Franse televisie loopt met hoofd in de wolken doen het best in Davos Proces van Krawtsjenko in kalmer vaarwater Een schok: de Duitsers bezitten al mijn telegrammen DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Landelijke ruiters| Broekman en zijn vrienden Ernstige botsing die gelukkig nog goed voor Kees afliep Engels parlementslid verwerpt Ik verkoos de Vrijheid in Utrecht bijeen Geheim agent in oorlogstijd Fanny heeft weer tegenslag Uil de boekenmolen Radio-programma Donderdag 3 Februari 1949 Systeem van 819 lijnen in laboratorium heel mooi, maar niet in de practijk IN ons blad van 19 Januari schreven wij reeds over de moeilijk heden, die de Europese televisie nog in de weg liggen, doordat men het internationaal niet eens is over de toe te passen systemen. Vooral Frankrijk, dat met zijn voorstel zeer uit de toon valt, bleek erg vasthoudend. Dat men intussen in Frankrijk zelf weinig te spreken is over het besluit om het televisiesysteem te standaardi seren op 89 lijnen, blijkt wel uit de scherpe critiek die b.v. in het toonaangevende blad ..La Radio Francaise" geleverd wordt door de televisie-expert Mare Chauvierre. De heer Chauvierre begint met grote lof toe te zwaaien aan de Franse laboratoria, die op het gebied van televisie zeer belangrijk werk hebben ge daan. Doch zodra de practi- sche toepassing daarvan in het geding komt, is de schrijver veel minder enthousiast. Hij vergelijkt de situatie in de te levisie met die van de Franse lucht vaart en schrijft: „Frankrijk heeft prachtige prototypes van vliegtui gen vervaardigd, maar tot produc tie is het nooit kunnen komen, het geen ons tot débacle van 1940 bracht. Indien de Franse televisie op de ingeslagen weg voortgaat, is er veel kans dat zij zich alleen ontplooit met behulp van buitenlandse ont vangers, omdat, wij die zelf niet maken." In Engeland en Amerika kan men televisietoestellen te kust en te keur kopen en daarom vindt de heer Chauvierre het belachelijk om te zeggen: „Frankrijk heeft de bes te televisie ter wereld". Oorzaak daarvan noemt hij de strijd om de standaard, waarbij het noodzakelijk is eens en voor altijd te kiezen. „Afgezien van Frankrijks econo mische moeilijkheden, de stakingen en het onderling geharrewar, die zich zelfs tot de technische dien sten uitstrekken, ben ik absoluut overtuigd, dat een zeer hoog gedif ferentieerd systeem nog niet op normale wijze geëxploiteerd kan worden. Let wel: op normale wijze! De Franse televisie zal een lang zame dood sterven, terwijl televisie niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Engeland een grote ontwikkeling doormaakt. Voorbarig Het voorbarig kiezen van een zwart/wit standaard van 819 lynen uas een fout, want de standaard van morgen moet noch de kleurenstan- daard, noch die der zeer hoge diffe rentiatie zjjn, maar een synthese, die tegelijkertijd de wensen van de vak mensen. de cinema en het publiek bevredigt en die zowel de zwart/wit als de kleurentelevisie inhoudt." Kamer spreekt over: Verplichte deelneming aan pensioenfondsen Tuberculose is een beroepsziekte Woensdagmiddag heeft de Twee de Kamer de behandeling voortge zet van het Ontwerp t.a.v. de Wet telijke regeling betreffende Ver plichte Deelneming in een Be drijfspensioenfonds. De heer Drocsen (KVP) bleek niet voldaan te zijn over het antwoord van de minister, die niet was ingegaan op de moeilijkheden van kleine zelfstandigen met nlet- verdienende kinderen. Hij diende daarover een motie in. Deze was mede ondertekend door leden der AR-, VVD- en CH- fracties. De heer Hoogcarspel (CPN) wenste in de wet geregeld te zien, wat er gebeurt met de rechten der arbeiders bij werkloos heid, verandering van bedrijf en staking. Hij drong erop aan, dat de minister het ontwerp zou terugne men. Op dit laatste zei minister Joe- k e s niet te zullen ingaan. Ten aanzien van hen die het be drijf verlaten zei de minister, dat dezen hun aanspraken behouden. Hetzelfde is het geval bij werk loosheid of staking. Vervolgens kwamen de artikelen en daarop ingediende amendemen ten aan de orde Hierbij opperde de minister ernstige bezwaren tegen de motie-Droesen. Deze motie werd uiteindelijk teruggenomen. De verdere beraadslaging over de amendementen werd uitgesteld tot Donderdag. De artikelen, waarop geen amendementen waren voorge steld werden goedgekeurd. De Kamer heeft vervolgens na een korte gedachtenwisseling haar goedkeuring gehecht aan een ont werp tot wijziging der Ongevallen wet 1921 en der Land- en Tuin- bouwongevallenwet 1922. In de eerste wet woedt een bepaling op genomen, die ertoe strekt de tu berculose voor werklieden in met name genoemde bedrijven* als be roepsziekte te beschouwen. In de tweede wet wordt vastgelegd, dat alle aandoeningen, die het gevolg zijn van bespuitingsmiddelen e.d. welke in de land- en tuinbouw worden gebruikt, als beroepsziek ten kunnen worden aangemerkt. Om zes uur is de vergadering verdaagd tot hedenmiddag één uur. De kwaliteit van het 819-lijnen- systeem besprekende geeft de schrijver toe, dat in het laborato rium met dit systeem een beeld ge produceerd kan worden dat beter is dan waar ook ter wereld. „Maar" zo voegt de schrijver er aan toe, „de ontvangst-demonstraties met 819 lijnen op de eerste étage van de Eiffeltoren waren ver van deze kwaliteit verwijderd en de beelden waren werkelijk teleurstellend en rechtvaardigden de hoge differen tiatie niet. Als men de moeilijkhe den ziet die de industrie in de Ver enigde Staten ondervindt bij het produceren van televisie-ontvang toestellen die in staat zijn een goed beeld bij het 525-lijnensysteem te geven, wat dan te denken van de Franse industrie, wanneer deze zal moeten overgaan tot het fabriceren van ontvangers voor 800 en 1000 lijnen? De Franse televisie loopt als het ware met het hoofd in de wolken, maar zij heeft de voeten niet op de grond." De schrijver besluit: „De slag om de Europese standaard is nog niet gewonnen. Verre daarvan! Het is goed mogelijk, dat in weerwil van onze pogingen. Frankrijk geïsoleerd zal staan op het gebied van de te levisie. Het is onzinnig om bij de huidige stand van zaken een nieu we Franse standaard te willen in voeren zonder Europa's goedkeu ring." Spelend kind overreden Woensdagmiddag was in een straat te Amsterdam op het trot toir een aantal kinderen aan het touwtje springen. Een van hen, een 2 34-Jarig meisje, is daarbij gestrui keld en voorover op de rijweg ge vallen. Zij kwam onder een juist passerende vrachtauto en werd op slag gedood. Bevin verdedigt gebruik van Mauritius door KLM De Engelse minister van buiten landse zaken, Bevin, heeft Woens dag in het Lagerhuis het voorstel verworpen, volgens hetwelk hij de K LM. behoort te verbieden het eiland Mauritius te gebruiken, nu het overvliegen van India en Pa kistan op de Indonesië-route verbo den is. Engeland, zo zelde hij. is tegen unilaterale sancties. „De Ne derlandse regering heeft ons de verzekering gegeven, dat geen mili tair personeel, wapens of legergoe- deren door vliegtuigen op deze route zullen worden vervoerd", al dus Bevin. Sir Thomas Moore (conservatief) vroeg of het geen vriendschappe lijke daad zou zijn de Nederlandse regering te helpen de terroristen in Indonesië te onderdrukken. Hierop gaf Bevin geen antwoord. Bij Koninklijk Besluit zijn be noemd tot leden van dc Zulderzceraad dr. ir W B Klaas, chef van de afde ling stedebouw der Nederlandse Spoor wegen te Utrecht en de heren F J. v d Mccho en D. Tiggclaar beiden te Utrecht Advertentie 1. Kapitein Rob is van plan na zijn avontuur in de tunnel gedurende en kele maanden de stilte van de Grote Oceaan op te zoeken; hij is zo lang aan land geweest, dat hij nu wel weer eens een poosje alleen op zee wil zijn. En voor het eerst zal hij nu eens van het Panamakanaal ge bruik makcnl Wanneer de ..Vrijheid II" de ha ven van Colon nadert, komt de loodsboot langszij om Rob veilig naar binnen te brengen. En een uur later vaart hij, samen met enkele vrachtschepen, de eerste, kolk van de Gatun_ kanaal duurt met meer dan een uur of negen, sluizen binnen. Rob kijkt zijn ogen uit. Kijk, In Panama zelf heeft Rob niets te zoeken; de schepen worden voortgetrokken door clec- hij doet snel wat inkopen en kiest dan zee. trische locomotieven en de doorvaart door het Daar ligt de wijde, eindeloze Stille Oceaan voor hem.Maar het weer wordt slechter en Rob moet zijn oliejas aantrekken, want het begint te regenen. svmci\ Bij de voortgezette behandeling van de zaak van Krawtsjenko tegen „Les Lettres Frangaises" traden Woensdag getuigen op die van me ning zijn, dat het bock „Ik verkoos de Vrijheid" niet is geschreven door Krawtsjenko. De eerste was Arthur Kahn, een Amerikaan, die samen met Michael Sayers, de grote samenzwering tegen de Sow- jet Unie heeft geschreven. Hij verklaarde, dat hij hier ge komen was om te getuigen, omdat hij van mening was, dat deze kwes tie ver uitgaat boven een gewoon proces wegens laster. Toen Krawtsjenko's verdediger aan Kahn vroeg, of hij Sim Thomas de schrijver van dc tegen Kraw tsjenko gerichte artikelen in Les Lettres Frangaises kende, antwoord de de Amerikaan: Ik heb zijn naam nog nooit ge hoord. De aanwezigen schoten in de lach. Krawtsjenko's advocaat vroeg Kahn of hij ooit in Rusland ge weest was. „Nee", antwoordde de getuige. Kahn zei, niet de enige te zijn, die geloofde, dat Krawtsjenko „Ik verkoos de Vrijheid" niet geschre ven had. Hij citeerde de Amerikaanse dagbladcommentator Leonard Ly ons, die verklaard had, dat een Amerikaanse auteur het boek ge schreven had. De laatste getuige, die Woensdag aan het woord was, was het Britse Labour-parlementslid Zilliacus. Hij beschouwde het boek „Ik verkoos de Vrijheid" als „onderdeel van een campagne van schandelijke propa ganda om de volken geestelijk rijp te maken voor een derde wereld oorlog tegen onze vroegere bond genoot de Sowj et-Unie. Izard, de verdediger van Kraw tsjenko. vroeg Zilliacus: „Keurt u de verklaring van de kominform, dat Ernest Bevin een verrader is, goed?" Zilliacus antwoordde: „Ik be schouw de kominform zonder ge voelens van enthousiasme of ge noegen. Ik ben er absoluut op tegen Bevin als verrader te bestempelen" Later verklaarde Zilliacus, dat het dertig jaar zou duren voordat de Sowjet-Unie „zou komen tot" onze humane conceptie van respectering van minderheden en de rechten van het individu. „Onze sport bezit niet te onderschatten waarde" Dat dc Landelijke Rijverenigin- gen in brede kring belangstelling genieten onder de jonge boeren, bewees de opkomst voor de 22e Ruiterdag, die Woensdag in Utrecht was belegd en waar #de voorzit ter van de Federatie der Rijver- enigingen. dr. C. Brands, tot zijn vreugde kon constateren, dat de leuze „Ruitersport op 't platte land, voor en door de boeren stand!" niet tevergeefs heeft ge klonken. Tot zijn vreugde, want de ruitersport is ongetwijfeld voor de jonge boeren van niet te on derschatten betekenis door zijn grote opvoedende waarde: de le den leren ridderlijkheid, tucht en goede omgangsvormen, terwijl hun de sportieve moraal wordt voorgehouden. Om de rijverenigingen tot bloei te kunnen brengen, moet de fe deratie zich verzekerd weten van een staf van geschoolde mede werkers, met name de instruc teurs. In dit verband memoreerde dr. Brands de steun die vroeger de bereden artillerie verleende, maar die nu door het verdwijnen van dit wapen moet worden ont beerd. Daarom is het noodzakelijk, dat iri de toekomst de instructeurs voortkomen uit de gelederen der verenigingen zelf. Dankbaar merkte de voorzitter vervolgens op, dat de aan ccn chronisch geldgebrek lijdende Stichting „Dc Nederlandse Rij school" ccn subsidie van regerings wege 2000 gulden per jaar is verstrekt, terwijl hü voorts meedeelde, dat regionale rijcur- susscn zullen worden georgani seerd. Met een uitvoerige schildering van de rol, die de Landelijke Rij verenigingen speelden tijdens de grote jubileum- en inhuldigings feesten te Amsterdam, waar de landelijke ruiters voor het eerst openlijk en met succes op de voorgrond traden, besloot de voor zitter zijn rede. Hierna verzond de „Ruiterdag" een telegram aan H.M. de Koningin, om Haar zijn gevoelens van trouw, aanhanke lijkheid eerbied en hulde te be tuigen. IKJ'i dc wedstrijden van Zondag, uaarin Kees Broekman, Wim van J_\ der Voort en Anton Huiskes zulke fraaie tijden maakten en daar mede bewezen in uitstekende vorm te zijnis er van ernstige training niet veel meer gekomen. De wind, die Broekman tijdens de 5000 m. hinderde en eigenlijk voor een belangrijk deel de oorzaak was, dal onze landgenoot er niet in slaagde het wereldrecord op de 5000 m. te ver beteren, bleek een ongunstig teken voor de weersomstandigheden van de volgende dagen te zijn geweest. De wind wakkerde elke dag meer aan en Woensdag woei er een gure Noord-Wester, welke in het Zwitserse wintersportplaatsje eigenlijk zeldzaam is. NATUURLIJK stonden onze land genoten de afgelopen dagen toch op het ijs. maar.het verblijf was er niet aangenaam en zo duurde dc tnaining gewoonlijk niet lang. In tussen is de dijbeen-blessure van Jan Langedijk practisch genezen en de Nederlandse kampioen draaide zijn rondjes weer. Maar het is helaas niet bij dit ene ongelukje gebleven. Want Woensdag was Kees Broekman het slachtoffer van een botsing. Johnny Cronshcy, die niet voor Groot Brittannië wil starten en van de I.S.U.-officials toestemming heeft gekregen om op dc Europese kampioenschappen als „rijder zonder land uit te komen, kwam op onverklaarbare wijze in botsing met Broekman. De Engels man had toen zeker een vaart van 45 km en vloog met het hoofd te gen de rechter onderkaak van de Westlander op. Knock-out Het gevolg was, dat beide rijders voor tien tellen neer gingen. Beiden werden naar een bankje langs de ijsbaan gebracht. De Engelsman, die onmiddellijk, toen hij weer bij kwam, informeerde hoe het met Kees was. klaagde over pijn in het hoofd en ook een van zijn been spieren zou gevoelig geiaakt zijn. De kaak van Broekman was ge zwollen en ook hij had pijn in het gedeelte van het lichaam, dat op zo onverwachte en zeer harde wijze met het Ijs in aanraking was geko men. Wat erger was, zijn spiksplinter nieuwe Noren waren ontzet. Dade lijk werd de beste reparateur van schaatsen te Davos opgezocht. Deze deskundige was van oordeel, dat de schade gelukkig nogal meeviel. Donderdagmiddag zal Broekman er al weer op kunnen rijden De leider van de ploeg, dr. ir. A. F. van der Scheer, is vol hoop, dat zijn pupil verder geen last van dit ongeval zal hebben. Voorts, zo vernemen wij is de mogelijkheid groot, dat de heer van der Scheer, die zelf in de his torie van dc Nederlandse schaatscn- sport de beste korte afstand-rijder is geweest. Broekmans fout in de wijze van rijden op de korte af stand heeft gevonden. Er wordt nog steeds hard aan die 500 m. gewerkt en het wekt vertrouwen, dat Broek man tijdens de training beneden de 46 sec. is gekomen Over de resultaten van Wlm van der Voort en Anton Huiskes bij de training mag men tevreden zijn. Zij zijn beiden voortreffelijk in vorm. De stemming In het Nederlandse kamp. dat zijn tenten in het club huis van dc ijsclub Davos heeft op geslagen, is. ondanks de beide on gevalletjes, bijzonder goed. De eige naresse van het restaurant van dit De weg door de Lage Vuurse De KNAC deelt mede. dat de Vuurse Steeg voor zover gelegen tussen de Soestdljkseweg en de Maartensdljkse- tveg practisch onberijdbaar i>. Het gedeelte tussen deze laatste weg en de Lage Vuursche ls door de eigenaar ver beterd, zodat dit kan worden bereden. Het slechte gedeelte kan worden vermeden door uit de richting Soest- dijk cn Bllthoven over de Maartens- dljksecg naar de Lage Vuursche te rijden. Naar betere verbinding Utrecht-Den Bosch Binnen enkele weken zal, naar wij vernemen met het herstel van dc brug bij Orthen in de weg UtrechtDen Bosch worden begonnen. Advertentie Wilt U vitamine C actief laten inwerken op de plaats, waar het besmettingsgevaar zeer groot is: de mondholte. Poets dan 's morgens en 's avonds met Heerlijk schuimend Fris van smaak Grote tube 65 ct. Let op de groene band met: VITAMINE op doosje en tube! DE GEMEENTE VELZENverloor tijdens de oorlog niet minder dan 4000 woningen. Vooral IJmuiden leed enorme verliezen in haar woonruimte. Thans worden met de wederopbouw weer snelle vorderingen gemaakt. Een overzicht van een groot complex nieuwe huizen, gezien uit de wa tertoren van IJmuiden. clubhuis zorgt als ccn moeder voor de Nederlanders. Men heeft er een aantal eenvoudige slaapkamers in gericht voor dc rijddfs cn hun coach, dc maaltijden worden in dc zaal van het clubhuis gebruikt of in de keuken, de massage geschiedt door de bekende Zwitserse ijshockey speler Bibi Torriani, kortom Ieder een voelt zich er thuis. Alleen Broekman heeft wat heimwee naar zijn trainingskamp in Hamar, naar de boerderij fjetrc bij dc Sinneruds waar hij zo n prettige huiselijkheid heeft ondervonden. Omtrent de deelneming aan de Europese kampioenschappen valt nog te vermelden, dat Ake Seyffarth definitief niet komt cn dat hij eerst het volgend jaar zijn training zal hervatten. Verder zullen, indien de voortekenen niet bedriegen, dit maal ook geen Finnen en geen Tsjechen aan de start verschijnen. Farstad en Liaklev zijn reeds ge arriveerd, Lundbcrg cn Hjalmar Andersen de beide andere Noren, komen Donderdag evenals de Zwe den. De Hongaren. Italianen. En gelsen. Belgen en Oostenrijkers zijn reeds in Davos aangekomen. Advertentie Last van zenuwen Mijnharde'* Zenuwtabletten helpen U er overheen. 52 TWEE maanden lang word ik bij na avond aan avond door Ernst May verhoord. We praten over let terlijk ülles. Na een paar weken begint hij plotseling over mijn ver bindingssysteem met Londen. Hij wil weten hoeveel berichten ik doorgezonden heb en wat er in stond. Als altijd wend ik een slecht geheugen voor. Drie of vier, zeg ik. misschien vijf. Maar May weet wel beter. Na een kleine aarzeling zegt hij: ,.Ik mag .eigenlijk niet doen. wat ik nu ga 'doen. Ik mag u niet vertellen wat wij weten, vóór u me iets gezegd heeft, maar u bevalt me. Ik kan stoer zijn, maar ik wil dat niet. Daarom vertel ik u. dat wij ieder bericht van u in handen heb ben. En nu vertelt u me wat er in staat!" Een oude truc, denk ik. Goed, maar niet goed genoeg. Inderdaad, ik had veel argwaan tegen George van Triest, maar dit verraad is nooit afdoende bewezen. Daarom heb ik hem van de eerste dag af bij de verhoren gespaard. Ik heb een volkomen onjuiste beschrijving van de man gegeven en ook een andere naam. Maar nu wekt die vraag van May weer ernstige twij fel bij me. Wanneer hij die berich ten in zijn bezit heeft, zijn dat dan de originelen of zijn het de copieèn, die in onze speciale safe opgebor gen waren? De mogelijkheid bestaat dat Bram van Oordt gearresteerd is en gesproken heeft. „Een oud mopje, nietwaar Herr May?" antwoord ik U verwacht toch zeker niet, dat ik daar in trap? Wanneer u ze heeft, moet u ze me laten z.ien!" „Ik heb ze niet hier!" „Dat klinkt leuk, wees eerlijk!" Ons feuilleton Na nog wat heen en weer gepraat laat hij me naar mijn cel teruggaan. Hij zal de telegrammen gaan halen, zodat ik hem geloven moet. Morgen zijn ze er! Maar we spreken dit af," zegt hij terloops, juist als ik de kamer wil verlaten, „wanneer ik u die tele grammen laat zien vertelt u me alles wat u weet over uw code?" Ik aarzel. „Weleh. ik veron derstel, dat u alles al weet!" „Natuurlijk, ik ben hier toch de code-expert?" „Goed... ik zal er over denken... Heeft u misschien een paar siga retten?" Hij begrijpt de gevolgtrekking tof denkt dit!) en geeft me onmiddellijk zijn eigen doosje. Het is het hem wel waard En mij ook, omdat ik nooit een code gehad heb cn er dus moeilijk iets over vertellen kan. De volgende avond wuift hij met een grote gele envelop wanneer ik binnenkom. „Hier zijn ze! Ik heb het u toch gezegd, nietwaar?" „Wat zit er in? Krantenknipsels?" .Kijk zelf, Thomas," zegt hij. Ik open dc envelop cn vind mijn telegrammen, van het eerste tot het laatste, onmiskenbaar echt met de punt in de hoek waarmee ik ze ge merkt heb. Dit maakt een diepe in druk op me. George is verkeerd óf ze hebben ook de zender ingepikt. „Vertelt u me nu eens wat van uw code!" „Het spijt me. dat lk u moet te leurstellen maar er ls niets te ver tellen Ik had er geen. Ik ben hem met de noodlanding kwijtgeraakt!" Ernst May is onaangenaam getrof fen. Er volgt een lange preek over fatsoen en eerlijkheid en onderlinge afspraken, die men houdt, maar lk verroer me niet. ik kan niets doen. „Maar die vreemde woorden dan, Betty. Victoria.... Die vertonen veel gelijkenis met code-woorden „Mein lieber Herr May, „ik schud van net lachen. ,.U moet Sherlock Holmes gemzen hebben. Dat is geen code. Dat is alleen maar een be richt voor mijn vrouw Ditmaal is hij werkelijk boos. „U liegt!" zegt hij grof. .Toen u binnengebracht werd, zei u. dat u niet getrouwd was!" „Inderdaad, maar dat was alleen maar omdat ik mijn vrouw er bui ten wilde houden Ik wilde niet. dat die heren indiscrete vragen over mijn echtelijke verhoudingen zouden gaan stellen." „Ik geloof u niet!"..briest hij. (Wordt vervolgd) Door blessure ontijdig eind aan tournee? Tijdens een demonstratie horden lopen op athletiekwedstryden te Brisbane raakte Fannie Blanker» Koen, die nog steeds last ondervond van de knie-blessure, welke zij Za terdag te Perth opliep, een der hor den. De Nederlandse athlete liep hierop de baan uit en zei. verdrietig met het hoofd schuddend, tegen haar man en trainer Jan Blankers, dat het niet meer „ging". Tegenover de pers verklaarde Jan Blankers daarop, dat zijn vrouw niet verder op wedstrijden ln Australië zou starten, aldus een be richt van het A.N.P. Een bericht van het persbureau United Press is iets minder pessi mistisch. Volgens dit bureau zou Jan Blankers hebben gezegd, dat de deelneming van zijn vrouw aan wedstrijden In Australië in gevaar is, niet echter dat reeds besloten was, dat zij niet meer zou starten. Fanny kwam uit ln twee*" races tachtig meter horden. By de eerste race stonden de horden niet hele maal goed. Fanny raakte het tem po volkomen kwijt en hield in. Haar knie werd nu door een eerste hulp post verzorgd. Tijdens de tweede race raakte zij de derde horde en moest de baan verlaten. De menigte juichte haar toe, toen zij het veld verliet. IJshockey Den Haag-Tilburg 11-3 Op dc HokU tc den Haag werd Woensdagavond een wedstrijd gespeeld voor dc West Europa-beker tussen H.H.IJ.C. en Tilburg Dc Hagenaars wonnen met 11—3 (5—0 32. 31». De stond in de competitie om de West Europa-beker luidt thans: „De avonturen van een voetbal"' (L. J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam.) Dit zijn de avonturen van „TJocp", ccn bal van veertien stuk jes leer van verschillende vorm cn grootte, mooi lichtbruin van kleur, die precies ln elkanr passen net als de stukjes van een legkaart. Willcmsc. do man die niets anders doet dan de stuk jes leer aan elkaar tc stikken, heelt do gewoonte om elke voetbal, welko hij af levert oen naam tc geven. Zo zag ook „TJocp" het levenslicht en Johnn Bhnxman schreef zijn levensloop. Het zou een bijzondere geschiedenis wor den. „Tjocp" maakte historie in ccn Holland-Belglëwedstrljd. Kraak stompto ..TJocp uit zijn doel, vrolijk hipte „TJocp" voor dc voeten van v. d. Lin den en Rijvers kogelde „TJocp" lnngs dc Belgische doelman. Zo begon het, cn na dat „Tjoep" nog menigmaal van eigenaar verwisselde, zelfs op het poll- ticbureau belandde, eindigt „TJocp" zijn leven nis rellqulc voor een wilde neger stam. Op onderhoudende wijzo wordt „TJoeps" levensgeschiedenis door Bllnx- ma verteld. Een bock dat clko spor tieve Jongen zal Interesseren, terwijl de omslagtekening van Rein van Looy. die ook dc Illustraties maakte, het book een sieraad voor elke jongenskamer doet zijn. Kerknieuws Prof. dr. H. J. S. de Klerk hoogleraar Het kiescollege van de theologische school te Potchcfstroom ln Zuld-Afrika heeft aan de vooravond van de generale synode der Gercf kerken in Zuld-Afrl. ka benoemd tot hoogleraar ln de vaca ture ontstaan door he emeritaat van prof dr du Tolt (Totlus) dr P. J S -de Klerk predikant tc Pretoria Dc nieuwe hoogleraar Is In Nederland geen onbe kende want hij promoveerde a»n de V U, op een proefschrift getiteld „Kerk cn Sending ln Suid-Afrlka". Ned. Hcrv. Kerk Beroepen te Oosterend op Texel J. Brouwer, lcgcrpred. woonachtig te Gro ningen. Bedankt voor Oldcmarkt (toer.) J. Schaap te Purmerland voor Hedcl D. v. d Ent Braat te Elburg. Geref. kerken Beroepen te Joure T. B v. Houten te Britsum te Hljlaard F. Minncma. cand te Rotterdam. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Wolphaarsdljk H J. Ponstccn. cand. en hulppred. te Sll- voldc. Beroepen te Kockcngen (toez J. v. Malcnstein te Nleuwpoort. Aangenomen naar Hellendoorn (vac. H. W. Hielkema) Joh. L. Verbcck- Wolthuys to Nlcuwleusen. Bedankt voor Haren (Gron.) H. M. Strating te s-Hcer-Abtakerkc voor Loplk J C. Tcrlouw te Ottcrloo. voor Vlpkeveen J. van SUedregt te Huizen N.H.). voor Vreeswijk J. J Poot te Barncvcld. 'Benoemd tot hulppred te Oudsschoot de heer J. Hoekstra tc 's-Gravenhage Geref. Kerken T, B. van Den Haag Ams erdam Parijs Luik Brussel Antwerpen Tilburg 6 5 5 3 48—21 3928 1918 31—29 9—9 29-28 23-64 Nederlandse tafeltennis- zege in Kopenhagen Het Nederlandse tafCltcnnls-team heeft op weg naar Stockholm, waar aan de wereldkampioenschappen zal worden deelgenomen. Kopenhagen aan gedaan om een landenwcdsrtrljd tegen Denemarken te spelen De wedstrijd welke door de Neder landse gezant te Kopenhagen, jhr W F van Lennep, werd bijgewoond ein digde ln een 51 overwinning voor de Nederlanders. De gedetailleerde uitslagen lulden: Pelser slaat Juhl 21—19, 21—8; Du Buy slaat Otte 218. 21—16: Van Ham verliest van Runchel 10—21. 2022; Du Buy slaat Juhl 21—14 21—12; Pel ser slaat Runchel 23—21. 21—15; Van Ham slaat Otte 21—17 17—21. 21—12 Beroopcn te Nljverdal Houten tc Britsum Bedankt voor Tilburg Y. FecnirtTa te Augustlnus-Surhulz.um Gercf. Kerken onderh. art- 31 K.O. Beroepen te Hooghalen W. H, de Boer tc Stadskanaal-Pekeldcrwcg. tc Urk K. Drost tc Loppersum. te Berkum H. J. Zwarts, cand. tc Ooster- bcek. Chr. Geref. Kerken Beroepen te Papendreeht D. Hen stra te Broek op Langendljk te 'a- Gravenzandc M. Baan te Dordrecht te IJmuiden W. Hecrma te Rotterdam. Geref. Gemeenten. Bedankt voor St. Annaland M. van de Ketterij te Vlaardlngen. Kerkelijke Examens Naar gehouden prop. ex ls beroep baar verklaard in dc Evang. Luth. Kerk de heer H. J. A. Haan te Zant- foort. Voor het tweede deel van het prop. ex. theologie ls geslaagd en daarmee beroepbaar verklaard In de Rem. Broederschap de heer J. Th. Mackenzie, waarn predikant te Hoorn. Wedstrijden tegen België en Frankrijk uitverkocht Het bestuur van de K.N V.B bericht ons. dat voor particulieren cn instel lingen geen kaarten voor interland wedstrijden meer beschikbaar kunnen worden gesteld. Het aantal verzoeken voor de ko mende ontmoetingen tegen België cn Frankrijk is zo buitengewoon groot, dat het ondoenlijk is de gegadigden schriftelijk te doen weten, dat hun aanvrage is afgewezen. Hedenavond HILVERSUM I: 19— Nieuws: 19 15 Ned. organisten spelen eigen werken; 19 30 Steun wettig gezag; 19 35 Actueel geluld; 19.45 Reg ultz.; 20— Nieuws; 2005 Prog. prol.: 20.15 Jubeldam; 21.30 Familie-competitie; 22— Lond. Phllh. orkest; 22 05 De vaart der volken; 22.25 Valerius Ned. Gcdcnckclanck. 22.45 Avondoverdenking; 23 Nieuws; 23.15 Sweclinckkwartet, 23.40 24.Gram. platen. HILVERSUM II; 19.— Radiostrip; 19.10 Avondschool; 19.45 Vioolspel; 20— Nieuws; 20.05 In het radlo-zock- llcht; 20 15 Radio phllh. orkest; 20 35 Vertellingen ln woord en muziek: 21 15 Hoorspel; 22.30 Gram. platen; ,22.45 Het gevangeniswezen in nleuwd' banen; 23— Nieuws; 23 15 24.— Gram. pl. Morgen HILVERSUM I 7— Nieuws; 7,15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gram. platen 7 45 Morgengebed; 8 Nieuws; 8.15 Gram platen; 9.Morgenconcert; 9.35 Schoolradio; 9.55 Schoolradio. 10.05 Gram platen; 11.Zonnebloem; 11.40 Schoolrndio; 12Angelus; 12 03 Mez zo-sopraan en piano; 12.30 Land- en tuinbouw. 12 33 Prom. orkest. 12.55 Zonnewijzer; 13. —Nieuws: 13 25 Prom orkest; 13.50 Op dc korrel; 14 Dom stadkwartet; 14 40 Boston ..Pops" ork 15.— Krls-kras door de opera: 16 Zonnebloem: 17Na schooltijd; 17.15 Planoduo. 17.45 Wat het buitenland leest; 18— Metropole-orkest; 18.30 Reg. uitzending. HILVERSUM II: Nieuws: 7 15 Fred Hartley; 8 Nieuws; 8.18; Ope- ra-prog 8 50 Voor de hulsvrouw: 9 BBC symph orkest; 9.30 Waterstan den: 9 35 Gram. platen. 10— Morgen wijding; 10.20 Militair orkest; 10.30 Voor de vrouw: 10.45 Schubert-lledc- ren; 11.05 Voordracht Rob de Vries; 1125 Jan Vogel en accordeon-orkest; 12Kwintetspelers: 12 30 Land- cn tuinbouw: 12 33 Sport en prognose: 12 45 Bioscooporgel: 13.Nieuws; 13 15 Mededelingen. 13.20 Melodie cn rhyth- mc. 13.50 Liederen V3n Grieg; 14 Kookkunst: 14 20 Requiem van Fauré: 15 Modernste poëzie; 15.20 De dans in velerlei vorm; 16— Omroepkamor- orkest: 1630 Tussen twaalf en zestien; 17— Orgclsncl; 17.20 Wij en de mu ziek; 18— Nieuws; 18.15 Felicitaties; 18.45 Silvestrl-kwartet.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 3