DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De meeste gedemobiliseerden in de provincie Utrecht vonden werk Blokkade in Duitsland verscherpt Ons volk te weinig geschoold in internationale politiek Nederlandse verwachtingen hoog gespannen in Davos Wat gezegd werd en geschreven GAB en Sociale Dienst van Oorlog verrichten hun arbeid best Griep woedt over gehele land Onze verliezen in Indonesië Nederlands trans itoverkeer naar Oost-Europa zwaar gedupeerd Geen regeringsstappen ten gunste van Kardinaal Mindszenty Mindszenty bekent en herroept Zaterdag 5 Februari 1949 Achtste "jaargang, No. 1243 Opgericht dooi ae Stichting „Het Parool' Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w o! 1 4 .5 o kw Losse oumtners 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie eo Administratie: Snouckaertlnan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur. TDE BOORDER. I ven af in de hele provincie Utrecht I op zoek naar vacante betrekkin gen We plegen overleg met over- heids-instanties en leiders van het particuliere bedrijfsleven om te 1 trachten deze open plaatsen te re serveren voor de jongens, die straks uit Indonesië komen. En in (Van een onzer verslaggevers) Bij het Utrechtse bureau van de Sociale Dienst van het ministerie van Oorlog hebben zich vorig jaar 1177 gedemobiliseerde militairen aange- v. ïi" meld, die een betrekking zochten. En het Gewestelijk Arbeidsbureau V .e gevallen hebben wij resultaat heeft, in nauwe samenwerking met de Sociale Dienst, een groot deel van of deze jongens en jonge mannen kunnen helpen. Van de 1177 zijn er 614 geplaatst, 109 volgden of volgen een cursus in de Rijkswerkplaats voor Vakopleiding in Utrecht en 373 zijn uit de kaartenklappers afgevoerd. Velen van deze laatsten hebben het zelf geklaard. „Ik meen te mogen zeggen, dat hoogstens drie procent van de militairen in ons gewest, die het burgerpakje weer aantrokken, nog „zonder" is. Over dit resultaat zijn wij best tevreden". Dit zei ons de heer S B van R ij s, de arbeidsbemiddelaar, ambte naar dus van het Gewestelijk Arbeidsbureau, die als contactman bij de Sociale Dienst is gedetacheerd Wij hadden ook met kapitein C. W. d e Jong de leider van deze dienst willen spreken, maar die ligt met (natuurlijk) griep in bed. Overheidsinstanties en fabrikanten werkten mee Velen van ons hebben er een zwaar hoofd in gehad, toen vorig jaar vrij grote groepen militairen uit Indonesië thuis kwamen. „Wat moeten zij gaan uitvoeren hoevelen van hen zullen een behoorlijke baan kunnen vinden?" Dat waren vragen, die wij stelden. Dank zij de voortdurende activiteit van de Sociale Dienst van „Oorlog" en het Gewestelijk Arbeidsbureau zijn deze vragen bevredigend be antwoord. In de meeste steden is de Sociale Dienst ondergebracht bij het Gewestelijk Arbeidsbu reau, maar dat is in Utrecht zo klein behuisu, dat do Sociale Dienst een apart bureau kreeg, nl. in de Heerenstraat 43. Laat ons vooral vermelden, dat beide instanties zich niet door de vele moeilijkheden hadden kunnen werken als zij niet de royale me dewerking van de overheid en par ticuliere bedrijven hadden gehad. Want njet minder dan 306 ex-mili tairen vonden een plaats bij over heidsinstanties en semi-overheids- instellinger. PEGUS, PTT. Belas tingen, Rijksmunt. Gasbedrijven (in Utrecht, Zeist. Soest en Baarn) Reinigingsdienst, Spoorwegen en verder in diverse militaire bureaux en werkplaatsen in Utrecht. Soes- terberg, Soestduinen, Amersfoort en Doorn. Vooral in vele techni sche functies kwamen deze menseri terecht. Zo zijn bij enkele militai re instanties en de Nederlandse Buurtspoorweg-Maatschappij in totaal 75 chauffeurs te werk ge steld. Dit laatste behoort echter tot de uitzonderingen. Technici Eén algemene ervaring hadden de Sociale Dienst en het Geweste lijk Arbeidsbureau; technici in velerlei branches (vooral metaal bedrijven) zijn veel beter plaats baar dan kantoorbedienden en chauffeurs (de bovengenoemde 75 chauffeurs uitgezonderd). „Het kantoor" biedt in het algemeen nog maar zeer weinig mogelijkheden. Wij wezen daarop al in een arti kel, dat wij kort geleden plaatsten. De Rijkswerkplaats voor Vakop leiding biedt een (beperkte) kans tot herscholing. Ten aanzien van de griepepidemie kan gezegd worden, dat deze zich op het ogenblik over het gehele land verspreid heeft Er kon in de laatste weken een toeneming van het aantal griepgevallen worden vastgesteld, maar in medische krin gen neemt men aan. dat thans waar schijnlijk het hoogtepunt is bereikt. Alhoewel er zich enkele sterfgeval len hebben voorgedaan, behoudt de griepepidemie een zeer goedaardig karakter. Commissie geïnstalleerd Schieveen-Ypenburg Vrijdagmiddag had in het depar tement van verkeer en waterstaat de installatie plaats van de korte tijd geleden ingestelde interdepar tementale commissie voor de vlieg velden in het Westen des lands (SchieveenYpenburg) door de mi nister van verkeer en waterstaat, mr D. G. W. Spitzen. Tot voorzitter van de commissie, is benoemd dr. ir. J. A. Ringers, oud-minister van openbare werken en wederopbouw.. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn ge rapporteerd; - Kon. Landmacht: Gesneuveld 19 Jan. sol. M. Goossens uit Gemert (N.-Br Gesneuveld 20 Jan.: sold K. Schilder uit Volendam. Gesneuveld 25 Jan sold. J. A. Meijs uit Oisterwijk. Gesneuveld 26 Jan." v sold M. A. Kuesken uit 's-Gravenhage; korp. C. M. Planfje uit Schie dam. Gesneuveld 27 Jan.: sold. J. W. Pas uit Arnhem K.N.I.L Gesneuveld 9 Jansold. J. Berhitoe uit Indonesië; sold. Mangi uit Indonesië; sol Soe- koer uit Indonesië: sold. G. M Tabor uit Indonesië. Gesneuveld 10 Jankorp Amathasan uit Indonesië; korp Samid uit rndonesië; sold. G(jo uit Indonesië. Gesneuveld 11 Jan.; sold. Djenal uit Indonesië; sold. Slasih uit Indonesië. Gesneuveld 12 Jan.. sol. Dlra uit Indonesië. Gesneuveld 14 Jan S. Koetoe uit Indonesië: sold Mohamad Saleh uit Indonesië. „Over de toekomst valt weinig te voorspellen," zei de heer Van Rijs, „in de eerste plaats staat nu de demobilisatie stil. Er is aange kondigd, dat dit jaar ongeveer 40.000 militairen uit Indonesië huistoe zullen komen. Natuurlijk zal ons 'dat handen vol werk ge ven. Toch vermoed ik, dat de moeilijkheden niet zo heel groot zullen zijn, omd. t de jongens, diè dan naar Nederland komen, jong zijn. Met werk zoeken voor de vorige groepen hebben wij iets meer last gehad, omdat het meest oorlogsvrijwilligers waren, vaak mannen van dertig jaar en ouder. En daarbij vele gehuwden „Wij zijn nu aan het „inventari seren", d.w.z. we gaan alle bedrij- Na Tito ook Markos in ongenade gevallen Generaal Markos is door het hoofdbestuur der Griekse commu nistische partü uit zijn functie ont slagen, aldus meldt de radio der opstandelingen. Dit bericht komt iets meer dan een week nadat de „vrije Griekse regering' van Markos voorwaarden tot samenwerking met de Griekse regering bekend had gemaakt. Volgens het bericht van de radio der opstandelingen is Markos „ern stig ziek en niet in staat de hem toegewezen taak te vervullen" en „van elke plicht ontheven". Aanslag op de Sjah van Perzië Mohammad Reza Pahlevi. dc sjah van Perzie is Vrijdagmiddag te Teheran licht gewond geraak» door schoten, die werden afgevuurd door een journalist. Volgens het communiqué had de sjah zich van zijn paleis naar de universiteit begeven om de plech tigheid ter gelegenheid van het 15- jarig bestaan bij te wonen en prij zen aan de studenten uit te reiken. De aanslag werd gepleegd, toen hij op het podium de universitaire autoriteiten de hand schudde. Let wel, dat wil niet zeggen, dat we ons op het standpunt stellen' Laat de stroom maar komen, we hebben voor allemaal een baantje in petto, maar wel, dat de vooruit zichten niet zo son.ber zijn als sommigen veelal plegen voor te stellen." „Wij gaan uit van het standpunt, dat Nederland aan de jonge men sen, die voor dienst aan het vader land uit hun werk of hun studie "zijn gehaald, grote verplichtingen heeft en gelukki. zijn zowel dc leiders der overheidsinstellingen als de directies van vrijwel alle fabrieken dat met ons eens!" In Peking. waar enkele j roeken geleden de communis- tische troepen j binnentrokken na de aftocht i Rechtspraak op tvieleti der Chinese regeringslegers, rijdt een patrouille rond die uit gen darmes, politic-agenten en militaire rechters bestaat. Iedereen die de met betrekking tot dc staat van oorlog afgekondigde wetten over treedt, kan door deze rijdende rechtbank onmiddellijk gevonnist worden. Minister Stikker antwoordt de Kamer Bü de voortzetting der behande ling van de begroting van buiten landse zaken heeft de minister, de heer Stikker. Vrijdagmiddag In de Tweede Kamer zyn Donderdag afgebroken rede voortgezet De or ganisatie van het departement he sprekende, zelde by. dat hem ge bleken was. rlat die in het alge meen wel aan de behoefte voldoet. Het zou z i. cevaariyk zijn de heer Weiter te volgen In zijn adviezen omtrent het optreden van de Neder landse gezanten. Men kan duidelij ke taal spreken zonder grof te zijn. De redevoeringen van dr. van Royon leggen daarvan getuigenis af. Het algemene beleid besprekende zeirie minister Slikker, dat ons volk weinig geschoold, in de buitenland se politiek, zich daar plotseling te genover zag geplaatst. De ontwikke ling schetsende wees hij erop. dat na de oorlog wel gebleken is, dat men niet terug kon naar de onzijdig- heidspolitiek, daaruit zijn de con sequenties getrokken. Voor het Ne derlandse volk is dat een nieuwe weg en nu blijkt het gemis aan poli tieke scholing. Teveel heeft Nederland de volkengemeenschap beschouwd uit een oogpunt van recht en niet uit een oogpunt van poli tiek en machtsverhoudingen. Nederland zou een fout maken als het geen rekening hield met het feit. dat in de UNO het spel der politieke krachten zich doet gevoelen. Wanneer een Veilig heidsraad zijn competentie ver re overschrijdt heeft een klein land de taak niet voor die poli tiek te buigen, maar zijn positie vastberaden te handhaven. Niets mag worden nagelaten om ons standpunt in de Indonesische kwestie te doen zegevieren. Het zou onjuist zijn. ons thans gegriefd uit de UNO terug te trekken, aldus de minister. Opmerkend, dat Nederland een integrerend deel van Westerse samenleving Is. betoogde spr. ver volgens. dat we hebben samen te werken met andere landen om onze christelijke cultuur te verdedigen tegen de hoogst ernstige aanslagen, welke daartegen worden onderno men. Na het uitzonderlijk grote be lang der Marshallhulp te hebben belicht zeide de minister over de kwestie van het AntwerpenRijnka naal niet gaarne onvoorbereid een DA VOS 1949 Sterkste ploeg ooit afgevaardigd DAVOS. VRIJDAGAVOND Donderdag en Vrijdag heb ben de vier vertegenwoordigers van Nederland bij de Europese kampioenschappen zoveel mo gelijk rust gehouden. Op beide dagen hebben zij een zeer korte periode op het ijs gestaan ten einde de spieren los te houden, maar van training en het op tijd rijden van ronden was geen j sprake meer. Broekman heeft weinig of geen hinder meer van zijn valpartij op Woensdagmorgen. Zijn schaatsen, die enigszins ontzet waren, zijn weer pri ma in orde gebracht. Ook de dijbeen blessure van Langedijk is geheel genezen al moet op de lange afstan den nog blijken of hij er geen hinder van zal ondervinden. Van der Voort, de rustige en bedachtzame Westlan der, en Huiskes, de spring-in-het- veld en de rijder met de minste er varing en routine, zijn in goede con ditie. Trouwens, alle buitenlanders en ook wij, Nederlanders, zijn van mening, dat ons land nog nooit in de geschiedenis van de internationale hardrijsport zo'n sterk viertal in een kampioen schap heeft gehad. van der Voort heeft een beetje onge lukkig geloot. Hij rijdt als laatste en aangezien het aantal deelnemers on even is in zijn eentje. Dc loting voor de 5000 m. Is niet gunstig, maar toch ook niet ongun stig voor de Nederlandse rijders ge weest. BIJ de 5000 m. is het zo. dat wie het eerste rijdt de grootste kans maakt op een zeer snelle tijd. om dat later ln de middag de zon schuil gaat achter de bergen en de ther mometer dan met sprongen omlaag gaat. Een mooie rit Is te verwachten tussen de Hongaar Pajor en Huiskes. die bel den Zondag jl. zulke snelle tijden op deze afstand hebben gemaakt. Zij ver prestatie van alle favorieten die voor hem hebben gereden De weerberichten voor Zaterdag en Zondag lulden gunstig: geen vorst meer ln de nacht van 25 tot 30 graden en overdag wat mildere temperatuur, zo dat. als de wind weg blijft, ideale om standigheden worden verwacht met snelle tijden. Dc loting voor de 500 meter, het eer ste nummér van het kampioenschap, heeft het volgend resultaat gehad: 1. Liaklev (Noorwegen), 2 Lundberg (Noorwegen). 3. Cartaux (Frankrijk). 4 Kleiner (Zwitserland). 5. Roggcr I (Zwitserland), 6. Ross (G.B.). 7. Caroli I (Ital.ië), 8. Pajor (Hongarije). 9. Altcn- i burger (Zwitserland), 10. Ladanyl (Hon- i garije). 11. Langedijk (Nederland), 12. Wirth (Oostenrijk). 13. Farstad (Noor wegen). 14. Hallqvlst (Zweden). 15. Me- I renyi (Hongarije). 16. Huiskes (Neder- I land), 17 Hcdlund (Zweden). 18. Kilian I (Hongarije). 19. Janemar (Zweden). 20. I Locjvinger (Oostenrijk). 21. Stiepl (Oos tenrijk). 22. Cronshcy (Int Skating Union), 23. HJalmar Andersen (Noor wegen). 24. Mussolini (Italië). 25. Al- loni (Italië). 26 Engst roem (Zweden). 27. Broekman (Nederland), 28 Marshall (G. B.). 29. Potonnlc (Frankrijk), 30. Citterio (Italië), 31. Van der Voort (Ne derland). Hier volgt de loting voor de 5000 m.: 1. Rose (G. B.). 2 Potonnle (Fr.). 3. Wlrth (Oostenrijk). 4. Ladanyi (Hong.), 5. Lundberg (Noorw.), 6. An dersen (Noorw.), 7. Cronshey (I.SU.l, 8. Mussolino (It.). 9. Rogger (Zwits.). 10 Allont (It.). 11. Pajor (Hong.), 12. Huiskes (Ned.), 13 Stiepl (Oost.). 14. Van der Voort (Ned.), 15. Mcrenyl (Hong.), 16. Kilian (Hong.), 17. Citterio (It.). 18. Langedijk (Ned.), 19. Farstad (Noorw.). 20. Kleiner (Zwits.), 21. Hallqvlst (Zweden). 22 Marshall (G.B.), 23. Caroli (It.). 24. Hedlund (Zweden). 25. Janemar (Zweden). 26. Broekman (Ned.), 27. Llaklcv (Noorw 28. Alten burger (Zwits.), 29. Loewinger (Oost.), 30. Cartaux (Fr.). 31. Engstroem (Zwe den). verklaring te willen afleggen. Spr erkende, dat Nederland vaak maar half begrijpt hoe noodzakelijk de samenwerking met andere landen der Westelijke unie is. Deze moet gedragen worden door de belangstelling van een zo groot mogelijk deel der bevolking Komende tot het Duitse pro bleem, zeide dc minister, dat de strijd om de scheiding tussen West en Oost-Duitsland vergaande conse quenties zal hebben voor de aan grenzende landen. De regering zal zich verzetten tegen iedere onna tuurlijke bevoordeling van Duitse havens. West-Duitsland moet z i. worden ingeschakeld in de West- Europese samenwerking De minister gaf te kennen, dat de technische grenscorrecties geheel afzonderlijk staan van de Neder landse territorial# eisen Nederland heeft Israel niet erkend toen ande ren dat deden, omdat er nog be langrijke bezwaren waren. De wa penstilstandsonderhandelingen moe ten worden afgewacht voor Israël de jure kan worden erkend. Hoezeer de regering de beschuldiging tegen kardinaal Mindszenty betreurt, toch meent zij. dat het niet op haar weg ligt enige stap te doen. Dat Is even eens het geval ten aanzien van Spanje en Griekenland. Ten aanzien van de kwestie van het federalisme zeide minister Stikker zich erover te verheugen, dat de besprekingen te Londen do deuren hebben geopend voor een Europese Unie. Na de rede van minister Stikker, die 21A uur aan het woord was ge weest volgden replieken. De verdere beraadslaging werd tot de volgende week geschorst. De Britse en Amerikaanse auto riteiten in Duitsland hebben een verbod gelegd op alle internationa le wegverkeer over de grens tus sen dc Brits-Amerikaanse zone en dc Russische zone. Het verbod wordt Zondag te middernacht van kracht. Deze stap is een nieuwe poging van het Westen om de economi sche druk op dc Russische zone te versterken. als tegenmaatregel voor de blokkade van Berlijn. Nederland wordt door dit be sluit vooral getroffen doordat hier door de autodiensten van de ATO en andere vervoersbedrijven die diensten op Tsjechoslowakije, Polen en de Sow jet zone van Duitsland onderhouden ernstig bemoeilijkt worden. Deze auto's immers volgen een weg. waarbij zij in Duitsland de Amerikaanse en Russische zonegrens overschrij den. De speciale correspondent van het ANP te Berlijn meldt hieromtrent; Ofschoon liet technisch mo gelijk zou zijn, de verbinding met Tsjechoslowakije uitslui tend door de Brits-Amerikaan se zone in stand te houden, zouden door het nemen van deze omweg zware financiële offers worden gevergd. Twij felachtig is het, of een tran sport uit en naar de Sowjet zone van Duitsland langs deze omweg uitvoerbaar is. Op dit algemeen verbod zijn en kele uitzonderingen gemaakt. Zij betreffen personenauto's voor zo ver deze alleen passagieis en hun persoonlijke bagage met zich voe ren, alsmede legervoertuigen die naar hun eigen land terugkeren en hun reis zijn begonnen, voordat het verbod was uitgevaardigd. „De nieuwe beperkingen op het wegverkeer naar de Sowjet zone hebben tot doel de tegenblokkade te verscherpen," aldus verklaarde een Brits woordvoerder te Berlijn. H(j voegde er aan toe, dat zij geen betrekking hebb op grote hoe veelheden producten, doch beogen Prinses Wilhelmina bij oud-illegale werker Vrijdagmiddag heeft prinses Wil helmina en bezoek gebracht aan de heer G. Veeneman te Apeldoorn, die tijdens de bezetting veel ille gaal werk verrichtte en daardoor geruime tijd in Duitse gevangenis kampen heeft doorgebracht. Hij heeft daarvan een aandoening aan de ruggewervel overgehouden, waardoor hij al verscheidene jaren in een gipsverband ligt. De hoge bezoekster onderhield zich onge veer een half uur met de heer Vee neman. de Sowjet zone L verhinderen, zich afgewerkte producten en spe ciale metalen, die voor haar on misbaar zijn, aan te schaffen. Wat de Britse zone betreft slaan deze maatregelen slechts op 30 a 50 vrachtwagens per week, die voor het merendeel uit de Benelux- landen komen, en waarvan de la dingen bestemd zijn voor de be drijven in de streek van Leipzig. Deze maatregelen moeten noch tans een gevoelige weerslag hebben op het leven in de Intourist-hotels in de Sowjet sector, die een groot gedeelte van hun voedingsproduc ten die zij aan de buitenlandse toe risten tegen dollars of andere har de valuta verkopen, per vrachtwa gen uit Nederland betrekken. iLw, -4.tit.- EEN STEVIGE ONDERGROND is eerste vereiste voor de aanleg van een goede verkeersweg. De rijweg langs de Dedemsvaart bij Lutten wordt over een afstand van 1200 meter geheel vernieuwd en verbreed. Daartoe moet de sponsachtige,» geheel met water doortrokken veenlaag worden weggegraven en de ontstane geul met zand worden opgevuld. Waren de Noren en Zweden het vorige jaar alleen beducht voor Kees Broekman; de tijden, die Van der Voort en Huiskes Zondag jl. te Da- vos hebben gemaakt, waren zo goed. dat men er algemeen rekening mee houdt, dat tenminste drie van de vier Nederlanders zich onder de eer ste tien zullen klasseren. Wie favo riet voor de titel zijn. niet de titel houder Reidar Liaklev en ook niet de wereldkampioen Odd Lundberg De Noren wedden op Sverre Far stad. de sterke man. die vooral zijn puntenwinst op de korte afstand zal weten te behalen. Op de tweede plaats komt Hjalmar Andersen en verder komen Goethe Hedlund. de Zweed en de Hongaar Pajor, last but not least Kees Broekman in aan merking. Vrijdagavond laat vond in het restau rant van de IJsclub Davos de loting plaats van de 500 m. en de 5000 m.. welke respectievelijk Zaterdagmorgen cn -middag worden gereden. 31 rijders van 9 verschillende landen nemen deel. De coach van de Neder landse ploeg dr Ir A. F. van der Scheer, lootte voor onze landgenoten en over het algemeen mocht dezê loting niet ongunstig worden genoemd In de veertiende rit. als de zon aan kracht heeft gewonnen en de Ijscondi- ties dus beter zijn. zal Kees Broekman aan de start verschijnen. Als tegenstan der fungeert de Brit Marshall. Een I scherpe strijd zal dit niet worden. Wim strijden zijn afgelast. KEES BROEKMAN trekken als zesde paar, direct gevolgd door Van der Voort, die de oude rot Max Stiepl, Jaren geleden wereldre cordhouder op dit nummer, tegenover zich krijgt. Langedijk heeft tegen de onbekende Italiaan Citterio geloot. Broekman start tegen Janemat ln de dcrtiehde serie. Dan zal het ongetwijfeld veel kouder op de baan zijn. het ijs narder en wat afgekrabd, maar er toch ook een voordeel in dit late star- ten. Immers, voor hem kan een schema I worden opgesteld, geheel gericht op de Zondag wel voetbal, vanmiddag niet Geen korfbal en hockey Het hoofd-consulaat van de K N.V B. deelt mede: Gezien het buitengewoon fraaie weer en de gunstige temperatuur overdag, zal het K.N.V.B.-program- ma van aanstaande Zondag in zijn geheel worden gehandhaafd: In eer ste instantie worden de speelvel den door de consuls ge"keurd. ter wijl de uiteindelijke beslissing bij de betreffende scheidsrechters ligt. Alle. door de K.N.V B. voor heden vastgestelde wedstrijden hebben daarentegen geen doorgang, pok de korfbal en hockey-wed- Raak Sid Field, een Britse ac teur, moest bij de repeti ties voor een film een taart in het gezicht van zijn vrouwelijke collega Mar garet Lockwood gooien. Eerst raakte hij haar oor, toen kwam het ding om trent haar middenrif te recht en pas bij het derde schot trof hij doel. Maar Margaret kreeg de kans om wraak te nemen. Toen zij bij een scène waarin Sid moest optreden, tussen de toeschouwers stond: nam zii een tomaat en gooide. Het was een vol treffer. (Daily Express) Mis Een politieagent te Bur- lingham (Amerika) die ge noeg had van het leven, stopte een kogel in zijn karabijn, zette de loop te gen zijn kin en drukte af Doordat hij echter een te kleine koee] had genomen had het ding geen snelheid genoeg. Hij kreeg het door zijn tong maar zijn verhe melte hield het projectiel tegen. Hij spuwde het uit en dacht dat de kous hier mee af was, maar de rech ter liet hem arresteren wegens „verstoring vgn de openbare orde". (Wisconsin Herald) Bijna mis Bij de zevende massale Chinese trouwerij op Sin gapore sinds de oorlog wa ren bijna ongelukken ge beurd. Talloze bruidjes hadden verkeerde papie ren getekend, maar men wist nog net op tijd te voorkomen dat ze met de verkeerde mannen trouw den. (Straits Times) Shakespeare's beeld roman Een bioscoopreclame in Stockholm zegt in haar aankondiging van een Engelse film: ..Een wrede, machtige thriller, boorde vol met bloedschande, wraak, samenzwering en dood". Het is ..Hamlet" van Laurence Olivier (Daily Herald) „Waarom?" Toen koningin Ingrfd van Denemarken eens aan de presidentsverkiezingen kleine kinderen geschen- in 1952. ken uitreikte, vroeg een (Daily Express) Vijfjarig meisje: „Waarom Man niet favoriet hebt U zulke rode nagels? M nagels?' De koningin begon te la chen en antwoordde: „Dat vragen mijn eigen kinde ren ook altijd". (Politiken) „Daarom!" Een vij'f en twintig ja rig meisje te Nèw York stond terecht om dat zij in een bioscoop twee mannen met een hamer op het hoofd had geslagen Ze legde uit. dat ze de eerste geslagen had omdat hij op stond toen zii haar stoel verliet. Zij dacht dat hij haar wilde lastig vallen. De ander was blijven zit ten toen zij er langs wilde dédrvoor kreeg hij een tik. (Die Welt) Vrouw favoriet Washingtons enige vrou welijke senator. Margaret C. Smith, krijgt honderden brieven van vrouwen over het gehele land. die haar vragen, zich canóidaat te stellen bij de eerstvolgen- Het leven is hard voor James Cox. Hij trouwde in 1945 na zijn demobilisatie met het meisje dat hij lief had. James is nu 28 jaar en al vader van twee kin deren, maar een huis heeft hij nog niet. Zijn vrouw woont bij haar eigen ouders in. maar schoonpapa, die niet erg op James gesteld is, jaagt hem weg als hij 's avonds wat laat blijft praten, alsof hij een ver liefde schooljongen is. En dan gaat James alleen de donkere nacht in. Want huisvredebreuk brengt je, ook in Engeland, in aanra king met de rechter (Daily Herald) Contrabande De douane-autoriteiten in Johannesburg hebben blijkbaar iets tegen Ameri kaanse pin-up girls. Ze hebben tenminste duizen den Amerikaanse kalen ders met afbeeldingen van die lieve meisjes in beslag genomen. (Die Huisgenoot) Maandag a.s. reeds uitspraak Evenals dc eerste dag van het proces tegen kardinaal Mindszenty ls ook de tweede rijk geweest aan sensationele wendingen. Tegen het einde van de tweede zittingsdag verklaarde de kardinaal volgens Reuter, dat hy zijn houding ten aanzien van het sluiten van een overeenkomst tussen kerk en staat heeft gewijzigd cn dat hij wenst, dal een dergelijke overeenkomst onmiddellijk wordt gesloten. Wat betreft de positie van Hongarije in de Internationale politiek, is dit wellicht de belangrijkste verklaring, welke hij tijdens het proces heeft afgelegd. De andere verrassende wending ln het proces «leed zich voor tegen het einde van de ochtendzitting, toen monseigneur Mindszenty een brief van zijn hand van drie maan den geleden herriep. In November van het vorige jaar. toen de kardinaal het tijdstip voel de naderen, waarop hij in verband met zijn gedragingen zou worden gearresteerd, stelde hij een brief op. die aan alle Hongaarse bis schoppen en aartsbisschoppen ge zonden zou moeten worden indien het gevreesde een feit werd. Inder daad is deze brief verzonden. De kardinaal schreef erin, dat indien ooit bekend zou worden, dat hij had bekend aan bepaalde feiten schuldig te zijn, dit niet zou mogen worden geloofd, daar deze beken tenissen een gevolg zouden zijn van lichamelijke martelingen waaraan hij, de kardinaal, geen weerstand had kunnen bieden. Juist voor het einde van de morgenzitting op Vrijdag, verhief de kardinaal zich van de beklaagdenbank en vei*7 zocht het woord voor het afleggen van een verklaring. HU zeldo vervolgens: „Ik wens thans te verklaren, dat ik de dingen nu anders zie, dan op het tijdstip toen ik de brief schreef, waarin lk zeide dat al mUn bekentenissen van nul en gener waarde zouden zUn. Ik wil herhalen, wat ik gisteren reeds zelde en betreur dat ik heb gedwaald." Mindszenty voegde aan zijn me dedeling toe, dat hij geen klachten had over de behandeling in de ge vangenis en dat hem geen moei lijkheden in de weg waren gelegd bij het voorbereiden van zijn ver dediging. In de middaguren, nadat de pre sident een rapport had voorgelezen over de bedragen waarvoor de staat was benadeeld door de sluik handel in buitenlandse valuta, ver zocht de kardinaal een specificatie voor zijn aandeel in de schade, die de staat hierdoor was berokkend. Hij verklaarde dit te willen we ten, opdat hij de geleden schade volledig zou kunnen vergoeden. Van de andere gedaagden, die allen evenals monseigneur Mind szenty verklaarden schuldig te zijn aan het ten laste gelegde, trok het verhoor van prins Eszterhazy het sterkst de aandacht. Hij beken de Mindszenty te hebben ge steund, omdat hij in geval van ecu terugkeer van Otto von Habsburg, hoopte weer in het bezit te worden gesteld van deze bezittingen. De correspondent van Reuter seint uit Boedapest, dat men aldaar van mening is, dat reeds Maandag uitspraak zal worden gedaan in dit proces. Hongaarse katholieke partij ontbindt zich Het Hongaarse nieuwsagentschap heeft Vrijdagavond gemeld dat de katholieke v.olksdemocratische par tij. die een politiek van oppositie tegen de regering voert, ingevolge een beslissing van het politieke bu reau der partij is ontbonden. Weerbericht TIJDELIJK VEEL BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Zondag avond. Tijdelijk veel bewol king en plaatselijk mist. maar op de meeste plaatsen droog weer. Weinig wind. Vannacht voorname lijk In het Zuiden van het land lichte vorst. Morgen overdag tem peratuur Iets boven het vriespunt. 6 Februari Zon op 8 13, onder 17 36: Maan op 10 53, onder 1 53 7 Februari: Zon op 8.11. onder 17.38; Maan op 11.13, onder 3-10.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1