Voorlichting over Indonesië in het buitenland NU DE ARABISCHE LIGA TER ZIELE IS Vele Utrechtse wegen zijn zeer slecht Ernst May brengt me naar „een betere plaats" Dr B. G. L. M. Tosseram te Utrecht schreef verhelderend boekje Voorkom GRIEP MENTHO-REX Verbetering eist 100 millioen gulden DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROBHet geheim van de tunnel VOL 1'VOLVET Geheim agent in oorlogstijd Radio-programma Donderdag 27 Januari 1949 3 N ïvcrJld *>ch zo intensief C, b,"'S hcudt met Indonesië en Nederland graag wil voorschrijven hoe het zijn Indonesisch probleem moet oplossen, mag het van grote betekenis geacht worden, dat die wereld ook ten naastebij weet wèt en hóe dat Indonesië eigenlijk is. Het is wel bekend, dat op dit gebied grote en grove misverstanden bestaan Niet alleen worden vrij algemeen de Ne derlandse bedoelingen ten aanzien van de politieke vrijmaking van In donesië miskend, maar van land en volk zelf in dit grote eilandenrijk heeft men elders in de wereld wei nig begrip. Het is ontstellend wat m dit opzicht allerwege aan onkunde wordt gedemonstreerd en men staat verbaasd van de onbenulligheden, die in vele buitenlandse scholen worden gedoceerd als de „aardrijks kunde" van Indonesië, en trouwens ook van Nederland zelf. De gebrek kige voorlichting in den vreemde, die Nederland zelf vele jaren heeft gegeven, is daarvan wel een der voornaamste oorzaken. Men mag dankbaar zijn voor de poging, die de vereniging „Nederland in den vreemde" thans doet om land en volk van Indonesië aan „de we reld" beter bekend te maken. Dr. B. G. L. M. Tosseram, directeur van de Gemeentelijke HBS-A te Utrecht, le raar in de Aardrijkskunde en leider van de Onderwijsvoorlichtingsdienst van genoemde vereniging, schreef voor haar in het Engels een boekje „Indonesia, a tropical part of the Netherlands", een titel, die herinne ringen wekt aan het bekende boek „Tropisch Nederland" van K. Zee man. 1X/TEN kon niet verwachten, dat dit v Amet goede kaartjes en foto's geïl lustreerde boekje van 46' bladzijden voor ons. Nederlanders, veel nieuws zou brengen, maar het is wel zeker, dat de aardrijkskunde-leraren in het buitenland, waar het in de eerste plaats voor geschreven is. er op iede re pagina nieuws in zullen vinden. Men mag overigens hopen, dat het ook door anderen dan aardrijkskun de-leraren wordt gelezen en dat het ook zijn weg naar de politieke per sonages in het buitenland vinden zal. Dr. P. W. Meyer Ranneft, die een voorwoord schreef, raakt even de politieke problemen aan. maar ver der draagt het geschrift een zuiver geografisch en sociaal-geografisch karakter. Een korte, objectieve uit eenzetting van de politieke problema tiek zou het o.i. nog waardevoller hebben gemaakt. Maar uit de feiten, die de schrij ver vermeldt, zal het toch iedere ontwikkelde lezer in het buitenland Advertentie VertcaarlooB uw verkoudheid niet VERKOUDHEIDSZALF xuirert uw ademhalingl Uit de boekenmolen „Zó leven de dieren", door Ernest Pérochon, vertaald door C. E. van Meurs. uitg. C. A. Spin Zoon, Amster dam. Als U verzadigd bent van het kernachtige, kort-zinnige, strak- psychologische werk vanBordewijk, als U aarzelt alweer te begin nen aan een cynische, intellectu ele vivisectie a la Simon Vestdijk, als U Anna Blaman's modern se- xueel realisme wat al te zwaar op de maag ligt, en U Jean Paul Sar tre, met stomme bewondering voor zijn existentialistische naargeestig- en troosteloosheden, nu verder maar ongelezen laat, en U zich mocht afkeren van „De Pest"- erigheden in de trant van Camuz, als U het „Zwart of Wit" van Ge rard Walschap al te grijs vindt en overigens ook litterair onpasselijk bent of dreigt te worden van zo vele andere machteloze pogingen tot roman-productie, neem dan Uw toevlucht tot dit kostelijke boek van de Franse bioloog Ernest Pérochon. Een vakman, een leraar, die zich maar heel bescheiden richt tot kin deren en hun vertelt over het le ven der dieren, maar dan zo origi neel en fris, zo luchtig en vlot, zo merkwaardig boeiend, dat zijn boek voor grote mensen een ver ademing, een litterair bad, bete kent. Hij verplaatst ons in de die renwereld, wij worden dier met de dieren, zoals zijn dieren hier en daar mens met de mensen worden. Hij verstaat het, het leven in de dierenwereld te dramatiseren en in spannende verhalen te beschrij ven. Hij laat ons meeleven met hun avonturen, hun angsten, met hun nooit aflatende strijd om het be staan; hij tekent fleurig en raak de karakters, hun drijfveren, hun ge-* luk en hun ongeluk. Geen wonder dat af en toe een vergelijking met het mensdom niet achterwege kan blijven. En hij zou geen goed schrijver „voor kinde ren" zijn, als hij niet eens een wijze les gaf. Is 't niet schoon zoals deze gees tige Fransman ons het „hebt uw vijanden lief" leert verstaan in zijn. verhaal over de ratten? En wie verstaat het de wijsheid der goede deugd zo charmant te doceren als hij? Maar met dat al dit dieren boek is exact, hoogst interessant en nuttig. Een boek dat in Frankrijk (onder de titel „Le Livre des quatre Saisons") met gejuich werd begroet, een prix-Goncourt ver wierf en zijn auteur waardig maakte voor het lidmaatschap van de Académie Frangaise. Inderdaad een kostelijk boek, te meer nog. omdat het rijk is ge ïllustreerd door Ray Lambert, die de zin en de humor van de schrij ver volkomen heeft begrepen. Aan kinderen en ouderen van harte aanbevolen. Dr. B. G. L. M. TOSSERAM duidelijk moeten worden welke enor me arbeid ons land in Indonesië heeft verricht, niet alleen in het be lang der gehele wereldhuishouding, die zulk een enorme behoefte had en heeft aan de producten der door Ne derlands initiatief in het leven geroe pen ondernemingen, maar ook in het belang der bevolking zelf. die poli tiek. cultureel en maatschappelijk, vooral in de laatste halve eeuw, een grote vooruitgang heeft doorge maakt. (j P beknopte doch uiterst boeien- de wijze schrijft Dr. Tosseram de natuurlijke gesteldheid van het land. de ligging van deze „belang rijkste eilandengroep ter wereld" tussen twee continenten en twee oceanen, het klimaat, de planten- en dierenwereld, met haar oerwouden en apen en tijgers en paradijsvogels; dan de rijk geschakeerde bevolking van zeventig millioen zielen, waar van de 48 millioen Javanen de dichtst bevolkte landstreek ter we reld bewonen; de hoofdstad Bata via met meer dan een milioen (1.245.000) ingezetenen. Aan de in heemse godsdiensten, het bijgeloof, de volkscultuur e.d. is jammer ge noeg vrijwel geen aandacht besteed. Meer ruimte wijdt de schrijver aan economische kwesties, de middelen van bestaan, de door Nederland in gevoerde moderne landbouwmetho den, aan de inheemse industrie, de Europese industrie en aan de grote cultures, suiker, tabak, koffie enz. en natuurlijk aan de delfstoffen als olie, tin. steenkool enz. Ook handel en verkeer worden in korte trekken duidelijk geschetst en de cijfers van de percentages der wereldproductie (rubber 33%, palmolie 46%. kapok 64% enz.) spreken verder voor zich zelf. Het maatschappelijk leven be sprekend zegt de schrijver: „Nergens in tropisch Azië vinden wij enig ge bied met dezelfde bevolkingsdicht- neid, dat zich kan beroemen op een zo hoog welvaartspeil". Kort sprekend over het politieke aspect zegt de schrijver: „In geen an der deel van Oost-Azië voelden de Europeanen zich zo geheel thuis, zo verbonden met het land als de Ne derlanders in Indonesië en dit werd eens uitgedrukt door deze woorden. „Waar de geschiedenis een van de vredelievendstc volkeren van Azië heeft samengebracht met een van de vredelievendste volkeren van Euro pa". En even verder zegt de schrijver: „Hoewel een kleine groep van ex treem-links georiënteerden revolu- tionnaire ideeen voorstond, was de overgrote meerderheid der bevol king, de intellectuelen inbegrepen, voor de kortist der Japanners niet in het minst revolutionnair". Een beschouwing over de sociale en culturele vooruitgang (medische verzorging, onderwijs, zending en missie) besluit dit boekje, dat voor de voorlichting in het buitenland be langrijk werk kan doen. Jammer, dat niet even sqherp wordt aangege ven welk een aandeel Nederland en Indonesië hebben genomen in de strijd tegen de Japanners in de laat ste wereldoorlog. Of zou men dat, in Australië b.v., tóch wel weten? Provinciale Staten bijeen Alle voorstellen zijn 71. De arbeiders, die de vluchtelingen hebben ontdekt, waarschuwen direct Harries, die een lorrie neemt en daar mee de achtervolging begint. Hij weet, dat het drietal hem nu niet meer kan ontgaan, want ze zijn ongemerkt in de eigenlijke tunnel ver dwaald en die kunnen ze nog wel enkele kilo meters volgen, maar dan lopen ze dood. Harries bestuurt de kleine wa gen, dte rammelend over de rails stoot. Hij houdt zijn pistool klaar, want hij weet, dat Rob een gevaarlijke tegenstander is. Ondertussen wordt het Rob en de meisjes duidelijk, dat ze in de val zitten. Het smalspoor eindigt en de tunnel wordt nauwer. En hier eindigt de gang. Ze kunnen alleen nog terug, ofKijk, daar staat één der „Bullbiters", die Harries in Gi braltar heeft gekocht. Rob krijgt een idee. „Klim er in," zegt hij tegen de meisjes, „we kunnen niet meer verder, maar als we toch terug moeten zullen we van dit voertuig ge bruik maken. Dat houden ze niet zo gemak kelijk tegen!" Nieuwe vragen over het geval-Frederiks De heer Vonk (WD), lid van de Tweede Kamer, heeft de minis ter-president gevraagd te willen bevorderen, dat de thesaurier-ge neraal die ontslagen werd omdat hij inlichtingen had verstrekt aan mr. K. J. Frederiks, de gewe zen secretaris-generaal van Bin nenlandse Zaken, in zijn betrek king zal worden hersteld of een gelijkwaardige betrekking zal krij gen. De heer Vonk geeft in zijn vra gen uiting aar de vrees, dat het verleende ontslag tot gevolg zal hebben, dat rijksambtenaren in het vervolg zullen weigeren de ge vraagde voorlichting te geven, ook in gevallen dat deze nuttig zou zijn ter juiste voorlichting van het publiek. Deviezendelicten uit de oorlog nog strafbaar? By de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot „wijziging van het deviezenbesluit 1915". Dit wetsontwerp heeft ten doel de mogelijkheid te scheppen ter zake van Ge deviezcndelictcn, welke zjjn gepleegd voor de bevrijding van Nederland, alsnog straf op te leg gen. ER was een tijd en niet eens zo heel lang geleden dat de een- Israël aan het sluiten is. trale plaats in iedere beschouwing over het Nabije Oosten werd inge- ^JU de samenwerking van de Ara- nomen door de Arabische Liga. Die 1 bische staten van het Nabije gegeven, en *U.n, eigen vrede met «j^™1 van alle Arabische staten zowel de Arabische Liga als het Palestijnse ingetrokken of In de middagzitting van de Prov. Staten zijn de algemene beschouwingen over de begroting voortgezet. De debat ten cirkelen voor een deel om een voor stel. ingediend door de heer Van B o c h o v c, gericht tegen de lectuur in de Openbare Leeszalen, die zede- kwetsend zou zijn en waarin de naam van God zou worden misbruikt. De heer De Groot (C.H voert het woord namens de Commissie van Rapporteurs. Spreker hoopt dat de fi nanciële toestand belastingverlaging mogelijk zal maken. De nóód der plat telandsbevolking mag ln geen geval worden vergroot. Spreker oefent crl- tiek op de hoge pachtsommen. Mr. De Vink (KV.P.) Is het eerste lid van Ged. Staten. dat het debat beantwoordt. HIJ bestrijdt met nadruk de bewering van de heer Ploeg als zou het provinciaal beleid de grote constructieve lijn ontberen. Wat be treft de studiebeurzen voor begaafde jongelui ten plattelande.. het College wacht hel standpunt af. dat de Minis ter ter zake inneemt; Waar het College de kwestie ln studie neemt hoopt spre ker dat de heer van Bochovc zijn voor stel uit tactische overwegingen zal terug nemen. Wat de minder gewenste lec tuur in de Openbare Leeszalen betreft, het zal practisch niet mogelijk zijn. dat Ged Staten de gestelde opdracht uitvoeren. Als de' Rljksvoorschriffen te wensen overlaten, kan niet het Prov. Bestuur daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Ged. Staten zijn bereid dc zaken ten aanzien van het U.S.O. nader te bezien. De gedeputeerde Noordcwler (Arb.) zegt de heer Schreuders toe dat met zijn wensen zoveel mogelijk zal worden rekening gehouden. De verbinding van Benschop naar Weg 18 zal spoedig ter hand worden genomen. Met betrekking tot dc tertiaire wegen 'staan wij ln de provincie voor een ontzettende achter stand. Ongeveer 1000 km verkeert vrij wel ln een onhoudbare toestand. Vol gens deskundigen ls met een radicale verbetering een bedrag van 100 mllliocu gemoeid. Zoveel geld ls er niet beschik baar. De heer A g t e r (Arb,). de derde woordvoerder van het College, betoogt, dat Ged. Staten prijs stellen op een juiste verhouding met Regenten van de W. Amtszstichtlng. De heer Vcidman (K V.P.) eveneens gedeputeerde, betoogt, dat de provincie een aanvullende laak heeft op sociaal en cultureel gebied Spreker ontkent dat het Prov. Bestuur zelf standig initiatieven zou moeten nemen De voorzitter constateert met blijd schap. dat het netelige onderwerp van Overheid en lectuur ln deze vergade ring op zo'n rustige, respectabele wijze ls behandeld De klachten waarop de heer van Bochove zich beroept, zullen echter eerst bewezen moeten worden. Sinds 40, 50 jaar doen de Openbare Leeszalen prachtig werk en het ls niet luist, zonder nader onderzoek ccn vlek oo dit Instituut te werpen. Spreker dringt er bij de heer van Bochove op aan zijn motie in te trekken. Bij de replieken handhaaft de heer Ploeg zijn voorstel om de opcenten op de grondbelasting op 60 te handhaven. Dit voorstel wordt met 11 tegen 23 stemmen verworpen. De heer van Bochove trekt, na enige discussie, zijn voorstel ln. KR AAM VERZORGING VerVolgens is de puntsgewijze be handeling van de begroting aan de orde. Mevr. Teilegen (Arb.) dient een voorstel ln. waarbij Ged. Staten wor den uitgenodigd, in overleg met de Ver. voor de hygiëne van Moeder en Kind plannen uit te werken tot goede functionnering van de kraamverzorglng ten plattelande Op dit voorstel zullen Ged. Staten prac-advles uitbrengen. Na een betoog van de heer Hak man (Arb.) deelt de heer Veldman (Ged. Staten) mee. dat de technische plannen nopens de drinkwatervoorzlc- Advertentie PAK SOP! ning van onrendabele gebieden in on derzoek zijn. De vergadering werd te 5 uur ge schorst tot Woensdagmorgen 10 uur. in de Woensdagmorgen voortgezette vergadering van de Prov. Staten werd de begroting voor 1949 zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Voorts werden Ged. Staten gemach tigd tot het aangaan van een geld lening groot f 1.213.000. Alvorens het zo ver kwam voerden nog enkele leden over verschillende onderwerpen het woord. Dr. Grashuls (P.v.d.A.) wees, er op, dat inzake de veehouderij in ver gelijking met andere provincies, zoals Friesland. Utrecht ver achteraan komt. De boer in onze provincie, aldus dr. Grashuls. verdient nog niet het loon van een landarbeider. Tevens moet meer aandacht aan het onderwijs wor den besteed, waardoor in de eerste plaats dc levensvoorwaarden van het vee worden bevorderd. De kortste weg tot verbetering ls het Invoeren van top- stieren. Ook aan dc kunstmatige inse minatie móeten Prov. Staten aandacht besteden. Mr. A. C. Diepenhorst (A.R.) deelde mede dat Ged. Staten met be langstelling dc uiteenzetting van dr. Grashuls hadden gevolgd. Men zal de ontwikkeling crltlsch-constructicf vol gen Mevr. U. T e 11 e g e n-V e 1 d s t r a (P.v d.A.) brak een lans voor de me disch opvoedkundige bureaux in Utrecht welke nog steeds niet tot algehele ont plooiing zijn gekomen. Dit ls te meer jammer daar deze bureaux zeer nuttig werk verrichten in het belang van de Utrechtse bevolking. De heer J. Veltman (Ged. St.) deelde mede dat deze bureaux zich nog steeds ln experimentele vorm bevinden. Ged Staten weten nog niet op welke wijze ze vollediger te maken zijn. Ge brek aan deskundige krachten is de voornaamste rem. Nadat de heer J. gochove (SG.) nog had aangedrongen op meer mede zeggenschap in dc regeling voor het opnemen van arme krankzinnigen ln nrichtlngcn welke voor een groot deel afhankelijk zijn van provinciale subsi dies. werd de begroting voor 1949 zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Dc gewone dienst sluit met een be drag ad I 3.776 604,11, de kapltaaldienst met 4 614 233.- en dc reserve-, kas- en verrekendienst met 7 103.006.75. Aan het slot bracht de voorzitter de heer M. A. Relnalda. aan de ambtena ren van de Provinciale Griffie dank voor het vele cn accurate werk, waar mede zij de ontwerp-begrotlng hebben voorbereid en uitgewerkt. Fanny verbetert record in Australië Met een sterke wind tegen cn op een ongelijke baan heeft Fanny Blanker.s - Koen gistermiddag ln het tentoonstellingspark van Way- ville dc 100 yards gelopen in 11.4 sec. Hiermee was het record van Zuid- Australlfc verbeterd, maar de tijd bleef 0.4 sec boven het nationale Australi sche record. In een demonstratie op dc 30 meter horden noteerde Fanny een tijd van 12 sec. AFC—Studentenelftal 2-5 Het Nederlandse studenten elftal heeft gisteravond de tweede klasscr AFC op zijn eigen terrein te Amster dam een 5-2 nederlaag toegebracht. De ruststand was 3-0. nomen door tijd is voorbij, want zo er eén ding zeker is dan is het, dat de Arabische Liga dood is. Er lopen geruchten, dat de leiders daarvan de volgende maand bijeen zullen komen. Zo dat inderdaad het geval is, dan zal die samenkomst het meest hebben van een eervolle begrafenis met even tueel daarbij behorend maal. Hoe dat komt? Och. van het begin af is d e Arabische Liga een kunst matig product geweest, van een een heid van beginselen tussen de zgn. Arabische staten is nooit sprake ge weest cn van een eenheid van doel stellingen nauwelijks. Zelfs de ge zamenlijke strijd tegen Israël, de „bloedbroederschap van het slag veld". wat op het laatst dan nog de voornaamste, zo niet de enige, re den van het bestaan van de Liga leek te zijn. heeft geen werkelijke eenheid gebracht, hij heeft integen deel het proces van het uiteenval len verhaast. Trouwens, van een g e- zamenjijkc strijd is feitelijk geen sprake geweest, al was het al leen maar hierom, dat Jemen hele maal niet en Saoedisch Arabië slechts pro forma heeft meegedaan, terwijl de leden van de Liga, die wel act;ef zijn geweest, elkaar onder gronds minstens even hard hebben bestreden als Israël bovengronds. Geen wonder dan ook, dat zij er niet in geslaagd zijn hun doel te be reiken; voor zover het hun nog ge lukt is, om Israël binnen zekere grenzen te houden, danken Irak, Transjordanië en Egypte dit niet aan de Liga, maar uitsluitend aan de militaire allianties van ieder hunner met Engeland. De Arabische Lijia is dus dood. Wie nog mocht twijfelen, heeft het bewijs voor ogen in het feit. dat de Liga niet als zodanig over vrede onderhandelt met Israël, maar dat elk van de Arabische staten 'op het ogenblik het voorbeeld volgt, dat koning Abdoellah van Transjorda nië al zo lang in het geheim heeft HET ECHTPAAR FEIKE HILARIDES uit Y 1st aan het werk op dc boerderij van John Bracken in Fanotick (Ontario). Zij zijn voorlopig op een Canadese farm, tot zij na ongeveer een jaar zover geacclamatiseerd zijn, dat zij in het nieuwe land een eigen boerderij kunnen beheren. Met ruim 10.000 andere personen uit de landbouwende bevolking kwamen zij gedurende 1948 naar Canada in het kader van hef gemeenschappelijk Canadees-Nederlands vestigingsschema voor boeren. hersens af. doch vind niets, dat een oplossing kan zijn. Dan, even voor Utrecht, fijden we de cirkelvormige weg op. die om de stad heen loopt en ik merk, dat we de richting 's Hertogenbosch op gaan. Waarom 's Hertogenbosch? vraag ik me af. Ook daar is een gerechtnof, maar. Ons feuilleton 47 HET verblijf in de cellenbarak ken op Scheveningen duurt niet lang. Op een koude Januari dag (het is intussen 1944 geworden) komt er een goedgeklede, beleefde Duitser in mijn cel. Later zal ik we ten, dat het Ernst May is. „Wilt u uw jas aantrekken, uw hoed opzet ten. uw eigendommen inpakken cn met me meegaan?" vroegt hij me op correcte toon. „Gaan we weg?" zeg ik. mijn jas aanschietend. „Ja", zegt May. „Ik breng u naar een be tere plaats." Hij sluit met een enkel woord van verontschuldiging („het is voorschrift") de handboeien om mijn polsen, doet me het gr ze mas ker weer voor en brengt me naar de binnenplaats, waar en auto wachtNaar een betere plaats heeft hij gezegd. Wat krijgen we nu weer? Ik word op de achterbar^ van de auto geduwd, May en een andere Duitser persen zich aan weerskan ten me en 'n derde man zit naast de chauffeur. We vertrekken. Ik ontdek weldra, dat het grijze mas ker en de handboeien niet hun enige voorzorgsmatregelen zijn. Op een afstand volgt een particuliere auto, die. zoals ik later ontdek, een soort lijfwacht vervoert. De heren zijn wèl voorzichtig! Mijn geleiders bewaren een volkomen stilzwijgen en de uitdrukking op hun gezichten weerhoudt me ervan vragen te stellen. We rijden in de richting Utrecht. Waarom Utrecht? Er is daar een gerechthof. maar word ik mers enzovoorts al zo gauw berecht? Ik nijpig mijn in dat éne woord: Vugt. Ik kan wel Tk schiet er niets mee op en mijn angst groeit snel. Ik heb ene somber voorgevoel. Wij reden nu door de buitenwijken en zo onopvallend mogelijk rek rk mijn nek uit om de verkeersborden te lezen. Ik slaag er in een glimp van één er van od te vangen en mijn hart zinkt me ln de schoenen. Ik krijg een akelig ge voel van leegte ip mijn maag. We gaan naar Vught. En dat betekqnt concentratiekamp, gruwelkamp. De meeste mensen schijnen één schrik beeld te hebben, één ding. waar voor zij onzinnig, onverklaarbaar bang zijn en voor mij is dat: Vught. Al mijn vrees voor de Gestapo, gruwelkampen, marteling, gaska- is gecomprimeerd gillen op dit ogenblik, maar dan voel ik een soort verlamming, mijn zinnen zijn als vordoofd, ik ben een stuk vee, dat ter slachtbank wordt gevoerd. We komen langs een bord met de woorden: „Naar het kamp". Maar de chauffeur rijdt door Toch niet naar Vugt? De wagen stopt voor een groot, nieuw gebouwen complex. een kilometer of wat van de hoofdweg af Het is het kamp Haren, een verbouwd Katholiek serimnarie, thans ccn grote Duitse ..Ersatz-Gefangnis". SS-lui staan op wacht bij de slagboom, twee prach tige, maar gevaarlijk uitziende hon den lopen achter de prikkeldraad omheining heen en weer en bij de hoofdingang staat nog meer SS. Van onze aankomst wordt weinig of geen ophef gemaakt en mijn ge leider brengt me rustig naar een ruim vertrek op de benedenverdie ping. waar ik moet wachten, be scheiden in een hoekje gedrukt, terwijl de administratieve romp slomp wordt afgedaan. „Verzeihung. ik vergeet u de boeien af te nemen." zegt May. De wijze, waarop hij zich voor zijn on achtzaamheid verontschuldigt, de manier, waarop hij zijn spijt be tuigt door me op heel natuurlijke wijze een stoel en sigaret aan te bieden, stellen me zeer op mijn gemak. „Ik kan hier uw masker nog niet afnemen. Er lopen te veel mensen rond. Maar het ergste heeft u nu achter de rug en ik zal u di rect naar uw cel brengen." De verschrikkelijke spanning, een gevolg van mijn vrees voor het con centratiekamp Vught. begint wat af te nemen. Mijn hart klopt rustiger en het verstikkende gevoel ver dwijnt. Het schijnt er hier nog^J be schaafd toe te gaan. Heel anders dan in Scheveningen. (Wordt vervolgd) bische staten van het Nabije Oosten op deze wijze op een fiasco is uitgelopen, ligt het voor de hand om de vraag te stellen: wat gaat er nu gebeuren? Iedere poging om een antwoord op deze vraag te geven zal uiteraard een sterk specu latief clement bevatten; desondanks echter meen ik het te mogen wagen. De minste moeilijkheden levert Transjordanië op, want koning Ab doellah heeft door het hele conflict over Palestina heen consequent vastgehouden aan zijn militaire alli antie met Engeland en zijn politiek is mede daardoor richtlijniger ge weest althans in zijn doelstellin gen dan die van zijn bondgeno1 ten. Voor hem is er dan ook geen enkele reden om het roer te wen den. Voor en na houdt hij vast aan zijn ideaal van een Groot-Syrië, maar hij is veel te slim om het tem- rmmnraummrawinnimmi dooi* lunwonufluiuuMiiHOini prof. dr. C. D. J. Brandt tnmommmnn mmmimniwi mo<j po te wilton forceren. Zo heeft hij in een toespraak, die hij op 4 Ja nuari tot Iraakse officieren in Sama ria gehouden heeft, oa gezegd: „Het kan best zijn. dat ik de ver werkelijking van de Arabische een heid niet zal beleven, zoals mijn va der het niet heeft mogen beleven, dot de Arabische staten stuk voor stuk hun vrijheid hebben verwor ven. Maar ik vraag U om de gelede ren te sluiten, Allah zal ons helpen en onze doeleinden verwezenlijken". Dit klinkt haast geresigneerd, maar ik ben ervan overtuigd, dat Abdoellah iedere gelegenheid, die hij krijgt om Allah een handje te helpen, gretig zal aangrijpen. Ook voor Irak blijft het bondge nootschap met Engeland de basis van zijn politiek, of beter gezegd, het is het sinds een paar weken weer geworden, nu Noeri Said pasja er weer aan de macht is. Noeri Said is nl de man, die met Engeland het verdrag van Portsmouth heeft ge sloten, maar kort daarna door een paleisrevolutie, gesteund door het nationalisme van de straat, zijn ambt en het land heeft moeten ver laten. Thans is hij wederom eerste minister en het zou mij ten zeerste verwonderen, wanneer hij het ver drag met Engeland desnoods na enige wijzigingen van minder be lang nu niet zou weten te doen ratificeren. Do nauwe verwantschap tussen de jonge koning Feisal II van Irak en Abdoellah van Transjorda nië maakt de kans, dat beider lan den één lijn zullen blijven trekken en dat die lijn door loopt tot Lon den, alleen maar des te groter. MET de Libanon ligt de zaak heel anders. Niet dat dit kleine staatje het verdwijnen van de Ara bische Liga zo heel org betreurt; met zijn in meerderheid christelijke bevolking heeft het er zich nooit helemaal op zijn plaats gevoeld. Een andere kwestie is natuurlijk, dat het nu gevaar loopt alleen te komen te staan, een positie, welke de regering te Beiroet zeker ook niet aantrekt. Vandaar dan ook, dat zij de laatste tijd Londen heeft laten polsen over de mogelijkheid van een alliantie met Engeland. Hierop is het Foreign Office echter niet willen ingaan, het weet maar al te goed. hoeveel oud zeer er zit tussen Frankrijk en En geland juist over Syrië en de Liba non en Bevin wil op het ogenblik zeker niets doen. wat het Franse ge voel van eigenwaarde, dat toch al zo kriebelig is, zou kunnen prikke len. Na deze afwijzing door Londen zou het mij helemaal niet vreemd lijken, wanneer de Libanon aanslui ting zocht bij. Israël. De vlot heid, waarmee deze beide staten een wapenstilstand hebben gesloten. !s mogelijk reeds een aanwijzing in deze richting. Syrië komt, zij het om andere re denen, eveneens in een heel précaire positie, zodra de Arabische Liga wegvalt Want het had in deze Liga toch altijd een garantie tegen het streven van Abdoellah van Trans jordanië naar een Groot-Syrië onder zijn leiding. En niet alleen komt die garantie nu te vervallen, maar bo vendien is Egypte, de staat, waar Syrië tot dusver auijd op rekenen kon tegen Abdoellah. zeer verzwakt uit het Palestijnse avontuur te voor schijn gekomen. Syrië komt dus ook alleen te staan; bet heeft bovendien te kampen met zeer vele interne moeilijkheden. Nu staat «r voor dit staatje eventueel wel een „bescher mer" klaar, nl. de Sowjetunie cn het is geenszins ondenkbaar, dat Syrië, dat zich ook al eerder rjiet ongevoe lig heeft getoond voor toenadering van die kant, in de naaste toekomst neigingen zou vertonen om de door Moskou toegestoken hand te grij pen In dat geval zou er het Krem lin zeer veel aan gelegen zijn, wan neer Syrië zich eerst met Israël zou verzoend hebben, want de Sowjet unie zou niets liever willen dan haar Invloed te vestigen aan deze kuststrook van de Middellandse Zee (ter voorkoming van misverstand zeg ik hier nog eens nadrukkelijk, dat dit niet inhoudt, dat de tegen woordige regering van Israël com munistisch of zelfs maar commu- niserond zou «zijn!) om van daaruit de Engelse positie in het achterland (Irak en Transjordanië) te onder graven En tenslotte nog Egypte. Welke kant dit land zaf uitgaan, is mis- avontuur de grootste teleurstelling geworden. Er zijn er dan ook onder de Egyptische politici verschillen den, die uit het fiasco van de tot dusver gevolgde „Arabiserende" po litiek de conclusie willen trekken, dat Egypte zich moet gaan losma ken van het Nabije Oosten en een zuiver „Afrikaanse" politiek moet gaan voeren. Dat het zich dus moet gaan concentreren op het verwer ven van de Soedan en op een bond genootschap met Abessynië, dat het contact moet zien op te nemen met de Unie van Zuid-Afrika en met al die Europese mogendheden, die be zittingen in Afrika hebben. Daarnaast zal het dit kan bijna niet anders een nieuw verdrag met Engeland moeten sluiten. Van Engelse zijde is men hjprtoe zeker bereid, maar het initiatief hier toe zal van Caïro moeten uitgaan. Dit zal pas komen, wanneer Egypte een regering heeft, sterk genoeg om de oppositie van de Mohammedaan se broederschap en de daatvan uit gaande gewelddaden en moordaan- 4lagen de baas te kunnen blijven. En o'n regering is alleen te vormen met medewerking van de Wafdpar- tij, waarvan de icider Nahas pasja mans en slim genoeg is om vervol gens te bewerkstelligen, dat de in dit jaar te houden verkiezingen zijn partij dc meerderheid in het parle ment en dus in de regering zullen bezorgen. Verder is ook de Sowjetunie sterk in Egypte geïnteresseerd. De Russi sche ambassade in Cairo heeft een driehonderd man personeel, de Sow- jet-ambassadcur is Mohammedaan, wat o.a het grote voordeël heeft, dat hij koning Faroek en/of de mi nisters zelfs in de moskee kan ver gezellen, enz. enz. Kortom Moskou maakt veel werk van Egypte, zowel van do officiële regering als van de boven- en ondergrondse 'Oppositie. Het ziet in Egypte nu eenmaal een uiterst geschikte hefboom om de hele Angelsaksische positie xn het Nabije Oosten mee uit de voegen to lichten. Do Arabische Liga is practisch ter ziele. Nu ontstaat cr door het weg vallen daarvan weliswaar geen va cuum, wat in de politiek altijd bui tengewoon gevaarlijk is, maar wel heel wat onzekerheid, wat op zich zelf ook niet zonder gevaar is. Het is natuurlijk mogelijk, dat na en door de oplossing van het Palestijn se vraagstuk spoedig ccn zekere sta bilisatie intreedt; de elementen hiervoor zijn tenslotte aanwezig. .Verwachten doe ik dit echter niet bepaald. Kerknieuws Ned. Hcrv. Kerk Beroepen tc Zeist (vac. R. Bartlcma) L Blok tc Kampen te Brcskens M. C. Groenewoud tc Hccmse (Ov.) to Ncderhorst den Berg S. J. Wouda to Rijperkerk. Bedankt- voor Zctten-Andelst W. Vrocgindewey te Hulzen (N. H.) voor Oostcrnljkerk J. C. Neeleman te Baam- brugge. Gercf. Kerken art. 31 K.O. Aangenomen naar Rotterdam-Charlol» J F. Sollle te Zoutespui. Chr. Gcref. Kerken Beroepen tc Utrecht W. Kremcr te Apeldoorn. Gcref. Kerken Beroepen te Gaplngo E. Mlnnema, cand. tc Rotterdam. Hedenavond HILVERSUM I: 10— Nieuws; 19.15 Ncdcrl organisten; 19.30 Actueel ge- 'uld; 19.45 Reg. ultz.; 20.— Nieuws;- 20.05 Sterrit Monte Carlo, 20.15 In Hol land staat een huls; 21.30 Famtllccom- Setltle; 22.— Boyd Neel strljkork.; 22.05 e vaart der volken; 22.25 Valerius Nedcrl. Gcdcnckclanck; 22.45 Avond- overdenking; 23.— Nieuws; 23,1624. Residcntie-ork. HILVERSUM II; 19.— Radiostrip; 19.10 Avondschool; 19.45 Le plano ro- mantlque; 20— Nieuws: 20.05 ln het radio-zoeklicht. 20.15 Omrocpork.; 21.— Hoorspel; 22.10 The Romancers; 22.45 Het gevangeniswezen; 23.— Nieuws; 23 15—24.— Gr.pl Morgen HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gr, platen; 7.45 Een woord voor dc dag- 8.00 Nws 8.15 Tc dcum laudamus: 8 45 Pianospel; 9.15 Bezoek bij zieken. 9 30 Residentie orkest. 10.30 Morgendienst; 11.00 Orgel spel 1115 Zangrecital 11.45 Minneapo lis symph, orkest; 12.00 Gram. muziek; 12.30 Land- cn tuinbouw; 12.33 Metro- Sole orkest; 13.00 Nieuws; 13.15 Vrij en lij; 13 45 Busch strijkkwartet; 14.20 Omroep a capellakoor- 14.40 Onder dak en dan; 15 00 Vioolrecttal 15.30 B B.C. Theater orkest. 15 40 Van oude cn nieu we schrijvers; 16.00 Kamerorkest- 16.40 Voordracht; 17.00 Pianospel; 17.10 Ar beid voor vrije tijd; 17.30 Orgelspel; 17-45 Busch strijkorkest; 18.15 Het appèl van de bond tegen het vloeken; 18.30 Reg, uitzending HILVERSUM II 7.00 Nieuws7 15 Al- bert Sandler- 8.00 Nieuws; 8.18 Operet te-selecties; 8.50 Voor de hulsvrouw; 9.00 Gr. platen- 9.30 Waterstanden: 9 35 Gram. muziek- 10.00 Morgenwijding; 10 20 The Masqueraders: 10.30 Voor dc vrouw: 10 45 Bariton en piano. 11.05 Voordracht- 1125 Accordcoln; 12.00 Or gelconcert 12.30 Land- cn tuinbouw; 12.33 Sport; 12 45 Melodieën van Ste phen Forstcr- 13,00 Nieuws; 13.15 Mede delingen; 13.20 Avroleans- 14 00 Kook kunst: 14.20 Sollstenconcert- 15.00 Boe kenschouw- 15.20 Gram. muziek; 16 00 Orgelspel- 16.30 Tussen twaalf cn zes- •tlen; 17.00 Filmland presenteert; 17 20 Wij cn de muziek- 1800 Nieuws 13.15 Felicitaties; 18.40 Rosa Spier. hard.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 3