DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Bevin zondenbok voor alle ergernis over de Palestina-politiek Expeditie gaat zoeken naar piratenschat Getuigen uit Rusland nog steeds „onder weg" „Samenwerken bij oplossen van woningvraagstuk" Amersfoort-Doorn voorlopig nog per tram Erkenning van Israel wordt overlegd met Gemenebest en Westerse Unie Tsjiangj arrestatie geëist BONNENLIJST Voorposten gevechten in de zaak Krawtsjenko Foto albums voor Kon. gezin Griep oorzaak dat bussen nog niet kunnen rijden In kort .bestek Donderdag 27 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1235 Opgerlchi dooi at Slkhtlou „Het Parool' Giro 510330. Bank: Rollerdamscht Bank. - Postbur 9 - Abonnemenu- prlls 32 cent P w ol 1 .5 D kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDER. Felle debatten in Lagerhuis Ernest Bevln was gisteren de zondenbok voor al het misnoegen dat het Britse Lagerhuis te spuien had over de Britse politiek In Palestina. Toen na een week uitstel eindelijk de kwestie-Palestina in behandeling kwam. kreeg de Britse minister van buitenlandse zaken niet alleen van de conser vatieve Churchill en de liberale Davies hevige critiek, maar ook van de zijde der „Labour-rebellen", die blijkens de stemming over een motie ongeveer zestig man sterk waren, terwijl Labour 393 afgevaardigden in het Lagerhuis heeft. De Labour-oppositie werd aangevoerd door de Palestina-deskundige Richard Crossman, die zijn partijgenoot-minister aanviel met de volgende opmerking: „Indien ooit één man verantwoordelijk is geweest voor de groei van het fascisme enerzijds en het communisme anderzijds, dan is het de man, die de afgelopen drie jaar de leiding heeft gehad van de Britse buitenlandse politiek Ook van minister-president Attlee, die het na het debat nog eens voor Bevin opnam, kreeg Churchill lik op stuk. Attlee erkende, dat het inci dent met de RAF-vliegtuigen „be treurenswaardig" was geweest. Een woordvoerder van de Chinese communisten heeft voor radio Sjcn- si de eis gesteld, dat de regering ge neraal Ts j i a n g K a i-S j e k 'e anderen, die op de communistische IÜst van „oorlogsmisdadigers" staan, gevangen neomt. Het radio-station zei verder, dat Tsji'ang Kai-Sjek, ofschoon hij zich teruggetrokken heeft, nog daad werk-'ijk met de waarnemende pre sident Li Tsjoeng -en samenwerkt in een „dramatisch vredesspel", dat dient als dekmantel voor de volgen de militaire stap van ue nationalis tische regering. BEVIN Deze uitlating tekende de verbit terde sfeer. De woorden waarmee Churchill de Palestina-politiek van Bevin aanviel, waren vast u:ei min der mals. De conservatieve leider, weer in topvorm wat welsprekend heid betreft, vergeleek Bevin met „een inktvis, die zich acnler een fon tein van vuil water en damp In een verscholen hoek tracht terug te trek ken". Bevin deelde namelijk mee, dat Engeland, alvorens Israël de fac to te gaan erkennen, het ant woord wil afwachten van de lan den van het Gemenebest en die van de Westeuropese Unie. De vijf landen van het pact van "Brussel komen vandaag en mor gen in de Britse hoofdstad bijeen en Bevin sprak dan ook van „de eerstkomende dagen". Maar tege lijk zei hij, dat er verschil was tussen erkenning van de rege ring van Israël en erkenning van de staat Israël, en bedoel de daarmee kennelijk te zeggen, dat hij niet vooruit wilde lopen op de vaststelling van Israëls grenzen. Die slag om de arm was Churchill te bar. „Wij voelen ons verplicht", zei hij, „een protest in te dienen te gen een politiek van dwaasheid, domheid en onnozelheid, die zijn weerga r\iet vindt in deze tijd. De minister van buitenlandse zaken is abuis met zijn stemming, abuis met de methoden en abuis met het resul taat. Het spijt ons erg voor hem en nog meer voor ons". Voordat Chur chill onder gejuich van de opposi tie weer ging zitten, kondigde hij aan. dat zijn fractie tegen de rege ring zou stemmen. De stemming viel zo uit, dat de re- geringspolitiek tenslotte met 283 te gen 193 stemmen werd gesteund. Conservatieven en enkele liberalen stemden tegen, maar ongeveer zes tig Labourleden de Crossinanianen moeten zich van stemmen heb ben onthouden Bevin zelf nad aan het begin van de zitting in een lange rede de En gelse politiek van 1919 tot 1945 in Palestina de revue laten passeren en herinnerde eraan, dat er nimmer eenzijdigheid had bestaan over de politiek die men ten aanzien van het Midden-Oosten moest voeren. „Het komt mij voor", zei Bevin, „dat in al die tijd ons land getracht heeft twee zeer lastige paarden tegelijk te be rijden en wij konden altijd met de grootste moeite ons evenwicht vin den En kennelijk doelend op Chur chill. zei Fevin: „Men critiseert de regering, omdat zij niet in staat is geweest, in drie cn een half jaar op te lossen wat anderen hadden trach ten te regelen door een opeenvolging van commissies en Witboeken." Voor het tijdvak van 30 Januari tm. 12 Februari 1949 zijn de volgen de bonnen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 601, G03 Vlees: 100 gram vlees 602 Vlees: 200 gram vlees ALLE BONKAARTEN 901 607 Algemeen: 250 gram rijst 608 Algemeen: 250 gr. boter, marga rine of vet BONKAARTEN KA. KB. KC 901 611 Algemeen: 500 gr. boter, marga rine of vet 612 Algemeen: 400 gram kaas of 500 gram korstloze kaas 613 Algemeen: 125 gram koffie B 625: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas BONKAARTEN KD. KE 901 617 Algemeen: 250 gr. boter, marga rine of vet 618 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAK- EN DIVERSENKAARTEN QA. QC 901 31 Tabak, 34 Diversen: 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA, ZB. ZC. ZE, MD. MF. MH 902 (bUz- arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn cfe bonnen van strook D. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 28 Januari worden ge bruikt. De reeds aangewezen bonnen 573 Algemeen (500 gram sinaasappelen) en 579 Algemeen (1 kg. sinaasappe len) moeten uiterlijk op 29 Januari bij een handelaar in groenten en/of fruit worden ingeleverd. Dader van aanslag op oude vrouw te Rotterddam gegrepen De 16-jarige boekbinder Johan nes Paulides uit de Grote Wittenburgerstraat te Amsterdam, die verdacht wordt van een poging tot doodslag, Dinsdagmiddag op een 63-jarige vrouw gepleegd, is gistermiddag te Rotterdam gear resteerd. De politie kende een aan tal adressen waar de jongeman zou kunnen komen. Op een van deze adressen werd hij inderdaad te Rotterdam aangetroffen. In de avond is de jongen over gebracht naar Amsterdam, waar hem een verhoor is afgenomen. Hieruit is komen vast te staan, dat hij in een vlaag van verstandsver bijstering tot zijn daad is geko men. Hij heeft een volledige be kentenis afgelegd en kon geen an dere verklaring geven dan dat hij „zijn kop was kwijtgeraakt". Hij zal aan een psychiatrisch onder zoek worden onderworpen. De toe stand van de 63-jarige mevr. B., zijn slachtoffer, is bevredigend. Drie Nederlandse auto's Parijs gepasseerd Woensdagavond 6 uur waren 156 deelnemers aan de sterrit naar Monte Carlo de contróle te Brussel gepasseerd. Een zestal hunner, on der wie de Brit Hall (Lagonda) hadden voor het traject Amsterdam Brussel strafpunten opgelopen. Van de Nederlanders ontbraken de beide geaccidenteerde ploegen Van der Wansen (Austin), Blans- jaar (Minor) en Ruppert die zoals bekend met zijn Studebaker in Ty rol panne heeft gehad. Drie Nederlandse ploegen uit StockholmEngelsma-Wynia-Klng- ma (Austin), Broedelet-De Vries (Simca) en Speelman-Savelkoul- Vervelde (Ford) z(jn de Paryse con tróle gepasseerd, evenals Wittkampf -Eisma (Chevrolet), die uit Oslo kwamen. Na de sluiting van de contróle te Brussel bleek dat ongeveer 40 deel nemers waren geelimineerd. Hier onder behoorden behalve de reeds gemelde Nederlandse ploegen, vele Zweden en de Turk Bar slay, die op tijd Brussel bereikte, maar daar wegens motordefect moest opgeven. Van kwart voor zes af was het voor het station des Invalides te Parus, waar in de hal een con- trólepost gevestigd is, een voort durend af en aanrijden van rallye deelnemers. De eerste ploegen kwa men uit Lissabon, en bij hen be vond zich o.m. Tiet populaire Franse paar Lecot-Senfftleben (Renault). Daarna kwamen ook spoedig rallye rijders uit andere startplaatsen. Om 11 uur 's avonds was de Neder landse équipe Van Cleeff-Van Oordt -v.d. Neut (Dodge) die tot het con tingent van Glasgow behoorde, nog niet gepasseerd. Later werd gemeld dat deze ploeg te Reims had opge geven. Nog slechts 82 Uit de laatste cijfers, welke be kend werden gemaakt, bleek dat nog slechts 82 equipes zonder straf punten waren. De laatste wagen die de controle post te Parijs passeerde was de Morris van de Nederlander Reysoo, die in Monte Carlo was gestart. De klok wees toen reeds 21 minuten na middernacht. Voor Reysoo had den juist de volgende equipes Pa rijs verlaten: Van den Bergh (Ne derland) met Pontine de Tsjechen HodacMachac met Aero Minor en de in Stockholm gestarte Zweed Granath met Buick. Na een nacht van welverdiende rust krijgen de deelnemers nog een zware dag: de klassements proef. Om een beslissing te force ren. wordt Vrijdagmorgen een zwa re testproef afgenomen in het heu- vel-achtige gebied boven Monte Carlo. Men verwacht, dat de defi nitieve uitslagen in de loop van a.s. Zaterdag bekend zullen zijn. Fanny BtankersKoen en haar echtgenoot, die op tournee zijn in Australië, werden op een receptie die te hunner ere in het stadhuis te Melbourne werd gehouden, verwelkomd door vroegere Australische kampioenen. Fanny wordt op onze foto voorgesteld aan mej. Shirley Ogle* een vroegere sprintkampioene (tweede van links). Het raadslid sir Frank Beaurepaire (geheel rechts), die de kampioenen aan elkaar voorstelt, was eertijds een bekend Olympisch zwemmer. De derde van links is de vrouw van de burgemeester van Melbourne, mevr. Jis Disney, geheel in het midden staat de Nederlandse consul luit. kol. F. H. Wright. In de omgeving van Tiel werden op een boerderij reeds twee lammetjes geboren. Enkele uren nadat zij ter were ld kwamen huppelden ze reeds met de gelukkige moeder op het erf van de boerenhoeve, zich koesterend in de schuchtere Januari-zon. 't Lijkt kapitein Rob wel Als alles goed gaat, zal vandaag een expedi tie vertrekken naar het Cocos-eiland, dat onge veer 500 kilometer ten Zuid-Westen van Costa Rica ligt en waar vol gens geruchten een gro te piratenschat begra ven ligt. De expeditie staat on der leiding van James A. Forbes, die een nauwkeurige kaart en een beschrijving van de schat van zijn overgrootvader James Alexander Forbes een bekende piraat, erfde. Dit is de vijfde maal dat Forbes een poging onderneemt. De expeditie bestaat uit vijftig man en een installatie voor geluids- filmopnamen. Zij zal in ..the Bolivar", een onge veer zeventig meter lang verbouwd landingsvaar tuig, dat het eigendom is van Ellis Patterson, de voormalige luite nant-gouverneur-gene raal van Californie, er op uittrekken Forbes zelf gaat per vliegtuig naar Costa Ri ca waar hij een boot met Costa-Ricaanse soldaten zal treffen. Zij zullen de expeditie vergezellen ter bescherming en ter verzekering dat de re gering van Costa Rica haar deel van de buit zal krijgen. Verleden'jaar heeft de expeditie veel flarden canvas opgedolven. Men gelooft dat het de zeilen" van het onfor tuinlijke koopvaardij schip ..Mary Dear" ge weest zijn. De Mary Dear ver voerde „de verloren buit van Lima" naar Cocos. toen Simon Boli var, de beroemde be vrijder, zijn op mars naar Lima begon. De schat zou volgens Spaanse archieven mas sief gouden standbeel den en andere kunst voorwerpen bevatten. Forbes schat de huidige waarde op meer dan 500 millioen dollar. „Mijn broers, Charlie en John en ik hebben de juiste plaats w de schat begraven ligt, vastgesteld met behulp van radio-metaalzoe- kers en de afmetingen van de grote bergplaats zijn nauwkeurig opge meten", vertelde James Forbes. Technische moeilijk heden om het water te gen te houden noopten hem het vorig jaar te rug te keren De expeditie neemt bulldozers mee en tim merhout voor construc tiewerk. kistdammen en hydraulische gereed schappen om modder en zand weg te blazen. Cocos eiland, dat 2% bij 5 mijl is. lijkt wel door „de pokken ge schonden" ten gevolge van de vele opgravingen in de afgelopen 150 jaar. Het was vele jaren een rendez-vous voor piraten. De derde zitting van het proces Krawtsjenko eindigde Woensdag om half zeven zonder dat maitre J. Nordmann. advocaat voor het communistische weekblad ,,Les Lettres Franqaises" er in geslaagd was een enkele getuige uit Rus land naar voren te brengen. Tijdens de zitting van Woens dag verklaarde Nordmann niet te weten wanneer de Rus sische getuigen zouden aankomen en als ze aankwamen wist hij niet of zij zouden getuigen. De eerste getuige die voorkwam was de Franse schrijver Jean Bru- ler. beter bekend onder zijn schrij_ versnaam Vercors, die zei, dat hij het boek „Ik verkoos de Vrijheid" gelezen, had en van mening was, dat het boek een scheiding pro beerde te scheppen tussen de Sow- jet-Unie en haar vroegere bondge noten. De tweede getuige professor Jean Baby, professor in de ge schiedenis aan de Parijse school voor politieke wetenschappen ging ir. navolging van de getuige van Dinsdag passages uit hët boek van Krawtsjenko voorlezen en wel voornamelijk betrekking hebbend op de geboorte van Victor Kraw tsjenko. Rechter Durkheim viel hem hierbij droogjes in de rede en zei, dat dit ieker niet door de schrij ver bedoeld was als zou het zich dit zelf herinneren. Krawtsjenko zelf zat Woensdag, in tegenstelling met Dinsdag toen hij herhaaldelijk de getuigen onderbrak, kalm te luisteren naar wat gezegd werd. Baby kwam vertellen, dat het boek niet door Krawtsjenko geschreven kon zijn. Hij verklaarde dat de schrijver op een plaats in zijn boek schrijft, dat de bevolking van een stad zwak en hongerig is terwijl 48 uur later dezelfde be volking zingt en danst. „Het is onmogelijk om zwak ke, hongerige mensen 48 uur te laten zingen en dansen," aldus Baby. Hierop zei Kraw tsjenko dat de bevolking zong en danste omdat haar een ex tra brood rantsoen gegeven was. Baby zei, dat er nog een tegen spraak in het boek stond name lijk, de bewering, dat millioenen onder het Stalin-negiem gestor ven waren terwijl in werkelijk heid de bevolking is toegenomen." „Er is nooit vervolging geweest in de USSR." aldus Baby, waarop het gehoor spottend lachte. Krawtsjenko zeide hierop, dat sommige punten die door Baby waren betwijfeld van officiële Sowjet-documenten afkomstig waren en hij overhandigde het hof feto copiën van documenten wel ke naar hij zei zijn aanklacht zouden bewijzen. Emmanuel d'Astier de la Vige- rie, vroeger minister in de Gaulles voorlopige regering, die hierna in de getuigenbank verscheen, zei: „Krawtsjenko is een verrader omdat hij een persoonlijke oorlog verklaarde aan de Sowjet-Unie. Hij schreef een boek, dat genoemd had moeten worden „Ik koos de galg". Dee la Vigerie, directeur van het blad „Liberation" zei, dat de Amerikaanse uitgever van het boek een van de grote eigenaars was van de Fulton Trust Company, een van de grootste banken van Amerika. Maurice Lampe, die door Nord mann werd voorgesteld als presi dent van de Internationale Fede ratie van Politieke Gevangenen ?ei„ dat hij talrijke Russische sol daten gekend had in Mauthausen in 1944. „Zij werden voor de keus ge steld: dood of verraad aan Rus land. Zij kozen vrijwillig de dood. Geen van hen koos de „vrijheid", zoals Krawtsjenko deed". De laatste getuige van Woens dag was kolonel Jean Marquier, voormalig hoofd van de Franse repatrieringscommissie in Moskou, die soortgelijke gevallen aanhaal de beschreven door Lampe. Izard de advocaat van Kraw tsjenko ondervroeg deze getuige betreffende opmerkingen die deze in Moskou gemaakt zou hebben en niet in het voordeel van Frankrijk geweest zouden zijn." „Ik volgde mijn geweten", al dus Marquier. Hierop zei Izard, dat Marquier door tegen Frankrijk tc spreken hetzelfde gedaan had als Krawtsjenko doch dat Mar quier geen vrees behoefde te heb ben om naar Frankrijk terug te keren „Wanneer een man niet kan terugkeren, dan is het het re giem en niet de man die verant woordelijk is", aldus Izard. De volgende zitting zal Maan dag gehouden worden. C.N.V.-congres bracht naar voren: Rechtvaardige verdeling der woonruimte en bevordering van bouw van nieuwe huizen „Zolang ons land nog te kampen heeft met een groot tekort aan woningen, .nocten wij als Christe lijk Nationaal Vakverbond er in de eerste plaats naar streven, dat de beschikbare „woningvoorraad rechtvaardig wordt verdeeld en de bouw van nieuwe woningen wordt bevorderd," merkte de voorzitter van het C.N.V., de heer M. Rup pert op ann het slot van het congres, dat het Verbond in Utrecht over het vraagstuk der Volkshuis vesting hield. terwijl zij toch als enkele zijn be doeld. De oplossing van het gehele pro bleem der Volkshuisvesting dient in handen te liggen van dc over heid. doch zij dient hierin nauw samen te werken met het bedrijfs leven. waarvan dc werknemers- o ganlsatles een belangrijk deel vormen. Deze samenwerking zal geboden zijn aldus besloot de hier Ruppert bij het voeren der handelsbesprekingen, de verdeling der deviezen, dc verdeling van het bouwvolume en het vaststellen der huren. Tori aanzien van het eerste punt rechtvaardige verdeling achtte dc heer Ruppert het noodzakelijk zorg te drager voor eon gecds toepassing der Woohrulmtcwet en daarom te streven naar uitsluiting van de ci viele ontruimlngsprocedurc wegens dringende behoefte voor cigt-n ge bruik. uitsluiting van voorzieningen bij voorraad in kort geding door de rblóïnderVaïv„rtoC„r;S:l',^,nP,ine! RcSultCWt VOtl Wedstrijd hl slotte uitsluiting van het beroep kantonrechter ter beëindiging van vorderingen wegens dringende behoefte voor eigen gébruik. Bij de verdeling ven de devie zen, ook de harde valuta, dient re kening te worden gehouden met de urgentie van het woningbouw- vraagstuk, terwijl aan de andere kant de oinnenlandse productie van bouwmaterialen moet worden gestimuleerd. Het aansporen tot soberheid op ander terrein is daarbij geboden. Wil men de bouw van nieuwe woningen bevorderen zo ver volgde de heer Ruppert dan zal men aandacht noeten schenken aan de sociale positie van de bouwvakarbeider, die krachtens de aard van zijn beroep grote risi co's draagt en dus gemakkelijk naar een ander beroep zal over stappen. Voorts zullen wij moeten aan sturen op een verantwoorde ratio nalisatie van de traditionele bouw door het aantal typen woningen zoveel mogelijk te beperken en de nieuwe bouwsystemen - er bestaan al meer dan 20 systemen te con centreren. Het duplex-systcem (twee gezinnen in één huis, dat eigenlijk voor één gezin gebouwd is) is niet te vermijden, omdat het de oplossing van het woningvraag stuk bespoedigt. Het gevaar dreigl echter, dat we deze woningen ook als dubbele woningen gaan tellen, De tramdienst DoornAmers foort. die blijkens aankondigingen van de NB1VI per 1 Februari zou worden vervangen door een auto busdienst, zal voorlopig nog wor den gehandhaafd. De algemeen heersende griep heeft ook bressen geslagen in de gelederen van het NBM-personeel en de directie vindt het onder de huidige omstan digheden niet verantwoord het reizend publiek enig risico te laten lopen door de tramlijn reeds nu op te heffen. Wanneer de gezondheids toestand onder de leden van het personeel weer normaal is zal het instellen van een busdienst zonder bezwaar zijn door te voeren. Er zullen dus in de naaste toe komst nadere aankondigingen vol gen over het tijdstip, waarop men het traject DoornZeistAmers foort met bussen zal S--r« berijden. Een voordeel zal dan zijn, dat de lijn niet, zoals thans het geval is, op het Stationsplein eindigt te Amersfoort, doch door een soort var- „rondrit" wordt verlegd naar de hoek SnouckaertlaanUtrecht- sev.eg (De Witte), waardoor bo vendien reizigers, die hun bestem ming hebben langs de route Sta tionsstraat en Snouckaertlaan en de gehele Utrechtseweg (de dienst AmersfoortZeist) zeer gebaat zijn. De tramdienst ZeistUtrecht, die nog steeds gedurende de spits uren wordt gereden, zal voorlopig niet worden opgeheven aangezien Gisteren ls een vrachtauto van het Rode Kruis die van Soekaboemi on derweg was naar de buitenpoliklinltk te Karet, op een mijn gelopen en be schoten, waarbij twee doden, twee zwaar gewonden en drie licht gewon den zijn te betreuren, aldus meldt het Rode Kruis te Batavia. Gepensionneerden wilier verhoging toeslag De Algemene Nederlandse Bond van Gepensionneerden heeft giste ren te Amsterdam een buitenge wone bondraadsvergadering gehou den Er werd bij acclamatie een reso lutie aangenomen, welke ter ken nis van de ministerraad en de belde Kamers zal worden gebracht. In deze resolutie staat o.a.: dat de bondsraadvergadering eenparig van oordeel is, dat steeds duidelijker wordt, dat tengevolge van de starre houding der regering tegenover de algemeen door de Kamerleden als billijk en rechtvaardig uitgesproken wensen, het afwijzen van elke ver hoging van de toeslag op de pen sioenen, absoluut onbevredigend en strijdig met de billijkheid moet wor den geacht. Overwegende, dat Ka merleden met een van juist inzicht getuigende motivering de noodzaak tot verhoging van de toeslag dui delijk hebben aangetoond. Voorts, dat blijkens gepubliceerde gege vens de belastingopbrengsten over de eerste 10 maanden van 1948, 600 millioen gulden meer bedragen dan de raming, dringt er tenslotte bij de regering op aan,' alsnog een bedrag van die 600 millioen te be steden aan verhoging van de toe slag op de pensioenen. men hiertoe pas wil overgaan op het ogenblik, dat men volle zeker heid heeft geen enkele reiziger te leur te stellen. Wie thans geen plaats in de bus vindt kan op drukke uren nog altijd gebruik möken van de tram en dit zal voorlopig zo blijven, want, aldus de heer Klinkert, directeur van de NBM „Het belang van het reizend publiek gaat ons boven alles." Geen naamsverbod voor „De Telegraaf" De Raad van Beroep voor de Perszuivering heeft uitspraak ge daan in het beroep tegen de uit spraak van de Commissie voor de Perszuivering inzake het dagblad „De Telegraaf". Daarbij was onder meer bepaald, dat gedurende der tig jaar geen persorgaan onder de naam „De Telegraaf" zou mogen verschijnen. De Raad van Beroep acht voor een naamsverbod geen termen aanwezig. Ook heeft de Raad goedkeuring onthouden aan het advies van de Commissie inzake vordering tegen schadeloosstelling van bepaalde goederen toebehorende aan de on- nernemingen „De Telegraaf" en „De Courant-Het Nieuws van den Dag." De Nederlandse ambassadeur bU de Britse regering, Jhr. mr E. F. M. Michlels van Vcrduynen. ls gisteren te Londen teruggekeerd. Indonesië (Van onze Haagse redacteur) Het viel bü de jongens in Indone sië best in de smaak, dat zjj verle den jaar van de NIWIN duizend fo to rolletjes kregen. Direct organi seerde de Leger-welzynsverzorging een foto-wedstrijd. Dit vond de NIWIN zo aardig, dat z(j opnieuw 20.000 filmpjes en 1500 camera's ter beschikking stelde. Het gevolg was. dat alle legeronderdelen aan de wedstrijd konden meedoen. Bo vendien werd besloten zeven foto albums voor de leden van de ko ninklijke familie samen te stellen. Generaal Spoor zou deze ter ge legenheid van het regeringsjubi leum en inhuldiging aanbieden, maar de generaal had dringender bezigheden tijdens zijn korte ver blijf in Nederland en zodoende zijn de albums bliiven liggen. Vanmid dag om half vier heeft de aanbie ding op het paleis Soestdijk plaats gehad. Officieren van het K.N.I.L., de Landmacht en vertegenwoordi gers van het NIWIN hébben hier voor gezorgd. De zeven albums worden vervaardigd door jongens in hospitalen. Zij zijn voorzien van mooie leren omslagen, die door de patiënten zelf werden bewerkt. De koningin en prinses Wilhelmlna hebben de grootste album gekre gen. Het album van Prins Bern- hard bevat voornamelijk foto's van de troep en die der vier prinsesjes zfln volgeplakt met kiekjes van tropische bloemen en dieren. De al bums gaan vergezeld van een ver slag van de wedstrijd, 'n felicitatie register van 't troependetachement Midden Sumatra en een fraaie oor konde in bamboekoker van het 15e regiment infanterie te Tandjong Poera en het troepencommando van Noord Sumatra. Gisteravond om zeven uur ls ge zagvoerder D c Haas met do „Froneker". van Schiphol opgestegen met 3500 kg post ann boord om langs de nieuwe luchtroute naar Indonesië— Amsterdam Khartoem Réunion Padang Batavia een proefvlucht te maken. De vliegtocht zal ongeveer 4 1/2 dag duren. De „Franekcr" is heden volgens het vastgestelde schema tc Khartoem ge land. Het wereldvakverbond is in Parijs uiteengespat in een Westelijk en een Oostelijk blok; Amerika. Enge land en Nederland verlieten de vergadering van het WW en de gelijkgezinde vakbondsleiders van deze drie landen trokken naar Bern in Zwitserland, om daar te komen tot een nieuwe internationale or ganisatie. Foto: de Nederlandse vakverenigingsleider E. Kupers (zittend) in gesprek met Tewson (Engeland). Gemeente-arbeiders te Aaltcn hakten Woensdagmiddag bij vergissing een ka bel van het elcctrlclteitsnct door zodat de gehele gemeente zonder stroom kwam te zitten. Dat was om vijf uur en ondanks direct genomen maatregelen zaten 's avonds om tien uur nog ver scheidene buurtschappen In het donker In Amerika ls een voedingsproduct ontdekt, dat bereid is uit oude kleren. Het ls genaamd „Botancine P" en kan toegediend worden aan mensen en die ren Het zou de haargroei bevorderen en een aangename smaak hebben De filmster Betty Hutton heeft een lijstje gemaakt met de namen van de tien mannen met het meeste „scx-anpeal" Bovenaan staat Winston Churchill. Bet ty had hem wel nooit ontmoet, maar ze zei dat hij zoveel sex-appcal In zlln stem had. In overconstcmmlng met zijn laatste wil ls dc fascist Savlno Fa rina in zijn geboorteplaats Canossa met militaire eer en fascistisch ceremonieel begraven Het portret van de Duce droeg hij op zijn hart Een heer te Singapore had op een partijtje vrij diep ln het glaasje gekeken. Het lukte hem niet zijn fonkelnieuwe wagen te doen starten. Snel besloten smeet hij het contactsleuteltje weg en verkocht de auto aan Iemand d'e had staan toekii- ken voor 50 straits dollars (ongeveer 57 gulden). Het was een pak van zijn hart toen de koper dc volgende m'r- gon opbelde en aanbood de koop onge daan te maken. De Fransen hebben naar schatting 6000 ton goud geham sterd met een totale waarde van 4548 milliard francs. Daartegenover heeft dc regering voor 015 milliard francs aan papleren geld uitgegeven, welk bedrag slechts door 200 ton goud wordt ge dekt. Dc komende herfst zal te Mi laan eert nternationale televisieten toonstelling met een Internationaal tc- levlslecongres worden gehouden Voor Singapore ls 1948 het slechtste jaar in zijn geschiedenis geweest wat dc verkeersongevallen betreft. Niet minder dan 119 personen (gemiddeld 1 per drie dagen) vonden dat Jaar door verkeersongevallen de dood en 2016 (gemiddeld vijf per dag) liepen ver wondingen op. Een 77-Jarige Ameri kaanse dame gaat een reis van drie maanden naar de Belgische Congo ma ken Toen men haar vroeg, waarom zij on haar leeftijd alleen zo'n lange reis ging ondernemen, antwoordde zij: „Ik wil alligators", luipaarden, pygmeeën en bergen zien." Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Vrij dagavond. Nevelig of licht bewolkt, droog weer. Zwakke tot matige Zui delijke wind. In de nacht cn vroege ochtend op \ele plaatsen lichte vorst over- dac ongeveer de-^y zelfde tempera- y tuur als van- daag. 28 Januari: Zon op 8.27, onder 17 20; Maan op 8 50. onder 16.14.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1