Beroepschauffeurs opnieuw in de schoolbanken PALTHE Z.U.T. heeft een goed jaar achter de rug Commissaris G. Goorhuis doceert met overgave Veilig Verkeer ,HetbegonmetOttenSien' GRAND THEATRE Noteert U even Voorjaar Kwaliteit bovenaan Tel. 5826. Biljartuitslagen N.S. nam afscheid van J. Kolk „Jagers" namen afscheid Miep vindt Verkouden - Grieperig 2 Dinsdag 1 Februari 1949 STADSNIEUWS (Van onze speciale verslaggever) HELEMAAL in de nok van het politic-bureau is een leslokaal. Er staan lange rijen banken, doodgewone geelgeverfde schoolbanken vol vlekken en krassen. Gewoonlijk zitten er politie-mannen in, die er hun kennis komen aanvullen. Sedert kort echter gaan er ook andere mannen school. Oudere en jongere, praatgrage en-stille mannen, die echter twee dingen gemeen hebben: ze zijn allemaal beroepschauffeur en ze willen van harte graag meewerken aan d£ bevordering van het veilig verkeer. Commissaris Goorhuis is de leraar en van zijn plaats achter het katheder naar het schoolbord in de hoek is het maar een paar passen. Toch loopt hij op zo'n lesavond beslist meer dan een kilometer heen en weer het krijtje in de hand om steeds maar weer zijn „les" met tekeningen te verduidelijken. Voor autobestuurders is citroenkwast beter dan een borrel Een week of wat geleden had hij ze in hotel Monopole voor het eerst onder zijn gehoor. Allemaal tege lijk! Hij vertelde de Amersfoortse beroepschauffeurs waarom hij deze cursus veilig-verkeer voor hen wil de geven. Ze lieten zich toen geen woord ontglippen en al drie keer nu heeft de commissaris die alle lessen persoonlijk geeft een groep van deze mannen twee uur lang weten te boelen. Het moderne verkeer stelt hotre eisen aan de autobestuurder. Ziin aandacht mag geen ogenblik verslappen, want zijn leven en dat van anderen is in het geding. Met welke verboden en ge boden heeft hij rekening te houden? Wat eist het fatsoen van hem op de weg? Met een kwinkslag hier, een zacht-verwjitende opmerking daar, maar altijd in rake bewoor dingen die niet ziin mis te verstaan, tracht commissaris Goorhuis ziin gehoor te overtuigen. Of hem dat lukt? Vraag dat de buschauffeur, bestuurder van uw taxi, de kolen boer of de man van de P.T.T.-wa- gen. Of aan de telefonist van het politiebureau die nogal eens tele foontjes krügt: ,,Kan ik er nog b\j?" Zo leren weer tal van Amers- foorters dat hun politie zich in de eerste plaats beschouwt als opvoe ders en niet als boeman. De heer Goorhuis zelf noemt dit werk, waar toe hij als eerste in den lande het initiatief nam. een plicht tegenover de gemeenschar>. Datzelfde plichts gevoel tracht 'hij ook zijn pupillen bij te brengen. ,,Het gaat er niet om of U bij een ongeluk in uw recht staat," zo wijst hij er steeds nadrukkelijk op. „De hoofdzaak is dat er geen ongelukken gebeuren. In* het afgelopen jaar waren er in onze stad 374 autobotsingen. Dat is meer dan één per dag. en dus veel en'veel te veel. Kijk niet naar een aardige vrouw als U midden op de Langestraat rijdt. En drink toch geen alcohol als U weer achter het stuur moet. Neem inplaats van een borrel liever een kop zwarte koffie of een glas citroenkwast. Dat Is óók lekker en veel beter voor een chauffeur." Als de commissaris zich dan gaat ver diepen in de technische beschouwin- Advertentie DENKT U ER OM?? MORGENOCHTEND 10 UUR begint de plaatsbespreking VOOR DE CABARETREVUE met CORRV VONK WIM KAN e.a. Donderdag 3 Februari - 8 uur GRAND THEATRE t.m Donderdag middag ..Oliver Twist". Zondag 2. 4,15, 6.45 en 9 u. Overige dagen 2.30 u.. 6.45 en 9 u CITY THEATER „Tarzan en Ta nya". Zondag 2, 4.15, 6.45 en 9 u. Overige dagen 2.30, 6.45 en 9 u REMBRANDT THEATER: „De vro lijke gevangenis"; vooraf „Op stand in Colorado". Vrijdag en Za terdag 2.30, 6 45 en 9 u. Zóndag 2, 4.15, 6.45 en 9 u. Overige dagen 2.30 en 8 u 1 FEBR. Vrije Evang. Gem, Langestraat 61, 8 uur Wat is er gaande? (Maranatha-avond) Biljart-demonstratie, Amicitia 7.30 uur. v. d Pol en de Leeuw. 2 FEBR. Amicitia, 8 uur. Wichel roedever, Smalfilmavond. Kamer v. Koophandel, 8 uur. Ge nootschap. NederlandFrankrijk Lebrun Keris „Vers un monte nouveau. Langstraat 61. Vrije Evang. Gem. 8 uur. Wat gaat #er gebeuren? (Maranatha-avond) O. en O. zaal Amaf 8 uur. de heer F W. W. H. van Coevorden. Cau serie over „Hutton Klaas". S FEBR. Amicitia. Buurtver „Stephensonstraat en Omgeving". De Ghezellen van de Spele Caba ret-revue. „Doe niet zo verlegen". 8 uur 's Prinsenhof Feestavond. 7 uur Ambachtsschool (leerlingen). „De Gasfitters" 7 uur Juliana- plein, laatste lantaarnbegraving, daarna cabaret tot 11 uur. Bij van Schaïck, Leusderweg. Bal na tot 2 uur. 4 FEBR. Amicitia N.R.V. 8 uur Filmavond „Java's pracht en praal" en het vlaggeschip „Oranje". - 5 FEBR. Markthal 8 ifjrr. Bond. Ned. Mil, slachtoffers Propagan- da-feestavond. Toneelver Euripides", „De vrome leugen". Amicitia 8 uur. Academie de danse. Balmasqué, 9 uuP. DANSEN: CABARET DANCING „De Sticht- se Heuvel" Utrechtseweg 180 Tel 3494 Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19 3023 uur J. VAN SCHA1K: Café Leusderweg bij spoorwegovergang Tel 5510 Woensdag 811 uur. Zaterdag 8— 11 uur Zondag 811 uur CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14 Tel. 5685. Woensdag 2023 uur Zaterdag 20 —23 uur. Zondag 's middags 15—17 uur 's avonds 20—23 uur. Commissaris Goorhuis heeft nog een ander plan. Brigadier Van de Broek van de verkeerspolitie leerde al heel veel jonge school kinderen wat veilig verkeer is: nu is de jeugd van de middel bare scholen en de ULO-scholen aan de beurt. Zelf zal de com missaris straks deze jongens en de meisjes in de klas komen op zoeken en ze een uurtje vertel len van hun bijdrage en die van de politie tot een vrij en veilig verkeer. Er bestaat in het land veel belangstelling voor 't werk van de heer Goorhuis. De ver- eniging voor Veilig Verkeer, die binnenkort een wedstrijd orga niseertheeft besloten die in Amersfoort te houden. En dat is wel verdiend, dunkt ons. gen over het wegverkeer komen de tongen los. En geen vraag blijft on beantwoord, hoe laat het ook wordt. De veiligheid van het verkeer in Amersfoort, het welzijn van een he le stadsbevolking zijn er immers mee gebaat. Een marsepeinen worstje Twee gewezen loodsarbeiders, werk zaam bij de A T O-, zekere N en H.. stonden Maandag voor de Utrechtse Politierechter terecht wegens diefstal van een marsepeinen worstje uit een oakket, dat aan de ATO ter bezorging was toevertrouwd. De mannen verklaarden, dat het pak ket gescheurd was en dat zij deels uit nieuwsgierigheid, deels uit snocpzucht tot hun daad waren gekomen. De Officier van Justitie wees er In zijn requisitoir op. dat het hier niet gaat om de hoeveelheid cn de waarde van het gestolen goed. maar om de diefstal Rekening houdend met de om standigheid. dat belde personen uit het bedriif ontslagen zijn. wilde de Officier van Justitie in dit geval geen onvoor waardelijke gevangenisstraf eisen, maar vroeg hij tegen beiden een maand voor- waardeliik en f 40 - boete De Dollticrechtcr wees deze cis toe. maar bepaalde de boete op 20.-. Bus met olie trof de verkeerde Toen de 52-jarlge stoker J. G. B v. E. op 11 September van het vorig jaar met enkele arbeiders ln de Centrale Werkplaats te Amersfoort bezig was. kwam een oude vete tussen hem erf zijn collega A W. tot uitbarsting. In dolle woede wierp hij W. een bus met olie naar het hoofd, die echter verkeerd terecht kwam. n.l. de arbeider H F. trof. die daardoor o.a. een schedel- basisfractuur opliep De driftige stoker moest zich Maandag voor de Polltic- rechter te Utrecht verantwoorden Hij werd tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en 20.- boete veroor deeld. Amersfoortse beroepschauffeurs in de schoolbanken. Commissaris G. Goorhuis, de Veilig-Verkeer-cursus- leider, zegt: „Niet zo, maar zo!" Een jaar gevangenisstraf voor werkster Wegens poging tot diefstal door middel van braak en inklimming, veroordeelde de Meervoudige Ka mer van de Utrechtse Rechtbank de 31-jarige werkster A. C. H. uit Amersfoort tot één jaar gevange nisstraf met aftrek van voorarrest. De eis was één jaar en zes maan den. Burgerlijke Stand van 31 Januari 1949 Geboren: Adam Barend, z. v. G. Korenhof en M. v. Doorn: Willem Aörianus, z. v. P. T. A. Verhoeff en G. M. Verhoef; Albert, z v. A. v. d. Kieft en H. C. Viets; Antje, d. v. H Achterbegh en B. v. Surksum; Johannes, z. v. J. Bouw en G. Hop; Irene, d. v. H. J. Simons en H. W. Born; Gerrit, z. v. A. Minnen cn G. Wolfswinkel; Catharina Johan na Julia. d. v. P. T. M. van Dartel en D. Robbe: Anne, d. v. J. W. v. Ri.jsdam en M. E. Dijkstra. Getrouwd: S Seinstra, werktuig kundige en J. H. Labrie, J. Toorop- straat 15. Overleden: Johannes van Die- men, 3 maanden; Johannes Floor, 81 jaar, wed. v. H. v. d. Kuilen; Dirkje STrumpel, 48 j., geh. met P. Moolenaar. Advertentie Gelukkig, het duurt zo lang niet meer. Daarom, Mevrouw, NU het zomergoed en de regen jassen naar P ALT H E. Hei bespaart U onnodig wachten in de drukke tijd. Belt U even Wij halen en brengen, door snelle behandelingzeer spoedig weer thuis. In de toekomst meer aandacht voor de jeugd De Amersfoortse wandelsportver eniging „Zonder Uitvallers Terug" heeft een niet onbelangrijk jaar achter de rug. aldus vermeldt het jaarverslag van deze vereniging en óók de voorzitter van ZUT, de heer Th. Klefj kwam tot deze conclusie ln zijn openingsrede, die hij tijdens de Maandagavond in Academie de Danse gehouden jaarvergadering uitsprak Met grote voldoening me moreerde hij de derde lustrumvie ring, terwijl hij met een zekere trots herinnerde aan de prestaties van de ZUT leden in de te Nijmegen ge houden Vierdaagse. „Het leed bleef ons echter niet bespaard", zo ver volgde de heer Kleij en in dit ver band noemde hij 't overlijden van het ore-lid. de heer Sperna van Wij- land. Vervolgens werd het jaarver slag van de penningmeester, de heer D, J. Vosselman voorgelezen. Hier uit bleek, dat ZUT financieel kern gezond is. Aan inkomsten werd ge durende het afgelopen jaar een be drag van f 425003 ontvangen, de uitgaven vorderden gedurende het zelfde tijdperk een bedrag van f 3947 74 Een batig saldo dus van f 302.29. ïn verband met de gunstige positie der financiën, zal in de toe komst het bestuur van ZUT meer aandacht aan de jeugdige wande laars besteden, opdat deze groep spoedig in aantal zal kunnen toene men. Het gedeeltelijk in een vorige editie gepubliceerde jaarverslag van de se cretaris werd onveranderd goedge keurd. 't Bestuur onderging enige wijzigingen, doordat de commissaris, de heer J. G. Michorius zich niet meer herkiesbaar stelde. De heer Delfor- terie legde ziin functie van alge meen leider ten behoeve van de jongeren neer De voorzitter, de heer Kleij, dankte de heer Delforte- rie voor het vele werk, dat hij in dienst van de vereniging had ver richt. De dames- en herenleden, van de A en B groepen zullen voortaan onder leiding staan van de heer h-amini? onder zijn leiding zal geschieden. Het be stuur werd als volgt samengesteld: Th Kleij, voorzitter; G. Boshuizen, secretaris; D. J. Vosselman, penning meester: C. H. te Roller, tweede se cretaris en C. Veenendaal, commis saris. In de kascommissie werden voor 1949 benoemd de heren Snij ders en Doornekamp en mej. van Eist. De heer Kleij deed voorts enkele mededelingen betreffende het pro gramma, dat ZUT tijdens de ko mende maanden zal afwerken. Op 6 Februari a.s. zal de vijfde tocht van de winterserie worden gehouden, terwijl Zaterdag 19 Februari een ge zellig familiefeest wordt georgani seerd. Op 6 Maart is de laatste tocht ?»ih vastgesteld Op 19 en 20 Maart a.s. neemt ZUT deel aan een wandeltocht van UVS te Utrecht, terwijl op 2 en 3 April ZUT tegenwoordig zal zijn bij de wandeltochten, die Saestum te Zeist zal organiseren. De Nationale Wan deltochten worden op 23 en 24 April door ZUT georganiseerd. De voorzitter deelde mede, dat het bestuur het plan heeft opgevat, óók tijdens de Zaterdagmiddagen wan deltochten te organiseren. De resultaten van de gespeelde competitiewedstrijden van de NBB, district Eemland in de week van 23 tm. 29 Januari waren: Cadre Klasse: Ons Genoegen I Centraal I 42. Ie Klasse libre: Zormeheuvel 1 De Vergulde Wagen 2 62, Soest- dijk ITheomien I 44, De Nieu we Kei 1De Vergulde Wagen 2 35, Ons Genoegen -2Leusder- kwartier I 26, Zonneheuvel 1 Metropole I 26. 2e Klasse libre A: Oosterpark I Animo I 08, Metropole 2 ODL I 80, Oosterpark ICen traal 2 80, Vergulde Wagen 3 Ons Genoegen 3 62. Animo 1 De Vergulde Wagen 3 62. 2e Klasse libre B: DOS IMia- delwijk I 2—6, KOT I—De Gou den Ploeg 3 08, Metropole 3 Middelwijk 2 44. 3e Klasse libre A: Centraal 3 Socstdijk 2 6—2, KOT 2—De Ver gulde Wagen 4 44. Ons Gencirgen 4Metropole 4 62, Theomien 2 —ODL 2 2—6. 3e Klasse libre B: Animo 2 Dr- Nieuwe Kei 3 71, Tavenu 1 Leusderkwartier 3 44, ODL 3 Ons Genoegen 5 62, Zonneheu vel 3Metropole 5 26. 3e Klasse libre C: Leusderkwar tier 4—KOT 3 7—1, Middelwijk 3 Zonneheuvel 3 44, Oosterpark 2—DOS 2 6—2, Centraal 4—ODL 4 0—8. Er zou dit voorjaar door ver schillende zwemverenigingen een waterpolocompetitie worden ge speeld met inachtneming van Zuid- Amerikaanse spelregels. Enkele verenigingen zyn door gebrek aan speelgelegenheid uitgevallen, zodat nu een indeling ls gemaakt voor een damesafdeling, waarvoor z\jn uitgenodigd: AZ en PC, Neptunus, Robben en UZSC. Ijverig, kalm, correct en puik gehumeurd Bijna vijftig jaar heeft J. Kolk met treinen te maken gehad. Als jong broekje werkte hij lavngs de lijn, later zag hij van het seinhuis uit de treinen aan zich voorbij razen. Zutphen was zijn eerste standplaats maar al meer dan een kwart eeuw sinds 29 April 1923 was hij een accuraat, puik ge humeurd onderdeel van het sein- wezen in Amersfoort waar hij zich door zijn onberispelijke plichtsver vulling de functie van hoofdsein- huiswachter verwierf. Maandag kwam er een einde aan deze loop baan. De gepensionneerde heer Kolk is bij die gelegenheid door het gehele Amersfoortse spoorweg personeel hartelijk gehuldigd. In een van de kantoren op het twee de perron zat hij 's middags met zijn vrouw en zijn twee getrouwde zoons die hun vrouwen hadden meegebracht temidden van de vertegenwoordigers van alle dien sten. Van het gehele emplacement waren ze gekomen om hun vriend Kolk, mede namens alle andere kameraden die op hun post moes ten blijven, nog eenmaal de hand te drukken. Voor ze daar aan toe waren sprak de hoofdstationschef, de heer J. H. Bucx, zijn scheidende medewerker toe. De beste eigenschappen ijver, toewijding, kalmte en correctheid hadden de heer Kolk steeds ge sierd, zo zei hij. Waar hij was, heerste altijd een goede sfeer en dat heeft er toe bijgedragen dat aan zijn werk, aan zijn aanwezig heid veel waarde werd gehecht. Het prachtige kleed voor de huiskamertafel, dat het echtpaar Kolk namens het gehele personeel uit handen van de heer Bucx ont ving, zal de herinneringen aan het bedrijf dat hij een mensenleven lang diende, bij de hoofdseinhuis- wachter Kolk en zijn vrouw leven dig houden. In zijn wederwoord liet de heer Kolk blijken, dat hij zijn collega's, ook in de tijd van rust, die nu voor hem volgt, als zijn vrienden zal blijven beschou wen. Toen het tijd was om handen te schudden was er rond de heer Kolk helemaal geen doorkomen meer aan en moest zijn vrouw er op letten, dat de potplant, die z ij had gekregen, niet op de grond terecht kwam. De deur van Woes- tijgerweg 177 werd deze dag nog heel wat keren geopend om diege nen binnen te laten, die het af scheid nog even in huiselijke kring" kwamen meevieren. „Amersfoort" kampioen op degen De Amersfoortse schermvereni- ging is degen-kampioen van het district Utrecht geworden door een overwinning op de Utrechtse ver eniging „d'Artagnan". Onder lei ding van de heer J. K. F. van Hulssen werd geschermd op floret, sabel en degen. „Amersfoort" was zonder Uffen, doch met W. Drie bergen. De floretwedstrijd werd gewonnen door „d'Artagnan" met vijf gewonnen partijen, 28 ont vangen en 27 gegeven treffers. Op degen bleek „Amersfoort" de sterkste en won met 61423, waardoor het districts-kampioen- schap degen, zeker is. Ook de sabelmatch werd een Amersfoortse zege en wel met 71832. Driebergen bleef hier ongeslagen. Voor het behalen van het dis- tricts-kampioenschap sabel is de ontmoeting tussen „Amersfoort" en „d'Artagnan-B" beslissend. Schaken Soesterkwartier I won Voor de 4e klasse B. van de S.G.S. kwam Soesterberg gister avond op bezoek bij het eerste tiental van de S.V. Soesterkwar tier. De gasten hadden enkele grieplijders onder hun leden en moesten noodgedwongen liefst zes invallers opstellen. In korte tijd had Soesterkwartier reeds een 40 voorsprong zodat de zege vrijwel veilig was. Aan de lagere borden ontstonden nog enkele aardige situaties doch door kleine onnauwkeurigheden in de diverse eindspelen wisten voor Soester berg Langeveld en Verhulst en voor Soesterkwartier v, Nimwe- gen en de jonge Schuyt hiervan gebruik te maken. Het werd uit eindelijk een verdiende 73 over winning voor de thuisspelende club. De persoonlijke resultaten zijn als volgt: R WiniaN Hart 10 S. SieswerdaK Hart 01 F SchuurmanW Stemerding 10 L LuikelC Rietveld 10 W Klee—D Hart 1—0 S. ZwartE Veltman 10 H E Balk—B M Verhuist» 0—1 C v NimwegenH Rentes 10 P MerkA Langeveld 01 T SchuytJ Schaafsma 10 Vóór ze morgen, Woensdag 2 Februari „Grote Beer" naar hun bestemming vertrekken, kwamen gisteravond in het Chr. Militair Centrum C. Lange Beekstraat, de manschappen van het Garde Re giment Jagers nog eens bijeen. De Ned. Mil Bond „Pro Rege" organiseerde deze avond. En o.i. op de juiste wijze: d.w.z. niet met lange, ontroerende toespraken, doch met gedichten, voordrach ten, spraakwaterval etc. alles door de jongens zelf. Toch werd niet verzuimd, bij de prettige stemming die er heerste, te wijzen op de ernst van wat zij nu gaan ondernemen. Dat deden mr. Kuiper Boone en de kapitein Meiresonne, die zelf 2Ji jaar in Indonesië diende, en uit ervaring sprak over het enor me verschil, dat er is tussen het leven in de vertrouwde, bescher mende kring van huis en vader land, en het betrekkelijk alleen staan, in een vreemd land met ge heel andere zeden en gewoonten dan waarin je bent opgevoed. Dat deed ook dr. Ridderbos, toen hij kort maar met klem aandrong zich vast te houden aan de Here Jezus Christus, wiens eigendom wij zijn in leven en in sterven. Vraag en antwoord 1 van de Heid. Catech. richtte Ds. Ridderbos als een baken voor hen op. Ten slotte sprak de heer Nijen- huis, de huisvader, over de woor den: Vertrouw op Hem te allen tijd. Kapitein ds. K. Schipper, die als veldpredikant met de Jagers meegaat, sprak het slotwoord. Advertentie het nu geen bezwaar meer om wat vaker kool te eten. Er is zoveel variatie. Nu ls er weer een fün recept van de Heer P. J. Kers voor: SAVOYEKOOL PORTUGAISE Schaaf een savoyekool aan grove stuk jes. kook ze gaar ln weinig water met wat zout cn hak ze zeer fijn. Fruit een theelepel kerrie en wat zeer fijn ge hakte ui in 30 gr. boter en 20 gr. vet Roer hier 2 eetlepels tomatenpurée. 15 gr. bloem cn 3 dl. melk bij. Laat het sausje even doorkoken, breng het op smaak, roer er de gare groente door en stoof even na. Geef er verse aardappe len en varkensvlees bij. Maak eens een savoyekoolstamppot en kook hier wat stukjes schapenvlees ln mee. Roer er bij het opdienen wat azijn of slasaus door. Een zeer voedzaam ge recht. Publ. Centr Bur. v d. Tuinbouwveilingen Waterpolo Neptunus I (D.) verloor Gisteravond speelde 't dames zevental van Neptunus een wedstrijd -om de Van Duyll-beker. tegen U.Z.S.C. uit Utrecht. In de eerste helft ging de strijd gelijk op cn werd er van beide kan ten een fris partijtje gespeeld. De stand bleef dubbel blank, doordat Neptunus dat door grotere beweeg lijkheid cn snelheid verscheidene kansen, schiep, deze niet wist om te zetten in doelpunten. Kort na de hervatting, wist de» oud-Robbenspeelstcr Wil Haverlag, die de motor van de UZSC-ploeg vormde de score te openen Hierna bleek de vermoeidheid parten te gaan spelen, want 't tempo daalde aanzienlijk cn daarmede 't spel peil. In de stand kwam geen ver andering meer. De wedstrijd Nept. II (D)—DKR I eindigde in een 50 overwining voor DKR. Totaal 7—3 Soesterkwartier speelde aan de oneven borden met zwart. Gevonden voorwerpen Van 25 t/m 31 Januari Regenkapje geel plastiek; twee sleutels aan touwtje; enkele wan ten en handschoenen; bruine por- temonnaie inh. f 0.65; 3 huissleu tels; portemonnaie inh. kaartje van rijwielstalling; autoped op luchtbanden (groen); gele actetas inh. makelaarspapieren; zilveren kinderarmband met voorwerpjes; zwarte portemonnaie inh. f 1.11; zakmes (nieuw); dasspeld; heren rijwiel; bril met rose neusvleu gels; lipssleutel No-2792: stoot- plaat van autopumper; twee munt biljetten van f 2.50; doublé arm bandje, kinderbril in koker; kar tonnen eierbeschermer; muntbiljet van f 2.50; bruine portemonnaie inh. f 2.50; bruine portemonnaie inh. f 20.zwarte sok; bruin étui met foto's; rijwielstaander; damesrijwiel; blauw lederen cein tuur; klein hondje zwart met bruin; pakje inh. corset en hand schoenen; blauwe opgewerkte ceintuur met zakken; zwarte por temonnaie inh. f 0.40; doublearm- bandje; bruine kinderportemon- naie (ledig); een paar lederen he renhandschoenen; groen wollen shawl. Chauffeur zag signaal te laat Om elf uur Maandagavond wilde de bestuurder van een militaire vrachtwagen, komend van de B.W.- Laan, met zijn auto op het Sta tionsplein links af slaan. Op die manoeuvre niet bedacht, merkte de chauffeur van een personenwagen uit Apeldoorn te laat de uitgesto ken richtingaanwijzer van de wa gen voor hem op, waardoor hjj te gen het militaire voertuig reed. Beide wagen werden licht bescha- digd. Fiets terechtt, dief werd ingerekend De flets die Zondag bij „De Lich tenberg" werd gestolen, is terecht. En de man die het vehikel had mee genomen, zekere K. zonder vaste woonplaats, is door de Apeldoornse politie ingerekend. Ons dagelijks teveel Sinds kort is het verboden te parkeren op het gedeelte van de Arnhemseweg tussen Julianaplein en Bisschopsweg.. Een automobilist die zich daarvan niets aan trok, ging op de bon. De houder van een tapvergunning trad als slijter op, terwijl hij toch alleen maar sterke drank voor gebruik ter plaatse mocht verkopen. De politie kreeg hem echter in de gaten. Van een aannemersfirma werden twee werk- wagens danig beschadigd. Hoewel er een permanente wacht bij de wa gens staat, zagen onbekenden kans alle ruiten ervan tc vernielen. Be kend werden verder: Twee auto mobilisten die op de B.W.-laan de maximumsnelheid overschreden, twee wielrijders die vergaten een teken te geven bij verandering van richting en drie wegens het rijden zonder achterlicht op de fiets. Soest Gevonden voorwerpen Blauw kinderwantje; bruin le deren dameshandschoen; huissleu tel; koker met sigaretten; bruine alpino-muts; ballpointpen; stuk dekzeil; lederen riem; handbe schermer; ruwharige foxterner; kinderwantje; zilverbon vanfl. paar wollen dameshandschoencn; bruin-gele kinderwant; bruin le deren portemonnaie; zilverbon van f 2.50; grote zwart-gele Duit se herder; bruine muts. Inlichtingen politiebureau, v. V/eedestraat te Soest. Soest ontmoette Gorinchem Het eerste team van de Soester Schaakclub bond eind vorige week met drie invallers de strijd aan met Gorinchem I. Het voorlopige resultaat was 54 voor Gorin chem met een afgebroken partij en daar deze partij waarschijnlijk ten gunste van Soest zal worden beslist, zal de definitieve uitslag wel een 55 gelijk spel worden. De gedetailleerde uitslag was als volgt: voor Soest wonnen A. v. Dijk, P. J. Stuiver en H. Schreu- der. Remise speelden J. Thomasze en J. Timmer. Afgebroken werd de partij van A. W. de Ruig. Simultaan-séance dammen Donderdag 3 Februari a.s. speelt de heer R. Dame, lid van de Soes ter damclub „De Variant", in „De Gouden Ploeg" een simultaan par tij tegen de leden van die club, terwijl damliefhebbers niet-leden eveneens aan deze seance kunnen deelnemen. WfiiHlnnhorg Zaterdag 29 Januari overleed te Woudenberg, na een langdurig lij den, de heer C. Klomp, oud-secre taris van deze gemeente. De heer Klomp bereikte de leeftijd van 69 jaren. Hoe zit het toch met „Geleide of geen geleide economie"; „Noodzaak van concurrentie"; „Economische verhoudingen tussen België en Nederland. Bestelt U dan het boekwerk je van Prof. G. Brouwers, hoogleraar aan de Neder landse Economische Hoge school te Rotterdam. Al deze artikelen, zeven in totaal, verschenen in „Het Parool" in de periode van 23 October tot 14 November 1948. De prijs bedraagt f 0 75. U kunt bestellen per post wissel of per postgiro No. 260723 ten name van „Het Parool", N.Z. Voorburgwal 225, Amsterdam-C., onder vermelding BROCHURE PROF. BROUWERS Advertentie Dampo is niet de goedkoopste, maar wel de beste verkoudheidszalf. Zuivert en verruimt de luchtwegen. Scheepstijdingen Aalsum. 30 Jan. van Antwerpen te Hamburg; Abbekerk. Brisbane—Rot terdam. 30 Jan. te Suez; Alderamin. 30 Jan. van Hamburg naar Antwerpen; Almkerk 2y Jan. van Sydney naar Townsville; Bali, 30 Jan. van Baltimo re naar New York; Boissevain. 30 Jan. van Rio de Janeiro te Pernambuco; Bonaire. 30 Jan. van Amsterdam te Pa ramaribo; Breda. AmsterdamValpa raiso, 29 Jan. van Molendo; Ccronia (T). PladjoeSingapore. 29 Jan. ten anker bij Muntok; Cirrus (weerschlp), 30 Jan. ti uur van Rotterdam op zijn basis gearriveerd; Dalerdijk. Rotter dam—New York. 30 Jan. van Antwer pen; Eemdijk. 30 Jan. van Antwerpen naar Londen; Esso Amsterdam (T) 30 Jan. van Rotterdam te Aruba verw.; Jacob Cats. RotterdamNarvik. 30 Jan. 75 mijl Z.W. Utsire; Joh. van Olden- barnevelt. Amsterdam—Java. 30 Jan. van Belawan; Jupilcr, 29 Jan. van Alexandrie naar Messina; Keilehaven, DuinkerkenCardiff. pass. 30 Jan. Land's End; Kertosono. 30 Jan. van Macassar tc Bangkok; Larcnberg. Da kar—Amsterdam. 30 Jan. te Havre; Lemsterkerk 30 Jan. van Basra naar Abadan; Lindekerk. Rotterdam—Perz. golf, 30 Jan. van Genua; Maaskerk, 30 Jan. van Dakar naar Freetown; Mal- vina (T). MlriPladjoe. 30 Jan. op Palemban'grivier; Marpèssa (T), 30 Jan. van Fahaheel naar Singapore; Molenkerk. 1 Febr. van Penang te Co lombo verwacht; Muidcrkerk. 29 Jan. van Amsterdam tc Hamburg; Nieuw Amsterdam. 30 Jan. van Curasao naar Christobal; Ootmarsum, 29 Jan. van Santa Maria naar Santiago; Oranje. 30 Jan, van Batavia naar Singapore; Ores tes. 30 Jan \an Rio de Janeiro te Pa ramaribo; Poelaulaut 30 Jan. van Pa- naroekan te Macassar; Poseidon. 29 Jan. van Maracaibo te New York; Prins Johan Willem Friso. HaifaRotterdam pass. 30 Jan. Gibraltar: Prins Willem III 30 Jan. van Valencia naar Enge land: Raki, AmsterdamJava. 31 Jan. te Belawan; Reiniersz. BelawanBata via pass. 30 Jan. Singapore: Rempang. 30 Jan van Cristobal tc Trinidad; Ri- ouw, HalifaxJava. pass. 30 Jan. Gi braltar: Roepat 30 Jan. van Soerabaya naar Pladjoe; Salatiga 29 Jan. van Houston naar New Orleans: Salland, Rotterdam—Las Palmas, pass. 30 Jan. Wight: Schle. 30 Jan. van Antwerpen naar West Indie: Slamat Makassar Rotterdam, pass. 30 Jan. St. Vincent, wordt 2 Febr. te Vlissingen verwacht: Stad Leiden 30 Jan. van East Londen naar Durban: Stentor RotterdamVa lencia, pass. 29 Jan. Gibraltar; Van der Waals. AmsterdamJava 29 Jan. in Suezkanaal: Van 't Hoff 30 Jan. van Aden naar Djcddah; Wcsterdam. New York—Rotterdam 30 Jan. dwars van Land's End; Westland. 29 Jan. van Buenos Aires naar Montevideo: Win- sum Dakar—Amsterdam, pass. 29 Jan. Finistcrre; Zeeland (KRL) Rotterdam Java, 30 Jan. te Lissabon; Zeeman, 30 Jan. van Makassar naar Ballk Pa- pan: Zwijndrechf 29 Jan. van Narvik naar Emden: Friesland. Rotterdam Java. pass. 30 Jan. Vlissingen naar Londen; Elsenburgh. 29 Jan, van Rot terdam naar Casablanca: Kamerlingh Onncs Rotterdam—Java 30 Jan. 7 uur le Belawan; L-aurenskerk. 30 Jan. van Calcutta te Rotterdam: Marken. New YorkJava pass 28 Jan. 23 uur Gi braltar: Mentor 29 Jan. van Rotterdam naar Tel Aviv; Prins Frederlk Hendrik 29 Jan. van Rotterdam naar Valencia: Samarinda, pass. 30 Jan. 5.30 uur Mid way naar Los Angelos- Sibajak. Rot terdam—Java. pass 30 Jan 4 uur Kaap Bonn: Tcrnatc 30 Jan. 18 uur van Marseille RotterdamJava: Theseus. 29 Jan. van Amsterdam te Rotterdam: GordiaS, 29 Jan. van Rotterdam naar Ceuta: Alderamin van Hamburg te Antwerpen; Algenib Porto Alegre— Rotterdam 28 Jan. te Montevideo: A1- l-.ena, Buenos Aires—Rotterdam. 29 Jan van Santos; Katwijk 31 Jan. van Casablanca te Kinpslynn: Salland Am sterdamBuenos Aires. pass 30 Jan. Wight: Stad Haarlem. 29 Jan van Bagnoli naar Bona; Stad Maassluis 29 Jan. van Emden naar Narvik; Vccn- dam vertrekt 31 Jan. 1 uur van Rot terdam naar New York via Southamp ton; Westerdam. 31 Jan. 19 uur van New York aan de Hoek van Holland verwacht; Amstelkerk. DakarAm sterdam. 31 Jan. te Antwerpen: Hil versum 31 Jan. van Port dc Bouc te Sfax; Keilehaven. 31 Jan. van Duin kerken te Cardiff: Kclbergcn 31 J3n. van Sgezzia te Huelva; Muiderkerk. 30 Jan. van Hamburg naar Amster dam; Schie AntwerpenWest IndlS, pass 31 Jan Wight: Socrates 30 Jan. van Curacao naar Cristobal Si ad Alk maar. Dakar—Kaapstad, 30 Jan. 580 mijl ON.O. van Ascension: Stentor. 31 Jan. te Burriana van Rotterdam: Telamon, 31 Jan. van Curaqao naar New York: Ternate, 31 Jan. to Genua: Zeeland (KRL) RotterdamJava 30 Jan. van Lissabon: Zijpenberg. Sfax— Vlaardingen. pass 31 Jan. Gibraltar Beurs van New York Atch. Baltim. Can.Pac. Iltln. C. N.Y.Cen, Penns. R, Sout.Pac. UnPac. Ali.Ch Am.Can. Am.Car. A.Smelt. A.T.cnT Am, Tob Anac.C. Bethl.S. BoeiingA Chryslci City B. Consol F Douglas Dup. N. Eastm. K Gen.El. Gen.Mot 29/1 31 '1 100»:. 100% 1 10 V» 10 13% 13% 28% 28 12% 12 16% 16% 46% -46% 86 V, 86% 185 185 87% 87% 30% 301-, 54% 53% 147% 147% 66 66% 33% 33% 32% 32% 22% 22 54% 55 39% 39% 22% 22% 51 51% 186% lS6*j 44 43% 38% 38% 60 6o% Goodyear HudsonM Int.Harv. In.Nlcke. Int T.enT Kcnn.C, MontgW Pack. M. Rad-o C. Rep.St. Rcyn. T. Sears R. shell Un. bocony Siand Br M.Oil.J. Studeb Texas C. U.AIrci. Un. Corp. Un. Fruit USRubb. US Steel Westing Woolw. 44 44% 12% 12% 26 25»% 30% 30% 10 10% 51% 51% 53% 53% 4% 4 12% 12% 25% 25»/» 36% 36% 38 37% 35% 35% 16% 16% 18 17'/. 70% 70% 18»', 187. 52 52 23", 23% 2% 2% 51% 51% 41% 40% 77% 77% 24 23% 467, 46% Omtrek 610 000 Amsterdamsche Effectenbeurs AMSTERDAM 31 Jan. De nieuwe week werd op de effectenbeurs te Am sterdam op zeer kalme wij ze ingezet. De handel was wederom van bescheiden afmetingen, want er waren maar weinig opdrachten Dc aandelen waarin onmid dellijk bij de opening han del werd gedreven waren of onveranderd of iets lager vergeleken bij de slotprij- zen van Vrijdag, waarna onder beurstijd de koersen een neiging tot verbetering aan de dag legden, De door d»» veiligheidsraad aange nomen resolutie had een minder prettige indruk ge maakt. maar daar stond tegenover dat de recente verklaring \an Stalln weer in bemoedigende zin werd geïnterpreteerd. Van de in dustriëlen waren Unilevers bij de opening een goede viertal punten lager, het geen klaarDlijkcliJk nog verband hield met de ge ruchten. volgens welke de Unilever: eerlang zou over gaan tot de uitgifte van een obligatielening met voor keursrechten voor aandeel houders. Onder beurstijd kon ech ter een verbetering van eer drietal punten worden waargenomen, waarna te gen het slot weer een klei ne achteruitgang kon wer den geconstateerd. De Phi- lipsaandelen. Iets lager in gezet. gingen naderhand een kleinigheid naar boven waarbij de affaire van be perkte afmetingen was. Rubberaandelen waren ln enkele gevallen iets luier. De Scheepvaartmarkt was I stil. Actieve obllg.: Ned. *43 (3%) dito 1947 (3%) 3 atto 1937 3 Dollar-1 '47 3% Investercert. 3 Ned 1962-64 z b Ned, 1962-64 mb Ned N W S 2Va Sd eert. 100 2% Indlë 1937 A 3 Grootboek '46 3 Actieve aand Kol Bank And N. L H bank Ned Hand. Mi1 A.K U. aand. Berch's Jure v Berkel's Pat Calvé Delft Cn Centr Suiker Fokker Aand. Gelder Zonen K N H. ovens Lever B U Ned Ford And Ned Kabelfabr Philips' GBvA Wilton Feyen Biliton le rubr dito 2e Rubr. Dordtse P Mil Kon Petr Mii A'dam Rubber Bandar R Mil Deli-Bat R M Oost-Java R M Serbadjadl S R H.A L Aand. Java-C.-J Ll1n K. Ned St Mil Kon Paketvrt Ncd Sch Unie Rott Llovd Stv MU Neo Hand. A'dam Jav Cult MU N I Suik Unie Ver Vorst CM Dell Bat. MU. 28.1 31.1 31 /I fc.K. E.K. u.K 100Y, 97% 97Y, 97% 98 1007» loo»,; 98^', 98',; 99V, 99% 99 Y; 99% 101 ioi v 967» 96% VB 98 91% 90 116»/» 117 164 161% 561% 161% lól i >00 291!» 111 Ill 144 142 158 158% 131% 134% 146 143% 187 168 249% 245% 247% 243% 244 273 275 223% 221% 222% 164 162 482 4S4 368 208% 281% 311% 311% 312% 162% 161 161% '49 144 102 10P; 62 62 163 162 150 141% - "O 166 - 165!; 163% 162 162 148% - 45 164% - 162 169% 167 167 88—88 100% 100 43% - 48 152 g 150% 142 Senembah MU. Nlet-act obllg. Mllller Co. A'dam '47 3% 3 dito '48 (3%) 3 's-Hage '36 3»£ Geld 20 J. '48 3 dito 1938 3'.4 dito le 1 '37 372 Gronine '38 3% dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl. '47 3'% 3 R'dam le en 3o dito le 1. '38 Utr pr. '39 27a Zuld-Holl. '46 3 Pandbrieven: Alg. Hyp. B. 3 Amst Hyp 37a Arnh, H (3%) 3 Bat Hyp. B 3% Dordr H B. 3%. Fr Gr. (3%) 3 dito 3% 3rav. Hypb 372 Gron. Hypb 3% Hypb. v. Ned. 3 N Hypb (3%) 3 dito serie B 3 Rott Hypb. 3% Utr. Hypb 372 dito ser KL 3% Westl Hyp 3% Z.H. Hvp.b 3% Eerste Nd Sch. Rtt Sch. H. 3% tndustriëlo obl. A.K.U 3% Berghs J 3*5 Lever's Z 3% Werkspoor 3% Bat. Pctr 3% Kon Petr. Mij Dell Spoor 3% Ned. Ind Sow. Amsterd. Bank Holl. Bank Un. Fin. Nat. Herst 28/1 31 1 152% 150% 100% 100% 100J6 95% 100% 94% 94% 95 94% 95 94% 97% 98 100 100 102'/» 103% 103% 103 103'., 103% - - a 103% 103%. 103% 105»/» 9t 93 162% 162% 211 205"» 100% 281] 31/1 Rottcrd. Bank 171% 174 Twentsche Bk. 176 177 Rott Bel. Cns. 163 168 Ind. Ondcrn. K. Zw. Ketjen Lever Br. 6 7c dito 47c Pref Nd Gist- en Sd Rtt Droogd Mil Stork Co. Werkspoor, S A Wyers' I en H. Zwanenberg O. Anlcm 'Aand. Ncd Ind. Gas Borneo Sum H Internatio Oost Borneo Amst Ball MIJ Thomsons Hav. Deli Sow. Mil. Ned.-IncT^Sorw Vrl genot aand Albert Heyn Nd A A. Vrst Ned Am Fitt, Ned. Mij Walv. Schokbeton V. Phm. (Zw.) Prolongatie Amer fondsen: Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kcnnecott Rep Steel U S Steel Cities Service Cont. Oil Midcont- Phillips Shell Union Tide Water Baltimore N. York Centr. 153% 153% 141% 142 104% 104% 312% 310 300 268 132 131 141 139 195% 195% - 177% 102% 118 118 146 145 195 111% 63% 63% 31 30% 193% 195 133% 132 86% 85% 119% 136 135 108 110% 2% 2% 53% 25 79% 46' 45% 36% Z - 1%

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2