DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Aanbod van Stalin tot regeling der hangende conflicten Regering streeft nog naar overeenstemming Chinese communisten stellen zware eisen Ibestek _J Westen toont belangstelling maar blijft gereserveerd Parate politie was bandieten te slim af Kabinet in beraad over Indonesië Verdeeldheid in het kamp der regeringspartijen Schreieder buiten vervolging Paul Robeson komt naar Nederland Fins s.s.Satakunta aan de grond Sow jetnota aan Noorse regering In kort Maandag 31 Januari 1949 Achtste jaargang, No. 1238 Opgericht door ae Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnement*. prl|s 32 cent p. w. of f 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie ;n Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DB BOORDER. Naar Zondag voor Radio Moskou werd medegedeeld, heeft generalissimus Stalin verklaard, dat de Sowjet-Unie bereid zou zijn gezamenlijk met de Verenigde Staten te verklaren, dat geen van beide regeringen enig voornemen heeft om haar toevlucht te nemen tot oorlog. Stalin zeide, dat hij geen bezwaar zou hebben tegen een ont moeting met president Truman om een wereldvredespact op te stellen. Stalin legde deze verklaring af op 27 Januari In antwoord op vragen hem gesteld door Kingsbury Smith, algemeen Europees directeur van de ..International News Service", een Amerikaans persbureau. De volledige vragen en Stalins antwoorden, zoals die door radio Moskou werden uitgezonden, luiden: Vraag: Is de Sowjet-Unie bereid besprekingen te voeren over de kwestie om tezamen met de Ver enigde Staten een declaratie te publiceren, dat geen van beide regeringen enig voornemen heeft om met de ander in oorlog te treden? Stalin: „De Sowjet-Russische rege ring zou bereid zijn de kwestie van een dergelijke declaratie in overweging te nemen". Vraag: Is de Sowjet-Russische re gering bereid met de regering van de Vejrenigde Staten samen te werkenin het nemen van maatregelen ten einde een we reldvredesverdrag tot stand te brengen, dat tot geleidelijke ont wapening zou leiden? Stalin: „Natuurlijk zou de Sowjet- Russische regering geheel bereid zijn maatregelen te nemen, die zouden leiden tot de verwezen lijking van een vredespact en tot geleidelijke ontwapening." Vraag: Indien de regeringen van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk instemmen om de stichting van een afzonderlijke West-Duitse regering uit te stel len. zal de regering van ae Sowjet-Unie dan bereid zijn de restricties op de verbindihgen tussen Berlijn en westelijke zo nes van Duitsland op te heffen? Stalin: „Mits de drie betrokken re geringen de in deze vraag ver melde voorwaarden in acht ne men, ziet de regering van de Sowjet-Unie geen bezwaar tegen het opheffen van de vervoers- restricties, mits de restricties, die door de drie mogendheden aan vervoer en handel zijn op gelegd tegelijkertijd worden op geheven." Vraag: Is uwe excellentie bereid president Truman te ontmoeten om de mogelijkheid van het slui ten van een dergelijk wereldpact te bespreken? Stalin: „Ik heb reeds verklaard, dat er geen bezwaar is tegen een dergelijke ontmoeting." Radio-Moskou riep de verklaring van Stalin in alle nieuws-uitzen- dingen. zowel in het Russisch, als in de vreemde talen, om. Commentaren De politieke medewerker van Reuter te Londen meldt, dat aldaar Bankovervallers gingen regelrecht naar cel Een rechercheur van de rijkspo litie district Almelo, is er in ge slaagd een tweetal gewapende en gemaskerde bandieten, die juist een overval op een Boerenleenbank had dén gepleegd te arresteren. Naar aanleiding van talrijke over vallen op Boerenleenbanken in dit gebied had de commandant der recherche opdracht gegeven bij di verse banken oo het platteland te posten. Hierdoor kwam het dat toen kort voor het sluitingsuur twee gemas kerde en gewapende mannen de Boerenleenbank te Ypelo binnen drongen, een rechercheur in het ge bouw aanwezig was. Deze hield zich aanvankelijk rustig verborgen. De kassier, die geen hulp zag op dagen, bezweek voor de dreiging der vuurwapens en opende de brandkast, waaruit de twee bandie ten een geldkistje grepen. Zij ren den het gebouw uit en sprongen op hun gereed staande fietsen. De rechercheur zette onmiddellijk de achtervolging in en haalde na honderd meter de verraste mannen in, dien toen geen revolvers meer in de hand hadden. Deze hadden zij in hun zak gestoken. Het volgende ogenblik zaten zij evenwel in de zak van de politieman, die zijn ar restanten overbracht naar het dichtst bijzynde politiebureau. Hier bleken het twëb bewoners uit Al melo te zlln. De politie rekent er op, met deze slag vele overvallen te kunnen ophelderen. De Nederlandse regering zal zich op zeer korte termijn beraden over de toestand, die ontstaan is door dat de Veiligheidsraad de resolutie der vier mogendheden in zake Indonesië heeft aanvaard. Buiten hetgeen dr. Van Royen in de zit ting van de Veiligheidsraad heeft gezegd, wordt op het ogenblik in officiële kringen in Den Haag geen commentaar geleverd. Per 1 Februari cacao van de bon Van officiële zijde wordt beves tigd, dat de rantsoenering van ca caopoeder met Ingang van 1 Fe bruari een einde neemt. Tegelijkertijd worden do maxi mumprijzen voor cacao- en choco ladeproducten ingetrokken. Het is niet de bedoeling der re gering de met vreemde valuta te bekostigen Import van cacaobonen op te voeren. Wel zal als gevolg van een gewijzigde methode bij de verwerking der cacaobonen meer cacao-poeder worden geproduceerd dan tijdens de rantsoenering. Orient-tabakken in ons rantsoen (Eigen bericht) De verruiming van het tabaks rantsoen, welke tegen April wordt overwogen, zal waarschijnlijk wor den bereikt door verwerking van Egyptische, Turkse en Macedoni sche tabakssoorten en wel tot een percentage van SO L AC procent. De regering overweegt tot de aankoop van deze Oriënt-tabakken over te graan, ten eerste om van tijd tot tijd een extra-rantsoen te kunnen ver strekken, als aanloop naar de op heffing der distributie, ten tweede om met deze transacties die in Ne derlandse valuta kunnen worden betaald, dollars te besparen. Stembusoverwinning van Israëlische regering Een uur nadat de bevolking van Israel ter stembus is gegaan, is de officiële uitslag bekend geworden. De partij van de huidige premier. Ben Goerian, de Mapai. arbeiders partij is verreweg de grootste par tij, zij het ook dat deze niet over de absolute meerderheid beschikt. Men verwacht, dat de nieuwe regering wederom onder zijn lei ding zal staan en zal steunen op de Mapai en dc Mapan. De laatste is de partij van de linkse socialis ten. Dc communisten hebben slechts zeer weinig stemmen kun nen verwerven. De officiële uitslag luidt: Mapai 152.972 stemmen. Mapan 63.107 stemmen. Herouth (de voormalige Irgoen Zwai Leoemi) 49.220 stemmen. Communisten 14.999 stemmen. In totaal namen twaalf partijen aan de verkiezingen deel. de verwachting heerst, dat de com missie voor buitenlandse zaken van het Britse kabinet de verkla ring van Stalin onmiddellijk zal bestuderen. Het is niet waarschijnlijk, dat het voltallige Britse kabinet de door premier Stalin aangeroerde vraagstukken zal bespreken, voor dat men zich, door contacten tussen Londen, Washington en Parijs, heeft vergewist van de practische aspecten der verklaring. De reactie van vele politieke waarnemers was dat de verklaring, indien zij werd geschraagd door Sowjet-Russische stappen in de practijk, een verandering van po litiek weerspiegelde, welke vooral belangrijk was in verband met de beslissingen, welke in de laatste tijd door de Westelijke mogendhe den waren genomen, waaronder begrepen de besluiten, die tijdens de in de afgelopen weck te'Londen gehouden vergadering van de mi nisters van buitenlandse zaken aer Westelijke Unie, werden genomen. Men trekt de conclusie, dat het voornaamste punt in de verklaring van Stalin zijn aanbod is de blok kade van Berlijn ongedaan te ma ken op voorwaarde dat Engeland, Frankrijk en de V.S. met de vor ming van een afzonderlijke West- Duitse regering wachten tot de kwestie-Duitsland als geheel op nieuw is besproken door de raad van ministers van buitenlandse za ken der grote vier. Te Londeh ziet men dit als een laatste poging ter voorkoming van een definitieve splitsing van Duitsland. In politieke kringen te Parijs is men optimistisch gestemd ten aan zien van de verklaring. In gezaghebbende kringen te Washington voorspelt men een koele ontvangst dooi de Ameri kaanse regering van de verklaring van Stalin, dat hij bereid is met president Truman over de vrede te spreken. De verklaringen van de Sowjet-leider, acht men bedoeld om de aandacht van het Westen af te leiden van een Noord-Atlanti sche defensieve alliantie. Diplomatieke autoriteiten te Washington zijn van mening dat er weinig of geen nieuws is in de antwoorden van Stalin of de ge stelde vragen Er wordt aan her innerd, dat Amerikaanse officiële woordvoerders er herhaalde malen bij de Sowjet-Unie op hebben aan gedrongen. dat zij met positieve bewijzen komt van Ae echtb.°;1 haar bedoelingen. Revolutie in Paraguay In de nacht van Zaterdag op Zondag heeft zich in de Zuidame- rikaanse staat Paraguay een on bloedige revolutie voltrokken waarbij pgesident Gonzales uit het zadel is gelicht. Hij is gevlucht naar de Braziliaanse ambassade. Lopez, de minister van onderwijs, heeft het bewind op zich genomen. BINNENKORT zullen nieuwe bankbiljetten ter waarde van 25.- tn circulatie komen. Aan de voorzijde vertoont het nieuwe bank biljet een vrouwenportret in cirkel. Nederland en de Republiek Achterstallige pensioenen uitbetaald Het ls nog steeds de bedoeling van de Nederlandse regering zo spoedig mogelijk tot overeenstem ming te komen met leidende repu blikeinse politici, die tot samenwer king bereid z\jn. Dit lezen wij in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over '„Overzeese Gebiedsdelen". De regering bekent in het onzekere te zijn over de vraag, in welke mate en door welke groepen de strijd In Indonesië op gewelddadige wijze zal worden voortgezet. Verder geeft de regering toe, dat er in Indonesië Chinese communistische immigratie plaats heeft, maar de regering acht deze niet alarmerend. Na de laatste militaire actie zijn er geen berichten ontvangen dat zich op republikeins gebied nog personen zouden bevinden, die tij dens de Japanse bezetting geïnter neerd waren, behoudens enkele lie den. die niet geëvacueerd willen worden. In de verschillende deelstaten heeft de waarborging van gods dienstvrijheid geen gelijke regeling gekregen; de regering geeft echter aan, dat van een wezenlijk verschil t.a.v. de godsdienstvrijheid noch tans geen sprake is. Deze aange legenheid moet echter geregeld worden bij de Grondwet en de staatsregeling van de Verenigde Staten van Indonesië. De positie der Indo-Europeanen is uiteindelijk afhankelijk van het Unie-statuut, geeft de regering aan. In beginsel heeft zij besloten tot liquidatie van alle particuliere landerijen. Om deze aangelegenheid te regelen is een commissie inge steld. De achterstallige pensioenen over de bezettingstijd zullen met ingang van 1 Januari 1949, na verrekening van lands- en fondsvorderingen, worden uitbetaald. Integraal ln In donesië, met toepassing van de al gemene transfer-regeling voor ge- pensionncerden, die in Nederland wonen. De Voorljoige Federale regering heeft een tweede rehabilitatie-uit kering vastgesteld, die echter te vens de uitkering is. Hiervoor is maximaal 250 millioen uitgetrok ken. In overleg met de raad van Vak- centralen, de Samenwerkende Indo nesische Werknemers-organisaties, de Indische Ondernemersraad en de Stichting van de Arbeid is een com missie ingesteld, die het vraagstuk van de rechtspositie der Nederland se particuliere werknemers in In- donseië zal bestuderen. Bij het binnen varen van de haven van Singapore werd de schroef van de Willem Ruys", het vlaggeschip van de Rott. Lloyd, beschadigd. Deze beschadiging, voor het oog nauwelijks waarneembaar, veroorzaakte een enorme trilling, zodat het schip vaart moest minderen. Zaterdag is het schip, dat 193 m. lang. 27 m. breed en 27'm. hoog is, door 6 sleep bootjes naar 't nieuwe 32.000 tons dok van de Rotterdamse Droogdok Mij gesleept om in dit grootste dok van Nederland van schroef te wisselen. Het dok is 208 m. lang, 47 m. breed en 20 m. hoog en kan de „Willem Ruys" dus gemakkelijk opnemen. De Chinese communisten hebben per radio de eis kenbaar gemaakt van arrestatie van Tsjang Kai-Sjek en andere leiders van de Kwomin tang onder wie T. V. Soeng, voorma lig minister-president.. generaal Tsjeng. gouverneur van Formosa generaal Ho Ying-Tsjin, voormalig minister van defensie., generaal Koe Tsjoe-Toeng, chef staf. Tsjen Li-Foe en Tsjen Koeo-Foe uiterst rechtse leden van de Kwomintang., dr Wang voormalig minister van buitenlandse zaken en Woe. burgemeester van Sjanghai. Volgens üe radio bei eiuü^ Téjang Kai-Sjek zich voor op het leiden van een verzet tegen een Zuidwaartse opmars van de communisten In gewoonlijk betrouwbare krin gen verluidt, dat president Li Tsjoeng-Jen geweigerd heeft de communistische radio-omroep tot arrestatie van Tsjang Kai-Sjek en andere leiders van de Kwomintang als ..het laatste woord" van de com munisten op het vredesverzoek van de regering te aanvaarden. De president wacht nog steeds op een officieel antwoord van de com munistische leider, Mao Tse-Toeng. Van de vier groepen, waarin de regering is verdeeld ten aanzien van de vredesouvertures, is president Li de enige leider, die zich nog te Nan king bevindt. De voornaamste groep, die bin nen de regering in oppositie is tegen de president is de rechtse fractie, die de .,C C-clique" wordt genoemd. Deze gelooft, dat een compromis met de communisten onmogelijk is. Zij wordt gesteund door generaal Tan Gen Po, de bevelhebber van de troepen in het gebied van Nanking en Sjanghai. Deze groep wenst te rugtrekking van de troepen naar Ex-mevr. Krawtsjenko in Parijs De vroegere vrouw van Victor Krawtsjenko is Zaterdag, komende uit Moskou, te Parijs aangekomen om tegen hem te getuigen. Het is Gorlova Zinaina. Drie Russen, naar gezegd werd Sowjet-functionarissen, zyn tege lijk met haar aangekomen, even eens om tegen de auteur van „Ik verkoos de Vrijheid" te getuigen. Heden is de tweede week van het proces begonnen. Boottrein Amsterdam Genua rijdt weer Op 7 Februari zal voor de eerste maal na de oorlog de boottrein Am sterdamGenua rijden. Op 31 Januari vertrekt namelijk het m.s. „Tabinta" vrijwel ledig van Amsterdam. Het schip is aan gewezen om 500 mannen en vrou wen, die voorrang hebben om naar Indonesië te gaan, naar de Oost te brengen, nu het luchtverkeer prac tised uitgevallen is. De „Tabinta" is echter niet uit gerust om een dergelijk groot aan tal passagiers te vervoeren en daarom heeft men besloten het ver blijf van de passagiers aan boord van de „Tabinta" zo kort mogelijk te doen zijn. Hierdoor worden deze mensen in ieder geval de eerste acht dagen van de bootreis o.a. door de Golf van Biscaye bespaard. Slagers protesteren tegen rantsoenverlagingen De hoofdbesturen van de vak groep „Slagerij" en van de twee landelijke slagersorganisatiea heb ben de ministers van landbouw, visserij en voedselvoorziening en economische zaken per telegram verzocht om onmiddellijke maatre gelen ter verbetering van de vlees voorziening en verlichting van de noodtoestand in het slager9bedrijf. Huns inziens is zo langzamer hand een onhoudbare toestand ont staan. het Zuiden en voorzetting van de oorlog. Tegenover deze fractie staat de „Kwangsi groep" van president Li, gesteund door generaal Pai Tsjoeng Sji. die het bevel heeft over 150000 man troepen uit de provincie Kwangsi. Tot de twee andere fracties in de regering behoort de groep van Wong Wen Nao Zijn volgelingen worden door waarnemers als bu reaucraten van de Kwomintang be schouwd, die de kat uit de boom vil.lpn kijken. Indien de vredes ouvertures van de president misluk ken. zullen zij, naar men verwacht, naar Formosa gaan. Ten slotte ls er de groep van ge neraal Tsjan Tsjih Tsjoeng. die meer links is gezind dan president Li. doch hem morele steun biedt. Naar wordt gemeld, is Sinjang, de tijdelijke regeringshoofdstad van de provincie Honan. door de rege ringstroepen onder communistische druk ontruimd. Het provincie-be stuur is naar Hankou teruggetrok ken. Het Bijzonder Gerechtshof in Leeuwarden heeft Schreie der, wat zijn lidmaatschap van een misdadige vereniging be treft, buiten vervolging gesteld. Het Bijzonder Gerechtshof acht te voorts niet bewezen, dat Schreieder opdracht heeft gege ven tot het doen fusilleren van veertien Friezen bij Dronrijp. De procureur-generaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwar den liet Schreieder onmiddellijk na de uitspraak weer arresteren, ten einde hem ter beschikking te laten stellen van het hoofd der politie in 's-Gravenhage, opdat deze Schreie der als ongewenste vreemdeling over de grens kan doen geleiden. De negerbariton Paul Robeson vertrekt 12 Februari met de „Queen Mary" naar Engeland voor twintig concerten in Groot-Brittannië en Ierland. Robeson zal einde April zes concerten m Denemarken, Zweden en Noorwegen geven onder auspi ciën van het Deense dagblad „Poli- tiken". Verder geeft hij begin Mei twee concerten in Nederland. Amsterdamse staking breidt zich uit Bijna de gehele walploeg, vaste arbeiders van twee scheepvaart maatschappijen, de Koninklijke Hollandsche Lloyd en het Vereenigd Cargadoorskantoor, elk tachtig man, zijn ln sympathiestaking ge gaan met de arbeiders van de twee Amsterdamse havenbedrijven. Het aantal stakende bouwvak arbeiders. werkzaam op drie bouw werken in de hoofdstad, bedraagt thans 240. Interimregelin^ voor de West voor 1 Maart gepubliceerd Naar het ANP verneemt verkeert de interim-regeling voor Suriname en de Nederlandse Antillen nog in een stadium van voorbereiding. Zo dra het overleg door minister Van Schaik zal 2ijn beëindigd, zal een definitief voorontwerp van wet wor den samengesteld, waarvan de rege ring de publicatie mogelijk voor 1 Maart van dit jaar overweegt. Bemanning tcerd van boord gehaald Het 2.200 ton metende Finse stoomschip Satakunta. in ballast varend en bestemd van Rotterdam naar Emden. is Zondagmorgen om streeks elf uur in het Huibcrgat, voorbij Schiermonnikoog aan de grond gevaren. Door het woelige water sloeg het schip weer los. doch toen bleek het zo ernstige lekkage te hebben, dat de beman ning genoodzaakt was het zo snel mogelijk weer aan de grond te zet ten om zinken te voorkomen. Aangezien de kans om het zeer hoog zittende schip weer vlot te krijgen gering is, besliste de kapi tein. dat een deel van de beman ning aan land moest worden ge bracht. In volle zee heeft toen de reddingsboot Insulinde tien opva renden. waaronder vier vrouwen, aan boord genomen en te Oostma- horn aan de Friese kust geland. Hedenmorgen zou de Insulinde te rugkeren om de rest van de be manning. nl. 16 man, in veiligheid I te brengen. De sleepboten Oceaan en Stortemelk van de firma Doek- sen zijn van Terschelling uitgeva ren om te trachten de Satakunta vlot te brengen. De oorzaak van de stranding is nog niet bekend. De Satakunta is een zeer oud schip, het werd nl. in 1898 gebouwd. Later bereikte ons het bericht, dat de Finse boot hedenochtend weer vlot is gekomen. De opvaren den vertoefden gedurende de nacht In een hotel te Anjum. doch hebbed zich nog niet aan boord begeven. De Sakakunta zal voorlopig in de nabijheid blijven ronddobberen tot de averij hersteld is. Eerst dan zul len de vrouwen weer aan boord worden genomen. De „Insulinde" en de Duitse „Titan" zijn inmiddels teruggekeerd. De „Stortemelk" en de „Oceaan" blijven voorlopig in de nabijheid van het Finse schip. Volgens een bericht van Lloyds uit Frederikshaven is het 200 ton metende Nederlandse kustvaartuig Noordkaap, dat met een lading zout op weg was naar Gothen burg, Zaterdagavond ongeveer tien mijl westelijk van de noordpunt van Jutland aan de grond gelopen. De bemanning is van boord ge- haald. Geen scheidingsplannen van koning Leopold Het bericht van sommige Ro meinse bladen, dat koning Leopold de paus verzocht zou hebben zijn huwelijk met de prinses de Rethy te ontbinden, wordt in bevoegde kerkelijke kringen als „louter fan tasie" bestempeld. Ook een lid van koning Leopolds' secretariaat te Brussel heeft de persberichten, dat de koning de paus verzocht had zijn huwelijk met prinses de Rethy te ontbinden, te gengesproken. Hij zeide. dat de berichten, dip beweerden dat de paus het verzoek van koning Leopold had afgewe zen. „absurd en zonder enige grond waren". Het kabinet van de deelstaat Pa- soendan op Java heeft zijn ontslag ingediend. Dit is aanvaard door net staatshoofd van Pasoendan, de wali negara. De Sowjet-Unie heeft Noorwegen verzocht om toelichting van zijn houding ten aanzien van het Noord- Atlantisch verdrag, „in het bijzon* der rekening houdend met de om standigheid. dat Noorwegen een ge meenschappelijke grens heeft met de Sowjet-Unie". Dit verzoek was vervat ln een verklaring van Afanasief, Sowjet- Russische ambassadeur te Oslo, i aan de secretaris-generaal van het Noorse ministerie van buitenlandse zaken. „De Sowjet-Unie verzoekt inge licht te worden, of de persberichten, dat Noorwegen zich by de Atlan tische Unie zal aansluiten, in over eenstemming zijn met dc feiten, en ook of de Noorse regering enige verplichtingen op zich neemt tegen over deze unie ten aanzien van het Instellen van luchtvaart- of vloot- bases op Noors gebied", aldus deze verklaring. De Noorso minister van buiten landse zaken, Halvard Lange, heeft op een persconferentie verklaard, dat de Russische nota „feitelijk, kalm en beleefd" was. Zij zou doQr kabinet en parlement worden be sproken alvorens een antwoord zou worden verzonden. Te Oslo wordt vernomen, dat het Noorse parlement op de besloten vergadering van deze week ook de informele Amerikaanse uitnodiging om toe te treden tot het Atlantisch Pact zal bespreken. Het Noorse parlement zal ln de loop van deze week waarschijn* lyk Woensdag ln besloten ver* gadering bijeenkomen ter bespre king van een antwoord op de Rus sische nota, zo wordt te Oslo ver* nomen. Scandinavisch overleg zonder resultaat Geen defensieve unie In een gemeenschappelijk Noors- Zweeds-Deens communiqué over de defensie-besprekingen der Scan dinavische landen wordt verklaard, dat er geen overeenstemming is bereikt over een verbond. In het communiqué wordt ver klaard. dat de raadpleging tussen de drie landen over vraagstukken van buitenlandse politiek zal wor den voortgezet en geïntensiveerd. De besprekingen hebben het dui delijk gemaakt, aldus het commu niqué, dat, ofschoon reeds een aan zienlijke mate van overeenstem ming aanwezig werd bevonden, het voorlopig niet mogelijk is de no dige overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor en de gevolgen van een defensieve unie. „Als oprechtheid en goede wil od zichzelf genoeg waren geweest, zouden wij het eens zijn geworden" aldus de Noorse premier Einar Gerhardsen. Vorige weck werd beslist gedacht, dat de Chinese nationalistische troepen te Pelplng aan het muiten waren ge slagen Zij hadden hun commandanten gevraagd Iedere soldaat een zilveren, dollar tc geven als Nicuwjaarsextraatje. In plant» daarvan kregen zij maar 30 regerings uan. Het geld hadden zij no dig om vuurwerk te kopen om de boze geesten te verjagen Nu zij het niet kregen werden zij kwaad en gingen maar wat schieten Of dc boze geesten zich daarvan wat hebben aangetrok ken weet men niet. De thans 80-jari- ge Domenlco Germane Is na 51 jaar gevangenisstraf te Turijn in vrijheid gesteld Hll was in 1898 tot levenslang veroordeeld wegens het vermoorden van een 20-jarig*» Jongeman. Op zijn eerste vrije avond zag hij onder polltie- gelelde voor het eerst van zijn leven trams, bussen, fietsen en auto's. Het Oostenrlikse sooortarlef zal dit laar aanzienlijk verhoogd worden teneinde het tekort te bestrUden. dat ontstaan Is door het nensionneren van veie spoorwegambtenaren Een barman in New York heeft een fooi gekregen ln de vorm van een Cadillac 1948 van een handelsreiziger in auto's die hij aan kamers geholpen had In fsjecho Slowakije mogen de reizigers alleen de derde klasse wachtkamers gebruiken. De tweede klas mag door vrouwen, kinderen en nlet-rokers. de eerst» door Invaliden. vTouwcn en kinderen wor den gebruikt. Monty die ln Zwitser land vertoeft, is daar om over het weer te praten „Indien de hemel verduisterd ls. moeten wil ervoor zorgen dat de militaire paraoluie in orde Is." zei hij. Ongeveer 70 lijken zlln gevonden ln een Duitse onderzeeboot die gelicht werd en thans te Kiel gesloopt wordt. Weerbericht WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. l'lsselende bewolking met enkele verspreide Uchto buien. Meest matige wind tussen West en Noord. t Plaatselijk 1 lchte nacht- 1^1^® vorst. Overdag Iets kouder IT'" dan \andaag. 1 Febr. Zon op 8.21Zon onder 17.27; maan op 5.58; maan onder 21.08. „Wij willen graag 'n polikliniek" Geld, geld moet er komen „Een paar dagen later maken we een vergadering mee van zo'n goede veertig dessahoofden. Er wordt spaarzaam gesproken, over de passarprijzen, over de fietsbanden en over het goede werk van de genie. Wijze man nen met zorgelijke gezichten willen zij zijn en zij wegen daarom hun woorden op een goudschaaltje. Dan is er de rondvraag en eensklaps is alle waardigheid verdwenen. In een verward spreekkoor vragen zij om een bijzondere gunst- dat er een polikliniek zal komen van het Rode Kruis, al was het maar één keer in de veertien dagen." De geldzendingen aan het hoofdbestuur van het Neder landse Rode Kruis ten bate van de medische arbeid onder de volken van Indonesië stromen binnen. De tijden zijn moeilijk maar desondanks wil een zeer groot deel der Nederlanders zijn steentje bijdragen. Dat blijkt uit de vele duizenden briefkaarten en enveloppen die met extra ze gels zijn beplakt; dat blijkt ook uit de grotere bedragen die op het gironummer 8540 zijn ge stort. Naast deze zendingen, die samen reeds een bedrag van vele duizenden guldens oplever den, zijn van verschillende grote lichamen sommen van vijf en tienduizend gulden ontvangen. Met de giften, die nog verwacht i oorden, zal het Nederlandse Rode Kruis de vo'gende maand in staat zijn een grote zending melk en medicamenten naar In donesië te sturen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1