ho tel Posthet bekendste hotel in Sankt Anton I tuinland Excursie naar nieuwe loods van „De Samenwerking" Toen in April 1945 de geallieerde legers Hoogland naderden, zagen de Duitsers zich genoodzaakt de goederenloods van de Coöperatieve Vereniging „De Samenwerking" plat te branden. Dank zij het vele werk dat het bestuur der Vereni ging er voor heeft verzet, is er nu een nieuwe loods, die volkomen aan de eisen van de tijd voldoet. Door een juiste indeling van het gebouw is er veel ruimte vrijgeko men. De drie verdiepingen zijn ge heel gemoderniseerd. De opslag plaats voor pootaardappelen heeft eveneens een grote verbetering on dergaan. Door middel van een elec_ trische installatie kan deze ruimte bij een lage temperatuur ver warmd worden. Op het gebied van de Landbouw is het in deze gemeente een grote vooruitgang en het was van de af deling der J.B.T.B. en van de landbouwcursus goed gezien om met haar leden en leerlingen een excursie naar de loods te maken. Ei valt veel te zien ei. het is voor hen een zeer leerzame middag ge weest. Gevonden voorwerpen Bij de Commandant van de Rijkspolitie aan Den Ham zijn in lichtingen te verkrijgen over een damespolshorloge, portemonnaie met inhoud, een glacé herenhand schoen en een achterklep van een auto. Niet-zelfverzorgers opgelet! Op Woensdag 26 Jan. vindt de uitreiking van nieuwe levensmid delen- en tabakskaarten plaats aan niet-zelfverzorgers in Hoogland. (Dit geldt niét voor Hooglander veen, Den Hoef en Vinkenhoef) Tevens uitreiking van kaartjes voor aanstaande en jonge moeders. Stamkaarten en de verschillende inwisselingsbonnen meenemen. Het kantoor is geopend van 8.30—12 en van 12.30 uur. Hoogland wint Hooglahd heeft in een goede wedstrijd Hamersveld met 53 verslagen. Zij staat hierdoor op de derde plaats achter Renswoude en S.V.M.M. Op initiatief van het Comité te gen de melksanering had een on derhoud plaats met de heren Brou wer en Van Zanten, resp. voorzit ter en secretaris van de Coöpera tieve Melkslijters. Lang en breedvoerig is van ge dachten gewisseld in vriendschap pelijke en hoffelijke zin. Het Comité stelde de volgende bezwaren: 1. De opgelegde sanering heeft plaats gehad op dictatoriale wijze, zonder rekening te houden met de wensen en verlangens der consu menten. 2. Het is onduldbaar en een aan fluiting van elk begrip van demo cratie en vrijheid, een stad ten bate van leveranciers in damblokjes te knippen en ieder dier damblokjes te binden aan één leverancier, zon der zelfs de cliënten om hun goed keuring te vragen. 3. Het is sociaal en economisch onverantwoord naar een Maat- schappijvorm te streven, die deze dwangtoestand als een ideaal zou moeten beschouwen, want wat de melkhandel nu doet, zal ongetwij feld navolging vinden. 4. Alleen vrije handel en vrije concurrentie schept een gezonde verhouding tussen winkelier en consument, houdt het bedrijf le- vend en open en schept de beste voorwaarden voor de belangen van de consument Vrije prijsvorming en een vrije winkelstand, is uitein delijk de enig juiste voorwaarde in het belang van beide partijen. 5e. Voorgesteld werd: a. De hier gecreëerde sanering onmiddellijk op te heffen. b. Uitgaande van de gedachte dat sanering voor de melkhandel econo misch noodzakelijk is. deze dan zo te doen geschieden dat de stad ver deeld wordt in wijken en in elke wijk minstens 3 doch liefst meer melkslijters aan te wijzen, waaruit de consumenten de vrije keus heb ben. c. Daarnaast vrijheid te laten voor melkslijters die zich niet bij de Coöperatie wensen aan te sluiten en deze te garanderen dat de Melkfa briek ..Amersfortia" hun op' dezelf de wijze melk zal leveren als aan gecoopereerden. De voorzitter der Coöperatie, de heer Brouwer, heeft deze punten breedvoerig toegelicht en besproken. 1. De regeling is niet dictatoriaal, de Consument is ingelicht (zie plaat selijke bladen o.a. van 10 December '481 en met de huisvrouwenvereni gingen is contact gehouden. (Dit laatste bleek bij nadere toelichting met één vereniging 'tc zijn geschied op een ogenblik dat alles reeds vast stond). 2. Eerst later zal blijken dat deze sanering in het belang is van de con sument. Hygiëne en prijsvorming, zorg voor tijdige bediening en het zoveel mogelijk rekening houden met de wensen der .consumenten, is verzekerd. Iedere klacht wordt mi- nitieus onderzocht, de consument kan gerust zijn. De vrije keuze van leverancier is daarbij echter uitge sloten 3. De heer Brouwer staat ook zelf op 't standpunt, dat wij principieel een zodanige maatschappijvorm niet als ideëel moeten nastreven. De Melkhandel kan evenwel niet anders: óf saneren, of hoger prijzen en als donkere schaduw achter haar het voortdurend gevaar, dat kapitaalkrachtige concerns zich monopolies verschaffen en de klei ne melkhandel kapot maken. 4. De heer Brouwer meent dat de z.g. vrije melkhandel nooit mag te- rugkeren en hartstochtelijk betoog de hij dat hij er voor zal blijven vechten deze vrijheid ook niet meer zal terugkeren. Hij beriep zich hierbij op de suggestie van de mi nister van Economische Zaken en de volledige goedkeuring die Bur gemeester en Wethouders van Amersfoort aan deze sanering heb ben gehecht. Niettemin is de heer Brouwer van mening, dat wanneer zou blijken dat de Amersfoortse clientele deze regeling niet wenst, van doorvoering ook geen sprake kan zijn. 5. Op onze voorstellen reageerde de heer Brouwer als volgt: a. Kan niet in overweging wor den genomen. b. Keuze vrijheid is voor 't mo ment niet mogelijk. Na een maand kan het publiek vrij kiezen.uit het aantal melkslijters in hun sector, waarbij de coöperatie geen be zwaar heeft voor elke sector min stens drie aan te wijzen (met sec tor wordt bedoeld een groep van wijken). c. Kan niet in overweging wor den genomen. De Melkfabriek „Amersfortia" kan vrij leveren aan iedereen, zolang de Coöperatie geen leveringscontract sluit. Nog verklaarde de heer Brouwer, een openbaar debat over deze kwestie met te wensen, doch over tuigd te zijn van een glorieuze overwinning, omdat de kracht der feit aan de zijde der Coöperatie zou zijn. Conclusie: Het onderhoud heeft tot geen enkel resultaat ge leid. De melkhandel zet zijn systeem voort, wijziging in de op zet is niet te wachten. Het Comité zet de actie voort. t Het Comité. Ons dagelijks teveel De meeste bekeuringen werden Zater dag en Zondag uitgereikt aan overtre ders van de verkeersbepalingen. Fiet sers. die zonder voor- of achterlicht re den, autobestuurders, die hun wagens niet van voor- en achterlicht hadden voorzien, en sommigen, die zonder num merbord reden, kregen een bekeuring. Drie wielryders. die naast elkaar op straat reden, kregen alle drie een be keuring. in plants van de meest links rijdende. Een maatregel die niet jn strijd is met de politieverordening. Men zij' dus gewaarschuwd. Wegenaanleg onderhands aanbesteed B. en W. stellen de raad voor te besluiten de aanleg van de wegen can complex 6A in het Sosterkwar- tier ondershands aan te besteden aan B. Rijkeboer te Amersfoort voor een bedrag van 29980 Hamersvélcl JBTB jubileert Op Dinsdag, 25 Januari a s geeft de Jonge Boeren en Tuinders Bond te Ha mersveld. ter gelegenheid van haar 12 ^3-jarig bestaan een feestavond in de ..Ros Bayartte Hamersveld (Leus den). Hans Martin gaat weg hii KLM D« heer J. Martin heeft tegen 1 Augustus ontslag gevraagd als directeur van de K.L.M. Sinds 1 Mel 1921 was de heer Martin aan de K.L.M. verbonden, gedurendo de laatste jaren als di recteur vervoer. Arts Spoorstraat 3 - Telef 5864 heeft zUn praktUk HERVAT Spreekuur 8.309.30, bene vens Ma.. Wo.. Vr 1—2 SCHOENREPARATIE. de prijs bij ons is laag Voor bijwerk wordt weinig berekend En al Uw schoenen IN EEN DAG KLAAR'! LEUSDERWEG 27/29 b/d overweg Nieuwe modellen mode schoenen ontvangen Aangeboden: prima tafel- -=yf biljart, speelmaat 140 x 70. j —s j compleet m. ballen, queues, waterpas, enz. Adres: Mare Leiden. 4740 Prachtige zwarte mantel, j maat 46, met echte bontgar- I nering. Gekost 250.-. nooit 1 gedragen. Kapelweg 94. 4743 KOESTEEG 5 TELEF.3666 AMERSFOORT De kanonrieer-boten „F 1 o r e s" en „S o e m b a" hebben de onderschei ding „Koninklijke vermelding bij dag order" ontvangen voor de dappere sfrtJd. die de schepen en hun beman ningen tijdens de oorlog hebben ge voerd. Soest Mattheus Passion in Oude Kerk In de Oude Ned. Herv. Kerk zal binnenkort de Matthaeus Passion wor den uitgevoerd. Het bestuur van de Volksuniversiteit zal zorgdragen, dat 400 personen deze uitvoering kunnen bijwonen. Het ligt in dc bedoeling dat het Bilt- hovense koor de Passion ten gehore zal brengen terwijl het versterkte Bilt- hovense Orkest, de muzikale begelei ding op zich zal nemen. Het geheel zal staan onder leiding van de heer Theo de Vries. Klucht in 3 bedrijven van Molière MORGENAVOND IN AMICITIA Nog kaarten verkrügbaar a 1.25 aan de cassa van Amicitia, F. J. F VAN MAAS. Spaarnestr. 39 en op het bureau der A G.. Zuidsingel Aanvang voorstelling 20 uur - Zaal open 19.30 uur Plaatsbespreken morgen: voor donateurs gratis van 1012 uur. anderen a 10 ct van 1213 uur a.d. zaal Amersfoortse Gemeenschap Sectie Toneel ZOLEN EN HAKKEN Heren 3.60 Dames^2 90 Kinder, v.a. 2 fïatcL AMERSFOORT Te koop aangeboden Te koop of te ruil: pracht pick-up in mooie kast. speelt op ieder radiotoestel met 32 platen. Kapelweg 94 Te huur aangeboden Auto's zonder chauffeur voor binnen- en buitenland. Vraagt vrijblijvend prijsop gaaf. v. d. Hoek. Paulus Potterstraat 34, tel. 5734 4725 Personeel gevraagd Gevr.: flinke leerling of halfwas. Brood- en Banket bakkerij H. N. Boersma. Zuidsingel 60. 4655 Wegens teleurstelling net dagmeisje gevraagd. Mevr. Schuurman, de Bosch Kem perlaan 13. 4739 De Goedkope Winkel, Utrechtsestraat 8. Tel. 5184. vraagt voor spoedige in diensttreding aank. winkel juffrouw. 4742 Personeel aangeb. Biedt zich aan: kantoor juffrouw, vlotte typiste, van goede getuigen voorzien Br. letter A bur. van dit blad. Lessen Ann en Bert Kamperman, Langestraat 113, Telef. 5494. Inschrijving Januari-clubs 4737 Dansinstituut Snijders, Kor te Gracht 20. Tel. 5083. Don derdag 27 Jan. aanvang der lessen voor beginnenden TnschrUving dagelijks. Pri vaatlessen volgens afspr^' 4705 Diversen Uw taxi is de Hoektax. Wij staan met ruime 7 per- soons auto's dag en nacht voor U paraat. Vraagt voor buitenritten prijsopgaaf, v. d. Hoek. St Radboud- straat 10. tel 6004. 4724 Verloren: een gouden da mes armbandhorloge. Tegen beloning terug te bezorgen bij Mevr. Drukker. Korte Bergstraat 13. 4741 KONINKLIJKE JAVA-CHINA- PAKETVAARTLIJNEN N.V. •fc Een beperkt aantal Scheepswerktuigkundigen in bet beqjt van diploma V.D. of Ass. W.T.K. kan van beden af worden aangenomen in VASTEN DIENST Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt door onze afdeling Personeelszaken - 3e verd. Schccpvaarthuis Amsterdam Een volledige uitgave In twéé pracht banden, een compleet leerboek voor zelfbeheersing en ontwikkeling van geestelijke kracht, omvattende de volgende acht onderwerpen: Persoonlijk Magnetisme Hypnotisme Heilmagnetisme Suggestie Telepathie Verborgen krachten Ge dachtekracht Somnambulisme cn Mediumschap. Naar de nieuwste gegevens der occulte wetenschappen samengesteld 1247 blz. druks met 160 afbeeldingen en uitgebreide registers. In 2 prachtbanden; formaat 23x15 c.m. met omslagen In kleurendruk Gebonden D.75. Populair geschreven. Begrijpelijk voor iedereen! Dit fraaie, leerrijke standaardwerk bicden wij aan voor de totaalprys van 9.75. betaalbaar in maandeiykse termijnen van I 2.Het complete werk (in 2 prachtbanden) wordt direct toegezonden na ontvangst van onderstaand bestel- biljet. Verkrijgbaar in de boekhandel GEBRS. GRAAUWS UITGEVERIJ (afdeling Boekhandel), te AMSTERDAM. Singel 80. BESTELBILJET. Ondergetekende verzoekt. Gebroeders Graauw's Uitgeverij te Amsterdam. Singel 80. te zenden- DJORGHI'S „NIEUWE FLOWER'S SERIE" (gebonden in 2 prachtbanden) voor de totaalprijs van f 9 75 te betalen in maandelijkse termijnen van f Naam en volledig adres

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4