DAGBLAD VOOR AMERSFOORT L Opheffing der distributie is dit jaar mogelijk Proces Krawtsjenko leidde bijna tot een vechtpartij ONZE TEXTIEL VOORZIENING (1) Op korte termijn stichting van Indonesische federatie Nu onderduikers thuis zijn vieren ratten feest... Getuige: Ellende groter dan volgens „Ik verkoos de Vrijheid" Onze verliezen in Indonesië Stop uw lippenstift in uw schoen In kort .bestek _l .W oensdag 2 Februari 1949 Achtste jaargang, No. 1240 Opgericht door'de Stichting ..Het ParooJ" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. ro of 1..5 p kw Cos.se nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaao 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. (Van een bijzondere medewerker) "T\ E uitverkoop van textiel is achter de rug. Hoe het publiek er op heeft gereageerd, zullen we pas over enkele maanden, wanneer de omzetstatistieken zijn vastgesteld, precies weten, maar nu reeds durven wij te voorspellen, dat de animo om te kopen, minder groot is ge weest dan het vorige jaar. Deze voorspelling is niet moeilijk te doen. omdat het geld de mensen niet op de rug groeit, het levensonderhoud sinds Augustus 1948 weer is gestegen - de prijsindex voor kleding onderging eveneens weer een stij ging - als .gevolg van de gehele of gedeeltelijke opheffing-der regeringssubsidies op belangrijke levensmiddelen, en mede omdat de productie van diverse andere artikelen ruimer is gewor den. waardoor men ook aan de behoefte aan die goederen meer kon toegeven. De behoefte aan textiel is eveneens meer en meer bevredigd, al is dit over de gehele linie uiteraard nog niet het geval. Toch mag daarom wel de vraag worden gesteld of het ogenblik niet is gekomen, waarop de textieldistributie kan worden opgeheven. T N het orgaan van de Hoofdgroep Industrie is door een deskundi ge berekend, dat het puntenver- bruik per. jaar van thans op pun ten verkrijgbare textielgoederen per gezin-van vier personen, voor normale vervanging, vóór de oor log op 436 moet worden gesteld tegen op het ogenblik op 400. zodat we een huldig niveau krijgen van 92% ten opzichte van vóór de oor log. Na een ingewikkelde bereke ning veroorzaakt door de vele verschillende aspecten van de tex- tielvoorziening (dienst- en werk kleding, uitzetten voor huwelijks paren, speciale vergunningen) komt de schrijver tot de conclusie, dat het niveau van de voorziening met kleding en huishoudelijk lin nengoed per hoofd der bevolking thans kan worden gesteld op 85% van het vooroorlogse peil. en het n;veau van de totale textielvoor- ziening (textielgoederen voor wo ninginrichting daarbij dus inbegre pen) op rond 88%. Dit laatste percentage is belang rijk hoger dan de 66%, waartoe de secretaris van het Rijksbureau voor Textiel op het textielhandelscon gres in November jrl. te Amster dam concludeerde. De Vakgroep Katoen-, Kunstzijde- en Linnen industrie berekent niettemin, door een schatting vanuit de productie kant, zelfs een nog hoger percen tage dan 88. A 7I-J hebben op grond hiervan zelf ons oor te luisteren ge legd in bevoegde kringen. Daar bij is voor ons wel komen vast te staan, dat het productie- cijfer voor textiel in het alge meen gestegen is tot 112, in ver gelijking met vóór de oorlog, en de grote toeneming in 1948 heeft plaats gehad (in 1947 be droeg dit indexcijfer slechts 87). Intussen staat eveneens vast. dat de kledingbehoeftc nog niet geheel kan worden gedekt, omdat de pro ductie in verschillende sectoren niet hoog genoeg is. ondanks de stijging van het jaargemiddelde sinds 1947. Het algemene productie-indexcijfer voor kleding kwam nog niet boven de 81 uit. Voor enkele afzonderlijke sectoren zijn er wel gunstiger cijfers, die ver boven de 100 uitkomen, maar men mag niet uit het oog verliezen, dat onze bevolking sinds 1938 be langrijk is toegenomen. Desondanks kan thans op enke le uitzonderingen na. zoals linnen goed zeer beslist aan de eerst noodzakelijke behoeften worden voldaan. Een en ander blijkt onder meer uit de kiéskeurigheid, die het publiek al weer toont. Terwijl men nauwe lijks een goed jaar geleden kocht wat. men krijgen kon en de prijsver schillen vrijwel geen rol speelden, keurt de koper thans, zoals van ouds, de kwaliteit en let hij wel degelijk op de prijs. Wij hebben ook zonder de cij fers. die we hierboven weerga ven, gegronde redenen, te veron derstellen dat de textielvoorzie- ning niet ver meer af gelegen is van het verzadigingsniveau, het geen wil zeggen.dat in'grote lij nen de productie op korte ter- mijn kan worden aangepast aan de eerste behoeften; cn dan is het ogenblik aangebroken voor de li quidatie van het puntenstelsel. Dat verzadigingsniveau ligt niet ver meer en daarom" durven wij or met klem bij de Overheid op aan te dringen de distributie dit jaar op te heffen.. Vrees is een slechte raadgeefster en gezien de ervaringen, die zijn op gedaan met de opheffing van de dis tributie van rijwielbanden, melk, eieren, versnaperingen, jenever, waar de Overheid in elk dezer gevallen steeds weer aarzelde om de grote stap te wagen uit vrees voor een mislukking, daar is het succes duide lijk gebleken en de vrees ongegrond. Indien we ons zetten tot een glo bale beschouwing van de textiel- voorziening. moeten we onderscheid maken tussen katoen en linnen, wol en kunstzijde. F) ANK zij de Marshall-hulp staan we er met voorziening van ruwe katoen niet slecht voor. Over het algemeen kan van een niet onbe vredigende situatie worden gespro ken. De moeilijkheid ligt dan ook niet zozeer in de aanvoer van deze grondstof als wel in de spincapaci- teit. die rondweg gezegd pover is We komen er niet met op te mer ken. dat dit vóór de oorlog ook al het geval was, omdat Nederland toen de beschikking had over geïmporteerde garens uit Engeland en België. Daarop kan Nederland thans niet meer in die mate rekenen. De oorlog beroofde ons bovendien van 87o van de spincapaciteit als gevolg van ver nietiging of beschadiging der ma chines en de onvermijdelijke slijtage, waartegenover geen vervanging of reparatie stond. Hoewel de genoemde 8% verlies inmiddels is ingelopen, betekent dit rjiel. dat we boven de. ook vóór de oorlog al te geringe capaciteit zijn Noorwegen beantwoordt Russische nota Atlantische oriëntering vanzelfsprekend Noorwegen heeft een antwoord verzonden op de Russische nota, waarin om verduidelijking van het Noorse standpunt ten aanzien van een Noord Atlantisch pact werd verzocht. In de nota wordt gezegd, dat het een ..natuurlijke zaak is voor Noorwegen als zeevarende mo gendheid, die aan de Atlantische Oceaan ligt1' de voorwaarden te onderzoeken tot een mogelijke deelneming aan een Atlantisch pact. Noorwegen had gehoopt, dat de UNO sterk gevoeg zou zijn om vrede en veiligheid te verzekeren. Deze hoop was echter niet vervuld. Noorwegen moet daarom naar re gionale beveiliging uitzien in het leader der UNO. De Noorse regering zal nooit een overeenkomst sluiten volgens wel ke zij verplicht zal worden mili taire bases open te stellen voor buitenlandse strijdkrachten, zolang Noorwegen niet aangevallen wordt of blootgesteld aan bedreiging met? een aanval. gestegen Daar komt bij. dat de voor oorlogse import bij lange na nog niet is benaderd, als gevolg weer van de viezen- en aankoopmoeilijkheden. Zo kan Engeland bijvoorbeeld zijn ka toenen garens practisch gesproken niet missen, daar het uit financiële overwegingen liever een politiek van uitvoer van gerede producten be lijdt. Ook de invoer uit België loopt niet vlot als gevolg van de zwarig heden, die de deviezen opleveren. Westen weet officieel nog nergens van Stalins verklaring geen aanleiding tot stappen Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft medege deeld. dat zijn adviseur voor Sow- jet Russische aangelegenheden, Charles Bohlen, en sir Oliver Franks, de ambassadeur van Groot- Brittannië. vastgesteld hebben, dat de Verenigde Staten en Groot-Brit- tannië de verklaringen van maar schalk Stalin niet in overweging moeten nemen wanneer die verkla ringen niet in officiële vorm wor den overgelegd. Van bevoegde zijde te Parijs wordt gemeld, dat de ambassadeur van Groot-Brittannië te Parijs Dinsdagnamiddag ontvangen is dorr de Franse minister van buitenland se zaken, met wie hij een onder houd had „over de internationale toestand in verband met de jongste Sowjet-Russische initiatieven Merle Cochran terug naar Indonesië Het Amerikaanse lid van de UNO-commissie voor Indonesië, de heer Merle Cochran, zal naar Aneta verneemt binnenkort naar Indonesië terugkeren. Dinsdag tijdens de vijlde zittingsdag van het Krawtsjenko- proces in het paleis van justitie in de Franse hoofdstad. brak bijna een gevecht uit in de rechtszaal tussen Victor Kraw tsjenko en de communistische redacteur van ,,Les Lettres Francises". André Wurmser. toen beiden het niet eens waren over de ondervraging van een getuige. Krawtsjenko, die zich vreselijk nijdig maakte sprong plot- seling op in de richting van Wurmser, doch een suppoost trok hem aan de slippen van zijn jas terug op zijn plaats. De bedachtzame rechter Durkheim hamerde om orde en plaatste een agent tussen beide mannen. Daarna ging het proces verder. Dinsdag is de reserve-schroef van de Willem Ruys op de schroefas ge zet, nadat gebleken was, dat geen verdere schade aan het voortstuwings- mechanisme was toegebracht.. Het optakelen van het 22.000 kg. wegen de bronzen gevaarte is een secuur werk, dat met de grootste omzichtig heid dient te geschieden! Dadelijk na de opening der zit ting zet ingenieur Kysilo het getui genis, dat hij Maandag was begon nen. vóórt. „Na het vonnis, waar over ik het gisteren had", zo ver klaart hij. „werd ik ifi een lokaal van 12 by 18 meter gebracht, waar in ten tijde van de tsaar 24 gevan genen werden opgesloten, maar ik kwam er als de 136ste. Tydens de drie maanden, die ik in die gevan genis doorbracht, heb ik gezien hoe vrouwen en kinderen op afschuwe- lyke wijze werden mishandeld." De getuige heeft het daarop over het transport, waarmede hy samen met zyn medegevangenen werd ver voerd. In groepen van 30 k 40 wer den zy in wagons gestopt. Voor en achter op de trein waren mitrail leurs ongesteld. Kysilo geeft vervolgens een aan grijpende schildering van het kamp in de Noordelijke Oeral, waar hij, nauwelijks gekleed en de voeten met lappen omwonden, in barre koude werd geïnterneerd. Hij moest de gehele dag berken hakken. Het was onmogelijk de geëiste hoeveel heden hout te leveren en „om ons te straffen". zoi> zegt hij, „vermin derde men onze voedselrantsoenen". Ten slotte, zo voegt getuige er aan toe, vernam Ik dat mijn proces herzien zou worden. Na.in Rusland te zyn teruggekeerd, werd ik door een rechter van onderzoek bevrijd Toen ik hem vroeg, waarom ik achttien maanden verbannen was geweest, antwoordde hij mij: „Men vergist zich soms. Dat behoort tot het verleden. Men doet beter te vergeten". „Ik ben gelukkig", verklaart ge tuige, „dit alles In Frankrijk voor een vrije rechtbank te zeggen, op dat allen d- waarheid omtrent de kampen zullen vernemen". Kysilo spreekt vervolgens over het „Stachanovisme" en over de toepassing hiervan door politieke commissarissen, die niets van tech niek afweten. Zij eisten een over dreven rendement van machines, I die. daar zy overbelast waren, uit vielen. De ingenieurs werden dan in de gevangenis geworpen, beschul digd van Trotskisme. Het is de waarheid „Krawt^jenko's boek," zegt hy, „stemt met de waarheid .overeen. Maar het is onvolledig, omdat het gans Rusland niet omvat. Wij zou den iemand moeten hebben, die al les zou kunnen beschrijven, wat zich ginds afspeelt". Kysilo krijgt vervolgens de ge wone vragen van de verdediging te beantwoorden. Men vraagt hem in welke omstandigheden hy naar Duitsland is weggevoerd, hoe hij er gekomen is en wat hij er doet. Wurmser, de redacteur van de pro-communistische „Lettres Fran- gaisea", weidt uitvoerig uit over al les wat de getuige tiidens de Duit se bezetting heeft gezien. Kraw tsjenko springt op en roept uit: „Gij zijt de verrader en niet hy". Hij neemt zulk een dreigende hou ding aan. dat de voorzitter een agent opdracht geeft plaats te ne men tussen de bank van de civiele partij en die van de verdediging. Is het waar. zo vraagt mr. Nord- mann, de verdediger van het Fran se blad, aan Kysilo, dat het Rus sische volk sedert 25 jaar onder terreur leeft? „Ja" antwoordt deze vastberaden. Opnieuw breekt een heftige scheldpartij los tussen Krawtsjenko en de verdediging. De volgende getuige is Iwan Krevvsoen, een Oekrainse landbou wer, die nagenoeg hetzelfde ver haalt als de vorige getuige. Ook hy werd tot deportatie veroordeeld en maakte een lydensweg door van de Oekraïne naar Wladiwostok. Gedu rende-Hen faar v.vckte hij aan de ontginning van het arctisch oer woud om er de stad Magadan te bouwen. Omdat de getuige te zeer uit weidt, verzoekt de voorzitter hem korter te zijn. Dat kan ik niet, ant woordt hij, want dan zou men mij niet begrypen. Mr. Nordmann merkt op spotten de toon op: „H\i heeft zijn les uit het hoofd eeleerd Mr. Heiszemann, de raadsman van Krawtsjenko, antwoordt kalm: ..Gy hebt geen bewijzen en neemt daarom uw toevlucht tot beledigin gen." Bij de heropening van rlc zitting in de middaguren verschijnt de Oekrainse journalist Silenko in de getuigenbank. „Ik was in 1940," zo zegt hij, „redactiesecretaris van het blad „Electrischc Energie". De hoofdredacteur zond my naar werk plaatsen om daar twee of drie na men van arbeiders op te tekenen. Later dwong hij mij artikelen te schryven, die ik met de naam dezer werklieden ondertekende en waarin ik het heerlijke leven in de Sowjet- Unie prees." Na de strenge straffen te hebben opgesomd, die de arbeiders wegens te laatkomen in de fabrieken oplie pen, verhaalt Silenko, dat hy in 1940 dienst deed in het rode leger. Getuige verklaarde nog steeds „het JERUZALEM THANS DEEL VAN ISRAEL De Israëlische regering heeft besloten het militaire gouverneurschap van de stad Jeruzalem te doen eindigen zo ls officieel te Tel Aviv meegedeeld Dit betekent, dat Jeruzalem thans deel zal gaan uitmaken van de staat Israel. Voorts heeft Israel aan koning Ab- docllah van Transjordanlê het voorstel gedaan om vredesbesprekingen te ope nen Deze zouden worden gehouden op het eiland Rhodos, zodra de onderhan delingen tussen Israel en Egypte afge lopen zijn. Het ls op het ogenblik nog niet bekend hoe Cairo zal antwoorden op het compromisplan Inzake een wa penstilstand ln de Negcbwoestijn. Mocht dit antwoord ongunstig uitvallen dan vestigt men zijn hoop nog op een vre desplan dat dr. Bunche. de waarnemen de UNO-bemiddelaar ln petto heeft. Naar het A.N.P. van de K.L.M. verneemt ligt het, naar aanleiding van opgedane ervaringen, in de bedoeling via Mauritius een gere gelde dienst van Amsterdam naar Batavia op te houwen. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de vol gende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Gesneuveld 28 December: Sold. H. Kennedy, uit Bovenkerk. Gesneuveld 9 Januari: Sold. L. van Meer, uit Steenbergen (N.-Br.) Overleden tengevolge van oor logsverwondingen op 19 Januari: Sold. E. K. Pateman, uit Drie bergen. Gesneuveld 20 Januari: Sold. L. M. van den Boom, uit Boekei (N-Br.). Korp. W. F. Penning de Vries uit Nijmegen. Gesneuveld 24 Januari: 2e lt S. Amels, uit Zeist. Gesneuveld 25 Januari: Sold. W. Schmitz, uit Arnhem. Duitse en het Sowjet-fasciame" te willen bestryden. „Ik ben bereid voor myn volk, dat ik hartstoehte- ïyk liefheb, de dood ln te gaan, want het „Politbureau" is het Rus sische volk niet." Een bejaarde vrouw, mevr. Ke- reoenova, die van afkomst Fran- gaise is en van 1901 tot 1946 in Rusland woonde, beschrijft haar le ven onder het tsarenregiem en la ter onder het SowjetbéWind. Twee van haar zonen zyn in het Sowjctleger gesneuveld. „Ik kan Krawtsjenko slechts prijzen, omdat hij de moed heeft gehad de ver schrikkelijke Sowjet-democratie te ontvluchten", aldlis zegt zij. De boe ren. met wie zy als vroedvrouw in betrekking kwam, u^aren volgens haar nooit gelukkig onder het tsa renregiem, „maar zy z\jn het thans nog veel minder". Terwijl zij naar het publiek wijst, roept getuige uit: „Ik zeg tot al m(jn kinderen; tot alle Fransen: wat men u van het yzeren gordijn vertelt is waarheid". Zij zei, dat het boek van Kraw tsjenko niet alleen waar is, maar dat de schrijver zelfs niet ver ge noeg gaat met zy'n openbaringen over het „vreselijke regime" in de Sowjet-Unie. „De dames Boender van Whitehall', zoals dc werksters van de Britse regeringsbureaux te Londen wel eens spottend genoemd worden, mar cheerden Dinsdag over dc Strand. Voor aan de stoet stapte een Schot die vrolijke muziek speelde op 'n doedelzak. Dc werksters protesteerden tegen de verhoging van een cent per uur, die de beheerder van de Brit se schatkist, Sir Stafford Cripps, hun genadiglijk had gegeven, inplaats van de veertien cent, die vroegen. Deze dames dachten er echter an ders over dan de Amsterdamse werksters, die dc Amsterdamse gemeen telokalen al enige tijd onder het stof laten zitten. De Londense werk sters namen eerst 's morgens netjes stof af, schrobden en boenden en toen alles blonk als een spiegel trokken zij gewapend met hun stofdoe ken en boenders de straat op. De dames stuurden ook een deputatie naar Sir Stafford Cripps. Wordt „interim-pa rinde" overgeslagen De Nederlandse regering over weegt een plan tot onmiddellijke oprichting van een Indonesische federatie, zo meldt Associated Tress uit Den Haag. Het nieuwe plan zou een belang, rijke wijziging in de Indonesische politiek brengen in zoverre dat hot de „interim" periode, die oor spronkelijk in het regeringspro gramma een factor vormde over slaat. De federatie zou „de Republiek van de Verenigde Staten van In donesië" genoemd worden. Leiders van de onlangs bezette republiek op Java cn Sumatra zouden uitgenodigd worden deel te nemen als een van de constituc- W lippenstift, uw beursje en nog wat andere nuttige zaken kunt u opbergen in de ze cowboy-achtige schoen met ruim 20 cm hoge hak, die thans de aan dacht trekt op de grote „Shoe and leather Fair" te Londen. Deze jaar beurs is de groot ste en oudste ten toonstelling ter wereld. gewijd aan één enkele in dustrie. Sinds de eerste in 1895 ts zij elk jaar gehou den, uitgezonderd alleen ln de jaren van de eerste en tweede wereldoor log. Alles wat nieuw en merk waardig is op het gebied van schoei sel en lederwaren, is er te zien. Er zijn practische modellen voor al lerlei doeleinden, doch evenzeer fraaie maar voor normaal gebruik volkomen onge schikte producten. De schoen met de ingebouwde bergplaats behoort ongetwijfeld tot de laatste catego rie. De hakken van de damesschoe nen schijnen steeds hoger te wor den. Die van dit laarsje en trou wens van meer modellen op de ten toonstelling zijn ruim twintig centimeter hoog. IN een cafetaria in de N Nieuwe Nieuwstraat te Amsterdam was in de bezettingstijd een schuilplaats voor onder duikers. Na de oorlog liet men er clandestien geslacht vlees in onder duiken. Een grote Chi nese mat aan de wand verborg een deur, die met een heel klein drukknopje langs elec- trische weg geruisloos kon worden geopend. Achter de deur was een trap, die naar de zolder leidde. Toen de ambte naren van de C.C.D. de weg daarheen tenslotte gevonden hadden, ont dekten zij grote hoe veelheden vlees en eendeneieren, die voor consumptie werden ge bruikt, maar allereerst tot voedsel dienden aan een menigte weldoor voede ratten, die naar alle kanten heenstoof, toen zij plotseling in haar rust werd ge stoord. De situatie tart- .te iedere beschrijving. Rattenholen op ver scheidene plaatsen be wezen, dat de dieren zich in de buurt van de clandestiene lever en het clandestiene pekel vlees recht behaaglijk voelden. Per week kocht men voor vele duizenden guldens vlees, De eendeneieren werden in het gebak verwerkt. De in beslag genomen zwarte boek houding wees uit. dat voor duizenden guldens per week vlees werd gekocht. HET ziet er zeer on gunstig voor mij uit, zei de Amsterdam mer, die zich voor de economische politie rechter had te verant woorden en de officier van justitie was het roerend met hem eens. De politierechter, mr. Meyhuizen veroordeel de de cafetaria-eige naar v H.. overeen komstig'de eis tot twee maanden gevangenis straf en gelastte zijn onmiddellijke gevan genneming. Hij gelastte verder de sluiting van het bedrijf voor drie maanden, stillegging van de bedrijfsmidde len en verbeurdverkla ring van het in beslag genomen vlees. De leverancier van het vlees, B. werd ver oordeeld tot twee we ken gevangenisstraf met aftrek en vier maanden rijkswerkin richting. Een tweede leverancier, de slager v. d. K. uit Ouder Am- stel kreeg een week ge vangenisstraf en drie maanden R.W.I De compagnon van de cafe tariahouder, F., die twee maanden geleden de zaak verliet, maar een jaar lang meewerk te, kreeg twee maanden gevangenisstraf met af trek. Alle veroordeel den werden nog ter zit ting in hechtenis geno men. rende staten van rie federatie. Tenzij er een nieuwe kink in de kabel komt wordt verwacht, dat hel plan vandaag in Batavia door de hoge vertegenwoordiger van de Kroon. dr. Beel. bekend gemaakt zal worden. Onze Haagse redacteur tekent hierbij aan: Aan de besprekingen welke se dert Maandag door de leden van het Bijzonder Federaal Overleg onderling en tevens met de repu blikeinse vertegenwoordigers zijn gevoerd, wordt in politieke krin gen in Den Haag bijzonder grote betekenis gehecht. Men meent hier te weten dat in dien deze besprekingen een posi tief zullen afwerpen, nog vandaag of uiterlijk morgen een verklaring van dr. Beel te verwachten is, waarin de instelling van een rege ring voor de Verenigde Staten van Indonesië wordt bekend gemaakt. De regering, die gedurende het week-end en ook Maandag heeft vergaderd vrijwel steeds zonder minister Sassen, die ziek was stelt zich naar verluidt op het standpunt dat van een overdracht van souvereiniteit aan de U.N.O., in welke vorm dan ook, geen spra ke kan zijn. Aan de andere kant echter is zij van oordeel dat de si tuatie zo ernstig is dat met spoed duidelijke maatregelen moeten worden genomen. Door een sterk vooruitstrevend constructief karak ter moeten deze maatregelen niet alleen een radicaal einde maken aan de ernstige situatie in Indone sië. maar ook aan de als zeer scha delijk te beschouwen belangstelling van het buitenland. Indien op dit ogenblik aan een grotere afstand van de uitoefening van souvereine rechten wordt ge dacht, dan kan men nauwelijks iets anders op het oog hebben dan overdracht van de uitoefening van deze rechten aan de Verenigde Staten van Indonesië zelf. In dit verband houdt men rekening met de mogelijkheid dat vandaag of morgen bekend zal worden ge maakt, dat de in te stellen regering van de Verenigde Staten van In donesië reeds eind December sprak H.M. de Koningin niet meer van „interim"-regering een veel sterkere positie ten opzichte van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, zal krijgen dan is voorzien in het besluit Bewind Indonesië in overgangstijd. De echtgenote van prins Aly Khan zal In haar echtschcldingsproces naar voren brengen, dat haar man haar „zwaar beledigd" heeft door de wens tc kennen te geven met Rlta Hayworth te willen trouwen. Mimi Sjahrlr, de negentienjarige dochter van de vroege re premier van dc Indonesische repu bliek, zal Vrijdagnacht in Londen haar debuut maken als danseres. Van de 3230 ln de Ver. Staten in V1948 over leden dokters stierf 41% aan ziekten van het hart. door ziekten van het ze nuwstelsel stierven 412 artsen Ongeluk ken maakten 173 slachtoffer Te Ro me is voor het eerst van deze winter sneeuw gevallen. In de Amerikaanse stad Sao Paulo zijn twee Italiaanse vliegers ln een ëénmotorlge ééndekkcr aangekomen, die dc Atlantische Oceaan zijn overgestoken. Z11 komen geld in zamelen voor de in de oorlog gewonde Italiaanse kinderen De filmactrice Allda Valli wil geen films zien waarin zij zelf optreedt. Weerbericht RUSTIG HELDER WEER Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond. Weinig bewolking, droog weer, zwakke wind In de nacht en vroege ochtend lichte en vooral ln het Zuid- Oosten van het land op vele plaatsen mati ge vorst, in de namid dag temperatuur Iets boven het vriespunt. 3 Febr Zon op 8.18: onder 17.31; Maan op 10 17, onder 23,27.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1