cox roiterzeep Minister Mansholt is vrij over landbouw en optimistisch veeteelt Voor Nederlandse boer nog toekomstmogelijkheden Inpoldering van IJsselmeer in 1950 weer met kracht ter hand „Eén in geest en streven" Stmtenhura E. N. v. d. Bergh Gemeentelijke Publicatie X Biscuitfabriek MEURSING NETTE MEISJES 1 mzj 7ot ZO moorden fO. 50 ElASO/O per plaatsing "IS Daarom ge»""K T«'" z"f' De gevoelens van dankbaarheid, waarmede is geconstateerd, dat de agrarische bedrijfstakken zich voor een goed deel hebben kunnen her stellen van de in de oorlogsjaren geleden schade, worden door de mi nister van landbouw, visserij en voedselvoorziening gedeeld Ook de over het algemeen gunstige resultaten, in het oogstjaar 1948 bereikt, mogen tot tevredenheid stemmen. Er is evenwel nog geenszins reden tot overmatig optimisme. Aldus laat minister Mansholt zich uit in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer bij de behandeling van de begroting van zijn de partement. zeker het risico van het houden van varkens aandurven. De minister is gaarne bereid om, zo zulks hem mogelijk en noodza kelijk voorkomt, de vaststelling van een richtprijs ook voor het jaar 1950 te overwegen. Handel in groenten De kwestie van de handel in groenten en fruit en alles wat daar mede samenhangt is onderwerp van studie van een door de minis ter ingestelde commissie, welke af zet en afzetmogelijkheden in het algemeen nagaat. Elders in zijn Memorie aan de Kamer stelt de minister vast, dat de onzekerheid, welke ten aanzien van de veevoedervoorziening nog steeds bestaat, het nog niet moge lijk maakt van een distributie van veevoeder af te zien. Het streven is er op gericht de prijzen, waarvoor het voeder ter beschikking zal komen, in het al gemeen op het huidige niveau te handhaven. Aangenomen mag wor den, dat de hoeveelheid voeder voor de melk- en kalikoeten' voor dit stalseizoen zal worden vastge steld op 175 kgterwijl voor het volgend jaar de distributie van de zelfde hoeveelheid kan worden ver wacht. Voor de voedervoorziening der varkens bestaat in verband met het feit, dat deze voor een groot deel op granen is aangewezen, minder zekerheid. Voor het eerste gedeelte van dit jaar kan op een toewijzing van 250 kg. per mest- varken worden gerekend, terwij] men zich ermede vertrouwd zal moeten maken, dat daarna de toe wijzing kan teruggaan tot om streeks 200 kg. Kleine boeren De berekeningen voor de com pensatie- en overbruggingstoesla gen 1947 voor de lichtere gronden zijn thans vrijwel geheel voltooid; met de uitbetaling daarvan kan in de loop van deze maand worden begonnen. Thans resteert nog een toeslag van 11 millioen voor de kleine bedrijven op de zandgronden, wel ke toeslag bedoeld is als compen satie voor de te lage bedrijfsuit- komsten in het jaar 1948. Het uit werken van deze toeslag, welke aan de uitbetaling dient vooraf te gaan, zal nog enige tijd in beslag nemen, aangezien deze toeslag zal moeten worden aangewend voor investe ringen op deze kleine bedrijven. Zodra de uitbetaling van de com pensatie- en overbruggingstoeslag 1947 heeft plaats gevonden, zal een aanvang kunnen worden gemaakt met de uitbetaling van de laatste toeslag te weten van de melktoe- slag van f 18 millioen, welke be doeld is als tegemoetkoming voor de melkprns voor de periode No vember 1947November 1948 spe ciaal voor de zandgronden. Deze zal worden uitbetaald in de vorm van een toeslag per melk- en/of kalfkoe. Deze vorm van uitbetaling brengt weinig administratie mede, waardoor het mogelijk zal zijn bin nen kor'.e tijc tot uitbetaling over te gaan. Landarbeiders Met betrekking tot de door som mige leden uitgesproken wens tot herziening der landarbeiderswet deelt de minister mede, dat deze kwestie thans in groter verband wordt bezien. Door zijn ambtgenoot van wederopbouw en volkshuisves ting is een commissie ingesteld, die tot taak heeft een regeling voor te bereiden tot bevordering van het verkrijge van eigen woningen mei bijbehorende grond ten plattelande. Het is de bedoeling, dat deze rege ling zich zal uitstrekken lot alle landarbeiders en waarschijnlijk ook tot kleine zelfstandigen. Ruilverkaveling Met waardering heeft Je minis ter kennis genomen van de instem ming met de betoogde wenselijk- heid de ruilverkaveling te bevor deren. Hierdoor zal men aanzien lijke verhogingen van productie en verlagingen van kosten kunnen verkrijgen. Het waarborgen der rechtszekerheid vereist zeer nauw keurig onderzoek en voldoende ge legenheid tot het kenbaar maken van wensen en bezwaren. Hiervoor is onvermijdelijk veel tijd nodig. Omtrent de van pachtruil te ver wachten resultaten lopen de me ningen der deskundigen nog zeer uiteen. Landaanwinning De minister is van mening, dat iedere gelegenheid tot landaanwin ning moet worden aangegrepen, in dien zulks althans mogelijk is zon der andere vitale belangen te zeer te schaden. In dit verband kan met vreugde geconstateerd wor den. dat de vooruitzichten voor verdere inpoldering van het IJs selmeer thans gunstiger zijn dan voorheen. Verwach. kan worden, dat deze in 1950 met kracht ter hand zal worden genomen. Bodem-erosie In de gebieden, waar door wind- erosie in ernstige mate nadelige gevolgen zijn opgetreden, zoals in het Noorden van Limburg en de veenkoloniën, is de voorlichting op dit punt met kracht ter hand ge nomen. De minister heeft de in druk, dat de betrokkenen over het algemeen bereid zijn hun mede werking te verlenen. Hiervan kun nen belangrijke verbeteringen verwacht worden. Overwogen wordt een wettelijke regeling aanhangig te maken, die aan de minister de bevoegdheid geeft om in het algemeen belang een verplichting tot b.planting op te leggen. Landbouwonderwijs De minister heeft reeds in zijn antwoord aan het Voorlopig Ver slag aan de Tweede Kamer er op gewezen, dat de ontwikkeling der landbouwhogeschool zijn volle aandacht he«_'t. De huisvesting is verreweg het moeilijkste punt. De minister zal er naar streven het tempo van de nieuwbeuw zoveel mogelijk te bevorderen. Aardappelprijs Aanvankelijk bestond het voor nemen een zeker prijs te garande ren voor gestoomde aardappelen, welke in de zomer van 1949 nog aanwezig zouden zijn. Technische moeilijkheden stonden de uitvoe ring van dit plan even\ el in de v. eg. De minister onderzoekt op het ogenblik de mogelijkheid deze gedragslijn wel toe te passen ten aanzien /an voor veevoederdoel einden gedroogde aardappelen. V arkensvleesprijs De in het verleden vastgestelde vaste varkensvleesprijs en de ook tot nu toe geldende «vastgestelde richtprijs voor varke isvlees heeft voor de varkensmesters op zeer bevredigende wijze gewerkt. Ge durende een lange periode is de werkelijk uitbetaalde prijs zelfs aanmerkelijk hoger geweest dan de vastgestelde richtprijs. De mi nister is dan ook van oordeel, dat het vaststellen van de richtprijs van 2.05 per kg. varkensvlees voor het jaar 1949 bij de varkens houders een zodanig vertrouwen kan hebben gewekt, dit deze zeer Peter Scharoff weer in ons land Peter Scharoff. de Russische ac teur en regisseur, leerling van Sta- nislafski, die tegenwoordig in Ro me woont, zal eind Februari weer voor een bepaalde voorstelling de regie voeren bij Comedia. In 1946 regisseerde hij, zoals men zich nog herinnert, bij hetzelfde ge zelschap „Een maand op het land". Waarschijnlijk valt nu de keuze op Nachtasyl (Gorki) Ook zal Scharoff een cursus aan de Toneelschool lei den. Drijver tijdens jacht ernstig gewond Dat drijver zijn bij een Jacht partij niet zonder gevaar is. bleek Maandagmiddag ter zitting van de Politierechter te Utrecht, voor wie de 63-jarige H. R. terechtstond, lid van het dagelijks bestuur van het Centraal Bureau voor de Tuin bouwveilingen, wegens het veroor zaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld van C. S. Op 1 October was hij met enige vrienden op de buitenplaats „Schoonoord" op fazantenjacht. waarbij zijn vriend C. S. en een jongeman als drijver fungeerden Op een gegeven moment vloog sen door de drijvers opgejaagde fazant uit het kreupelhout op. Verdachte, in de mening verkerend, dat (1e heer S. op een afstand terzijde stond, richtte op de vogel, deze ver anderde plotseling van koers en vloog weer in de richting van het kreupelhout. R. loste een schot uit zijn met hagelpatronen geladen ge weer en hoorde een gil Het bleek, dat R. niet de fazant had getroffen, doch dat hij zijn vriend S. in de ogen had geschoten. De heer S. is als gevolg daarvan blind aan het linkeroog, terwijl het nog niet ze ker is dat hij met zijn rechteroog goed zal kunnen zien. Volgens de Officier van Justitie is de fout van verdachte geweest, dat hij te laag heeft gemikt. Gezien het zeer gunstig verleden van ver dachte wilde de ambtenaar bij het O.M geen vrijheidsstraf vragen. Zijn eis luidde: 400.— boete subs, twee maanden hechtenis. De Politierechter zal de volgende week schriftelijk vonnis wijzen. J. C. Biesheuvel sprak op conferentie van CBTB In het conferentieoord „Blrkho- ven" te Amersfoort sprak Dinsdag morgen voor dc Chr. Boeren cn Tuinders Bond de heer J. S. Bics heuvel een der voornaamste spre kers van de georganiseerde land bouw. over het onderwerp- „De toekomst van dc Nederlandse boer". De inleider begon met er op te wijzen, dat niemand kan verwach ten. dat cle boer in Nederland een rooskleurige toekomst tegemoet gaat. In deze tijd van economische cn politieke chaos ln binnen- en buitenland gaat het er voor de boer steeds donkerder uitzien Dc heer Biesheuvel noemde enkele binnen landse voorbeelden en sprak om. over dc steeds groter geworden staatsschuld over verzwakking van de relaties tussen Nederland en Indonesië en over. wat htj noemde „het communistische ge vaar" Ruime aandacht werd door hem be steed aan de situatie in de afzetge bieden Frankrijk. Engeland en Duits land. Duitsland kan eerst dan een goede afnemer worden, wanneer het een groteie mate van zelfstandigheid geniet dan thans. Frankrijk worstelt met allerlei moeilijkheden op financi eel gebied en moet zijn invoer zoveel mogelijk beperken Engeland tracht eveneens zoveel mogelijk tot zelfvoor ziening te komen en beperkt zijn im port zoveel mogelijk De exportmoge lijkheden voor Nederland zijn dus zeer gering en daardoor ligt het alternatief geringe import ter besparing van dollars voor de hand. Daarmede is de Nederlandse boer niet gebaat De heer Blesheuvel wijdde vervol gens aandacht aan de Marshall-hulp. die. zoals hij relde een strikt deflatore werking heeft ten opzichte van de In- flatore tendenzen in ons land. ..Als wij de Marshall-hulp niet hadden" zo riep hij uit dan beleefden we nu weer een crisisperiode als ln de derti ger jaren Ja wij zouden zelfs terug gekeerd zijn tot de omstandigheden van 1044!" Spreker vestigde er ln dit verband de aandacht op dat Amerika thans jaarlijks twaalf milliard dollar uit geeft ten behoeve van andere landen van welk bedraa het grootste gedeelte hoogstwaarschijnlijk nooit zal worden terugbetaald Dankbaarheid Daarna besprak de heer Biesheuvel de binnenlandse toestanden. De geor ganiseerde landbouw" zo zelde hij. heeft steeds aan de regering ge vraagd om bestaanszekerheid op goed geleide bedrijven dit ln overeenstem ming met het Koninklijke woord in de Troonrede. Deze door ons geponeerde stelling ls door cle minister van land bouw overgenomen Wij moeten hem daarvoor zeer dankbaar zijn. Nu rijst de vraag natuurlijk; wat is een goed geleid bedrijf?" Volgens de inleider kwam het er oa. op neer. dat de toestand van de crisisjaren niet terug mocht komen. Hij ging uitvoerig dc verschillen na die er ziin In de landbouw tussen nu en de jaren voor de oorlog. ..Iedereen weet" zo vervolgde hll. ,dat wij van een rijk land een arm land zijn geworden De stadsbevolking leeft op een wijze, die niet vol te hou den is. Onze precaire dollarpositie zal haar en ook ons wel anders leren." De heer Biesheuvel liet echter ook optimistische geluiden horen ..Gunstig is", zo ging hij verder, „dat wij ge leerd hebben onze eigen veevoeder- voorziening ter besoaring van dollars hoog op te voeren." Benelux Ook de „Benelux" is een zeer gun stige factor terwiil de totstandkoming van de Economische Unie tussen de Benelux-landen van groot belang zal zijn, ook voor de Nederlandse boer. Er moet echter nog zeer veel gebeu ren alvorens de nivcaux ln deze lan den op gelijke hoogte ziin Dc bedrijfs- grootte ln België is bilvoorbeeld ge middeld zes cn in Nederland negen ha Door de Economische Unie zullen Noordelijke zorgen Zuidelijke moeten worden en omgekeerd. De bedoeling is om een sterk economisch blok te vor men dat allerlei moeilHkhedon geza menlijk zal kunnen overwinnen De ge hele Benelux zal na dc totstandko ming van de Unie aangewezen ziin on exnort. De productie zal oa ongevoerd moeten worden door middel van een intensief bodemgebruik. Van de vooroorlogs? imoort van voe derproducten zal door de Unie voor een derde gedeelte zelf moeten worden voorzien. Dat Is", aldus de heer Bies heuvel' trouwens ook een van de richtlijnen van het nieuwe Landbouw beleid van de minister" De inleider vertelde, dat de georgani seerde landbouw zich noe niet heeft uitgesnroken over dit nieuwe Land bouwbeleid omdat de tijd van beraad slaging nog te kort is geweest. Wel kon de» heer Biesheuvel zeggen, dat in het nieuwe systeem een grotere veran*- n oordelijkheid gevraagd wordt van de hoer Hij kwam tenslotte tot de conclusie, dat de Nederlandse boer zal moeten leren hard te werken, sober te leven en zo veel mogelijk te produceren Er znllen voor de boer ln ons sterk ver armde land zeer zeker toekomstmoge lijkheden zijn. mits men aan deze voorwaarden voldoet" aldus besloot de heer J. S Blesheuvel zijn inleiding. Tijdens de middagvergadering van de gemengde conferentie van de Chr. Boeren- en Tuindersbond in het conferentieoord „Birkhoven" te Amersfoort, sprak mevr. F. Diemer-Lindeboom te Rotterdam over het onderwerp „Eén in geest en streven" waarbij de verhouding tussen stad en platteland het hoofdpunt van haar betoog vorm de. Zij maakte de aanwezigen dui delijk, dat ook de stadsmensen terdege de verschillen, die heersen tussen stad en platteland, beseffen. De bewoners der steden krijgen heimwee naar de beslotenheid van het platteland. Omdat men deze beslotenheid in de steden mist, is momenteel in ons land een streven waar te nemen, dat het inwendig groeperen der steden voorstaat. Men wil de stad in wijken verde len, die op zichzelf een gemeen schap kunnen vormen, door de aanwezigheid van een kerk, wijk- gebouw, school, enz. Het betoog van mevr. Diemer was gericht op de verschillen die bestaan tussen de man en vrouw van het platte land en die der stad. Op het plat teland kan men een veel sterkere eenheid tussen man en vrouw waarnemen, omdat in de bedrijven de man en de vrouv dezelfde ar beid verrichten, terwijl zij daarbij samen de vreugden en zorgen van dit werk belijden. Door het vele werk, dat de plattelandsmensen moeten verrichten, is een zekere binding ontslaan, die in de stad niet is waar te nemen. Het werk van de man uit d stad geniet geen of slechts zeer weinig belangstel ling van de vrouw. Door een Ame rikaanse enquête kwam vast te staan, dat dit een verschijnsel is, dat in alle landen valt waar te nemen. Een werkelijke uiteengroeiing van de levens van man en vrouw ontstond reeds tijdens de vorige eeuw, zo vervolgde spreekster. Deze eeuw kenmerkte zich door de snelle ontwikkeling der techniek en de stadsman toonde toen zeer veel belangstelling voor deze ont wikkeling. Het gevolg hiervan was, dat hij van zijn gezin vervreemdde. Mevr. Diemer schetste vervolgens uitvoerig het ontwikkelingsleven van de vrouw gedurende die tijd, waarbij zij uitging van de gedach- t-, dat de vrouw in haar leven slechts een taak heeft, de geeste- lijke-sociale opbouw van het gezin. Zij moet behalve een bron van liefde voor haar man en kinderen, tevens een bron van levens- en geestelijke kracht vormen. Het is uitermate belangrijk, dat de vrouw zich bewust is van de taak die zij in het gezinsleven heeft te vervul len. Deze opdracht kan zij vol brengen, in de eerste plaats door haar persoonlijke wil en in de tweede instantie door de stimu lans, die de man haar moet verle nen. Spr. con.tateerde, dat deze wederkerige hulp op het platteland veel groter is dan in de stad het geval is. Wij zullen de verborgen heid van de vrouw moeten ontslui ten, slechts dan kan sprake zijn van één in geest en streven tussen man en vrouw in stad en op het platteland, aldus besloot mevr. Diemer. Bijna anderhalf millioen woningen tekort in Europa ..Er ls ln zestien Europalanden een tekort van 1 400000 hulzen. Men kan niet de hoop koesteren dat deze wo ningen binnen afzienbare tijd worden gebouwd als de diverse landen niet volkomen verouderde bouwmethoden laten varen en overgaan tot massale productie van pre-fabricated hulzen." Dit heeft het departement van Maat schappelijke Zaken der UNO gepubli ceerd. Het doet een beroep op de zes tien Europese landen (waaronder Ne derland) technische en wetenschappe lijke inlichtingen op het gebied van de woningbouw uit te w!ss»!cn. program ma's op te stellen voor nationale en regionale huizenbouw en slechts wo ningen te bouwen, die voldoen aan minimum-voorwaarden betreffende ruimte, hygiëne, gezohdheldsmaatrege- len cn veiligheid. Soest Stoffeerderij uitgebrand Dinsdagmiddag te ruim 4 uur brak brand uit in de stoffeerderij van de heer B aan de Soesterberg- sestraat. De hitte was zo erg, dat de ruiten van de stoffeerderij spron gen, waardoor het vuur nog meer werd aangewakkerd. Door de licht brandbare stoffen, zoals kapok enz. stond weldra de gehele werkplaats in brand. De inmiddels gealarmeer de brandweer, die met groot mate riaal ter plaatse verscheen, behoef de echter niet veel meer te doen, daar de garagehouder J. Tak met z'n schuimblusapparaat de vlam men reeds zover had bedwongen, dat de brandweer alleen het z.g. naspuiten verrichtte. De gehele inventaris van de werkplaats, bestaande uit stoelen, bedstellen, gereedschap, enz. ging verloren. De oorzaak moet gezocht worden, in vonken uit de brandende kachel of het spelen met lucifers door de kinderen. Verzekering dekt de schade. Slachtoffer auto-ongeluk overleden Een der slachtoffers van 't auto ongeluk waarbij een auto door de electrische trein werd gegrepen, nl. de 43-jarige S. uit Norg, is heden nacht in „De Lichtenberg" aan de bekomen verwondingen overleden. Soestdijk I won Soestdijk I speelde j.l. Zaterdag tegen Terre Neuve 2 uit Utrecht. Deze eerste wedstrijd in de 2e helft van de competitie werd met niet minder dan 10.0 gewonnen, waar door Soestdijk I de tweede plaats van dc ranglijst blijft bezetten. Soestdijk II raakte wat uit de koers door met 100 van AMVJ I te verliezen. Soestdijk III speelde tegen Soest dijk IV. Dit was een gelijk opgaan de strijd, waarbij Soestdijk III ten slotte de meerdere bleef G4. Het programma voor deze week luidt als volgt: Vrijdag 4 Februari Induna 3 Soestdijk 4 te Utrecht. Zaterdag 5 Februari, Soestdijk 1 Soestdijk II, Soestdijk 3Velox 6 te Soestdijk. Leusden Nikaproba gaat collecteren De Nikaproba, die de verzorging van 250 militairen in de tropen op zich heeft genomen en steeds op de bres staat voor „Onze jongens over zee" en al zeer veel voor hen heeft gedaan, wil gaarne voortgaan met dit liefdadige werk, doch de pen ningmeester zit op de bodem van de kas te grabbelen. Daarom heeft het bestuur besloten voor a.s. Za terdag 5 Febr. een huis-aan-huis- collecte te houden. „De Valleiruiters" vierden feest Uitgaande van de Landelijke Rijvereniging „de Valleiruiters" te Woudenberg, werd Dinsdagavond in de grote zaal van „de Mof" een feestavond gehouden. Als voor zitter en rij instructeur van deze vereniging en tevens als afge vaardigde en Hoofdinstructeur der Koninklijke Nederlandse Federa tie van Landelijke Rijverenigin- gen, opende de heer Jansen Van Galen deze bijeenkomst. Uit zijn openingsrede bleek dat de „Val leiruiters" thans hun 18e jaarver gadering houden. Op 10 Juli 1941 had men de laatste vergadering gehouden en tevens hun 10 jarig bestaan gevierd. Mede door de oorlogsjaren, maar tevens door de geringe kasinhoud die een gevoe lige klap heeft gehad door het gehouden concours in 1947, was men niet eerder in staat een feest avond te organiseren. Verder bracht de voorzitter naar voren dat in deze tijd het paard wordt verdrongen door motor-tractie. De heer Jansen Van Galen dringt er aan ook op aan om naast de trac tor het paard te behouden. Lan delijke ruitersport en fokkerij, be horen volgens de spreker bij el kaar en met de woorden: „Steunt gij allen de Landelijke Ruiter sport tot welzijn van ons paard en de boeren bedrijven", gaf de voorzitter het woord aan de se cretaris de heer G. J. Klumpe- naar, die een in een kort jaarver slag het wel en wee der vereni ging uiteenzette. Nadat de voor zitter de secretaris had bedankt, deelde hij mede dat de „Vallei ruiters" zich deze avond de me dewerking hebben verzekerd van het gezelschap ..Willie Vervoort met zijn medewerkers". In de revue „Olleke Bolleke" bracht dit gezelschap een gevari eerd en mooi programma. De heer Jansen Van Galen be klom na afloop het podium en bedankte het gezelschap voor zijn zeer geslaagd optreden. De dames kregen bloemen. Prof. De Beaufort lid van de Zuiderzeeraad Prof. dr. L. F. de Beaufort te Leusden, voorzitter van het Colle ge voor de visserijen, is benoemd tot lid van de Zuiderzeeraad. B. van Kooy met pensioen Maandag 31 Januari verliet de kan tonnier B van Kooij. met pensioen de dienst gemeentewerken. De timmer manswerkplaats was voor dit doel feestelijk versierd cn toen Van Kooy met zyn echtgenote werden binnen geleid. hadden dc burgemeester en mevrouw Bentinck. de directeur van gemeente-werken de ambtenaren cn het verdere personeel reeds plaats ge nomen. Namens het gemeentebestuur dankte de burgemeester Van Kooii voor zijn veeljarige diensttijd, die hij met opge- wektheid en nauwgezetheid heeft \er- vuld. De directeur van gcmeentc-werkc-n schetste Van Kooij als Iemand die ziin werk met ambitie deed en een goed voorbeeld genoemd mag worden \oor zijn jongere collega's. Als herinnering bood spreker, mede namens de amb tenaren. een oud Delftse tabakspot aan. Door zijn collega's werd hem een i haardstoel aangeboden en dc wens uit- l gesproken, dat hij daarin nog vele jaren zijn welverdiende rust mag ge nieten. Men bleef nog enige tijd gezellig bijeen. Burgerlijke Stand 23—29 Januari 1949 Overleden: Cornelis J. van Vel- zen. 79 jaar. Burgerlijke Stand 2329 Januari 1949 Geboren: Gerrit Cornells, z. v. G. Brouwer en N: v. Burken; Anneke Gerrie. d v. L. Velthuyaen en A. v. d. Pol. Getrouwd: Arie H. v. Oosterom en Janna A. Ruiter. Belastingvrijstelling voor NIWIN-goederen van overzee Er zijn de laatste tijd klachten binnen gekomen over belasting heffing op goederen, die militai ren uit Indonesië. Suriname of de Nederlandse Antillen naar ons land stuurden. Om alle misver stand daaromtrent te voorkomen deelt men uit officiële kringen - mee, dat in het algemeen die zen dingen vrij van invoerrechten zijn, welker waarde de f 10.niet te boven gaan, terwijl er niet meer dan f 4.belasting op zou mogen komen. Voor militairen, die hun pakjes sturen onder auspiciën van de NI WIN, alleen als geschenk, geldt, dat zij niet zwaarder mogen we gen dan 4 K.G. en de waarde mag niet hoger zijn dan f 25.ter wijl aan invoerrecht, invoerbelas- ting en/of accijns geen hoger be drag dan f 10.verschuldigd mag zijn. Deze vrijstellingen worden niet verleend voor goederen, die op bestelling worden toegezonden. Arts PRAKTIJK HERVAT. JUIST NU ADVERTEREN! STEL UW STUDIE NIET LANGER UIT Laat U nu meteen inschrijven voor de Het lesgeld bedraagt slechts 5.— per maand Het examen is in 1950. U kunt dus kalm stu deren en hebt 100 <~r kans om te slagen Van heden af geldt onze Februari-aanbieding voor de cursussen: STENOGRAFIE (systeem „Groote") TYPEN (10-vlngersysteem) STENO - TYPIST (E) Alleen deze maand 20 fc reductie op de volledige cursusprijs Profileer nu van onze grondige opleiding Deze maand begint ook een nieuwe cursus BOEKHOUDEN ter opleiding voor het officiële associatie-examen Alle inlichtingen kunt U verkrijgen zonder enige verplichting bü instituut „SEEGSERS" BEKENDMAKING. Directeur: Drs L AM. SEEGERS Voltastraat 45Telef. 5169 Amersfoort „A C TI E F" zal er steeds naar streven U prima verzorgd werk te geven ^CTlC^'' Telefoon 6609 heeft nog plaats voor enige uitsluitend in de Afd. INPAKKERIJ. Aanmelden: van 8 uur—5.30 uur SMALLE PAD. AMERSFOORT. Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken be kend dat op grond van de beschikking van de minister van economische zaken dd 30 December 1948. de gas- prijzen met ingang van de meteropname over December 1948, als volgt worden verhoogd: 1. het normaal tarief van 12 ct. tot 14»/» cent per gebruikte m3 2. het vastrecht tarief van 1% ct. tot 9»/i cent per gebruikte m3 3 bil gebruik boven 150 m3 het vastrecht tarief bovendien met ct. per gebruikte m3 De nrijs der gaspenningen blijft voorlopig gehandhaafd op 13 cent. Het verschil ad lri ct. per gebruikte m3 dient evenwel met ingang van de meteronname over December 1948 door de verbruiker bijbetaald te worden. Amersfoort. 31 Januari 1949. Burgemeester en wethouders van Amersfoort brengen ter openbare kennis, dat de gemeenteraad in zijn verga dering van 25 Januari 1949 heeft besloten de door het bestuur der Vereniging tot bevordering van Chr. nat. schoolonderwijs" ingovolge artikel 72 der lager-onderwijs- wet 1920 gevraagde medewerking tot uitbreiding der van genoemde vereniging uitgaande school aan de Van Effen laan te verlenen en in verband hiermede ingaande de datum van ingebruikneming uiterlijk tot en met 31 Juli 1949 aan die vereniging twee lokalen van het Johan van Oldenbarneveltgymnasium in bruikleen te geven. Tegen dit besluit, kan ieder ingezetene en het school bestuur in beroeo komen bij gedeputeerde staten der pro vincie Utrecht binnen 30 vrije dagen, te rekenen van de dag der openbaarmaking. Gedurende deze termijn liggen alle op de genoemde aanvrage betrekking hebbende stukken kosteloos ter in zage ter gemeente-secretarie (kamer nr. 8), Amersfoort. 31 Januari 1949. Te koop gevraagd Te koop gevr.: bruikbare radio-apparaten gramofoon- motoren (kracht- en net- stroom). gereedschappen enz Ook slooptoestellen en onderdelen, kleine en grote partijen. ..Het Handelshuis". Rijwielen, motoren, radio, electra annex reparatie H Brandt Hof 29. Telef. 6454 Amersfoort. 4949 Oudheden! Te koop gevr.: koperen ketels doofpotten, strijkijzers antieke tegeltjes doeken, tin, porcelein. enz. K, C. Deen. Burg. v. Has seltlaan 11. Bussum. 4944 Te koop aangeboden Te koop een goede waak hond. 4 maanden oud H. v. Soeren, Hooglanderweg 10 4959 Zaak te koop. Wegens ziekte te koop: een reeds jaren bestaande zaak, wel ke een goed bestaan ople vert. Vakkennis onnodig, doch enigszins bouwvak kennis vereist. Eigenaar ls bereid zich te blijven inte resseren. Pracht woning, kantoor, enz. aanwezig. Al leen serieuze personen ge lieven te reflecteren Br. no, 4946 bur van dit blad. Woningruil Woningrull. Aangeb.: ge schikte woning Brouwer straat en een soortgelijke woning Assenraadstraat in ruil voor een vrije woning in ander stadsgedeelte. Br. no. 4947 bur. van dit blad. Woningruil. Modern goed onderhouden woning (Leus- derkwartier) tegen modern winkelpand, liefst Leusder- of Bergkwartier. Br. no. 4953 bur. van dit blad. Vlees zonder bon. Prima wilde konijnen 4.p. st. v Rijn. poulier. Achter de Poort v Kleef 9. 4956 Tc koop een goed onder houden kolenfornuis ..Sen- king". Woestijgerweg 152. 4967 Lessen Leraar Lich. Oef. M.O. heeft tijd beschikbaar voor lessen in Amersfoort of omgeving. Br. no. 4943 bur. van dit blad. 1 in goede staat zijnd herenrijwiel geheel com pleet f 45.P. Potterstraat 34. 4970 Te huur gevraagd Madeleine Limper gedipl. pianolerares, reeds jaren ge vestigd te Amsterdam, geeft ook in Amersfoort les aan volwassenen en kinderen, p'a Joh. Bosboomstraat 29. Amersfoort. 4950 Te huur gevr.: flink pak huis. Br St. Bonifaciusstr 40. Tel. 4089. 4945 Te huur aangeboden Kantoor- of showruimte in het centrum van de stad. Br. no. 4942 bur. v. d. blad. Diversen Modevakschool „Coupe Na tionaal", coupeuse-lerares E v. d Beek. W. v. Meche lenstraat 15. Cursussen voor eigen gebruik en opleiding voor costumière en coupeu se. Kleine clubs, intensief onderwijs. Spreekuur elke werkdag van 10 tot 12 uur 4952 Auto's zonder chauffeur voor binnen- en buitenland. Vraagt vrijblijvend prijsop- eaaf. v. d. Hoek. Paulus Potterstraat 34. tel. 5734. 4971 Personeel gevraagd Mevr. Stokvis. Leusder- weg 272 vraagt een net zelfstandig meisje voor dag en nacht, 2 x per week hulp van werkster 4958 Wat een fijne lederen jas heb je Ja man. voor een goede lederen jas of jekker slaag je altijd bij Alveri. Maar ook voor reparatie, verven enz. Kamp 34. Amersfoort. 4964 Gevraagd nette strijksters ?n leerling-strijksters, per sers en leerling-persers. Goed loon. Pers. aanmelding Stoomververij .Actief". Nij verheidstraat 16. 4966 Uw taxi is de Hoektax. Wij staan met ruime 7 per- soons auto's dag en nacht voor U paraat. Vraagt voor buitenritten prijsopgaaf. Stadsritten f 1 -. v. d. Hoek, St. Radboudstraat 10, tel 6004. 4969 Personeel aangeb. Naaister zoekt werk voor enkele dagen per week. Ook japonnen enz. Nijker- kerstraat B 186. 4960 arme».. ook voor U LAAT DE STERREN 'T U VERTELLEN I Hier I» Het zuivere, zachte schuim'van Lux Toilet Zeep geeft de kwaliteit aan edel, onvervalst. Baad U in die weelde! 9 van de 10 filmsterren gebruiken LTZ59 - 024 - 54 Psychometriste (Helder ziende) heeft elke Donder dag consult van 2.30 tot 9 u. n.m. en volgens afspraak. Zuidsingel 10. 4948 Administratiekantoor „Het Kompas". Bernulfusstr 29. Amersfoort. Telef. 3036 In richten. bijhouden en con troleren van boekhoudingen Belastingzaken. 4951 Eerste Amersfoortse Auto rijschool G v d Hooff. ge- dipl. instructeur. W van Mechelenstraat 26, tel. 5381. 4965

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4