DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Productie van wollen stoffen neemt gestadig toe Stalins aanbod door Washington van de hand gewezen Gedachtenwisseling in volledige vrijheid Ontploffing in ziekenhuis ONZE TEXTIELVOORZIENING (II) Alleen besprekingen als ook andere naties vertegenwoordigd zijn Rookrantsoen door staking in gevaar Smokkel bediende zich van PTT apparaat Weer een bon voor sinaasappelen Sensationeel begin van het proces tegen kardinaal Mindszenty In kort icruiranaag 3 Februari 1949 Achtste jaargang, No. 1241 Opgericht door de Sllchrlng „hel Parool' Giro 510330. Redactie eo Administratie! Snoudtaerüaan 7. Amersloort. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnement»- tt-«j »r n„ «j- r. Telefoon redacUe 4291. - Telefoon admlnlstraUe 6235. prils 32 cent p. w ol f 4 .5 p kw Losse nummers 10 cent Uitgave. N.V. De JNieUWe FefS Hoofdredacteur: TI. DE BOORDER. In aansluiting op zijn beantwoording van de vragen, die hem waren voorgelegd door een Amerikaans persvertegenwoordiger, heeft premier Stalin langs dezelfde weg doen weten, dat hij gaar ne een ontmoeting zal hebben met president Truman. Hij noemt als eventuele plaats van samenkomst een aantal steden in de Sowjet-Unie of anders Pools of Tsjechoslowaaks grondgebied. ook Acheson zegt, dat niet verwacht kan worden, dat voor de vierde maal de president van de Verenig de Staten een reis om de halve wereldbol zal maken om naar Sta lin te komen. Ook zeide hU. dat de V.S. geen stappen wensen te ondernemen zonder de andere daarbij betrokken landen hierin te hebben gekend. De nieuwe Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Dean Acheson ging uitvoeriger in op de verklaringen van Stalin. Zijn zienswijze, die naar hij zeide niet in strijd was met die van pre sident Truman, uiteenzettend, gaf Acheson een puntsgewijs antwoord op de suggestie van maarschalk Stalin voor een vredespact, een re geling van het Berlijnse geschil en een ontmoeting met president Tru man. De punten van zijn antwoord zijn: 1. De regering van de V.S. zou met geen enkel land welke aangele genheid ook bespreken van direct belang voor andere landen zon der de rechtstreekse deelneming van die andere landen. 2. De V.S. zouden tezamen met de andere Westelijke bezettingsmo- gendheden zorgvuldig ieder voor stel overwegen ter oplossing van het Berlijnse vraagstuk in over eenstemming met hun verplich tingen en hun rechten, als bezet tende mogendheden. 3. Zodra de kwestie Berlijn is opge lost en de Sowjet-blokkade op geheven, zijn de drie Westelijke mogendheden bereid en gereed een bijeenkomst te houden ter bespreking van de Duitse en iedere andere kwestie. Als het verlangen bestaat om deze vraag stukken op te lossen is geen moeilijkheid meer. Acheson bracht vervolgens ln herinnering, hoe de Sowjet delega ties de pogingen van de andere lan den van de UNO hadden gedwars boomd om die gedeelten van het Handvest, handelend over de vreedzame regeling van geschillen, ten uitvoer te leggen, He 'bstructie van de Sowjet-Unie van pogingen om een internationale strijdmacht in het leven te roepen en de weige ring van de Sowjet-delegatie bij de Algemene Vergadering om deel te nemen aan iedere regeling, die een effectieve internationale con- tróle van de atoomenenergie moge lijk zou maken. De andere landen kregen niet de samenwerking waarop premier Stalin zinspeelt en zij hebben ook weinig reden haar te verwachten. Ernst? De minister critiseerde de Sowjet diplomatie, omdat zij zich bediende van persinterviews in plaats van de normale diplomatieke kanalen om de Sowjet-politieke suggesties mede te delen. „Al de normale ver bindingswegen zijn open. Wanneer ik blijk zou willen geven van de ernst van mijn bedoelingen, zou ik andere wegen kiezen dan die van een persinterview", aldus Acheson. Het Sowjet Russische nieuws agentschap Tass had gisteravond laat nog geen melding gemaakt van het verwerpen door de Amerikaan se minister van buitenlandse zaken van het aanbod van premier Sta lin, om president Truman te ont moeten. Tass maakte wel melding van een bericht uit Parijs, inhou dende dat president Truman gedu rende 40 minuten met minister Acheson had beraadslaagd over de inhoud van Stalin's telegram. „Het Witte Huis heeft niets bekend ge maakt omtrent het resultaat van deze bespreking", voegde Tass hier aan toe- Aan Stalin's aanbod werd door 1 de organen van de Sowjet RussI- I sche publiciteit op dezelfde wijze bekendheid gegeven, als het geval was bij het door Stalin toegestane persgesprek Ook alle radiostations in Oost-Europa Radio-Belgrado inbegrepen gaven op grote schaal bekendheid aan Stalin's te- legram. Hoofdverpleegster ernstig gewond Vanmorgen om zeven uur heeft zich ln de poll-kliniek van het Al gemeen Ziekenhuis te Harllngen een ontploffing voorgedaan, waar door een hoofdverpleegster ernsti ge verwondingen heeft opgelopen. De zaal, waarin de verpleegster een recept klaarmaakte, geraakte in brand. Verplegend personeel schoot onmiddellijk te hulp. De hoofdverpleegster bleek zeer ern stige brandwonden te hebbenr op gelopen en verkeert in zorgwek kende toestand. Voorbijkomende arbeiders hielpen de brand blussen Er wordt een onderzoek inge steld naar de oorzaak van de ont ploffing. hetgeen ten zeerste be moeilijkt wordt door het feit, tint de verpleegster nog niet verhoord kon worden. Men vermoedt, dat zij een verkeerde vloeistof heelt gebruikt. Zij heeft waarschijnlijk) aether in plaats van gedistilleerd water verwarmd waardoor de ontploffing is ontstaan. Zoals bekend wordt op het ogenblik ln twee belangrijke sl- garettenfabrieken te Amsterdam j gestaakt. In deze fabrieken wordt ruim 43 pet. van de Nederlandse sigarettenproductie vervaardigd, i In verband hiermede ziet de re- J gering zich voor de noodzaak: ge- plaatst ernstig tc overwegen om bü de eerstvolgende bonaanwij zing op 10 Februari a.s.. welke 6 rantsoenen voor de mannen en twee voor de vrouwen zou heb ben bedragen, deze terug te bren gen tot vier voor de mannen en één voor de vrouwen. DE STEEDS GROTER WORDENDE STROOM van vluchtelingen die ln China voor de voortdurende oprukkende communistische troepen uit trekt stelt de Chinese spoorwegen zware eisen. Er heerst een enorme verwarring en zoveel mensen unllen uit Shanghai naar de thans nog veilige zuidelijke provincies vertrekken, dat de spoorwegen lang niet alles kunnen vervoeren. Hele gezinnen van vluchtelingen bivakkeren op de stations om er maar het eerst bij te zijn als er een trein vertrekt. De postrecherche heeft het spoor gevonden vnn een uitgebreid smok- kelconiplot, dat zich l»U ue verzen ding mui de smokkelwaar dank zt) de medewerking van een aantal omgekochte postbeambten, bedien de van bet apparaat der P.T.T. Het uitgebreide onderzoek, dat zich over het gehele land uitstrekt, is nog in volle gang. Er is reeds een aantal arrestaties verricht. Het smokkelfront, dat geheel bul ten schot bleef, deed via handlan gers P T.T.-mannen aanlokkelijke aanbiedingen voor een goede bijver dienste, waaraan weinig werk en geen groot gevaar verbonden was. De P.T.T.-mnnnen ontvingen pak jes met textiel, voornamelijk vi- tragestoffen, die uit Belgié ware i binnengesmokkeld. Zij behoefden niets anders te doen dan deze pak jes van een adreskaart te voorzien, met het adres van de klant van do smokkelaars alsmede een gefin geerd adres van afzending. De rode auto's van tante Pos deden dan do rest. Uiteraard was het de politie zeer moeilijk achter de daders van dit complot te komen. Op zekere dag echter scheurde een pakket open. De textiel kwam naar buiten en trok de aandacht van de recherche, die danrop met goed gevolg haar taak vervulde. De KLM-constellation „Franeker" die gistermiddag onder gezagvoerder De Hnns van het vliegveld Kemajo- ran bij Batavia startte voor de vlucht naar Nederland is op Mauri tius geland. Het toestel heeft drie ton post en een ton vracht aan boord. Het zal waarschijnlijk Zaterdagmor gen op Schiphol landen. De aanvoer van sinaasappelen van overzee geschiedt thans tn een zoda nig snel tempo dat een vierde bon aangewezen kan worden. Uiterlijk 12 Februari moet het publiek de bonnen 614 en 619 Algemeen bij een handelaar In groenten cn fruit Inleveren. Bon 614 Algemeen (voorkomende op de A-, B- en C-kaarten) geeft recht op 500 gram. bon 619 Algemeen (voor komende op de D- en E-kaarten) op 1 kg sinaasappelen. (Van een bijzondere medewerker) HET wordt een eentonig lied: de deviezen leveren de grootste moeilijkheden op bij een vlotte textielvoorziening. Wij spraken er al over in ons vorig artikel, toen we dat besloten met enkele opmerkingen over de situatie voor katoen en linnen. Met de wol is het niet anders gesteld. Ook de wolindustrie wordt gehandi capt door de internationale betalingsmoeilijk heden, waardoor de grondstoffenvoorziening niet zo vlot verloopt als wel nodig is. Toch A ANGEZIEN in de sector Van de meer grovere garens (strijkgarens) voldoende y/ordt geproduceerd om de niet bëvre- Drie ~77«tfpr<? De drie dochters urie ~usiers, van Panl stem_ een bruiloft ^en Ameri- 1 kaanse boer uit Ozawkie (Kansas), besloten toen zij eenmaal alle drie trouwplannen hadden er dan maar een gezamen lijke bruiloft van te maken. De kerk was tjokvol toen de drie pa ren in de echt verbonden werden. Er waren niet minder dan twee honderdvijftig vrienden en bloed verwanten en verder trok deze drievoudige trouwpartij natuurlijk ook andere belangstelling. Na af loop droegen de bruidegoms hun bruiden over de sneeuw. V.l.n.r. Donna Jean Stember, 25 jaar oud met haar man John Meyer, Muriel Kathleen, 23, getrouwd met Shel- ton Hannig en Beverley Joan, 21, met haar echtgenoot Oval West. Denemarken erkent Israel Denemarken heeft Woensdag de etaat Israel de facto erkend. Woensdagmiddag is ccn telegram met het besluit van de regering aan de Israëlische minister van buiten landse zaken gezonden, aldus werd officieel in Kopenhagen bekend ge maakt Het proces dat vanmorgen in Boedapest is begonnen tegen kardi naal M i n d s 7 e n t y, nam, naar Reuter meldt, op de eerste zittings dag al een sensationele wending. De president van de rechtbank las een brief voor, die de kardinaal aan de minister van justitie zou hebben geschreven en waarin hij een bekentenis aflegde omtrent de tegen hem ingebrachte beschuldi gingen. Op de vraag of deze brief I door hem was geschreven, ant woordde de kardinaal bevestigend. Hij deelde daarop mede, dat hij ter wille van de algemene vrede tijde lijk zou aftreden als primaat van Hongarije, indien alle gerechtelijke vervolging tegen hem zou worden I gestaakt. De zitting is verdaagd op- I dat Mindszenty's verzoek in over- weging kan worden genomen. Weerbericht HELDER VRIESWEER Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Voor het Noord-Westen van het land: droog weer met weinig bewol king. Zwakke en langs de kust tijdelijk matige Zuid-Westelijke wind. 's Nachts lichte vorst, beha,v* d'cht bu de kust. In de middag tem peratuur enkele gra- den boven het vries punt. Voor het Zuid-Oosten van het land: drooe weer met weinig bewolking en weinig wind. 's Nachts matige vorst, ln de middag temperatuur Iets boven het vriespunt. 4 Februari: Zon op 816, onder 1733; Maan op 10.27 onder Soekarno c.s. in contact met BFO Status en verschijningsvorm van Republiek door volkswil vast te stellen Naar aanleiding van een desbetreffend Republikeins verzoek heeft dr. Beel. de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, de heren Soekarno en Hatta doen weten dat ln verband met de komende onderhandelingen over de opbouw van de Verenigde Staten van Indonesië zU nog steeds worden beschouwd als dragers van het Republikeinse Staatsbestuur. Aanleiding hiertoe was het antwoord van de heren Soekarno en Hatta op een uitnodiging van de voorzitter van het Bijzonder Federaal Overleg (BFO) aan de geïnterneerde leiders van re Republiek voor het openen van besprekingen. Soekarno op 22 Januari uit Pra- pat op Sumatra en Hatta op 23 Ja nuari vanuit Menoembing op het eiland Banka schreven, dat zij on der zekere voorwaarden bereid wa ren aan dit overleg deel te nemen. Een hunner voorwaarden was. dat zij slechts wilden onderhande len als vertegenwoordigers van de Republikeinse regering en niet als individuele personen. Het BFO heeft na overleg met dr. Beel. de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (HVKi deze brieven als volgt beantwoord. Het antwoord van het BFO od de brieven van Soekarno c.s. en Hatta c s. luidt als volgt: ..In verband met uw brief uit Prapat dd 22 Januari en nota uit Menoembing dd 23 Ja nuari 1940. berichten wij, dat de voorwaarden van Uwe excellenties inzake invrijheidstelling van Uwe excellenties en de andere leden der Republikeinse regering door ons met de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon zijn besproken. De HVK heeft hieromtrent het volgen de verklaard: „In aansluiting aan het door U met de directeur van mijn kabinet ter zake gevoerde. telefoongesprek heb Ik de eer Uwe hoogheid mede te delen, dat de regering van Indo nesië bereid Is de heren Soekt-rno c s in de gelegenheid te stellen in volle vrijheid op een nader vast te stellen plaats onderling van ge dachten te wisselen. De regering Is zoals ik u reeds eerder mondeling heb medegedeeld eveneens bereid mede te werken tot het scheppen van een gelegen heid voor een vrije gedachtenwis seling tussen de afgevaardigden van de Bijeenkomst voor Federaal Over leg en de in de eerste alinea van deze brief bedoelde heren ander zijds Zou het overleg tot zodanige resultaten lelden, dat op korte ter mijn kan worden overgegaan tot de Instelling van een federale inte rim-regering zo zal het uit de aard der zaak mogelijk zijn het vraag stuk van de algemene bewegingsvrij heid van hen. die thans aan zekere beperkingen zhn onderworpen, te bezien ln het licht van de als dan heersende omstandigheden." Ondertekend door: de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. De brief van het BFO aan de he ren Soekarno en Hatta vervolgt na dit citaat aldus: Wij spreken de hoop uit, dat Uwe excellenties zich met dit ant woord kunnen verenigen in ons ge meenschappelijk belang teneinde ten spoedigste in overleg te treden ter bereiking van concrete resulta ten. Op de vraag of Uwe excellenties zullen kunnen worden gehoord in de kwaliteit van president en leden der Republikeinse regering, delen wij U mede dat. nadat het BFO ter zake overleg heeft gepleegd met de HVK wij kunnen instemmen met de brief van de HVK aan de voor zitter van hot BFO dd 31 Januari 1949. luidende: Hiermede heb lk de eer Uwe hoogheid mede te delen, dat de Nederlandse regering mij heeft ge machtigd u tc berichten, dat zij de door uwe college benaderde Repu blikeinse leiders beschouwt als rege ringspersonen van ene Republiek welker status en verschijningsvorm afhankelijk zal zijn van de volks wil zulks met Inachtneming van het beginsel van gelijkwaardige deel staten binnen het raam van de republiek der verenigde staten van Indonesië. Ondertekend door: de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon De brief aan de heren Soekarno en Hatta besluit dan: In verband hiermede verzoeken wij Uwe excellenties, indien zij aan onze uitnodiging gevolg kunnen ge ven, bericht te doen toekomen aan de voorzitter van het BFO te Ba tavia. opdat wij voorbereidingen kunnen treffen voor bedoelde bij eenkomst. Ter voldoening aan de aanvullende voorwaarden van zijne excellentie Hatta verzoeken wij Uwe excellenties desgewenst met onze medewerking telegrafisch aan betrokkenen kennis te geven om bijeen te komen te Menoembing. waartoe wij voor vervoer kunnen zorg dragen. Wij verwachten gaarne spoedig bericht. Ondertekend door: de Voorzitter van het Bijzonder Federaal Overleg Even na negenen kwam de kar dinaal, gekleed in een eenvoudig -rt -i iestercewaad de rechtszaal van de speciale volksrechtbank icii. Hij zag bleek. Met hem worden zes anderen berecht. De president van de rechtbank. Vilmos Olty, verzocht hem naar de microfoon in het midden van de zaal te gaan en naam, leeftijd en beroep te noemen Met duidelijke stem zei de kardinaal, dat hij 29 Maart 1892 was geboren en dat zijn vaders naam Johann Pehm was. Op de vraag naar zijn beroep antwoordde hij „Prins primaat van Hongarije, aartsbisschop van Esztergom". Onder de andere beklaagden be vinden zich de secretaris van de kar dinaal. dr. A n d r a s Zak ar, de ka tholieke professor Jusztin Bara- n a y i. de vroegere katholieke hoofd redacteur dr. Laszlo Toth, en prins Paul Eszterhazy, voor de oorlog de rijkste landeigenaar in Hongarije. Allen worden van verraad beschul digd. De openbare aanklager is dr. Mar ton Bodonyi. Het gerechtsgebouw wordt goed bewaakt door politie in het grijs, die met tommyguns is bewapend In de rechtszaal zelf zijn echter geen ge wapende wachten te zien. In de bank achter de beklaagden zitten zes jonge detecjives m burger. Van bevoegde zijde verneemt het A.NP., dat het hoogst onwaar schijnlijk is, dat de Kardinaal een dergelijke verklaring vrijwillig zou hebben afgelegd, aangezien hij de bevoegdheid mist, zonder toestem ming van Rome afstand te doen van zijn waardigheid als prins primaat. Reuter meldt nader, dat de rechtbank het verzoek van kardi naal Mindszenty tot stopzetting van de gerechtelijke actie heeft verworpen. Hongaars KVP-leider ontbindt zijn partij Na een vlucht uit Hongarije is te Wenen aangekomen I s t v a n Barankovits j, oppositielei der in het Hongaarse parlement. Barankovitsj vertelde dat hij zijn katholieke volkspartij had ontbon den omdat hij zijn principes liever niet in gevaar wilde brengen. Hij zei, dat de politiek van de Hon gaarse regering „alle elementaire menselijke vrijheden vernietigt". Geen Britse steun voor Franco's lidmaatschap De Britse regering is niet bereid, Spanje's verzoek om lidmaatschap van de UNO te steunen. Dit is in het Britse Lagerhuis meegedeeld door Mayhew, onderminister van Buitenlandse Zaken. digde kamgaren-liefhebbers op te vangen, mag men bij een alge mene beschouwing van het vraag stuk dit tekort aan kamgaren stof fen niet al té zeer rekenen tot de belastende factoren, die een op heffing van de distributie zouden bemoeilijken. De productie van kunstzijde is als normaal te beschouwen. Hoe wel in de oorlogsjaren 35 van de capaciteit in deze sector ver loren ging, heeft het herstel in zodanig tempo plaats gehad, dat dit verlies thans ruimschoots is ingehaald en de huidige capaciteit die van vóór de oorlog reeds heeft overschreden. Kunstzijden produc ten vormen zelfs één van de be langrijkste posten van onze uit voer, zonder dat de binnenlandse markt er schade van ondervindt. GEZIEN het vorenstaande moeten we tot de conclu sie komen, dat de situatie zich over het algemeen gunstig ont wikkeld heeft. De productie van wollen stoffen neemt gestadig toe en nu moet wel worden toe gegeven, dat de export daarvan een deel opeist, maar dit deel Is toch niet zó groot, dat de belan gen van de binnenlandse markt over het hoofd zouden zijn ge zien. Zelfs het leger cn de bedrijven hebben van die meerdere productie in 1948 niet geprofiteerd, hetgeen m zeer belangrijke mate wel het geval is met de burgerbevolking. Als wij goed zijn ingelicht, bedraagt het aandeel, dat deze laatste kreeg toegewezen zelfs 80%. Op grond van de ook in 1949 te verwachten hogere productie, mogen wij dan ook wel voorspellen, dat deze situa tie op zijn minst genomen besten digd blijft. Ten aanzien van de katoenen weef sels kunnen we eenzelfde optimis tisch geluid laten horen De produc tie hiervan is. in vergelijking met die van 1947, in 1948 zeer belang rijk gestegen. Weliswaar werd een belangrijk deel van de grotere pro ductie bestemd voor export, maar het aandeel, dat de burgerbevol king er in genoot, bedroeg 40% en kwam daarmee boven het export- aandeel uit. Nu kan men wel het standpunt verkondigen, dat de ex port nog een veer had moeten la ten, of althans niet boven het peil van 1947 had mogen uitkomen, dc Regering staat voor de harde nood zaak te exporteren om dc valuta in handen te krijgen, die als betaal middel kunnen dienen voor de aan koop van grondstoffen, die juist voor de textielindustrie in ons land onontbeerlijk zijn. Eenzelfde ver schijnsel doet zich bij de tricotage voor, waarvan uit de vermeerderde productie bijna tweemaal zoveel ter beschikking werd gesteld voor de binnenlandse voorziening als voor de export. HET sprookje, dat 6070% van onze textielproductie wordt geëxporteerd, hoort in derdaad in het rijk der fabelen thuis. Dat de export in alle sec toren is gestegen, kan niet wor den ontkend, maar de voorzie ning van de burgerbevolking staat, 2oals uit de enkele cijfers, die wij gaven, duidelijk blijkt, op het eerste plan. De uitvoer schetste men ons de situatie voor de wolindu strie over het algemeen niet als ongunstig. Wel baart de capaciteit van de kamgarenspinnerijen zorg. want het is juist deze. die nog niet in staat is voldoende kamgaren stoffen af te leveren. En het is juist dit product, dat bij het publiek in trek is vanwege de kwaliteit en de noodzaak het aantal beschikbare punten zo economisch mogelijk te besteden, hetgeen wil zeggen dat men een zo duurzaam mogelijke stof wil kopen. is in sommige productie-secto ren zelfs uiterst laag cn over schrijdt in andere zeker niet het redelijk toelaatbare. Geëxporteerd werden de volgen de hoeveelheden, waaruit men zal zien. dat ondanks de sterk gestegen productie, de uitvoer ln 1948 slechts een geringe verhoging onderging ten opzichte van 1947. ton in ton ln 1947 1948 Wollen stoffen 1 900 2.200 katoenen weefsels 7.700 13.000 tricotage 300 500 kunstzijden weefsels 600 800 wollen dekens* 525 220 (•le halfjaar) In waarde bereikte de uitvoer van weefsels cn gerede producten 291 millioen in 1948 tegen 179 millioen in 1947; van garens (hoofdzakelijk kunstzijde) 76 millioen in 1948 tegen 62 millioen in 1947. De productie van wollen en half wollen dekens bedroeg in 1948 rond 200.000 stuks per maand, waarvan slechts 10% werd geëxporteerd. Wij zouden er graag toe overgaan meer cijfers tc publiceren, ware het niet. dat daarmede wellicht een on gunstige invloed zou kunnen wor den uitgeoefend op de lopende han delsbesprekingen, die ons land met het buitenland voert en waarvan de textielvoorziening van Nederland voor een belangrijk deel afhangt. Van dc resultaten van deze bespre kingen kunnen we, hangende die besprekingen, nog niets meedelen. Doch ook zonder de exacte cijfers op tafel te leggen, menen wij het alge meen belang te dienen door er ge rechtvaardigde conclusies uit te trekken. Daarover ln een slotartikel. .bestek Een panter, die op dc nationale ten toonstelling te Tampa in Florida, uit zijn kooi ontvluchtte, deed de bezoekers in alle richtingen uiteen stuiven. Het dier, dat nog meer in angst zat dan de toeschouwers, zocht een goed heenko men ln dc kleedkamer van de „zee meerminnen", een groep charmante meisjes, die een watcrballct uitvoerden. Dc bewakers en politicmannon slaagden erin de panter in een der klccdhokjes tc overmeesteren. Dc Poolse bokser Harry Haft, die ln een Duits concen tratiekamp heeft gezeten en nu ln Amerika bokst, beweert meer talen te kennen dan elke andere bokser. HU kan dc scheidsrechter begrijpen ln het Pools. Duits, Hongaars, Russisch, Jid disch. Tsjechisch. Frans en Engels. Hij is 24 Jaar oud er» woog 100 pond toen de bevrijding kwam. Nu staat hij in de ring als halfzwnnrgewlcht cn weegt 160 pond. Dc Britse bouwvakarbeiders zijn voor minstens nog 50 Jaar van werk verzekerd. Zodra de bouw van woningen en fabrieken niet meer behoeft voor te gaan zal op zUn minst 95% van de zie kenhuizen. theaters, hotels cn stations moeten worden gerestaureerd Span jaarden hebben in de heuvels langs de Spaans-Portugeese grens goud gevon den. Een Amerikaanse veiligheids deskundige heeft becijferd dat de on gevallen de Ver. Staten ln 1947 meer dan 71 milliard dollar of gemiddeld 200 dollar per gezin hebben gekost. Dat Is meer dan het Europese herstelpro gram de Ver Staten kost. In het Amerikaanse stadje Memphis schepte een snel rijdende auto een geparkeerde taxi. De voertuigen schoten nog een dertig meter door en kwamen tot stil stand voor de poort van een ziekenhuis De chauffeurs werkten zich uit de wrakken en gingen naar binnen om zich te laten behandelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1