Van der Pol maakte goede serie van 228 STmVEITSTER* Twee witte en een rode bal De Jagers hadden snode plannen, maar die gingen niet door Cigaretten schaars 2 Woensdag 2 Februari 1949 STADSNIEUWS Dc belangstelling voor de biljartwedstrijd tussen de twee Nederlandse grootmeesters, Piet van der Pol en Piet de Leeuw, die Dinsdagavond in de foyer van Amicitia werd gespeeld was zo groot dat velen teleurgesteld moesten worden, omdat de organisatoren slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar konden stellen Amersfoort biedt nu eenmaal op het gebied van home-sporten niet veel accommodatie. begrepen dat De Leeuw alles op al les zette, hetgeen ook bleek uit zijn spel. want hij ging niet voor moei lijkheden uit de weg en met gewaag de, doch prachtig gespeelde caram boles bouwde hij zijn spel op. Het was jammer dat deze serie door on fortuinlijk ketsen bij 59 werd afge broken. De teleurstelling bij het pu bliek was groot en ook De Leeuw kreeg een dankbaar applaus. Het was jammer dat dc mat om het biljart niet vast lag, waardoor de spelers dikwijls afgeleid werden. Eindstand: Car. brt. hs. gem. P. v. d Pol 600 10 228 60.— P. de Leeuw 517 10 92 51.70 Biljartmeesters speelden voor de NIWIN Na een korte openingsrede van de voorzitter van de Biljartvereniging „De Vergulde Wagen", de heer J. Ro vers, waarin hij beide spelers aan het publiek voorstelde, sprak de sport- promotor van de.Niwin, de heer P. Knegjens. Hij bracht het bestuur van Amicitia dank voor de belangeloze beschikbaarstelling van de foyer en ook aan „De Vergulde Wagen", wel ke vereniging de organisatie van de ze avond op zich had genomen. Nadat de heer J. Smit. sportver- tegenwoordiger van de Niwin in onze stad, een verklaring had gege ven van 't cadre-spel (gespeeld werd klcin-cadre (35/2). zonder vrij mid denvak) nam de strijd een aanvang. Van der Pol begon en bracht het tot vier caramboles, waarna hij strui kelde over een vrij eenvoudige door- schietbal. Zijn tegenstander kwam tot 24 en probeerde steeds opnieuw de ballen in goede positie te krijgen. Dit lukte echter niet cn hij miste een z.g. grote- bal. In de tweede beurt liet Van der Pol enkele malen fraaie stoten zien, die 't publiek applaus ontlokten. De eerste honderd werden volgemaakt om tenslotte na 116 caramboles te missen bij een trekstootje om de bal len weer in positie te krijgen Van der Leeuw, die niet altijd for tuinlijk speelde en de ballen nog wel eens achter elkaar vond, bracht het tot 92 caramboles. Bij de volgende beurt kreeg Van der Pol opnieuw vele malen een ap plaus door mooie stoten in zijn serie van 103. Voor de Leeuw werden 59 caramboles genoteerd, hetgeen ech ter. door een foutieve telling van de arbiter 68 had moeten zijn. De volgende drie beurten lever den Van der Pol resp. 17. 77 en 7 caramboles op, waardoor hij na 6 beurten op 324 stond. De Leeuw maakte in deze beurten 59, 76 en 46 caramboles waardoor hij met 355 een kleine voorsprong had gekregen. Het begon voor het publiek duide lijk te worden dat deze wedstrijd niet zonder meer een demonstratie was, doch dat beide spelers er op waren gebrand te winnen. Vooral De Leeuw beschouwde dit volkomen als een wedstrijd en hoopte blijkbaar zijn kans te krijgen revanche te ne men voor de vele nederlagen die hij in dit soort wedstrijden te incasseren had gekregen. Het leek er ook op dat het hem zou lukken want na negen beurten was de stand 372458 in het voordeel van Dc Leeuw. De pauze had Van der Pol echter goed gedaan en reeds in het begin van de tiende beurt bleek dat hij op toeren kwam. Met uiterst geraffineerd spel dwong hij de ballen steeds in a-che- val positie, hetgeen bij cadre 35-2. zonder vrij middenvak, de enige goe de kans is om grote series te maken. Het werd hét meest interessante deel van de wedstrijd Ademloos ke ken de toeschouwers en voelden blijkbaar dat zij Piet van der Pol nu pas goed in actie zouden zien. De we reldkampioen kreeg de goede maat. speelde in een hoog tempo en de eer ste honderd werd in een minimum van tijd gepasseerd. Steeds hoger werd de serie en de toeschouwers keken al eens naar het~scoringsbord. Zou hij het uitmaken, zou hij zijn laatste 228 caramboles maken. Voor alsnog was dit een grote opgave, maar ook Piet is „groot" en onder steeds groter wordende spanning „vloeiden" de caramboles uit zijn met vaste hand bestuurde queu. Toen de arbiter ook de tweehonderdste carambole aankondigde twijfelde eigenlijk niemand meer. Van der Pol zou het uitmaken en hij deed dit ook Onder daverend applaus maakte hij met een prachtig gespeelde serie van 228 caramboles de partij uit. De Leeuw, die al die tijd op zijn stoel gezeten, met interesse het spel van zijn tegenstander had gevolgd begon aan dc nastoot. Ook hij nam het bijzonder serieus op en de tien. twintig, dertig, veertig en vijftig werden gepasseerd. De toeschouwers Noteert U even GRAND THEATRE t m Donderdag middag .Oliver Twist". Zondag 2. 4,15, 6 45 en 9 u. Overige dagen/ 2.30 u.. 6.45 en 9 u CITY THEATER ..Tarzan en Ta nya". Zondag 2, 4.15. 6.45 en 9 u. Overige dagen 2.30. 6.45 en 9 u. REMBRANDT THEATER: „De vro lijke gevangenis"; vooraf „Op stand in Colorado". Vrijdag en Za terdag 2.30. 6.45 en 9 u. Zondag 2. 4 15. 6.45 en 9 u. Overige dagen 2 30 en 8 u 2 FEBR. Amicitia, 8 uur. Wichel roedever. Smalfilmavond. garner v. Koophandel. 8 uur Ge nootschap. NederlandFrankrijk Lebrun Keris „Vers un monte nouveau. Langstraat 61. Vrije Evang. Gem 8 uur. Wat gaat er gebeuren? (Maranatha-avond) O. en O. zaal Am3f 8 uur. de heer F W. W. H. van Cocvorden. Cau serie over „Hutten Klaas". 3 FEBR, Amicitia. Buurtver. „Stephensonstraat en Omgeving". De Ghezellen van de Spelc Caba ret-revue. „Doe niet zo verlegen". 8 uur "s Prinsenhof Feestavond. 7 uur Ambachtsschool, (leerlingen). „De Gasfitters" 7 uur Juliana- plein, laatste lantaarnbegraving, daarna cabaret tot 11 uur. Bij van Schaïck, Leusderweg. Bal na tot 2 uur. 4 FEBR. Amicitia N.R.V. 8 uur Filmavond „Java's pracht en praal" en het vlaggeschip „Oranje". 5 FEBR. Markthal 8 uur. Bond. Ned. Mil. slachtoffers Propagan- da-feestavond. Toneelver „Euripides", „De vrome leugen". Amicitia 8 uur. Academie de danse. Balmasqué, 9 uur. DANSEN: CABARET DANCING „De Sttcht- se HeuvelUtrechtseweg 180 Tel 3494. Zaterdag 19.3023 uur: Zon dag 19 3023 uur. J. VAN SCHAIK: Café Leusdérweg bij spoorwegovergang Tel 5510 Woensdag 8—11 uur. Zaterdae 8— 11 uur. Zondag 8—11 uur CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14. Tel. 5685. Woensdag 2023 uur, Zaterdag 20 —23 uur, Zondag 's middags 15—17 uur 's avonds 20—23 uur. Om nu helemaal eerlijk te zijn, van biljarten heb ik geen sjoege. Ik weet er niets, maar dan ook niets van. Edoch, alleen het feit, dat aller lei grootheden zich als het ware uitlenen aan de NIWIN om demon straties te geven en daardoor wat geld in het NIWIN-laadje te bren- gen, is sympathiek. Bovendien had den biljartenthousiasten mij wel eens verteld, dat Van der Pol en Piet de Leeuw ware tovenaars zijn op het traditionele groene laken, die alleen maar een beetje in het vaarwater werden gezeten door die meneer Galmiche of zo uit Frank rijk. Van der Pol en De Leeuw, tove naars met twee witte en een rode bal. Ze waren gisteravond in Ami citia: De Leeuw, een fors gebouwde man, een artist op het biljart en wereldkampioen Van der Pol, ma ger. beheerst. En het leek zo gemakkelijk! Steeds weer opnieuw haalden ze de ballen dicht bij elkaar, hetgeen, naar iemand beweerde, die er ver stand van had, juist de grote kunst bleek te zijn. Af en toe gleden bei de spelers wel eens uit. op een vloerkleed, dat rondom het biljart lag en dan zouden ze soms woor den, die afiocken van hetgeen de scheidsrechter alsmaar zei in het Frans. Neen, dat biljarten lijkt helemaal niet moeilijk: het is zo simpel. Als de ballen ver uit elkaar liggen, geef je ze maar een stoot en ze liggen weer op een kluitje. En als ze ach ter elkaar op een rijtje komen te liggen, dan zet je die houten stok loodrecht op het laken, dan stoot je en dan loopt die bal wel met een boogje naar beide andere toe. Aan wereldkampioen Van der Pol, die dat per slot van rekening óók kan, vroeg ik het een en ander. Van der Pol vertelde, dat hij zeven jaar was, toen hij voor het eerst biljart speelde. Hij had rr feeling voor en dank zij veel opoffering en training heeft hij wat bereikt. U ziet het: het is allemaal zo een voudig als wat! „Federatie"' gaat opnieuw sportweek organiseren De Federatie van Amersfoortse Personeelsverenigingen heeft in twee vergaderingen, die onlangs werden gehouden, de plannen be sproken, die werden gemaakt voor 1949. Een belangrijk onderwerp van discussie was de Sportweek, die thans gesplitst zal worden in een week voor binnensporten en een week voor buitensporten. Dit heeft tot gevolg, dat ook kleinere bedrijven zullen kunnen deelnemen De sportcommissie van de Federa tie is thans bezig met de organisa tie van binnensport-wedstrijden, die waarschijnlijk eind April ge houden zullen worden. „Zandbergen' voeren Er wordt blijkbaar In Amersfoort ge colporteerd met theologische boeken door de Theologische School der Ze- vendc-dag Adventisten te Huls ter Helde Daar is op zichzelf geen be zwaar tegen maar het ls voor maat schappij ..Zandbergen" minder prettig dat men denkt dat deze instelling met de colportage iets te maken heeft. „Zandbergen" is namelijk bezig met de voorbereiding van een actie ter ge legenheid van haar 75-jarig bestaan Het zou jammer zijn als deze actie op enigerlei wijze ongunstig zou worden beïnvloed. Hedenmorgen vertrok het garde- regiment Jagers naar Indonesië. Op het station Amersfoort gingen zij „scheep". Enkele jagers poseren voor onze fotograaf. De stations chef Wolters geeft het vertreksein. „Jagers" voor het laatst in de Markthal De Jongens van het garde-regiment Jagers kwamen de laatste avond, die zij voor hun'vertrek naar Indonesië In Amersfoort waren, naar dc Markthal om er elkaar wat bezig te houden Ze hadden de ganse dag In de kazerne doorgebracht en dus was het niet te verwonderen dat zc een beetje luid ruchtig waren, toen ze Dinsdagavond dan na veel heen en weer geloop ein delijk op hun stoelen zaten cn mee- wiegclden op de muziek van „The Rhytm Hunters". Nog veel groter ple zier hadden ze toen het vierde peloton van de 3e „compie" od het podium ver scheen cn onder leiding van zijn adju dant het „Jagerslied" zong Henk Dries- sen die tegen een uur of negen in de Markthal kwam en er direct achter de piano kroop, werd voortdurend en zeer luidkeels toegejuicht. Veel succes had ook de heer Hendriks met zijn liedjes. Het bataljon ging niet al te laat naar huis Om vilf uur vanochtend moesten ze immers dc krib al uit om de lange reis naar de tronen die misschien via Kaap de Goede Hoop zal gaan te beginnen. Jeugd vierde verjaardag van prinses Beatrix In het kader van de viering var» de verjaardag van prinses Beatrix werd gister in het Grand Théatre, uitgaande van de Oranjevereniging een kindermiddag georganiseerd, waarvoor zeer grote belangstelling bestond. De jeugdige schare werd toegesproken door de heer W. Th. Vernhout, die dank bracht aan de directie van het Grand Théatre voor het belangeloos' beschikbaar stellen van dé zaal. Ket program ma bestond uit alleraardigste kin derfilms. In het uitgebreide bijpro gramma werd o.a. vertoond „Neer- lards nieuws voor Neerlands Jeugd", de aardige tekenfilm „Tom my vindt een geweer" en nog twee films. De hoofdfilm „De lift van Jean" viel zeer in de smaak. Hedenmid dag wordt hetzelfde programma nogmaals vertoond voor een ande re groep schoolkinderen. Coupeur bestal zijn patroons Na vele omzwervingen en na bij tal van kleermakerspatroons ie hebben gewerkt, waar hij regelma tig wegens diefstal of verduiste ring werd ontslagen, kwam de Amsterdamse coupeur P. A. de W. in het begin van het vorige jaar bij de firma R. te Amersfoort te recht. De traditie getrouw vergreep hij zich ook daar aan de eigendommen van zijn werkgever. Het begon met diefstal van liefst negen paar hand schoenen en daaroD volgde de we derrechtelijke toeëigening van 430 gulden aan bij klanten geïncasseer de kwitanties. Hiervoor had de man zich Dins dag voor de Meervoudige Kamer van de Utrechtse Rechtbank te ver antwoorden. Dc Officier van Justi tie eiste één jaar en zes maanden gevangenisstraf. De verdachte beloofde beterschap en vroeg hem nog een kans te ge ven door een voorwaardelijke ver oordeling. De Rechtbank zal op 15 Februari beslissen. Amersfoorts trots, de Kei, heeft weer een overwinning behaald T~)E trots van Amersfoort, de Kei, heeft weer een overwin ning behaald. Waren het eerst de Huzaren van Boreel, die vlak voor hun vertrek naar Indonesië met dynamiet de stenen kolos wilden versplinteren, nu waren het de Ja gers, die snoevend beloofd hadden kampioen van alle Keien-vernie lers te worden. Onze Kei schijnt een doorn in het oog van alle mi litairen in ons garnizoen te zijn. Het is een sport geworden van de vertegenwoordigers van de diverse onderdelen der Landmacht om te proberen de Kei van zijn plaats te. krijgen. Men heeft het al geprobeerd met springmiddelen, maar, omdat daar altijd een zekere mate van gevaar aan vast zit, werd. zo luidden ten minste onze inlichtingen, besloten de Kei ditmaal, eventueel met be hulp van dommekrachten e.d., dc beek in te rollen. Het was niet gemakkelijk om er achter 'te komen wat er gister avond nu precies zou gebeuren. Eén van onze verslaggevers knoop te een gesprek aan met twee Ja gers in een Amersfoort's restau rant en kreeg te horen: „We weten tóch ivel dat je van de politie bent, maar ons krijg je de bak niet in!" Toen hij toch volhield werd hem toegevoegd: ..Als we je vanavond zien, dan slaan we je bij die Kei vandaan!" Het beloofde dus span nend te worden. Een andere verslaggever belde brutaal weg de kazerne van de Ja gers op cn vroeg, of hij de man kon krijgen, die hein een tip had gegeven over. de Kei. Er was nooit zo iemand geweest maar dat deed er niet toe. Aan de andere kant van de draad hoorde hij een zacht jes gefluisterd gesprek, dat onge veer als volgt luidde: „Hé, hier is het „Dagblad voor Amersfoort" over die Kei van vanavond. Joh, sssstttt, niks zeggen!" Ook dat was voldoende, want met de andere in lichtingen die we hadden gekregen kregen we de vaste idee, dat het gisteravond zou gebeuren Het was tien uur. Een paar ver slaggevers en onze fotograaf lagen op de loer bij de Kei. Af en toe kwamen er een paar mensen voor bij, diep weggedoken in de kraag van hun jas. Maar, wat er ook ge- Oplichter in arrest De Amersfoortse politie arresteerde een oplichter, die o.a. reeds in Maart \an het vorige jaar zijn ongure prak tijken in onze stad uitoefende. Hij z.wendelde o a. met stemkaarten e.d De man is ter beschikking van de politie gesteld. Ons dagelijks teveel Er zijn weer heel wat zondaren tegen de v et betrapt. Het respectabele lijstje van de polltic vermeldt o a drie bekeu ringen wegens het niet rijden op een rijwielpad; twee wegens het overtre den van de maximum-snelheid; twee wegens het vervoeren van personen bo ven de tien jaar op dc bagagedrager; drie wegens het niet aangeven van ver andering van richting; zes wegens het niet voeren van een achterlicht, één wegens het niet rcchtshoudcn en één wegens het overtreden van dc Arbeids wet ONS (STOUTL) GARNIZOEN Huzaar de Vries maak te ons allemaal jaloers met die foto van dat beeldschone deerntje, dat aan de binnenkant van de deur van zijn kastje hing Hij had ons en de eska dronscommandant vroeger de trouwe lezer van „ons garnizoen" zal het zich nog wel herinneren met succes wijsgemaakt dat het zijn zusje was, maar op het ogenblik krijgt hij verdacht veel brieven op rose papier. Gisteravond, toen wij onze geweren zaten schoon te maken, zat hij alweer te lezen en we brandden van nieuwsgierigheid. „Vertel nu eens. Peer", zei de kameroudste, „van je meissie?", doelend op de brief. „Neen", zei vriend De Vries. „Van de legercom mandant, asdat ik tot ko lonel bevorderd ben we gens vier-en-twintig dagen trouwe dienstjaren" „O." zei de kamerouds-e die zich niets op zijn mouw liet spplden, welke eigen schap hem ziin titel had gegeven, „waarom heeft ie je niet meteen generaal gemaakt?" „Toe nou," zei Peer de Vries, „denk je dat ie gek is!" DRIE METER We waren onlangs op een vergadering van een der Amersfoortse zwem verenigingen, waar een commissie moest worden benoemd in verband met de komst van vele bui tenlandse cracks. „Hoe groot moet die commissie worden?", vroee een van de leden. „O." antwoordde een ander, ,,'n meter of drie!" de BEL 4291 Het militaire hospitaal Amersfoort heeft zijn zo veelste zending boeken en tijdschriften Maandagmor gen ontvangen. We hadden zo'n grote voorraad, dat we wat achter hebben ge houden om vast een begin te hebben voor de nieuwe gift aan het sanatorium, dat nu weer aan de beurt is. Kom, clientele, wat doet U met de tijdschrif ten, die U gelezen hebt? De reizende onder U ko pen allerlei binnen- buitcnlandse bladen laten ze achter m trein. Anderen hebben hele stapels periodieken op zolder liggen, waar ze vergelen. Weer anderen onder U hebben boeken, die ze nooit of te nimmer lezen. Geeft dat alles een be stemming; een goede be stemming. Bel 4291 en een van onze mensen komt bij U thuis! AFVAL Een „Berg"bewoonster %eeft een hond. Dat is mets bijzonders Het dier hèeft echte hondenmanie ren en knijpt er wel eens alleen tussen uit Altijd aan een leidsel lopen is ook niet alles. Maar de moeilijkheden komen als de hond thuiskomt. Hrt diertje is dan niet met een tang aan te pakken en riekt ondraaglijk naar vis. Hoe komt dat nu' Wel dc Bergbewoners werpen, in hun ijver om de snuffe lende viervoeters wat eten te bezorgen, visafval en andere etensresten bij bomen langs de weg. Het is goed gemeend maar he laas. het bevordert het zwerven van dc honden en de dieren krijgen soms scherpe graten en beende ren naar binnen. Het is trouwens toch een vieze boel. die etensresten langs de weg. Wij zeggen met de Berg"-bewoonster die ons opbelde: „etensresten kunt U voorkomen cn af val hoort in de vuilnis bak." ONBESTAANBAAR Gisteravond zaten zeer vele mensen naar de he ren Van de Pol en De Leeuw te kijken, die in Amicitia ten bate van de NIWIN even een partijtje biljart demonstreerden, zoals U en ik het nooit zullen leren. We hoorden achter ons iemand fluiste ren: „Het bestaat ccnvou- rv-- dat ze dat kun nen. Er moet gewoon een of andere hypnotiseur en telepaath in ons mid den zitten!" WORDT VERWACHT Donderdag moet de laat ste gaslantaarn op het Ju- lianaplein er aan geloven. De Stephensonstraat viert feest in Amiritia. De leer lingen van de Ambachts school feesten in Prinsen hof. Wim Kan en Corrie Vonk komen op de plan ken in het Grand Theatre. Vrijdag komen de films .Lassie komt thuis" en „Fort Apache" in Amers foort. De politie organi seert een veldloop in Birkhoven. Er is 'n NRV- filmavond in Amicitia De F.AM vergadert in Con cordia. Zaterdag is er een pro- paganda-feestavond van de Bond van Ned. Mil. Oorlogsslachtoffers in de Markthal. In de Academie de Dan se is eeo__bal masqué. De toneelvereniging .^Euripi- des" speelt „De vrome Leugen" in Amicitia. beurde, er kwamen geen soldaten. In een café vlak bij de Kei hoorden we\ dat de Jagers onder geleide naar de Markthal waren geweest en dat ze eveneens onder geleide terug waren gegaan. Een eenzaam jagertje dat over het hek was ge klommen kwam vertellen, dat het moeilijk zou worden, want er mocht niemand de kazerne uit. Maar proberen doen ze het!", zei hij. We vroegen, ivaarom de Amersfoortse Kei eigenlijk de beek in moest. „Oh. dat rtding!", was het enige antwoord. De kwartieren vormden uren. Het werd twaalf uur, het werd half een. Een enkele keer kwam een militaire politieman kijken of de Kei er nog wel lag. Hij was op merkzaam gemaakt op hetgeen cr zou gaan gebeuren, doordat twee der kleinere stenen rondom de Kei waren weggesleept. Het wachten ging doorWij gaven het op. De volgende morgen bleek, dat de Amersfoortse Kei gespaard vms ge bleven voor een grote smaad. Een heel bataljon Jagers was er niet in geslaagd kampioen te worden. Een paar mensen van gemeentewerken waren bezig de kleine stenen weer onder de Kei te plaatsen ANGB jubileert De Algemene Nederlandse Grafische Bond ls een van dc oudste vakorgani saties In 1395 werd de Amersfoortse afdeling gesticht. Er is in de 55 Jaren die nu verstreken zijn heel veel vruchtdragend werk verricht Begrijpe- llik dat men een ogenblik bij zo n be langrijk lustrum wil stil staan. Zater dag 12 Februari wordt het 55-larig be staan min of meer feestelijk herdacht Het bestuur belegt daartoe van 3—5 uur een receptie in het Volksgebouw Leusderwegbewoners vlaggen uit Donderdag 3 Februari gaan bij de bewoners van de Leusderweg de vlag gen uit. Op de avond van die dag is er een „lichtfeest" on de Leusderweg. dat door zijn originele opzet zeker zal slagen. Bij de plechtige doving van de laatste gaslantaarn zullen verscheidene officiële personen aanwezig zijn Voorts blijkt er voor dc feestavond in d"Oran- jcboom grote belangstelling te bestaan. Graanbeurs Groningen Rode tarwe 18.2020.60, tarwe (wit) 18.20—20.60, inlandse rogge 18.20—21.00, wintergerst 18.20—20.30, zomergerst 1820—21.10. haver (wit) 16.708.00. groene erwten 28.25— 35.50, paardenbonen 32.2531.25. koolzaad 50.3075.30. karwijzaad 60.4086.00, gele mbsterdzaad 40.30 62.30, kanariezaad 30.3039.30. lijn zaad witbloei 50.40—60,40. lijnzaad blauwbloei 50.4062.90. Overzicht. Het aanbod was ruimer dan de vorige week. De stemming was kalm. Voor de beste rode en witte tarwe werd vrij algemeen 20.60 betaald. Afwijkende soorten naar verhouding lager. Rogge was moeilijk te verkopen. Enkele beste monsters werden uitgezocht voor 21.—. bij uitzondering 21.10. Win tergerst bedong in de Friese monsters om en bij 20.30. Handelskwaliteit bracht plus minus 19.95 op. Voor zomergerst werd naar hoedanigheid van 20.70—21.10 betaald. Extra mooie partijen Mansholt bedongen nog iets meer. Witte haver bracht in de mooie blanke monsters 18 05 op. De gewone kwaliteit 17.85 cn 17.90.In fijne peulvruchten was het aanboa van geen betekenis. Bridge-knobbels Zoals men weet heeft een aantal enthousiaste bridgers on der auspiciën van de Federatie van Personeelsverenigingen een bridge-club gevormd, die „Ont spanning na Inspanning" heet. Twee leden van deze vereni ging, de heren Van Putten (Phoenix) en Den Baas (HA- PAM), die slechts korte tijd de bridge-cursus van de Federatie volgen, namen deel aan het AVRO-bridge tournooi, dat te Amersfoort werd gehouden en wonnen een eerste prijs. In het verdere verloop van het tour nooi brachten zij het j.l. Zater dag tot de demi-finale, die in Utrecht werd gehouden. Zij wonnen daar de derde prijs. Een prachtig resultaat voor mensen, die kort geleden nog niet wisten, hoe zij het spel moesten spelen! Nederlands vliegtuig beschoten boven Tirana? Piloot zegt, dat het niet naar is Associated Press meldt, dat tij dens het opstijgen een K.L.M.-toe- stel met deskundigen van het In ternationale Hof van Justitie aan boord, dat vertrok van het vlieg veld bij Tirana (Albanië) met scherp uit een luchtdoelgeschut werd geschoten. Het vliegtuig werd niet geraakt. De deskundigen wa ren naar Albanië geweest om een onderzoek in te stellen naar het Korfoe-incident. Het schieten zou zijn bedoeld als „vaardigheids- proef". (Het Korfoe-incident ontstond, toen de Albanezen mijnen legden in de straat van Korfoe, waardoor twee Britse torpedo-jagers veron gelukten. Red.) De delegatie van het Internatio nale Hof had alle mogelijke facili teiten verkregen voor hun onder zoek, maar A P. meldt dat er tij dens het onderzoek een onaange name stemming heerste. Bij hun landing op Schiphol verklaarden echter zowel de piloot R. v. d. K r o u \v e 1 als dr. G a r- b i e r C o i g n e t, lid van de dele gatie, dat er niets van waar was dat het vli:gtuig zou zijn bescho ten. Zij zelden, dat alle berichten daaromtrent onjuist waren. De delegatie heeft alle mogelijke me dewerking van do Albaanse auto riteiten gehad. Gevolg van staking te Amsterdam Op drie sigarettenfabrieken te Amsterdam de Turmac, British en Broches-fabriek i is het werk stilgelegd als gevolg van een staking van een gedeelte van het personeel. Deze fabrieken voorzien in een groot gedeelte van de bin nenlandse behoefte, die thans door de staking niet meer ge dekt kan worden. In verscheidene steden is het merendeel van de tabakswinkels reeds door de voorraad heen. Wan neer de staking nog langer duurt zal het publiek aangewezen zijn op shag en rooktabak. Hiervan is voorlopig nog voldoende voorraad. De vraag naar shag is evenwel reeds groter geworden door de verhoging van de sigarettenprijs. Een voortzetting van de staking te Amsterdam zou bovendien tot ge volg kunnen hebben, dat de vraag naar shag en rooktabak het aan bod wel eens zou kunnen overtref fen, zodat de tabaks-distributie vast zou lopen. De Volksherstel- sigaretten worden over 't algemeen slecht verkocht als gevolg van de hoge prijs. De detailhandel zou het toejuichen wanneer de toeslag thans f 1.werd afgeschaft of verminderd. Cycleeross door de Krakelingse afgraving Zondag 6 Februari organiseert dc Utrechtse Wieier Vereniging „Het Stadion" een Cycle Cross, waaraan ook door niet leden kan worden deelgenomen. Als wed strijdterrein is gekozen een kort boscirquit achter uitspanning „De Krakeling" te Zeist, waarin de be kende Krakelingse afgraving is op genomen. Er zal des morgens om half elf in drie groepen worden gestart, n.l. A en B-klassers tezamen, vervolgens de C-klassers en tot besluit de bui tenstaanders. Start des morgens om half elf uur. Amerikaanse politie doet zonderlinge vondst Gordijnen waren al dertig jaar gesloten In de Amerikaanse stad Ne wark heeft de politie zich toegang verschaft tot een huis, waar sinds 1918 geen bezoekers zijn toegela ten en de gordijnen al die jaren gesloten werden gehouden. Het huis van drie verdiepingen was van onder tot boven volgepakt met dozen, koffers, beelden, enor me vazen.' beeldjes en kleding uit voorbije tijden. Kris kras tussen waardevolle antiquiteiten lagen stoffige stapels brieven, verlopen cheques, waarvan de oudste 1890 gedateerd was, en vergeelde cou ranten. Beneden vond men Rosa K. Diffany, de ongeveer 85-jarige blinde echtgenote van de bewo ner van dit pand, gekleed in een stijl begin 1900 dood in een keu kenstoel zitten. In de badkamer boven lag het lichaam van de „kluizenaar", eveneens 85 jaar oud, gehuld in een versleten bad mantel op de vloer uitgestrekt. Naar schatting zijn beiden drie weken geleden gestorven, vermoe delijk een natuurlijke dood. De in het huis gevonden anti quiteiten en kunstschatten verte genwoordigen een waarde van on geveer 200 000 dollar. De politie vermoedt, dat het echtpaar nog grote sommen gelds verborgen heeft. Nog geen verklaring over grenscorrecties De minister van buitenlandse za ken is niet van plan, deze week een verklaring af te leggen over de grenscorrecties, zo verneemt het A.N.P. van bevoegde zijde. Het In ternationaal overleg is nog niet be ëindigd. Wel zal de kwestie bij do behandeling van de begroting voor buitenlandse zaken, die thans gaan de is, ter sprake komen. Scheepstijdingen Almkerk. 1 Febr. van Sydney te Townsville; Amstelveen Rotterdam Calcutta, pass. 1 Febr. Aden; Boskoop. Amsterdam—Lissabon, pass. 31 Jan. Ouessant: Johan van Oldcnbarnevelt. AmsterdamJava. pass. 31 Jan. Sin gapore; Maashaven. Buenos Aires Rotterdam, pass. 31 Jan. Fernando No- ronha; Meerkerk. Rotterdam—Japan. 31 Jan. ten anker Hongkong; Polydo- rus. 31 Jan. van Batavia naar Socra- baya alwaar 1 Febr. verwacht; Prins Willem III. ValenciaEngeland, pass. 31 Jan. Gibraltar. Randkerk. Las Pal mes—Genua. pass. 31 Jan. Gibraltar; Reinlersz. 31 Jan van Belawan te Ba tavia: Ridderkerk Brisbane—Rotter da. 1 Febr. te Fremantle: Stad Haar lem 31 Jan. van Bagnoli te Bona; Sunët.te Haifa—Gibraltar, pass. 31 Jan. Kaap Bon; Tjipanas 31 Jan. van Perz golf te Bombay: Winsum DakarAm sterdam. pass. 31 Jan. Ouessant: Zee man 31 Jan. van Makassar te Ballk Papan; Albirco. 2 F#br. van Rotterdam te Buenos Aires verwacht: Aldebaran, 31 Jan. van Baltimore te Rotterdam: Alhcna. Buenos Aires—Rotterdam 31 Jan. van Rio de Janeiro; Alkaid, 1 Febr. van Rio Grande te Rotterdam: Alphard Porto AlegreRotterdam, 31 Jan. te Las Palmas: Danae 1 Febr. van Venetië te Rotterdam: Kota Apocng. 30 Jan van Aden naar Rot terdam; Mewehaven. 31 Jan. van Rot terdam naar Rouan: Nljkerk. Amster dam—Marseille. pass 31 Jan. Ouessant; Sallando. Hull—Gibraltar pass 31 Jan. Finisterré: Ternatc 31 Jan. 16 uur te Genua: Titus. 31 Jan van Rotterdam te Amsterdam; Van 't Hoff 30 Jan. van Aden na3r Rotterdam* Westcrdam, 31 Jan. van New York te Rotterdam; Zeeland (KRL) RotterdamJava pass. 31 Jan. 19 uur Gibraltar; Abbedljk, 31 Jan van Recife naar Rio de Jancl- Alphard. Porto Alecre—Rotterdam. Febr. van Las Palmas- Alpherat 1 Febr. van New York te Norfolk: Bre da. 31 Jan van Arica naar Antofagas- ta; Esso Den Haag (Tl 1 Febr van Rotterdam te Aruba: Etrerna. 1 Febr. van Curacao naar Land's End; Groote Kerk. MombassaAmsterdam. 1 Febr. 21 uur te Marseille verwacht: Helicon. Curapao—New York. 1 Febr. ten anker Maracaibo: Mentor 1 Febr van Ter- neuzen naar Tanccr: Prins Frederlk Hendrik. RotterdamValencia, pass 1 Febr Finisterre: Sloterdilk JavaNew York. 31 Jan. van Colombo. Beurs van New Vork 31 1 31-1 1-2 ïoo vi ïoo 10 10li 1313 - 23 28% 12 12V, 16»,i 16',» 46 46". 86K 86% 185 185ïi 87% 89 30'j 30% 53 f Atch. Baltim. Can.Pac. lllln. C. N.Y.Cen. Pcnns. R, Sout.Pac. DnPac. Ml.Ch \m.Can. \m.Car. VSmelt. A.T.enT. 147'. 147% \m. Tob. tnac.C. Bctlil.S. SociingA. Chrysler City B. ?onsol. E Dougl&s 51;: Jup. N. 186»", Eastm.K 43% Den.EI. 38% 3en.Mot. 6o% 67 55 39'/, 22% 1 2 Goodyear 44% 44% 12% 12% 3$. 51% 54". 4% 35% Hudson M Int.Harv. 25% In.Nickc, 30'/: Int T.cnT 10% Kenn.C 51% MontgW 53 V, Pack. M. 4 Rad;o C. Rcp.St. Reyn. T. Scars R. Shell Dn. oocony Stond Br. St.OII.J. Studeb. Texas C. U.Aircr. Un Corp. Un. Fruit 51 USRubb. -10% 41 y. US Steel 77', 77% Westing 23", 24% Woolw 46% 47% Omtrek: 730 000 25% 25', 37'/, 35'. 16% 17% 70 V, 18% 23% 23% 2% 2% 52 Anisterdamsche Effectenbeurs Actieve obllg.: AMSTERDAM 1 Febr. De effectenbeurs te Am sterdam had vandaag een onbelangwekkend verloop De handel was. zoals de laatste tijd bijna steeds het geval is. van bescheiden proporties. Hoewei dc koer sen niet veel veranderd wa ren. was do stemming toch prijshoudend. In Koninkrij ken werd op bescheiden voet zaken gedaan, waarbij de koers, na op ongeveer het peil van de vorige slot- prijs te 2|jn Ingezet, een paar punten naar boven ging. terwijl bij het schei den van de markt op het hoogste punt van de dag werd gehandeld waardooi tenslotte een koerswinst van een goede tweetal pun ten kon worden verkregen. De toonaangevende aande len liepen na prijshoudende opening een kleinigheid naar boven, waarbij Unile vers aan het einde van de rekening omstreeks een viertal punten hoger kwamen te liggen. De Scheepvaartmarkt was zeer stil. De koersontwikkeling was onregelmatig, waarbij slechts geringe verschillen vielen op te merken. De aandelen in Nederlandse Bankinstellingen waxen zo goed als onveranderd De affaire in cultuur fondsen had reinig tc bete kenen, De bekende toon aangevende aandelen waren bij het slot merendeels iets beter. Voor Indonesische waarden bestond bijna in het geheel geen belangstel ling. De handel op de be leggingsafdeling was van kalme aard. Ned. '48 (3%) dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 Dollar-1 '47 37p Investercert. 3 Ned 1962-64 z.b Ned. 1962-64 mb Ned N.W.S 2% Sd eert. 100 2% rndlë 1037 A 3 Grootboek '46 3 Actieve aand.: Kol. Bank And N. I. H. bank Ned Hand. Mil A K U. aand Bergh's Jure v Berkei's Pat Calvé Delft Cri Ccntr Suiker Fokker Aand Gelder Zonen K. N. H.ovcns Lever B U. Ned Ford And Ned Kabelfabr Philips' GBvA Wilton Feyen Blllton lc rubr dito 2e Rubr. Dordtso P Mi] Kon. Petr Mil A'dam Rubber Bandar R Mi1 Deli-Bat R M Oost-Java R M. Serbadjadi S R HAL Aand Ja va-C-J Llln K. Ned St Mil Kon. Paketvrt Ned Sch Unie Rott. Lloyd Stv Mij. Ned Hand. A'dam Jav Cult. Mil. N I Sulk Unio Ver Vorst CM. DeU Bat. MU. 31 /I E.K 100Y, 97/); 98 100M 98;, J 99'/: 99% 80% 101 96% 161% 291% 158% 134% 143% 188 247% 244 275 222»/, 162% 484 372 281 312'% 161% 144 101% 97<* 93 lOO'ó 80% 101'f, 96 (t 110% 144% 15S !?3% 143 165% 162 164% 479 375 262% 312% 314% 162% 150 104 64% 165»% 160% 160% - 146% 169% 87% 142 150% 140% Dell MIJ Sencmbah MU. NIet-act obllg. Müller Co. A'dam '47 3% 3 dito '48 3i3 's-Hage '36 SUj Geld. 20 J. '48 3 dito 1938 3% dito le 1 '37 3% Gronlng '38 3% dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl. '47 3% 3 R'dam le en 3e dito le L '38 Utr pr. '39 2% Zuid-Koll. '46 3 Pandbrieven: Alg Hyp. B. 3 Amst. Hyp 3% Arnh H (3%) 3 Bat. Hyp. B. 3% Dordr H B. 3% Fr Gr. (3%) 3 dito 3% 3rav. Hypb 3% Gr on. Hypb 3% Hypb. v. Ned. 3 N. Hypb (3%) 3 dito serie B 3 Rott. Hypb. 3 Va Utr. Hypb 3% dito scr KL 314 Westl Hyp 3% Z.H Hyp.b. 3% Eerste Nd. Sch. Rtt Sch. H. 3% Industriële obl. A.K.U. 3% Berghs J 3% Lever's Z. 3% Werkspoor 3% Bat Petr 3Va Kon Petr. Mij. Dell Spoor 3% Ned. Ind Sdw Amsterd. Bank Hol). Bank Un Fin. Nat Herst. 1505% 142 156 100\, ïoov 100*; 101 95J4 - 94% 94% 94% 98 100% 100 v 100 103'% 103% 103 103% 103% 103% -3 103% io3% io3y. 105% 103% 93 93% 162% 162',: 205% Rotterd. Bank Twcntsche Bk. Rott BeL Cns. Ind. Ondcrn. K. Zw. Ketjen Lever Br. 6 dito 4% Pref Nd Gist- en Sd. Rtt Droogd MU Stork Co. Werkspoor. S A Wyers' I en H. Zwanenberg O. Aniem Aand. Ned Ind. Gas Borneo Sum H Internatio Oost Borneo Amst Ball Mij rhomsons Hav. Dell Spw. Mli. Ned.-Ind. Snrw Vrl. genot aand Albert Heyn Nd A. A. Vrst Ned Am. Fitt. Ned. MU Walv. Schokbeton V. Phm. (Zw.) Prolongatie Amcr fondsen: Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kennccott Rep. Steel U.S Steel Cities Service ConL Oil Midcont Phililps Shell Union Tide Water Baltimore 28'1 1/2 171% 170 176 178 168 168% 153% 152% 141% 140% 104% 104% 312% 300 300 301 132 129 141 137% 195% 196 - 177% 102% 101 118 116 146 147»% 195 194% 114 110 195 193 132 130 85»% 86'% 119% 119% 135 135 110% 110% 2% 2% 34% 100% 45% 45% 36% 23 100'/, 100% 1 N. York Centr. - 9% -

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2