DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nieuwe amendementen op resolutie der vier mogendheden Doodstraf geëist tegen Zondervan, ex-W.A.-commandant Duizenden verdrongen zich om de kerk Waarschijnlijk vanavond stemming in de Veiligheidsraad Markos bereid tot onderhandelen? Wisjinski in Praag Federalisten willen gehoord worden Nieuwe biljetten van f 25 „Politieke en militaire collaboratie waren van fatale betekenis" Conflict tussen twee hoge Russische officieren te Berlijn In kort Ibestek l Vrijdag 28 Januari 1949 'a "l* xr oia Achtste jaargang, No. 1236 Opgericht door de Stichting „Het Parool Giro 510330. Redactie ?n Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort ank. Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnement*- tt; *7 t-, «t. d Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. prl|s 32 cent p. w. of 4..5 p kw Losse nummer* 10 cent Uitgave: N.V. De IWllwe Pers HoofdreoaCeurr T). DE B O O R D E R. „°en, gIS €ravond de zitting van de Veiligheidsraad over Indonesië ein 'fide. was er nog steeds niet gestemd over de resolutie die door meri a. China, Cuba en Noorwegen is ingediend. Dat kwam doordat eze vier mogendheden zelf enige amendementen hebben ontworpen op un resolutie, met het gevolg, dat zowel de Nederlandse afgevaardigde, dr. Van Roy en als de Indonesische vertegenwoordiger, de heer P a- l a r, om tijd verzochten teneinde de nieuwe aspecten te kunnen bcstu- eren. Dr. Van Royen heeft tijdens de zitting getracht. Den Haag op te Dellen, maar kon geen verbinding krijgen. De ontwerp-resoiutie van Amerika «werd in zoverre gewijzigd; re publikeinse functionarissen zullen het bestuur mogen uitoefenen in de stad Djogja en haar onmiddellijke omgeving (in het oorspronkelijke voorstel werd alleen de stad zelf vermeld). Verder zal de UNO- Commissie de bevoegdheid hebben, vertegenwoordigers van niet-repu- blikeinse gebieden uit te nodigen tot de onderhandelingen (oorspron kelijk werd alleen van de „even tuele toestemming" voor de federa listen gesproken) In een derde amendement wordt voorzien in de mogelijkheid dat de commissie aan bevelingen doet over economische maatregelen. Palar was de eerste spreker. Hij achtte de resolutie van de vier mo gendheden, zoals die thans ter ta fel lag, teleurstellend en drong er dan ook bij de Raad op aan, een zo ruim mogelijk gebruik te rnaken van de gedachten die in de te New Delhi door de Aziatische conferen tie aangenomen resolutie zijn ver vat. Hij noemde als voornaamste punten: (Ij terugtrekking der Ne derlandse troepen uiterlijk 15 Maart, (2) onmiddellijke teruggave van de residentie Djogjakarta aan het republikeinse bestuur en gelei delijke ontruiming van het overige x-epublikeinse gebied, (3) een vol doende economische basis voor de republiek, (4) verkiezingen uiter lijk 1 October 1949 en overdracht van de souvereiniteit over geheel Indonesië uiterlijk 1 Januari 1950. Na Palar sprak John Hood, de Australische afgevaardigde. Ook hij achtte de New Delhi'se resolutie verkieselijker dan die, welke in de Veiligheidsraad gereed ligt. Dezo zienswijze werd eveneens gedeeld door Oe So Nyoen (Birma), die na de Australiër aan het woord kwam. Generaal McNaughton (Canada) echter, zei dat zijn dele gatie de gezamenlijke resolutie en de daarop ingediende amendemen ten zou steunen. Hij diende zelf nog een amendement in, n.l. voor een machtiging aan de commissie tot het doen van aanbevelingen, nodig voor het houden van vrije en democratische verkiezingen. Vanavond om 9 uur Nederlandse tijd, komt de Raad weer bijeen. Men hoopt dan tot stemming te kunnen komen op de viermogend- hedenresolutie. Drie jaar eis tegen kunsthandelaar Drie jaar gevangenisstraf eiste mr Van de Veen de advocaat-fis caal van het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam tegen de kunsthande laar J. D. Jr, die 80.000 zou heb ben verdiend met het verhandelen van schilderijen aan de Duitsers. D. is sinds het vorige jaar voort vluchtig. nadat een poging van een PRAC-rechercheur, om hem op de Nieuwendijk in Amsterdam te arres teren. mislukte. Kort voor dien had de PRAC-rechercheur Polder- vaa rt D. getracht te chanteren voor 12,000; hij zou dan bezwarende stukken uit het dossier laten ver dwijnen. Van dr. A. B. d e V r i e s, de ont slagen directeur van de Stichting Nederlands Kunstbezit, was er ter zitting een schriftelijke verklaring, dat D. fotografische negatieven van de schilderijen aan de Duitsers had verkocht. Deze negatieven ble ken bij de Stichting te zijn, maar dr. de Vries kon zich niet herinneren ze daar ooit te hebben gezien. Mr. Van de Veen erkende in zijn requisitoir, dat kunsthandelaars, die niet aan de Duitsers verkochten, over een heldhaftigheid zouden heb ben beschikt, die men onverstandig zou moeten noemen. Hij gelastte de onmiddellijke gevangenneming Oorlogsbegroting in de Kamer Donderdagavond kwam in de Tweede Kamer de begroting van Oorlog en Ma rine aan de orde Dat daarover de standpunten der communisten en die van sprekers uit andere fracties sterk uiteen zouden lopen was te verwachten De heer Haken (Comm.) vond. dat de begrotingen een agressief karakter droegen ..De Sow,Iet-Unie drijft niet naar oorlog verzekerde hU „Wie dat wel doen. dat zijn de speculanten, de rubber- en petroleum-kapitnlisten" liet hij er op volgen. En omdat z.l Neder land zich niet bedreigd behoeft te voe len. was hij tegen de begrotingen. Uit. de redevoeringen van de heren Ti la n us (C H Welter (Katlv Nat) en Korthals (Vrijheid) vielen andere meningen te beluisteren. ..Som», mlge volkeren zijn In een nacht van vervolging en terreur neergehaald. Wie weet. wat er achter het ijzeren gordijn gebeurt?" vroeg de heer Tllanus. De heer W e 11 e r vond. dat de mi nister ten onrechte de gegevens over de samenstelling van ons leger geheim houdt, terwijl de heer Korthals aan drong od een goede en soepele regeling voor de gedcmobiliscerdcn Verder pleitte hij voor een krachtige vloot Er waren nog meer spekers. die allen Ingingen op diverse onderdelen der bo- grotingen. Na hen kon minister Schokking aan het woord komen Omdat het al over twaalf was sprak hii niet lang. maar brak zijn rede af om haar hedenmiddag te vervolgen. De „vrije Griekse regering" (van generaal Markos) heeft eèn pro clamatie tot het Griekse volk ge richt, waarin zij een uiteenzetting heeft gegeven van de voorwaar den, waarop zij bereid zou zijn met de Griekse regering samen te wer ken. De voorwaarden omvatten het terugtrekken van alle buitenlandse troepen en nvlitaire missies uit Griekenland, vrijheid voor de ar beiders om zich in vakverenigingen aaneen te sluiten, het verlenen van gelijke rechten aan de minder heden en het stichten van een voorlopige regering, die vrije ver kiezingen zou organiseren. Dq „vrije Griekse regering" zei dat, indien deze voorwaarden zou den worden aanvaard, zij zich aan het oordeel van het volk zou on derwerpen. Ministers der Westerse Unie te Londen bijeen De ministers Bevin (Groot- Brittannië). Schuman (Frankrijk), Spaak (Boig'ë), Bech (Luxem burg) en Stikker (Nederland) zijn gisteren te Londen bijeengekomen. Deze vergadering van de „Consul tatieve Raad van West-Europa" dvurt twee da^en en is niet toe gankelijk voor de pers. Vanavond zal een communiqué worden uit gegeven. Een correspondent van de BBC meldt, dat de voornaamste onderwerpen van bespreking zul len zijn: de Europese eenheid, het Noordatlantisch verdedigingsver- drag en de gezamenlijke erkenning door de Westerse Unie van de staat Israel. Onenigheid tussen leiders van Oost-Europa? De Sowjetrussische onderminister van buitenlandse zaken, Andrei Wisjinski, houdt geheime be sprekingen met Oosteuropese com munistische leiders buiten Karlovy Vary, het Spa van Bohemen. In welingelichte kringen is men van -mening, dat er onenigheid tus sen de communistische leiders in Oost-Europa bestaat over politieke en economische vraagstukken en dat Wisjinski is verzocht zijn befaam de arbitrage-bekwaamheden aan te wenden, om tot een oplossing te komen. Een vertegenwoordiger van de In- donesische federalisten heeft giste ren de eis gesteld, dat ook de fede ralisten zouden kunnen deelnemen aan het debat in de Veiligheidsraad over Indonesië. Deze vertegenwoordiger, Saida Almawassawa, zei een telegram van sultan Hamid II. de voorzitter van de conferentie Indonesisch staatshoofden, te hebben ontvan gen, waarin de Verenigde Naties I wordt verzocht de federalisten tij dens het huidige debat te raadple gen. De grenswijzigingen Tyrone Power en Linda Christian gisteren te Rome in het huwelijk getreden Diplomatiek overleg voor een regeling? Volgens Reuter zou de Amerikaanse regering er de voorkeur aan geven de technische overeenkomsten over de voorgestelde kleine wijzigingen in de Duitse Westgrens langs diplomatieke weg te regelen en niet door middel van een zesmogcndhedenconferentie te Pa rt's. Er is tussen Engefand Frankrijk, de Verenigde Staten en de Benelux'.anden reeds overeenstemming bereikt over deze grenswijzigingen. Deze zes landen waren voornemens geweest Maandag J 1. een vergadering 'e Parijs te hou den, teneinde tot de instelling van een forn-.ele grcnscommtsslo te komvn die zoj worden belast met het opstellen van nieuwe kaarten van de betrakken gebieden. Argentinië levert te weinig vlees Nu het vleesrantsoen tijdelijk moet worden verlaagd, vragen vele huisvrouwen zich af. „Waarom was dat nu weer noodzakelijk?" Uit ge gevens, die het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening ons zond. blijkt, dat de import van bevroren vlees uit Ar gentinië ernstig stagneert. In vier maanden tijd is er een achterstand in de levering ontstaan van onge veer 4000 ton, oftewel vier millioen kilo. Vooral in October van het vorige jaar schoot Argentinië sterk te kort in zijn leverantie. Volgens het im portplan moest ons land ontvangen 4500 ton vlees; wij ontvingen slechts 1420 ton. Weerbericht 29 Maan op RUSTIG WEER Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. Nevelig of licht bewolkt droog weer. Zwakke tot matige Zuidelijke wind. In de nacht en vroege ochtend op vele plaatsen lichte vorst, overdag ongeveer de zelfde temperatuur als van onder 17.22 j Een menigte van vijfduizend mensen, incest vrouwen, verdrong zich gisteren rondom de kerk van Santa Francesca Romana te Rome, om een glimp op té vangen van liet filmslerrenpaar Tyrone Power en Linda Christian, de ac trice die in Nederland, en speciaal in Amersfoort, waar zü schoolging, bekender is onder dc naam Bran ca Welter. De Via Impero, die naar de kerk leidt, was door driehonderd gewa pende politieagenten afgezet en twee vrachtauto's met carabinieri stonden in de buurt van de kerk die op de ruïnes van een oude tem pel van Venus gebouwd is om de menigte in bedwang te houden. Linda kwam 22 minuten te laat bij de kerk aan. Zij glimlachte en keek rustig. Tyrone was erg ner veus maar hij had ook drie kwartier in de sacristie zitten wachten.. Het huwelijk werd vol trokken door mgr. William Hem- mick, een Amerikaanse geestelijke. Degenen die een plaats in de kerk hadden weten te bemachtigen, ke ken ademloos toe, toen het bruids paar Tyrone Power in rok en Linda Christian in een wit-satijnen gewaad met een sleep van acht meter voor het altaar knielde. Na de plechtigheid moest het paar zich een weg banen door de jui chende en wuivende menigte. Strikt genomen pleegde Tyrone Power bigamie. Precies een jaar geleden, op 27 Januari 1948, vroeg hij echtscheiding aan van zijn eer ste vrouw, de Franse filmster A n- n a b e 11 a. Het decreet zou dus gisteren van kracht worden. De rechter te Los Angeles sprak inder daad gisteren dé scheiding tussen Tyrone Power en Annabella uit, nadat hij van Power een telegra fische verzekering had ontvangen, dat hij zich in het afgelopen jaar niet met Annabella had verzoend. Toen de rechter in Californië de scheiding uitsprak, was echter het huwelijk te Rome al acht uur gele den voltrokken. Een gevolg van het tijdsverschil tussen de beide plaatsen heeft dus gezorgd, dat Tyrone Power acht uur lang twee vrouwen had. Er is kans, dat de autoriteiten in Californië de wettigheid van Tyro ne Power's nieuwe huwelijk be twisten. In dat geval zal het paar ook nog eens in Californië trou- Eerste Kamer accoord met afwikkeling geldsanering De Eerste Kamer heeft gister middag het wetsontwerp tot afwik keling van de geldzuivering zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, met de aantekening dat de commu nisten geacht willen worden te heb ben tegengestemd. Tyrone Power, de grote filmster uit Hollywood, en het kleine ster retje van Nederlandse afkomst Linda Christianzijn Donderdag morgen in de R.K. kerk van de Heilige Francisca te Rome ge trouwd. wen. heeft Power gezegd, om de autoriteiten tevreden te stellen. Maar het is het huwelijk van gis teren. dat telt, want beiden zijn katholiek en Power's huwelijk met Annabella was niet door de kerk gesloten. Ir. Paulen voorgedragen voor Ruhr-orgaan (Van onze Haagse redacteur) De grote drie hebben de wens uitgesproken dat tot permanent se cretaris van het contróle-orgaan van de Ruhr-industrie een persoon uit de Benelux-landen zal worden benoemd. In verband daarmede is door de regeringen van België, Nederland en Luxemburg, een voordracht voor deze functie opgesteld. Als nummer één op de lijst staat de Belgische kolonel Janssen s. De Nederlandse ir. A. P a u 1 e n, de bekende oud-athleet en hoofd ingenieur van de staatsmijnen, staat nummer twee. Het is waar schijnlijk dat kolonel Janssens be noemd zal worden. Mr. v. d. Grinten wordt beëdigd (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal de eerste Nederlandse staatssecretaris, mr. W. C. L. van der Grinten, wiens benoeming op 31 December bekend werd gemaakt, morgen door de Koningin worden be ëdigd. De Ncderlandsche Bank zal bin nenkort. naast de thans circuleren de bankbiljetten van f 25.bil jetten van dezelfde waarde van een nieuw model in het verkeer brengen. Het nieuwe biljet draagt de hand tekeningen van dr. M. W. Holtrop als president en prof. mr. A. M. de Jong als secretaris en de datum 19 Maart 1947. Het is slechts aan dc achterzijde genummerd. De voornaamste kenmerken van het nieuwe biljet zijn: papier; licht blauw gekleurd; watermerk: Mercuriuskop en het getal 25 van boven tot beneden repeterend. formaat; 8,7 x 15,5 cm. Voorzijde: hoofdkleur rechterpar- tii (vrouwenportret in cirkel) rood, tekst eveneens gedeeltelijk rood en voor de rest bruin. Midden boven een gedeelte van een cirkel, die bij doorzicht nauwkeurig overeen komt met dezelfde voorstelling op de achterzijde van het biljet. Achterzijde: bontgekleurd, lijnen in cirkels vormen linksboven een waterlelie en in het midden een vis. Het getal 25 komt tweemaal voor: eenmaal linksonder in bruin en eenmaal rechtsboven in brons- kleur. De namen van ontwerper en drukker zijn aan de onderzijde vermeld. Crisis in Koos Vorrinks toestand voorbij Een der geneesheren van het ziekenhuis te Nyköbing, waar de heer V o r r i n k wordt verpleegd, verklaarde vandaag van mening te zijn, dat de crisis als voorbij mag worden beschouwd. De toestand van de heer Vorrink is. de omstan digheden in aanmerking nemende, redelijk goed. Er hebben zich geen complicaties voorgedaan. Verwacht mag worden, dat de heer Vorrink nog een twee maanden in het Deense ziekenhuis zal moeten wor den verpleegd. Flikkerlicht bij overweg bij Zevenhuizen De KNAC bericht, dat de flik kerlichten bij de onbewaakte over weg van de spoorlijn GoudaDen Haag in de weg Zevenhuizen— ""lOerkapelle op 3 Februari in dienst zullen worden gesteld. (Van onze speciale verslaggever) „ZONDERVAN, commandant van de W.A., was een der tien groten van de N.S.B. en wat hü gedaan heeft is van fatale betekenis geweest. Zijn ideologische en militaire collaboratie heeft duizenden misleid en zijn voorbeeld hebben honderden jongemannen gevolgd: zü vertrokken naar het Oostelijk front. Zondervan was de motor van de wervingsma chine, die vijf jaar lang soldaten leverde voor Duitse divisies en deze daad draagt zo'n kapitaal karakter, dat ik slechts één straf kan eisen: de zwaarste, de doodstraf." besloot mr. L. W. M. M. Drabbe. advocaat fiscaal bij het Utrechts Byzonder Gerechtshof, aan het einde van zijn requisitoir tegen de man. die tijdens de bezetting zo'n hoge functie be kleedde in het verderfelijke nationaal-socialistische systeem. „Zondervan heeft zich niet alleen schuldig gemaakt aan ideologische collaboratie door na te zeggen wat Mussert zei. maar mogelijk nog meer aan militaire hulpverlening. Want in de eerste plaats vertrok hij zelf naar het front en dat deed hij in zijn functie als W.A.-comman dant, als een logische consequentie! Immers, werd hij na zijn terugkeer niet als een propaganda-stunt ge bruikt, opdat honderden zijn voor beeld zouden volgen? En daarnaast staat dan zijn propaganda voor een bepaald doel de versterking van het Duitse Leger, zij het zoals hij zelf zegt voor een bepaald onder deel. Maar Zondervan moest toch begrepen hebben, dat zijn oproep om de Duitsers te steunen in hun strijd, automatisch een propagan da betekende voor alle onderde len. die stuk voor stuk middelen zijn om het gestelde doel te berei ken." aldus mr. Drabbe in het re quisitoir. „De vraag, rijst of hij in aanzien lijke mate heeft bijgedragen bft Duitse oorlogspotentieel te vergro ten. Men zou kunnen zeggen: nee. want Nederland is maar klein en de W.A. was naar verhouding slechts een kleine organisatie. Doch relatiéf beschouwd betekende die bijdrage wèl veel. Zelfs Mussert sprak: „Zeer velen zyn op kame raad Zondervan's instigatie naar het front vertrokkenOp dit punt moet ik nog iets zeggen over de persoon van verdachte, die. hoe wel hij wist dat het daar zacht ge zegd een rommeltje was. overal verhalen rondstrooide over „die schone strijd tegen een bende hor den." Hij misleidde zijn mensen; dit noem ik schijnheilig!' Ten slotte schetste mr. Drabbe de verdachte als een ijdel, uniform- ziek man, die slechts over beperkte verstandelijke capaciteiten be schikt, doch er altijd op uit is naar buiten uit meer te schijnen dan hij in werkelijkheid is. Hij bleek niet in staat een corps als de W.A. te leiden eh dat hij het zover bracht heeft hij alleen maar te-danken aan Mussert. die hem waardeerde om zijn onvoorwaardelijke trouw aan leider en beweging. Een trouw door dik en dun! En dat kon Mus sert niet van vele „getrouwen" zeg gen Het hof zal op 10 Februari von nis wijzen. DE MILITAIREN IN INDONESIË ontvingen ruim een jaar geleden 1500 camera's en een groot aantal filmrolletjes door bemiddeling van de Ni- win. Een naar aanleiding hiervan georganiseerde fotowedstrijd leverde een groot aantal foto's op van alle onderdelen in Indonesië. Deze wer den geselecteerd en tenslotte werden zeven albums samengesteld, die oor spronkelijk door Generaal Spoor t.g.v. de troonswisseling zouden worden aangeboden. Na herhaald uitstel zijn deze albums, voor ieder lid van het Koninklijk Gezin één. aangeboden door Kol. W. J. van GuIÜc wan de Generale Staf KNIL. Tijdens dc overhandiging in de bibliotheek can hef Paleis Soestdijk, v.l.n.rKolonel van Gulik. Prinses Beatrix. Prinses Wilhelmina, Prins Bernhard, Koningin Juliana. Op de voorgrond de in prachtige leren banden gebonden albums. De heer Koos Vorrink. die na het vliegtuigongeluk, dat hij meemaakte, in het ziekenhuis te Nykoebing werd opgenomen, is thans zover her steld. dat de dokters toestemming gaven hem te fotograferen. Zyn doch ter Irene, die de dag na de ramp naar Denemarken vloog, zit aan het tmp naar I ziekbed. herstel van de vredesindustrie in de Sowjet-zone. Deze worsteling is uitgevoerd en wordt uitgevoerd door de mobilisatie van de hulp bronnen van Duitsland zelf. zonder buitenlandse hulp, credleten of le ningen" „De woorden van Toelpanow", al dus zei een Britse woordvoerder, „betekenen een volkomen ontken ning van de juistheid der Sowjet russische propaganda, dat de Oos telijke zone van Duitsland belang rijke economische hulp van de Sowjet-Unie. Polen en Tsjechoslo- wakije ontvangt". Sow jet-kolonel praatte zijn mond voorbij Reuter meldt uit Berlijn, dat ko lonel Sergei Toelpanow, hoofd van de politieke afdeling van het Sowjet-militaire bestuur in Ber lijn. verzocht heeft om overplaat sing na een conflict met Semeo- n o w. politiek adviseur van maar schalk Sokolofsky. de Sowjet-gou- verneur in Duitsland. Er zou on enigheid bestaan tussen Toelpanow, die beschouwd werd als een voor stander van de expansionistische po litiek van de Kominform. en Se- meonow, die een vredelievende consolidatie van het reeds verwor vene voorstaat, binds laatstgenoem de werd verheven tot de rang van buitengewoon ambassadeur op 6 Ja nuari. De onenigheid zou een hoog tepunt bereikt hebben toen Toelpa now twee dagen geleden een con gres van de SED toesprak zonder zijn rede eerst aan Moskou te heb ben voorgelegd Zijn rede was in algemene termen gehouden doch Se- meonow diende rechtstreeks een klacht in bij het Kremlin. De toespraak, welke kolonel Toel panow Dinsdag tijdens de partij-con ferentie van de SED heeft gehou den, bevatte een zinsnede, welke de Sowjet-russische autoriteiten in grote verlegenheid kon brengen. Toelpanow zei: „De afgelopen 134 jaar vormden een periode, waarin moest worden geworsteld voor een Bijna 4000 stakenden in Amsterdam Gistermorgen is een achtste sta king in Amsterdam uitgebroken, namelijk wederom bij de British American Tobacco Company, die, naar men ons van de zyde van de plaatselijke afdeling van de alge mene bond van werkers in de ta baksindustrie mededeelde, 600 ar beiders en arbeidsters omvat. De aanleiding tot deze staking is het afwijzen door het college van rjjksbemiddelaars van een els van het personeel van winstdeling tot 4 procent van het jaarloon. By het schoonmaakbedrijf Cem- sto wordt sedert Maandag j.l. ge staakt. Hier hebben 250 werksters de bezem laten staan. Bij een dergelijk bedrijf, Heine- ken, zyn thans 36 werksters in sta king. Het aantal stakende gemeen te werksters bedraagt vandaag 550. Het totaal aantal in de hoofdstad onder leiding van de bij de EVC aan gesloten bedryfsbonden, stakenden bedraagt ruim 3800 mannen, vrou wen en meisjes. Voor tienduizenden schade door brand te Wildervank In de aangebouwde zaal van het stationskoffiehuts te Wildervank is gistermiddag brand uitgebroken, die dit gedeelte van het éebouw volkomen in de as gelegd heeft. De schade, die gedeeltelijk door verze kering: wordt gedekt, loopt in de tienduizenden guldens. Het woonge deelte en het restaurant liepen wa terschade op, maar konden behou den blijven Een in de afgebrande zaal opgeslagen partij gedroogde groente ter waarde van 20 000 gul den, die niet was verzekerd, ging geheel verloren. Men acht de moge lijkheid van broei niet uitgesloten. Drieling geboren Donderdagmorgen werden de heer en mevrouw Spruitvan de Veer in Gouda verblijd met de geboorte van een drie ling, alle drie meisjes. Elk kindje woog ongeveer vier pond „Waterman" wordt van nacht te Rotterdam verwacht Het troepentransportschip „Wa terman" wordt in de nacht van Vrijdag op Zaterdag met plm. 300 uit de tropen terugkerende militai ren aan boord in de Rotterdamse haven verwacht. De ontscheping begint Zaterdagmorgen te 9.00 uur. Inbrekers zaagden Woensdagmiddag een gat ln het Dlafond van een juwc- lierswinkel in dc buurt van dé Made leine te Parijs en klommen langs een touwladder naar beneden. ZIJ ontsnap ten met: een bult ter waarde van 30 millioen francs aan juwelen De win kelier die ln het lunehuurtje rustig was gaan eten. dacht dat hij met alarm installaties op de deuren voldoende be veiligd Was. Omdat het gebouw Voor andere, doeleinden dringend nodig was, heeft de gemeenteraad van Ballcrup, een voorstad van Kopenhagen, ontrui ming gelast ven het politiebureau. De politie moet maar zien dat zij ergens anders onderdak komt Vier voorma lige loopjongens van dc UNO-organisa- tic len tijde van de vergadering in het Palals dc Chaillot te Parijs zijn veroor deeld tot 1200 fres boete wegens het stelen van een ..snelschrijfmachlnc" en twee flesiés nagellak. De politic zoekt nog steeds nqar dc dieven van 200 kop telefoons. 15 'stoelen, drie schriifmaehl- ncs. meer dan 100 lampen, kilometers toiletpapier de handschoenen van de voorzitter Herbert Evatt en de van de Amerikaanse delegatie gestolen docu menten over de Sovjet-Unie. Meer dan dc helft van de wereldbevolkng zal vanavond met een hongerige maag gaan slapen en morgenochtend bli het ont bijt zullen er weer 50 OC0 mensen meer op de wereld zijn. aldus de directeur van de Wcreldvoedsel- en landbouw organisatie on "en persconferentie De Fon van Blkom, een CO-jarig Afri kaans stamhoofd, werd In een debat van dc UNO hetrokken. omdat een Lon- dense katholiek" oreanl*atie hem ervan beschuldigde ^nn vrouwen te hebben. De Fon heeft thans verzekerd, dat het er maar 110 z.lin cn wat hem betreft kunnen ze gerust naar hiln moeders te ruggaan. De meeste zijn oude vrouwen, die hij van de vorige Fon geërfd heeft.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1