DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Er komt 'n voöel gevloden Getuigen beschuldigen Sowjet-Unie van onmenselijke wreedheid Ook in Amerika strijd tussen boter en margarine Een radio-programma voor prinses Beatrix alleen Publieke tribune leeft mee als bij een spannende wedstrijd Federaal Overleg beraadt zich Kinderen die altijd honger hebben Uitzending uit het kindertehuis Zandbergen" te Amersfoort Amerika heeft nu „superatoombom" In kort Ibestek J Dinsda.s 1 Februari 1949 Achtste jaargang. No. 1239. Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.i5 p. kw. Losse oummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: SnouckaertlaaD 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. HET PROCES KRA WTSJENKO De raadsman van het weekblad „Les Lettres Fran?aises" heeft Maandag, de vierde dag van het proces, verklaard, dat Krawtsjenko „buitengewone privileges" genoot van vier Amerikaanse regerings- departeraenten: buitenlandse raken, justitie, financiën en politie. Zonder deze hulp. zo verklaarde mr. Nordmann. kan Krawtsjenko geen'visum hebben gekregen om naar Frankrijk te gaan onder de valse naam Paul Kedrin. Op de vraag van Nordmann of Krawtsjenko Paul Kedrin kende, antwoordde deze glimlachend: „ja en neen". Hij voegde daaraan toe. dat hU al ongeveer vijftien namen had gebruikt en misschien nog vijf of tien nieuwe zou moeten gebruiken om zich tegen zgn vijanden te beschermen. Mr. Nordmann: „Hebt u identiteits bewijzen die u hier kunt tonen?" Krawtsjenko: „Ik ben niet in de Sowjet-Unie, waar men een stapel papieren nodig heeft. Ik ben in het vrije Frankrijk." Hierop volgde applaus van d^ pu blieke tribune. De president, zei dat hij het publiek er op moest wijzen, dat men zich hier in een rechtszaal bevond. Hij beval de verwijdering van één man. De eerste getuige ten gunste van Krawtsjenko was het Franse Kamer lid André-Remy Moynet. Hij zei dat hij m de laatste oorlog als piloot bij de vrije Franse strijdkrachten zowel in Engeland als in Sowjet-Rusland had gevochten Onder zijn tien oor logsonderscheidingen bevindt zich een Russische. In Engeland had hij gezien, dat loyale Engelsen naar de Duitse propagandazender luisterden. Dat was voor hem het bewijs van het bestaan van de democratische vrijheden, waarvoor hij en zijn kameraden vochten. In Rusland echter, aldus Moynet werden al le particuliere radiotoestellen in beslag genomen toen de oorlog uitbrak. Daar konden alleen de Russische programma's worden beluisterd Krawtsjenko's volgende getuige was de Franse ingenieur Bornet. die zei dat hij van 1941 tot 1946 in Rus sische gevangenissen had vertoefd „omdat hij Fransman was". Hij acht te ..Ik verkoos de Vrijheid" in over eenstemming met de werkelijkheid. Bornet zei dat hij van 1909 tot 1946 ononderbroken in Rusland had ge woond. Tijdens een kruisverhoor zei Bornet. dat Franse burgers in de Sowjet-Unie werden gearresteerd tij dens de oorlog als represaille voor de arrestatie van Sow jet-burgers door de Vichy-regering in Frankrijk. Een derde getuige ten gunste van Krawtsjenko was een Russische vrouw van middelbare leeftijd uit een kamp voor ontheemden in Duits land. Zij vertelde onder tranen hoe haar boerderij in 1930 in het kader \an de collectivisatie werd overgeno men. Al haar klederen, meubilair en vee werd geconfisqueerd, zo zei zij, en zij werd uit het huis gezet on danks het feit, dat zij zwanger was. Kysilo. een Russische technicus, verklaarde in de Sowjet-Unie gear resteerd te zijn onder de beschuldi ging van „samenzwering tot omver- Stalins boodschap het gesprek van de dag Het gesprek van de dag te Mos kou was de vtaag of Stalin en Tru man een ontmoeting zouden heb ben. Het antwoord over het alge meen was hetzelfde: „Ik geloof van wel". Buitenlandse diplomaten wa ren echter voorzichtiger. Eén hunner zeide: „Ik kan me geen ontmoeting van Stalin en Tru man indenken zonder de Engelsen en Fransen, maar ik vermoed, dat Stalin daartegen bezwaren zal heb ben." Naar zijn mening gevraagd over het aanbod van Stalin verklaarde Trygve Lie, de secretaris van de U.N.O., dat hg de zaak overwoog en wellicht heden een verklaring zou afleggen. Volledige erkenning Israel door VS President Truman heeft Maandag volledig erkenning verleend aan de regeringen van Israël en Transjor- danië. In de mededeling van Truman omtrent Israël wordt verklaard: „Op 24 October 1948 verklaarde ik, dat, wanneer een parlement en een regering zouden zijn gekozen in Israël, dit land terstond de jure er kend zou worden. De verkiezingen hebben plaats gehad en de regering van de VS. is officieel van de re sultaten op de hoogte gesteld. Het is mij daarom een genoegen de re gering van Israël met ingang van heden de jure te erkennen." De heer Neher eervol ontslagen De heer L. Neher is op zijn ver zoek met Ingang van 1 Februari 1949 op de meest eervolle wijze ontslag verleend als gedelegeerde van het opperbestuur in Indonesië. De heer Neher is bevorderd tot Groot-officier in de Orde van Oranje Nassau. Weerbericht LICHTE TOT MATIGE VORST DES NACHTS Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond Slechts enkele overdrljsende wolkenvelden. Droog weer. Ma tige tot zwakke wind tussen Noord cn Oost. In de nacht cn vroege ochtend lichte en vooral v-J ln het Oosten eny 1(1" Zuiden van het- werping van de regering". Hij zeide de beschuldiging niet begrepen te hebben doch later te hebben be merkt. dat het een „standaard-type" van beschuldiging was. die „in die tijd tegen iedereen werd ingebracht." Toen hij weigerde schuld te bekennen, werd hg neergezet op een kruk. voorovergebogen met zijn handen op zijn knieën en veertien dagen en nachten lang in die positie gehouden, zonder gelegenheid tot slapen, terwijl h-m een non-stop verhoor v/erd afgenomen. „Tenslottealdus Kysilo. „vertel de de geheime politie mij, dat mijn vrouw gearresteerd was. Daar ik twee kinderen had. een van vier jaar en een van -acht maanden, gaf ik toe en ondertekende een „bekentenis" Daarmede was het niet afgelopen Ik moest inlichtingen verschaffen over de „Trotzkistische organisatie" waar van ik volgens de beschuldiging lid geweest zou zijn en beloven tijdens mij proces niets te zullen herroepen. Het proces vond plaats in het ge bouw van de geheime politie, te een uur in de nacht. Het duurde twintig minuten Ik verklaarde niet schuldig te zijn en zei Je. dat men mij de be kentenis door marteling had afge dwongen. Ik beriep mij op getuigen en documenten. Terwijl de recht bank beraadslaagde werd ik opnieuw mishandeld. Ik werd veroordeeld tot achttien jaar Siberië." Voor het begin van de vierde zit tingsdag van het proces werden Krawtsjenko foto's getoond van de blonde Zinaina Gorlova, welke Krawtsjenko herkende als zijn eerste vrouw. Zinaina was Zaterdag per vliegtuig aangekomen doch had zich gedurende het weekeind niet laten zien. Krawtsjenko zei dat Zinaina om streeks 1933 zijn vrouw was geweest. „Het was een korte verbintenis en scheiden was in Rusland zeer alge- meen en gemakkelijk^" I De resolutie van de Raad Het Bijzonder Federaal Overleg de prominenten onder de leiders van de deelstaten tn Indonesië houdt op het ogenblik te Batavia een bileenkomst. die van groot be lang wordt geacht. In twee verga deringen, waarvan de ene Maandag is gehouden en de andere morgen plaats heeft, zal het B.F.O. het rapport bespreken dat enkele van ziin leden hebben uitgebracht over hun be-oek aan Soekarno en Mo hammed Hatta Verder zal het B.F.O. zijn mening kenbaar maken over de jongste resolutie van de Veiligheidsraad, zulks op verzoek van de regering. Honderdduizend sarongs en één millioen meter textiel zijn door het Departement van Eco nomische Zaken te Batavia ter beschikking gesteld van het Ne derlandse Rode Kruis, afdeling Indonesië, voor de nieuw ont sloten gebieden. Ook werden 10.000 blikken groenten en een partij gedroog de aardappelen gezonden. Dat lijken grote partijen, maar in deze gebieden wonen 25 mil lioen zielen. Als men aanneemt dat 20 pet. van deze mensen kleding nodig heeft (het aantal is veel hoger!) dan krijgen 100.000 personen een sarong en de 4 900.000 an deren ontvangen ieder één snip pertje meer dan 20 cm. Als onder 20 pet. van deze mensen ('t aantal hongerenden is veel hoger!) de groenten ver deeld wordendan ontvangt ieder 1/500 blik. Gelukkig beschikt het Rode Kruis over grote voorraden, maar voor de ernstige gevallen van ondervoeding, voor de t.b.c. patiënten en bovenal voor de kinderen heeft het melk nodig. Die melk verwacht het uit Ne derland. We weten uit eigen ervaring wat het is om honger te hebben. En als we dan bedenken dat er in Midden Java, in Bantam, in Assahan en in Tapanuli vele honderden jongens en meisjes zijn die zich niet kunnen herin neren dat ze ooit genoeg gegeten hebben en die nu niet anders dan melk kunnen verdragen. Het gironummer van 't hoofd bestuur van het Nederlandse Rode Kruis is 8540. kunt uw bijdrage cok zenden door op een briefkaart een zegelbedrag tot een gulden te plakken. De PTT betaalt het bedrag boven de porto dan aan het Nederlandse Rode Kruis terug, wanneer op het adres vermeld is: Róde Kruis hulp in Indonesië. OOK Amerika kent de strijd tussen margarine en boter. Deze werd zelfs ge voerd tot in de para de die gehouden werd bij de inauguratie van president Truman: in de zeven mijl lange optocht reed een wa gen mee, waarop een enorm geel geschilderd bord met de woorden: „Boter is niet te ver vangen". In het Amerikaanse Congres zei een bóe ren-afgevaardigde uit Missouri dezer dagen, dat hij geen bezwaar had tegen de verkoop van margarine, mits het rood. groen, pur per of wit gekleurd werd. maar het moest niet tie gele kleur heb ben die God aan de boter had gegeven, zo zei hij. Op het ogen blik rust in Amerika op de geel gekleurde margarine een belas ting van dertig cent; de belasting op witte, ongekleurde margari ne bedraagt bijna niets. De boeren zeg gen dat de opheffing van de belasting op gekleurde margarine hun zestig millioen gulden zal kosten, aangezien gewetenloze hotelhouders hun gas ten margarine voor bo_ ter zullen aansmeren. Boter, die de vorige herfst een rijksdaalder per pond kostte, is nu gezakt tot een gulden vijftig een dubbel tje duurder dan tij dens de prijzencontró- le. Reden: de huis vrouwen, meestal niet in staat om boter te betalen, nemen hun toevlucht tot marga rine. VOOR de Ameri kaanse mannen was er de afgelopen week goed nieuws: de „nickel stogie" is te rug. „Nickel stogie" is de beroemde vooroor logse sigaar van vijf dollarcent. De herver schijning van dit „symbool van de gou den tijd" was een nieuw bewijs, dat de prijzen algemeen aan het dalen zijn. Maar ook „grote" artikelen dalen gere geld in prgs. Bontjas sen. herencostuums en radiotoestellen note ren op het ogenblik nog maar de helft van wat ze een paar maanden geleden kost ten. Ook in de restau rants kan men al veel goedkoper terecht dan tevoren. Het ministe rie van Arbeid heeft geschat, dat de da ling van de kosten van levensonderhoud de koopkracht van de dollar sedert Augus tus met 1 dollarcent heeft verhoogd. Franco: Geen interesse voor de UNO In een interview met het Engelse blad „Daily Telegraph" icons heeft generaal Franco meegedeeld dat het naar zijn mening thans niet het .geschikte" tijdstip is voor Spanje om tot de UNO toe te treden, of deel te nemen aan de Westelijke Unie Berichten dat Spanje slappen had gedaan om Marshallhulp te ontvan gen werden door Franco ontkend. Op de vraag of hij dergelijke stap pen zou verwelkomen, antwoordde de caudillo: „Wat denkt U? "Als er acht hongerige mannen op een eiland zitten en er komt een sclup met eten voor zeven van de mannen, kunt U zich dan de ger oelens van de achtste voorstellen'» Wii in Spanje zijn juist die achtste man". Toen hem werd gevraagd of Span je zou willen toetreden tot de UNO. antwoordde Franco: „Het zou voor barig zijn. een vraagstuk in beschou wing te nemen, dat de Spanjaarden thans niet interesseert." In het interview beroemde Franco zich cr verder op. da eerste te zijn geweest, die een aansluiting van alle niet-communistische staten had be pleit om tot een gemeenschappelijke verdediging te komen. SEDERT HET BELEG VAN PEIPING begon in het midden van Decem ber. waren de straten van deze Chinese stad gevuld met de troepen van generaal Foe Tsjo Yi. Zij betDogen zich voort met behulp van kamelen, trucks, karren of te voet. Hier ziet men enkele met kamelen uitgeruste soldaten in Hatamenstraat. dichtbij het nieuwe vliegveld buiten het vroegere gezanten-kwartier. Naar men weet hebben deze troepen in middels voor de communistische belegeraars gecapituleerd. Hoofdredacteur van de „H.P." overleden In de nacht van Zondag op Maan dag is na ccn z<ekte van enkele dagen overleden de uitgever en hoofdredac teur van ..De Haagsche Post", de heer S F van Oss. Hij begon zijn journa listieke loopbaan In 1888 als corres pondent van het „Algemeen Handels blad" te Londen. In 1914 begon hg met de uitgave van .De Haagsche Post", welk blad hij sedertdien als hoofdredacteur heeft geleld. De crematie zal geschieden op Vrij dag na aankomst van de trein van 13.09 te Westervcld „JA EN NEE VERSTA IK NIET Tjonge wat een moeilijk spelletje is dat. Ria Klooster heeft er moeite mee iets anders te vinden, dat het zelfde betekent als „Ja". Wim Quint wacht geduldig, Regina Zwart staat al klaar om weer een straf punt voor de meisjes te note ren. Henk Vrijer en Cor van Me teren (rechts) hopen maar, dat Ria er zich niet uit kan redden. Geluk kig was het nog maar generale re petitie. (Archifoto) (Van onze speciale verslaggever) „Lang zal ze leven in de gloria!" Wie waren 't die dat de jarige prin ses Beatrix Maandagavond zo spon taan door de radio toezongen? We troffen de zangeresjes en zanger tjes 's middags aan in het ont spanningszaaltje van de Maat schappij „Zandbergen" in Amers foort Allemaal kinderen uit de tehuizen van deze instelling, die met een oranjestrik in het haar of een speldje van dezelfde kleur op de borst, dicht opeen gedrongen zaten te wachten tot Wim Quint van de Nederlandse Radio Unie de artisten aan hen zou voorstellen. De kleintjes vooraan, de groteren en hele groten die er ook wat graag bij wilden zijn helemaal achter in de smalle, donkere zaal. Natuurlijk werd er eerst generale repetitie gehouden, zodat ze konden leren wanneer ze stil moesten zijn. wanneer ze mochten klappen of hoera-roepen en hoe ze nu eigen lijk „Heb je van de zilveren vloot wel gehoord" moesten zingen. Wim Quint had weinig moeite met ze. 't Was immers veel te fijn om met al die mensen van de radio het kroon prinsesje, dat elf jaar was gewor den, een speciaal voor haar ge maakt radio-uurtje te bezorgen! Zij op de stoelen en banken, Johan Prinses had fijne verjaardag DE VERJAARDAG van prin ses Beatrix xverd in huiselijke kring gevierd. Prinses Wilhel- mitta kwam haar oudste klein- dochfer zelf gelukwensen. Zaterdag werd een kinder partij gegeven voor vriendinnen van prinses Beatrix. Een enkel vriendinnetje bleef het hele weekend logeren. Als verjaar daggeschenken kreeg prinses Beatrix leesboeken, een school tas. slofjes en gereedschap voor haar boetséetles. .Tong met zijn „Jonge Fliereflui ters" onder wie de tenor Peter de Boorder de clown Guus Brox en*zijn assistente, de radio-club van Regina-Zwart en Adrie van Oor schot met zijn poppenkast op het toneel. Wat waren ze muisstil cn wat stonden de gezichtjes ernstig toen dan eindelijk de echte opna men begonnen, de microfoons wa ren ingeschakeld en de parmantige Rudie Bottenheft van de Radio club namens alle kinderen in Ne derland prinses Beatrix met haar verjaardag feliciteerde Later mochten ze hun monden wèl open doen. Je moést ook immers wel lachen om het m/.lle gedoe van Guus Brox, je moest toch wel schreeuwen van plezier om die rare Japie Pienter en Dikkie Drop van de Radio Club. En na het versje over de haasjes, dat Peter de Boor der en die dames in haar groon- wit-zwarte „uniform" zongen, kon den ze het klappen niet laten. Zo maakten ze het uurtje vol, er al maar aan denkend dat het jarige meisje in het witte paleis in Soest- dijk om acht uur bij de radio zou zitten. „Zou ze ons werkelijk horen", vroeg een hummel ons. Wees maar gerust, dreumes! Prin ses Beatrix heeft jullie vast wel gehoord. Jou en al je kameraadjes. Als je jarig bent mag je immeis altijd een uurtje langer op blijven. En ook een prinsesje vindt het zalig naar het kinderuurtje te luisteren. Vooral als dat nu eens helemaal voor haar alleen is. Reken maar! land op vele plaatsen matige vorst. Overdag temperatuur om het vriespunt. 2 Febr.: Zon op 8 20. onder 17.29; Maan op 10.07, onder 22.18. 1h R fladdert een vredesduifje bo- 1ven de wereld. Stalin zelf heeft het vogeltje Zondag gelegenheid gegeven om zijn vleugels uit te slaan; het zette zich al gauw reso luut neer op de linkerschouder van Kingsbury Smith, directeur van de International News Service, fluis terde hem iets in het oor en flad derde weer op. En de wereld kijkt met grote belangstelling naar de verdere evoluties van het beestje. Het is niet de eerste maal de laatste tijd, dat er een duif uit de Russo-communistische vredestil in óe lucht is te zien. Sinds de afgelo pen herfst, toen een hooggeplaatst communist aan de Amerikaanse publicist Walter Lippman verklaar de zoals deze onlangs heeft ver klapt dat Moskou zijn oppositie tegen het plan-Marshall geleidelijk zou laten schieten, omdat de erva ring de Sowjetregering had geleerd, cat zij er niet in kon slagen de Oostcuropese landen te voorzien van de kapitaalgoederen, welke zij nodig hadden, is er altijd wel één vredesduif los geweest. Zo was er de nieuwjaarsboodschap van Boris Isakof, die door de persdienst van de Sowjetambassade in Washington gepubliceerd werd, zo was er de verzoenende rede van de nestor van de Franse communisten, Ca- chin, en een haast even zoet gefluit van de Italiaan Togliatti, zo was er de nieuwe vredesaanbieding van de Griekse rebellenleider Markos. En nu zgn er de antwoorden van Uncle Joe op de vragen van Kings bury Smith. Er was een tijd, dat de aanblik van een vredesduif de mensheid onmiddellijk met vreugde vervul de. Het is tekenend voor de situa tie, waarin wij geraakt zijn, voor de droeve ervaringen, die wij de laatste twintig jaar hebben gehad, dat wij nu beginnen met sceptisch te spieden, of wij hier inderdaad met een echte vredesduif of met een lokvogel te doen hebben. T-J ET is heel moeilijk om over dit x x „vraaggesprek" in Moskou iets te zeggen, dat hout snijdt. Wanneer de grote mannen van het State De partment en het Foreign Office de zaak in studie moeten nemen, wat moeten wij, die zoveel minder we ten dan zij, er dan van vertellen. Toch zijn er wel enkele opmerkin gen te maken. Om te beginnen een vraag: van wie zijn de vragen afkomstig, waarop Stalin het antwoord heeft gegeven? Wie heeft Kingsbury Smith de formulering daarvan aan de hand gedaan? Komen zij zelfs maar uit het Westen of heeft Mos kou vraag en antwoord voor dit „gesprek" beide geleverd9 Dit is vooral van belang met het oog op vraag nummer drie, die voor de op heffing der Sowjet-blokkade van Berlijn een concessie van het Wes ten aanbiedt, n.l. uitstel van de in stelling van een Westduitse rege ring, die voor zover mij bekend tot dusver nooit in het geding is geweest, zodat er inderdaad alle re den is om ons af te vragen, waar die vandaan komt. Dit is nog dubbel belangrijk, om dat vraag no. drie de enige is met een enigszins concrete inhoud; alle andere zijn algemeen en vaag en de antwoorden dito dito. Men zou zelfs kunnen betogen, dat dit hele vraag gesprek alleen moet dienen om de Russische bereidheid om de bespre kingen over Berlijn te hervatten, wereldkundig te maken. Maar des te meer valt het dan op, dat het probleem van de valuta, waarop nota bene tot nu toe alle vooraf gaande verzoeningspogingen zijn vastgelopen, zelfs met geen woord genoemd wordt. T-TET ligt voor de hand, dat het x x vredesoffensief van Moskou en in het bijzonder Stalins recente bijdrage hiertoe, opnieuw voedsel heeft gegeven aan de al eerder ge hoorde opvatting, dat het Polit bureau in een oorlog en een vre despartij verdeeld zou zijn. Niemand minder dan president Truman heeft hier in een onbewaakt ogenblik ook al over georakeld Wanneer men met die scheiding niet meer bedoelt dan dat er in het hoogste Sowjetre- geringsorgaan op 'n bepaald ogen blik verschil van mening heeft be- (foor prof. dr. C. D. J. Brandt staan en misschien nog wel bestaat ever de te volgen t a k t i e k, dan kan ik het daar desnoods mee eens zijn, mits men nooit uit het oog verliest, dat de doel einden van beide „par- tijen" precies dezelfde z ij n. Er zijn er inderdaad onder de Russische leiders, die van oordeel zijn, dat de tijd tegen de S o w j e t u n i e loopt en die dus voor een forceren van de beslissing n u waren of zijn. Van deze groep was wijlen Zjedanof de voorman en het niet uitkomen van zijn ver wachtingen van de uitstoting van Tito en de blokkade van Berlijn heeft hem de hartaanval bezorgd, die aan dit energieke leven een einde maakte. Daartegenover staan anderen, die er vast van overtuigd zijn, dat de tijd juist wel ten gunste van de Sowjetunie loopt, dat het plan-Marshall een mislukking moet worden, dat een grote economische crisis in de Ver. Staten niet kan uitblijven, dat het beste, wat Mos kou dus kan doen, is tijd winnen en intussen zijn positie in Oost- Europa en Azië versterken en con solideren En nu zijn er de laatste tijd al vaker duidelijke aanwijzin gen geweest, dat de laatste opvat ting in Moskou de overhand gekre gen heeft. Zo verschenen er omstreeks Nieuwjaar een aantal artikelen in de Russische pers en in het orgaan van de Kominform, die allemaal hamerden op hetzelfde aambeeld: de economische ineenstorting van Amerika is aanstaande. Niemand minder dan Ilya Ehyenburg schreef het hoofdartikel in het orgaan van de Kominform onder de in dit ver band bijzonder karakteristieke kop: „De tgd is met ons". Welnu, Sta lins vraag- en antwoordspelletje past voortreffelijk b\j deze taktiek. Dergelgke nuances of met een iets sterker woord tegenstellingen over de te volgen taktiek doen zich ook in de politiek van andere lan den voor. Maar het grote „voor deel" van een regiem als dat van de Sowjetunie is, dat het zich veel gemakkelijker dan andere regerln-. gen, die het beginsel der amorali- teit niet zo openlijk willen, kunnen of durven voorstaan, kan permit teren om de twee taktieken, die van de gepantserde vuist en die van het zoet gekoer van het vredes duifje tegelijk in toepassing te brengen. Want laten wij toch voor al niet vergeten, dat precies één dag voordat Stalin zgn vredesduif- je opliet het Sowjetministerle van buitenlandse zaken een verklaring de wereld instuurde, die één felle aanval was op de oorlogshitsers Engeland en de Ver. Staten en hun werktuigen: de Wcstcuropese Unie, het Atlantisch Pact, de Scandina vische Unie en de Aziatische Con ferentie „Maakt Stalin recht wat Molotof krom maakt of maakt Mo- lotof krom wat Stalin recht maakt?", vraagt Het Parool. Ik zou bijna zeggen: was het maar waar! Dit zijn eenvoudig de twee aangezichten van de Stalinistische Januskop en het binnen een etmaal voordraaien van de grimmige drei ging en de zoetelijke glimlach zeer bewust gedaan en knap „ge timed"! dient alleen om het Westen te verwarren en onzeker te maken. Dat Stalin zelf daarbg altijd weer het vriendelijke gezicht mag trek ken. dient om het Westen te ver sterken in zijn geloof in de mythe, die het zelf heeft opgebouwd, dat. LTncle Joe (dit woord alleen, erfe nis van Roosevelt is tekenend!) de kwaadste niet ls. Maar om te we ten. wat Stalin werkelijk denkt cn wil, klampe men zich niet vast aan z(jn vriendelgkheden aan het adres van Elliott Roosevelt. Stassen, Wal lace, Kingsbury Smith en zovele anderen, maar verdicpe men zich in het boek der boeken van de Sow jetunie- „Problemen van het Le ninisme". dat Stalin schreef, dat in 1947 zijn elfde druk beleefde en sindsdien voor zover mij bekend door de schrijver nog niet is in getrokken of verloochend. WlL dit nu zeggen, dat het Wes ten schouderophalend aan dit initiatief van Stalin voorbij moet gaan Allerminst, want zelfs een tijdelijke ontspanning kan van de grootste betekenis zgn. Maar het Is nodig om de ogen wijd open te hou den en scherp te spieden, of het vredesduifje m»er is dan... een lok vogel naar de knip van Miinchen. Amerika heeft atoombommen die „veel explosiever" zijn dan die, wel ke boven Japan of bg de proeven op Bikini zijn gebruikt Het bestaan van deze „super-atoombommen" is be kendgemaakt in het vijfde halfjaar- lgkse rapport van de commissie voor atoomenergie aan het Amerikaanse Congres meegedeeld. Een uitvoerige analyse van de nieuwe typen bommen, welke on langs op Eniwetok zijn beproefd, heeft aangetoond dat een aanzienlij ke toeneming van de vrijgemaakte energie is bereikt, aldus het rapport van de commissie. Huurverhoging en de person, belasting (Van onze Haagse redacteur) Naar wij van betrouwbare zijde vernemen wordt in verband met de te verwachten huurverhoging bij zondere aandacht besteed aan de mogelijkheid de tarieven van de personele belasting te verlagen. De aangekondigde verhoging van de huren heeft in de allereerste plaats ten doel kapitaal, in onroerende goederen belegd, dat door de aan zienlijke stijging van de kosten van onderhoud niet rendabel is gewor den, weer vruchtbaar te maken. Geenszins is van deze huurver hoging echter de bedoeling, dat er ook een aanzienlijke verhoging van de opbrengst van de personele bc- dasting uit. voort vloeit De enige wijze om dit bij de verhoging van de huren te voorkomen is een ver laging in het tarief van de aan- vangsgrens van deze belasting. Het is in verband daarmee dat dit vraagstuk thans in bespreking is genomen. Weer drie KLM-„Connies" naar Indonesië Het vliegtuig dat Woensdag 2 Februari avonds om 19 uur van Schiphol via Khartoum en Mauri tius naar Batavia vertrekt ls do Constellation „Delft", onder gezag voerder R 1 s s e e w. Dit toestel zal vier ton post meenemen. Door de ervaringen van de lucht van gezagvoerder De Haas met de „Franrker" is het mogelijk om één ton post meer mee te nemen dan op de eerste vlucht. De machines, die Vrijdag en Dlnsd3g a.s. naar Batavia zullen gaan, kunnen elk twintig passa giers meenemen. Hieruit volgt, dat hoeking voor de verbinding Am- slerdam-Batavia ln beperkte mat-e weer mogelUk is. Het staat nog niet vast, welke route de laatstge noemde twee toestellen zullen vliegen. Post voor militairen De opvarenden van de „Grote Beer", die op 2 Februari met militairen aan boord uit Amsterdam naar Batavia vertrekt kunnen In Port Said post ontvangen mits deze uiterlijk 3 Fe bruari ln de brievenbussen aanwezig ls. Prof. dr. S. Hofstra, directeur van het museum voor Land- en Volkenkunde en het Maritiem mu seum Prins Hendrik staat nummer één op de voordracht tot benoeming van een gewoon hoog leraar in de geschiedenis en proble matiek der sociologie te Amster dam. Prof. Hofstra doceert thans te Leiden Op het ogenblik dat ln de herden kingsdienst van de moord op Gandhl te Mombassa ln Wcst-Afrlka een resolutie werd voorgelezen, waarin Gandhi's le ven en leerstellingen werden bewier ookt, dook een zwerm bijen ln de bij eenkomst en richtte daar grote verwar ring aan. Tegen de tijd. dat de resolutie geheel was voorgelezen, waren er nog maar twintig mensen. De rest zat thuis azijn op de bijensteken te wrijven De actrice Irene Dunne heeft dp onder scheiding ontvangen voor de beste moe derrol voor het Jaar 1948 wegens haar mocdcr-ultbceldlng in de film „Ik her inner me moeder' die op het ogenblik ln ons land draalt Paul Brouste, een spoorwegarbeider tc Bordeaux, werd dood ln*bed aangetroffen tengevolge van gasvergiftiging. In zijn handen hield hi1 het bock „Rendcz-vous met de dood" Ex-koning Michael van. Roemenië heeft een villa gehuurd ln de buurt van Lausanne. Men verwacht, dat hij daar ln de toekomst zal gaan wonen met zijn vrouw, prinses Anna de Bourbon Parma, die in April een baby verwacht Een uur en veertig minu ten heeft het denazificatichof te Lud- wigsburg zitten wachten op dr. Hjal- mar Schacht, die van tc voren te ken nen had gegeven niet te zullen ver schijnen Als hii nu on 14 Februari weer niet komt zal hll bij verstek wor den veroordeeld Ongeveer honderd personen werden slachtoffer van een traangasbom. die Maandagavond ln een vergadering van de Engelse fascisten- leider Oswald Mosley ln het raadhuis te Kensington, werd geworpen. Vrij wel alle geweven wollen stoffen zijn ln Engeland met Ingang van 1 Februari zonder punten verkrijgbaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1