Zondervan zegt dat hij Nederlands belang wilde dienen Rallye Monte Carlo BOUWVERGUNNINGEN voor Woon- en Pakhuizen Middenstand heeft belang bij Economische Unie Wat het is en wat er voor komt kijken Vroegere W.A.-commandant voor het Bijzonder Gerechtshof Noteert U even Pleegde F.A.M. geen overleg inzake sanering melkhandel? TER OVERNAME AANGEBODEN met R IJ K S B IJ D R A G E. Mijotieer, de redacteur Comité tegen melksanering antwoordt A.C.M. 2 Donderdag 27 Januari 1949 V/ AltSNIEllWS (Van onze speciale verslaggever) Het was altijd Arie Johannes Zon- dervan's vurige wens geweest offi cier te worden, maar dit lukte hem niet, noch bij de zeemacht, noch bij de Landmacht. Hij bleef onderoffi cier en in deze rang vocht, hij in de Meidagen van 1940 tegen het Duitse Leger Vrijwillig gaf hii zich op voor gevaarlijke opdrachten, als lid van de motorbrigade bond hij de strijd aan tegen Duitse parachutis ten: hij deed volgens zijn eigen zeggen zijn plicht Maar diezelf de man zou na de capitulatie pijlsnel naar boven klimmen in de gelederen van de N.S.B., hij zou toetreden tot het Vrijwilligerslegioen „Nederland" en als officier aan net Oostelijk front staan. Zondervan moest vanmorgen voor het Utrechtse Bijzonder Gerechtshof die plotselinge ommekeer verklaren en hij deed dit. nu eens vlot beto gend. dan weer schuchter haperend, maar steeds correct „Ik gaf mij in Maart 1933 op als lid van de N.S B. en nadat ik enkele ondergeschikte functies had bekleed, werd ik se cretaris van S. L. A. Plckker en nog later adjudant van Mussert. In 1940, na de Duitse inval, kreeg ik van de „leider" de opdracht een Weer-afde- ling op te zetten, die door haar gedi- ciplineerd optreden een levende re clame zou blijken voor het nationaal- socialisme". „En U deed dat?", onderbrak de president, prof mr. L. W. G. Schol ten. „Ellende van de straat" „Ja. maar U moet van mij geloven, dat ik die vijf jaren als W.A.-com mandant slechts narigheid gekend heb. En ik was blij. dat er een W.A.- regiment voor de strijd tegen de boisjewistcn werd geformeerd, zodat ik Mussert kon voorstellen de ge schikte W A.-leden over te hevelen naar dit onderdeel en de rest terug te doen keren in de N S.B., opdat „de ellende van de straat" zou verdwij nen!" „Ellende?" „Ik beschouwde het optreden van de W.A. als fout in psychologische zin. Nederland was niet rijp voor bij voorbeeld propaganda-marsen! Daar om achtte ik zo'n oplossing de meest elegante „U trad toe tot het Vrijwilligers legioen?" ..Inderdaad, van 12 October 1941 tot Augustus 1942 stond ik aan het Oostelijk front, omdat ik dit zag als een logische consequentie van mijn ideologie. Ik meende een Neder lands belang te dienen. En daarom voerde ik na mijn terugkomst enthousiast propaganda voor dienst neming bij Legioen of W.A.-regi ment, echter nooit voor Waffcn-SS ons lijfblad de „Zwarte Soldaat" nam zelfs geen advertenties van de ze formatie op en nooit direct voor het N.SK.K. Teqen dc Waffen-S.S. „Hoe stond U tegenover de Waf- fen S.S.?" „Steeds afwijzend, vooral vóór de strijd tegen Rusland, maar ik kon natuurlijk mijn W.A.-mannen nooit verbieden zich aan te mel den. Ik beschouwde dit onderdeel namelijk als bedoeld voor de Ger maanse S.S. en zag het al een ge vaar, dat mijn mannen de politie ke doelstellingen van de S.S. zou den overnemen. Later, na de inval in Rusland, moest ik de Waffen- S.S. A-el verheerlijken als een on derdeel van het grote leger, dat de bolsjewisten zou vernietigen." Toch v;ees prof. Scholten de verdachte er op, dat hij als com mandant van de W.A. wis en zeker een belangrijk functie bekleedde en dat hij krantenknipsels wij zen het uit in een groot aantal redevoeringen de verbondenheid Nederland-Duitsland had opgehe meld, dat hij in grote mate de po litieke ideologie van de N.S.B. pro pageerde en aanspoorde tot actieve strijd tegen de geallieerden, o.a. in de Landwacht! Over deze Land- wach', had ook Zonóervan ter zit ting nog iets te zeggen: „Mussert verzocht mij een landwacht samen te stellen om de N.S.B.-ers te be schermen. Later hoorde ik, dat ""auter een andere taak had vast gesteld strijd in het Westen en dat ik gebombardeerd was tot inspecteur. Voor Dolle Dinsdag bood ik, tevergeefs echter, daarom driemaal ontslag aan, ook als commandant van de W.A." (De zitting duurt voort). „Zandbergen" jubileert dit jaar Oud-wezen willen een geschenk aanbieden Op 19 Mei bestaat de Maatschappij tot opvoeding van wezen en andere minderjarigen in het huisgezin, „Zand bergen'. te Amersfoort, 75 jaar. Enkele oud-wezen van deze bekende Inrichting hebben het initiatief genomen adti dc grote groep oud-Zandbergers medewer king te vragen om gezamenlijk „Zand bergen" bij dlc gelegenheid een pas send geschenk te kunnen aanbieden. Daarom doet het comité, dat intussen ls gevormd, een beroep op allo oud wezen. die ln principe met het plan In stemmen. hun naam en adres op te geven aan de heer J. G. G Houzer. Soestdljkscstrantweg 109 N te Bllthoven die het voorzitterschap van het comité op zich heeft genomen. Ü- „Het leven van Ludwig van Beethoven" Cor Ruys ls ziek en daardoor kan de opvoering van ..Vogel vlieg de wereld in' door het Vrije Toneel in het Grand Theatre vanavond niet doorgaan. In plaats daarvan wordt de muziekfilm ..Het leven van Ludwig van Beethoven" vertoond, waarin Harry Bauer de hoofdrol vervult en o a. de negende symphonle en de Mondscheinsonate ge speeld wordt. De voorstelling begint om kwart over acht. Dameszevental van Neptunus won Het eerste dameszevental van Neptunus speelde gisteravond in het Sportfondsenbad een compe titie-wedstrijd tegen DKR I. De Amersfoortse dames demonstreer den hun meerderheid in een „zor geloos" spelletje, dat weinig aan trekkelijks had. Dank zij mej. De Gans (2x) en mej. De Jong, was de ruststand 30 voor onze stad genoten. Na rust werd twee maal een Amersfoortse dame het water uitgestuurd. Dat kostte eenmaal een doelpunt, doch mej. De Jong scoorde direct daarna het vierde doelpunt voor Neptunus, zodat de eindstand 41 was. De heren-reserves van Neptunus speelden met 33 gelijk tegen Flevo I uit Nijkerk. geef hem week een kans NATIONALE R ECLA yjERI NCÏDAC COLLECTE 18 JUNI 1040 De Vereniging van Reclasserings- instellingen Nationale Reclasse- ringsdag" heeft een open prijs vraag uitgeschreven voor een af fiche ten behoeve van de reclasse- ringscollecte, welke op 18 Juni zal worden gehouden. De kunstschilder Henk Meijer uit Wassenaar won met z{in inzending onder het motto Die staat, ziet toe, dat hij niet valle" uit 117 inzendingen de eerste prijs. Schaken Ouderavond „Oranje" Het is een goede gedachte van het bestuur der Chr. Gymnastiek vereniging „Oranje" van tijd tot tijd bijeenkomsten te beleggen voor de ouders der leden. Ook Woensdagavond vond zulk een „Ouderavond" plaats in „Ami- citia". De voorzitter de heer J. Vis ser opende op de gebruikelijke w(jze met schriftlezing en gebed, waarna spreker uiting gaf aan het belang, dat het bestuur stelt cp een stevig contact met de ouders der leden. Deze toch dragen de verant woordelijkheid voor de opvoeding hunner kinderen, waarbij ook de lichamelijke oefening behoort. Het bestuur is er zich van bewust, aat do ouders recht hebben, te weten, of bij „Oranje" lichamelijke op voeding geschiedt in positief chris telijke geest. Daarvoor dienen con- tactavonden als deze. Met een summier overzicht over het afgelopen verenigingsjaar be sloot de voorzitter. De avond werd verder gevuld met een tweetal één-acters: „De mooiste dag van mijn leven" en „Een man voor Anneke" in welke beide blijspelen vaak vermakelijke situaties voorkwamen. Ze werden over het algemeen vlot gespeeld. In de pauze werd de oud-voor zitter der vereniging luit.-kol. Th. Zicdses Des Plantes tot ere-lid be noemd en met een waarderend speechje van de voorziter het in signe overhandigd. Op de wekelijkse automarkt werden 282 motorvoertuigen aan gevoerd. GRAND THEATRE: ..De avonturen van Robin Hood" Zond. 2 4 15 6.45 en 9 "ur. Overige dagen 2 30. 6 45 en 9 u. CITA THEATER ,Nlet tevergeefs" Zondag 2 4 15 6.45 en 0 uur Overige dneen 2 30 6,45 en 9 uur REMBRANDT THEATER De Banne ling". Zondag 2. 4 15. 6 45 en 9 uur. Vrijdag en Zaterdag 6 45 en 9 uur. O' ^rioe dagen 2 30 en 6 uur 27 Jan. Parochiehuis P. Bor- str. Dr. Veraart. Publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie. 8 uur. 28 Jan. Openbare Leeszaal Volksuniversiteit. Ir. H, T. Hylke- ma: „Radar", 8 uur. 28 Jan. Academie de danse Ned. Ver. van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden, 40-jarig be staan. 8 uur. 29 Jan. Markthal Uitvoe ring Tamboers- en Pijperscorps Juliana, 8 uur. 29 Jan. Theosof. Ver. Mij. Toonkunst. Openbare les eerste jaar Gehrels methode, 2.30 uur. 29 Jan. Amicitia Feesta vond Tractie N S. 8 uur. Feestavond S. O. S. 31 Jan. Geb. Ver. v Vrijz. Hervormden Inst. v. Volksontw L Constanse: „Indrukken uit Oost-Europa. 8 uur. 31 Jan. Amicitia Ned. Ver. van Huisvrouwen, 2.30 uur. DANSEN: CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14 Tel. 5685 Woensdag 20—23 uur Zaterdag 20 23 uur. Zondag s middags 15—17 uur s avonds 2023 uur. CABARET DANCING „De Sticht- se Heuvel Utrechtseweg 180 Tel 3494 Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19.30—23 uur. J. VAN SCHAIK: Café Leusderweg bij spoorwegovergang. Tel 5510. Woensdag 8—11 uur. Zaterdag 8— 11 uur, Zondag 8—11 uur. Voor dc Amersfoortse afdeling van „Handel en Nijverheid" sprak Woensdagavond in hotel Nieuw Amsvorde drs. E. Scherks. chef van de afdeling Bedrijfseconomische Zaken van de Bedrijfsgroep Detailhandel te 's-Gravenhage, over het onderwerp „Benelux en Middenstand". Spreker wees er op, dat de aanstaande economische Unie tussen Nederland. België cn Luxemburg 'n onderwerp is, dat vooral van de middenstanders de volle belangstelling eist. Wanneer deze Unie door de belangstelling van het gehele bedrijfsleven wordt gedragen, zal zij lot heil zijn van geheel ons volk. Drs. Scherks gaf een uitvoerig overzicht van de voorgestelde inrich ting van de Economische Unie. Hij herinnerde aan het ontstaan der Unie gedachte. Reeds werd deze voorbereid door de regeringen der drie landen in Londen. In Sept. '44 werd een eerste overeenkomst tot stand gebracht, die voorzag in een economische gelijkwording der drie landen direct na dc bevrijding. Helaas kon aan dc verwezenlijking van dit plan geen uitvoering worden gegeven, doordat Nederland later werd bevrijd dan men aanvankelijk had gedacht. aangezien het dagelijks bestuur van de FAM geen overleg had ge pleegd met de overige bestuurs leden cn de besturen der dochter organisaties inzake het bepalen van een eventueel standpunt. Men besloot de voorzitter van de FAM, die het artikel opstelde, te verzoe ken het ingezonden stuk tc herroe pen, waardoor de indruk bij de burgerij wordt weggenomen, dat de Amersfoortse middenstand zich voorstander toont van de nieuwe regeling. Het bestuur van Handel en Nij verheid zal de FAM bovendien verzoeken een vergadering bijeen te roepen, op korte termijn, tijdens welke bijeenkomst de kwestie der melksanering zal worden bespro ken. Na een gecombineerde verga dering van de verschillende mid denstandsverenigingen zal men eerst zijn houding ten opzichte hiervan bepalen. „Handel en Nijverheid" bijeen Tijdens een bijeenkomst der drie landen in Chateau d'Ardenne be sloot men de Economische Unie per 1 Januari 1950 in werking te doen treden. De heer Scherks herinnerde er aan, dat de Benelux-landen reeds verschillende overeenkomsten in de practijk van toepassing hebben verklaard, o.a. de tarief-unie; de tol-unie en de douane-unie, .doch er zijn vele moeilijkheden gerezen, die een eventuele instelling van de Economische Unie per 1 Januari 1950 in gevaar brengen. In dit ver band noemde drs. Scherks de ge lijkschakeling der belastingen; de vrije prijsvormig; de investerings politiek: het opheffen van het Ne derlandse overheidsbudget; gelijke wisselwaarde der francs en de gulden: etc. De verschillende problemen eisen een grondige voorbereiding. Drs. Scherks wees vervolgens op de noodzakelijkheid van een econo mische unie. De wereld is na de oorlog zó veranderd, dat de kleine landen zich op politiek en econo misch gebied niet meer staande kunnen houden. Door de samen werking van de drie landen, zal de Benelux een grote economische macht in de wereld, maar boven al in West Europa kunnen vormen. Drs. Scherks gaf een overzicht in vogelvlucht van de gunstige aspec ten. die de Economische Unie de middenstand biedt. De midden stand heeft een indirect belang bij de totstandkoming der Unie. De verschillende ondernemingen kun nen hun arbeidsterrein vergroten en de welvaart der drie volkeren wordt daardoor opgevoerd. Voor de handeldrijvende middenstand bestaan echter vele problemen (kartel der drogisterijen, enz.) Er worden reeds besprekingen ge voerd teneinde tot overeenstem ming te geraken. Hij noemde in dit verband het verschil van op vatting dat bestaat rondom de de tailhandel en de vestigingspolitiek. Drs. Scherks hoopte, dat de Econo mische Unie 1 Januari 1950 een feit zou worden, hetgeen hij een belang van de eerste rang noemde voor de middenstand. Verschillende'aanwezigen maak ten na afloop van deze inleiding van de gelegenheid gebruik de spreker verschillende vragen te stellen. Geen overleg? Tijdens de rondvraag bracht een der leden de sanering der melk handel ter sprake. Hij noemde deze regeling een zware belediging voor de middenstand en de consument en wees op het toekomstige gevaar der sanering. Ook verschillende andere aanwezigen waren deze mening toegedaan. Men had met een zekere verontrusting kennis genomen van de inhoud van het schrijven pan het bestuur van de Federatie van Amersfoortse Mid denstanders, dat een dezer dagen in de plaatselijke pers werd gepu bliceerd cn waarin de FAM zich namens de middenstanders voor stander toonde van de nieuwe re geling. Unaniem verklaarden dc aanwe zigen, dat dit artikel niet de me ning had weergegeven van de ge hele Amersfoortse middenstand, Amersfoort III won Voor de 4e kl. B. van de compe titie van de Stichts-Gooise Schaak bond behaalde het derde tiental van „Amersfoort" wederom een fikse overwinning. De Toekomst" uit Leusden was in „Monopole*' bij het schaakgenootschap op bezoek en verloor met 7 te2*A. Amers foort" had aan de verschillende borden weinig moeite met de te - genstanders en de einduitslag is normaal te noemen aangezien de Leusdenspelers nog maar weinig ervaring in de Bondscompetitie hebben opgedaan. Dat zij 2',= bord- punt scoorden is een aardig resul taat. De gedetailleerde uitslagen zijn: H. v. BergJ. J. C. Schram 1 0, G. BakkenesA. Heij 10, D. C. HeldermanW. Veenendaal 1 0. L. BuurlageG. Buddingh 10, F. J. RekkéJ. M. de Smalen 1 0. S. Feersma-HoekstraG. van Leeuwen 10, J. WeyerT. van Raay 01. I. G. MuyenC. van Buren 01, A. HollanderG. van Buren 10, H. MeesterC. Vee nendaal teVs. Totaal Tte2J4. Amersfoort speelde aan de on even borden met wit. Burgerlijke Staiul 26 Januari Geboren: Jacoba Johanna, d v H Rekers en A Jekel. Willem Ja cobus Antonius, z v W A Huiskes en E. Verkaik. Marjan, d v W. Gunster en A. Cusell. Maria Mag- öalena, d. v. C. D. Graaman en A. Mulderij. Gehuwd: G H Blok en J. A. J. Brouwer. H. van Zwol en P. Dreu ning Overleden: Johanna de Jonge, oud 66 jaar geh. met J. R. v. d. Glas. Elsje Veenhof, 8 maanden. Maria Visser 41 jaar geh, met Z. A. Teters. SOVA vierde feest in Markthal Dc voetbalvereniging SOVA vier de Woensdagavond ln de Markt hal het drie-jarig bestaan met een uitstekend geslaagde feestavond, die verzorgd werd door ANOVA- variété. Aan het programma werk te slechts een klein aantal artisten mede. doch dit verhinderde niet, dat, hetgeen gebracht werd, op hoog peil atond, zodat de vele SOVA-vnenden zich bijzonder heb ben geamuseerd. De hoofdschotel was het optreden van het kostelijke duo, de Wama's die de meest dwaze nonsens op een nog dwazer manier lieten zien en vertelden. Hoe heeft men niet ge lachen bij hun dolle verhaal over de TT-races in Assen. De heren had den ook diverse imitaties goed on der de knie, wat wel bleek uit het „echt" klinkende passeren van mo toren en treinen. Veel succes had ook de komische caricaturist Swips, die in een hand- omzien alle mogelijke dwaze, en toch ook nog wel gelijkende teke ningen maakte, van mensen uit de zaal en die bijvoorbeeld kans zag om van het getal 32, hem door iemand uit het publiek opgegeven, een caricatuur van Buziau als schoenlapper te vervaardigen. Matla zorgde voor de sensatie, door geblinddoekt machtige spron gen in vaten cn op tafelsUe nemen. Coby Beek, aangekondigd als de Zweedse nachtegaal, zong, bege leid door de pianist Cor van Veen, liederen als „Chante, chante encore", „Funiculi, funicula" en „Ave Maria", op een wijze, die haar telkenmale een krachtig applaus oe- zorgde. Cor van Veen toonde zich ook nog een verdienstelijk accordeonnist en had met zijn potpourri's min stens evenveel succes als Clem Cle ments. de goochelaar, met zijn han dige manipulaties. Een goed variété-nummer was ook Charles, de kleine man, die al lerlei verbazingwekkende dingen deed op een grote bal. John Pims conferencier. was een aangename De heer L. van de Biezenbos, de voorzitter van de SOVA. had al vorens het feestDrogramma werd opgevoerd, een korte welkomstrede gehouden. Ons dagelijks teveel De wielrijders gingen, wat be treft de verkeersovertredingen, het meest buiten hun boekje. Zij reden zonder licht, vervoerden personen boven de tien jaar ach ter op hun fiets en reden zonder bel. De autobestuurders waren in overtreding inzake het rijden zon der licht, het niet kunnen tonen van motor- en rijbewijs, de maxi mumsnelheid en het parkeren op de Utrechtseweg aan de verboden kant. Advertentie Brieven onder No. 4801 bureau van dit blad. Bezwaren tegen het F.A.M.-standpunt Mijnheer de Redacteur! Eindelijk zijn wij waar wij wezen willen. De coöperatie, bij monde van de heer Brouwer, is in de pen geklommen om haar houding tc rechtvaardigen. Wij zijn daar dank baar voor, ook al zijn wij het niet met haar eens. Ook de F.A.M. heeft het opgeno men voor de melkhandel. Reeds eerder hebben andere personen hun instemming in Uw blad betuigd met de getroffen regeling. Wij meenden tegen deze laatsten niet tc moeten opponeren, omdat wij op het standpunt staan, dat ieder het recht heeft een mening te hebben en daarvoor te getuigen. Met de F.A.M. (Federatie van Amersfoortse Middenstandsvereni gingen) staat de zaak even anders en hierop menen wij wel te moeten ingaan. AL kunnen w., naar onze mening kort zijn. Wij zouden er dit van willen zeg gen. dat wij geloven, dat deze ont boezeming van de F.A.M. het stand punt van de melkhandel niet zal steunen Integendeel. De F.A.M. is belanghebbende in dit geschil en u t dit geschrijf jnoet ernstig word m gevreesd, dat met jaloezie naar dc h.i prachtige melksanering wordt gekeken en de vrees dat ook andere groepen dit zelfde soelletjc willen gaan spelen, heus niet ongegrond is. Juist dit artikel moet voor de con sumenten aanleiding zijn de storm bal te hijsen: „Weest op Uw hoede". En is dit wel de werkelijke stem van de Amersfoortse winkeliers verenigingen? En thans de heer Brouwer, voor zitter van de Coöperatieve Melk-' har.de) Over de aanloop van zijn artikel zullen wij zwijgen en dit rustig voor rekening van de hear Brouwer laten. Overigens zegt hij: „Behalve eén uitzondering van principiële aard". Neen geachte opponent, wat U als bagatel beschouwt, is voor ons hoofdzaak. Dit is voor ons een principiële kwestie, die ver uitgaat boven het materialistisch belang van de, melk handel en de door U geschetste voordelen voor de consument. Voor delen die overigens alleen maar sterk leven in Uw verbeelding, om dat bij vrije concurrentie, juist die concurrentie en overigens de Rijks keuringsdienst, hun sterke werking doen gevoelen. En om over dit principe le schrij ven of te spreken, behoeft men geen deskundige te zijn op het gebied van de melkbereiding en -distribu tie. Daarvoor behoeft men alleen maar de vrijheid lief te hebben, de traditionele vrijheid die ons Neder landers in 't bloed zit en die wij niet bereid zijn voor enig materiel gewin, te laten verkwanselen Want wie zijn vrijheid verkoopt, is dit' grote goed niet waard. Wij bestrij den beslist dat door de melkhandel enig overleg is gepleegd met de consumenten. Dc Coöperatie heeft haar plannen uitgobroed en toen deze kant en klaar waren, heeft zij daarvan kor.d gedaan aan haar onderdanen, de consumenten. Zo is 't geschied en niet anders Wanneer inderdaad na een maand een vrije keuze kan worden gedaan uit meerdere melkhandelaren, dan begrijpen wij niet. waarom deze vrijheid niet van stonde af aan ge laten is. Want reeds nu durf ik wel voorspellen, dat van deze z.g. vrije keuze niets terecht komt, niets te recht kan komen omdat het hele stelsel staat of valt met de opge drongen leverancier. Uw z.g vrije keuze is in de praktijk onuitvoer baar. Over dc vrije vestiging zullen we kort zijn Deze bestaat niet onder Uw stelsel, kan niet bestaan, omdat zij regelrecht ingaat tegen Uw Co- operatief belang. En waar èn melk- leverancier èn melkdistributie fei telijk in één hand zijn. daar is geen profetische blik nodig om in ó.t opzicht do toekomst tc peilen. Uw ..Advies en Controle Commis sie" kan alleen dan enige waarbor gen geven, wanneer de leden door en uit de consumenten worden ge komen en niet zoals nu. eenzijdig door de Coöperatie zijn aangewezen Ten slotte: De economische nood zaak van sanering. Vele der ge noemde argumenten verstaan wij en ons verzet gaat ook niet tegen een gegronde sanering, die in over leg met de consument geschiedt. Ons verzet gaat tegen deze sane ring, die alle vrijheid verstikt en ons terug voert naar een maat- schappijvorm. die wij nog zo kort geleden hartgrondig verfoeiden. Onze strijd gaat tegen Uw vorm van sanering, die, werd zij door an dere groepen nagevolgd (en die vrees mag zeer groot zijn) ons te rugvoert naar de tijden van ge dwongen winkelnering, erger in zijn gevolgen dan vóór een vijftigtal ja ren zo fel bestreden. Onze strijd gaat voor een stelsel van vrije handel vrije vestiging en vrije keuze van leverancier waar vrije concurrentie prijsregelcnd zal blijven werken, ook in de nabije toekomst, waarin de prijsbeheer- sing tot het verleden zal behoren. De kanarie in zijn kooitje, de leeu.v in Artis, hebben het economisch be ter dan hun makkers in de vrijheid Toch kwijnen ze en zijn vervuld van heimwee, omdat ze de vrijheid missen Gij poogt van ons te maken de gekooiden en wilt ons zoethou- den met Uw economische voorde len. Wij verkiezen de vrijheid en nemen daarvoor desnoods, gaarne enig ongemak in ruil. Niet tegen de melkboer gaat onze strijd, wij gun nen hem graag 'n menswaardig be staan. Hem even goed als ieder ander. Onze strijd gaat tegen het begrip, dat U en anderen nastreeft naar maatschappelijke verhoudingen die aan alles en iedereen tot in de klein ste details elke vrijheid zullen ont nemen Dat is in de diepste grond de strud van de consument, d.i. van het volk. Wij hopen hiermee duidelijk te zijn geweest. Uw verweer, hoe goed ook bedoeld, bevestigt alleen maar dat gij hiervan niets begrijpt. Voor Uw ..Greep naar dc macht" is de tijd rijp, wij weten het. De omstandigheden zijn gunstig, alles tot zelfs de overheid zal U hier en daar om opportunistische redenen terwille zijn. Doch bedenk ook, dat de .geschiedenis vele vergissingen rijk is die later duur moesten wor den betaald. De eenzijdige regeling van Uw z.g. sanering is dictatoriaal, maar zelfs een dictator is machte loos, wanneer de publieke opinie tegen hem is. En wij geloven, dat de vrijheids zin van de consument nog voldoen de levena is om te beletten, dat LTw dwangstelsel in Nederland burger recht zal verkrijgen. Het Comité (Speciale berichtgeving) Deze dagen hebben wij de Rallyc- sfecr beleefd, velen hebben zich bege ven naar de controleplaatsen, doch ve len hebben dit niet kunnen doen en zul len toch graag eens weten wat zo n Rallye Monte Carlo eigenlijk is en wat er van de rijders verlangd wordt. Daar om geven wij U een overzicht van wat er zoal in een dergelijk evenement ge beurt cn wat de moeilijkheden zijn, die de rijders te overwinnen krijgen. In ieder geval geen plczierritje van een paar duizend kilometer. Leest U maar. Voor de oorlog was dit een auto- sportevenement waar niet alleen de prestatie van de automobiel een jeer grote rol speelde, maar waarbij tevens het uithoudingsvermogen van de be stuurders op een buitensporig zware wijze op de proef werd qesteld. Deze „pre-War"-Rallyes begonnen uit de verste uithoeken van Europa cn daar bij kwam als nooit-zekcre factor: de weersgeteldheden. Dc meest Noordelijk gelegen startplaatsen hadden als belet sel de enorm lage temperaturen, zodat het nog wel eens voorkwam, dat de benzine in dc reservoirs bevroor en dus de wagen ook moest uitgerust zijn met een geïsoleerde tank. Om maar niet te spreken van de losse reserve-cans en het zeer geringe aantal pompen, dat zich op die verlaten gebieden bevond. Ik herinner mij een rijder, die van de besneeuwd-bevroren weg ergens in Noord-Noorwcgen in een greppel reed en een volle daq heeft moeten wach ten, tot een passerende boer met wa gen hem uit zijn benarde positie kon bevrl|dcn. En dit bij —40° C. Dan zijn onze Hollandse zachte wintertjes nog zo kwaad niet! Dan moet U eens denken aan het grote aantal geldswaarden, welke de Rallye-rijder bij zich moet hebben om zonder wisseloponthoud snel benzine en o'ie te kunnen vullen (eventueel nood- reparaties!). Zij het in mindere mate, dc Rallye- deelnemcr 1949 heeft deze moeilijkhe den ook te overwinnen, doch in niet zo'n grote mate als voor de oorlog. Het karakter van de rit moest uiteraard aan de huidige mogelijkheden aangepast worden en derhalve vervielen de start plaatsen Athene, Tallinn en Boekarest. De verre startplaatsen dit jaar waren Stockholm, Glasgow, Lissabon, Floren ce en Praag. Een prestatie Denkt U zich in welk een prestatie op automobilistisch gebied deze Rallye is. 3100 km. rijden zonder rustdag met een gemiddelde van 50 km/h. door vreemde landen, dan ziet U welke ge weldig hoge eisen op het gebied van Rijvaardigheid, navigatiekunst, physiek en moreel uithoudingsvermogen aan de rijders gesteld worden. Bij dit gemid delde van 50 km. Is inbegrepen elke stop voor verzorging van de waqen en bemanning. Om gevaar voor .jakkeren' tc voorkomen is cr een nieuwe bepa- img. dat nergens een hoger gemiddelde mag worden gereden dan 65 km/h. Men kan dus per 50 km rijden in werkelijk heid 15 km uitlopen cn dus de tija, die vrij komt door te vroeg aankomen be- Soest Middenstanders bijeen In het St. Josephgebouw kwam de R.K. Middenstandsvereniging in vergadering bijeen, met als spreker de heer Jan Bakker uit Haarlem. De bedrijfsgroepen hebben het alle even zwaar zeide hij o.a., het geen niet te verwonderen is na zo'n wereldbrand. De middenstand wordt stiefmoederlijk behandeld, daarte genover staat dat de kleine boeren steun ontvangen en ook voor de ar beiders wordt veel gedaan, zoals kinderbijslag en gratificaties enz. SEC stelde orde op zaken Woendagavond kwamen de leden van de voetbalvereniging SEC in buitengewone ledenvergadering bij een. De voorzitter Dr. Donker heette allen van harte welkom. Allereerst kwam ter sprake het organiseren van een contact-avond, waarbij na enige discussie besloten werd, dat een dergelijke avond, één keer per maand zal worden gehou den. Verder werd besloten om spe ciaal zomersport te gaan beoefenen en tevens een wekelijkse veldtrai- ningsavond. Vervolgens kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Na gehouden stemming bleek dat de heer C. van Wijngaarden, oud- secretaris van SEC tot voorzitter was gekozen. In de vacature Beekink werd ge kozen de heer Ries v. d. Bovenkamp. De nieuwe voorzitter bracht als eer ste punt van de rondvraag in behan deling, om de afgetreden voorzitter, Dr. P. Donker, als ere-lid te benoe men hetgeen met algemene stemmen, geschiedde. Soester Rally-rijders maken 't goed De Soester Rallyrijders Olysla- ger, Rijkaart en Mulder passeer den Woensdagmorgen in de vroeg te Soest. De tocht van deze Skoda- rijders verliep tot nu toe goed. In Venlo hadden zij even pech in ver band met een overigens niet ern stige aanrijding met een paard. Voor burgemeester mr. S. P. ba ron Bentinck hadden de rijders 'n verse tak mimosa meegenomen. Door de vertegenwoordiger van de „Skoda", de heer Cramer van- de Bogaardt werd aan de burge meester de mimosa ter hand ge steld. Th. Zwart overleden Hedenmorgen is te Soest na een kortstondige ziekte, plotseling overleden, in de ouderdom van 76 jaar, de heer Th. Zwart, gepen sioneerd politie-chef te Soest. De heer Zwart heeft het politiecorps te Soest een reeks van jaren ge diend en heeft ruim 21 jaar van zijn pensioen genoten. Ook was de heer Zwart jaren bestuurslid van de Friese Vereniging te Soest. AANRIJDING Woensdagmiddag te half vier stak het vijf-jarig dochtertje van de fam. S. wonende aan de Korte Hartweg, de Beckeringhstraat over, juist voor een naderende luxe auto van garage v. d. B. Zij is er nog betrekkelijk goed afgekomen. Met een hoofd wonde kon zij naar de ouderlijke woning worden overgebracht. nutten voor reparatie, bevoorrading, slaap etc. De dag na aankomst te Monte-Carlo worden dc rijders nog vergast op een klassementsproef die dit Jaar bestaat uit een geheim circuit in de buurt van dit luxe oord aan dc Azuren kust, dat verdeeld is in verschillende sectoren. De eerste ronde dient voor verkenning. Met de tweede ronde begint de „reqel- matigheidsproef", d.w.z. het circuit moet dan twee maal zo snel worden afgelegd, echter met de grootst moge lijke regelmaat over elk der verschillen de sectoren, waarvan het circuit cr vier telt. Het puntencijfer van deze formule wordt berekend volgens een ingewik keld systeem, dat we onze lezers zul len besparen, doch dat als uitkomst geeft, dat de rijder die vier precies ge lijke en kortste tijden bereikt daardoor het ideaal benadert. Ethousiasme Dit jaar telt de inschrijverslijst ver schillende nieuwelingen, ook onder dc buitenlandse deelnemers. Enthousiasme blijkt dus wel zeer groot te zijn voor deze monsterrit en kunnen we jong bloed in de gelederen niet anders doen dan toejuichen. Voor ons land is deze Rallye ditmaal zeer interessant, daar in Venlo en Am sterdam tijdcontroles zijn opgesteld en in Den Haag bij het K.N.A.C.-Gebouw een routecontrole gevestigd is. Als de rijders ons land verlaten hebben is dc eerstvolqende tijdcontrole pas ln Brus sel en kunnen ze weer even op adem komen tussen deze twee grote steden. De standen tijdens de wedstrl|d wordt dagelijks door radio Montc-Carlo uit gezonden in de 410 - 49 en 31-meter banden (om 8.30, 13.30. 1905, 22.00 en 23.10 uur). Leusden Dubbele bekeuring Door de Rijkspolitie te Leusden werd een wielrijder bekeurd we gens het rijden zonder voor- en achterlicht. Bij controle bleek dat deze per soon, een bakkerskhecht uit Ha- mersveld, een valse naam had op gegeven. Enkele uren later kon hij worden aangehouden, waarna hij er nog een extra-bekeuring bij kreeg. JONGE BOEREN VIERDEN FEEST Ter gelegenheid van haar twaalf en half jarig bestaan, gaf de plaat selijke afdeling van de Jonge Boeren en Tuinders Bond, Dinsdagavond j.l. in de „Ros Bayart" te Hamersveld een feestavond. Vooraf werd deze gebeurtenis op plechtige wijze in de R K. Kerk ge vierd. Daarna werd het feest in de Ros Bayart voortgezet, alwaar de voorzitter der afdeling, de heer G. v. d. Hengel, het openingswoord sprak. De heer Van de Hengel herdacht in zijn rede allereerst de oprichters van déze bond. w'aarvan er sommi gen nog lid zijn en ook deze avond tegenwoordig waren. Vervolgens herdacht spreker de overleden leden van de bond, waaronder enkelen tengevolge van de oorlog. De voor zitter wees op de hechte band die er thans heerst in de J.B T.B. Een woord van dank bracht de heer Van de Hengel aan de districtsvoorzitter, de geestelijk- en technisch-adviseur der J.B.T.B.. die alle drie op deze avond aanwezig waren. Na de openingsrede van de voor zitter, gaf de heer L. Huurdeman, als secretaris der bond, een uitvoerig verslag van de in de afgelopen pe riode van 12LA jaar verrichte werk zaamheden. Tenslotte werkte men een rijk gevarieerd programma af. De toneelstukjes werden afgewis seld door muziek, terwijl ook decla maties en voordrachten niet ontbra ken. De bekende muziekstukjes wer den uit volle borst door de aanwe zigen meegezongen. Ook de gehou den hersen-gymnastiek, die met een gelijke stand van 1818 eindigde, viel goed in dc smaak. De voorzitter sloot deze feestavond met een dankwoord voor medewer kers en aanwezigen, alsmede aan de vertegenwoordigers van de A.B.T.B. en van het Rooms-Katholiek Thuis front. Hoevelaken Eervol ontslag Met ingang van 1 Febr. a.s. is aan mevr. A. A. M. G. W. de Vries Maaskant eervol ontslag verleend als steno-typiste ter secretarie dezer gemeente terwijl met ingang van 24 Jan. j.l. in haar plaats is aangesteld mej. W. Noorman te Amersfoort. Scheepstijdingen AldabI, Buenos AiresRotterdam pass. 25 Jan, 12.30 uur Ouessant; Alderamin, 25 Jan. van Antwerpen naar Hamburg; Algorab, Basra—Rotterdam, 24 Jan. van Muscat: Alphard Porto Alcgre— Rotterdam, pass 25 Jan. St. Pauls Rock; Ahvakl New York—Antwerpen, 25 Jan. 100 mijl West van de Scillies; Amsielkerk. Dakar—Amsterdam. 26 Jan. te Havre: Bcrkel. Monrovia—Amster dam. pass. 25 Jan. Ouessant; Clavella (T). Las Plcdras-^-Rotterdam 25 Jan. dwars van Bcachy Head: Jacob Cats, 26 Jan. van Narvik te Rotterdam: Ju piter. 25 Jan. van Beyrouth naar Alex andria; Kota Cede, BataviaNew York passa 25 Jan. 10 uur Kaap Bon; Linge, RotterdamMonrovia, pass. 25 Jan. Fl- nisterre, Lissekerk, 26 Jan, van Basra te Rotterdam; Malvlna (T). Mlri Pladjoe, 25 Jan. 375 myl Noord-Oost van Palembang; Modjokerto Rotter damJava, pass 25 Jan. 3 uur Kaap de Goede 'Hoop; Nieuw Amsterdam. 25 Jan. van Kaap Haltien te Portorico; Papendrccht (T), Abadan—Hamble. pass 25 Jan. Flnislerre: Prins Frederik Hendrik. 25 Jan. van Valencia te Rot terdam: Saidja, 25 Jan. van Singapore naar Mirl; Schie, 25 Jan. van Hamburg op de Schelde naar Antwerpen; Sing- kep AmsterdamBatavia. 25 Jan ten anker bij Boeree; Sibajak. Rotterdam- Java, pass 26 Jan. 2 uur Finisterrc; Soestdijk. New OrleansJava, 25 Jan. van Singapore; Stad Dordrecht 25 Jan. van Rotterdam naar Immingham; Stad Haarlem, 25 Jan. van Rotterdam tc Bagnoli; Tallsse. 25 Jan. n.m. van Bre men te Amsterdam; Tjipanas vermoe delijk 25 Jan. van Basra wordt. 1 Febr. tc Bombay verwacht; Van 't Hoff Ma cassar—Rotterdam. 29 Jan. tc Aden verwacht; Veendam, 26 Jon. van New York te Rotterdam; Waterman. Java- Rotterdam. pass. 25 Jan 7 uur Gibral tar: Waterland. Amsterdam—Buenos Aires. 25 Jan. van Bahia: Wlnsum. Li breville—Amsterdam. pass 25 Jan." Ca- narlsche Eilanden; Abbedijk. 25 Jan. van Trinidad naar Recife; Albirco, Rotterdam—Buenos Aires. 25 Jan van Bahia; Alhenn. 25 Jan van Rio Plata naar Montevideo; Breda 26 Jan van Buena Ventura te Callao; Lutterkerk. Perz. golf—Rotterdam. 26 Jan van Ca. S3blanca; Stuyvesant. 25 Jan.'van Bar bados naar Azorcn: Telamon 25 Jan. van Paramaribo naar Trin.dad.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2