DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nog geen stemming over resolutie Dokter Van de Bergh kwam niet, hij was even thuis koffie drinken Ibestek 1 r Aanbod van hoofdstad voor regering onaanvaardbaar Egypte dringt aan op verscherping Krawtsjenko kan zijn proces niet volgen Gesneuveld in Indonesië Chinese regering verlaat Nanking Eén gulden op 'n briefkaart Bedriegers reden wel snel, maar hun slachtoffer kwam even hard mee Met grote snelheid passeerden de auto's Amersfoort Gladde weg, maar geen ongelukken mm I Dakota bij Lübeck neergestort N oorderlicht boven Nederland Israel ging rustig ter stembus Vertraging in de Benelux-unie In kort Woensdag 26 Januari 1949 Achtste jaargang, No 1234 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510331 Bankt Rotterdamache Bank. - Postbu» 9 Abonnement»- pril» 32 cent p. w. 0| f.S p. kvt. Losse oummer» 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie 211 Administratie: Snouckacrtlaao 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: Tl. DE BOORDER. Indonesië in de Veiligheidsraad De vergadering, die de Veilig heidsraad gisteravond te Lake Suc cess hield over Indonesië, is ver daagd tot Donderdag, zonder dat het tot stemming is gekomen over de door Amerika, Noorwegen. Cu ba en China ingediende resolutie. Als eerste spreker drong de ver tegenwoordiger van India, sir Benegal Rama Rau, er op aan. dat de raad zal bevelen, dat de Neder landse troepen tegen Midden Maart van het republikeinse grondgebied zullen worden teruggetrokken en Victor Krawtsjenko, de schrijver van „Ik verkoos de vrijheid", heeft moeite met het proces dat hij zelf voert. Het proces wordt In het Frans gehouden en de auteur spreekt alleen Russisch en Engels. „Ik kan niet alles volgen Ik zou niet weten wat ik zonder tolk moest beginnen, maar zelfs met een tolk heb ik de grootste moeite om het gesprokene te volgen," zei hij. Twee pro-Russische Fransen, die een Rus verweten dat hij niet pro- Russisch genoeg was liedaar het toneel van gisteren in het proces dat de schrijver te Parijs tegen het Franse weekblad Les Lettres fran- Saises voert. De twee getuigen wa ren beiden vurige communisten. Een van hen. Grenier, leraar in aardrijkskunde en geschiedenis, haalde uit Krawtsjenko's boek „Ik verkoos de vrijheid" een passage KRAWTSJENKO verdedigt zich met hand en tand tegen de aantij gingen van zijn tegenstanders. aan, waarin staat, dat de stad Askhabad tot Stalingrad herdoopt is. „Askhabad ligt bij de Kaspische Zee en Stalingrad ligt iri de buurt van Afghanistan'* zo zei Grenier en hij nodigde Krawtsjenko uit, de kaart te bestuderen die hij, Gre nier, bij deze gelegenheid op tafel legde. Krawtsjenko schoof echter de kaart opzij en zei: „Dit betekent allemaal niets. Namen van Sowjet- plaatsen worden steeds veranderd." Een andere getuige haalde uit het boek de naam van een meisje aan. die Eliena luidde. Bij het horen van die naam werd Krawtsjenko woe dend, sloeg met de vuist op tafel en bezwoer het Hof. verschoond te mogen blij'ven van „vragen die mijn menselijke gevoelens kwetsen". Economische raad .voor Oost-Europa De Sovjet-Unie en alle andere landen van het Oosteuropese blok, met uitzondering van Albanië en Zuid-Slavië, hebben een „Raad voor Wederzijdse Economische Bij stand" in het leven geroepen. Dit besluit werd genomen, nadat afge vaardigden van de Sovjet-Unie. Polen, Roemenië, Bulgarije, Honga rije en Tsjechoslowakije de afgelo pen maand in de Russische hoofd stad onderhandelingen hebben ge voerd. De deelnemende landen zul len via de raad technische gege vens, ruwe materialen, voedsel, machines en uitrusting uitwisselen. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de perio de van 1—20 Januari de volgen de verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke marine: serg. V.S. D. K M.R. t/v C.L. Hes uit Soera- baja; korp. V.S.D. K.M R. t/v P. J. Lataster uit Soerabaja. Koninklijke landmacht: 2e It. J. van Druten uit Deil (Gld.); sold. S. J. den Boer uit Zierikzee; sold le kl. H. C Timmerman uit Amersfoort: korp. A F C. Ver beek uit Eindhoven: sold. M. Pardoel uit Kerkdriel (gem Maasdriel); sold. M. J Aarts uit Echt (L.); adj. onderoff. A. te Hoonte uit Aalten. A. Reeu- wijk uit Rotterdam. Koninklijk Ned. Ind. leger: Soend. sold. Soehara uit Indone sië: Jav. korp. Partowidjojo uit Indonesië: Man sold. K. T. Lan- tang uit Indonesië; Amb. sold. P. Tuasela uit Indonesië: Mad. sold Abdoel Machtar uit Indonesië; Amb. sold. Marlissa uit Indone sië; Jav. sold. Pardi uit Indone sië; Soend. sold. Mohammed Djoeroh uit Indonesië. dat de raad voorzieningen tot eco nomische hulp aan de Republiek zal treffen. Hij wenste verder, dat de aan de raad voorgestelde ont- werp-resolutie van de Verenigde Staten c.s. in overeenstemming zal worden gebracht met de door de Aziatische conferentie te Nieuw Delhi aangenomen resolutie. Behalve op een terugtrekken der Nederlandse troepen omstreeks 15 Maart, drong deze spreker aan op overdracht der souvereiniteit aan de V S.I. omstreeks 1 Januari 1950 en opheffing van alle handelsbe lemmeringen. De volgende spreker was de af gevaardigde van Noorwegen, Finn Moe. die aandrong op aanne ming van de door de Verenigde Staten c-s.. ingediende ontwerp resolutie. Hij deed op beide par tijen een beroep tot het doen van concessies en waarschuwde ervoor dat, als de Veiligheidsraad niet bij machte is. voor de situatie in Indo nesië een oplossing te vinden, het zeer wel mogelijk is, dat men zal komen te staan voor een situatie, die veel meer gevaren biedt dan op het ogenblik al het geval is en waaruit consequenties in interna tionaal opzicht kunnen voort vloeien. Deze spreker was van me ning. dat een onmiddellijk terug trekken der Nederlandse troepen niet lot een vreedzame oplossing zou bijdragen, daartoe is een over gangsperiode nodig, om de repu bliek in staat te stellen, op een or delijke wijze het militaire bestuur over te nemen. De volgende spreker, de Egypte naar F a w z i Bey, drong aan op een scherper stellen der resolutie, in dier voege, dat zij de ontruiming door de Nederlandse troepen van het republikeinse grondgebied per 15 Maart zal bevelen. Hoe staat het met de huisbrandvoorziening? De persdienst van het ministerie van economische zaken schrijft: Toen In September 1948 de bonnen voor de tweede 6 eenheden vaste brandstoffen werden toegewezen werd er de aan dacht op gevestigd, dat voor dit stook- selzoen geen bonaanwijzing meer zou plaats vinden De gezinnen zullen dus. evenals In de beide vorige winters. In het geheel over twaalf eenheden op de bonnen kunnen beschikken. Reed6 vroegen is er al op gewezen dat de totale hoeveelheid die nodig ls om de ze twaalf eenheden te leveren, succes sievelijk in de loop van het tijdvak 1 Mei Urn. 30 April beschikbaar komt. De hier en daar ln omloop zijnde ge ruchten als zouden de geringe voorra den bij de handel een gevolg zijn van export van huisbrand zijn niet Juist, evenmin als de geruchten als zouden de Limburgse mijnen voor 1 Januari M. de datum waarop de prijsverhoging Is Ingegaan de anthraclet grotendeels hebben vastgehouden. Communisten zijn bereid tot onderhandelen Het Chinese ministerie van bui tenlandse zaken heeft de buiten landse ambassades en legaties te Nanking officieel er van in kennis gesteld, dat de nationalistische re gering zich te Kanton opnieuw zal vestigen, en dat men reeds met het vertrek uit Nanking is begonnen. De waarnemende president Li Tsjoeng-Jen zou besloten hebben in Nanking te blijven en de vrede af te wachten. Zijn persoonlijke af gezant zeide, dat de voorbereidin gen voor een regeling tussen de re- gerirfc en de communisten voorbij waren en orders voor het staken van het vuren zouden worden uit gevaardigd zodra de vredesonder handelingen begonnen. De Chinese communistische lei ders zijn bereid met de regering van Nanking te onderhandelen op -voorwaarde, dat deze laatste vooraf de acht punten van Mao Tse-Toeng aanvaardt. Bovendien dient het ganse na tionalistische leger te capituleren, zo meldt de communistische radio. Vrachtauto te water: twee doden Vermoedelijk door de gladheid var. de weg is gisteravond een vrachtauto tussen Noorderhoge- brug en Zuidwolde (Gron.) in het Boterdlep gereden. Van de zes in zittenden kwamen de chauffeur E. Kool en de heer C. Blok om het le ven. De overigen kwamen er af met lichte verwondingen, of onge deerd. Strips" in de krant Nu er de laatste tijd nog al eens wat te doen is over de z.g. beeldromans, lijkt het ons wel interessant over te nemen wat de bekende journalist mr. Elias in het laatste nummer van „De Journalist" schreef over de strips in een aantal dagbladen, waarbij ook het kapitein-Rob- verhaal van ons blad wordt ge noemd. Het gevecht tegen de beeld romanis van enige journalis tieke betekenis, omdat de strip (een kortere en minder preten tieuze naam voor dit fenomeen) een deel van onze kranten is ge worden, een zeer intrinsiek deel, al is dit niet in zulk een mate het geval als in vele andere landen; de Verenigde Staten vooral. De dagbladen (en de weekbladen óok) hier in Neder land hebben dus geen reden tot zelfverwijt. Tom Poes, Bulletje en Bonestaak, Kapitein Rob en dezulken lijken mij paeda- gogisch wel verantwoord Wan neer men de beeldverhalen ver gelijkt met veel dat in Amerika vertoond wordt dan mogen wij ons (éénmaal) op de borst slaan. Amsterdam-Rijnkanaal „We hebben tien en een'halve maand gewerkt op Madoera" vertelde dr. Beekhuis, de leider van het Tweede Friese Mobie le Rode Kruis Team. die Zater dagmorgen met de „Franeker" uit Indonesië terugkeerde. „In die tijd hebben we 270080 behan delingen verricht en 190.000 in jecties gegeven." Op een enkele uitzondering na waren dit alle maal injecties tegen framboesia. een van de ergste besmettelijke volksziekten die Indonesië teis tert. We hebben hard gewerkt en er zijn "dagen geweest, waarop we meer dan 3000 patiënten per dag hielpen. Dagen van meer dan 2000 waren normaal en ons record ls 3506 geweest. Dan werkte het team gesplitst in twee of drie groepen." Zo gaat het óveral waar het Rode Kruis ln Indonesië werkt. Wie wil zijn steentje bedragen .voor deze prachtige arbeid Het gironummer van het Hoofdbe stuur van hot Nederlandse Rode Kruis voor dit doel is 8540. U kunt Uw bijdrage ook zenden door op een briefkaart een ze gelbedrag tot één gulden te plakken. De P.T T. betaalt het bedrag boven de porto dan aan het Nederlandse Rode Kruis te rug wanneer op het adres ver meld ls: Rode Kruis hulp in In donesië. V. Het aanbod van de gemeente Amsterdam, om twee millioen gul den voor te schieten voor de af bouw van het Amsterdam-Rijnka naal, is voor de regering onaan vaardbaar. Minister Spitzen deelde dit gisteren in de Tweede Kamer mede, toen daar 's middags dc begroting van verkeer en water staat aan de orde kwam. De.gemeente zou hier gaan voor financieren, zo zei de bewindsman, hetgeen een moeilijk te aanvaarden figuur is. Ging de regering op dit aanbod in, dan zou men in andere dergelijke gevallen niet kunnen i weigeren, 's Ministers argumenten werden fel bestreden door mej. IT end el 00 (Arb); instemming betuigde de heer Al ge ra (A.R.), die vond, dat het Amsterdamse I aanbod terecht geweigerd is. (B. en W. van Amsterdam zullen nu zien. wat hun verder te doen staat, zo heeft burgemeester D'Ailly gister avond meegedeeld in een Amster damse raadsvergadering, waar de- Spannend avontuur van Drents groentekoopman Een groentehandelaar te Elim in Drente, de heer J. Dekker, beleefde een spannend avontuur. Er kwa men bij hem twee kooplieden met 'n vrachtauto om fruit en groente te kopen. Nadat de transactie was gesloten zou de ene koopman met de heer Dekker een café binnen gaan om daar te betalen De andere bleef m de auto wachten. Terwijl de twee mannen het café binnen traden ging de koopman, die in de auto was achtergebleven, er plotse ling met de volgeladen wagen van door. De man, die betalen zou, deed dal niet maar greep een fiets, die naast het café stond en verwij derde zich eveneens. De heer Dek ker bedacht zich niet lang. greep ook een fiets en zette de achtervol ging in. Dekker liep direct flink in, maar op 300 meter afstand van het Rallye naar Monte-Carlo Amersfoort, Woensdag. (Van een onzer redacteuren) Een ijzige wind maakte de takken van de bomen wit, de wegen glad en politie-agenten, journalisten en fotografen, die langs de weg stonden om de deelnemers aan de Rally naar Monte Carlo te zien passeren, in en in koud. nengekomen, wezen er op, dat de rijders veel last hadden gehad van mist en ijzel in België en het Zui den van Nederland en dat zeer ve len tijdverlies hadden. De ver wachting was dus, dat men op de goede, vlakke wegen van ons land zou proberen de achterstand in re lopen en zo was het ook. ■1 groepjes van drie of vier kwa men de auto's met ontzaglijke snelheid uit de richting Arnhem en gierden met protesterend lawaai van de banden Laan 1914 op. Het bochtenwerk van de bestuurders bezorgde de weinige toeschouwers rillingen, die koud geweest zouden zijn, als ze al niet verkleumd wa ren geweest. Het gebeurde vaak meerdere malen, dat een auto van de weg afraakte en op het terrein langs de Doodeweg terecht kwam. Het was half vijf. In Hotel Oud- Leusden brandde licht. Eigenaars en kellners waren opgebleven en hadden vergunning om in de nacht da zaak open te hebben. Het Roo- de Kruis had hen gisteren opge beld om de verbandkist gereed te houden! Maar om half vijf was ei nog geen sprake van ongevallen en die gebeurden trouwens later ook niet. Het enige waar men in het hotel aan te denken had was de verkeersagenten en de rijks politiemannen, die half verkleumd in het donker stonden te turen naar auto's, die steeds maar niet kwa men, van warme koifie te voor zier. en dat gebeurde op voortref felijke wijze. Mannen van de Aniersfoortse Gemeentereiniging kwamen zand strooien in de ge vaarlijke bocht van Laan 1914 naar Leusderweg. maakten een praatje en verdwenen weer in de koude nacht. Toen even over half vijf „gierde" een auto met ontzaglijke snelheid over de Doodeweg, minderde maar heel weinig vaart bij de gevaar lijke S-bocht, die de Hollandse deelnemers Amersfoort aankondig de en „trok", na een groet van cie bestuurder, snel Laan 1914 op. Zo. druppelsgewijze, ging het door tot een uur of zes. Toen waren onge veer 40 auto's gepasseerd. Zij be hoorden tot de groep uit Glasgow, in Schotland, die, naar men ver telde. nu pas het moeilijkste deel van het traject tegemoet ging. Tot half acht Tot half acht duurde het eento nige en vooral koude wachten cp de groep, die in Monte Carlo ge start was en waarbij ook de Amersfoorter, de heer E. N. van de Bergh behoorde. Berichten, die ln de loop van de nacht waren bin- Geweldige snelheid Een Franse Delahaye passeerde op Laan 1914 twee Tsjechische Skoda's met een geweldige snel heid en een vervaarlijk gebrom van de sterke motor. Een Hollandse Volkswagen maakte spoedig daar na een gevaarlijke schuiver. Een Britse Austin met vrouwelijke in zittenden werd in de bocht gepas seerd door een auto van Italiaans model. De Nederlandse rijders hadden in de S-bocht weinig moei te. Het was bekend terrein en de irmiddels beroemd geworden Blok- band-wagen van de Amsterdamse taxi-chauffeur „Willem" reed door de bocht zonder zelfs de constante snelheid te minderen. „Geen dokter v. d. Bergh" Maar wie er ook kwam, geen „dokter Van de Bergh". „Die zit thuis koffie te drinken", zei de verkeersagent, die voor het eerst uitgerust was met witte mouw- en uniformpet-bedekkingen. En zo was het' Om kwart over acht was de heer Van de Bergh „binnen door" in Amersfoort gearriveerd Een Amersfoortse verkeersagent helpt een Zweedse rallyerijder door de gevaarlijke, gladde bocht van de Leusderweg naar Laan 1914. (Foto Stakenburg) en met zijn mede-rijders in de Pontiac koffie gaan drinken in zijn v/oning op de Utrechtseweg. Hij was nog zonder strafpunten en vol goede moed. „Het gaat best", vertelde hij. Deze Amers foortse deelnemer moest om half tien 'de contróle-post in Amster dam passeren. Om tien over negen vertrok hij van zijn huis en hij moest dus kans zien om in twintig minuten Amsterdam te bereiken teneinde zonder strafpunten te blij' ven. De snelheid, waarmede wij hem de bocht bij Hotel „Birkho- ven" zagen nemen, was dan ook zeer hoog. Het doorkomen van de rijders ging tot laat in de morgen door, maar trok weinig belangstelling. Wel keken voorbijgangers natuur lijk de met stof en ijzel bedekte wagens mei. het oranjebord „Rallye Monte Carlo" dikwijls hoofdschud dend. na. De verkeerspolitie had de rijders een gemakkelijke door tocht door Amersfoort verzekerd en heeft zich uitstekend aan die belofte gehouden. Commissaris Goorhuis gaf tijdens het doorko men van de Glasgowgroep van zijn belangstelling blijk. café stopte plotseling de auto. De achtervolgde wierp de fiets weg en sprong in de cabine van de auto bij zijn kameraad. De heer Dekker zag nog juist kans om ook zijn fiets weg te gooien en achterop de auto te springen, toen deze al reed Waarschijnli.il- is dit niet bemerkt door de kooplui, die rustig door reden. De heren reden naar Arn hem, terwijl de heer Dekker zon der jas en op zijn klompen achter op de wagen zat te verkleumen. Toen ze "ïndelijk stopten kwam de heer Dekker te voorschijn en eiste natuurlijk de koopsom op. Voor de tweede keer trachtte het tweetal hem te ontlopen, wat bijna gelukl was. Een van de mannen ging na melijk een woonhuis binnen, waar hij zogenaamd geld zou halen, ter wijl de ander met D. in de auto wachtte. Toen het te lang duurde ging D. eveneens de woning (de woning van een van de kooplui, zo als ze D. hadden wijs gemaakt) binnen, maar de koopman bleek daar niet meer te zijn. Intussen zag de ander kans om er weer met de auto vandoor te gaan, zodat D. weer alleen stond. Toen wendde hij zich tot de Arnhemse politie, die er in slaagde om spoedig de auto met de twee kooplui op te sporen. Ach teraf blijkt, dat deze „heren" deze truc al op meer plaatsen en met succes hebben toegepast. Acht doden en zeventien gewonden Een Britse Dakota Is met 25 per sonen aan boord bij Schöneberg, 16 kilometer ten Oosten van Lübeck. In de Russische zone van Duitsland neergestort. Acht personen zijn ge dood en 17 gewond. Het toestel was onderweg van Berlijn naar Lübeck. De verongelukte Dakota vervoerde zieke Duitse mannen, vrouwen en kinderen, die ter verpleging uit Berlijn naar het Westen werden overgebracht. De bemanning be stond uit drie leden Gisteravond en vannacht was weer op verschillende plaatsen in ons land Noorderlicht te zien. Bo ven de kust van Noord-Holland was het omstreeks het middernachtelijk uur duidelijk waarneembaar. Het was een rode gloed, die uitliep in brede banen, waarvan dë kleur va rieerde van wit tot groen. Een paars tot purperrood licht zagen de "Westlanders omstreeks elf uur aan de Noordwestelijke horizon en uit Doetinchem werd gemeld, dat het Noorderlicht daar reeds de gehele avond, zij het nu eens wat sterker, dan weer wat zwakker, eveneens in het Noordwesten te zien was. De kleur was daar rood tot rose, met witte banëii. Ook uit Middelburg en Eindhoven kwamen Noorderlicht- meldingen binnen Vroeg ln de avond had men in het Noorden des lands het natuurverschijnsel al ge- zien. Prinses Wilhelmina naar Soestdiik In verband met het plan van het koninklijk gezin om zich in Febru ari voor enige wekeri naar de win tersport in Oostenrijk en Zwitser land te begeven ligt het in het voornemen van prinses Wilhelmina gedurende die tijd verblijf te hou den op paleis Soestdijk. Zij zal daar op verzoek van koningin Juliana tijdens afwezigheid van de ouders de zorg voor het jongste prinsesje op zich nemen Inbrekers van 15 jaar als Klein Duimpje Maandagnacht betrapte de Haar lemse politie twee jeugdige inbre kers op heterdaad. Zij waren bezig, een winkel te beroven en kozen, toen de politie naderde, ijlings het hazenpad Hun spoor was echter ge makkelijk te volgen: sigarenaanste kers, broches en andere snuisterijen die onderweg werden verloren, markeerden de weg. Het gelukte de politie hen te arresteren. De jon gens. beiden vijftien Jaar oud. be kenden, nog een andere inbraak op hun geweten te hebben. Gisteren zijn In Israel de eerste al gemene verkiezingen gehouden. Er zijn door verschillende partijen in totaal 1281 candidatcn gesteld voor 120 zetels in dc Nationale Vergadering. Premier Ben Goerlon was een van de eerste kiezers tc Tel Aviv, die zijn stem uitbracht: zijn „Mapai"- partij de Israëlische Partij van de Arbeid heeft er tijdens haar verkie zingscampagne de nadruk op gelegd, dat de uiterst rechtse partij, die haar aanhangers voornamelijk tcit onder vroegere verzetslieden, geen deel kan hebben aan een coalitie-regering. De uit het Heilige Land binnengeko men berichten wijzen er op. dat dc verkiezingen een ordelijk cn vreed zaam verloop hebben. Te Tel Aviv werden enige demonstraties gehouden door communistische elementen en ver zetslieden. Uit Tel Aviv wordt gemeld, dat om militaire veiligheidsoverwegingen de uitslagen van de verkiezingen eerst over enige dagen bekend gemaakt zul len worden. Men wil hierdoor voorko men, dat uit het bekendmaken van ge deeltelijke uitslagen zou kunnen wor den afgeleid, hoe het leger gestemd heeft daar de stembussen van het le ger eerst na de andere geteld kunnen worden. Prinses Elisabeth heeft mazelen Prinses Elisabeth van Engeland lijdt aan mazelen, aldus is officieel medegedeeld. De ziekte neemt een normaal verloop. De prinses verblijft met de kleine prins Charles in Sand- ringham Castle. Er zijn plannen in voorbereiding cm in Limburg een onderafdeling van de Nationale Luchtvaartschool te stichten. zelfde kwestie ook ter sprake kwam). De Amsterdam-Rijnkanaal-aan- gelegenheid vormde ae hoofdscho tel van de middagdebatten. Toen gisteravond om 8 uur de Kamer weer bijeenkwam, was de begro ting van oorlog en marine aan de orde, cn toen was het bijna alles Westenropese Unie, wat de klok sloeg. Het merendeel der sprekers steunde de regering, maar een en kele stem die van de a r. heer R o o s j e n gaf uiting aan de on zekerheid die er nog bestaat om trent de Nederlandse bijdrage voor de beveiliging van West-Europa. De volledige economische Bene- Inx-Unle welke 1 Januari 1950 ln werking zou treden zal, naar A.P. uit welingelichte bron verneemt voor zes maanden uitgesteld moeten worden. Dit voorstel tot uitstel zal het hoofdpunt vormen op do agen da van de bijeenkomst der Bcnolnx- mlnlsters welke ln de tweede helft van Februari ln Den Haag gehou den wordt. Het gaat hier uitsluitend om ccn uitstel wegens zuiver technische re denen. De economische unie voor ziet ln volledige coórdinatie van or ganisatorische organen en in ver reikende maatregelen om lonen en prijzen in de drie landen op hetzelf de peil te brengen. Het is onmoge lijk gebleken deze belangrijke her vormingen binnen de vastgesteldo tijdslimiet tot stand te brengen. De datum van 1 Januari 1950 was in Juni 1918 vastgesteld op de bijeenkomst van Chateau d'Arden- nes. Prof. Sillevis Smitt brengt rapport uit Prof. drd. W. G. Sillevis Smitt. die in opdracht van de regering, tezamen met dr. H. Verbiest in Denemarken verbleef om zich op de hoogte te stellen van de toe stand van de heer K. V o r r i n k, is in Utrecht teruggekeerd. Hij wilde nog geen inlichtingen ver strekken, doch deelde ons mee, dat hij vandaag bij de regering rap port zou uitbrengen over zijn be vindingen. A LS toehoorder namens de Ne- ■l* derlandse regering woonde onze gezant in India, de heer A. T. Lamping de Aziatische conferentie bij, welke in New Delhi werd ge houden. Tijdens een ontvangst ten huize van Pandit Nehroe, de pre mier van India had de heer Lam ping een qeanimeerde conversatie met de zuster van Nehroe, Vyalak- shmi Pandit, gezante van India in Moskou. Vleesrantsoen wordt tijde!::'; verlaagd Kans als compensatie Het vlcesrantsocn voor de A, B, en C-groepon zal per 28 Januari tij delijk worden verlaagd tot 300 gram per veertien dagen. Ter com pensatie zal een extra kaasrant soen van 200 gram per veertien dagen worden verstrekt, zo deelt liet ministerie van L.V. en V. mede. In verhand met de bevoorrading van de detailhandel zal deze extra- kaashon niet overal direct vol ledig kunnen worden gehonoreerd. De tijdelijke verlaging van het vleesrantsoen is te wijten aan het feit dat de levering van slachtvee op de binnenlandse markten en de Invoer uit Argentinië en Denemar ken beneden de verwachtingen blij ven. Minister Van Schaik terug Minister Van Schaik is heden morgen vroeg van zijn reis naar de West in Nederland teruggekeerd. Ter verwelkoming waren aanwe zig minister Gölzen namens het ka binet en de heren Jonkers en Nij- dam van het departement van Overzeese Gebiedsdelen. Volgens geruchten zou Otto Skorzeny. de Duitse officier die destijds Mussolini uit zijn gevangenschap bevrijdde, ln de buurt van Brunswljk zijn gesignaleerd. De politie heeft onmiddellijk een groot se Jacht ingezet. Het radio-station Münchcn, dat sinds het eind van de oorlog onder beheer van dc Amerikaan se militaire autoriteiten heeft gestaan, ls thans aan een Duitse directie over gedragen. De Amerikaanse levensver zekeringsmaatschappijen geven op grond van haar sterfte-statistlckcn het volgende recept om de kans op een lang leven te vergroten: weeg iets te veel tot u dcrlig bent. zorg voor een gemiddeld gewicht tussen 30 en 40 Jaar cn weeg iets te weinig boven die lcef- ttld. Volgens een statistiek zijn 27 filmsterren brunettes tegen 14 blondi nes. Verder zijn cr nog 14 wier haar kleur tussen bruin en blond ligt cn acht roodharige sterren. Een Frans huisvader, dlc vier kinderen heeft, krijgt ln het district Parijs ccn maan delijkse toeslag op zijn loon ten bedra ge van 18.250 francs. Voor een vader van acht kinderen bedraagt de toeslag per jaar 319.800 francs Brandweer mannen, die te Birmingham een bran dend huis waren binnengedrongen, von den in de keuken onder het aanrecht een jongetje van 4 jaar. dat genoeglijk in zichzelf zat tc praten. Het kind zat ln een tent. die het zich gemaakt had van een mantel van zijn zuster en had het waarschijnlijk daaraan te danken, dat het niet gestikt was door dc rook.... Twee warenhuisdetectives in St. Jo seph (Missouri) zaten op enige afstand achter een dame aan. die een pond boter gestolen had. Toen ze kort na haar de draaideur door waren gegaan, konden zij haar Juist zien wegrijden in haar splinternieuwe auto. die een waarde van 3000 dollar had. Acht huisbazen te Praag hebben ln de pers met naam en toenaam een uitbrander gekregen omdat ze zich niet hebben gestoord aan een voorschrift der rege ring om ln hun hulzen bakken voor vocdsclafval neer te zotten ten gerieve van dc bewoners en de gemeentelijke schillenboeren. Weerbericht HETZELFDE WEERTYPE Weersverwachting, geldig tot Dondcr- lagavond. Droog weer met enkele ovcrdrlj- ende wolken- lankcn en zwak- tot matige wind tussen ZLild Oost en Zuid. -In de zymht en vroege ochtend lichte vorst over dag temperatuur boven het vries punt. 27 Januari: Zon op 8.28, ondor 17.18: Maan op 8.15, onder 15.02.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1