Het Medisch komt er, Paedagogisch Bureau maar hoe? SÏMSVENSTER-.-.,£V Waarover de Raad niet lang hoefde te praten Drankmisbruik neemt zeer ernstige vormen aan Hoe Amersfoorts bevolking reilt en zeilt Raad rafelde verkeers probleem Varkensmarkt uiteen NIET TEVERGEEFS AKKERTJES Stroom-, water- en gaslevering stijgt Brandweer was als altijd paraat Levenslang voor Duits student Woensdag 26 Januari 1949 (Van een onzer verslaggevers) Toen Dinsdagavond in de gemeenteraad van Amersfoort het voorstel ter sprake kwam om een pand in de Hellestraat te doen inrichten voor het Medisch Paedagogisch Bureau, was dat het begin van een langdurige en breedvoerige discussie over de hou ding van de K.V.P.-fractie ten opzichte van de Stichting tot op richting en instandhouding van dergelijke Bureaux in Amersfoort. Hiervan werden, zoals bekend, de statuten in de vorige raads vergadering goedgekeurd. De heer J. A. G. Alders (K.V.P.) vroeg toen namens de katholieke fractie uitstel van beslissing, daar men in zijn kringen nog geen eenstemmigheid hieromtrent had bereikt. De raad was echter van mening, dat de zaak al lang genoeg had getraineerd, langer uitstel funest zou zijn, en dat statutenwijzigingen altijd nog konden worden aangebracht. Men vroeg toen ook de heer Alders naar de bezwaren, die van katholieke zijde waren gerezen. Die werden niet kenbaar gemaakt, de KVP-fractie verliet de raadzaal en nam dus niet aan de stem ming deel. Tegen de verwijten van enkele sprekers moest de heer Alders ten sterkste opkomen. Toen de raad besloot de behandeling van het voorstel tot vaststelling der statuten niet uit te stellen, had hij gemeend dat daarmee de kous af was. Hij wees er voorts op dat de veranderingen, die van ka tholieke zijde worden verlangd, wel eens een diepgaande veran dering van het wezen van de stichting zouden kunnen beteke nen. Hij ging daarbij uit van de waar schijnlijkheid dat andere richtingen het met de katholieke opinie niet eens zouden kunnen worden. „En daarom vroeg ik", zo zei de heer Al ders. „Moet de gemeente alleen dat ene bureau steunen of ook de zelf standige bureaux? Maar ik stel er prijs op nogmaals uitdrukkelijk te verklaren dat door mijn fractie al les in het werk wordt gesteld om alsnog overeenstemming te bereiken en ook dat zij het op prijs stelt dat dit bureau tot stand komt." Dat was een andere toon dan die de heer Al ders eerst had aangeslagen, vond de heer Al, al is nu nog niet bekend wat dat amendement van de KVP eigen lijk inhoudt. „Waarom probeert de KVP het eerst niet eens met dit bureau zoals tal van andere richtingen doen?" zo vroeg de heer W. van Gent (VVD) zich af. Na wethouder Koopman, die zijn standpunt nog eens verduidelijk te. sprak de voorzitter een woordje over deze kwestie mee. Zijn betoog was zéér ernstig en zéér nadruk kelijk. ..Het is jammer dat katholieke deskundigen van buiten Amersfoort de eenheid hebben verstoord die er aanvankelijk was", zei zei hij. „Er is een behoorlijk werkschema, op geestelijk terrein zou een ieder worden gegeven wat het zijne was. Ik zie niet de mogelijkheid, dat wtf drie van die bureaux naast elkaar laten werken. Wc moeten elkaar te gemoet komen, dan alleen kan dit werk sl3gen. Óver het gehele land zUn er velen, die onze pogingen ga deslaan. Wij moeten er in slagen tot o\crecnstcmming te komen. Als wij straks onze onmacht tonen, is dat het begin van het einde. Ik moet een ernstig beroep op ieder doen, dit goed onder het oog te zien. Statutenwijziging is tenslotte slechts een kwestie van formele aard Waar het om gaat is dat we dit werk samen gaan doen En dat kan!" Het voorstel ging toch nog onder de hamer, zonder dat enig katholiek lid bezwaar maakte. Onder aan de lijst van de ingeko men stukken stond ditmaal het ver zoek van de communistische raadsle den om de befaamde commissie- Sleinebach die eerverleden jaar reeds de opdracht kreeg te onder zoeken of de CPN-fractie bij haar in terpellaties inderdaad misbruik heeft gemaakt van mededelingen die in de raadscommissies werden gedaan thans de opdracht te geven in de eerstvolgende vergadering rapport uit te brengen. „Dat verzoek willen we wel doen," zei de voorzitter. ..Eisen kunnen we natuurlijk niets." Maar de heer J. Alders (KVP) die ook lid is van deze commissie kwam met de verheugende mededeling, dat de heer Steinebach (wegens ziek te afwezig) die het rapport zal op- CPN-leden wilden 't naadje van de kous weten Nu kwam de heer Alders met het verwijt, dat de minder welwillende houding van de raad ten opzichte van de KVP-fractie in de vorige zit ting, er mede de oorzaak van was dat zijn fractie niet aan de totstandko ming van de Stichting had kunnen medewerken. Hij wilde hieraan ech ter niet de consequentie verbinden, dat zijn fractie daarmee er van af ziet er toe bij te dragen het Medisch Paedagogisch Bureau te doen func- tionneren. Zij is daartoe gaarne be reid. Het kan echter zijn, dat door deze gang van zaken de mogelijkheid komt te vervallen, dat van Katho lieke zijde rechtstreekse medewer king wordt verleend. Wellicht zal blijken dat het inbrengen van het R.K Medisch Paedagogisch Bureau in de Stichting niet mogelijk is. Ook andere overwegingen, die ten dele zijn gebaseerd op ervaringen van deskundigen, zo zei de heer Alders, nog steeds in zeer vage bewoordin gen sprekend, spelen hierbij een rol. Door zijn fractie wordt echter ge tracht alsnog een oplossing, die voor alle partijen aanvaardbaar is. te be reiken. „Ik wil echter deze vraag stellen", aldus de heer Alders. „In dien er een verzoek om subsidie bin nenkomt van een op te richten me disch opvoedkundig bureau, dat op een bepaalde levensovertuiging ge baseerd zal zijn. wordt dat dan in overweging genomen0 Indien niet, dan wordt het moeilijk voor ons aan het voorstel dat nu voor ons ligt me dewerking te verlenen. Zo ja. dan werken wij onzerzijds van harte gaarne mee." Deze verklaring van de KVP-fractieleider bezorgde dr. B. E. A. Al (Arbeid), naar hij zeide. een onbehaaglijk gevoel. „Ik meen toch dat het de vorige keer een kwestie van een amendement was, dat niet werd gegeven" zo zei hij. „In plaats van daarmee nu te komen, gaat de heer Alders nog verder dan toen. Merkwaardig is wat de heer Alders over de houding van de raad zegt. Maar de heren zijn niet op de hoogte omdat zij de zaal verlieten. Er bleven immers nog allerlei moge lijkheden open voor latere statuten wijzigingen. Ik had vorige maand al wel het gevoel." aldus vervolede dr. Al, „dat hier meer achter zat." Woordkeus Vooral de vraag van de heer Al ders over de subsidie zat dr. Al dwars. En hij zocht naar een woord dat zijn gevoelens het beste uitdruk te. Hij vond tenslotte chantage, waarmee burgemeester Molendijk helemaal niet tevreden was omdat dat wat onparlementair was. Ver scheidene raadsleden kwamen dr. Al te hulp, noemden woorden als „koe handel" en „afpersing", die de voor zitter ook al niet bevielen;' maar iedereen begreep toch we] wat be doeld werd. Hoe het zij, de P\ dA- vertegenwoordicer vond dat thans over deze subsidie niet gesproken diende te worden, doch eerst als de praktijk dit nodig maakt en B. en W. er hun advies over hebben uitge bracht. Koehandel: De heer J. van Apel doorn (CPN) was niet bevreesd dit woord te gebruiken. Ook hij vond de houding van de katholieke fractie verre van sympathiek. Men probeert ons in een dwangpositie te brengen, zo meende hij. Laat de katholieke fractie het ronduit zeggen als zij aan hun medewerking aan de Stichting de voorwaarden verbinden, dat ook aan hen subsidie wordt verleend of laat ze met de bezwaren komen, die er van katholieke zijde tegen de sta tuten bestaan. „Ten onrechte is de heer Alders van mening", zo zei wethouder Koopman, „dat de raad de vorige maal een onwelwillende houding heeft aangenomen. Het ware beter dat hij met de bezwaren voor de dag kwam. Men kan daarover toch wel eens rustig praten. Het zijn diezelfde moeilijkheden geweest, die er nu in katholieke kringen op dit punt zijn, die de hele zaak zo lang hebben op gehouden. Van de aanvang af waren er twee stromingen in dat kamp. Na aanvankelijk medewerking te heb ben toegezegd trekt men zich nu te rug." De wethouder had dan ook de indruk dat de katholieken, die tegen het samengaan waren geweest, lang zamerhand de overhand kriigen Na tuurlijk zou het spijtig zijn als de katholieken niet meedoen, maar als er daar principiële bezwaren zijn. hebben wij ons daarbij neer te leg gen Wethouder Spiekermann voeg de daaraan nog toe, dat een even tuele subsidie-aanvraag natuurlijk in overweging zal worden genomen. stellen, nagenoeg klaar was met zijn werk. Was de ziekte er niet tussen gekomen, dan zou het vandaag reeds zijn aangeboden. We hopen het in ieder geval de volgende maand over te leggen", aldus de heer Alders. Het spijt ons Bij het voorstel van B. en W. om een crediet te verlenen voor de aan schaffing van leermiddelen voor school nr. 8 aan de Leusderweg een bedrag van zevenhonderd gul den zei de heer W. van Apeldoorn (CPN) dat hij tot zijn spijt enige vragen moest stellen. Waren zijn fractie-leden niet uit de raadscom missies geweerd, het zou niet nodig zijn geweest. Deze eerste keer nam het niet al te veel tijd in beslag, hoe wel de communistische fractie-leider er méér dan een keer zijn verwonde ring over uitsprak, hoe men nu eerst tot de ontdekking kan komen dat er op deze school nog geleden oorlogs schade is weg te werken. Langer tijd hadden de CPN-leden nodig bij de behandeling van het voorstel om een crediet te verlenen voor het doen verrichten van diverse werkzaam heden aan de liftinstallatie van het openbaar slachthuis. En steeds maak te de heer v. Apeldoorn zijn excuses dat hij de kostbare tijd van de overi ge raadsleden in beslag moest nemen voor zijn vragen. Had men maar niet. De burgemeester stelde hem gerust. ,.U hoeft U werkelijk niet te verontschuldigen", zei hij hoffelijk. De heer K. ter Burg (CPN) dan vroeg waarom die lift niet van tijd tot tijd is gereviseerd. Dan zou de ge meente nu niet op zulke hoge kosten worden gejaagd Waarom is er ge wacht tot er een huurder kwam die de lift nodig had? Er is nu zelfs een ongeluk mee gebeurd. „De lift is twaalf jaar buiten gebruik geweest", aldus wethouder Spiekerman. „Ze moet thans aan hogere veiligheids eisen voldoen dan twaalf jaar gele den." Dat nu kon de heer Ter Burg zich moeilijk voorstellen. En de heer Van Apeldoorn vroeg zich af of de hoge post die voor het herstel wordt gevraagd misschien verband houdt met andere werkzaamheden van de firma die dat gedeelte van het ge bouw huurde in het kader waarvan ook deze reparatie wordt uitgevoerd Nee, zei de wethouder, het is alleen en uitsluitend ten bate van de ge meente. Rood-Grocn Geruime tijd vertoefden college en raad in gedachten op de Varkens- markt, waar het verkeer om een re geling vraagt, die is ingesteld op de wisselende omvang van de voertui- genstroom die van drie richtingen het plein nadert. Het voorstel om de vluchtheuvel te verkleinen en het verkeer uit de Utrechtsestraat te la ten passeren vóór dat uit de Lange straat, vond algemene bijval. Anders was het gesteld met het voorstel van B. en W. om verkeerslichten op dit punt aan te brengen, die op elk uur van de dag op een kortere of langere stoptijd kunnen worden ingesteld en desgewenst door een verkeersagent met de hand kunnen worden be diend. Er zou een bedrag van 2400 - mee gemoeid zijn. Een hoog bedrag, veel te hoog naar de zin van velen. Op de Amsterdamse Dam doen twee agenten het werk" zei de heer Ter Burg. (CPN) en daar gaat het pri ma". „Maar dat is niet zo'n ongelukkig plein", viel dr. All (Arb.) hem in de rede. Ook de heer C. van Zwol (CHUi vond de uitgave niet verant woord en hij pleitte voor de agent, die het verkeer op de Varkensmarkt evengoed zou kunnen regelen. „Laten we er dan een proef mee nemen op de spitsuren," stelde dr. J. B. Drewes (Arbeid) voor. Om daar nu meteen zo'n hoog bedrag voor uit te geven. nee. „Het voorstel is een uitvloeisel van opmerkingen die in de raad zijn ge- Advertentie NOG SLECHTS 2 DAGEN HEDEN en MORGEN dc NEDERLANDSE film Ook U mag deze film niet missen De zaak Jan Rensink De kantonrechter voor Tribunaal zaken te Utrecht bracht heden na volgend advies uit in de zaak te gen Jan Fr. Rensink, alhier, gewe zen lid van de NSB en van de NSKK: 5 jaar internering met af trek van voorarrest, waarvan 1 jaar, 4 maanden en 20 dagen voor waardelijk met een prqeftijd van drie jaar. Voorts ontzetting uit de beide kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en om enig openbaar ambt te bekle den. De verdachte werd heden in vrij heid gesteld.. Een melkbezorger, die melk aan het vaatwerk onttrok, anders dan door middel van een kraan, kreeg een bekeuring. gramofoonplaat op de grond vallen en daar ben ik heel erg van ge schrokken. Af en toe gebeurt het wel eens, dat ik blijf ste.dat ik blijf stedat ik bliif ste Voelt U 'm? PROFICIAT De voetbalvereniging OPINIE-ONDERZOEK We wilden nu eens zo erg graag weten, of de mensen deze krant le zen om het „Stadsven- stcr" en de rest van de krant als een soort gra tis bijblad beschouwen, of dat ze niets aan het .Stadsvenster" vinden. Daarom hebben onze mensen weer eens een van de Spoorwegen, de opinie-onderzoek ge- SOVA, die al geruime houden. De resultaten tijd in georganiseerd waren bedroevend, verband sncelt. bestaat „Ruiten ingooien!", zei ONS GARNIZOEN In deze tijd van het jaar kijken honderden jonge mensen iedere morgen aandachtig of de post er al aankomt. Want ze hebben de „leeftijd" voor de mili taire dienst en de keu- ringsoproep kan elk ogenblik komen. Die militaire keuring is te^s bijzonders. Men moet het meegemaakt hebben om goed te weten hoe het er toe gaat. Men wordt van top tot teen grondig onderzocht, ..binnenste buiten" ge keerd. zoals de „slacht offers" het uitdrukken. En als je cr een'beetje stevig uitziet, dan komt de stereotiepe vraag van de dokter: „En jij hebt natuurlijk geen klachten?" Dat vroeg hij ook aan de jongen, die bij ons in de straat woont en die wij kenden als een slag vaardig knaapje ..Nou. het zit best bij mij. dokter", antwoord de hij, .maar één ding is niet helemaal in ov- de. Toen ik nog een kleine jongen was, liet ik eens een keer een dezer dagen drie jaar Dat wordt vandaag ge vierd met een feest avond in de Markthal. Gefeliciteerd SOVA en véél plezier! iemand en een ander antwoordde spitsvon dig: „Met een ander mans glazen knikkeren, dat kunnen zc". En zo ging het maar door. Er was een mannetje, DIE VROUWEN! dat ons goedgezind was en dat ene mannetje gaf ons de moed verder te gaan. Niet verder vertel len. meheor en laat mijn naam er buiten maar i k vind het wel aardig, in vertrouwen gezegd!" We waren onlangs op theevisite bii een verre kennis van ons. Wc hadden hem in lange tijd niet meer gezien en hij stelde ons. tot onze grote verrassing, zijn vrouw voor. Zoals dat gebeurt, deden we net of we het wisten, dat ie getrouwd was en poogden krampachtig eer gesprek gaande te houden. We dwaalden af van de politiek naai de melkbezorging en vandaar naar Turkse sigaretten. „Maar neemt U nog een sigaret!", bood de vrouw van de verre vriend aan. „Nou. zou ik dat wel doen. Uw man zit na tuurlijk ook krap met zijn rokerij en ik heb er al een stuk of vier ge had". zeiden wij be leefd. „Neen, u hebt er al zes op", zei het vrouw tje, „maar we tellen ze hier niet, hoor!" WORDT VERWACHT Donderdag wordt in het Grand Theatre het blijspel „Vogel, vlieg de wereld in" opge voerd In het parochie huis in de P. Borstraat spreekt prof. dr Ver aart over „Publiekrech telijke Bedrijfsorgani satie". Vrijdag komen de nieuwe films. Zaterdag brengt ons een concert van „Juli ana" in de Markthal, een feestavond van de afd. Tractie van de N.S. in Amicitia cn nog een feestavond, nu van de Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren in „Prinsenhof' maakt", aldus de burgemeester. „En daarbij hebben we van tal van an dere mensen klachten gekregen over de nadelen die ze bij de tegenwoor dige „starre" regeling ondervinden. Teveel machines En het is ook inderdaad zo. dat men op de slappe uren vaak voor niets bij de stoplichten staat te 'wachten. Met de apparatuur, die we thans voorstellen aan te schaffen, kunnen alle bezwaren worden ondervangen. De verkeersagent die er vroeger stond is om allerlei practische re denen weggenomen. De oplossing zou door de aanschaffing van het nieuwe apparaat sterk worden vereenvou digd. Dat kon de heer Ter Burg (CP N) niet inzien. Kan het voorstel niet worden ingetrokken, zo vroeg hij. En laten verkeersdeskundigen van elders het geval dan nog eens onder zoeken. „Een verkeersagent is ook duur", vond de heer Van Gent. waar aan de voorzitter de opmerking vastknoopte, dat die agent er even goed zal moeten komen voor de be diening van het apparaat. Hij kan dan echter, omdat hij slechts indi rect regelt, alleen al door zijn ogen goed de kost te geven met enkele handbewegingen het verkeer naar ieders genoegen regelen. Aan de mening van andere ver- keersspecialisten dan die uit onze eigen gemeente, hechtte de burge meester niet veel waarde. En boven dien. als we die er bij zouden halen zou het benodigde bedrag al uitge geven zijn voor we iets gedaan heb ben, zo zei hij „We maken van onze agenten teveel machines, oordeelde de heer C. van Zwol (CHU) en de heer J. Alders (KVP) ried de burge meester aan eens in Den Haag te gaan kijken, waar één agent met een eenvoudig driedelig bord op een moeilijk punt het verkeer in goede banen houdt. Het draaide er tenslotte op uit dat de burgemeester met onze lo kale verkeersmensen eens in Den Haag zal gaan neuzen, de hele zaak nog eens terdege zal bekij ken en als het toch niet anders kan, nog eens op het voofstel terug te komen. De vluchtheuvel op de Varkensmarkt wordt in ieder geval verkleind en het verkeer uit de Utrechtsestraat zal in het vervolg vóór dat uit de Langestraat worden vrijgegeven. Aangenomen Nog kwam de heer W. van Apel doorn (CPN) met bezwaren tegen het verlenen van een subsidie voor de restauratie van het St. Vincen- Gelukkig nieuwjaar' „Gelukkig nieuwjaar", zei burgemeester Molendijk tot de raad, toen hij Dinsdagavond de eerste gemeenteraadszitting in 1949 opende. En al was hij dan wat laat niet zijn wensen voor het komende jaar, ze waren er toch niet minder hartelijk en zeker niet minder ernstig om. „We staan dit jaar waar schijnlijk voor belangrijke be slissingen", zo vervolgde de burgemeester, „die de uitleg en de ontwikkeling van onze stad in belangrijke mate zullen be ïnvloeden. Laat ons hopen dat ons de nodige wijsheid wordt geschonken, zodat de geschied schrijvers later zullen zeggen, clat er in deze jaren mannen in de raad hebben gezeten, die weloverwogen te werk gingen." tiushuis in de Krommestraat. Hij wilde weten voor welk bedrag dat huis destijds verkocht was. Het kon wel zijn dat die prijs extra laag was omdat er de bepaling was bijge maakt dat het gebouw door de koper zou moeten worden gerestaureerd. Hij voelde er niet veel voor om daar nu nog weer geld bij te leggen. En of hem van uit het college al werd dui delijk gemaakt dat door de restaura tie een woning meer beschikbaar komt, dat de eigenaar door de gewij zigde omstandigheden 12.000 aan verbouwingskosten meer moet beta len. waarvan de gemeentelijke sub sidie van 1500.dan toch maar een klein deel zou zijn en dat deze hoge uitgave voor de eigenaar onrendabel is omdat de huren sinds '40 dezelfde zijn gebleven, de heer Van Apeldoorn bleef op zijn stuk staan. Toen wet houder Van Galen Last hem de prijs niet direct kon noemen stelde hij voor het voorstel aan te houden. Hij werd hierin alleen door zijn eigen fractie-leden en de heer H. Koele- wijn (Arbeid) gesteund, zodat het voorstel van B. en W. tenslotte, slechts met de stemmen van de com munistische fractie tegen werd aan genomen. Bij de rondvraag zei wethouder Van Galen Last. naar aanleiding van een vraag van de heer K. ter Burg (CPN) dat de gasprijs inderdaad met 2 cent is verhoogd. De raad heeft destijds zelf besloten,' de bevoegd heid hiertoe aan B. cn W. over te la ten. In het vervolg echter wil het college de raad in dergelijke verho gingen weer laten meespreken. Een regeling, die minder draagkrachtigen althans gedeeltelijk van de finan ciële lasten van de prijsverhoging zou ontlasten, bleek om practischfc redenen niet uitvoerbaar te zijn. Over de volgende agendapunten ont stond ln de raadsveignderlng van Dins dag weinig of geen discussie: Voorstel van B. en W tot aanwijzing van een leraar aan de handelsscholen als onder directeur: Voorstel van B. en W. om aan 2 tijdelijke leraren aan dc handels scholen een vaste aanstelling te geven: j Gunstig advies van B. en W naar aan- I enz- leiding van het adres van het bestuur der vereniging tot bevordering van Christelük nationaal schoolonacrwüs om ten behoeve van de school aan de Van Effenlaan twee lokalen van het gymnasium in gebruik te geven- Vooi- stel van B. cn W om adhaesic te be tuigen aan het adres van het bestuur van het bureau „Esperanto bij het on derwijs" betreffende het doen ODnemen van het Esneranto als verplicht leervak in het onderwijs-programma van de kweekscholen voor onderwljzers(cssen) Voorstel van B cn W om een crediet te verlenen voor revisie van de koel installatie van het openbaar slachthuis Voorstel van B. en W. tot intrekking van de verordening betreffende beëdigd wegers-meters voor de graanhandel. Voorstel van B en W. tot goedkeuring van een wijziging van de statuten der Amersfoortse Snortstichtinr Voorstel van B en W om dc aanleg van de wegen var\. comolex 6A in het Soester- kwartier onderhands aan te besteden aan B Rijkeboer. alhier. Voorstel van B. en W om hun college machtiging te verlenen tot veiling van bomen- Voor stel van B en W tot vaststelling van de verordening regelende de aard der bebouwing en het gebruik van benaal- de aangewezen gronden, gelegen binnen de bebouwde kom der gemeente Amersfoort. Voorstel van B en W. tot onderhandse aanbesteding van de ver bouwing van het perceel Hogeweg 4. alhier: Voorstel van B en W tot ver betering van het perceel Hclligcnbcr- eerwog IR 19: Voorstel van B. en W. om ontheffing te verlenen van de els. "esteld ln artikel 3 van de verordening hetreffende het verlenen van drankver gunningen en verloven A. ten aanzien "an het perceel Lcusderwee 4<3 (tegen, de hr. K. ter Burg). Voorstel van B. en W tot verhoging van het subsidie voor de restauratie van het perceel l ange straat 118: Voorstel van B. en W. om dool te nemen in het kapitaal van de NV Keurlncslnstltuut voor waterlcl- dingsartikelen „Klwa" voor twee aan delen t 250.- Voorstel van B. en W. tot poedkeuring van de begroting van het Burger Weeshuis voor 1949: Voor stel van B. en W om een tlldelhke loontoelage te verlenen aan het hier voor in aanmerking komende gemeen- te-ocrsoneel; Voorstel van B en W betreffende de verzekering van ge» meente-cigpndommen tegen brandscha de (Aangehouden). Voorstel van B. cn W tot aankooo van huizen met grond aan de Blekerstraat. Voorstel van B ti w tot aankoon van de N V. Neder landse naamDlatenfabrlek .Ncnafa" te Amsterdam van een strook grond aan de Nijverheidsstraat en Geldersestraat. Voorstel van B. cn W. tot het huren van een perceel erond. gelegen aan de ^ocsterwec van E Nonck's Kon Fitnc Vleeswaren en Conscrvenfabrlek N V Voorstel van R. en W. tot verhuring aan de P.UE.M, te Utrecht van de ga rage behorende tot het voormalig po litiebureau a=n dc Utrechtsestraa.t Voorstel van B. en W tot verhuring aan dc stichting ..De plaatselijke cnm- miss'e te Amersfoort van de vereniging de Nederlandse Padvinders" van de bo venverdieping van het voormalig waae- eebo"w sen de Groenmarkt. Voorstel van B. en W. tot wiizlging van de ge meente-begroting dienst 1948 Voorstel van B en W. tpt het opnieuw nemen van een besluit ex artikel 36 4e lid der woningwet ten aanzien van het ter rein omsloten door 't Laantje. Arnhcm- seweg Bergstraat en Utrechtscweg: Voorstel van B. cn W tot verkoop aan W Trlnks van twee percelen bouwter rein aan de Fcithlaan: 37. 5131%' onin bare posten straat- en rioolbclastlng. Wilt U vitamine C actief laten inwerken op de plaats, waar bet besmettingsgevaar zeer groot is: de mondholte. Poets dan 's morgens en 's avonds niet Heerlijk schuimend Fris van smaak Let op de groene band met: VITAMINE C op doosje en tube! Meer verkeersongevallen door motorvoertuigen Men maakt een zekere sport van het „borrelen". Als je niet borrelt dan ben je in deze tijd geen kerel meer. En omdat de vrouw nu een maal, in deze verlichte eeuw, op een lijn wil staan met de man bor relt ze mee. En hoe? Burgemees ter Molendijk, die de door de ge meente verstrekte cijfers in de jongste raadsvergadering toelicht te, noemde de groei van 56 geval len van openbare dronkenschap in 1947 naar 119 in 1948 een vlek in de gegevens. Met grote kracht zal men dan ook het drankmisbruik (dat vooral onder de jeugd sterk is toegenomen.'é gaan bestrijden. Wij kunnen het gemeentebestuur daarbij niet anders dan succes wensen. Overigens geven de verde re onderstaande cijfers geen reden tot ernstige bezorgdheid, al dient te worden opgemerkt, dat de ver keersongevallen in meerdere mate worden veroorzaakt door motor voertuigen. De cijfers door de po litie vastgesteld zijn voor: Verkeersongevallen: 1947 1948 dodelijke aflóop 7 7 zware verwondingen 44 61 Openbare dronkenschap: aantal processen-verbaal 56 119 Jeugddelicten 49 41 Zedendelicten 13 8 Zelfmoorden 7 10 Amersfoort exporteerde voor ruim acht millioen Amersfoort doktert aan de ves tiging van industrieën. Mogelijk kunnen de cijfers die over de ex port van de in Amersfoort geves tigde industrieën bekend zijn ge worden, twijfelaars tot inkeer brengen. Een toeneming van onge veer twee millioen gulden is toch wel een voldoende bewijs dat dc nijvere bevolking van onze stad tot grote arbeidsprestaties in staat is. Deze export kwam de deviezen pot van Nederland ten goede. Hier volgen de cijfers: 1946: metaalindustrie chemische industrie voedings- en genot middelen 2.500,— 1.044.000,— f 904.500,— Werkloosheid in onze stad niet groot De dienst sociale zaken telde op 1 Januari 1947 142 gesteunde gezin nen, 114 alleenstaande personen en 86 politieke delinquenten. Op J Januari 1948 waren die cijfers resp 121. 114 en 39 en op 1 Januari 1949 resn. 116. 106 en 6 Er is dus een kleine, maar verblijdende terug gang. Voor de overbruggingsregeling noteerde men in de le week Dec. '47Jan. '48 21 gevallen -f 7 pol. del. Voor de le week Dec.'48-—Jan. '49 waren deze cijfers resp 35 en 2 Voor de 2e week 5 Jan,10 Jan '48 36 en 5, voor de week van 3 Jan.— 8 Jan. '49 resp. 52 en 3. Het arbeidsbureau had op 31 De cember 1947 189 mannen en 107 vrouwen ingeschreven staan, van wie resp. werkloos 103 en 34. Op 31 December 1948 waren deze cijfers voor mannen 209, voor vrouwen 129 van wie werkloos resp. 125 en 55. Van een verontrustende stijging van het werklozcncijfer is dus ge lukkig geen sprake. Zodra LI zich hangerig en koortsig gaat voelen, neem dan direct n 'AKKERTJE cn %oor U Daar bed gaat nög c<n. L' voorkomt daarmee dat dc griep doorzet. AKKERTJES ziin *arc grirpbeMrij- der»: zij be\ordcrcn bet transpireren en verdrijven koorts cn pijn Weiger namaak. helpen direct Totaal 1947: metaalindustrie chemische industrie voedings- en genot middelen Totaal 1948: metaalindustrie chemische industrie voedings- en genot middelen f 1.951.000,— f 59.000,— f 2.111.500, 4.109.000,— f 6.279.500,— f 373 000,— f 2.156.000,— f 5.820.000,— Totaal f 8.349.000,- Cijfers zijn soms vervelend maar over het algemeen wel leerzaam. De cijfers door Amersfoorts ge meentebestuur verstrekt over de voornaamste gegevens van de be volking zijn zelfs belangwekkend. Amersfoort groeide in 1948 met 992 zielen waarvan 915 door ge boorte-overschot. Er is voor de vrouwen, die bang zijn, dat zij haar leven in eenzaamheid moeten slijten, een verheugende conclusie te trekken uit de geboorten in 1948. Althans over een volgende generatie kunnen zij misschien ge rust zyn want van de 1316 in 1948 geboren Amersfoortertjes zijn er 710 mannen en 606 vrouwen. Het aantal huwelijken over 1948 is 419. In 1947 was dit cijfer 538 een teruggang dus van 119. Voor de zo ten onrechte door een zwar te bril bekeken dienst voor de volkshuisvesting een verblijdende teruggang. Helaas bij diepere be schouwing is het toch ook een be wijs dat het, èn door de woning misère èn door de financiële nood, jonge mensen onmogelijk wordt gemaakt zelfs maar aan een huwe lijk te denken. Een verschijnsel dus dat goed moet worden onder kend omdat er grote gevaren in schuilen. In 1948 noteerde men nog 47 echtscheidingen tegen 46 in 1947. Een cijfer dat eigenlijk niet vol doende accentueert de wellicht niet te becijferen gevolgen van soms te lichtvaardig genomen be sluiten. Dan waren we toch in 1939 heel wat gelukkiger met el kaar want toen telde men slechts 9 echtscheidingen. Ten slotte de gedetailleerde cijfers: Aantal inwoners: 1 Jan. 1948: Vermakelijkheids belasting bracht meer op De pessimisten, die indertijd bij de invoering van de nieuwe tarie ven voor de vermakelijkheidsbe lasting beweerden dat het bezoek aan vermaakscentra zou afnemen, kregen ongelijk. Onderstaand lijstje is er een duidelijk bewijs van dat de Amersfoorter zijn „verzetje" nog wel neemt. 1939 f 37.183,— 1945 f 88.832.— 1946 f 180 484,— 1947 f 148.000,— 1948 f 186.210,— 25,87o meer. De grotere opbrengst voor 1948 moet toegeschreven worden aan de verhoogde belastingpercentages. 27.441 m„ 29.114 vr., totaal 56.555. 1 Jan. 1949: 28.038 m„ 29.509 vr., totaal 57.547; meer: 992, waarvan door geboorte-overschot 915. Aantal huwelijken: 1939' 430; 1945: 388; 1946: 715; 1947: 538; 1948: 419. Aantal echtscheidingen: 1939: 9; 1945: 18; 1946: 57; 1947: 46; 1948: 47. Geboorten: 1939: 898; 1945: 1116; 1946: 1627; 1947: 1574; 1948: 1316. Hoezeer wij ook in Amersfoort teruggaan naar normale verhou dingen blijkt ontegenzeggelijk uit de cijfers over de bedrijven waar van de burgerij dagelijks haar gas, water en licht betrekt. De levering van gas nam zelfs met 17.7% toe, die van water met 3.3% en die van de elctriciteit met ongeveer 14%. Begrijpelijk dus dat de PUEM, nu de mogelijkheid tot uitbreiding van het bedrijf niet direct aanwezig is, tot zuinigheid aanspoort. Hier zijn de cijfers: De gasfabriek produceerde 9.826.300 m3, d.i. 692.850 m3 meer dan in 1947 of 7,6% meer. Voor Amersfoort werd afgege ven 9.120.696 m3, d.i. 1.370.502 m3 meer dan in 1947 of 17,7%. Voor Soest 705.104 m3, d.i. 677.852 m3 minder dan in 1947 of 51%. Waterleiding: Afgegeven 1.827.464 m3 d.i. 58.083 m3 of 3,3% meer dan in 1947. Electriciteit: Betrokken van de P.U.E.M.: 1939 1945 1946 1947 1948 12.700.000 kwh. 6.007.000 12.983.000 15.600.000 17.567.000 toename,van 14 Benoemingen In zijn zitting van Dinsdagavond herbenoemde de gemeenteraad tot curator van het Johan van Olden- barnevelt Gymnasium dr F. G. In- singer. Tot leden van de commissie van toezicht op het lager onderwijs werden benoemd de heer F W. Fritz en mevr. W. M. Ridderbos- de Rooy. De cijfers over de verrichtingen van de Amersfoortse brandweer behoeven geen grote toelichting. Dat 1947 een droge zomer had en 1948 een zachte winter blijkt wel uit de cijfers over schoorsteen-, bos- en heidebranden. Over de brandweer zelf zijn in 1948 „bran dende kwesties" aan de orde ge weest, maar hoe dan ook, voor het corps niets dan lof. Amersfoort is in vele gevallen van brand doqr snel en deskundig optreden voor grote ellende gespaard. Uitslaande branden Binnenbranden Schoorsteenbranden Buiten branden (auto's e.d.) Hooibergbranden Bos- en heidebranden Hulpverleningen Loosalarm Hulp bij ongevallen Andere branden 1947 1948 11 12 36 35 41 19 7 14 1 1 73 27 4 7 6 2 8 4 Totaal 178 130 De veroorzaakte schade over 1948 bedroeg f 44.475.50 of 2*4% van het verzekerde bedrag. Dit percentage moet voor 1948 te hoog geacht worden, omdat ver schillende zwaardere branden in kazernementen hebben gewoed (daarvan zijn alleen de schadebe dragen bekend.) Dreef 7 Amersfoorters de dood in Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld hedenmor gen de 26-jarige Duitse student Rolf Hubert Bel uit Dusseldorp tot levenslange gevangenisstraf. B. deserteerde in Maart 1944 uit zijn legercompagne, die op dat mo ment in Denemarken gestation- neerd werd. reisde naar een Neder lands meisje in Alphen a.n de Rijn, dat hij van vroeger kende. Hij trouwde met het meisje en binnen enkele maanden leerde hij zo goed Nederlands spreken, dat vele illegale werkers hem als „Lim burgenaar die in Duitsland had ge studeerd" accepteerden en hem hun volle vertrouwen schonken. In November 1944 heeft B. con tact gezocht met landwacht en po litieke recherche in Amersfoort, waar hij sinds enige maanden woonde. Hij verried verscheidene belangrijke illegale figuren aldaar. In totaal werd Bel verantwoorde lijk gesteld voor de dcod van zeven inwoners van Amersfoort. Veertien dagen geleden eiste de advocaat-fiscaal, mr. F. P. Th. Rohling, tegen deze B. de dood straf. Advertentie BRUTALE AANHOUDING? Het gebeurde op klaarlichte dag dat Mevr. de Vries aan het wan delen was op de Prins Frederik Laan. Zij had een gevoel dat zij werd achtervolgd. Eerst passeerde haar een jongeman en deze bleef plotseling staan, doch op hetzelfde moment werd zij aangesproken door een keurig geklede jongedame. Mevr. de Vries beheerste zich vol komen en vroeg koelkloedig, jonge dame wat wenst U? De jongedame kwam recht op haar doel af en vroeg: Mevrouw, waar laat U Uw kousen repareren? Deze zien er zó keurig uit. dat ik er jaloers op ben. Mevr. de Vries lachte en zei heel vriendelijk, nu lief kind ik zal je mijn geheim vertellen, er is voor mij slechts één goed adres hier en dat is Perfect op de Utrechtseweg. Dank U vriendelijk Mevrouw en het jonge paartje huppelde overge lukkig weg. (adv.) Burgerlijke Stand Geboren: Jacobus Johannes z v J W de Waal en W Stam. Wil- lempje Jacoba, d v C Versteeg en E J Meernink. Catharina Petro- nella Antoinetta, d v H J P van Koelen en H D A Hamers. Einikje d v H Knevel en P Achterbergh. Marinus Cornelis, z v Z A Teters en M Visser. Overleden: Geertruida Gesina Hobby 74 jaar wed. v. C. E. Gul- demont. De Meervoudige Kamer van de Utrechtse Rechtbank veroordeelde heden de 25-jarige kellner E. H. S., die zich onlangs aan diefstal van 800 ten nadele van een hotelhouö- ster te Leusden en van meubilair ten nadele van een Militair Tehuis te Amersfoort schuldig maakte, tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Zie voor stadsnieuws voorts pag. 3 en 4

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2