Beniamino Gigli zong in Amsterdam Geen uitkering meer aan dr. W. Mengelberg" Rechtspraak onder regering der Ampts jonkers Bridgen wordt in Amersfoort druk beoefend CkftfarineA Orkanen van enthousiasme in het concertgebouw Drooglegging Z.O.-polder funest voor de Veluwe? Als in Barneveld de Vierschaar werd gespannen was 't feest Ziekte in 't gezin 4 Zaterdag 5 Februari 1949 Van onze speciale verslaggever) TJOKVOL was Vrijdagavond het Amsterdamse concertgebouw, met mensen, die gekomen waren van alle kanten. Men hoorde plat- Gronings en hoog-Haarlemmerdijks maar ook Frans en Engels en veel Italiaans. Maar de Amsterdam mers, zangliefhebbers bij uitstek, waren toch in de meerderheid. En het enthousiasme brak zich al baan in een storm van toejuichingen, toen er nog geen noot was gezon gen, maar de grote tenor, Benia mino Gigli. lachend en met stralen de ogen, de trap naar het podium afdaalde: robuste, zware, krachtige figuur, met een borst en een nek als van een stier, de haren al dun en sterk vergrijsd, een man van zestig jaar al, maar nog steeds 's werelds grootste opera-zanger. Er werd geroepen, gewuifd en Gigli riep en wuifde terug; hij, de meer, steeds meer. Eriefjes werden op de vleugel gelegd, titels klonken door de zaal en de zanger gebaarde wanhopig, dat hij toch niet alles tegelijk kon* zingen. Men drong op naar het podium, klom naar boven, greep zijn hand. En nög een toe gift volgde. Eenmaal draaide Gigli zich om en zong rechtstreeks voor de vele honderden, die een zitplaats achter hem op het podium hadden gevonden. Bloemen werden aange dragen. Men huldigde ook de voor treffelijke begeleider Vito Camc- vali. Tenslotte greep de zanger al zjjn muziek onder de arm, gebaarde met zijn elleboog, dat hij er nu mee ophield en vluchtte naar boven. Lang bleef men klappen en jubelen, Gigli liet zich nog een paar maal zien, maar hjj het zich niet meer vermurwen. In de gang hoorden wy een oude man zeggen: ,,Ik ben blij, dat ik dat nog eens in mijn leven heb mee man. die het applaus heeft inqezo- rcmaakt. Dat vergeet je nooit." non vvv nllp rlnlrvn uon Hrv vuovn 1 rl n gen in alle delen van de wereld, raakte er ook hier weer van onder de indruk. Men moet dit niet afdoen met een hautain gebaar en zeggen, dat hier geen „hoge kunst" wordt ge boden. Men moet niet altijd wijzer willen zijn dan „het publiek." Dat publiek, dat wil zeggen: millioenen en millioenen op de wereld, houdt van een mooie stem, die alleen maar zingt, het doet er niet eens zo veel toe wat: want dat publiek weet intuïtief, dat er geen edeler, geen nobeler muziekinstrument be staat dan de menselijke stem waar van de klank onmiddellijk reson- neert in ieder menselijk hart. Geen zanger is ooit zo vermaard geweest als Gigli. Caruso was gro ter maar Gigli's faam kon door radio, film en geperfectionneerde gramofoon verder reiken. En die faam is verdiend. Het bleek weer op deze avond. Men klapte en ju belde om aria's en liederen, zoet vloeiend of met pathetische bra- vour gezongen, omdat men het mooi vond, omdat men er „weg" van was. Maar de nuchtere luiste raar, die met de ogen en oren wijd open in de zaal zat, kon constate ren, dat hier een man stond te zin gen, die behalve over zijn beroem de Italiaanse sentiment over een wonderbaarlijk mooie stem en daarbij over een werkelijk fabel achtige zangtechniek beschikt. Als een orgel. Deze stem heeft het jubelende van een fluit, de kracht van een bazuin en de imposante sonoriteit van een kerkorgel. Maar de wijze, waarop hij die stem gebruikt, de souplesse, die hij er aan weet te geven, de manier ook, waarop hij langzamerhand het geluid naar een climax weet te voeren, maken hem pas tot de grootmeester van het bel canto, waarbij men dan het effect-bejag, waar hij zich dikwijls aan schuld g maakt, op de koop toe moet nemen. Wij zagen vele be roepszangers in de zaal. Zij hingen aan Gigli's lippen. Van deze man konden zij wat leren. Zij konden ook zijn geheim ontdekken: hoe hij er in slaagde zijn stem zó te con serveren tot zijn zestigste levens jaar. Opera-zang is geen schreeu wen. Ziet hoe Gigli goochelt met zijn falset, hoe hij zijn warme mezza voce gebruikt om slechts als het nodig is zijn krachtige volle borststem in te zetten, die dan te meer imponeert. Gigli is oud voor een zanger. Twintig jaar geleden was zijn hoogte in het borstregister stralen der, maar verder is zijn stem nog van een zeldzame ongereptheid. Hy zong eenvoudige liedjes en dan Ineens achter elkaar een aan tal bravour-arla's, zoals die uit de Parelvissers, Carmen, Tosca, Rlgo- letto en daarboven op nog Gounod's „Ave Maria". Het publiek riep om Advertentie „De Economische Politiek in de Naaste Toekomst" door Prof. G. Brouwers, hoog leraar aan de Nederlandse Eco nomische Hogeschool te Rotter dam. In „Het Parool" verschenen in de periode van 23 October tot 14 No vember 1948 zeven artikelen over dit onderwerp, n.l. L Pro en contra gelelde eco nomie. IL Keerpunt ln do ontwikke ling. III. De subsidies. IV. De noodzaak van concur rentie. V. België cn Nederland VL Lonen en prijzen ln de Eco nomische Unie. VIL Economlscho Unie een le vensbelang. Deze zeven artikelen werden ln een boekwerkje samengevat, het welk 0.75 verkrijgbaar ls. Verzuimt U niet zich dit uiterst belangrijke en actuele boekwerk je aan te schaffen. U kunt be stellen per postwissel of per post giro No. 260728 ten name van „Het Parool", N.Z. Voorburgwal 225, Amsterdam-C., onder ver melding BROCHURE PROF. BROUWERS. (Ingezonden Mededeling.) Overdreven? Sentimentaliteit? Men oordele niet te lichtvaardig. „Damesbeurs" komt in Amsterdam Van 11 t.m. 20 Maart wordt „De Damesbcusr" weer ln Amsterdam ge houden in het R A I. Gebouw. Deze beurs ls belangrijk uitgebreider en Interessanter dan de vorige die ln Ju ni 1948 werd gehouden en toen ruim 122.000 bezoekers trok. De gehele grote hall wordt thans door stands ingenomen terwijl ver schillende fabrikanten bedrijven ln we:king tonen. Dan zijn er natuurlijk verscheidene stands waar men kan proeven welke heerlijkheden momenteel ln ons land worden gefabriceerd. In de grote zaal wordt bovendien een speciale hocden- show gehouden. In de bijzaal wordt een groot mode- palels opgebouwd, plaats biedend aan plm. 1000 personen. Hier organiseert de N.V. B. J Voss Zn. 5 maal daags een grote modeshow. De directie van de „Damesbeurs" heeft bovendien vele humanitaire in stellingen gratis een stand aangeboden, terwijl de verkeerspolitie in het kader van haar actie ..Veilig Verkeer"' een grote stand zal innemen. Duitsland mag meer staal produceren De Duitse Jaarproductie aan staal zal worden verhoogd van 10.700.000 ton tot 13.000.000^ ruw staal, zo meldt het AFP. Deze verhoging van het produc tieniveau volgt op de herziening van de lijst van te ontmantelen fa brieken Aanvankelijk zouden 117 fabrieken niet van hun outillage worden ontdaan; later werd be paald dat 167 fabrieken intact zou den blijven. De hoeveelheid van 2.300.000 ton, die jaarlijks méér zal mogen worden geproduceerd, zal ter beschikking komen van het in ternationale gezagsorgaan van het Ruhrgebied en krachtens het Ruhr- statuut worden uitgevoerd. Een bericht uit Frankfort meldt, dat de Duitse handelaars met in gang van 14 Februari zelfstandig handelstransacties zullen mogen af sluiten. De geallieerde autoriteiten zullen na die datum alleen nog con- tróle uitoefenen op de voorwaarden die de Duitse importeurs van de buitenlandse exporteurs accepteren. Deze controle zal achteraf geschie den, zodat eventueel aangevraagde deviezen naderhand nog kunnen worden geweigerd. MET STERK VERMINDERDE SNELHEID passeren de treinen op het baanvak ZwolleMeppel thans nog de brug over de Dedemsvaart. Deze brug, een noodbrug met enkel spoor, vervangt voorlopig de oude brug, die een dag voor de bevrijding van dit gebied door de Duitsers werd op geblazen. gelijk vrijwel alle andere bruggen over dit kanaal. Thans is wien bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe brug met dubbel spoor. De werkzaamheden worden vertraagd door de grote frequentie van het treinverkeer (bijna elk kwartier passeert een trein) en door de aanwezigheid van onontplofte bommen in het kanaal, dat tijdelijk is drooggelegd om de mijnenopruimingsdienst gelegenheid te geven de projectielen te verwijderen. Amsterdamse raad besluit: De Amsterdamse gemeenteraad heeft zich Vrijdagavond in zijn ge heel verklaard tegen de uitkering van f 10.000, die het Concertge- bouwbestuur ieder jaar verstrekt aan dr. Willem Mengelberg. De raad ging in zijn verzet hier tegen zó ver, dat hy besloot niet over te gaan tot het voteren van de definitieve subsidie van rond f 190.000 aan het Concertgebouw orkest. Am de uitbetaling van de lonen der orkestleden niet in ge vaar te brengen besloot de raad een voorschot op het subsidie te verstrekken, verminderd met de omstreden f 10.000. De raad kwam tot deze beslissing na een langdurige besloten zitting. Daar diende de heer Le Cave- lier (Vrijheid) een motie in, die bovenvermeld besluit bevatte. Er is een commissie die het algemene beleid van de N.V. „Het Concert gebouw" onderzo ';t en de raad wil eerst van het rapport dezer commissie kennis nemen alvorens hij zijn beleid t.a.v. het Concertge bouw nader zal vaststellen. Van alle fracties verklaarde een woord voerder de motie te zullen onder steunen. waarna zij zonde.- hoofde lijke stemming werd goedgekeurd, tevoren meegedeeld, dat B. en W. „IJzeren Gordijn" nu goedgekeurd Naar de Volkskrant meldt, heeft de Rijksfilmkeuring de Ameri kaanse film „Het IJzeren Gor dijn", welke gebaseerd is op de authentieke gegevens van het Ca nadese proces der atoomspionnage. thans na herkeuring goedgekeurd voor personen boven 18 jaar. Aan deze toelating voor vertoning in het openbaar is echter de voor waarde verbonden, dat de impor teur de Nederlandse titel van de film zal wijzigen. De heer Den Herder hield onheilspellende rede in Hierden In het Dorpshuis te Hierden werd een drukbezochte vergadering ge houden van land- en tuinbouwers, zulks op uitnodiging van de afdeling „Over-Veluwe" van de Gelderse Maatschappij van Landbouw. De voorzitter der afdeling richtte in zyn openingswoord een bijzonder welkom tot burge meester U. de Vries van Doorspijk, als afgevaardigde van het hoofdbestuur der Maatschappij, tot de Rijkscultuur-consulent ir. G. J ter Brugge, de verschillende hoofd-assistenten en assistenten van de Rijksvoorlichtings dienst. De vraag, wat van de landerijen in het randgebied van het IJselmeer terecht zal komen als straks bij de drooglegging van de Z.O.-polder het grondwaterpeil zodanig zakt dan elke groei der gewassen zal zijn uitge sloten, houdt thans de gemoederen bezig van de honderden boeren van Oldebroek af tot aan Nijkerk en het Gooi toe. schijnselen zich slechts tot een zone van 500 m. zouden uitstrekken, doch de praktijk heeft geleerd dit deze zone wel 1500—2500 meter kan zijn. Daarom is de directie van Zuiderzee werken nu reeds bezig met het on derzoeken van de randgebieden aan de Zuidkant van het IJsselmeer, ten einde van te voren alle wetenschap pelijke zekerheden te kunnen schep pen tegen indroging van de randge bieden bij het aanleggen van de Z.O.- polder. De rykscultuurconsulent ir. ter Brugge wilde geenszins ontkennen, dat de cultuurgronden in de gehele streek langs het IJsselmeer nadelige gevolgen van de drooglegging door het zakken van het waterpeil kunnen ondervinden: vooral de gronden, die thans een waterstand van' een meter of minder hebben De regering staat ook hier. zoals zo dikwijls het geval is voor het afwegen van verschil lende belangen. Hier staat tegenover een mogelijk verlies van een behoor lijk waterpeil in het randgebied, de aanwinning van een gehele polder met goed waterpeil. Hoewel spr. het in vele opzichten met de heer Den Herder eens kan zijn. moet hij hem toch waarschuwen tegen overdrijving. Een zeer groot deel van de Veluwe heeft een water peil van meer dan 1 Vz meter en daarop zal een verder zakken van het waterpeil niet dc minste invloed hebben. Verder zijn er ook gedeelten van de Veluwe die sukkelen met te veel water. Dit alles neemt niet weg dat het hier behandelde vraagstuk van eminent belang is en zeker door de autoriteiten van alle kanten zal worden bezien. Catastrophale gevol gen voor deze streek en dit is ook de mening van de Rijkslandbouwcon- sulent ir. Agterstraat ziet spr. voorshands niet. Nadat de heer Den Herder van antwoord had gediend en op ernstige en rustige wijze zijn standpunt nog nader had uiteengezet sprak burge meester De Vries als afgevaardigde van het hoofdbestuur en hij gaf de verzekering dat het vraagstuk na deze vergadering, in het hoofdbe stuur een punt van ernstige bespre king zal uitmaken. Ir. ter Brugge diende van repliek Bij de behandeling van de begro ting Zuiderzeefonds in de Tweede Kamer, is slechts door het kamerlid Den Hartog de wenselijkheid bespro ken om de eigenaren der ontwaterde gronden straks een schadevergoeding toe te kennen, doch uit het antwoord van de minister is wel gebleken dat daarvan niet veel is te verwachten. De afdeling Overveluwe achtte het daarom nodig, om deze aangelegen heid eens te plaatsen in het midden der belangstelling en vond de heer E den Herder te Harderwijk bereid als man van de praktijk, zijn visie op de ze zaak uiteen te zetten. De heer Den Herder behandelde de geschiedenis der Zuiderzee van haar ontstaan af. zette uiteen haar invloed op het klimaat en op de grondwaterstand, die de vruchtbaar heid geeft en kwam tot de conclusie dat. wanneer straks de Z.O.-polder wordt drooggelegd, daardoor naar zijn mening het grondwaterpeil van de Veluwse gebieden vele meters zal zakken met het gevolg dat zowel de bouw-, als de bos- en de weidegron den tot onvruchtbaarheid zullen zyn gedoemd en dit prachtige gedeelte van ons land in een woestyn zal ver keren. Tot staving van zijn bewering noemde de spr. de droeve ervaringen die thans in Friesland worden opge daan, waar men door allerlei kunst werken drainering enz. iets tracht te redden van hetgeen door de drooglegging van de N.O.-polder ver loren ging. Bij de bespreking van het onderwerp, waartoe ruimschoots ge legenheid werd gegeven, werd aller eerst mededeling gedaan van een schrijven van ir. G. J. Klompe, de secr. van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, waarin deze als zijn persoonlijke mening te kennen geeft dat voor catastrophale gevolgen voor deze streek van de drooglegging der Z.O.-polder niet gevreesd behoeft te worden. Wat Friesland betreft, men heeft zich bij het aanleggen van de N.O.-polder bij 't te verwachten uit- drogings-verschijnsel verrekend Ge schat werd. dat die uitdrogings-ver- van Amsterdam na de bevrijding op aandringen van Militair Gezag aan het bestuur van het Concertge bouw had meegedeeld, dat aan dr. W. Mengelberg geen salaris mocht worden uitbetaald. Nadien bleek, dat het Concertgebouw zich tegenover dr. Mengelberg contrac tueel had v:rbonden dit „pensioen" van f 1'.000 per jaar uit te beta len, als dr. Mengelberg niet als dirigent zou optreden. Juridisch bestaat dus de plicht tot uitbetaling dezer f 10.000. De raad heeft nu echter uitge sproken zich met deze gang van zaken niet langer te kunnen vere nigen. NU de Zutphense Tuchtrechters mr Bichon van IJsselmonde en mr Van der Giessen dezer dagen vijf jaar achtereen hun maandelijkse zit tingen in de raadzaal van het Bar- neveldse gemeentehuis zullen heb ben gehouden, is het wel aardig om uit lang vervlogen tijd op te halen hoe eeuwen geleden onder de rege ring der Amptsjonkers te Barneveld recht pleegde te worden gesproken. Door oude archieven en naspeu ringen van één van Barnevclds vroegere burgervaders, de bekende mr. C. A.' Nairac, is veel hierover voor het nageslacht bewaard geble ven. Het Landdrostampt van Veluwe had sinds eeuwen her tien schout- ampten, waarvan Barneveld er één was. De burgerlijke cn correctionele strafzaken waren opgedragen aan het „Hoog Adellijk landgericht van Veluwe". Éénmaal-per jaar kwam dit in de maand Mei in zitting bijeen in de verschillende Ampten. na gedu rende driemaal 14 dagen vooraf gaande afkondiging, welke van de kansels der kerken af werd voorge lezen. Op de dag. dat het Amptsgericht zitting had werd op het bii de Kerk gelegen kerkhof, in de vroege mor gen. bij het rijzen der zon, onder de blote hemel, de Vierschaar of Bank gespannen. Om daaraan te voldoen schrijft burgemeester Nairac moest de dorpsklok soms gruwzaam geweld worden aangedaan. De Landdrost van de Veluwe was Voorzitter en „Amptenaar van het Openbaar Ministerie" ter rechtszit ting. doch vonniste zelf niet mede. De Riddermatigen in ieder Ampt de Amptsjonkers - met twee door de Magistraatsregering van Arnhem en de andere steden van de Veluwe ge machtigden waren de rechters. OP 'T KERKHOF \7AN de vonnissen van 't Ampts- v gericht was appèl mogelijk by de rechtbank van het Englander- Holt, een overoude gerichtsplaats onder Apeldoorn nabij Beekbergen. Men kent op deze plaats thans nog de buurtschap „Engeland". Het von nis, dat daar gewezen werd Was eindvonnis. De zittingen van het Hoog Adellijk of wandelend landgericht van de j^RIDGEN wordt in wedstrijd- -L' vorm intensief beoefend en daarom dient de all-round sports man zeker iets te weten over dit spel., dat als sport vooral sir.ds de oorlog grote opgang heeft ge maakt. Het is niet onze bedoeling hier de spelregels te gaan vertellen, nog minder is het de bedoeling om precies te gaan vertellen hoe men nu precies bridge speelt. Men kan het spel op deze wijze toch niet leren. Daarmede zijn we eigenlijk al, waar we wezen willen; bridgen leert men of men leert het niet. Ei zijn honderden mensen, die het zo onder de knie hebben denkt u maar aan die twee Federatie leden., die na enige bridge-lessen tot in de demi-finale van een groot tournooi doordrongen maar er zijn er ook. die het nooit of te nimmer zullen leren, omdat hun de feeling voor het spel ontbreekt. Dan is er een grote categorie mensen, die vaak bridgen, maar nooit tot prestaties komen, omdat zij systeemloos spelen. Het systeembridgen eist grote concentratie van de spelers en een zeker flair om goed te kunnen onthouden en berekenen, wat een tegenspeler aan kaarten in handen heeft of heeft gehad. Bridgen als wedstrijdsport ge schiedt georganiseerd en nog on langs is een viertal van de brid- ge-club „Amersfoort" kampioen van zijn afdeling geworden. Daar uit blijkt, dat men het spel als sport ook in Amersfoort serieus beoefent. is hier een gezonde bridge- club met enkele uitstekende krachten. Daarenboven heeft de Federatie van Personeelsvereni gingen het initiatief genomen om ock in de arbeidende klasse brid gen te introduceren door middel van een speciale, cursus. De cur sisten op hun beurt hebben een clubje gevormd, dat voorals nog niet in competitie-verband speelt, maar metterrtijd zich mis schien wel zal aanmelden als lid van de Bond. Het is natuurlijk ook mogelijk, dat dit niet gebeurt en dan zal de bridge-club „Amers foort" waarschijnlijk een kleine vermeerdering van het ledental kunnen verwachten, omdat men, als men eenmaal bridge speelt, niet van ophouden weet. Het jaarlijkse bridge-tournooi in Amicitia van de AVRO heeft er ook veel toe bijgedragen, dat brid gen wat meer de belangstelling kreeg, die het verdiende. I N de oorlogsjaren hebben zeer 1 vele mensen bridgen geleerd als gezelligheidsspel. De een leer de het de ander en het bleek na de oorlog, dat het aantal bridgers in Nederland sinds 1940 sterk was toegenomen. Internationale ont moetingen tussen het officiële Ne derlandse team, waarin o.a. mr. Goudsmit speelt, en buitenlandse ploegen geschieden van tijd tot tijd. Bridgen is een Amerikaans spel, dat veel op het zogenaamde whist lijkt. Omstreeks 1894 werd het in Engeland geïntroduceerd, van waar het op hot continent werd „Door het kind, voor het kind" niet bonafide? De afdeling zwendel van de Am sterdamse politie stelt op het ogen blik een onderzoek in naar de ges tes van de „Stichting Door het kind voor het kind" te Amsterdam. Gebleken is dat deze stichting helemaal geen stichting is. Het is een stichting in oprichting met als bestuur. de 29-jarige H. D. J. Deze organiseerde verscheidene in zamelingen in en buiten de hoofd stad. Op het ogenblik wordt uitge zocht wat er met het geld is ge beurd. D. J. is in arrest gesteld. De politie vreest dat hy zich aan op lichting heeft schuldig gemaakt. „geïmporteerd". Oorspronkelijk speelde men het alleen in de zgn. betere klasse doch later, toen bleek, dat men geen wiskunde knobbel behoefde te hebben om het systeem te leren, maakte het cok opgang in bredere kring. In Engeland is het nog steeds gewel dig populair. Bijna ieder huisge zin heeft een bridge-clubje. Bridgen vraagt van de spelers een grote concentratie en een uit stekende samenwerking tussen de team-genoten. Belangrijk is ook, dat er niet onnodig gesproken wordt tijdens een „partijtje". „Broodoorlog" woedt in Haarlem Enkele honderden georganiseerde Haarlemse bakkersgezellen zijn Donderdagavond op initiatief van hun Bedrijfsunie, bijeengekomen om maatregelen te beramen tegen een grote Haarlemse bakkerij, die, zonder overleg met zijn vakgenoten, de prijs van het wittebrood van 34 op 30 cent heeft verlaagd. Men vreest namelijk, dat die verlaging het signaal voor een nieuwe brood oorlog zal worden en dat het perso- neer daarvan ten slotte de dupe zal zijn. Onder bijval van de aanwezigen werd besloten, dat de afdeling Haarlem van de Bedrijfsunie. han gende het conflict, geen ontslag van bakkersgezellen zal accepteren. Met de minister zal op korte termijn overleg worden gepleegd, opdat deze „olievlek" zich niet over het gehele land zal uitbreiden. Voorts wil men trachten, in overleg met de Nederlandse Bakkerij Stichting, te komen tot de vaststelling van een minimumpry's voor het witte brood. Advertentie Geen tijd om ziek te zijn Dan dadelijk n TEGEN PIJNEN EN GRIEP. 20 TABLETTEN 4 75 a. Veluwe, werden dus op het kerkhof gehouden en later voortgezet in het koor der kerk. Bij de 'kerk was het geraamte van een kamertje opge slagen versierd met een vlag met afbeeldingen van een dubbele arend en voorzien van enige stroppen. In dit kamertje stond de deurwaarder, die de namen der schuldigen en de aanhangige burgerlijke zalcen afriep. VOLKSVERMAAK UIT de omliggende plaatsen en van ver kwam groot en klein te zamen om getuige te zijn van deze gebeurtenis en daarvoor was reden. In de eerste plaats de intocht van het gericht. De rechters kwamen in koetsen, de advocaten en procureurs op boerenwagens (Sic!), welke voor dit doel door de ingezetenen werden geleverd. De pleidooien waren openbaar en daardoor zeer druk bezocht. Met zo veel kracht werd vaak gepleit, dat volgens overlevering de duiven dik wijls uit de toren vlogen! De weelde van een advocaat kon men in die dagen nogal goedkoop genieten, evenals het genoegen om zijn medemens eens af te ranselen, want het doen der pleidooien kostte f 1.10 en het slaan met de vuist slechts 14 stuiversKom daar nu eens om! Na de rechtszittingen werd in het logement „De Roskam", het hötel- restaurant „De Roskam" van thans, de maaltijd gebruikt. De naam loge ment had toen nog niet de min of meer gedegradeerde betekenis van teeenwoorcfig. Bij deze maaltijden zaten als gas ten de ingezetenen aan, die al het personeel per boerenwagen uit Arn hem hadden aangevoerd. Het maal werd door e«n kok uit Amsterdam klaar gemaakt. Het feest werd gehouden in de op kamer van „De Roskam" en om streeks de 19e eeuw stond daar nog tegen de schoorsteen vrouwe Justitia afgebeeld, maar met de schalen uit het evenwicht en de blinddoek over één oog! GEEN VETPOT OOK het overige publiek kreeg Iets mee van de pret, want de advocaten en procureurs van die dagen waren meestentijds muziek beoefenaars cn brachten hun instru menten op hun reizen mede. In de regel moeten keus en uit voering der muziekstukken zeer verdienstelijk zijn geweest, zo zelfs, dal menig veroordeelde nog al te vreden huiswaarts toog. Kwade ton gen beweren zelfs, dat de trio's en kwartetten der advocaten en procu reurs nog meer bijval vonden dan de solo's, die in de kerk werden voorgedragen. Zoals men ziet was het vroegere Amptsgericht vrijwel hetzelfde als tegenwoordig ons Kantongerecht en ten dele de Politierechter. Aan de Landdrost was opgedragen de kleine geschillen af te doen, die tussentijds ontstonden, 't Was een zeer gewichtig ambt. want de Land drost zat niet alleen voor in de ge richtsbanken. doch ook in de verga dering van Ridderschap en Kwartier. Hij handhaafde de besluiten van de Landdagen, zorgde voor de veilig heid van stromen en straten, voor de visserijen, zag toe op vagebonden en ballingen en dat de boeten be hoorlijk werden ingevorderd. De Amptsjonkers kregen van iede re zitting van het Amptsgericht f 6.ook wanneer zij ziek waren ot om andere redenen niet aanwezig konden zijn. Maar dat mocht ook wel. want hun salaris bedroeg.... f 100.— 's jaars. Definitieve uitslagen van verkiezing in Israel Volgens de heden te Tel Aviv be kend gemaakte definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Israë lische constituerende vergadering heeft de partij van premier Ben Goerion. de Mapai, 46 van de 120 beschikbare zetels verkregen. De links-socialistische Mapam won 19 zetels, het Verenigd Gods dienstig Front 16, en de uit de Ir- goen Zwai Leoemi voortgekomen Heroe 14 zetels De gelukkigen Na loting bleek G. Zwakman, Wallersteeg 21 te Nijkerk de prijs van vijf gulden voor een goede oplossing van onze Zater dagse puzzle te hebben gewon nen. G. Grolman, Trompstraat 17 te Amersfoort en mej. N. van Laar, Arnhemseweg 122 te Amersfoort hebben beide ande re prijzen van een rijksdaal der gewonnen. (Advertentie). Bij kou op borst cn keel inwrijven met Dampo. Groten bij griep en zickgevoel bovendien een „Mijnhardtje" nemen Huevelaken Medische Dienst Zondag wordt de artsendienst al leen voor spoedgevallen waargeno men door dokter W. Verbeek te Hoogland, telef. K 3493—260. Taart bracht geld op voor jongens overzee De taart, geschonken door een Hoevelakense bakker en verloot tijdens het jaarfeest van de J.V. „Moria" voor de Hoevelakense mi litairen in Indonesië, bracht 60 op. Predikbeurten Ned. Herv. Kerk. Zondag 6 Febr. 9.30 en 2.30 uur ds. J. van Amstel. Geref. Gem. Geb. „Bouwlust", 9.30 en 3 uur Leesdienst. Kerknieuws Ned. Herv. kerk Beroepen te Ridderkerk (4e pred.) J, .T Poot te Barneveld- te Stavenlsse A. Brure te Glessen-Nieuwkerk; te Ter- heijde (Z.H.) G. van Doorn te Dubbel dam: te Ouderkerk a. d. IJssel J. v. d. Heuvel te Schoonhoven: te Ecmnes- Bulten J. van Amstel te Hoevelaken. Bedankt voor Reeuwljk A. J. Timmer te Polsbroek: voor Putten (3e pred. pl.) J van Sliedregt te Huizen (N7H Toegelaten tot de Evang. bediening A. P. v. d. Made, Thomassenstraat 11 te Utrecht en G Denee, Van Lynden van Sandenburglaan 72 te Utrecht. Beroepen te Wllnis J. Wier te Res teren. Bedankt voor Meerkerk J. W. de Bruvn te Sprang. voor Haaftcn L. Kievit te Putten Beroepbaarstelllng. De heer G. R. Bruins, cand. en hulppred. te Ouder kerk a. d. Amstel stelt zich beroepbaar ln de Ncd Herv. Kerk. Chr. Geref. kerken Beroepen te Zwfjndrecht H. van Leeu wen te Tholen. Bedankt voor Seheveningen J. C. van Ravenswaay te Zaamslag. Oud-Geref. Gemeenten Beroepen te St Phillpsland A. do Reuver te Tcrneuzen. Geref. Kerken Beroepen te Barendrecht (2e maal) H J. Riphagcn te Bedum. Scheepstijdingen Abbekerk. BrisbaneRotterdam, pass. 3 Fcbr. Messina: Amstelstad. 3 Febr. van Batavia naar Soerabaya;' Bengka- lis, New York—Java 3 Febr. van Aden: Britsum. 3 Febr. van Djibouti naar Majonca. Dclfshaven. 3 Febr, van van Duinkerken naar Lc Havre; Gor- dlas. RotterdamCueta. pass. 1 Febr. Finisterre, Jaarstroom 3 Febr. van Ta- koradi naar Lome; Johan van Olden- barnevelt. 3 Febr. van Batavia naar Semarang; Jupiter, 3 Febr, van Messi na te Napels; Linge RotterdamMon rovia, pass. 3 Febr bakar; Loosdrccht, SingaporeRotterdam. 3 Febr. ln Su- ezkauaal; Maaskcrk. 3 Febr. van Mon rovia naar Port Bouet; Meerkerk. 4 Fcbr. van Hongkong te Manilla; Poe- laulaut, 2 Febr. van Makassar naar Batavia; Polyphemus 3 Febr. van Li verpool naar Rotterdam; Sarocna (T)# 3 Febr. van Pladjoe te' Miri; Saran- gang. 2 Febr. te Colombo. 5 Febr. vandaar naar Karachi; Stad Maas tricht 3 Febr. van Savona naar Casa blanca; Tjibodas. 3 Febr. van Slnga- gapore naar Brisbane; Van Riemsdijk, 3 Febr. van Hongkong naar Swatow; Van 't Hoff. vermoedelijk 5 Febr van DJeddah naar Suez, alwaar 8 Febr. verwacht; Venus. GibraltarRotter dam, pass. 3 Febr. Finisterre; Water land. Buenos Aires—Amsterdam. 4 Febr. te Las Palmas: Zaan, 3 Febr. van Brunsbuttel naar Zaandam: Zuider kruis. RotterdamJava. 4 Febr. te Sa- bang: Algemb, 3 Fcbr. van Rio Grande naar San Francisco; Aagtekerk, 3 Febr. van Rotterdam naar Hamburg; Aldabl. 3 Febr. van Rotterdam naar Antwerpen; Aludra. 4 Febr. van Rot terdam te Hamburg: Bonaire, 3 Febr. van Paramaribo naar Demarara; Eem- dijk, 4 Febr. van Houston te Rotter dam; Groote Beer. Amsterdam—Java. pass 3 Febr. Oues-sant; Ittersum, 4 Febr. van Freetown te Tacoradl; Maas land. 4 Febr. van Amsterdam tc Bue nos Aires; Nijkerk. AmsterdamMar seille, pass. 3 Febr. Kaap St. Vincent; Salland. Amsterdam—Buenos Aires. 3 Febr. bij Casablanca: Sibajak Rotter dam—Java. 3 Febr. van Suez; "Stuyve- sant. 4 Fcbr. van Barbados te Azoren; Triton 3 Febr. van New York naar Guanta; Prins Willem V, 4 Febr. van Rotterdam naar Valencia; Prins Johan Willem Friso. 3 Febr. van Haifa te Rotterdam. Beurs van New York Atch. Baltim. Can.Pac. illln. C. N.Y.Ccn. Pcnns. R. Sout.Pac. UnPac. All.Ch. Am.Can. Am.Car. A. Smelt. A.T.cnT. Am. Tob. Anac.C. Bethi.S. Bociing/.. Chryslei City B. Consoi. E Douglas Dup. N. Eastm. K Gen.El. Gcn.Mot. 3/2 4/4 99% 99 Goodyear 10 9»/, Hudson M 13% 13»; Int.Harv. 28 27% In.Nicke. 12 11% Ini T.cnT 17% 16% Kcnn.C. 46% 44'j MontgW. 85% 84% Pack. M. 187 185 Radio C. 89% 90 Rcp.St. 31 30 Reyn. T. 52»,; 50); Scars R. 147% 147), Shell Un. 67% 66% Socony 33>, 33 Stand Br. 32% 31% St.Oil.J. 21% 20% studeb. 56% ;4% Texas C. 59% 39% U.Aircr. 23% 23 Un. Corp. 50% 50 Un. Fruit 137»; 185% USRubb. 4-1% 44% US Steel 38% 37'% Westing 62% 61 Wcolw. 3/2 4,2 44)', 43 l 11% 10% 25 25% 30V, 30% 9% 9'/, 50% 49 55% 54% 4 4 12% 12% 25% 24% 36% 36»/. 38 V. 37% 34% 33% 16% 16 18% 18% 69% 68% 18% 17% 51 50 I 23% 23% 2% 2% 51% 51% 41 40% 74% 73% 24% 24% 47% 47% Omtrek: 1 060.000 Amsterdamsche Effectenbeurs AMSTERDAM 4 Febr. De handel op de effecten beurs te Amsterdam had op dc laatste dag van de weck al bijzonder weinig te be tekenen. Er waren bijna geen opdrachten en slechts enkele rubrieken gaven nu en dan enige beweging te zien BIJ de opening was de stemming prijshoudend en de koersen van de bekende toonaangevende aandelen der dlv. afdelingen waren onveranderd of Iets beter. Weldra echter kon een af brokkeling worden waarge nomen die voornamelijk op rekening moest wórden gesteld aan het gebrek aan affaire. Voor scheepvaart- papieren werd weer enige belangstelling aan de dag gelegd waarbij de koersen, behoudens enkele uitzonde, ringen, Iets lager kwamen tc liggen. De koersverbete- rmg in de loop vap deze week had vandaag klaar blijkelijk enig aanbod uit gelokt. De Petroleummarkt was stil na prijshoudend opening Hepen Koninklijke een paar punten achteruit, zodat ze per saldo iets la ger kwamen te liggen. De toonaangevende indu- strleaandclcn waren aan vankelijk alle Iets hoger dan gisteren bij het slot. doch ook deze fondsen gin gen onder beurstljd wat achteruit Bankaandelen waren prijshoudend. De af faire in cultuurfondsen was zeer klein. De koersen waren weinig of niets ver anderd. Nu en dan ontwik kelde zich enige beweging in H.V A., die onder beurs tljd eveneens e«n paar pun ten achteruit liepen. Actieve obUg.: Ned. "48 (3%) dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 Dollar-1 "47 3C> Invcstercert. 3 Ned 1962-64 z b Ned 1962-64 mb Ned N W.S 2)5 Sd eert. 100 2% Indlc 1937 A 3 Grootboek '46 3 Actieve aand.i Kol. Bank And. N L H. bank Ned Hand. Mij. A.K U. aand Bereh's Jure, v Bcrkel's Pat Calvé Delft Crt Centr Suiker. Fokker Aand. Gelder Zonen K. N. H.ovens Lever B U. Ned Ford And Ned Kabelfabr Phlllos' GBvA Wilton Feyen Blllton le rubi dito 2e Rubr. Dordtse P Mij Kon. Petr Mij A'dam Rubber Bandar R Mil Dell-Bat R M Oost-Ja va R M. Serbadiadl SR HAL Aand. Java-C.-J LHn K. Ned St Mil Kon. Paketvrt. Ned Sch Unie Rott. Lloyd Stv Ml). Ned Hand. A'dam Jav Cult Mil. N I Sulk Unie Ver Vorst CM. Dell Bat. Mil. 3/2 E.K 3,2 E.K. 100% 97^ 97% 99% 101% 96% 90% 167% 165 166% 304% 111 145% 160 133% 145% 192 257% 240 274% 125% 164^ 479 376 286 316', 166i. 150% 104% 64% 4/4 L.K 100'.'. 97% 97% 100". 98% 99% 99 80% ïoiifc 96 Ij 98 166'; 304!; 160 132 228 Vi 190% 258% 156 240 274% 226% 162& 479 376 285'i 317% 315% 167 165 153% 143 172% $2 167 173% S3 100% 48 154 103 66 63 167)', 150% 144% 144 169% 163% 168 150 166»; 170',; 85 100 46 140% Dell Mt1 Senembah Mij. Nlct-act obllg. Müllcr Co. A'dam '47 3% 3 dito '48 (3%) 3 's-Hagc '36 3% Geld. 20 J. '48 3 dito 1938 3% dito le 1 '37 3'2 Groning '38 3%, dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-HoU. '47 3% 3 R'dam lo en 3e dito le 1. '38 Utr pr. '39 2)5 Zuid-Holl. '46 3 Pandbrieven: Alt? Hyp. B. 3 Amst. Hyp 3% Arnh. H (3%) 3 Bat. Hyp. B. 3Va Dordr H B. 3% Fr Gr. (315) 3 dito 3'i Grav. Hypb 3)5 Gron. Hypb 3)5 Hypb. v. Ned. 3 N. Hypb (3%) 3 dito serie B 3 Rott. Hypb. 3% Utr. Hypb 3)5 dito ser. KL 3% Wcstl Hyp 3)5 ZH. Hyp.b 3«, Eerste Nd. Sch. Rtt Sch. H. 3)5 Industriële obl. A K.U. 3)5 Berghs J 3*5 Lever's Z. 3)5 Werkspoor 3)5 Bat Petr 3)5 Kon Petr. Mij Deli Spoor 3)5 Ned. Ind Sow. Amsterd Bank Holl. Bank Un. Fin. Nat Herst 3 2 4 2 140% 151% 152 140% 3/2 4'2 Rotterd. Bank 171% 171% Twentschc Bk. 178% 178% Rott Bel. Cns- 169 169 140), 100-^ 100% 157 100', 100% 94% 100 100% 100 96 94% 99 98% 100 100 100% 100% 92'/, 100% 100 - 103% 103% 103% 103'/, 103% 103% 103% - 3 103 103 103% 103 93% 93% 162»% 163 198% 199% 100)2, Ind. Ondern. K. Zw. Ketjcn Lever Br. 6 dito 4% Pref Nd Gist- en Sp Rtt Droogd M11 Stork St Co. Werkspoor. S A Wyers' I en H. Zwanenberg O Aniem Aand. Ned Ind Gas Borneo Sum H Internatio Oost Borneo Amst Ball M« rn om sons Hav. Dell Sow. Mil. Ncd.-Ind. Sprw Vrl. genot aand Albert Heyn Nd A A. Vrst Ned Am. Fitt. Ncd. Mij Walv. Schokbeton V. Phm. (Zw.) Prolongatie 155 156% 140% 140 105% 105 305 296 303 127 128% 137% 137% 196 195% 177% 178 103 103 118% 118»% 146% 242 135 111 48% 143 127 66 66% 32% B32% 110 191 189% 125 127 87% 688% 120 121 136 110% 2K 2% .Ymcr fondsen: Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kennecott Rep. Steel U.S. Steel Cities Service Cont. Oil Mldcont Phillips Shell Union Tide Water Baltimore N. York Centr. 52% 25 53 36% 36$ 23

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4