DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Kardinaal Mindszenty sloeg plan om Hongarije te ontvluchten af Truman zegt: NEEN Federalisme vindt weerklank in de Tweede Kamer Electrische draad slaat in personentrein Churchill achter Nederlands optreden in Indonesië „Aan het rapport Van Rhijn kleven twee bezwaren" Inlichtingen gevraagd omtrent aanstaande grenscorrecties Cochran bezoekt Den Haag en Brussel Grotius-medaille toegekend voor zijn leiderschap in oorlogstijd BFO spreekt zich nog niet uit Oogst 1948 stelde teleur Primaat betreurt thans zijn hoop op militaire interventie der V.S. In kort .bestek _l Vrijdag 4 Februari 1949 'Achtste jaargang, No. 1242 Opgerlchi door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.i5 p. kw. Losse nummer* IQ cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie rn Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T], DE BOORDER. Geen onderhandelingen buiten de UNO om President Truman heeft Don derdag de voorstellen van Stalin voor een Russisch-Amerikaanse conferentie verworpen. Hij ver klaarde Stalin voor een bespre king over een voorgesteld vredesverdrag niet te zullen ontmoeten in Polen of Tsjecho- slowakije of op enig andere tot dusver door Stalin genoemde plaats. Truman wees er op. dat hy Stalln tijdens de conferentie te Potsdam In 1945 had uitgenodigd naar Washington te komen. Hij had geen bericht ontvangen van Stalin,'dat deze voornemens is een dergelijk bezoek af te leggen, doch indien dit kwam. zou hij zijn vrouw zeggen ..de logeerkamer gereed te maken voor deze voorname bezoeker". Verder verklaarde Truman nog, dat de Amerikaanse regering niet dergelijke besprekingen zou begin nen als door Stalin voorgesteld, zelfs niet met de Sowjet-Unie en andere betrokken mogendheden, in dien de besprekingen bulten het ka der der U.N.O. werden gehouden. Hij zeide ten slotte aan verslag gevers, dat Stalins voorstellen na overleg met hem, Truman, volledig door de minister van buitenlandse zaken. Dean Acheson, beantwoord waren. Radio-Moskou heeft commentaar geleverd op wat genoemd wordt de .negatieve houding" van president Truman tegenover de „vredesver- klaring", van maarschalk Stalin. Radro-Moskou schrijft deze houding toe aan de „aggressieve voorne mens" die achter de organisatie van het Noordatlantisch verdrag schuilen. Z.K.H. PRINS BERNHARD ver blijft enkele dagen in Engeland als de gast van de Hertog van Beau fort, die in September j.l. de inhul diging van HM. de Koningin te Amsterdam bijwoonde. Ter ere van het bezoek werd bij Badminton een jacht achter de meute gehou den. Nadat in de vergadering van de Tweede Kamer van Donderdagmid dag allereerst drs Nederhorst (Arb) gelegenheid had gekregen tot hot stellen van mondelinge vragen over de moeilijkheden in de kolenhandel ging de Kamer voor de tweede maal over tot de behandeling van de be groting van buitenlandse zaken. Met uitzondering van de spreker voor de communistische Kamer fractie. spraken ook heden leden van alle fracties zich uit voor de Euro pese federalistische gedachte. De eerste spreker was de heer Gerbrandy iAR.) die, zijn Dins dag afgebroken rede voortzettende, vroeg of aan de zending van de heer Vorrink naar Noorwegen niet het gevaar zit, dat de partijpolitiek in menging krijgt in de wijze, waarop het buitenlandse beleid wordt be handeld. Sprekende over de Veilig heidsraad, meende de heer Ger brandy dat daar op de bank der be klaagden kleine naties als Neder land worden gezet In wezen is de Volkenbond failliet. Een nieuw in stituut zou nodig zijn. dat de taak, welke moet worden uitgevoerd, overneemt. De heer van der Goes van Naters (Arb) gaf te kennen het kabinet te zien als een kabinet van politieke persoonlijkheden en niet als een van exponenten van politie ke partjjen. Hij bepleitte de nood zakelijkheid van een internationale controlerende volksinvloed. Men moet komen tot een federalistische aaneensluiting der staten, zoals in een resolutie verleden jaar reeds is tot uitdrukking gebracht. De heer Korthals (VVD) gaf als zijn oordeel te kennen, dat de organisatie der Verenigde Naties geen innerlijke kracht heeft, omdat zij wordt beheerst door de tegenstel ling tussen Rusland en de Verenig de Staten. Voor de voorlichting in het buitenland, welke hij een apart vak noemde, wilde hij de beste mensen nemen. Opmerkend, dat er nog Ne derlanders in Russische kampen vertoeven, zeide spreker, dat hij in deze Kamer nog geen pro testen daaromtrent gehoord had van hen, die over degenen, die in Indonesië sneuvelden, zo grote woorden hebben gespro ken, Spreker vond, dat er meer gedaan moest worden voor de Nederlanders in Duitsland. Hij vroeg inlichtingen over de grenscorrecties. De heer Bruins Slot (AR) gaf te kennen, dat hij het federalisme niet ziet als een normale uitwerking van de internationale rechtsge meenschap der volkeren Het fede ralisme heeft in A.R. kringen een goede klank en spreker verklaarde gaarne te willen bijdragen aan een spoedige federale samenwerking. De heer de Groot (CPN) drong er onder meer op aan over te gaan tot de-jure-erkenning van de staat Israël. Het beoogde Atlantische Pact zag hij als een nieuwe wereld organisatie. die buiten de UNO wordt opgebouwd. Dat moet een oorlogstoestand verwekken. De heer de Kadt (Arb.) zeide Doodvonnis voltrokken Bij K.B. is afwijzend beschikt op het gratieverzoek van W. C. Mollis, tot de doodstraf veroor deeld door het Bijzondere Ge rechtshof te Amsterdam. Het von nis is hedenmorgen voltrokken. Bij K.B. is gratie verleend aan A. Puls. eveneens tot de doodstraf veroordeeld door het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam. van oordeel te zijn. dat bij alle ernst van de huidige situatie er alle aan leiding is ervan doordrongen te zijn, dat onze kant van de wereld zo sterk is gebleken, dat de pogin gen om deze wereld ten onder te brengen, geen resultaat hebben ge had. Tredend in een bestrijding van het communisme zeide hij, dat het ware socialisme in ons dee] van de wereld bestaat. Het Atlantische Pact vond hij de bekroning van de verdedigingsarbeid, welke zijn vol komen steun heeft. Minister Stikker heeft in deze vergadering een allereerste begin gemaakt met zijn rede, om deze he denmiddag voort te zetten. De voorzitter deelde nog mede. dat het in de bedoeling ligt Dins dag een begin te maken met de be handeling van de Begroting van Overzeese Gebiedsdelen Te ruim zes uur is de vergadering verdaagd tot hedenmiddag één uur. Deli-tabakoogst op komst Het m.s. Slamat van de Kon. Rott Lloyd wordt Zondag of Maandag uit Indonesië te Rotterdam ver wacht. Het schip heeft o.m. 470 pak ken Deli-tabak, de eerste partij van de oogst 1948, aan boord. Merle Cochran, het Amerikaanse lid \an de Commissie der erenlgde Naties voor Indonesië, Is Woens dagavond nlt Washington naar N*e\v Vork vertrokken, waar hy Donderdag een lang onderhoud had 1 met de republikeinse delegatie by f de Veiligheidsraad. Cochran was voornemens Donderdag per vlieg tuig naar Brussel te reizen, waar hy verwacht minister-president Spaak te ontmoeten. Daarna zal hy naar 's-Gravenhnge reizen voor be- sprekingen met minister-president Drees en minister Stikker. Vervol gens zal Cochran zich per vliegtuig naar Indonesië begeven. Ongeluk bij Culemborg liep nog goed af Donderdagmiddag om half vier sloeg op de brug over de Lek bij Culemborg een gebroken draad van de electrische bovenleiding een gat in het dak van het laatste trem- wagenstel van de electrische stop trein. die om kwart over drie uit Utrecht naar Eindhoven was ver trokken. De gebroken draad kwam mid den tussen de passagiers terecht en veroorzaakte een begin van brand, dat echter onmiddellijk werd ge blust. Enkele reizigers liepen schroeiplekken op hun kleding op. maar geen enkele bekwam lichame lijk letsel. De trein passeerde de brug met geringe snelheid, omdat er arbei ders werkzaam waren met repara ties aan liet wegdek naast de rails. De bovenleiding brak en de zware neervallende draad baande zich een weg dwars door het dak van het achterste tretnwagenstel. De trein reed nog enkele meters door en kwam toen tot stilstand op het Zuidelijk gedeelte van de brug. In de getroffen wagen ontstond onder de passagiers een lichte pa niek. Zij trachtten zich allen tege lijk naar de uitgang te begeven. De deuren werden geopend en de rei zigers sprongen uit de trein. Het mag een gelukkige omstandigheid worden genoemd, dat het engeluk bij daglicht geschiedde. Het weg- ,.Franeker" Zaterdag avond op Schiphol De K.L.M -Constellation ..Frane- ker" is in Khartoum geland. Het toestel wordt volgens schema Zaterdag om 18.30 uur op Schiphol verwacht. John Felcher, die reeds naar aanleiding van het onderzoek naar beweerde corruptie in Britse regeringskringen was afgetreden als parlementair secretaris bij het departement van Handel, heeft thans ook zijn ontslag als parle mentslid ingediend. Kisten met rattenvergif zoekgeraakt De groepscommandant van de rijkspolitie Haarlemmermeer deelt mede, dat by hem een aangifte ia binnengekomen van het verliezen van een kist met rattenvergif. Een vrachtwagen uit Amsterdam heeft gisteravond omstreeks 18 uur op de Rijksstraatweg Amster damDen Haag een kist, groot 50 bij 50 centimeter, verloren. Deze kist bevat flessen met een heldere vloeistof. Dit is „ratting", een zwaar vergif dat gebruikt wordt bij de rattenbestrijding. Zy, die deze kist gevonden hebben, worden ern stig gewaarschuwd. De vloeistof is ook voor mensen dodeljjk. Het beste doet men onmiddellijk de rijkspoli tie Haarlemmermeer te waarschu wen. Luistervergunningen met H omwisselen Radioluisteraars die in het bezit zijn van een luistervergunning met serieletter H. moeten deze vergun ning in het tijdvak van 5 tot en met 16 Februari omwisselen op een postinrichting (geen postagent schap). CNV is van oordeel: Uitvoering beruste bij bedrijfsleven Het Christelijk Nationaal Vakver bond heeft Donderdag in Utrecht een bespreking gewijd aan het rap port, dat een gemengde commissie de z.g. commissie Van Rhijn op verzoek van de minister van So ciale Zaken over de herziening der sociale verzekeringen heeft samen gesteld. De secretaris van het C.N.V., de heer D. W. Ormel, belichtte daar toe in een desbetreffende rede het overeenkomstige Londcnse rapport van 1943, waarin naar zy'n mening de verzekering teveel wordt gepro pageerd als een volksverzekering, in handen gelegd van de staat, met uitsluiting van het bedrijfsleven, in het bijzonder de werkgevers- en werknemersorganisaties. Het rapport „Van Rhijn" steekt in dit opzicht gunstig af bij het Londense. omdat het de verzor gingsgedachte door de staat afwijst. Toch kleven er aan dit nieuwe rap port. dat overigens voortreffelijke sociale voorzieningen beoogt, nog twee gevaren. In de eerste plaats blijft het gevaar bestaan, dat als nog. via de kinderbijslag die de staat financiert, wordt „overge vloeid" naar de verzorgingsgedach te met op de achtergrond de staat als alverzorger. Daarbij komt als tweede gevaar de uitvoerings-orga- nisatie. die taak en bevoegdheid van overheid en bedrijfsleven niet on derscheidt. Het rapport stelt n.l voor de Centrale Sociale Verzekeringsraad te belasten met de uitvoering. Deze raad is samengesteld uit vertegen woordigers der werknemers- deel), der werkgeversorganisaties ('j deel) en der overheid 'A deel). Volgens de heer Ormel zou de over heid echter een controlerende taak moeten hebben, wat moeilijk het geval kan zijn in een lichaam, waarin zij vertegenwoordigd is en een minderheid vormt. Het zou, nog steeds volgens de spreker, daarom gewenst zijn de uitvoering te leggen in handen van het bedrijfsleven, terwijl de over heid een apart college zou moeten vormen om staatstoezicht uit te oefenen. dek naast de trein was namelijk op gebroken en tussen de balken gaap ten grote gaten, die bij duisternis zeker slachtoffers zouden hebben geëist. De trein leed ernstige vertraging door het uitvallen van de stroom. Er was een locomotief uit Gelder- malscn voor nodtg om de wagens naar het station te Culemborg te slepen. Het ongeluk veroorzaakte op de iijn Utrechtden Bosch vertraging, omdat op het traject Utrecht Culemborg over enkel spoor moest worden gereden tot de bovenlei ding op de brug was gerepareerd. Om acht uur des avonds was de stremming echter opgeheven. In een brie. aan de Hoge Verte genwoordiger der Kroon, opgesteld in de vergadering van het Bijzon der Federaal Overleg van heden, schrijft de voorzitter van het BF.O.. Sultan Ha mid II. dat het B.F.O., het in verband met de huidige verhoudingen In Indonesië, minder gewenst acht, zich reeds aanstonds uit te spreken met be trekking tot de resolutie van de Veiligheidsraad. Het schrijven, dat werd opgesteld naar aanleiding van het verzoek van de Hoge Vertegen woordiger der Kroon aan. het B.F.O.. om de resolutie in beschou wing te nemen, vervolgt: In het bijzonder is het BF.O. van oordeel, dat een zodanige uit spraak mogelijkerwijs de voorge-r nomen besprekingen met de repu blikeinse leiders op ongunstige wijze zou kunnen beïnvloeden, hetgeen zij zo mogelijk zou willen voorkomen. Opstelprijsvraag, van de UNO De Uno heeft een opstelprijs vraag uitgeschreven met als ver plicht onderwerp: „Uitvoering der Verklaring van de rechten van de mens". Ieder tussen de 20 en 35 jaar kan een opstel insturen, dat in eLke taal gesteld mag zijn. Voor de tien prijswinnaars wordt een gratis reis naar Lake Success uitgeloofd. Philips-Van Houten, Roxane en Physica fuseren De Philips van Houten N.V., de N.V. Roxane en de N.V. Physica hebben besloten tot een fusie van de drie vennootschappen tot één onder de naam: N.V. Philips Roxa ne Pharmaceutisch-chemische in dustrie Duphar, die te Weesp ze telt. Haar verkoopkantoor zal te Amsterdam gevestigd zijn. De di rectie wordt gevormd door de heren J. W. M. J. Boost, Ed. P. v. Marken en dr. Ed. H. Reerink. Broches staakt niet Men maakt er ons op opmerk zaam, dat op de Broches-sigaret- tenfabriek te Amsterdam niet wordt gestaakt, zoals wij Woens dag in ons bericht „Sigaretten schaars" hebben meegedeeld. India: landingsverbod is gerechtvaardigd De regering van India heeft gis teravond verklaard dat het door haar uitgevaardigde landingsver bod voor Nederlandse vliegtuigen niet in strijd is met de bepalingen van de internationale luchtvaart overeenkomst India baseert zich op artikel 89 van deze overeenkomst die de contracterende staten vrij heid van optreden geeft in geval van oorlog. Het Nederlandse optre den in Indonesië wordt door de re gering van India-beschouwd als een oorlogsdaad tegen de regering van de Republiek, die door I ndia is erkend. In de Guild Hall in Londen ont ving Winston Churchill Donderdag de Grotlus medaille als erkenning i voor zijn «verdienste voor de zaak' van de vrede. De Grotius-medaille Is cnlgc tijd geledeu door dc Nederlandse Ver eniging voor Internationale Rechts orde aan hem toegekend voor zijn verdiensten op het gebied van het recht In vredestijd zowel als In tijden van oorlog. Jhr. Beelaerts van Blokland, vice president van de Raad van State en oud-minister van buitenlandse zaken zeide in zijn huldigingsrede: „Men mag wel zeggen, dat de hoofdreden van het aanbieden van de Grotius-medaille aan Chur chill als een nederig blijk van de grote dankbaarheid van ons volk is gelegen in het feit. dat hij Europa en zijn beschaving er voor gevrij waard heeft gedrongen te worden in de nauwe kanalen van auto cratie" Nadat Churchill de Grotius me daille in goud in ontvangst geno men had pleitte hij in zijn dank woord voor een Europees parle ment, dat de opvatting van een Verenigd Europa in concrete en definitieve vorm zal weergeven. Met betrekking tot koningin Juliana zeiChurchill: „Zij Is de regerende souverelne van een staat, die zo een mooie rol gespeeld heeft niet alleen In de geschiedenis van Europa maar ook voor de zaak van de vrede en die op dit ogenblik, volgons mijn opinie, resoluut streeft om vooruitgang In Indonesië te brengen tegen de tweeling- monsters anarchie en commu nisme." Churchill verwees naar de Ver enigde Staten toen hij de organisa tie van West-Europa besprak en Bonnen consumenten- crediet worden ongeldig De directeur van het Centraal Bureau voor het Consumentencre- diet deelt mede. dat alle geldig ver klaarde waardebonnen van het con- sumentencrediet dus zowel de oude genummerde als de nieuwe ongenummerde waardebonnen nó. 28 Februari 1949 hun geldigheid verliezen. zei: „Ik ben steeds van gevoelen geweest, dat de structuur van de wereldveiligheid gebaseerd moet zijn op regionale organisaties. Dat is wat wij thahs in West-Europa doen of waarnaar wij streven. Er moet een Europees hoger ge rechtshof komen, waarnaar inbreu ken op de declaratie van de rech ten van de mens verwezen kun nen worden. Churchill voegde hieraan toe. dat West-Europa nog moet werken en ademen in de schaduw van het zwaard „Doch hoe teleurgesteld we ook zijn, we moeten de moed niet verliezen, want slechts langs deze paden kan de mensheid bevredi ging vinden van haar behoeften en verlangens." In het statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de gegevens gepubliceerd be treffende de definitieve oogstra- ming 1948. Hoewel in het algmeen van be vredigende opbrengsten kan worden gesproken, waren er verschillende producten, wier opbrengst beneden het vooroorlogse gemiddelde bleef. Als gevolg van een minder gunsti ge weersgesteldheid tijdens de groei rijpten de graangewassen in 1048 te snel af. In de maanden Juli en Augustus werd een periode van nat weer gevolgd door een periode van grote hitte. Hoewel de stand van het gewas goed werd beoor deeld. bleek toch. dat deze weers gesteldheid de opbrengst nadelig had beïnvloed, mede, doordat de korrel te klein bleef. De ontwikkeling van het erwten gewas stelde ernstig teleur cn ook de veldboncn vertoonden maar een matige groei. Stambonen leverden in de verschillende teeltgebieden een ongelijke opbrengst. De natte zomer en het tekort aan zon had een nadelige invloed op de vrucht- zetting. terwijl bovendien ziekten het gewas aantastten. Met betrekking tot de oogst der handelsgewassen kan worden opge-» merkt, dat het koolzaad niet heeft teleurgesteld. Hoewel de opbrengst van het kanariezaad goed mag wor den genoemd, bleef ze toch beneden de verwachtingen. Ook van mos terdzaad viel de opbrengst lager uit dan men had verwacht. De op brengst van blauwmaanzaad was vrijwel overeenkomstig de laag ge spannen verwachting. De wortel- en knolgewassen ver toonden gedurende het groeisei zoen een uitmuntende ontwikke ling en leverden dan ook een zeer bevredigende opbrengst. IN HET MINISTERIE VAN HANDEL in Londen worden op het ogen blik de besprekingen afgesloten voor een nieuw handelsverdrag tussen Groot-Brittannié en Nederland. Mr. S. Th. J. Teppemaplu. Directeur- Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (links) is hier in gesprek met de heer S. L. Holmes van het Engelse Ministerie van Handel De besprekingen beogen een grotere afzet van Engelse eind producten naar ons land in ruil voor landbouwproducten. Nadat gisteren kardinaal Mindszenty in het proces dat tegen hem te Boedapest wordt gevoerd, zijn aanbod tot tijdelijke afstand had gedaan mits de gerechtelijke actie zou wor den gestaakt (welk aanbod in tussen van de hand gewezen is), werd de rest van de zittingsdag in beslag genomen door het ver hoor over de tegen de kardinaal ingebrachte beschuldigingen. Deze lulden: samenzwering tegen de staat, poging tot herstel van de Habsburgse monarchie, spionnage en zwarte handel In buitenlandse valuta en verzet tegen pogingen van de regering het socialisme in het land te vestigen. De kardinaal, die een zeer kalme en vastberaden indruk maakte, ant woordde op de vraag van de aan klager of hij de beschuldiging had eelezen en zich schuldig achtte aan het opgesomde: „Ik voel mij schul dig voorzover ik de daden, die mij ten laste worden gelegd, heb be gaan. Ik ben het niet oneens met de voornaamste bijzonderheden van de tenlastelegging." Hy voegde er echter aan toe. dat hij zich niet kon verenigen met de conclusies die uit deze daden waren getrokken. Uit het proces bleek tot dusverre, dat de kardinaal rekening had ge houden met een derde oorlog, waar- by, indien het Westen de Sowjet- Unie zou verslaan, zijn streven er op gericht zou zijn de Habsburgse monarchie te herstellen. Hy ontken de echter een beweging te hebben geleid, die, indien een oorlog zou uitblijven, zou pogen de Hongaarse republiek omver te werpen. De mede-beklaagde van de kardinaal, professor Baranyay, voegde hieraan toe, dat het de bedoeling was, dat tydens 'n va cuum. dat bij een oorlog zou ontstaan, monseigneur Minds zenty zou worden belast met de voorlopige leiding van de staat. Er was reeds een lyst aange legd van personen aan wie be paalde regeringsposten zouden worden toevertrouwd. Na pl.m. vijf uur ondervraging deed zich een nieuwe sensatie voor. toen de openbare aanklager een brief ter tafel bracht, die de kardi naal vanuit de gevangenis naar de Amerikaanse ambassade had willen doen smokkelen. Deze brief was echter onderschept, De inhoud hier van luidde: „Mijnheer de gezant, vóór Don derdag moet iets gebeuren. Het vonnis zal worden uitgesproken, het proces is tegen Amerika gericht en men wil ook bewijzen, dat ik geld van Amerika heb ontvangen voor spionnage. Ik verzoek om een auto en een vliegtuig. Er is geen andere uitweg." Mindszenty gaf toe deze brief ongeveer tien dagen geleden te heb ben geschreven. De president van het gerechtshof stelde vervolgens de vraag, of Cha- pln dc kardinaal tydens een bijeen komst van beiden in November 1948 enige hulp om naar het bui tenland te ontsnappen had beloofd. De kardinaal antwoordde, dat Cha- pin hulp óm te ontsnappen had be loofd, doch dat hij gezegd had lie ver in Hongarije te willen blijven. Vandaag werden dr. Miklós Nag y, secretaris van de Hongaar se Katholieke Actie en prins E s- t er hazy. De laatste zei in 1047 herhaaldeliik dollars van de kardi naal te hebben gekocht en 29.000 dollar hiervan in 1947 in een koffer naar Oostenrijk te hebben gesmok keld. Aanklager: „Hoe kwam u aan uw levensonderhoud in onze volksde mocratie?" Esterhazv: „Ik kocht en verkocht dollars en ik had ook een inkomen uit bosgrond." Van de bijzonderhe den der geldtransacties zei hij geen idee hébben. De prins zei nog, nimmer tot een politieke organisa tie te hebben behoord en ook geen lid te zijn geweest van enige ande re organisatie, zelfs van geen race club of een casino. Tijdens de oor log had hij een Joodse rabbijn ver borgen en gered uit handen van de nazi's. Arabieren uitgenodigd naar Rhodos Dr. Ralph Bunche de bemiddelaar van de UNO voor Palestina heeft zes Arabische landen uitgenodigd naar Rhodos te komen om wapen stilstandsbesprekingen met de Is raëlische regering te houden. De zes uitgenodigde landen zijn: Syrië, Transjordanie, Irak, Saoedi, Arabië, de Libanon en Jemen. Bunche zette uiteen, dat hij de uitnodiging verzonden had niet als voorzitter van de lopende onder handelingen op Rhodos maar als interim bemiddelaar onder autori teit van de Veiligheisraad. De landen die uitgenodigd wer den zijn: Transjordanie, Syrië, Liba non. Irak, Saoedie Arable en Jemen. Bunche zei, dat het aan de Arabi sche landen stond te beslissen of de onderhandelingen collectief of afzonderlijk gehouden zouden wor den. Inmiddels heeft het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken een protestnota gepubliceerd, die fezonden werd naar de landen, die srael hebben erkend. Erkenning moedigt de Zionisten aan „hun agres sie en hun inbreuken op de rech ten der Arabieren voort te zetten", aldus de nota. De R A F. heeft een ..luchtbrug" ge organiseerd ter bevoorrading van tach tigduizend Arabieren ln dc provincie Hadramoet, die in nood verkeren door de aanhoudende droogte De vliegtuigca werpen ln de buurt van de dorpen zak ken graan af. Een nieuw viermotorig vliegtuig van de Amerikaanse marine heeft zonder tussenlanding een vlucht van 4100 k m In Iets meer dan negen cn een half uur volbracht, Het toestel kan 130 passagiers aan boord hebber», weegt negentig ton en kan een snel heid bereiken van 500 k m per uur Trygve Lie. de secretaris-generaal van de UNO zal Dinsdag tijdens een tor- mele plechtigheid ln New York de trek king verrichten voor de wedstrijden om de Davis Cup 19(9. Een organisator van de Labour Party. Arthur Johnson, werd In Belfast (Noord Ierlandi door een vijandige menigte met sinaasappe len bekogeld, toen hij trachtte een po litieke redevoering te houden. De si naasappelen zelf waren niet zo erg. zei hij. maar één ervan was gevuld met scheermesjes en een andere was niet meer dan een steen met een schil er omheen. Weerbericht AANHOUDENDE VORST 's NACHTS Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Droog weer met weinig bewolking cn zwakke wind. 'r Nachts In het Noord-Westen van het land. behalve dicht bij de kust. lichte vorst. In de rest van het land matige vorst. In de mid dag temperatuur enkele graden boven het vries punt. 5 Februari Zon op 8 15. onder 17.34; Maan op 10.38. onder 039.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1