Drentse dorpskapper vond middel tegen kaalhoofdigheid 2ateróa Februari 194! Een fiets voor tien personen Lijkt-ie niet sprekend TA/ EET u niet rrrrrr. r r wie dit is? U - Die strijdlustige p blik, die fonkelen- ['- de oogopslag, ver- b raden toch wel 'n L V beetje zijn af- p komst. Stelt u zich f nu eens even voor, N dat tussen die p-; kleine lipjes een f reuze sigaar ge- A klemd zit, de rech- <£- terhand omhoog i 4*. geheven is en de l' vingers het V-te- k\ W y&xti ken geven. Pre- wÊÊ cies. Vindt niet i#S|P|§^:Cv dat het net Chur- h f chili is? Het te wij/fff' Arthur Nicolas uHKflv Winston Soames, de el/ maanden j oude kleinzoon van Churchill. TJ EZE Belgische fiets is gemaakt om door l** tien personen bereden te worden. Zij kan bijna 1000 kg dragen, waartoe de wie len zijn voorzien van speciale banden. Ij E kanselier van de Britse schatkist, sir Stafford Cripps, gelooft, dat door nauwkeurige bestudering varl tijd en bewegingen de productie aanmerke lijk kan worden opgevoerd. In de be kende Wedgewood pottenbakkerijen had een met behulp van de verkregen gege vens uitgewerkt systeem een productie verhoging met 20 tot gevolg. mm- fj IT is 't allernieuw- Wl ste snufje op hoe- dengebied. Deze adem benemende hoed, waar- ■P^ in b\jna vijftig meter violette tulle is ver werkt was deze week te zien te Parijs, waar het modehuis Maud en Nano" zijn voor- jaars-collecties toonde. Wij zien onze dames er al mee lopen, één vlaagje wind en. TT ET grootste landvliegtuig van de wereld, de XC 99, maakte te San Diego in Cali- fornië enige goedgeslaagde proefvluchten. Het nieuwe vliegtuig, dat pas werd voltooid, kan 400 man militaire troepen vervoeren T J IT alle delen van de wereld komen meisjes naar het Engelse stadje Tunbridge Wells om daar op een speciale school les te krijgen in kin derverzorging en -verpleging. De kinderen, die gedurende de cursussen aan hun zorg worden toevertrouwd, komen uit een tehuis in het stadje Speciale aandacht wordt eraan besteed, dat voor de kinderen zoveel mogelijk een huiselijke sfeer geschapen wordt. Iedere leerling krijgt daartoe zijn eigen „gezin" ter verzorging toegewezen. Het is iedere morgen een hele optocht, als de meisjes met de kinderen 'n luchtje gaan scheppen. IJ E acht-jari- U ge Henry Pichler, het zoontje van Jolly, een acro baatdie in het Mills Circus op één vinger ba lanceert, heeft een aardje naar zijn vaartje. Jl/f EVR. MIRIAM BRAMLEY, een weduwe uit het Engel- ay1 se plaatsje Hucknall, staat haar mannetje. Zij is smidsknecht en zwaait iedere dag van vroeg tot laat haar hamer, precies als de smid zelf. Hoewel ze niet groot van stuk is, is er maar één ding in haar beroep, waartoe ze zich niet in staat voelt: het beslaan van paarden. Op het ogen blik is zij bezig een monumentaal smeedijzeren hek te ma ken voor het plaatselijke park. zal hU slechts 2 slagen ln Sch. verlie zen. Het doet er dan niet toe of hij de eerste keer de h. of de v. speelt, of dat hij zulks de tweede keer doet. Gesteld, dat hij In slag II een kleine Sch naspeelt, dan komt hij in slag III weer ln eigen hand aan slag, waar na hij Sch. h speelt. Hy kan dan met Sch.v de laatste troef er uit halen. Maar anders wordt het indien de troeven 4-1 zitten. Zit a.b. vierde, dan zal de tegenpartij altijd 3 slagen' ma ken. Maar het is ook mogelijk, dat een der tegenstanders b. vierde heeft en de andere a.sec. Dan zou het' spelen van Sch.h veroorzaken, dat W-O 3 slagen ln Sch. maakten, terwijl het voorspelen van een kleine Sch. in dit geval W-O maar 2 slagen doet maken. Natuurlijk is het ook mogelijk, dat Sch.b sec zit; de kans hieiop is 'even groot als op a.sec. Maar dit hindert niet, want ook al zit Sch.b sec. dan nog maken W-O slechts 2 slagen. Het voordeel van hel spelen van een kleine Sch. is dus dit. dat Z niettemin het spel wint als de Sch. 2-3 zitten, en ook als Sch b sec ?it maar bovendien en dit is de extra kans. dit genomen wordt dat Sch.a sec zit Had men begonnen met Sch.h. dan had men ln de overige gevallen ook wel ge wonnen, maar dan was men down ge gaan als Sch.a sec had gezeten. Moeilijk wordt het als men een der gelijk spel krijgt bij een Howellwed- strijd (matchpunten per spel). Het nadeel, aan de aanbevolen speelwijze verbonden Is dat men een overslag opoffert als Sch.b tweede zit. en de kans hierop is natuurlijk veel groter dan op Sch.a sec Indien de andere spelers die ditzelfde spel te spelen krij gen die safety-plav niet toepasten cn U wel. dan hebt U een aardige kans. dat U een overslag niet maakt, die de concurrenten wel maken zodat er dan een groïe waarschijnlijkheid bestaat, dat U zeer slecht op dit spel aan komt. De kans op Sell a sec is gering zodat U in een dergelijk geval moed willig niet goed moet spelen teneinde de kans op een overslag zo groot mo gelijk te doen zijn. Het is natuurlijk dan wel erg sneu. dat als Sch a sec mocht zitten omdat U moedwillig slecht eesepcelrl hebt U down gaat, maar U zult dit lot dan met de con currenten delen zodat U dan geen O op dit spel te boeken krijgt Slechls terloops merk Ik op dat dit tevens een aanklacht inhoudt tegen het sy steem van de Howell-wedstrijden. mr. E C Goudsmit. Er zijn van die figuren. die men eigenlijk moet kennen om ze goed te kunnen toepassen Het is moeilijk, om. als men de theorie niet kent in de practljk de juiste speelwijze te'vinden En toch is deze vaak zeer eenvoudig Als voorbeeld hiervan kies ik het vol gende spel; Noord Schoppen: 6 Harten: b.x.x.x Ruiten: x.x.x Klaveren: x.x.x.x.x Zuid Schoppen: h.v,10.5.4,3.2 Harten: a.h Ruiten: a.h.x Klaveren; a Z speelt 4 Sch. De tegenpartij heeft slechts gepast. W komt uit met Kl/h, waarop O. R. 2 bijspeelt. Z neemt met het a. Wat moet Z nu naspelen? Zonder twijfel troef Maar welke? Moet U niet toegeven, dat als ik U deze vraag niet gesteld zou hebben en indien U dit spel in de practijk zou gekregen hebben zonder dat iemand U er op attent zou hebben gemaakt, dat in dit spel een moeilijkheid ver borgen was. dal U dan zonder enige aarzeling v of h. zou hebben gespeeld? En toch is dit niet Juist. Z verliest 1 slag in de bijkaart, hij mag dus in Sch. 2 slagen verliezen Hii moet dus zo spelen, dat hij de meeste kans heeft dat hij geen 3 sla gen in Sch. verliest. Hoe kan hij dit bereiken? Indien de Sch. 3-2 verdeeld zitten. ln de llnker-bovenhoek vermeld staat* Zaterdagse puzzle. OPI.OSSING VAN DE VORIGE WEER De oplossing van de vorige week luidt; Horizontaal: 1 claim. 6. roest, 10 Ier, 11. agave. 14 Epc, 15. vier. 18. ader. 19 e.d 20. Ierland. 23. re 24 tegels. 26 asemen, 28. nek.' 29. Tag. 31. man. 33 mes. 34 den 36 tien. 38 pre. 40 nier. 42, ree 43. kreek 44. Ede, 45 Etna 47. Oss 48 tram. 49. es. 50 nap. 52. tor 54. ml. 55 berekenen 58. lot, 59 ren 60 lep. 62. satan. 63. knoop. Verticaal: 1. Civet. 2 Lel den. 3. are 4 Ma. 5. o a.. 6. re. 7. eed. 8. speren. 9 teren. 12. gerst 13. vlaag, 16. rieken 18. ademen. 21. el. 22 N S25 gemeen. 27. manier 30. adres. 32 streep 35. premie. 37. iets. 38 proper. 39 eesten. 41. Edam 46. Ancta, 48 trein 51. ar. 53. on 55 bot. 56. keu. 57 neo 58 la. 61. Po Voor de prijswinnaars zie men elders ln dit blad door het haar kans krij'gt te groeien. Daarom bestraalt hij na de be handeling de hoofdhuid met infra- rode-stralen, hetgeen volgens hem de groei bevordert. De behandeling duurt ongeveer 5 a 6 maanden, hoewel men na drie weken al de resultaten kan zien. In vaktechnische kringen staat men echter een beetje huiverig te genover deze experimenten. Men is bang dat het haar spoedig af zal breken en wacht de resultaten van de eerste behandeling met belangstelling af. En onverstoord gaat het manneke voort Het bekende manneke", het jon getje dat reeds zeshonderd jaar lang in het hart van Brussel „de roep der natuur volgt", heeft zijn 54ste costuum ten geschenke gekre gen. Het was afkomstig van Mau rice Chevalier die het manneke een twee voet lange smoking en een stro-hoed ter grootte van een de- sert-bord presenteerde. Toen Chevalier, in aanwezigheid van de burgemeester van Brussel en de vrouw van de Franse ambas sadeur, gravin de Hautecloque, en onder grote belangstelling van het publiek en van fotografen, aan een koord trok waardoor een Franse driekleur die het manneke aan het oog had onttrokken, wegviel, zag men de populaire kleine burger van Brussel gekleed in een smetteloos avondcostuum, witte handschoenen en een miniatuur „strodakje" onverstoord voortgaan zijn vijver tje te vullen.' Waarom ook zou het manneke zich erg verheugen? Immers de volgende dag wercl de nieuwe aan winst van zijn garderobe door zijn particuliere kamerheer bij de rest van de collectie in het openbaar museum gevoegd en moest 't man neke weer naakt achterblijven. Drie boeken werden de laatste maanden uitgegeven die nog niet in deze rubriek werden besproken en die ik nu gaarne eens aan een beschou wing onderwerp. De boeken werden uitgegeven door de twee grote uitge versmaatschappijen ..De Tijdstroom" te Lochem en v Goor Zonen te Den Haag practlsch de enige uitgevers van schaakwerken in Nederland. I. „Schaakpartij cn compositie", door A. O. Herbstmann vertaling mr. G C A. Oskam uitgave ..De Tijd stroom" prijs gccart. f 2.40 Dit alleraardigste boekje behandelt het verband tussen de studies, dat ziin gecomponeerde standen met een fraaie afwikkeling en de practlsche partijen Talriike thema's die in de practlsche partij voorkomen dienen als grond slag voor studies en eigenlijk zou dus de schaakcompositie dc opmerkzaamheid van elke schaakspeler moeten verdie- Schaakrubiek onder leiding van J. VISSER nen en hem niet minder na aan het hart moeten liggen dan het practlsche speL Hoe moeten wij het gebrek aan belangstelling verklaren? Herbstmann vermoedt, dat de onbekendheid bU het publiek er de reden van is. welke on- bekenheid door de uiterst geringe po pularisering door de componisten ver klaarbaar is. Hoe het zij het is Jam mer. dat dc schaakcompositie zo'n ge ringe belangstelling heeft, want dat verdient zij niet. Men oordele eens; in een partU MorphyThompson speelde Morphy ln de stand wit; Kg7 - Tj*6 - pl - h7 zwart Ko8 - Rb3 - Pe7 - pl - a7 - b7. 1) Te6ü. dreigend KI6 Te7 1) Re6; 2) h7 Pg6 3) Kg6: en wit heeft door het naderbij lokken van de zwarte loper verhinderd, dat hij nu schaak krijgt op 1) h7 zou n.l ge volgd zijn 1) Pg6; 2) Kg6. Rc2t 3) Kg7 Rh7:). Deze idee .Romeinse idee" genoemd. Is grondslag geweest voor talloze studies bijv. deze. van Herbst mann zelf; Wit: Kc4 Pa8 - pl - c3 - g7. Zwart: Kb5 - Ra2 - pl - afi e5 - f7 - h4 -h6. Wit wint. Speelt hU 1) g8 D. dan volgt f5t en Rg8: Ook Pc7t Pe6 gaat nog niet direct, omdat zwart dan Rblt -f Rh7 kan spelen. Daarom volgt 1) c4t! Rc4: (op Kc4; volgt na tuurlijk wèl g8 D) 2) Pc7t Kc6 3) Pe6: nu kan zwart niet schaakgeven en dan Rh7 spelen, dus ls 3) Re6: gedwon gen. Daarop volgt 4) Ke5; en nu kan zwart doen wat hij wil. altijd volgt 5) Kf6 en 6) g8 D. En speelt zwart 4) f6t dan volgt Ke6 en g8 D U ziet. dat U van deze studies groot practlsch nut kunt hebben welke er kenning dus een aanbeveling voor het boekje Is. n. „Paard- en Loperspelen" door I. L. Rablnowltsj, vertaald door H Ade- ma. uitg. ..De Tijdstroom". Weliswaar bezitten wij ln het stan daardwerk van Euwe over het eind spel een uitstekende leidraad maar het boek van Rabinowltsj is uiteraard wat uitgebreider en belicht de zaak eens uit een andere (vaak zeer origi nele) hoek Een prachtboek, dat de aantrekkelijkheid heeft dat er ruim 80 opgaven ln staan met oplossingen ach terin. Bladert men het boek eens door dan komt men weer tot de slotsom, dat het eindspel toch een ontzaglijk mooi gebied is van het schaken I III. „Theorie der Schaakopcnlngen, Zaterdagse puzzle Een dubbel raadsel Vandaag voor de variatie weer eens een dubbele puzzle, waarvan het re cept zo langzamerhand ook wel bekend is. In de linkerfiguur moeten woorden ingevud worden met een betekenis als hieronder omschreven: A Hood: B Deel C Slaag D Ingang E Taal F Ondergeschikte G Indianenhut H Langwerpig (letters g n o. o. b. D K Meteorologisch verschijnsel L Zeer vlug lopen M Een slaapje doen Elke letter komt ln een genummerd vakje te staan. Dezelfde letter moet echter ook steeds geplaatst worden ln het gelijk genummerde vakje van de rechterflguur In deze rechterfi- |A a ft Ui guur ontstaat dan tenslotte een wmm R irf M J Ja wat het D eigenlijk is kunt rr— U ln de lihkerfi- C guur vinden door dc beginletters fc d» ft der woorden ach- ter A tot en met c D 13 M van boven naar beneden te r W 36 2? lezen. Voor goede op- "T"" 7 u 33 lossers stellen wij Cl prijzen beschik- r— baar aan van 1 5 u 0 en twee van f 2 50 Oplossin- 1/ 30 ii 16 gen aan de puz- zleredactle van 21 M 9 ons blad. ulter- L lijk Donderdags W9 TT 73™ P" liefst per brief- M kaart waarop WUhhJLhJUmmi De Russen leren het wel Onlangs verscheen ln deze rubriek een partij gespeeld ln het kampioen schap van Charkov Wij kwamen toen tot de conclusie, dat we de Russen op het dambord nog niet zo erg te vre zen hadden als op het schaakbord Dat kan ook niet omdat ze ons spel nog te kort beoefenen. Op het gebied van de eindspel-pro blematiek hebben we ze echter niet veel te leren. Kortelings kregen we vat composities thuisgestuurd waar uit een frisheid van ideeën blijkt waar we het diepste respect voor hebben Enkele van deze composities willen we hierbij onze lezers aanbieden No. 1. Overgezet van het Russische bord door Schmidt. Zwart; 28. 36 Dammen op 37 en 42. Wit: 27. Dammen op 4. 16 cn 25. Wit speelt en wint. 1. 25-4811. 42-15; (de beste zet). Op 1. 36-41: 2. 27-221 28x17; 3 4-10! 37x5: 4 48x46. en wint Op 1. 28-33: 2 4-15! 33-38: 3 48- 4311 38x49; 4 15x47 49x21: 5 16x46. wint Op 1. 42-29; 2 48x26 28-33; (a) 3. 4-1511. 36-41; (of?) 4 26-37! 41x21; 5 16x38 33x42; 6 15x47 en wit wint. a) 2. 28-32; 3. 27x38. 29x47; (ge- dw.) 4. 4-15. en wint door de dreiging 26-42 enz., terwijl op 47-41 wit door Erfelijkheidszuur Een geleerde, verbonden aan het Rockefeller Institute for Medical Research te New York, heeft be kend gemaakt, dat de drager van de erfelijkheid is gevonden Het gaat om de erfelijkheid bij al wat leeft, dus bij u. bij uw hond, bii uw kamerplanten, enz De drager van die erfelijkheid is een zuur. met een lange naam, het heet n 1desoxyribonucleic. Het schijnt in mensen, dieren en planten alieen kwantitatief te ver schillen. De overige chemicaliën, die de erfelijkheid beheersen, zijn niet bekend. Maar dat u een mens bent en een hond een hond is,*zit 'm in de com binatie van deze elementen met dat zuur met die onuitspreekbare naam.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 6