DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Veiligheidsraad aanvaardt Amerikaanse resolutie Vorming van Europese Raad aangekondigd Wat gezegd werd en geschreven Dr. Van Roy en: Uitvoering voorzover de verantwoordelijkheid gedoogt Gesneuveld in Indonesië Wil koning Leopold echtscheiding? Boterverbruik is sterk gedaald Stroombeperking opgeheven Gulden toeslag ook voor militairen Westelijke Unie acht tijdstip voor erkenning van Israel gekomen Steeds meer landen erkennen Israel Minister Stikker terug In kort Ibestek I Bevolking van Gili Genteng wasziek..., Zaterdag 29 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 123" Opgericht door ae Stichting „Het Parool" Giro 510330. Dank: Rorterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnements- prl|s 32 cent p. w ol 4 ,5 p kw Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie *o Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 1291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur. T J. DE BOOR DER. De Veiligheidsraad heeft gisteravond met zeven stemmen vóór de Amerikaans-Chinees-Cubaans-Noorse resolutie inzake Indo nesië aangenomen: Frankrijk onthield zich van stemming; Argen tinië de Sowjet-Unie en de Oekraine onthielden zich van stem ming op sommige delen van de resolutie. De voorstemmers waren: Amerika. Engeland, Canada, Egypte, China en Noorwegen. Dr. Van Royen heeft meegedeeld, dat Nederland de reso lutie zal uitvoeren voorzover deze te verenigen is met de verant woordelijkheid van Nederland, welke, naar hij zei, ..niemand van ons kan overnemen". Een amendement dat werd inge diend door de Rus Malik en dat onmiddellijke terugtrekking van de Nederlandse troepen tot op de Ren- ville-linies beoogde, werd verwor pen: het kreeg slechts vier stem men. Nadat eerst de afgevaardigden van Egypte en Argentinië hun steun, resp. gedeeltelijke steun aan de resolutie hadden toegezegd, kreeg dr. Van Royen als laatste het woord. Hij noemde vier punten in de ontwerp-resolutie op, die voor Ne derland onaanvaardbaar waren, namelyk: 1. Het herstel van de republi- keinse regering in de stad Djogja. 2. De bevoegdheden van de voorgestelde commissie van de Verenigde Naties om zich bezig te houden met de vestiging van een federale interimregering met het houden van verkiezingen en het overdragen van de souvereiniteit. 3. Het beginsel van stemmen bij meerderheid in de voorgestelde commissie. 4. De bevoegdheden van de com missie om aanbevelingen te doen betreffende het wederom onder re publikeinse regering terugbrengen van bepaalde gebieden en betref fende het terugtrekken van Neder landse troepen. Al deze bevoegdhe den zouden, aldus dr. Van Royen, implicite de raad machtigen om be slissingen te nemen op deze punten. „De klok niet terug" Betreffende de conferentie van New Delhi verklaarde dr. Van Royen „ik kan de geachte verte- Over de periode van 624 Januari De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de vol gende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: Korp. V. S. D. K. M. R. T. V. J. DeswtJzen, uit Soerabaia. Mar. II Z. M. T. C. Rozeboom. uit Zandeweer (Gr.). Mar. II Z.M. M. J. Roksnor, uit Freda. Koninklijke Landmacht: Sold. J. A. J. de Wit. uit Ammer- zoden. Serg. G. W. Hartog uit Rijswijk. Sold. J. ten Veen, uit Steenwijk. Sold. W. E. Mosterd, uit Amers foort. Serg. G. A. J. van der Beek. uit Kaatsheuvel. Sold. T. A. Huijbregts. uit Vaals. Kapt. A Kientz, uit Breda. Korp. W. van Vliet, uit Oud- Beijerland. Sold. Ie kl. A. Kurstjens, uit Echt (L.) Sold. G. Kuijvenhoven, uit Lei den. Sold. Ie kl. H. Alvis, uit Blok zijl. Sold. Ie kl. C. A. de Graaf, uit Zwijndrecht. Sold. T. Njjsingh, uit Giethoorn. Sold. W.'B. Bleekman, uit Bergh (Gld.). Sold. F. A. van den Eerenbeemt, uit Asten. Sold. G. van Hassel, uit 's-Her- togenbosch. Sold. L. W. van den Heuvel, uit Berghem (N.-Br.). Sold. W. van der Heijden, uit Rosmalen (N.-Br.). Sold. Ie kl. A. van den Hogen, uit Hernen b 6 (Gem. Bergha- ren). Korp. G. J. Kloek, uit Winscho ten. Sold. J. A. van Laarhoven, uit Vught. Korp. E. Net, uit 's Gravenhage. Sold. Ie kl. E. J. Hartemink, uit Arnhem. Sold. R. Hekstra. uit Post Zwaagwesteinde. Sold. C. J. Holstein, uit Lochem. Sold. G. G. Mulders, uit Oeffeit (N.-Br.). Sold. P. Poelman, uit Rotter dam. Sold. D. van Brummelen, uit Lunteren. Sold. Ie kl. J. G. M. Claassen. uit 's-Hertogenbosch. Korp. S. van Dijk, uit Fenver- deradeel. Sold. R. J. Ejjgelaar, uit Wol- vega. Sold. J. P. van Veen, uit Frane- ker. Sold. D. Visser, uit Zwolle. Korp. R. Zoutman, uit Oude Pekela. Sold. Ie kl. W. G. Dieleman, uit Hoek (Z.). Koninklijk Ned. Ind. Leger: Amb. Serg. J. C. Manuputty. uit Indonesië. Chin. Sold. Ong Hing Djoen, uit Indonesië. Jav. Sold. Ranoe, uit Indonesië. Mad. Korp. Arva, uit Indonesië. Tim. Sold. Diaz, uit Indonesië. Jav. Sold. Kasiroen, uit Indone sië. Amb Sold. Soemokil, uit Indo nesië. Adj.-onderoff. instr. inf. J. D. C. Reimers. uit Indonesië. Dr. J. H. v. Royen genwoordiger van India en de ver tegenwoordigers van alle landen, die op de conferentie van New Delhi zijn vertegenwoordigd ge weest. verzekeren, dat wij werke lijk niet zo dwaas en kortzichtig zijn om niet te begrijpen wat er in Azië gaande is. Het tegendeel is waar en wij hebben bewezen en zullen nog bewijzen, dat wij niet de bedoeling hebben de klok terug te zetten. Gelijkgerechtigdheid en zelfbeschikking vormen de basis van ons programma voor de stich ting van de Verenigde Staten van Indonesië. Het lijkt mij, dat dit volledig dui delijk zou zijn aan de landen van Azië indien zij maar niet Indonesië zouden willen identificeren met de republiek. Is er een meer drastische en in grijpende tussenkomst in de inter ne aangelegenheden van een staat mogelijk dan de raad zou'bewerk stelligen indien hij de beslissingen in de hand zou nemen betreffende het instellen van een bepaalde re gering en betreffende het overdra gen van de souvereiniteit over 75 millioen mensen? Nooit tevoren Is de raad ooit zover gegaan met betrekking tot enige andere staat?" Betreffende het punt van de re solutie, dat aan de commissie van de V.N. de bevoegdheid geeft om aanbevelingen te doen inzake de terugkeer van gebieden onder het bewind van de republikeinse rege ring zeide dr. Van Royen „aan Ne derland wordt gevraagd aan de V.N. over te dragen het principiële recht om te beslissen over deze ge bieden en te beslissen over het handhaven of terugtrekken vat) onze troepen. Hiermede vraagt de resolutie niets meer of minder dan het prijs geven van de twee meest essentiële souvereine rechten, welk een staat bezit. Het Nederlandse bezwaar tegen stemmen bij meerderheid in de commissie berust op het feit, dat in dat geval de Verenigde Staten van Amerika de beslissende stem zou den hebben in deze commissie. Dit is niet in strijd met het ver trouwen van Nederland in de Ver enigde Staten, maar geen enkele staat kan aan een andere staat zul ke verstrekkende bevoegdheden overdragen. Indien ondanks al deze bezwaren de raad deze resolutie zou aan vaarden dan zou een zeer onge wenste verhouding geschapen wor den tussen de Nederlandse rege ring en de raad, waarvoor hijzelf de verantwoordelijkheid heeft te dragen." WAT AANGENOMEN WERD Het verloop van de stemming over de verschillende onderdelen der viermogendhedenresolutie was als volgt: Het artikel betreffende onmid dellijke staking der vijandelijkhe den. zowel door de Nederlandse troepen als de Indonesische gueril la's werd aangenomen met 8 stem men voor en drie onthoudingen (Frankrijk, de Sowjet-Unie en de Oekraïne). Het artikel, dat verzoekt om de onmiddellijke vrijlating van Indo nesische leiders en vrijheid om hun functies in het gebied van Djogja uit te oefenen, werd goedgekeurd, waarbij alleen Frankrijk zich van stemming onthield. Dat deel van de resolutie, dat de commissie machtigt behulpzaam te zijn bij de onderhandelingen voor de vestiging van een federale inte rim-regering vóór 15 Maart, werd aangenomen met de gebruikelijke drie onthoudingen. De Raad nam ook'de aanbeveling aan voor de verkiezingen, te hou den tegen 1 October, en voor de overdracht van de souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indo nesië niet later dan 1 Juli 1950. De Raad behandelde claarna in snel tempo de andere voorzienin gen voor een commissie der UNO voor Indonesië en het verlenen van bevoegdheid aan deze commis sie tot toezicht op de verkiezingen en het doen van aanbevelingen t-a.v. de terugtrekking van de Ne derlandse troepen ëri de gebieden die aan het republikeins bestuur mdeten worden teruggegeven. Bij de stemming over deze onderdelen van de resolutie sloot Argentinië zich bij de onthouders aan, zodat de uitslag van de stemming was: 7 voor en 4 onthoudingen. Volgens enkele Romeinse bladen van gisteravond heeft de Paus een verzoek van de in ballingschap le vende konin* Leopold van België om nietigverklaring van zijn huwe lijk met de gravin van Réthy ver worpen. In bevoegde religieuze kringen te Rome onthield men zich van com mentaar op deze berichten Zelfs indien een dergelijk verzoek is ge daan, aldus deze kringen, zou het onmogelijk zjjn het antwoord te we ten. Het zou een officieel geheim blijven, totdat een officiële bekend making over deze kwestie door het Vaticaan uitgevaardigd zou wor den. Tweeduizend mensen verdronken? Scheepsramp voor de Chinese kust Ten minsle 2000 passagiers wer den. volgens schattingen van giste ren. vermist na een botsing, die Donderdagavond heeft plaats ge vonden tussen de Chinese schepen Taiping en Kjenyoean voor de Chi nese kust. Acht en dertig overle venden werden opgepikt door de Australische destroyer Warramun- ga, die een bericht naar dé Britse marine-autoriteiten hier stuurden waarin werd gemeld dat volgens de overlevenden de Taiping alleep al 1500 passagiers vervoerde. Het was niet bekend hoeveel passagiers de Kjenyoean aan boord had, maar men geloofde zeker 500 mensen. De overlevenden berichtten dat de Kjenyoean 5 minuten na dé botsing met de Taiping was gezonken en dat de Taiping zélf een -kwartier la ter naar de zeebodem verdween. De ramp vond plaats bij Wentsjou en ongeveer 150 mijl ten Zuiden van Sjanghai Pokken in Batavia's haven Bij beschikking van de minister van sociale zaken is de zee- en luchthaven van Batavia besmet verklaard wegens pokken. Van of ficiële zpde deelt men ons hierover mede, dat het verkeer naar en van Batavia normaal doorgang vindt. Zij die uit of te Batavia arriveren, moeten echter b\j debarkatie een bewiis kunnen overleden, dat zij ingeënt zyn tegen pokken. De minister van Economische Zaken heeft besloten de beper kende bepalingen op het gebruik van electriciteit op te heffen. Hij is tot dit besluit gekomen, om dat de dagen nu weer langer worden en daardoor het elcctri- citeitsverbruik op de spitsuren vermindert. De minister v gis termiddag In de Kamer meegedeeld, dat deier dagen een nieuwe rege ling voor de kostwinnersvergoeding aan de burgemeesters tal worden, toegezonden De zogenaamde „gul den van Joekes" zal daarbij 1" 1 rektnd worden met terugwerkende kracht van 1 November 1948 af De mlnlstei al nagaan of het mo- rellik Is. te komen tot kostwin nersvergoeding voor daarvoor lil aanmerking komende officieren. Minister Schokkir. g deed deza mededeling bij het beantwoorden v-m '.orekers, r dag het woord hadden gevoerd over de begrotingen van oorlog en marine. Beide begrotingen werden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, met do a~~ "ening. dat de *cri Ha'" on en Hoogcarspel (bei- don CPNi geacht wi'den worden te hebben tegengestemd. PRINSES BEATRIX lacht, want zij is Maandag jarig. Elf jaar al wordt het oudste dochtertje van Koningin Juliana en prins Bern- hard. En, gelijk alle jarige kinderen, denkt zijWat zal ik van vader en moeder krijgen?" Vérgaande besluiten te Londen De consultatieve raad der Westelijke Unie (de ministers van buitenlandse zaken van Engeland, Frankrijk en de Benelux) heb ben tijdens hun tweedaagse vergadering te Londen, die gisteren eindigde, besloten tot vorming van een Raad van Europa. Deze Raad zal bestaan uit: 1. Een commissie van ministers die in het geheim bijeenkomt; 2. Een consultatief lichaam dat in het openbaar zal vergaderen. Dit nieuws is meegedeeld in een communiqué dat gisteravond in de Engelse hoofdstad is uitgegeven na afloop van de conferentie. Andere Smaller De taille van de gemid delde Engelsman is sinds 1939 vijf centimeter smal ler geworden. De kleer makers houden er reke ning mee, maar de fabri kanten van ondergoed niet. Het gevolg is dat iedere gentleman tegen woordig moeite heeft om het teveel weg te prop pen, (Men's Wear) Duurder Het leven in Italië is sinds 1938 acht en veertig maal zo duur geworden, maar de bedragen die aan voetbalpools worden be steed. zijn 600 maal zo hoog als voor de oorlog. In 1948 werd er voor een bedrag van 20 milliard lire <85 millioen gulden) op de eerste klasse-voetbal uitslagen gewed. Het meeste hiervan kwam uit de beurzen van mensen met lage inkomens (Stampa,) Het boterverbruik is, na de ver hoging van dc prijs, met bijna veertig procent teruggelopen. Be droeg de consumptie gedurende de eerste acht maanden van 1948 per maand ruim 4400 ton, na de prijs verhoging liep zij terug tot onge- I veer 2700 ton per maand. Dit lazen j landen zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan de onderhandelingen wij in het „Fries Landbouwblad over jje vorming van een Raad van Europa. Voorts waren de vjjf ministers De vraag naar margarine daar- 3, entegen is enorm toegenomen. het er algemeen over eens, dat thans het stadium bereikt Is. waarin men de I regering van I ra 1 erkenning dc facto kan verlenen. Het communiqué zegt verder, dat een rapport werd bestudeerd betref fende defensie-aangelegenheden en dat er voorts een „nuttige gedach- tenwisseling" was over bepaalde be langrijke politieke aangelegenheden. Het communiqué bevat twee aan hangsels betreffende culturele en sociale samenwerking tussen de vijf landen der Westelijke Unie. Steeds meer landen gaan over tot erkenning van de Joodse staat Is rael. Nadat in het begin van de week Frankrijk en Italië reeds had den bekendgemaakt dat zij de rege ring te Tel Aviv de facto hadden erkend, volgde in de afgelopen nacht Australië. Ook de ministers van buitenlandse zaken van Noor wegen. Denemarken, IJsland en Zweden zijn overeengekomen, Is rael in de naaste toekomst te er kennen. Zwitserland heeft gisteren reeds de facto erkenning van Israel be kendgemaakt. De erkenning door Engeland. België, Nederland en Luxemburg werd na de minis terconferentie te Londen, vandaag verwacht. De houding van de dominions In dia. Pakistan en Ceylon is nog niet zeker, doch in Londen verluidde, dat een overeenkomst tussen Egyp te en Israel de erkenning door In dia zou vergemakkelijken. Over de vredesbesprekingen tus sen Egypte en Israel op Rhodos wordt gemeld, dat dr Ralph B u n c h e. de waarnemende be middelaar. de bemiddeling van de verzoeningscommissie heeft inge roepen voor hel oplossen van de moeilijkheden. Deze commissie be staat uit Amerika, Frankrijk en Turkije. Ex-Beauftragte buiten vervolging gesteld De procureur-fiscaal bij het bij zonder gerechtshof te Leeuwardpn heeft de voormalige Beauftragte voor Friesland van de rijkscommis saris, W. Ross, bulten vervolging gesteld. Tot nu toe heeft men de heer Ross echter niet vrijgelaten. Aan Ross was ten laste gelegd, dat hij het initiatief had genomen tot represaillemoorden in Friesland. De procureur-fiscaal achtte dit niet bewezen. Voor het feit, dat R de arbeidsinzet zeer heeft bevorderd, acht de procureur-fiscaal de thans ondergane gevangenisstraf, het voorarrest van de bevrijding af. voldoende. DE MINISTERS van Buitenlandse Zaken van de Beneluxlanden, Enge land en Frankrijk zijn Donderdag en Vrijdag in Londen bijeengekomen. De Luxemburgse en Nederlandse delegatie tijdens deze vergadering. Zit tend, 2de van rechts Z. Exc. de Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. D. U. Stikker en aan zijn linkerzijde Baron A. C. C. Bentinck van Schoonbetel, raadsman van de Nederlandse Ambassade te Londen. Hemels De heer Thomas Man- gan in Chicago heeft de hemelruimte geannexeerd. Hij heeft haar verdeeld in segmenten die hij te koop aanbiedt voor 1 dollar per stuk, „want de arme blik sem moet ook eens een kans hebben", vindt. hij. Mangan wil een staat pro clameren. die „Celestia" (land der hemelruimte) zal heten. Hij heeft ter griffie een document ge deponeerd. waarin wordt gezegd: „Alle hemelruim te die niet wordt ingeno men door hemellichamen, behoort tot. de nieuwe staat „Celestia". (Ass. Press) Aards President Peron van Argentinië heeft aan ne gen pas benoemde gene raals sabels overhandigd. In de toespraak die hij bij die gelegenheid hield, zei hij om.: „De enige weg naar de vrede loopt via de geestelijke ontwapening van het mensdom". (Northern Light) Geen misdaad In Wisconsin bepaalde de rechter dezer dagen, dat het geen misdaad is. de kellner een stomp op zijn neus te geven, wan neer hij een ander diner serveert dan U besteld hebt. (Daily Express oorlo°sleiders." (Daily Express) Moraal (I) Geen nieuws William Hickey schrijft over Kay Summersby's boek ..Eisenhower was mijn baas" het volgende: „Te oordelen naar de ci taten, praatte hij (Eisen hower) heel wat tot haar. Het beroerde is. dat hij nooit iets schijnt te heb ben gezegd, wat al niet eerder gedrukt stond in zijn eigen oorlogsherinne ringen of die van de an- „News of the World", een Brits Zondagsblad, dat zich gespecialiseerd heeft in verslagen over moorden en echtscheidin gen. is erin geslaagd, zijn oplaag tot acht millioen exemplaren te verhogen. (Die Welt) Moraal (II) Zij had de buurvrouw met de pook afgeranseld. Rechter: „Foei, foei. je mag toch niet slaan?'" Zij: „Zij bedreigde mij met de klomp". Rechter: „Blaf fende honden bijten niet". Zij: ..Maar de eerste klap is een daalder waard". Toen gaf de edelachtbar.- zich gewonnen. „Nou vooruit maar. een rijks daalder boete en nooit meer terugkomen. Vol gende zaak." (Volkskrant) Zijn eerste vraag gold Indonesië Hedenmorgen, enkele minuten na zeven uur. arriveerde de Nederland se minister van buitenlandse zaken, mr. D. U. Stikker, met het s.s „Duke of Rothesay" uit Harwich in Hoek van Holland. De minister was bereid een ver slaggever van het A.N.P. enige ogen blikken te woord te staan. De eerste vraag kwam echter van de minister. „Weet u wat er in Lake Success besloten is?" Na het antwoord stond zijn gezicht ernstig. „Hm, ja. dat was wel te verwach ten". luidde zijn enig commentaar. Minister Stikker verklaarde ver der zeer verheugd te zijn over de besluiten, welke gisteren door de consultatieve raad van de West Europese Unie waren genomen. Er is. zo zei hij, door alle aangesloten landen zeer hard gewerkt om tot deze zeer betekenisvolle resultaten te komen. De tegenstellingen, welke vroeger wel eens in de V/est-Europese Unie aan de dag waren getreden, zijn thans, aldus de minister, verdwenen. Op de vraag of de erkenning de facto van de regering van Israël ons land niet in een moeilijk© positie ge plaatst had in verband met de Mo hammedaanse bevolking van ver schillende van onze overzeese ge biedsdelen. antwoordde de minister dat andere landen van de West- Europese Unie voor dezelfde moei lijkheid staan. De minister noemde Frankrijk als voorbeeld In de Fran se overzeese gebieden leven 25 mil lioen Arabieren. De minister ver klaarde voorts, dat de vijf landen*het er over eens waren, dat thans het ogenblik gekomen was waarop de de regering van Israël de fac{o er kend kon worden „Wij hebben toen besloten", aldus de minister, „om het gezamenlijk te doen". Brandhout bevatte pranaat In een huiskamer te Groningen deed zich een vrjj hevige explosie voor tijdens het stoken van hout in een onen haard. In een van de blokken hout had een twee centi meter luchtafweergranaatje geze ten. dat door de hitte tot ontplof fing is gekomen. Dit hout was af komstig uit Arnhem. Bti de gevechten om Arnhem, hebben de Duitse troepen deze pro jectielen. hoewel bestemd voor luchtdoel, gebruikt bij gevechten op de begane grond. Tengevolge hier van zijn verschillende van deze pro jectielen zonder te exploderen, ho rizontaal in de bomen gedrongen. Nu deze bommen voor branddoel- einden worden gekapt en verkocht, levert dit vrij grote gevaren op. Generaal-mnjoor P. L. O. Door» man is eervol ontslagen als Hd van do defensie-commissie. J. J Staal ls benoemd tot lid van de Pensioenraad. Mr. J C. Lovif t F e 1 s s e r ls be noemd tot advocaat-fiscaal bij het Bij zondere Gerechtshof In Amsterdam. Weerbericht AANHOUDEND RUSTIG WEER Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. In de nacht en vroege och tend op vele plaatsen lichte vorst met hier en daar mist. Overdag licht bewolkt enigszins nevelig weer en engeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. Weinig wind. Ook gefileerde zeevis vrij in prijs Do opheffing van de maximumver koopprijzen voor verse zeevis per 1 Fe bruari 1949 betekent, dat van die datum af behalve voor alle soorten verse zee vis ook voor ontkopte en gefileerd© verse zeevis voortaan vrije prijzen zul len geld«n. Voor het gerookte en/of gestoomde product, alsmede voor geïmporteerde diepgevroren zeevis en zoutevis blijven de bestaande maxlmumpnjsregellngen van kracht, evenals voor verse en ge zouten haring en voor haringproducten. Personeelsinkrimping bij de KI.M soneelcljfer van dc KLM binnen 1 te tlld eniger mate omlaag wordt ge bracht. Deze personeelsinkrimping zal vrijwel uitsluitend beperk» worden tot het administratieve personeel Tussen 23 Februari en 14 Maart zullen de „ballets des champs Elysées met begeleiding van het U.S O een uitgebreide tournée door Nederland maken Willem Ravelli is als blijk van waardering voor zijn optreden in Belgie benoemd tot ridder in de Kroonorde van België. Voor het schriftelijk examen radio technicus en -monteur zijn resp 63 en 73 candldatea geslaagd. Er ls een ontwerp-collectlef-con- tract opgemaakt voor het bankbedrijf. De eerste vlinder is al gevangen en een vlugge knaap uit Horst-Metcrlk be trapte al drie Meikevers. Een arbeider vond te Venlo bU het opruimen van -en stapel hout een merelnest met vijf eieren De .luchtbrug naar BerlUn heeft gedurende'de eerste zoven maan den 26 Amerikaanse mensenlevens ge kost en 106.750.000 dollars Een koor van Zwitserse schoolkinderen, een ar- tlllerle-saluut en een escorte van vlieg tuigen begroetten veldmaarschalk Montgomery toen hil Donderdag ln Zwitserland arriveerde Een Franse geleerde heeft een mechanisch hart en long gefabriceerd, waarmede het rpuge- lljk is geweest een menselHk orgaan langer dan drie dagen ln het leven te houden Op het eiland Gili Genteng wonen 10.000 mensen die door de internationale prauwen- vaart in hun levensonderhoud voorzien. Het is een welvarend eiland, want de prauwenvaart 'levert een goed bestaan en de bodem is er vruchtbaar. Honger kwam er diis nief voor. Maar besmettingen slopen binnen in de vier dessa's van het eiland en de nijvere bewoners werden ziek. Tropische zweren, schurft en framboesia ondermijnden de gestellen en daarmede de ar- beidskracht en de levensvreug de. Totdat een mobiel Rode Kruisteam het eiland in zijn we kelijkse tournee opnam en er de zieken behandelde Nadat er vijf keer polikliniek gehouden was. kwam Hadji S a dik bij de leider van het Rode Kruis team en zei: ..Dokter, U doet mooi werk. Sinds u de mensen bent komen behandelen wordt er veel meer en harder gewerkt; dat scheelt wel de helft". Nu zijn de bewoners van Gili Genteng weer nagenoeg gezond en de besmetting is de kop inge drukt. Maar er zijn grote gebie den in Indonesië waar het Rodè Kruis nog niet, heeft gewerkt en waar de bevolking er veel slech ter aan toe is. Slechts als .er hulp komt in de vorm van ge neesmiddelen en melk, kan de Rode Krutsarbeid in die gebie den slapen. Wie wit zijn steentje bijdra gen voor deze prachtige arbeid Het gironummer van het hoofdbestuur van het Neder landse Rode Kruis voor dit doel is 8540. U kunt uw bijdrage ook zenden door op een briefkaart een zegelbedrag tot ééti gulden te plakken. De PTT betaalt het bedrag boven de porto aan het Nederlandse Rode Kruis terug, wanneer op het adres vermeld is Rode Kruis hulp in Indone sië. .J

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1