BRANDPUNTEN Fa. L. H. C. ALVERS koffie Niemeijer«THEE BESPEELDE PIANO'S SCHILDERS Nog enkele dagen bijzondere aanbiedingen rheumatischc pijnen, Spit. spierpijn, verstuiki PHILIPS verkoudheid, winterhanden steenpuisten, iiiiieiiiinwiwnwiuiiiMiiiiniwnniiiniiiunnui „Gouden Ploeg" opnieuw kampioen Lichtfeest op de Leusderweg Schelmenstreken van Scapin PAARDEVLEES W.v.d.KLASHORSTenZn ZOLEN en HAKKEN ZIMMERMANN - PERZINA - IBACH enz. Firma R. VAN DEN BURG, gevraagd F. van Slooten en Zoon xo^D kunt U profiteren van onze Zonder punten Met punten Op het HOOFDGEBOUW van de STICHTING „VELDWIJK" ASSISTENT-CONCIERGE t PHILIP; het infrarood bestra Iings-apparaat Stel in ernstiger gevallen echter NIMMER zelf een diagnose, doch raadpleeg Uw huisarts: Tót 20 woorc/en f0.50 Élk 10./O perplaats,nq. Te koop gevraagd Te koop gevr.: bruikbare radio-apparaten gramofoon- motoren (kracht- en net- stroom). gereedschappen, enz. Ook slooptoestellen en onderdelen kleine en grote partijen. „Het Handelshuis". Rijwielen, motoren, radio, electra annex reparatie. H. Brandt. Hof 29. Telef. 6454. Amersfoort. 4773 Te koop aangeboden Aangeboden verschillende soorten sierduiven, alle prima tentoonstelling vogels Verstraeten. Stephenson- straat 38 alhier. Tel. 3552. 4777 1 goed onderhouden kin derwagen blauw (laag mo del). Aan zelfde adres ter overname gevraagd mando line. Röntgenstraat 16. 4780 Aangeboden: prima tafel biljart. speelmaat 140 x 70, compleet m. ballen, queues, waterpas, enz. Adres: Mare 86. Leiden. 4740 Een gebruikt groot café biljart met queues en bal len. Tegen elk aannemelijk bod. Te zien hedenavond na half 8. Nijverheidsstraat 3. 4791 Te koop: electrische fa- brieksklok (Junghans) nw.; zware handkar (draagver mogen 1000 kg); grote aer- tigvaks stelling, schaaf bank jes. afsnijmachine (v borstels); reg. boormachine (33 boren), 1500 vijlheften; 2 grote kachels; 7 zwa re schragen; bankschroef: boren enz De Wit. Stations straat 85. Putten. 4789 Te koop, wegens plaats gebrek. een 2-zits salon- bank. Br. no. 4790 bur. van dit blad. Net kosthuis gezocht door net persoon. machinist Spoorwegen. Brieven onder No. 4778 bur. van dit blad. Te huur aangeboden Aangeboden voor net meisje een slaapkamertje met huiselijk verkeer die des avonds enig kantoor werk wil verrichten. Brie ven onder No. 4767 bureau van dit blad. Auto's zonder chauffeur voor binnen- en buitenland. Vraagt vrijblijvend prijsop gaaf. v. d. Hoek, Paulus Potterstraat 34, tel. 5734 4725 Te huur gevraagd Wie is genegen tijdelijk woonruimte aan te bieden voor jong echtpaar zonder kinderen. Brieven onder No. 4779 bur. van dit blad. Dame alleen vraagt te huur 2 ongemeubil. kamers en kookgelegenheid. Br no 4793 bur. van dit blad. Personeel gevraagd Nette jongen gevraagd leeftijd 15 jaar. Goed loon in „Het Bloemenhuis" Fa. Floor en v. d. Bunt, Sta tionsstraat 45. 4785 Gevraagd net zelfstandig meisje in ge-.in met 4 kin deren voor dag of dag en nacht Hoog loon. Brieven onder No. 4776 bur. van dit blad. Gevraagd flinke degelijke dienstbode v.g.g.v. voor dag of dag en nacht Loon f 75. per maand. Brieven onder No. 4769 bureau van dit bl. Gevraagd een flinke sla gersleerling. H. A. Verheij, Stationsstraat 24, A'foort 4792 Lessen Ann en Bert Kamperman, Langestraat 113. Telef. 5494. Inschrijving Januari-clubs. 4774 Eerste Amersfoortsc Auto rijschool. G. v. d. Hooff, ge- dipl. instructeur. W. v. Me- chelenstraat 26, Telef. 5381. 4768 Dansinstituut Snijders, Kor te Gracht 20, Tel. 5083. Don derdag 27 Jan. aanvang der lessen voor beginnenden. Inschrijving dagelijks. Pri vaatlessen volgens afspra®1' 4705 Diversen Psychometriste (Helder-v ziende) heeft elke Donder dag consult van 2.30 tot 9 uur n.m. en volgens af spraak. Zuidsingel 10. 4781 Wat wenst U te weten? Verleden - Heden - Toe komst? Zend foto - naam - adres - f 2.50 en niets is meer onzeker! Postbus 5, Bussum. 4772 Administratiekantoor „Het Kompas", Bernulfusstr. 29, Amersfoort Telef. 3036. In richten. bijhouden en con troleren van boekhoudingen Belastingzaken. 4771 7/Iodevakschool „Coupe Na tionaal" coupeuse-lerares E. v. d. Beek. W. v. Meche- lenstr. 15. Cursussen voor eigen gebruik en opleiding voor costumière en coupeu se. Kleine clubs, intensief onderwijs. Spreekuur elke werkdag van 10 tot 12 uur. 4770 Uw taxi is de Hoektax. Wij staan met ruime 7 per- soons auto's dag en nacht voor U paraat. Vraagt voor buitenritten prijsopgaaf, v. d. Hoek, St. Radboud- straat 10, tel. 6004. 4724 Aangelopen: zwarte jonge Belgische herder. Mevr. van Wagens veld, Nassaulaan 1, Amersfoort. 4796 iiiiiiiiiiii Uw brandpunt in deze krant wordt gelezen in stad en land N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN De snelle ontwikkeling van nieuwe projecten brengt met zich mede, dnt onze ontwerp- en constructiegroepen worden uitgebreid. In verband hiermede vragen wij voor onze fabrieken te Eindhoven ervaren constructeurs, gereedschapconstructeurs en tekenaars Gegadigden moeten ten minste drie jaar als zodanig werkzaam zijn geweest en bewijzen kunnen overleggen van voldoende theorerische en practische technische bekwaamheid. Slechts voor ongehuwden kan huisvesting gegarandeerd worden. Sollicitatiebrieven, welke zeer uitvoerig dienen te zijn, kunnen gericht worden aan de afdeling Personeelzaken, Willemstraat 20, Eindhoven, onder P. 5-49. „Centraal" kon het niet bolwerken In de cadre-klasse van het district „Eemland" is Dinsdagavond de be slissing gevallen. Het Soestdijker- „Ccntraal" moest bij „Ons Genoe gen" te Baarn op bezoek. Het was voor de „Centraaf !-spelers een moeilijke opgave, want slechts met een overwinning van minstens 51 zouden zij het cadre-team van „De Gouden Ploeg" de titel kunnen ont nemen ten gunste van henzelf. Gestart werd met de partij De Vries (O.G.)Ko Stalenhoef (C) Het bleek nu spoedig dat de Baarn- se speler van plan was zijn huid duur te verkopen. De zenuwen speelden beide biljarters blijkbaar parten want het begin was niet al te best. De stand na zeven beurten (1927) gaf hiervan voldoende blijk. Stalenhoef was de eerste die zich wat los begon te werken en hij zag dan ook kans een deel van zijn voorgift van 75 caramboles in te ha len. (Na 12 beurten 3572Hierbij bleef het lange tijd totdat Stalen hoef opnieuw begon uit te lopen, voldoende zelfs om een zeer behoor lijke kans om te winnen te hebben. (24 beurten 108175). Dat voor deze wedstrijden neu trale arbiters noodzakelijk zijn, de monstreerde zich overduidelijk in de 26ste beurt van De Vries. Uit de stoot, die Stalenhoef had liggen, maakte De Baarnse speler weliswaar een carambole, doch hij toucheer de hierbij. Een ogenblik weifelde de arbiter, de ,,Centraal"-speler Waasdorp, doch liet De Vries door spelen. Dit leverde laatstgenoemde twintig caramboles op en besliste de partij. Het was. voor de aanwezigen, jam mer dat de beslissing reeds in de eerste partij gevallen was. „De Gouden 'Ploeg" was kampioen en de resterende partijen waren niet meer van belang. Toch was het interessant te zier. hoe Lankhorst van „Ons Genoegen" speelde Afwisselend klein en groot spel. daarbij een bijzonder goed maatgevoel, en onverstoorbaar Ver kerk, blijkbaar weinig meer geïn teresseerd doordat zijn teamgenoot had verloren, stelde weinig tegen over het goede spel van Lankhorst. De laatste won dan ook met groot verschil niet alleen doch met het fraaie moyenne van 13.23. Waasdorp liet in de laatste partij zien dat hij technisch zeer goed is Met fraai spel gaf hij De Vries, die als invaller voor Verburg, ook deze partij speelde, geen kans een twee de overwinning te behalen. De eindstand van de gespeelde partijen zijn als volgt: De Vries 150 28 20 5 35 K Stalenhoef 215 (225) 28 22 7 67 Lankhorst 225 17 35 13.23 Verkerk 88 17 20 5.17 De Vries 107 29 12 3.68 Waasdorp 200 29 33 6.89 AZ en PC won met 41 Het eerste heren-zevental van AZ PC nam het gisteravond ih het Sportfondsenbad op tegen UZ SC 2, dat voor iedere tweede-klas club altijd nog een moeilijke te genstander is. Niettemin heeft AZ PC, dat met de vroegere doel man Fclix Insinger experimen teerde in de voorhoede, volkomen verdiend gewonnen met 4-1. Men dankte deze zege in de eerste plaats aan het goede samenspel en voor een gedeeltt ook aen het doorzetten van Gertie Mosterd, De bewoners van de Leusderweg zijn erg blij met de nieuwe ver lichting. Vooral ook de winkeliers verheugen zich over de zee van licht. De Leusderweg heeft ongetwij feld in de avond een grotere aan trekkingskracht gekregen en die kan de winkelstand slechts ten goede komen. De laatste gaslantaarn wordt Donderdagavond 3 Februari a.s. om kwart voor acht ontstoken. Op dat moment zal niet alleen de lan taarnaansteker aanwezig zijn want om zeven uur vertrekt men van het Julianaplein met het muziek corps „de Gaspijpers" voorop. Amersfoorts meest bekende en oudste lantaarnopsteker, de heer Kreuger, loopt in de stoet mee. Voorts zal een verlichte praalwa gen met Koning Electra en zijn ge malin de Gaskoningin in de stoet meegaan. De stoet wordt besloten door de jeugd die lampions zal dragen. Als de gaslantaarn wordt ontstoken gaat de electrische ver lichting uit. Na het doven van de gaslantaarn wordt deze geveld en in de stoet meegevoerd. Het licht feest zal worden besloten met een feest in de Oranjeboom. Het comité waagt voor de voor bereiding een klein offer. Inlich tingen zijn te verkrijgen bij de heer Dick Willemse, Leusderweg 27, telef. 3261. Een bestuurder van een auto, negeerde het rode stoplicht. Dit kostte hem een bekeuring, even als de zes wielrijders, die zonder achterlicht reden, een bestuurder van een auto, die geen rijbewijs kon tonen Dank zij de Amersfoortsc Gemeen schap hebben Dinsdagmiddag honder den schoolkinderen en 's avonds een zaal tjokvol'oudere Amerfoorters in Amict- tla enige prettige uren beleefd aan de opvoering van Molière's „De Schelmen streken van Scapin" door het Neder lands Volkstoneel. Er waren bij de eer ste voorstelling 'zoveel leerlingen van gymnasium H B.S Montessori Lyceum en I.V O dat velen van hen met een staanplaats genoegen moesten nemen of van beneden een stoel naar het balcon moesten halen. Ben Groenevcld, een van de artistie ke leiders van het Volkstoneel vertel de de jeugd voorag een en ander over Molière, die in zijn stukken met milde humor de menselijke ondeugden be spot. Na de invloed van de Comcdia del Arte op de werken van deze grote Franse acteur cn auteur te hebben geschetst, stelde Ben Groeneveld zijn tonelisten aan het Jeugdig publiek voor. dat bur gemeester Molendijk in zijn midden had. Het verhaal van de ondeugende stre ken van Scapin is er eigenlijk een over de domheden, de ijdelheden van de mensen, die zich juist door die eigen waan zo gemakkelijk tegen elkaar la ten uitspelen De geestige en veelal puntige dialogen van deze klucht, die door Jaap van Merleveldt werd ver taald werden met de vereiste esprit ge bracht Vooral Bob Goedhardl. de in telligente schurk slaagde er wonderwel In de sfeer van onbezorgde schelmerij en quasi-dramatiek het ganse stuk door levendig te houden. Ben Groeneveld speelde de rol van Argante, de driftige vader, Alex Faassen die van Geronte. de gierige vader die samen ondanks hun eigen boze bedoelingen hun kin deren toch met de gade van hun hart zien trouwen en er zelfs ook wel bij varen. Toen de heer J F. van Maas voorzit ter van de sectie Toneel van de A.G. "s avonds de toeschouwers welkom heette was de zaal alweer tot de laat ste plaats bezet. Het volkstoneel voerde voor de pau ze nog de eenacter „De dierbare af gestorvene" op van Stanley Houghton. Soest Uitspraak G. Meun De Kantonrechter afd. Tribu naalzaken te Utrecht deed Zater dag uitspraak in de zaak tegen Gerrit Meun, waarbij het reeds eerder uitgesproken vonnis werd vernietigd t.a.v. de verbeurdver klaring. DE ZAAK A. F. SCHOUTEN Voor de Kantonrechter in Utrecht stond de 49-jarige gewe zen econ. publicist A. Schouten te recht, wie behalve zijn lidmaat schap van de N.S.B. ook was ten laste gelegd, dat hij vrijwillig in Duitsland gewerkt zou hebben. Uitspraak 6 Februari a.s. Schaakuitslag Dinsdagavond had de Soester Schaakclub bezoek uit Zeist. In een prettige wedstrijd werden de punten voorlopig gedeeld (4H 41 2Eén partij moet nog worden beslist. Jaarvergadering In „De Gouden Ploeg" hield de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, afd. Soest, haar jaarver gadering. Mevr. GijzenGeerling, de se cretaresse, zei, dat het ledental tot 479 is gestegep. Ten bate van het asylfonds werd van de heer C. 't Hart te Amster dam, een gift van f 1000.ont vangen, terwijl hij op de Kolonie- weg te Soest een woning voor de beheerder van het asyl ter be schikking stelde en wilde bijdra gen in het salaris van de te be noemen beheerder. Besloten werd het bestuur uit te breiden met mej. G. Lankamp en de heer P. Wijsmuller. Een voorgestelde statutenwijzi ging werd goedgekeurd, alsmede het bestuursvoorstel om f 75.te storten in fyet bibliotheekfonds „De Band" bi|een De Band Nederland—Indonesië hield Maandagavond in café Dp Viersprong een ledenvergadering, die goed bezocht was. Door de ge rezen moeilijkheden in het be stuur, was het noodzakelijk een spoedvergadering te beleggen De besprekingen hierover hadden een vlot verloop en na de gehouden verkiezing, bleek dat in het nieu we bestuur zitting zouden nemen: Joh. Kraaienhagen, voorzitter; mevr. A. LagerweijCasander, secretaresse; de heren Brouwer. Hornsveld en De Kruijf. Clandestiene slachtingen Nog steeds lopen er „zwarte slachters" rond. Dat bleek bij een huiszoeking, waarbij een parui „zwart" vlees in beslag kon wor den genomen. Als verdacht van deze slachting zijn in arrest ge steld J. St en A. W. beiden alhier Voor eenzelfde overtreding, doch geheel los van voornoemd feit. is in arrest gesteld W. K. te Soest. Gevonden voorwerpen Beige kinderwant; blauw glacé handschoen; grijs-zwart gestreep te das; zilverbon van f 1.— school-etui; paar wanten; bruine kip; bruin lederen handschoen: nikkelen ketting; actentas; porte feuille inh. rijbewijs, nummerbe- ijs en wegenbelastingkaart, Ford reservewiel met band; lederen da mesceintuur; tas inh. boted, vet en koekjes; blauwe ceintuur; 2 tex- tielkaarten GA 804; wieldop van Fiat-auto. Scheepstijdingen Aalsdijk. 24 Jan. van Rotterdam te New York; Aldabi Buenos AiresRot terdam, pass. 24 Jan. Finisterre; Alwa- ki New York—Antwerpen. 24 Jan. 470 mijl West Scillies; Amsteikcrk. Dakar Amsterdam pass, 24 Jan, Ouessant; Ceram, 24 Jan. van Tacpradl naar Bal- timore. Citsula (T). Port Pirie—Aba- dan. 24 Jan. ter hoogte van Colombo; Gadila. 24 Jan. op rede Port Debouc; Ittersum, AmsterdamLobito 24 Jan. te Dakar; Joh. van Oidenbarnevelt, Amsterdam—Java. pass. 24 Jan. Mlni- coy; Klipfontein 24 Jan. van Zanzibar naar Mombassn; Leersum Rotterdam— Calcutta. 24 Jan. te Bombay; Lcmster- kerk. 24 Jan. van Basra naar Khor- ramshar; Lissekerk, Pei~z. golf—Rotter, dam 25 Jan te Rotterdam verwacht; Lombok 24 Jan van Kowait naar Khorramshar; Meerkerk. 24 Jan. van Yokohama naar Shanghai: Ossendrecht, Tacoradl—Manchester, pass. 24 Jan Da kar; Prins Frederik Hendrik 25 Jan. \an Valencia te Rotterdam verwacht; Prins Willem V ValenciaRotterdam, pass 21 Jan. Lissabon; Rijn. 24 Jan op rede Landana: Rijnkcrk, 23 Jan. van Aden naar Penang; Siamat Java—Rot terdam. 24 Jan van Port. Said: Stad Maastricht RotterdamItalië, pass. 24 Jan Ouessant; Sumatra. JavaAmster dam 25 Jan te Genua verwacht: Veen- dam. New YorkRotterdam, pass. 24 Jan. Scillies; Waal. 24 Jan van Aruba naar Port au Prince: Waterland Am sterdam—Buenos Aires. 25 Jan. te Ba- hta: Ziincnberg. 24 Jan van Savona te Sfax; Delft. 24 Jan. van Christobal naar Curacao; Kota Gede JavaNew York. rass 24 Jan 18 uur Maita; Mar ken. New YorkJava. pass 24 Jan. Azoren: Slbajak. Rotterdam—Java. pass 24 Jan. Ouessant'. Waterman, Ja vaRotterdam, 29 Jan 7 uur te Rot terdam verwacht; Almdijk. Rotterdam GolHinvens 23 Jan. te Vera Cruz: Arnediik. 2(1 Jan n m van New York te Antwerpen verwacht: Blommersdijk, 23 Jan. van New York te Philadelphia; Boissevain. 24 Jan. van Santos naar Rto de Janeiro; Duivendijk Rotterdam- Vancouver.. 25 Jan van Curacao: Hy dra 24 Jan. van Puerto Cabello naar Curacao; Leerdam New York—Rotter dam pass. 25 Jan Bishop Rock en wordt 2fi Jan. n m te Antwerpen ver wacht; Maasland. 24 Jan van Rto de Janeiro naar Santos; Merwede. 24 Jan. van Port Elisabeth naar Kaapstad: On- dfna (Tl, 25 Jan. van Curapao naar Las Palmas: Prins Johan Willem Frlso. HaifaNederland 25 Jan. 415 mijl W. van Haifa; Soestdijk. New OrleansJe- va. 24 Jan. te Singapore; Sommelsdljk, 23 Jan. van Boston te New York; Stad Alkmaar, 25 Jan van Dakar naar Kaap stad' Stuyvesant. 25 Jan van Trinidad te Barbados: Veendam 2(5 Jan. v m. van New York te Rotterdam verwacht', Waterman Java—Rotterdam, pass 25 Jan. Gibraltar. 1V, ons op 1 bon Lappen 75 ets. p.p. Gehakt 65 ets. p.p. Leverworst zonder bon 75 ets. p.p. Rund-, Kalfs-, Varkens- en Paardenslagerij Krommestraat 37 - Tel. 3771 Juist NU Adverteren N.V. PHILIPS' VERKOOP.MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND EINDHOVEN Heren Dames Kinder Samen f 4.75 Spijkers 5.-. Zelfreparateurs doet Uw voordeel. Haal er van Maanen bij SOESTERWEG 214. AIOEDER weet wat zij doet Zij wil Niemeijer's Paarsmerk-Koffte op haar bonnen hebben! Die geurige, pittige smaak, dat heerlijke aroma heeft alléén Niemeijer's Koffie. En de kinderen sparen de waardepunren voor die prachtige vlicgtuigplaatjes, die bij het interessante Luchtvaart-Album „Vliegende Vleugels" behoren. Ook bj Gala-Thee waardepuntcn voor vliegtuigplaatjes. De 4c druk tan 't album ,,Vliegende Vleugels" is reeds geheel uitverkochtmaar de 5e druk is vanaf 1 Februari 1949 verkrijgbaar om van te. Cje/zietenj ZEER BIJZONDERE AANBIEDING van enkele weinig bespeelde, in goede staat verkerende, bespeelde piano's Alle instrumenten worden in onberis pelijke staat afgeleverd, franco huis met vijf jaar garantie VRAAGT PRIJSLIJSTEN AAN BIJ ARNHEiVISESTRAAT - Pianohandel van 1887 Burgemeester en wethou ders van Amersfoort maken bekend, dat aan het stad huis is aangeplakt een pu blicatie inzake een verzoek van H. W. M. Grammé om een slijtvergunning in het perceel Vlasakkerweg 16 alhier. hoek 't Zand - Amersfoort. IK HEB ZE MET VIM GEREINIGD Maak Uw pannen vlug, grondig en veilig schoon met Vim! leder Vim-deeltje is omgeven door een beschermend, actief schuimvliesje. Daardoor glijdt Vim als 't ware over het oppervlak van Uw pannen. Geen smetje blijft achter. Geen krasje ontstaat; wél een mooie glansl Vim is het behoud van Uw keukengerei. 3 van de 4 huisvrouwen gebruiken Vim VRAAG DE GELE BUS MET ZWARTE DRIEHOEK ALLEEN DAT IS VIM! I Wollen Jaeger heren pantalons, le kwal. herenoverhemd met losse boord. Ie kwal. herenoverhemd met vaste boord. Jongenstruien met en zonder ritssluiting. Kinderdirectoires in gemoltonneerd en tricot. Gestreepte heren fantasiebroeken. En enige extra aanbiedingen Zuiver zware wollen Jaeger pantalons, ook in grote maat. Jaeger hemden met lange mouwen. Grote zuiver wollen directoires. Popeline overhemden, pracht kwaliteit, ook in grote maat Flanellen herenhemden. Zephir pyama's. Flanellen pyama's. ook in grote maten. Winter Interlock hemden, korte mouw. Zeer uitgebreide sortering wollen sportkousen. Leuke jongensoverhemden, voor 1017 jaar. Khaki overhemden in 2 kleuren. U slaagt bU de kleine zaak met de grote sortering. TRICOTAGE- EN MODE-MAGAZIJN Arnhemsestraat 15 Behandeling bij „ACTIEF" Bespaart U veel ongerief. ^CTl€^ Telefoon 6609 te ERMELO kan geplaatst worden een (hulp in de huishouding, vr., inwonend) Sollicitaties aan de Geneesheer-Directeur

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4