DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Influenza als massa-ziekte kan worden uitgebannen Nederland voor een zeer ernstige beslissing Engeland en Frankrijk erkennen Israel Staken van het vuren een onmogelijkheid geacht Luidsprekers in de straten Het ei en de griep Millioenen kippeneieren nodig om de entstof te kweken Sjahrir en Leimena naar Amerika? WIJ Meer post naar Indonesië In kort„ Ibestek _l Dinsdag 25 Januari 1949 Achtste jaargang. No. 1233 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" Giro 51033a Bank: Rotterdamsche Bank. Posthui 9 - Abonnement»- prijs 32 cent p. w. of f 4.i5 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie ?n Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdreaactcur: Tl. DE BOORDER. (Van onze speciale verslaggever) p R *s alle kans. dat over enkele jaren de griep als massa- ziekte kan worden uitgebannen. Daar zullen millioenen en millioenen kippeneieren voor nodig zijn. Denkt U nu vooral niet. dat U flink eieren moet eten. als U de griep hebt. Want al zijn eieren een kostelijk voedsel, de griep genezen doen ze niet. Wel zijn ze een onmisbaar hulpmiddel voor de griepbestrijding over de hele wereld. De wetenschap meent thans zo ver te zijn. dat zij er in geslaagd is. een entstof te bereiden, die de geïnjecteerde ge durende ongeveer zes maanden onvatbaar maakt voor griep. Deze entstof of vaccin, bevat de zelfde soort „virussen", die de ziekte of epidemie veroorzaken. De bestrijdingsvirussen worden kunstmatig gekweekt in bebroede eieren. Als eerste industrie in Europa is de N.V. PhilipsVan Houten te Weesp kort geleden met het vervaardigen van deze entstof begonnen. Door vaccinatie zes maanden onvatbaar Ka i men nu door een „spuitje" iemand van de griep afhelpen? Zo is de zaak niet. Het inenten, speciaal van grote bevolkings groepen, heeft alleen nut, wan neer dit gebeurt, vóór een epide mie optreedt. Het vaccin heeft namelijk acht tot tien dagen nodig om in het menselijk .lichaam .'oldoende afweerstoffen te doen ontstaan. Bij wie al griep h e e f t, komt de injectie te laat. Wel kan men iemand van te voren immuun maken. Wil men dus in Nederland door vaccinatie eeh epidemie voorkomen, dan dient men te weten, wanneer de ziekte zich hier zal aandienen. Het is al sinds 1933 bekend, dat griep of influenza (dat is het zelf de) niet wordt veroorzaakt door een bacterie, doch doör een virus. Het virus, duizend maal zo klein als een bacterie en zelfs met een micros Mop niet tc onderscheiden, is een ziekteverwekker, die in te genstelling tot een bacterie, niet kan bestaan dan op een levende cel. Dit virus is waarschijnlijk afkom stig uit Azic. En overal, waar het maar op levende wezens kan ge dijen, verwekt het griep. De plaag waait als het ware van het ene land over naar het andere. Wil men zich nu in een bepaalde staat voorbereiden op de invasie van griep-virussen. dan zal men moeten beschikken over snelle betrouwbare berichten uit het bui tenland, speciaal met betrekking tot de naam van het virus, want men kent verschillende soorten! Onder auspiciën van de Wereld- Gezondheidsraad is al een begin gemaakt m „t het ordei houden van een internationale meldings- en opsporingsdienst. Op de duur hoopt men het zo ver te brengen, dat men het naderen van een griep-epide- mie met even veel zekerheid zal kunnen voorspellen als een nade rende storm- of regenperiode. Zo ver was het deze winter nog niet. En dit is ook d-j reden, waarom het ondervangen van de huidige Rfiep- verschijnselen mislukte. Italië en Frankrijk waren veel te laat met hun meldingen En toen de griep hier eenmaal was. had het geen zin meer om de patiënten te vaccine ren. De entstof werkt immers pas na acht of tie, dagen! In Denemarke en Engeland, waar de griep nog niet is doorge drongen, zou men nu reeds massaal moeten gaan enten om een gunstig resultaat te bereiken. De eerste injecties Gedurende de laatste weken hebben dt N.V. Philips-Van .Hou ten ontelbare verzoeker om vaccins bereikt, doch men heeft daaraan slechts in enkele gevallen voldaan Men had aanvankelijk, in samen werking met het "Mjksinstituut voor de Volksgezondheid, enige grotere groepen mensen willen vaccineren en de reacties bij de patiënten afwachten. Dit plan werd verijdeld door de plotseling in ons land opduikende gfiep. Wel zijn reeds duizend Philips-envpioyé's en een aantal medewerkers van de G.G. en G.D. te Amsterdam inge spoten. De helft van het aantal militairen dat begin Februari scheep zal gaan naar Indonesië, zal eveneens een injectie ontvangen. Wil men het vaccin op grotere verhonderdduizendvoudigt het virus zich! Een assistente demonstreerde ons (men zie de foto) hoe de „geculti veerde" virus-massa als een vloei stof weer uit het ei wordt opgezogen. Deze en andere bewerkingen ge schieden in speciale glazen kasten, met slechts kleine openingen voor de handen, die door ultra-violette, sterk steriliserende stralen belicht wor den. „Men is er op uit om de ziektekie men te doden", aldus hebben wij dr. Van Niekerk gevraagd. „En hier bent U bezig, ze bij millioenen te kwe ken". „Inderdaad", luidde het antwoord. ..Wij bestrijden virus met virus. Maar het gekweekte virus wordt zó verdund, bewerkt en gezuiverd, dat het. in het meiiselijk lichaam inge spoten. geen ziekte meer, doch juist afweerstoffen opwekt". Het influenza-vaccin is nog niet of ficieel in de handel. Ook de artsen Nadat 't ei tien dagen in de broed machine heeft gestaan, is het ge schikt voor de „Virus-kweek". Dan wordt met potlood de z.g. luchtka mer afgetekend en een merkteken aangebracht, waar de injectie van de te kweken griepv er wekker moet geschieden. Op de foto ziet men duidelijk de bloedvaten en het hart in aanleg" van het zich ont wikkelende kippen-embryo. schaal gaan toedienen, dan zal men met een volkomen schone lei moe ten beginnen. D.w.z., dat er op dat ogenblik in ons land geen sprake van griepverschijnselen mag zijn. Toepassing op grote schaal heeft bij de Amerikaanse marine reeds in de oorlog f stige resultaten opgeleverd. Soorten griep Hoe wordt dit door millioe nen zo lang verbeide „serum" tegen de griep nu gemaakt? Dr. J. van Niekerk, leider van het biologisch laboratorium in Weesp. en prof. J Mulder uit Leiden, met wie Philips- Van Houten nauw samen werkt, hebben ons daarvan verteld en dr. Van Niekerk heeft ons een blik gegund in de „keuken" van het bedrijf, het laboratorium. Zoals gezegd, er is meei dan éón griepverwekker of virus. Wil men de ziekte bestrijden, dan moet men de soort, de z.g. virus-„stam" ken nen. Dit kan steeds een andere stam zijn en dan moet men ook weer een ander injectie-middel bereiden. Voorraden van een be paald vaccin kaï. men bezwaarlijk aanleggen. Als de internationale meldings organisatie in de afgelopen weken goed gefunctionneerd had, dan zou men in Italië de verwekker, dat is in dit geval het Virus „A". hebben moeten isoleren en in de vorm va.» keelspoelsel van patiën ten per vliegtuig naar de andere landen en dus ook naar Nederland hebben moeten zenden. Heeft men het virus tijdig in zijn laborato rium. dan kan men het kunstmatig in massa's aankweken, met behulp van bebroede eieren. „Griep"-eieren Eieren en virussen zijn de voor naamste ingrediënten, die dr. Van Niekerk gebruikt. Bebroede eieren vormen voor de griepverwekker na melijk een ideale voedingsbodem Als men het ei tien dagen in de broedmachine laat staan en er zich een embryo, een vrucht, in bevindt, is het gereed om op een bepaalde plaats met het virus te worden be smet. Daarna gaat het ei wederom twee dagen in de machine. In die tijd Na de tweede broedingsperiode, waarin het „Vinis" zich tot hef 100 000-voudige heeft kunnen ont wikkelen, wordt de virus-houdende vloeistof weer uit het ci gepompt. Deze vloeistof vormt het materiaal voor de te bereiden entstof. Men lette op de glazen kast, die met ultra-violette, steriel makende stra len, verlicht wordt. Ook in de laboratoria van 't acade misch ziekenhuis en het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden houdt men zich, in verband met de heersende influenza, inten sief bezig met het onderzoek naar het virus, dat deze ziekte verwekt. beschikken er nog niet over. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit vol gend jaar wèl het geval zijn. Dan zal de capaciteit van PhilipsVan Hou- I ten ongeveer 400.000 injecties per week kunnen bedragen. Als de re sultaten gunstig zijn, ligt het voor de hand .dat de vaccinatie tegen griep I op de duur van regeringswege zal I worden geleid. Voorlopig zal men zich wellicht beperken tot bepaalde groepen van mensen die in het socia le leven sleutelposities innemen zoals medici verplegend personeel ver- keerspersoneel en werkers in de in dustrie. I De kosten van een injectie, die in ieder geval door een arts moet wor den gegeven, komen op ongeveer 2.50. Eén dokter kan. met enkele assistenten, in een paar uur honder den mensen inspuiten. Voor elke in spuiting is gemiddeld op de fabriek één ei nodig. Doch ook wanneer mil lioenen Nederlanders worden inge ënt. komen wij voor de consumptie geen eieren te kort. „In Den Haag heeft men mij al gerust gesteld", ver zekerde ons dr. Van Niekerk. „Op .Voedselvoorziening' telt men eieren niet bij millioenen, maar bij milliar- den" Nieuw rapport van CvGD De Commissie voor Goede Dien sten heeft in een rapport aan de Veiligheidsraad als haar mening uitgesproken, dat de guerilla der Indonesische republikeinen de Ne derlandse strydkrachten verhindert de v üandelükheden te beëindigen of de order „staakt hétvuren" in acht te nemen. Nederland beschikt over te weinig manschappen om de guerilla te onderdrukken, aldus het rapport. Het rapport zeEt verder dat de Ne derlandse strijdkrachten alleen gebied om de hoofdwegen heen hebben bezet, terwijl men de rest van het land. onge moeid liet. De guerillastrljders hebben een „politiek der verschroeide aarde" gevolgd, gepaard met oorlogvoering en sabotage „Vele inwoners voelen zich niet op hun gemak cn zijn bang voor represaillemaatregelen tengevolge van deze guerilla-aotivlteit: dit kan. alleen .verholpen worden door actief patrouil leren, bij dag en bij nacht. De bevel hebbers hebben in sommige gevallen verklaard, dat zij niet over voldoende troepen beschikken om dit tc doen en om hun andere plichten te verrichten", aldus het rapport, dat als volgt besluit. 1. Rust.en orde zijn'in de vroegere republikeinse gebieden nog niet her steld. 2. In vele gebieden beschikt het Ne derlandse leger over onvoldoende troe pen. om onmiddellijk tegen de tactiek der republikeinen te kunnen optreden. 3. Het Nederlandse leger beschikt over onvoldoende polltle-troepen om de burgers in deze gebieden afdoende te kunnen beschermen. 4. De situatie is thans nog niet vol doende gestabiliseerd, om een met vol ledig gezag bekleed burgerlijk bestuur te kunnen organiseren. Daar de republikeinse regeringsauto riteiten worden verhinderd hun gezag uit te oefenen, bestaat cr van republi keinse zijde geen gezag, dat in staat is de republikeinse strijdkrachten een staakt-het-vuren-order op te leggen. Onder deze omstandigheden ls een sta ken der vijandelijkheden een onmoge lijkheid. aldus de conclusie. UITERSTEN WONNEN IN JAPAN De Japanners hebben het tijdens de derde verkiezingen na de oorlog bij uiterst rechts cn uiterst links gezocht. De democratisch-liberale partij van premier Yosjida (conservatie ven) heeft bij de algemene verkie zingen in Japan met een grote meerderheid gewonnen. De definitieve uitslagen zijn: de mocratische liberalen 262 zetels, democraten 70, socialisten 49, com munisten 36, de partij der volks- coóperaties 13 en kleine partijen en onafhankelijken tezamen 36 zetels. De krachtsverhouding van de partijen in het vorige parlement was: democratische liberalen 152, socialisten 111, democraten 90, partij der volkscoöperaties 29 en communisten 4 zetels. Mits er geen verandering "ln het reisplan optreedt zal minister Van S c lva 1 k Donderdagochtend 27 Ja nuari a.s. om 8.30 uur met de KLM uit New York op Schiphol aankomen. Een vliegtuig van de KLM heeft vanmorgen dr Sjahrir en dr Leimena, republikeins minister van Volksgezondheid, naar Bangka gebracht om met premier Hatta het plan tot een reis van de twee eerst- genoemden naar Lake Success te bespreken. Mohammed Hatta heeft de CvGD gevraagd, faciliteiten te willen verlenen voor de reis van Sjahrir en Leimena naar Amerika Het verzoek tot overkomst van de beide heren is. naar verluidt af komstig van Palar Indien de reis naar Lake Success doorgaat, zou het de tweede k«er worden, dat Sjahrir voor de Veilig heidsraad verschijnt. Ook in 1947. tijdens de eerste politionele actie, bepleitte hij de belangen van de Republiek. Niet Republikeinen Sultan Hamid II van West-Borneo, een bekende -figuur onder de fede- ralistisch-ge/inde Indonesiërs, heeft zijn „pijnlijke bevreemding" geuit over het feit. dat de door Amerika en drie andere landen bij de Veilig heidsraad ingediende resolutie zegt. daf ook aan vertegenwoordigers van nlet-republikeinse delen van Indonesië ..kan worden toegestaan" aan de onderhandelingen deel te nemen. Sultan Hamid achtte dit tegenover de deelstaten, die twee derde van de bevolking van Indo nesië omvatten, een zo denigreren de formulering, dat althans West- Borneo geen gebruik zal maken van een op dusdanige wijze gestelde ge legenheid tot deelneming. Moge de Veiligheidsraad toch beseffen, dat het hier in eerste instantie een zaak betreft, die door ons Indonesiërs zelf in onderling overleg moet wor den opgelost", aldus Hamid II. De Wali Negara van Oost-Suma- tra. dr Mansoer heeft zich aange sloten bij'de uitlatingen van sultan Hamid II. Hij zeide: „Wij vertrou wen volledig in de vervulling van de beloften van Koningin Juliana en de Nederlandse regering. Inmenging van de Veiligheids raad is in deze binnenlandse aan gelegenheid alleen maar verwar rend en hinderlijk De kweker C. B. W. Wubben uit Wateringen bracht gisteren de eer ste druiven en pruimen van de dit jaar ter markt in Naaldwijk. De pruimen brachten 24 cent per stuk op. De Britse regering heeft gisteren formeel besloten. Israel te erken nen. De officiële bekendmaking zal waarschijnlijk door Bevin in het Lagerhuis «orden gedaan. Ook de Franse regering heeft gis teren de regering van Israel de fac to erkend. De Franse erkenning wil echter niet vooruitlopen op de be slissing van de UNO omtrent de grenzen van de nieuwe staat, zo Is te Parijs bekendgemaakt. Uit Brussel wordt gemeld, dat België in voortdurend contact staat met Engeland. Frankrijk, Neder land en Luxemburg over een eventuele erkenning van Israel. Volgens hel Romeinse blad Glor- nale dell3 Sera heeft ook de Itali aanse regering Israel erkend. Beves tigd is dit bericht echter nog niet. Een zegsman van het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken heeft gezegd, dat Engeland met de officiële bekendmaking van de er kenning van Israel wil wachten tot dat de regeringen van Nieuw Zeeland Israel eveneens zul len erkennen Volgens waarnemers te Londen ls de Britse erkenning van Israel een onderdeel van de Anglo-Ameri- kaanse strategie om Rusland buiten het Midden-Oosten te houden Het Britse besluit maakt een eind aan een driejarig hoofdstuk van dikwijls bloedige Engels-Joodse be trekkingen. Voor het eerst zullen de Amerikaanse en Britse politiek, in dit zo belangrijke gebied tot el kaar komen De Amerikaanse en Britse diplomaten zijn het erover eens. dat het Midden-Oosten zonder vrede wellicht spoedig een gebied "zal worden, waar de communisten actiever zullen worden. In de mees te Arabische landen zijn reeds klei ne communistische cellen actief. In Israel is een communistische partij. Deze groepen hebben voordeel kun nen trekken uit de dikwijls met el kaar in strijd geweest zijnde Britse on Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten. Regeringsfunctionarissen ontslagen in Engeland De Engeise minister-president C I e- ment Attlee heeft het Lager huis meegedeeld, dat elf personen ont slagen zijn uit posities aan regerlngs- deportementcn. waarin zij geheim werk verrichtten daar zt) ervan verdacht worden in contact le staan met com munistische of fascistische organisaties. Te Londen wordt vernomen dat dc zitting van de zosmogendhedencommls- sle voor de vaststelling van de grenzen van West-Dultsland. die gisteren te Parijs zou zijn gehouden, op voorstel van de V.S. ls uitgesteld. I»e reden voor dit uitstel Is nog niet bekend. I^EN van de laatste handelingen van Tsjang Kai Sjek als leider van ■L-s de nationalistische regering van China was een bezoek aan de graftopibe van de grondlegger van het moderne China, dr. Socn Jat Sen. Gevolgd door zijn naaste medewerkers verlaat Tsjang het monumentale gebouw, schrijdende tussen de gelederen van de hem getrouw gebleven soldaten. Een vermoeid man, die „voorlopig" zijn bovenmenselijk zware taak neerlegt. WIJ ?:ijn niet verwend met rede voeringen van onze ministers van buitenlandse zaken, het is maar hoogst zelden voorgekomen, dat zo n rede in alle Nederlandse kran'en groot opgemaakt op de voorpagina wordt afgedrukt. Maar de tafelrede, welke minister Stikker Zaterdag avond aan het diner van de buiten landse pcrsverenigir>~ heeft gehou den, verdient deze plaats ten volle. Het is alleen te nopen, dat zij die zelfde plaats ook zal krijgen in al die kranten in het buitenland, die, zoals minister Stikker het zo ver diend striemend heeft gezegd, in Nederland „opeens een rijke bron van schandaalnieuws voor de voor pagina" hebben gevonden. Wii zijn ervan overtuigd, dat de overgiote meerderheid van ons volk dit waardige, want zakelijke ant woord van onze minister op de voorgestelde resolutie in de Veilig heidsraad, dit warme pleidooi voor ons goed recht opnocgrip en geduid in het buitenland, deze onomwon den uiteenzetting van de bedoelin gen onzer politiek in Indonesië, deze door werkelijkheidszin gedragen worden met grote instemming zul len hebben gelezen. Zelfs "degenen, die de jongste ontwikkeling van die politiek in Indonesië hebben afge keurd. want ook zij kunnen, dunkt ons, onmogelijk tevreden zijn over of gelukkig zijn met de gang van zaken in de Veiligheidsraad of met de door de Ver. Staten ingediende resolutie, tenzij alle zin .voor de rea liteit hun vreemd is. De argumenten van minister Stikker en de hart grondige verzuchting van dr. Drees: „als het buitenland nu eens bereid v m< was. ons enige tijd met rust te la ten". zijn ons uit het hart gegre pen. WIJ hebben, zoals onze lezers weten, nooit behoord tot hen, die van mening waren, dat de jong ste politionele actie alleen Neder land aanging, wij hebben nooit or ders verwacht dan dat het buiten land zich er mee zou bemoeien. Ja wij zijn er altijd van overtuigd ge weest. dat onze regering er net 'O over dacht en daarom voordat deze politionele actie begon de met >ns bevriende mogendheden fonze bond genoten van de Westcuropese Uni? en de Ver. Staten in het bijzonder) op de hoogte had gebiacht van haar plannen en zich daarbij zo al niet van hun instemming daarmee dan toch van hun begrip voor haar moeilijkheden en van hun vertrou wen in haar eerunce be^ciingc-n had verzekerd Eerlijk gezegd zijn wij er ook nu r.og van overtuigd, dat dit zo gegaan is. dat b.v de reis van minister Stikker naar Washing ton geen andere bedoeling gehad heeft. Moeten we dan gezien de wijze, waarop Nederland nu door de Ver. Staten behandeld wordt conclu deren, dat onze regering zich bij deze diplomatieke voorbereiding schromelijk vergist heeft in de wer kelijke stemming van het State Department ten onzen opzichte? Bij de sterke zin voor de werkelijkheid, waarvan onze minister van buiten landse zaken keer op keer blijk i,. ;i- imniiHininiiiiHOïi dooi niuiin.Ttiiiiiiniainoiimnaui prof. dr. C. D. J. Brandt geeft, kunnen wij dit toch niet aan nemen. Maar dan is er maar één al ternatief: aannemen, dat het State Department, voor onze regering volkomen onverwacht, zijn draai heeft genomen. Naar de oorzaken daarvan kunnen wij alleen maar gissen. Heeft de zegepraal van de Chinese communisten en de daaruit voortvloeiende wens van de Ver. Staten om een regionaal pact van afweer tegen het communisme in Zuid-Azië en de Pacific tot stand te brengen en dus om India voor deze Hangt deze verandering in de Ame rikaanse politiek wellicht samen met het heengaan van onderstaatsecreta ris Lovett? Is zij soms een gevolg van de gevoeligheid van president Truman en zijn (nieuwe) adviseurs voor de Amerikaanse publieke opi nie, waarop woorden als koloniaal avontuur, of Europees imperialisme altijd nog een ongewoon sterke uit werking hebben? Een feit is. dat der gelijke plotselinge zwenkingen in de Amerikaanse politiek zeker niet iets ongewoons zijn, zij zijn, helaas moe ten wij zeggen, tamelijk veelvuldig geweest de laatste jaren. En zij han- zitten er echter maar lelijk mee. Want wij kunnen nu wel apodictisch zeggen: deze resolutie is onaanvaardbaar, zoals zij inderdaad is. wij kunnen heel redelijk betogen, dat het enige gevolg ervan zal zijn: chaos in Indonesië cn vervolgens chaos in Nederland, zoals naar onze mening per se het geval zal zijn. wij kunnen argumenteren, dal de Veilig heidsraad op deze manier afbreekt wat zij juist wenst op te bouwen cn dat hij mede oordeelt op grond van rapporten van de C v G D., die op zijn zachtst uitgedrukt gekleurd zijn <de N.R.C. gaf hiervan Maandag avond nog weer eens een frappant voorbeeld!), maar dat neemt niet weg, dat wij er op moeten rekenen, dat deze resolutie wordt aangeno men. En kunnen wij ons dan permit teren, om een volstrekt „non possu- mus" wij kunnen niet) uit te spreken tegen dc Veiligheidsraad, kunnen wij de risico lopen van sanc ties. ja van buiten de wet der Ver. Naties te worden geplaatst0 Laten wij toch vooral niet vergeten, dat politiek de kunst van het bereik baar mogelijke is en dat men om een vuist te ballen minstens een hand moét hebben. gen samen met twee dingen: de in ttttt a w6 \A/IJ bekennen eerlijk, dat wij op Europes» ogen altud wat zonder- VV het ogenblik n.et duidelijk linge structuur van de Amerikaan- zien, welke houding Nederland kan se constitutie en de jeugdige onerva- n\oet aannemen, wanneer de j ,.«„^3,„iel Amerikaanse resolutie inderdaad de \oortvarendheid van deze vereiste meerderheid in de Veilig- jongste Grootste Mogendheid. Op heidsraad krijgt. Wit weten, dat on- zichzelf is het dus geen wonder, dat ze règering zich van de zwaarte en politiek te winnen de Aziatische af- Nederland nu eenc ervaren mn wat de draagwijdte van haar beslissingen del int» van het State Denartment weaerlana n" *ens ervaren zou. wat - volkomen hevmiet ic en wii deling van het State Department misschien de overhand verschaft boven de Europese afdeling? in deze volkomen bewust is en wij Engeland de laatste jaren al herhaal- menen, dat het ons aller plicht is ons delijk heeft moeten slikken. achter haar te scharen. In Israel n orden vandaag verkiezingen gehouden Vandaag worden in de staat Is rael. die op 15 Mei 1948 werd ge vestigd. de eerste verkiezingen ge houden De verkiezingsstrijd, die tot nu toe in vergaderingen heeft ge woed, is de laatste dagen verplaatst naar de straat. Een United Press - lelegram van Maandag uit Tel Aviv geeft de volgende indruk: Luidsprekers bulderen propagan- dé vanaf balkons en uit venster ramen en geluidswagens rijden door de stad cn draaien platen af waarop redevoeringen der candidaten zijn opgenomen. De Hcroutlj-partij van Menahan Beigen heeft knappe meisjes op open vrachtwagens gezet om liederen van de verzetsgroep Irgoen Zvai Leocmi te zingen. Om zes uur 's morgens gaan de stem lokalen open en zij blijven open tot middernacht. Spoedig daarna zullen de eerste resultaten bekend worden, doch waarschijnlijk zal de totale uitslag niet vóór Zondag worden bekend gemaakt, nadat de door de militairen uitgebrachte stemmen geteld zijn. In totaal zijn er 1.280 candidaten voor de 120 zetels der constituerende vergadering De meest voorkomende naam op de lijst is Cohen. Er zijn er 35. plus nog een aantal varianten op die naam. Drie partijen de linkse ver enigde arbeiderspartij, de Herouth- partij en de progressieve partij hebben ieder 120 candidaten gesteld De Mapai stolde er 118. hetgeen dc grap heeft opgeleverd dat zij twee zetels voor de oppositie overlaat.. De oudste candidaat is de 79-jarI- ge Eliczer Ettingcn. een man der progressieven. De jongste is Aharon Cohen, een 21-jarige communisti sche student. Nu. blijkens mededeling van dc K.L.M. aan de P.T.T.. het weer mogelijk is geworden enkele vluch ten naar Indonesië uit te voeren, kan het luchtpostvervoer een kleine verruiming ondergaan. In verband daarmede maakt de P.T.T. bekend, dat dc aan het pu bliek gevraagde beperking, om niet meer dan een brief per week te posten, voorlopig kan vervallen. Dubbel kaasrantsoen tot 12 Maart Wij vernemen, dat voor dc periode van 30 Januari tot 12 Maart, het kaasrantsoen verdubbeld wordt en dus voor dat tijdvak op 400 gram zal worden gebracht. Geruchten, dat de kaas binnen kort van de bon zal gaan, zijn ech ter van elke grond ontbloot. Een opheffing van de kaasdistributie zou bepaalde moeilijkheden ver oorzaken bij de kaas-export. Dc politie arresteerde een 27-Jarlge Dcvcnternaar. die ln 1916 was getrouwd met een stadgenote. Hij bleek reeds ln Augustus 1945 met een Duitse vrouw gehuwd te zijn. Toen deze hem kwam opzoeken om hem aan te spreken voor onderhoud van haar cn haar kind. kwam dit geval van bigamie aan het licht. De thans 83-Jarige Zweedse ontdekkingsreiziger Sven Hodin. die lange tijd vrijwel blind is geweest, heeft een operatic ondergaan, waardoor eon van zijn ogen weer geheel In func tie is gebracht. Dr. Edith Summers- kill parlementair secretaresse van het Britse ministerie van Voedselvoorzie ning heeft om een ander telefoonnum mer verzocht. Zij heeft eens gezegd, dat mensen die het verschil in smaak tussen roomboter cn margarine konden onderkennen, haar maar moesten op bellen. Zij kan thans wel constant bil haar telefoon blijven zitten o De douane hield aan dc Belgisch-Franse grens twee schoolmeisjes aan. die de grens wilden overschrijden met ln hun schooltas 700.000 biljetten van frs. 1000. De moeder der meisjes is gearresteerd In Amerika ls Maandag het proces begonnen tegen Axis Sally", de 48-Ja- rige Mildred Elizabeth Gillars, die voor dc Nazi-racUÓ probeerde de Amerikaan se soldaten over te halen dc wapens neer te leggen o Voor dc algemene verkiezingen in Palestina werden spe ciale wetten uitgevaardigd, waarbij speciale „Harem-uren" werden voor geschreven. op welke de gesluierden„ de orthodox-Mohammedaanse vrouwen, voor het eerst ln de geschiedenis naar de stembus konden gaan. Sinds het begin van de blokkade van Berlijn zijn 250 000 ton steenkool over de luchtbrug vervoerd. Veertien personen kwamen ln Brazilië om het leven toen een bus. welke pelgrims naar een kerk in Ra mos vervoerde, van een brug ln de rivier stortte. Weerbericht WEINIG. VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Aanvankelijk zwakke, maar later wat toene mende Zuld-Oostclijke p. wind. Overdrijvende J wolkenvelden met hier en daar tijdelijk nevel of mist, doch overwe gend droog weer. Van nacht op de meeste plaatsen lichte vorst, overdag ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. 26 Januari: Zon op 8 30. onder 17.16; Maan op 7.26, onder 13.58.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1