En die man dit kiest een vrouw Voorstanders van ordening in de melkhandel A.C.M.-bestuur antwoordt de opposanten Dictatoriaal? Als de postbode... VOGEL VLIEG DE WERELD IN No teert U even Schoonheid in glas en foto's Metropole F' .von met 6-2 Sigarettenpapier en zout goedkoper Via Réunion naar Batavia Treinoverval op Midden-Java DOE GEWOON American girl legt het af tegen Europese zusjes 18 2 9 Dinsdag 25 Januari 1949 STADSNIEUWS Geachte Redactie, DE geachte inzender van het stuk ter bestrijding van de bereids ingevoerde regeling door de Amersfoortse melkbezorgers, schijnt zich m het uitblijven van commentaar op de klachten-in-de- krant, van de tegenstanders dier regeling, de weelde te kunnen ver oorloven, een toestemming te zie^ van zijn actie en die van zijn me destanders, gedachtig aan het spreekwoord „wie zwijgt stemt toe", doch daarin zou hij zich wel eens kunnen vergissen. Er is een staatsman geweest, die in verband met de verkiezings strijd in voorbije jaren, 'n brochu re schreef onder de titel „De stil len in den lande", waarin hij uit liet komen, de invloed welke van die groote grooep mensen kon uit gaan bij 't steunen van een-be paalde richting enz. En zo is het. Het is mij gebleken, dat er on der hen, die eerst eens de kat uit de boom willen kijken, velen ge vonden worden, die evenals ik, mt de slotsom zijn gekomen, dat het met die afbrekende critiek de spuigaten uitloopt. Het is reeds zever gekomen, dat men van een dictatoriaal optreden durft spre ken, waar het toch slechts geldt een maatregel van orde en ver eenvoudiging, met daaruit voort vloeiende meerdere voordelen èn voor de bezorgers en voor de klanten Dictatoriaal? Is dit bijv. de verkeersregeling ook? Men zou 't zo zeggen. Hoe 't zij, er is een einde gekomen aan een gejakker van melkwagens door onze straten, waarover de geachte inzendster het had, in deze courant van j 1. Vrijdag. Ik vind dat de melkhandelaren het bij het goede eind hebben. Om op de „stillen in den lande" terug te komen, kan ik verzeke ren, dat zij toch niet zo stil zijn als men wel zou denken: Wanneer men onder hen zijn oren te luis teren legt, krijgt men menig ge luid te horen, dat een uiting is van instemming met de getroffen maat regel. Mij vertelde een melkbezorger, dat de melk er gedurende het lan ge tijd er mee rondrijden, soms tot in de late middag, alleen al door het vele schudden, er niet beter op wordt, vooral niet in het warme jaargetijde. En wat is 't een genot, dat men reeds 's morgens tijdig de gelegen heid krijgt de melk haar bestem ming te geven. En wat is 't prettig voor de handelaren, dat zij nu ook eens wat meer vrijheid krijgen. Moet men hun minder gunnen v dan de arbeider in verschillende takken van dienst? Deze zouden het dan heus er niet bij laten zit ten. Ik wil nu maar zwijgen over zekere maatregelen van wraak waarmede men de melkhandelaren bedreigt. Is dit naastenliefde? Wer kelijk. dat is beneden elke critiek. Met hartelijke dank voor de op name van deze regelen, waarom als 't ware gevraagd is, mijn in leiding in aanmerking genomen. Achtend, A. de M. Amersfoort, 24 Jan. '49. nu door de melkbezorgers gedaan wordt. Men spreekt van dictatuur. Is het dictatuur waneer een vak groep haar positie verbetert? Waarom geen protesten tegen de „Unielever"? Ieder is gedwongen zijn pakje margarine, van die fa briek te betrekken. Nu het hier arme melkboeren betreft gaat in onze Amersfoortse gemeenschap een luid protest op, omdat zij niet anders dan hun arbeids- en rust tijden verbeteren. De haat en nijd, die bestaan hebben is verdwenen. De melkboeren behoeven niet meer de klanten van elkaar af te troggelen of voor veel geld een melkwijkje te kopen. Prof. Gou- driaan schrijft in z'n boek „Socia lisme zonder dogma's": „Er is veel tot stand gekomen zonder re volutie of'strijd; de Post en Tele grafie, Gas en Waterleiding in overheidshanden,, alleen omdat ieder het nut er van inzag en met weinig strijd." Nu is hier een regeling tot stand gekomen in ieders belang, zonder overheidsbemoeiing. Indien de overheid de regeling had doorge voerd.-dan waren de protesten uitgebleven. AVij hopen dan ook dat de huis vrouwen alle steun geven aan de regeling. De I.V.B. hoopt binnen kort in een openbare bijeenkomst verder haar mening uiteen te zef- ten. Dankend voor de plaatsruim te. Voor de I.V.B. G. NIJHOF, Brouwerstr. 21 Advertentie M1EP ZEGT: Al Is er geen ijs. het Is toch winter cn daarom weer eens een echte wlnterpot. Zij kreeg van de Heer P. J. Kers een recept voor: BOERENKOOL ALS GROENTE Stroop 3 struiken boerenkool (verwij der dc harde middennerven;, snijd ze aan kleine stukjes, kook ze «aar %n ha* ze zo fijn als spinazie. Broei e^n rook worst in wat water, breng liter van het worstbroelvocht aan de kook, bind het tot een sausje. Breng op smaak, roer er een weinig zeer fijn gehakte prei en dc fUngehakte gare boerenkool door Laat de groente even nastoven. Geef er de worst en aardappclpuréc bfl Maak eens een stamppot van boeren kool, roer hier 2 eetlepels tomaten ketchup cn 2 eetlepels azijn door: het is pikant en smakelijk. Publ. Ctr Bur v. d Tuinbouwveilingen Diefstal van lood kostte vier maanden Wegens diefstal van 107 kilo lood ten nadele van de N.V. S. had zich Maandagmiddag de 22- jarige opperman H. M. voor de Utrechtse Politierechter te verant woorden. Het feit was gepleegd bij het afbreken van een locomotieven- loods van de Ned. Spoorwegen. Verdachte verklaarde tot het mis drijf te zijn gekomen door gebrek aan kleren. De Officier van Justitie eiste tegen de schuldige vier maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Het vonnis luidde con form. ,M eiksanering" DE Int. Vereniging „Bellamy" meent over de „melkbezor- ging" geschillen haar mening te kunnen zeggen. Het is bekend dat de I.V.B. een beweging is die bui ten alle politiek staat, doch zich uitsluitend met economische pro blemen inlaat. Zij juicht het ten zeerste toe dat eindelijk eens orde en regel komt in de melkbezor- ging. Stel dat de directeur van het Postkantoor tegen zijn bestellers zegt: nemen jullie er zo maar luk raak een pak brieven uit en ga die maar bezorgen. Indien Amers- fortia de melkdistributie verzorg de, zou deze gedaan hebben wat Advertentie DENKT 0 EROM? MORGENOCHTEND 10.00 UUR begint de plaatsbespre king voor het blUspel met COR RUYS Donderdag 27 Jan., 8 u. GRAND THEATRE .Vrije Toneel met „Vogel, vlieg de wereld in" Verrassend vlug na zijn laatste optreden in het Grand Theatre komt Het Vrije Toneel weer in Amersfoort terug. Het ensemble dat onder leiding staat van Cor en Anton Ruys en met de opvoe ring van „Fluffy neemt de lei ding" zo'n uitermate groot succes had, brengt dit keer het Engelse familieblijspel „Vogel vlieg de wereld in" van A. P. Dearsly. Jan Teulings vertaalde het, de regie berustte bij Cruys Voorbergh. Liet hij vorige maal verstek gaan, dit maal speelt Cor Ruys zelf weer mee en met hem treden o.a. Myra Ward en Sara Heyblom op. GP4VT) THBATWi?- D» avnntnren van Robin Hood" Zond 2 4 15 fi.45 en 9 uur Ha een "O. B 45 en 9 ti CTTV THF4TFR Niet tevereeefs" Zondae 4 15 fi 45 en 9 uur Overlee daeen 2 90 6 45 en 0 uur RFMRT1AMDT THEATER De Banne ling" Zondae 2 415 cn !l uur. Vriidae en Znterdne fi*45 en 9 uur Overlee daeen un 8 uur. DANSEN- CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14 Tel. 5685 Woensdag 20—23 uur Zaterdag 20 23 uur. Zondag 's middags 15—17 uur s avonds 20—23 uur. CABARET DANCING „De Sticht- se HeuvelUtrechtseweg 180 Tel. 3494. Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19.30—23 uur. J. VAN SCHAIK: Café Leusderweg bij spoorwegovergang. Tel. 5510. Woensdag 8—11 uur. Zaterdag 8— 11 uur, Zondag 8—11 uur. Mijnheer de Redacteur, Enige heren, die zich via inge zonden stukken in de plaatselijke pers nogal bezorgd toonden over de nieuwe, meer economische, werk wijze van de Amersfoortse melk handel. nodigden ons uit voor een bespreking ten huize van een dezer heren. Uit de ondeskundige schrijverij in de pers en uit de telefoonge sprekken, waarin ons eenvoudige melkboeren o.a. Russische, Duitse, kapitalistische allures etc. worden ten laste gelegd men sprak over socialisatie, kartel, trust, staats socialisme enz. blijkt wel dat het voor critici beter ware geweest eerst deskundige inlichtingen in to winnen en daarna zo nodig te gaan schrijven. Behoudens één uitzondering van principiële aard. bleek ons dat b.v. een andere bezorger, een vroegere of latere tijd van bezorging o.a. het bekende koffieuurtje, enz., een voorname rol speelt. In bovenbedoeld onderhoud meende men dat voor de melkhan del geen voldoende voorlichting aan het publiek was gegeven, het geen weerlegd weri door te ver wijzen naar artikelen irt de plaat selijke pers van 9 November en 10 December 1943 en een advertentie op 15 Januari 1949, plus een be richtkaart, door de post huis aan huis bezorgd op 10, 11, 12 en 13 Januari 1949. Ook het argument, dat de consu ment gebonden is aan één bezor ger, is niet juist, omdat men na een maand dr keuze" heeft tussen verschillende in een sector bedie nende melkhandelaren, 2, 3 of 4 personen in getal. Ook het z.g. „hermetisch afslui ten", d.w.z. de onmogelijkheid van nieuwe vestiging, is niet juist. Iemand die voldoet aan de wette lijk gestelde eisen van A.B.V.K. (Algemeen Besluit Vestiging Klein bedrijf) kan zich in Amersfoort vestigen. Wat het contact met consumen ten betreft: ik heb mij tijdig mei de huisvrouwenverenigingen in verbinding gesteld en t.a.v. bezor ging voorlichting gegeven. Wat eventuele geschillen aan gaat, daarvoor is het bestuur, en voor ernstige vallen/ een advies- en contróle-commissie uit de bur gerij, bestaande uit twee dames, drie heren, verder een deskundige van het standaardisatiebedrijf en een melkhandelaar. Enkele van de oorzaken, dat wij zo beslist worden genoodzaakt economischer te gaan werken, zijn: wij hebben nog dezelfde winstmarge Sis in het jaar 1939, en hoewel onze omzet wel iets geste gen is, is deze winstmarge toch piet voldoende om ons bedrijf rendabel te maken: 2) kapitalistische instellingen en zeer machtig georganiseerde boe- renorganisaties richten in vele plaatsen in ons land standaardisa tie-bedrijven op, nemen deze over. of trekken door het verwerven van aandelen in bestaande melkfabrie ken de macht aan zich; 3) door het standaardisatiebesluit der centrale ove-heid werden wij gedwongen onze producten te be trekken van een goed geoutilleerd standaardisatie-bedrijf en verloren Hilversum, Gooiland, is de eerste halteplaats voor een reizende ten toonstelling, georganiseerd door het maandblad „Focus" en de glasfa briek „Leerdam". Focus heeft een landelijke prijsvraag uitgeschreven voor 't fotograferen van glaswerk en Leerdam heeft daaraan medewer king verleend, terwijl zij nu ook glaswerk exposeert naast de foto inzendingen. Zelfs neemt het „le vend" glas naast eigen foto's de be langrijkste plaats in Van de ingezonden foto's vestig ik de aandacht op het werk van een drietal bewoners van dit gewest: Th. Voorenkamp, te Amersfoort, Ole Nilsson te Zeist en N. v. Pesch te Zeist, die zeker niet veel bij de win naars der eerste prijzen achterblij ven. Het fotograferen van stillevens vergt een bijzondere instelling en het fotograferen van glas voegt daar nog extra moeilijkheden aan toe, speciaal wat de stofuitdrukking be treft. De tentoonstelling van het glas werk zelf legt de nadruk op de veel zijdigheid van het product, ook waar 't voor andere dan nuttigheidsdoel einden wordt bestemd. De artisten, die aan de glasfabriek verbonden zijn, en van wie Copier nog altijd de leidende figuur blijft, hebben zich steeds dieper in wezen en mogelijk heden van 't glas ingedacht en vin den daarbij telkens andere variaties en spelingen in vorm, kleur en be werking. Naast de oude technieken als 't slijpen, graveren en etsen komt ook het zandstraalprocédé naar vo ren, soms elk afzonderlijk, dikwijls ook gecombineerd. Het gelegen heidsglas, waarop Leerdam hier vooral 't Ucht laat vallen, als legpen ningen. presse-papiers, kleine ge boortebekers cn grote wisselbekers, tot gedenkramerf toe, opent verras sende mogelijkheden cn sluit tevens aan bij oude vaderlandse tradities. Deze tentoonstelling bewijst, dat Leerdam met het beste glasproduct uit het buitenland gemakkelijk in het strijdperk kan treden. C.A.S. Monte-Carlo-rijders door Amersfoort De Sterrit naar Monte Carlo stoat in Amersfoort door het deel nemen van de Amersfoortse arts, de heer E. N. v. d. Berg, in het middelpunt van de belangstelling. Het zal dus niemand verwonderen als hedennacht, wanneer omstreeks vier uur de eersten van de 150 rij ders door Amersfoort komen, reeds enkele enthousiasten langs de weg zullen staan. Voordat de laat ste rijder door Amersfoort zal ko men dat is om ongeveer tien uur morgenochtend zullen die enkelingen zich ongetwijfeld ver gezeld zien van vele anderen. Daar beeft ook de Amersfoortse politie a! op gerekend, clie het verkeer zal regelen en de 150 auto's een goede doortocht waarborgt. De „Amers foortse" route is van de Dooden- weg via Laan 1914, Daam Focke- malaan en BW-laan naar Soest. Bakkersknecht hield zich niet bij het deeg Een I9-jarige bakkersknecht is door de politie aangehouden. Hij had zich schuldig gemaakt aan verduistering van een som gelds, ten nadele van zijn patroon. 'n Gewaarschuwd mens... Enkele winkeliers, die de voor schriften inzake etalageverlichting overtraden, kregen een waarschu wing. Missiclentoonstelling in Amersfoort Het bestuur van de missieten toonstelling verzoekt om opname van het volgende: Zoals U misschien al bekend is, daarmee al een groot"deel van onze bestaat het plan om dit voorjaar zelfstandigheid. j onder auspiciën van „Katholiek Het wordt in onze kringen ten Amersfoort een groot opgezette zeerste betreurd, dat verschillende Missietentoonstelling te houden, inzenders, zonder zich van te voren van de juiste gang van zaken op de hoogte te stellen, ons meestal zeer kleine neringdoenden din gen aanwrijven, die vaak door onze mensen niet worden gekend en zeer zeker niet worden nagestreefd. Tenslotte: wij zijn ons ten volle bewust van onze dienende taak t.o.v. de consument en zullen deze taak n u beter kunnen vervullen dan -vóór de sanering. Namens het bestuur der A.C.M., u.a W. BROUWER, Voorzitter. Hendrik Altink over H. van Rheenen Verdienstelijk koorleider Onlangs herdacht de heer H. v. Rheenen te Utrecht zijn zeventig ste verjaardag en ter gelegenheid daarvan wijdt Hendrik Altink in het heden verschenen nummer van Euphonia" een kort artikel aan zijn persoon en werk. Evenals zo vele collega's was ook de heer Van Rheenen zo schrijft de heer Al tink o.m. werkzaam bij het on derwijs en hoewel een goed onder wijzer, trok zijn hart naar de mu ziek. In 1903 begon hij zijn muzi kale carrière met het leiden van een kinderkoor n.l. „De Kleine Stem" te Utrecht. Met dit kinder koor, dat meer dan 300 leden telde, behaalde hij fabelachtige succes sen met het opvoeren van kinder operettes, die als evenementen in het toenmalige Utrechtse muziek leven werden beschouwd. Ook de uitvoeringen van cantates van Cath. van Rennes. Hendr. van Tussenbroek en andere, meestal met de componisten aan de vleu gel, waren grote successen en le ven nog in veler herinnering. Al heel spoedig na 1903 werd de jubilaris dirigent van verschillen de mannen- en gemengde koren o.a, leidde de heer Van Rheenen jaren de „Stem des Volks" te Amersfoort. Hij werd leerling van Fred. Roeske en dat diens fessen niet tevergeefs waren bewijzen de talrijke koorcomposities, die graag worden gezongen om hun „een voud", goede stemvoering en eer lijkheid van expressie, eigenschap pen kenmerkend voor het karak ter van de jubilaris. Ook als jury lid is de heer Van Rheenen zeer gezien. Geen kinderwerk' Een krantenbezorger, die een kind beneden de veertien jaar kranten liet bezorgen, werd voor dat strafbare feit bekeurd. Als datum voor deze voor Amers foort zonder twijfel belangrijke ge beurtenis is bepaald de week van 7 t m. 15 Mei. Zouden wij U mogen verzoeken bij het vaststellen van Uw verga deringen, uitvoeringen, fancy-fairs e.d. met deze datum rekening te houden en deze week voor dó Mis sietentoonstelling vrij te houden of te maken? Een sapienvallen van gelegenhe den zou misschien het succes der tentoonstelling verminderen en wel licht ook het welslagen van een door U georganiseerde avond in meerdere of mindere mate afbreuk doen. Door U thans reeds van de da tum van deze tentoonstelling te verwittigen hopen wij het U moge lijk te. maken bij het vaststellen van Uw plannen deze week voor de ten toonstelling gereserveerd te hou den. Voor de le klasse libre van de NBB speelden Maandagavond in café „Zonneheuvel" tegen elkaar Zonneheuvel I tegen Metropole I. Daar Van Straten van Zonneheu- veldoor ziekte verhinderd was, moest A. J. Stalenhoef zijn eerste partij spelen, die door hem werd gewonnen, van Veltman. Batta van Zonneheuvel was al bijzonder slecht op dreef en speelde tegen Wery met een gemiddelde van 1 35. De bejaarde Eggelmeijer speelde daarop tegen A. J. Stalenhoef, die al zijn kruit in de eerste partij had verschoten en verloor, alsook Hop staken van Geijtenbeek. De uitslag is als volgt: A. Stalenhoef (145) 145 35 20 4.07 Veltman (140) 84 35 11 2.40 Batta 90) 41 30 5 1.35 Wery (100) 100 30 11 3.30 A Stalenhoef (130) 105 25 15 4.10 Eggelmeijer (130) 130 25 25 5.05 Hopstaken (140) 101 46 16 2.05 Geijtenbeek (150) 150 46 34 3.07 In café Soestdijk speelden tegen elkaar Soestdijk ITheofriien I, waarvan de uitslag is geworden 4-4. Visser (140) Jonkman (120) Gravenmaker (120) Reems (110) Teeken 90) Klashorst (100) Hoogeveen 70) Hornsveld (100) 94 120 120 88 77 100 70 Bij Koninklijk besluit van 27 December j.l. is benoemd tot eer ste lid van de pachtkamer van het kantongerecht te Amersfoort, de heer G. Haarman, landbouwer te Baarn. Voer tijdig licht Zij, die tegen het vallen van de duisternis gebruik maken van een of ander voertuig, moeten er zorg voor dragen, dat ze tijdig achter en voorlicht voeren. Maandag kre gen zes wielrijders een waarschu wing voor het niet tijdig voeren van licht. ABA-leden promoveerden Na de dezer dagen gehouden selectie-wedstrijden van het Dis trict Gooi en Eemland van de Ne- o'erlandse Dans Unie promoveer den de heer M. Ramselaar en mej. Gouw van de C. klasse naar de B. klasse. Voor het vertegenwoordi gend B. team van het district wer den gekozen de heer H. Dirksen en mej. J. Kolfschoten. Winnaars van de voor de C. klasse gehou den wedstrijd waren de heer T. Scheerder en mej. Poort. Zij ont vingen een medaille. Allen zijn lid van de Amersfoortse Bond van Amateurdansers. Door de unificatie van de accijn zen in Nederland, België en Luxem burg zullen In ons land de accijn zen op zout, geslacht en sigaretten papier worden afgeschaft. In Bel gië en Luxemburg verdwijnen de accijnzen op koffie, benzol azijn zuur. margarine en andere bereide vetten. In ons land wordt tevens het bier accijns x^rlaagd van 3.70 tot rond 1 80 per hectolitergraad, waarmee tevens de door de bezetter inge voerde honderd oocenten. de z.g. „Kriegzuschlag", komen te ver vallen. In België daarentegen zal de bier accijns stijgen tot 1.80 per hecto litergraad. In dat land en in Lu xemburg komt de accijns op limo- nade-gazeuse cn mineraalwater te vervallen. Deze mededelingen lazen wij in de memorie van toelichting op het wetsontwerp ter goedkeuring en uitvoering van het op 16 December cesloten Benelux-verdrag tot uni ficatie van accijnzen. Oproep voor wielrijder Maandag gebeurde op de krui sing hoek Arnhemseweg en Laantje, een verkeersongeval, dat geen persoonliike ongelukken met zich mee bracTiï. De aanrijding ge schiedde tussen een bestuurder van een auto en een nog onbekende wielrijder. De politie verzoekt de onbekende wielrijder zich te mel den aan het hoofdbureau. Ons dagelijks teveel Veel inwoners maakten zich Maandag schuldig aan verkeers overtredingen. Veel werden er ook bekeurd. De wielrijders liepen de meeste bekeuringen op. Zij reden zonder voor- of achterlicht, zonder bel. en met personen boven de tien jaar achter op hun fiets. Autobe stuurders parkeerden hun auto's binnen 10 m. van een bocht. Burgerlijke stand 24 Januari Geboren: Simona Joletta Maria, d v S H Oss-ach en S F Pelgrim. Martha Adriana Maria, d. v P J Kuijpers en A M Straathof. Hen- drikus Antonius Petrus, z v A W Loman en E v d Heiden. Gerrit, v A Wijnen en H E Wouterse. Marianne Christina, d v L F C van Doorn en M. A. de Wee. Wilhel mus Gerardus Hendrikus Maria, z v G v Dijkhuizen en P J Pampus. Antonius Lambertus Maria, z v G A Rij pert en E Sleeking. Marinus, z v P Groenewoud en J v d Doe. Hendrikus Antonius Wilhelmus, z v H A Lamers en E Leijn. Johan na Geziena Maria, d v A v Putten en M A Scholten. Alberdina, d v J Lemstra en C Vos. Diana Chris tina, d v C G W van Putten en D G Dutoit. Paul Gerard Jan, z v P J M Bindels en V C T Verkade. Gerrit, z v J Snijders en G Lcn- sink. Adriaan, z v A v Aarst en H Wismeijer. Getrouwd: C v Bekkum en H J Kofflard. Overleden: Jan Hendrik Ooster hagen 70 jr. geh. m. H M Gijsen. Jannetje Overhorst 79 jr. wed.' J Pas. Petronella Buitenkamp 64 jr. geh. met C A Visser. Aantje Blok land 656 jr. ongeh. Alijda Apel doorn 87 jr. wed. v C Berkloo. Gezagvoerder De Haas vertrekt Woensdag (Van onze .Haagse redacteur) Als gevolg van de door de Franse regering gegeven toestemming om op het eiland Réunion te landen, zal de KLM morgen weer een vlucht naar Batavia maken. Gezagvoerder De Haas vliegt met de constellation Franeker via Khartoem. Réunion en Padang naar Sumatra, met meene ming van 316 ton post, welke hij in AVz dag naar Batavia hoopt te bren gen. Twee dagen later vertrekt de constellation Batavia met gezagvoer der J. J. Moll via Tunis, Sjarja in Arabië en Bangkok naar Batavia. Ook hij zal 3% ton post meenemen. De route via Sjarja en Bangkok wordt gevlogen, zolang nog niet be kend is of de nieuwe uitgezette lijn via Khartoem en Réunion zich leent voor definitief luchtverkeer. Op de eerste vlucht van gezagvoerder De Haas zal dat natuurlijk worden on derzocht. De normale vliegduur ovêr de nieuwe route is drie dagen. Men blijft echter op deze proefvlucht 10 uur in Khartoem over en 29 uur in Réunion om de situatie ter plaatse nauwkeurig te kunnen bestuderen. Het belangrijkste traject op deze route is het 5300 km. lange traject tussen Réunion en Padang. T.z.t. hoopt men Mauritius op deze route aan te doen, waardoor het traject met enige honderden kilometers kan worden bekort, doch in verband met een ernstige typhus-epidemie op Mauritius kan men van deze moge lijkheid nog geen gebruik maken, hoewel de Britse regering daartoe thans toestemming heeft verleend. Slaagt het experiment langs de route Khartoem—Réunion dan zal gepro beerd worden een vrij regelmatige dienst, ongeveer drie maal per week, langs deze weg in te stellen. De vliegtuigen, die morgen en Vrijdag vertrekken zullen twee dagen in Batavia blijven om dan de terugreis naar Nederland langs dezelfde route' le aanvaarden. Het toestel, dat via Réunion zal vliegen, keert dus waar schijnlijk Dinsdagmorgen naar Ne derland terug. Duizend Haarlemmers achter Gary Davis Haarlem heeft duizend wereld burgers. Na een lezing, die A b b Pierre, het Franse parlements lid en oud-verzetsstrijder in het Haarlemse Concertgebouw een le zing 4iad gehouden voor een verga dering van de wereldfederalisten- beweging, liet men aan het slot lijsten circuleren, waarop dc nieu we leden zich konden melden. Een 1050 leden hadden zièh opgegeven. Abbé Pierre wekte in zijn betoog de aanwezigen op. de voetstappen van Gary Davis te vo'gen en zich a3n te sluiten bii de wereldburgers, die. zoals hij zei. liever zonder va derland willen zijn. dan zonen van een vaderland, dat door oorlog en geweld zijn wil aan andere landen oplegt, Mr Cremers. Haarlems burge meester. betuigde in een telegram aan do vergadering ziin instemming met het wereldfederalisme. Dc correspondent van Aneta te Semarang meldt, dat de trein van Poerwokerto naar Tegal Zondag ochtend nabij Boemiajoe is overval len. In een bocht waren de railsbou ten losgeschroefd, waardoor een ge deelte van de trem in een rivier te recht kwam. Direct daarop werd de trein beschoten. In een hierop vol gend vuurgevecht heeft de treinbe- waking dc aanvallers verdreven. Onder de treinpassagiers vielen zeven doden te betreuren. Overschrijvingen Naar wij in de „Sportkroniek" lazen, hebben de volgende voetbal lers overschrijving aangevraagd: E. Steenwijk (NSC). F, Jansen Veenendaal), J. v. d. Broek (SEC) en C. N. v. d. Berg (BDC) naar HVC. H. v. d. Bor van Cobu-Boys en W. Karman van Amersf. Boys willen naar APWC gaan. J. J. v. Doorn van KWA vroeg overschrij ving aan naar Quick. Advertentie Houd Uw mond als gewoonlijk rein met IVOROL en Uw neus ruim met DAMPO (verkoudheidsbalsem). Dit maakt in grieptijd minder vatbaar. En mocht U het onverhoopt toch te pakken krijgen, dan helpen SANA- PARIN-tabletten U er spoedig af. Hoevelaken Burgerlijke stand Gehuwd: G. C. Rccourt (Baarn) en J. Maassen. Jaarvergadering J.V. en K.V. In het Verenigingsgebouw te Hoevelaken wordt Woensdagavond a s. om 7 uur de jaarvergadering gehouden van de J. V. „Moria" en de K.V. „Spreuken 22 6. Fokvee-vereniging komt bijeen In hotel „Fontein" wordt Don derdagavond a.s. om 7.30 uur een ledenvergadering gehouden van de Fokvee- en Controle-vereniging ie Hoevelaken. Vergadering schietvereniging In "het Verenigingsgebouw wordt Vrijdagavond a.s. om 8 uur de jaarvergadering gehouden van de schietvereniging „Frans Tromp". Scheepstijdingen Aalsum. Dakar—Antwerpen, pass 22 Jan. Ouessant; Aardijk, 22 Jan van Batavia naar Palembang; Abbekerk, Brisbane—Rotterdam, pass 23 Jan. Guardaful; Alchiba Calcutta—Rotter dam. pass. 22 Jan Pedim; Aldebaran, BaltimoreRotterdam of Amsterdam. 22 Jan. 450 mijl Oost Cape Race; Alkaid. Porto Alegre—Rotterdam pass 22 Jan. Madeira; Alwaki New York—Antwer pen. 23 Jan. 900 mijl West Schi.lles; Annenkerk. Rotterdam—Sydney. 22 Jan van Cochin. Arendskerk. Rotterdam- Sydney. 23 Jan. van Port Soedan; Averdijk Antwerpen—New Orleans, pass. 22 Jnn 20 uur Vllsslngen; Axel- dijk. Antwerpen—Havana, pass. 22 Jan Bcachy Head: Boissevain. 23 Jan. van Montevideo naar Santos; Celebes 23 Jan. van Amsterdam te Hallfax: Con- gostdobm, 24 Jan van Bengucl'a te Pointe Nolro; Leuvckerk Rotterdam— Perz. golf. 23 Jan van Aden: Llssekerk. Perz. golf—Rotterdam, pass. 22 Jan. Ouessant, Lutterkerk Perz golf vla Casablanca—Rotterdam. 23 Jan. te Ca sablanca: Maashaven 23 Jan. van Bue nos Aires naar Rotterdam: Maaskerk, Amsterdam—West Afrika, pass. 23 Jan. Finistcrre: Macuba (T). AbadanLo renzo Mnrquez 22 Jan dwars van Mombassa: Noordam RotterdamNew York, 23 Jan van Southampton; Noord- wijk, 23 Jan. van Rotterdam te Duin kerken; Oranjefontcin 23 Jan. van Dur ban te Lorenzo Marquez; Papendreeht. Abadan—Land's End. 22 Jan. 160 mijl Oost Gibraltar; Poelau.aut, 22 Jan. van Batatvia te Soerabaya; Polydorus. 24 Jan van Amsterdam te Bntavla; Prins Fredenk Hendrik. Valencia—Rotterdam, 23 Jan. 40 ml]l Zuid-West Ouessant; Prins Willem III RotterdamValencia pass 23 Jan Finisterre; Tawall. 23 Jan. van Penang naar Port Said: Van der Waals. Amsterdam—Java. 22 Jan. van Genua: Volendam. 23 Jan van Rotter dam te Sydney; Waal 23 Jan. van Pa ramaribo ta Curacao; Waterman Java —Rotterdam pass. 22 Jan. Malta: Wes- terdam. 22 Jan van New York naar Rotterdam; Willem Ruys. 24 Jan. 2 45 uur 'van Java te Rotterdam: Aldabi, Buenos Aires—Rotterdam 22 Jan. dwars van Casablanca; Andljk 22 Jan. van New Orleans te Rotterdam; Al- ohacca, 24 Jan van Amsterdam te Rot terdam; Friesland. Rotterdam—Bata via, 23 Jan. 12 uur te Antwerpen: Ka- mcrlineh Onnes. Rotterdam—Batavia, nass 22 Jan 21 uur Point de Galle: Salatlga 21 Jan van New Orleans naar Galveston: Slamat. Jaóa—Rotterdam, 23 Jan. van Suez: Ternate, Rotterdam— Batavia pass 22 Jan. 24 uur Ouessant: Tlba, Rotterdam—Montevideo pass 21 Jan Kaap Frio: Tosari. San Francisco Batavia, pass 23 Jan 24 uur Marcus Eiiond; Utrecht. GenuaBatavia pass. 22 Jan 7 uur Kano de Goede Hoop: Van Rtcmsdijc 23 Jan van Singapore naar Hongkong- Zuiderkruis. Rotter dam—Java. 23 Jan van Suez. Abbedijk. New YorkBuenos Ayrea. 25 Jan. te Trinidad verw Breda 23 Jan. van Buena Ventura naar Callao; Corydauv. 23 Jan van Las Plcdras n Rotterdam; Colytto, 22 Jan. van Rot terdam ïwar Keywest- Larenberg, Da kar—Le Havre nass 23 Jan Las Pal- mas; Llssekerk, Perzische GolfRotter dam 24 Jan. te Antwerpen: Nieuw Am sterdam, 24 Jan. van New York te Cape Haitocn; Parkhaven. 23 Jan van Mon tevideo naar Buenos Aires; Samaria 23 Jon van Fort de France naar Dieppe; Stuyvcsant. 24 Jan van Curasao te Port of Spain; Tclamon 24 Jan van Paramaribo te Georgetown verwacht: Triton. 24 Jan. van Curacao te Port au Prince; VanderWaals Amsterdam Java. pars. 24 Jan Strombo'.k Water man. JavaR'dam. pass 24 Jan Al giers; Annenkerk. R'dam—Sydney. 22 Jan. te Alleppey: Laurenskerk Cal cuttaR'dam, pass. 23 Jan. Gibraltar; Leopoldskcrk. R'dam—Calcutta 22 Jan. te Colombo: Mellskerk, R'damJapan, pas- 23 Jan. Gibraltar; Soestdijk, New YorkJava. 22 Jajj. te Medan. 99 99 T\ E Amerikaanse toneel- U en scenarioschrijver Sidney Sheldon heeft een reis van drie maanden door Europa gemaakt en daar tc oordelen naar hetgeen hij hij zijn terug keer te Hollywood over die reis heeft verteld niet in de laatste plaats aandacht geschonken aan de Europese vrouwen. Helemaal weg is hij van die in Denemarken en Zweden en het lijkt er op, dat hij een huwelijk zou willen aangaan met on verschillig welk Zweeds of Deens meisje, dat de moeite zou willen nemen zijn bewondering te be antwoorden. „Als je, in welke stad van Zweden of Denemar ken ook, een blokje om loopt," aldus Sheldon, „wordt je zeker een half dozijn malen verliefd". „En verliefd worden geeft daarginds heel wat meer voldoening dan bij ons in de Verenigde Sta ten. Als je op een Ame rikaans meisje verliefd wordt, geeft dat niets dan narigheid. Amerikaanse meisjes hebben er geen flauw besef van, hoe ze een man gelukkig moeten maken. En als ze het wis ten, zouden ze het toch niet doen." Als Shelden geen Deens of Zweeds meisje kan krijgen, zal hij waarschijn lijk ook met een ander „Onze jongedames zijn wel aardig om te zien, maar ze zijn erg gekun steld en er op afgericht om de man concurrentie aan te doen. Zij willen een taak vervullen, waar toe de natuur haar niet heeft voorbeschikt en haar teleurstellingen ma ken haar ongelukkig". Europees meisje genoegen nemen, want voortgaande vertelde hij: „Je kunt bijna overal in Europa verliefd worden en er zeker van zijn, dat het meisje, dat je hebt uitgezocht, zal zorgen, dat je blij bent juist haar ge kozen te hebben." Er valt eenvoudig niet #over te redeneren: de Europese meisjes staan in schoonheid, verstand, be schaving en karakter ver re boven de Amerikaanse. „De Europese meisjes echter, zijn opgevoed om de mannen gelukkig te maken, om veeleer hun steun dan hun concurren ten te zijfc." „Alle Europese meisjes zijn zo", juicht Sheldon, „het enige verschil is ge-> legen in je persoonlijke voorkeur wat het type be treft en ik voor mij houd het meest van die mooie, blonde Scandinavische meisjes." Intussen dienen de Europese meisjes te we ten, dat Sheldon voeger getrouwd is geweest met een Amerikaanse, van wie hij is gescheiden, dat kan nuttig zijn voor een juiste waardering van zijn lof en blaam alsmede van die dure eed, die hij gezwo ren heeft: „Als ik ooit nog eens opnieuw trouw, dan ga ik weer naar Europa om er een vrouw te halen, die jeen echte echtgenote wil zijn." U moet hem nog niet direct schrijven, want de aanstaande herfst gaat hij drie maanden naar Zuid- Amerika en het is niet on mogelijk, dat hij daar van gedachten verandert, wat de voorraadschuur van de mooiste meisjes ter we reld betreft. De Noord-Amerikaanse meisjes schijnen echter niet de minste kans meer te hebben als men hem hoort zeggen: „Maar ik denk niet, dat ik van me ning zal veranderen ten aanzien van de meisjes uit de „States" tenzij ze zelf veranderen." Amsterdamsche Effectenbeurs AMSTERDAM. 24 Jan. Op dc effectenbeurs te Amsterdam oestond van daag een gedrukte stem ming. die klaarblijkelijk moest worden toegeschre ven aan de onzekerheid aangaande de Indonesische kwestie. Vrijwel alle afde lingen verkeerden in reac tie. waarbij dient te werden opgemerkt, dat dc koers verschillen nergens grote afmetingen aannamen Eo- vcndlen was de handel van bescheiden omvang, zij het dan ook dat zich ln sommi ge specialiteiten enige af faire ontwikkelde In de eerste plaats werd de aan dacht getrokken door Uni levers. die bepaald zwak in de markt lagen, daar de ge. rudhten omtrent obligatie- uitgifte van de Unilever, naar het scheen in minder gunstige zin werden geïn terpreteerd. hetgeen trou wens verleden week ook a] 't geva! was bij de opening werd een negental punten beneden het slot van Vrii- dag gehandeld, «waarna zich nog een kleine reactie vol trok. Wel trad daarna een herstel in. doch bil het schelden van dè markt was 't koerspell toch omstreeks een achttal punten lager dan aan het einde van de afgelopen week. Do Phl- lipsaandelen waren niet veel veranderd De minder courante industriëlen wa den verdeeld en hoger of lager, naar gelang van toe vallige vraag of toevallig aanbod, voor leder fonds van slechts weinig mate riaal. Koninklijken waren aanvankelijk eveneens wat lager cn gingen daarna een kleinigheid achteruit.. Actieve obUg.: Ned. '48 (314 dito 1947 (3li,) 3 dito 1937 3 Dollar-1 '47 3% InvestercerL 3 Ned 1962-64 z.b Ned 1962-64 mb Ned N VV S 2li Sd eert. 100 2% Indié 1937 A 3 Grootboek '46 3 AcUcve aand-: Kol. Bank And N. I. H. bank Ned Hand. Mil A.K U. aand. Bergh's Jurg v Berkei's Pat Calvé Delft Cn Centr Suiker Fokker Aand Gelder Zonen K N. H.oveiii Lever B L' Ned Ford And Ned Kabelfabr Phillos' GBvA Wilton Fcyen Billton le rub» dito 2e Rubr. Dordtso P MU Kon Petr Mil A'dam Rubber Bandar R Mi1 Dell-Bat RM Oost-Ja va R.M Serbadjadi SR H.A L Aand. Java-C.-J LUn K Ned St M11 Kon Paketvrt Ned Sch Unie Rott Lloyd Stv MIJ Ned Hand. A'dam Jav Cult Mil. N 1 Sulk Unie Yer Vorst CM. Dell Bat. MU 21,1 UK. ïoo 97UA 97% 100% '8% 99% 99% 80% 101% 96% 160 162% 111% 145 24,1 L.K 100% 97% 97% 100% 93% 99% 99% 80% 101 96% 93 185 284% 111 154% 169% 104% 50 145% 92 t16 161V, [61 294% 110;£ 142 Z. 136 145 189% 244 246 V, 238% 265 223", É22% 166% H 379 282 308 310% 164!, 164% 149 105 67% 163 150 145 166% 164 164% 152 168 169 169 V, 89% 102 48% 153% 141 Dell MU Senembah Mij. Nlet-act oblie. MUI Ier Co. A'dam '47 3Va 3 dito '48 (3%) 3 's-Hage '36 3% Geld. 20 j. '48 3 dito 1938 3% dito le 1 '37 3% Groning '38 3% dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl. '47 3% 3 R'dam le en 3e dito le 1. '38 Utr pr. '39 2% Zuid-Holl. '46 3 Pandbrieven: Alg. Hyp. B. 3 Amst Hyp 3% Arnh. H (3%) 3 Bat. Hyp. B. 3% Dordr H B. 314 Fr Gr (3%) 3 dito 3% Grav Hypb 3% Gron Hypb 3% Hypb. v Ned. 3 N Hypb (314) 3 dito serie B 3 Rott Hypb. 3l'a Utr. Hypb 3% dito ser. KL 314 Westl Hyp 3Va Z.H. Hypb 316 Eerste Nd. Seh Rtt Sch H 3% Industriële obl. A.K U 3% Berehs Sz J 3% Lever's Z. 3Va Werkspoor 3% Bat Petr 3% Kon Petr. MU- Dcli Spoor 3% Ncd. Ind Sdw. Amsterd. Bank Holl. Bank Un. Fin. Nat. Hcrst 21'1 156% 152 24 1 158 156% 100% 100% 100% 1001. 101 1Q1 101% 101% 101% 101% 99% 100 94% 100 100 95% 100 100 100 95 95% 95% 97% 97% 100% 100 100 100% 100% 91% 102% 103 103% 102% 104 103', 103% 102^ 103 103% 103% 94% 92% 77% 158 158% 218% 217% 100% 100% Rotterd. Bank Twcntsche Bk. Rott Bel. Cns. Ind. Ondem. K. Zw Ketjen Lever Br. 6 Tc dito Pref Nd Gist- cn Sp Rtt. Droogd Mil Stork Co. Werkspoor. S A Wyers' I cn H. Zwanenberg O. Aniem Aand. Ned Ind. Gas Borneo Sum H Internatio Oost Borneo Amst Ball. MIJ Thomsons Hav Deli Sow. M(1 Ned--Ind. Sorw Vrl genot aand Albert Heyn Nd A. A. Vrst Ned Am. Fltt. Ncd. MU Walv Schokbeton V. Phm. (Zw.j Prolongatie Amer fondsen: Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kennccott Reo Steel US Steel Cities Service Cont. Oil Midcont Phillips Shell Union Tide Water Baltimore N. York Ccntr. 21 1 24/ 3 167% 167 175% 175% 163 163 161 159% 141% 140 105% 104% 305 305 301 300% 132 139 198 124 149', 198 121 142 197 179 104% 119% 148 198 120 144% 128% 69% 66 33>£ - .89% 190 27 133% 86% 86% 116 136 133 104 103% 2% 2% 34% 99% - ?7% 56% 25 25% 72% 73% 47% 47% 57% 57% 40% 40

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2