BOLS yt AKKERTJE i C.v.G.D. publiceert verslag van Mohammed Roem ^3 Uitslag van sterrit niet voor vanavond bekend Hoe „regering en parlement' van Europa gaan werken Cracks uit de gehele wereld spelen te Utrecht Cursus in gevangenis-manieren en merkwaardig Duits gedrag SCHUDT UW LEVER WAKKER ^caldiS DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROBHet geheim van de tunnel Credit en debet f Israel nu open voor immigranten Geheim agent in oorlogstijd! carters' 7J/fGHOE£TL rode j HOESTPOEDERS Zaterdag 29 Januari 1949 5 Verblijf der geïnterneerde Republikeinse leiders op Bangka De Commissie voor Goede Dien- ging en wat wij nodig hadden. De heer sten heeft gisteren een rapport ge- publiceerd, dat haar dezer dagen is gezonden door dr. Mohammed Roem. een der leden van de re publikeinse delegatie, die op Bang ka werd geïnterneerd. Roem be schrijft hierin zijn eigen ervarin gen sinds het begin van de mili taire actie. Hij bevond zich op 19 December te Kalioerang, het berg plaatsje bij Djogjakart.a. Twaalf dagen later werd dr. Roem per vliegtuig overgebracht naar Bang- Vani zKn verslag laten wij hieronder de letterlijke tekst volgen- Op 31 December werden dr. Ali Sas- tron mid jojo en ik overgevlogen naar Bangka. mijn vrouw die al die tijd bij mij was gebleven, werd toegestaan naar huis terug te keren Kort daarop ver nam ik. dat mijn gezin reeds was te ruggekeerd naar Pakuningratan 60. het huis waar lk gewoond had. In deze nieuwe internering werd ik tezamen gebracht met vice-president Hatta en andere personen. Tn het huis te Muntok, dat voor ons gereed gemaakt was werd ons weinig ruimte toegestaan, of schoon het huls groot is en vroeger in gebruik Is ge weest bij' de Banka Tin Maatschappij voor week-ends. Ons zessen werd één slaapkamer toegestaan 6 x 6 m. groot waarin 6 bedden stonden. Bovendien kregen wij een ruimte van ongeveer 4 x 10 m. in een grote ontvangkamer. Deze ruimte was van dc rest van de kamer gescheiden door prikkeldraad Toen ik op 31 December 1948 aankwam was men bezag, het prikkeldraad aan te brengen cn onze gevangenis was vol tooid op 1 Januari 1949. Het was van dr Hatta daarom wel terecht, mij te herinneren aan de Linggndjatt-ovcreen- komst. die ik eveneens getekend nad Volgens deze overeenkomst zouden vrije cn souvereine Verenigde Staten van Indonesië gevormd zijn op l Janu ari 1949 Dr Hatta sprak met een glim lach. Hij zag de wrange humor m het feit. dat noodlot en geschiedenis ons hadden voorbestemd om gevangen te zijn en zonder persoonlijke vrijheid op de dag. waarop de Nederlanders vol gens dc Linggadjati-overeenkomst ons hadden beloofd, ons land te bevrijden. Dc gewapende wacht bleef voor onze deur. Iedere morgen cn iedere namid dag werd ons toegestaan naar dc dak tuin boven het huis te gaan om wat te zonnen cn frisse lucht in to ademen, opdat wij onafgebroken konden worden gadegeslagen was de deur van onze kamer verwijderd Dit veroorzaakte aanzienlijk persoonlijk ongemak. Het huls was eveneens omgeven door prik keldraad. zodat met uitzondering van 1 of 2 ramen aan de voorzijde, de deuren en de ramen niet geopend konden wor- dCn' GOEDE ZORG Ons voedsel werd bereid door een soldaat cn zijn vrouw en was geheel naar onze smaak Dr Witkamp kwam miljstens eens per weck van Muntok cn zorgde goed voor onze gezondheid, wij ontvingen papier en potloden om te schrijven en ons werd toegestaan naar onze gezinnen te Djogja te schrijven. Er waren Nederlandse dagbladen cn pe riodieken voor ons en dagelijks ver beterde de voorziening met leesmate riaal. Wij ontvingen eveneens boeken van de bibliotheek te Pankalpinang. Wij hebben om onze boeken uit D)°6)«» verzocht en wij hopen dat zij spoedig zullen aankomen. We konden naar de radio luisteren en od deze manier kon den wij de loop der gebeurtenissen in ons land en daarbuiten volgen. Wat ons het meest interesseerde waren uiteraard dc discussies in dc Veiligheidsraad. Op 8 Januari ver namen wij. dat dr. Van Royen. de Nederlandse vertegenwoordiger had verklaard, dat 9 republikeinse lei ders reeds bevrijd waren, waarvan 4, onder wie dr. Moh Hatta op het eiland Bangka. Op datzelfde ogen blik was dr. Hatta in feite nog steeds een gevangene onder omstan digheden. zoals ik zo juist beschre- ven heb. Op 10 Januari bezocht ons dc heer Brouwer, commissaris van dc kroon van Oost-Sumatra, vergezeld van de heer Lion Cachet, resident van Bangka, de heer Lion Cachet had ons reeds eerder bezocht om te zien hoe het met ons Politieke delinquenten en de dienstplicht De minister van Oorlog heeft zijn collega van Justitie uitgenodigd, te willen overwegen of o.nv aan poli tieke delinquenten die op 1 Januari 3915 nog niet de leefttfd van 18 jaar hadden bereikt, op ruime schaal en met bekorting van de termijn van vijf jaren, herstel In rechten zou kunnen worden verleend. Mocht zo danig herstel hebben plaatsgehad, dan kan van de zijde van de minis ter van Oorlogworden nagegaan, of de persoon alsnog tot het ver vullen van dienstplicht kan worden opgeroepen. Advertentie ^éTslechte gewronte^ een goede gewoonte! de beste gewoonte is: el/kett dag een gtaasje B*è £.0.6'. li un iBiuri gincrtr J~ tfaratiog, dit itttdt Op rolle tfcréu mii 409lo uordt afgtlexttd. Dasr- os b Boh pittig tn toch zacbt. Verrol* deze serie! Dc bekroonde •Aanmgeo voeden om de 14 dsgen £*jmbik»ed «r. beloond met een kruik #ola. lascodiogra onder motto „Eiken «im Gli*»:»-' tan de N.V. Erven IUm Bols. -sT-ewdem. B«kr kis. vin D. W. R'dim Brouwer zeide, dat hij gekomen was om ons de beslissingen van dr Bcel, Hoge Vertegenwoordiger van dc Kroon, mede te delen. Hij vertelde ons. dat de Nederlandse regering de Republiek nlct langer als een politieke organisatie mot ccn eigen grondgebied erkende en derhalve niet langer onze positie er kende De Nederlandse regering had besloten ons vrij te laten binnen de grenzen van het eiland Bancka mits wij bereid waren, een schriftelijke verkla ring af te leggen, dat wij ons zouden onthouden van politieke activiteit De heer Brouwer verklaarde voorts, dat de Nederlandse regering sooedlg een lntc- rim-rcgcring zou instellen, welke voor bereidingen zou treffen voor algemene verkiezingen in Indonesië, met het doel. te komen tot de instelling van de Vcr. Statcn van Indonesië zoals was beloofd in de verklaring van Koningin Juliana De heer Brouwer zette voorts uiteen, dat onze gezinnen zich spoedig bii ons mochten voegen, wanneer wil bereid waren vorengenoemde schriftelijke ver klaring af te geven. Uit naam van ons allen antwoordde dr. Hatta, dat wij om principiële rede nen zulk een verklaring niet konden afgeven. Oo 11 Januari vernamen wij tot ons genoegen uit de Nederlandse radio, dat de C. v. G D. de Nederlan ders had gevraagd, haar tne te staan, ons te bezoeken. On 12 Januari be merkten wij enige verbeterineen in on ze situatie Het nrikkeldraad oo onze Ikamcr werd weggenomen, zodat onze wereld een beetje werd verruimd Het nrikkeldraad scheidde ons nu alleen maar van de achterzijde van het huls Oo 13 Januari hoorden wh" over de ra dio. dat de C. v G D on 15 Januari naar Bangka zou komen. Wij wachtten met groot ongeduld oo haar komst. On 14 Januari werden enige verdere ver beteringen aangebracht, oa bestaande uit enige uitbreiding van het meubilair. Advertentie neem een Nederlandse zwemsters naar Denemarken Half Februari zullen de Neder landse zwemsters Tonny Hom, Dic ky van Ekris en Wies Vaessen onder., leiding van rrjevr. Stender naar Dc-, nemarken reizen, waar op 18 en 20' 73. De „Bullbiter" gromt verder als een voorwereldlijk monster. Harries houdt een klei- -JHne voorsprong en af en Februari te Kopenhagen en op 22 toe vuurt hij een paar Februari te Odensee aan wedstrij den zal worden deelgenomen. Voor Wies Vaessen staan te Ko penhagen de 100 meter en de 100 yards borstcrawl op het program ma. Dickey van Ekris zal op dc 100 nieter en de 150 yards rugslag uit komen terwijl Tonny Hom op de 200 meter cn 200 yards schoolslag zal starten. Een opvallende bepaling bij dc schoolslagnummers is, dat zwem men met de vlinderslag niet is toe gestaan. Tenslotte komen de Neder landse meisjes in de Deense hoofd stad uit op de estafettcnummers 3 x 100 m. wisselslag en 3 x 50 m. wis selslag. Naar alle waarschijnlijkheid bestaat het programma op de eer ste avond uit de nummers met dc meter-afstanden plus een estafette c-n op dc tweede avond uit de yards nummers plus een estafette. Ie Odensee zwemt Wies Vaessen de 100 ii. borstcrawl. Dickey van Ekris de 100 m. rugslag cn Tonny Hom de 200 m schoolslag. Ook hier siaat de 3 x d0 m. wisselslag esta fette op het programma. Franse autorenner Wimille te Buenos Aires gedood De Franse kampioen autorijden Jean Pierre Wimille, die het vorige jaar de Franse en Italiaanse Grand Prix won. is gisteren bij een trainingsrit te Buenos Aires om het leven gekomen. Wimille's race-auto slipte in een bocht en sloeg een paar maal over de kop. De Franse auto-racer werd onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij 10 minuten later overleed. Volgens de politie zouden zich verschillende toeschouwers op de weg hebben opgesteld, waardoor Wimille in het vroege ochtendlicht de bocht niet nauwkeurig had kun nen onderscheiden. Acht en veertig wagens arriveerden zonder strafpunten te Monte Carlo Nederland maakte goede beurt Het zal wel Zaterdagavond wor den voordat de uitslag van de eer stenaoorlógse sterrit naar Monte Carlo bekend zal zijn. Niet alleen, dat men met grote moeilijkheden zat wat betreft de strafpuntenlijsten van de rit naar Monte Carlo zelf, maar ook de resultaten van de klas sementsproef, waarvan de organisa tie veelal te wensen over liet. zullen nog vele uren op zich laten wach ten. Deze klassementsproef was eigen lijk een combinatie van een snel heids- en een regelmatigheidswed- strijd over een afstand van onge veer 17 km. en op een circuit, dat van tc voren niet bekend was. Dit bcrgwegenrircuit lag tussen de gro te en dc ivIidden-Corniche, waarbij het moeilijkste gedeelte was de stei le bochtige weg over de 'Mont Ber- nule. welke naar het bergdorpje La Turbie leidt. In dit circuit waren twee sectoren, elk van ruim 3 km. lang. welke zo snel. maar ook zo re gelmatig mogelijk moesten worden afgelegd. De tweede sector was zwaarder dan dc eerste, dus werd langzamer gereden. Na een proefrit over het circuit moesten de twee eigenlijke ronden worden afgelegd, met op drie plaatsen een controle. Met een gedetailleerd kaartenregis- ter was het zeer wel mogelijk onge veer de plaats waar de proef zou moeten worden gereden, uit te zoe ken en de conclusie mag wel worden getrokken, dat vele Franse rijders zich van te voren "op de hoogte heb ben gesteld van de serpentinewegen der Mont Bernule. Maar natuurlijk heeft men nooit de controlepunten van te voren kunnen weten. In ieder geval, het was een geraffineerd maar fair parcours, dat heel wat van niens en machine vergde. De organisatie liet helaas veel te wensen over en bovendien kwam men in tijdnood, ondanks het feit. dat deze proeven reeds Vrijdagavond om acht uur wa ren begonnen. Voorts zaten sommige deelnemers dicht achter elkaar, met het gevolg, dat sommige rijders cl- kaar inhaalden, hetgeen natuurlijk ook protesten ten gevolge had. Ten slotte konden 12 équipes van de lbU wegens invallende duisternis, cle proef niet afleggen en hoe men deze puzzle denkt op te lossen is vpor elkeen voorlopig een raadsel. Intus sen zal de berekening, volgens een bepaalde formule, vele uren in be slag nemen en Vrijdagnacht half een kon men nog geen overzicht krijgen van de resultaten en was er dus om trent de uitslag niets te zeggen Ook omtrent de kansen van de Neder landse équipes is dus niets bekend. 48 zonder strafpunten Inmiddels is wel bekend gewor den zij het o f f i c i c u s. welke equi pes zonder strafpunten de sterrit naar Monte Carlo hebben uitgereden. Er zijn 203 wagens van de diverse startplaatsen vertrokken en 167 znn er m Monte Carlo aangekomen. Er zijn dus 36 uitvallers tc noteren, ter wijl verscheidene équipes niet van hun startplaats, om verschillende re denen, zijn vertrokken. Van deze 167 équipes, die het eindpunt hebben be reikt. zijn er 48 zonder strafpunten. dus 24 procent van hen, die zijn ver trokken, arriveerden met een blan co register, wel een bewijs, dat het ditmaal geen eenvoudig ritje is ge weest. 26v wagens vertrokken van Lissabon en 10 kwamen zonder straf punten aan (40 procent). Volgens de. (nog altijd officieuze) cijfers bereikten zonder strafpunten de volgende landgenoten Monte Car lo: Verkamman van Keulen (Vaux- hall); Mutsaerts (Hillman); Van Becck Calkoen (Ford); mevr. Van StrienVan Hasselt (Ford): gravin van Limburg Stirum (Ford»; Feitz (Chrysler); Reichmann (Bentley); Goedhard (Volkswagen); Galsonides (Hillman); Van Spluntcr (Riley)-en dr. Sptenger-Van Eyck (Chevrolet). Een ding viel in Monte Carlo sterk op. Vrijwel alle Rallye-rijders waren vol lof over de organisatie in Nederland. Men vond dc Hollanders gastvrij en behulpzaam, de politie werkte prachtig mee, de regeling aan de controle was voortreffelijk, zodat ons land. de KNAC en de politie autoriteiten een prachtige beurt bij de vele buitenlanders hebben ge maakt. schoten af op de boor machine. Maar die trekt zich daar niets van aan en vervolgt wroetend haar weg, alles vernie lend, wat er onder haar zware rupsbanden komt. Rob is maar een ama teur in het besturen van zo'n machine en af en toe botst hij hevig tegen de bergwand. Maar dat geeft niets. Erger is, dat hij opeens de boor machine tegen een olietank opstuurt Het ding ontploft met een enorme slag. De „Bullbiter" trekt er zich weinig van aan, maar de lorrie van Harries wordt uit de rails geslingerd. De arbeiders maken, dat ze uit de voeten komen, wanneer de „Bullbiter" verder dendert. Maar Rob en de meisjes zün best tevreden. Ze laten de machine maar verder razen, gang in, gang uit en Rob krijgt °P de duur voldoende macht over de machine om geen nieuwe onge lukken te veroorzaken. Daneen nieuwe bocht en kyk, daar straalt hun het dpglicht tegemoet. Ze hebben de uitgang van de tunnel gevonden! Voor de Zondag Advertentie Geen tijd om ziek te zijn? Dan dadelijk Gdd is rpn mlddol r„ ,-r,, **1^7 7TK. Geld is een middel. En een vrij onstabiel middel ook, zoals we langzamerhand hebben geleerd. Een middel, om in het nodige te voorzien, allerlei werk tc dragen. Het kan ook meer dan een middel worden: doel in zichzelf. Dan dient het geld ons niet nicer, maar dan dienen wij het geld. Daarvoor be hoeft men niet schatrijk te zijn. De afgod Mammon wordt meer ge diend dan we het onszelf wel ivil- len bekennen. Mensen worden er slaven bij. De wereld wordt er door geknecht, het leven asgrauw. Door jagend onder het motto: zaken zijn zaken, verkoopt ge uw ziel. Ge kunt God niet dienen en de mam mon, zegt Jezus in Matth. 6. Ook de armoede bergt ditzelfde gevaar in zich, maar nu ïn het ne gatieve. De zorg maakt het leven óók grauw, het kleine ivorstelen om rond te komen maakt een mens ook tot slaaf. Natuurlijk moeten wc verantwoord, leven cn moet er zorg zijn voor wat ons is toebetrouwd. Maar wanneer alweer niet wij dc zorgen hebben maar de zorgen ons krijgen, dan groeien ze ons snel bo ven het hoofd. Ook dat is een afgo derij, het dienen van vreemde macht. En na het vermaan tegen de Mammondienst laat Jezus vol gen het vermaan tegen het bezorgd zijn. Zou die God, die zóveel deed, het laten stranden op dat, wat ons benauwt! Zo waakt de Here Jezus Christus iwor onze vrijheid. Voor onze vreugde. Niet door goedkope raad gevingen. die. wanneer ze werke lijk worden opgevolgd, succes ver zekeren. doch die men nu juist niet kan opvolgen. Maar door zichzelf aan ons te geven. Wie Hem dient, maakt Hij vrij van elke andere macht. Een oude gezangregel zegt: In Uw dienst alleen is leven. Buiten Hem hebben we dan ook werkelijk geen leven meer! v. E. TEGEN PUNEN EN GRIEP. 20 TABLETTEN 4 75 o. De internationale vluchtelingen organisatie (IRO) heeft ondanks sterke oppositie van Britse zijde besloten het door haar op 18 Mei 1918 uitgevaardigde verbod tot Im migratie van Joodse vluchtelingen in Israel op te heffen. Na twee dagen geheim debat, tij dens hetwelk alleen Engeland be zwaren maakte tegen de voornaam ste clausule, nam het hoofdbestuur der IRO. waarin 9 landen vertegen woordigd zijn, een resolutie aan, waarbij de directeur-generaal de bevoegdheid krijgt 1 millioen pond sterling beschikbaar tc stellen voor het overbrengen van 50.000 Joodse vluchtelingen naar Israel. Het grootste gedeelte van deze som zal gebruikt worden voor terugbetaling aan particuliere organisaties van reeds gemaakte kosten voor hot zenden van Joodse vluchtelingen naar Palestina. Men vermoedt, dat het cr 50.000 waren, doch het juiste aantal is nog niet bekend. In Kampen in Duitsland, Oosten rijk cn Italië bevinden zich nog meer dan 100,000 Joodse vluchtelin gen Gortzak: „Geen steun aan grenseisen" Op een congres van do SED, de communistische) Socialistische Eenheidspartij in Duitsland, heeft Henk Gortzak, afgevaardigde van de C.P.N. een rede gehouden, waarin hjj o.m. zei dat „de Neder landse arbeiders" de eisen van de regering tot herziening van de Duitse Westgrens niet steunen. Consultatieve raad heeft geen bevoegdheid op het terrein der defensie Kerknieuws Ned. llcrv. kerk Drietal te Rotterdam (vac H S J. Kalf) C. A Korevaar te Gouda H Jon ker te Bodegraven en A. A. Koolhaas te Amersfoort. Beroepen tc Roordahuizum (toez.) "P. Inberg tc Norg Bedankt voor Hemmen J. W v. d. Linde te Zeist (nad besl); voor Mcppel (vac. Th. A. Vos) J. H. Boerlijst tc Goes: voor Oldebrock (toez.) (vac. G. J. Koolhaas) D. v d. EntBraat te El- burg. Geref. kerken Beroepen te Arum T B. van Houten te Britsuir. te Kamcrik J. Flret Sr.. cand. te Dordrecht. Geref. Gemeenten Tweetal te 's-Gravenpolder T Dorre- stein tc Ophcusden en L. Riiksen te Leiden: te Nieuwcrdorp D. L. Anngcen- brug te Dordrecht c-n J \V. Kersten, cand tc Rotterdam. Beroepen te Scherncnisse J. W Kers ten. cand. te Rotterdam tc Mcllskerfce- Oostkapellc D. L. Aaneenbrug te Dor drecht. Dc diplomatieke medewerker van Reuter te Londen meldt, dat de overeenkomst, die voorziet in het instellen van een Europese Raad, een kruising *is van het Britse denkbeeld van een werkende raad van ministers die thans „minis teriële commissie" wordt genoemd on van het continentale denk beeld van een Europese .wetgeven de vergadering welke nu „con sultatief lichaam" heet. Elke regering zal vrij zün haar eigen systeem te volgen bij het aanwüzen van vertegenwoordigers in dc twee nieuwe lichamen. Deze vertegenwoordigers kunnen dus door hun regeringen, via de parle menten der respectieve landen of ook door rechtstreekse verkiezin gen, worden aangewezen. Beslissingen zullen in de consul tatieve raad bij meerderheid van stemmen worden genomen. Er is niet onthuld, hoe er in de ministe riële commissie zal worden ge stemd. De ministeriële commissie zal uiteindelijk contröle uitoefenen over de onderwerpen, welke in de consultatieve raad zullen worden besproken. Dit betekent niet, dat de consultatieve raad het recht zal missen om zelf te bepalen, welke onderwerpen hij wenst te behande len; het houdt slechts in, dat, in dien de consultatieve raad heeft besloten een bepaald onderwerp te Contact tussen Philips en Telefunken Dr. Herbert Heimann.' di recteur van de Telefunken radio toestellen fabriek, heeft gezegd dat zyn firma onderhandelt met het Ne derlandse Philips concern over uit staande rekeningen betreffende contracten van voor en.uit dc oor log. Doel der besprekingen was ge weest de vorderingen te regelen, waarop Philips uit hoofde van oude contracten aanspraak maakt. Volgens dr. Hcimann betwist Te lefunken de rechtsgeldigheid van dc meeste dezer eisen. bespreken, dit door dc Tiinistericlo commissie, kan worden verhinderd. Dit zal het geval zijn, wanneer de commissie van r^ening is, dat een bepaald onderwerp beter niet in het openbaar door de consultatieve raad die toch slechts een raad gevende en nimmer een uitvoeren de taak heeft kan worden be sproken. Het verluidt eveneens, dat het niet binnen de bevoegdheid van dc consultatieve raad zal liggen om defensie-aangelegenheden te be- sprekep. Het echtpaar Bouwmeester in Schoonhoven is op 6 Februari 60 Jaar getrouwd A'ederl. open tafeltennis-kampioenschappen Komst van Bergmann, Carrington en Barna belooft prachtige strijd Dc tafeltcnnis-enthousiastcn staan weer voor een belangrijk sport evenement. Zaterdag en Zondag worden in de Irene-hal te Utrecht dc open-kampioenschappen verspeeld, een gebeurtenis, die alle tafelten nissers interesseert en velen, uit alle delen van het land, naar Utrecht doet gaan, om niet alleen de beste spelers uit ons land, maar ook de cracks uit de gehele wereld te zien spelen. Om de wereldtitel 47/2 Drie Nederlanders nemen deel Wat de indeling van het achttal finalisten voor het wereldkampi- oenschap 47/2 dat op 31 Maart, 1, 2 en 3 April in Amsterdam wordt gehouden, betreft, staat vast, dat Piet van de Pol, die in 1947 in Sa- ragossa wereldkampioen kader 45/2 (de voorloper van het kader 47/2) werd, reglementair reen* heeft op een plaats in dit biljart- tournooi. Voorts ibepaald dat het organiserende land als vergoeding voor de enorme kosten, die de or ganisatie van een dergelijk tour- nooi meebrengen, twee plaatsen krijgt, mits dat land geklassificeer- dc spelers genoeg heeft. Nederland heeft die wel en dus zullen twee andere Nederlanders naast. Piet van de Pol om de hoog ste eer strijden. Een definitieve beslissing hieromtrent is nog niet door de NBB genomen. De Nederlandse Caritas Missie zal 500 bejaarde vrouwen en mannen van Berlijn gedurende drie maanden dagelijks een warme maaltijd ver strekken. Links: „Kijk eens, buurman, dat heeft de Caritas voor ons gekookt". Rechts: Uitreiking in de Peter Roseggcrstrasse. Wat er dit weekeinde in Utrecht op tafeltennisgebicd te beleven valt, is enig in de historie van deze sport. I Want nog nimmer was een open kampioenschap zo sterk bezet als het tournooi, dat op initiatief van dc Utrechtse afdeling van dc Ne- I derlandse tafeltennisbond, georgani seerd wordt. Een woord van lof aan de actieve afdeling is dan ook op zyn plaats. Voor de tweede maal zul len 's werelds beste tafeltennissers hun krachten onderling cn met die van onze spelers in Utrecht meten. Wij weten het: onze „ridders van het kleine bat en het witte balle tje" zullen weinig kans hebben om zich in de finale te plaatsen. Doch No. 49 ONGEVEER een uur later gaat de deur weer open. Ditmaal is het een jonge bewaker, ook groene po litie. die me vier sneedjes brood met jam geeft en een kop surrogaat thee. Ik heb een razende honger cn schielijk verslind ik het brood. Na één slok van het vocht, gooi ik het in de wasbak en probeer de walge lijke smaak met water weg te spoe len. Een poosje later komt.de be waker terug met een rolwagentje om de lege kroes op te halen. Hij heeft een vast in elkaar gedraaid rolletje' toiletpapier bü zich. dat aan het ene eind langzaam smeult. .Feuer?" vraagt hy'. „Wilt u zeggen dat ik roken mag?'' vraag ik met een verlegen glimlach. ,,Ja natuurlijk," antwoordt hij. „Heeft U niets?" „Neen. ik ben juist aangekomen." ..Dan krijgt u wel gauw wat." merkt de ander terloops op en sluit de deur weer. „Hcech, Herr Wachtmeister." zeg ik snel, „wanneer ga ik naar mijn cel?" Hij duwt de deur weer open met een brede grijns op zijn gezicht. „Is deze dan niet goed genoeg? Dit is uw cel. U zult hier niet permanent blijven, maar toch wel een poosje, zou ik denken Dus eh, maak het u gemakkelijk." Hij laat me alleen en ik vraag me af of ik zijn woorden ernstig moet opvatten of niet. Lakens, sloop, ta felkleed, handdoek, het kan niet waar zijn. Maar het is zo. Ik ben zo blij, dat ik op het springveren bed Ons feuilleton ga liggen. Met mijn handen onder mijn hoofd staar ik van 't ene ding naar 't andere en geniet diep van de luxe. Een paar uur lang lig ik me te verkneuteren over mijn ge vangenisparadijs, maar word tot de werkelijkheid teruggeroepen door een luid herhaald geschreeuw: ..Ausriehen". Het weerkaatst in de gangen. Is het ook voor mij be stemd? Buiten weerklinkt het ge luid van sleutels. Plotseling staan in de deur twee „groenen". Ze kijken me kort aan. .Waarom bent u niet ontkleed?" schreeuwt de kleinste van de twee. „Het spijt me," zeg ik. „Ik ben hier net aangekomen cn weet niets af van de normale gang van za ken." Er volgt een stortvloed van pro testen in een dialect, dat ik nog nooit, gehoord heb en alles wat ik er uit kan opmaken, is dat ik be schuldigd word van het voorwen den van onwetendheid.- Ik leg het nogmaals uit en verzoek hem me te zeggen wat ik wel en niet moet doen. De man wordt een beetje kalmer en ik begrijp uit zijn woor den, dat ik me om acht uur moet uitkleden cn mijn kleren op de stoel moet leggen. De kleren worden 's nachts uit de cel gehaald, om ontvluchten te voorkomen. Ik krijg nog méér wijze lessen* Zodra een Wachtmeester de cel betreedt, moet ik in de houding springen en met luide en duidelijke stem roepen: Zelle 54. mit einem Mann belegt Na deze cursus in gevangenismanie ren vertrekken ze met het gezegde, dat ik me onmiddellijk moet uit kleden. Dat doe lk en na twee uur in mijn ondergoed gewacht te hebben besluit ik op de deur te kloppen en te vragen of ik het wel goed be grepen heb. Komen ze nog voor in spectie of kan ik naar bed gaan? Op mijn kloppen opent een an dere „groene" de deur. neemt' snel mijn stoel op. zet hem buiten de deur en zegt. ..Gut' Nacht!", waar na hij de deur weer sluit Hij gluurt door het kijkgaatje en als ik in bed gestapt ben. draait hij het licht uit Ik verwonder me nog even over dit merkwaardige Duitse gedrag en val dan uitgeput in een diepe, droom loze slaap. (Wordt vervolgd) voor velen zal het een uitstekende oefening zijn cneen goede les! Wie deelnemen Is U tafeltennis-enthousiast, dan behoeven wij de buitenlanders niet voor te stellen. Is U het niet na het bezoeken van dit tournooi is U 't vast en zeker dan noemen wij slechts namen als Richard Bergman, wereldkampioen. Jack Carrington. Victor Barna, Jozef Boras, de Ierse kampioen Mac. Kay en de kampioen van Iran Mohtaudi. de man „die zijn vorst versloeg". Mohtaudi won nl„ uitgedaagd door het gekroonde hoofd van zenn land, van hem „op z'n slofjes". Daar zijn de dames Peggy Franks, een der sterkste speelsters van En geland en haar landgenote Adelc Wood, terwijl de Belgische kam pioene mevr. Detournay eveneens present is. Dit zijn enkele namen uit de lange rij van buitenlandse deel nemers. Is het wonder dat onze speelsters en spelers een zware strijd wacht? Onze kampioen Piet Kreuger, voorts Cor du Buy. Cor Pelser, Willy van Zoelen en niet te vergeten, de Utrechter Klaas Huberts, zullen in „vorm" moeten zijn, om enig succes te boeken. Vooral Huberts krijgt het zwaar te verantwoorden. In de eer ste roTfde komt hij uit tegen nie mand minder dan Bergman. In afwijking van vorig jaar zal slechts op vier tafe^ tegelijk ge speeld worden, hetwelk het volgen der partijen in sterke mate zal be vorderen. Advertentie en u zult 'b morgens weer kiplekker nit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal In uw Ingewanden doen stromen, anders verleert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op re wekken cn uw spijsvertering en stoel gang op natuurlijke wijze te regelen. LEVER Pit LETJES^ NA GEBRUIK VAN ONZE ALOM BEKENDE P. POEDER 7'/, CT. ETUI 6 ST 45 CT. BRASKAMP N.V. RIJSWIJK (Z.-H Een Lagcrhulslld, dat in Londen In dc mist juist dc weg had gevonden Zet verkouden als snip: Nee. geef mU maar een TIP. Geen bect'rc belegging voor ponden. n TIP VAN BOOTZ Inz. hr. J. \V. tc A'dam ontv. 1 fl. TIP. Radio-programma Hedenavond HILVERSUM I 19 00 Nieuws; 19 15 Thuisfront, 19 25 Promenade-orkest; 19 45 Rcg. uitzending- 20.00 Nieuws 20.05 De gewone man: 20 12 Yehudl Menuhin: 20.20 Lichtbaken; 20.50 Boston Pops orkest. 21.00 Negen helt de klok: 21 45 Wie neemt de handschoen op: 22.00 Weckend serenade. 22.30 Actualiteiten; 22 45 Avondgebed; 23.00 Nieuws 23.25— 24 00 Budapcster strijkkwartet. HILVERSUM II 19.00 Artistieke staalkaart: 10.30 West-Hlllwerk tc Aals meer- 19.45 Mevr. A. H. Mulder; 20 00 Nieuws. 20.05 Dingen van de dag: 20.15 Amsterdamse politlckapel; 21.00 Socia listisch commentaar: 21 15 Wild West; 22.00 Stradiva-sextct; 22.25 Dc mens en ztin liefhebberijen. 22 40 De Jonge FJIe- rcflultcrs; 23.00 Nieuws; 23.15—24.00 Gr. Dlatcn. Morgen HILVERSUM I: 8 00 Nieuws 8.15 Phi ladelphia orkest 8 30 IKOR; 9 20 Mcuws 9 45 Jo Vincent 9 55 Hoogmis; 1130 Cello cn plano- 1140 Pianoconcerten van Mozart 12.15 Apologie. 12 35 Gr.pl.; 12 40 Orkest zonder naam; 12.55 Zonne wijzer- 13.00 Nieuws13 25 Orkest zon der naam 13.50 Buffalo Bill: 14 05 Viool- recital: 14 30 Opera van Mozart; 15.40 De mechanisatie in de landbouw. 15.50 Domstadkwartet- 16.10 Sport; 16.25 Ves pers: 17.00 Kerkdienst; 18.30 Reg. ultz.j 19 00 Gr platen 10 15 Kent gij uw bijbel 19.30 Nieuws; 19 45 Gr platen 19.50 In *t bocckhuys- 20.05 Dc gewone man; 2012 Uit cn thuis; 22 37 Actualiteiten; 22 45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23.15— 24 00 Londcns phllh. ork HILVERSUM II 8 00 Nieuws- 8.18 Boston Prom orkest; 8.30 Voor dc tuin; 3 40 Barcarole; 9.12 Sport; 9.15 Men vraagt. 9.45 Geestelijk leven: 10 00 Zon- daghalfuur 1030 IKOR; 11.45 Tussen kerk cn wereld; 12.00 Aan boord van s.s. Boneventura; 12.30 Zondagclub: 12.40 Vrouwenkoor: 13.00 Nieuws; 13 15 Mededelingen, 13.20 Les gars dc Parlsj 13.50 Even afrekenen, heren; 14 00 Pia nospel 14 05 Boekenhalfuur; 14.30 Con certgebouw-orkest- 16.30 Sportrevuc; 17.00 Provinciale dag Gelderland. 17.30 Ome Keesje; 17.50 Sport; 18.00 Nieuws; 18.15 Wim Ibo's cabaret: 19 00 Radlolym- pus; 19.30 Paul Godwin; 20.00 Nieuws; 20.05 Reportaccdlenst; 2015 Komische opera 21.00 Hoorspel: 21.35 Vervolg opera; 22.05 De speeldoos; 22.25 Ver geelde partituren. 23 00 Nieuws; 23.15 Skymasters 23 45—24.00 Luclenno Boycr Maandag HILVERSUM I: 7 00 Nieuws; 7 15 Och tendgymnastiek; 7.30 Oranjebloesem; 7.45 Een woord voor de dag; 8 00 Nws.; 3.15 Tc dcum laudamus. 8.45 Budapest strijkkwartet 9.15 Bezoek bij zieken; 9.30 Harmoniemuzlck; 10.00 Pianospel; 10 30 Morgendienst; 11.00 Violoncel; 11.20 Van oude cn nieuwe schrijvers. 11.40 Zangrecital12.10 Gr. platen; 12.30 Land en tuinbouw; 12.33 Alex Schellcvls met koor; 13 00 Nieuws; 13.15 Metropolc- orkest; 13 45 Trotse cn zijn mandollers; 14 00 Schoolradio; 14 35 Operette-selec ties 15.00 Klimplanten. 15 30 Trio's uit alle landen; 16.00 Bijbellezing; 16.45 Lond. phllh. orkest- 17.00 Voor dc kleu- •iers. 17.15 Pod, orgelbespeling; 17 45 Rcg. ultz.; 18.05 Pianoduo; 18.15 Sport; 18,30 Reg. ultz.; HILVERSUM II: 7.00 Nieuws 7.15 Gr. muziek- 8.00 Nieuws; 8.15 Gr. platen; 8.55 Voor dc vrouw: 9.00 Gr. platen; 9.30 Waterstanden; 9.33 Cr platen-. 10 00 Morgenwijding- 10.15 Gr.platen; 10 50 Rawicz cn landauer: 11.00 Op de uit kijk; 1115 Orgelconcert; 12 00 Dc Pa- navers. 12 15 Kindcrkoorplatcn; 12 30 Land- cn tuinbouw: 12.33 In 't spionne tje 12 38 Trio Mclodia en Pierre Palla: 13.00 Nieuws; 1315 Mededelingen- 13 20 Skymasters- 13 50 Gr. platen; 14.00 Wat gaat er om in de wereld; 14.15 Solisten- concert 15 00 Conbonn/érc- 16.00 Matro- zenkoor: 16 15 Verhaaltje t e v verjaar dag prinses Beatrix: 16.35 Kinderkoor; 16.45 Musicalcnder; 17 30 Hoort zegt het voort- 17.45 Gr. platen: 18.00 Nieuws; 13.15 Mededelingen; 18 20 Italiaanse lie deren 18.30 Radio-filmkrant.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 5