i VAN DE MAAS NIEUWS ER IS WEER RADION M G. BOODE /y yj 9 JAVA KAPOK ,Van de drie sneden brood zijn er twee Amerikaans' BEZOLDIGDE BESTUURDERS Ad vertentiën IBal Masqué of Feestavonden MET UW GEBROKEN^ VULPEN NAAR J ~.v v m,A LEDERWAREN WASSERIJ Apeldoorn CORNELISSEN Tel. 3434 HUWELIJK j METROPA MOT monm \HermanSnabeli a-r.un imi'i.M j u.i.ii.i.'ii N.ui ja. Wij ontvingen een partij prima Grand Théatrs - Amersfoort Juist NU Adverteren Rijwielhandel H. J. v. d. MAAS Telefoon 6609 ik ika:> ziet U ziet het zelf- RAD ION wast witter Agrarisch Congres van de PvdA Het Tivoll-podlum was vandaag kleur rijk versierd met de kinderen van Flo ra; een toepasselijke versiering, daar in de grote zaal het Agrarisch Congres gehouden werd van de Partij van de Arbeid. De eerste spreker was de secretaris van het Hoofdbestuur van de Partij van de Arbeid, de heer C. Wouden berg. die wist uit naam van allen te spreken, wanneer hij ook hier de heer Vorrink een spoedig beterschap toe wenste (applaus) Spreker schetste de toestand waarin ons land als gevolg van de oorlog verkeert Zonder samen werking met andere staten zal het sociaal-economisch herstel nooit volle dig worden, en die samenwerking brc-ngt onvermijdelijk mee. dat wij een gedeelte prijs geven van onze absolute souvereinltelt waarop wij tot dusver zoveel prijs stelden In dit licht moeten de besprekingen gezien worden, die hier op het programma staan Spreker riep het welkom toe aan de vertegen woordigers van het Ministerie van Landbouw, van de verschillende Be drijfschappen, etc. Hij verwelkomde speciaal de aanwezige leden van de Tweede Kamerfractie. De leiding van het Congres rustte in handen van lr. J K 1 u ij t e n a a r. OPEN DEUR Als eerste inleider trad prof. dr E. de Vries (Wageningen) op. die de Nederlandse landböliw en het buiten land onder de loupe nam. Wij willen naar weerszijden een open deur heb ben. al zijn een slot en grendel on misbaar. Bij een ruim ruilverkeer is het toch noodzakelijk een geordend ruilverkeer met het buitenland tc heb ben. Terwijl wij 1.3 milltoen aan graan zelf produceren, hebben wij een jaar lijkse import van 19 milHocn ton (vnl. tarwe en mais). Zouden wij die invoer geheel in dollars moeten betalen, wat niet het geval is. dan zou daar 140 millioen dollar per Jaar voor nodig zijn. d l. één derde van de totale Marshall hulp in het eerste jaar. De graanlmport voor heel Europa bedraagt de helft van de volledige Europese Marshallhulp Doordat Amerika op een vernuftige manier aijn graanproductie heeft opge voerd, is Amerika de voornaamste graanleverancler geworden. Twee van de drie boterhammen die wij eten zijn van graan, in Amerika ge teeld. één slechts uit eigen land. Wat Frankrijk en Italië doen. alle zeilen bijzetten, om door intensieve productie onafhankelijk te worden van Amerika, is voor ons land practlsch niet doenlijk, ook al wijl wij d3ar cul turen voor zouden moeten prijsgeven, die ons grotere voordelen opbrengen. VETVOORZIENING Wat de vetvoorzlenlng betreft moeten wij voor driekwart bouwen op de plantaardige vetten en oliën uit tropi sche gebieden Nog altijd staat de vct- voorziening verre achter bij die van vóór de oorlog. Dat wij hier buiten het dollargebied kunnen bliijven Is. voor ons economisch een groot voordeel. Wat de productie uit de hakvruchten betreft, onze suikcrbietencultuur staat aan de spits. Voorts hebben wij een goede aardappel- en klavercultuur. Wij hebben hier de kans bij de hele wereld vóór tc zijn De veehouderij, zuivelindustrie en tulnbouwproductle zijn tegenover het buitenland van de grootste betekenis. Het is van het grootste belang de uit voer van onze zuivel- en tuinbouwpro ducten te handhaven en zo mogelijk uit te breiden Waarschijnlijk de cijfers staan nog niet geheel vast bedraagt onze ex port in 1948 55 van wat is Ingevoerd. De invoer is 5 milliard, de uitvoer 2V? milliard. Hierbij is de voedsclsector niet meegerekend. Wij voeren l"*i mil liard aan voedsel ln. cn voeren 1.2 milliard uit een nadelig verschil dus slechts van 50 millioen. Men kan zeggen, dat de boeren cn tuinders, maar ook het Ministerie van Landbouw prachtig werk hebben ge daan In 1948 door bijna quitte te spelen ondanks de slechte oogst van 1947. Voor ons is van belang de prijzen van grondstoffen ejv eindproducten zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Voor België ligt deze zaak heel anders. Bei der landbouwbeleid moet dus heel ver schillend zijn en wij zouden elkaar gc- makkclllk kunnen dwarszitten. Voor Nederland is het van belang dat er een koopkrachtige vraag is naar onze producten. Juist als agrariërs, wonende tussen industie-landcn. moeten wij streven naar een zo krachtig mogelij ke samenwerkirtg met West-Europa. Laten wij niet vergeten, dat er kapers op de kust zijn. Wij moeten er naar streven, dat de invoerproducten tegen een redelijke prijs verkrijgbaar zijn. Zou er weer een algemene crisis op landbouwgebied komen, dan zou men ook onze uitvoer van eigen producten onmogelijk kunnen maken. Wij moeten dus streven naar een redelijk prijs niveau. Het streven naar het maken van eindproducten ln het buitenland zullen wij toch niet kunnen tegenhou den. Daardoor geraken wij op de duur ln een dwangpositie. Dit kan alleen voorkomen worden door het opvoeren van de efficiency cn van onze land bouw en door werkelijk internationale samenwerking Onze nationale land bouwpolitiek moeten wij aanpassen aan de internationale: anders worden wil stukgewreven Het liberale principe in de productie der grote landen is voor goed voorbij al lijkt het aan de buiten kant misschien wel eens anders De middagzitting van het Agrarisch Congres van de Partij v. d. Ajbeid wordt bijgewoond door de Minister van Landbouw, lr. Mansholt. Dr ir. A. Vondeling bespreekt het toe komstig landbouwbeleid in Nederland. SnreKer begint met een brede inleiding, waarin hij o.m. meedeelt, dat ln de akker- en tuinbouw het vooroorlogse productlcpell reeds is bereikt. In de vee teelt is zulks nog niet het geval. De melkproductie b.v. bedraagt nog slechts 83^. In verband met de onzekere poli tieke toestand is het gewenst tc zorgen, dat onze voedingsbronnen zo nabij mo gelijk gevonden worden, met name dus in ons eigen land Sprekers overtuiging is. dat. vóórdat men één cent ter be schikking stelt van de militaire uitrus ting eerst gezorgd moet worden voor een behoorlijke voedselvoorziening De individuele boer kan men niet de schuld geven van de ondoelmatige omstandig heden in het agrarisch bedrijf. Wil daar in verbetering komen, dan is Ingrijpen van de overheid noodzakelijk. Spreker juichte het toe. dat de Rege ring besloten heeft de inpoldering van het IJsselmeer met kracht voort te zet ten. Bij het opstellen van de gelelde eco nomie zal met een aantal factoren reke ning gehouden moeten worden. Twee doeleinden zullen ons bij de landbouw economie voor ogen moeten staan. WIJ moeten streven naar zoveel moge lijk langlopende handelsovereenkomsten, om tot een redelijke cn rechtvaardige prijs te komen. Voorts naar opvoering \an de productie van de bodem. Spreker verwacht in dit verband, dat West-Duitsland binnen niet te lange tijd een partner zal worden, waaraan wij nog veel zullen hebben Het agrarische Inkomen van vóór 1940 is zeker niet het niveau, dat wij terug moeten hebben. De verdeling over de verschillende groepen zal nog niet zo gemakkelijk z)Jn. )n de afgelopen 3 4 jaar is glo baal genomen ln dit opzicht de recht vaardigheid betracht een pluim op de noed van Minister MansholtI De aan dacht moet wat opvoering van de pro ductie betreft sterk gericht worden op de veehouderij, waarbij wij er intussen rekening mee moeten hoeden, dat wij tn de c k. jaren een tekort zullen hebben aan veevoeder. inleveringsplicht Nodig blijft niettemin een contingen- terlng van de invoer, speciaal geldt dit t a.v. krachtvoer voor varkens, kippen, runderen. Dc inleveringsplicht van graan zal hierbij onvermijdelijk zijn, daar het anders teveel voor veevoeder kon worden aangewend. De mogelijkheden om de voedselpro ductie uit eigen bodem te vergroten zijn lang niet uitgeput. Wij zullen een vee stapel kunnen handhaven, welke niet teveel afwijkt van die van 1938. Maar dan is een veevoederdistributie onver mijdelijk willen er geen grote wijzigin- bcn komen in de agrarische structuur. Geen antwoord kan spreker geven op de vraag, of wij tot een reglementering van dc productie moeten komen. In elk geval is wel noodzakelijk een sterke coördinatie van de landbouwpo litiek. Dit systeem moet ook passen ln dc Benelux, anders krijgen wij te grote storingen. W e zal dit ordenen? Spreker heeft de indruk, dat het georganiseerde be drijfsleven werkgevers en werkne mers verenigd in de Stichting van de Landbouw doordrongen is van dc noodzaak van de geleide economie, niet uit opportunitcitsovcrwcgingen, maar wel degelijk ook als beginsel. Intussen is er nog niet de juiste instelling van de zijde van het georganiseerde bedrijfs leven. Het heeft spreker althans teleur gesteld. dat de Stichting van de Land bouw de uitnodiging voor dit Congres heeft afgeslagen. Wat de verordenende bevoegdheid betreft, deze zal niet moe ten rusten op de pijlers alleen van de bestaande organisaties. Het socialistisch rapport aan de Centr. Landbouw Raad van 1932 heeft trouwens ditzelfde al be toogd! Spreker besluit met te zeggen, dat hij enthousiast voorstander is van de nieu we koers, ingeslagen op landbouwge bied. Geen vragenuurtje! Een breedvoerige gedachtenwisseling volgt. De tongen blijken extra los te ko men ln verband met de aanwezigheid van de Minister van Landbouw. De voorzitter moet zelfs waarschuwen, om er geen vragenuurtje van tc maken van Minister Mansholtl (Gelach). Vragen worden gesteld over de kleine boeren, dc landarbeiders en hun vak opleiding. inpoldering van de Biesbosch. wildschade, invoer van kali. hypotheken voor jonge mensen, het overgaan van boerenzoons naar andere vakken, waar een tekort is aan arbeldskrachterf (bouwvak etc.). De heer Schilthuys. lid der Tweede Kamer, bespreekt dc nieuwe voorstellen van de Min. van Landbouw, volgens welke de stabiliteit van de afzetmoge lijkheden dient te worden behouden, terwijl daarnaast de landbouwer de mo gelijkheid moet hebben om volgens eigen inzicht tot goede resultaten te komen. NOREN ZETTEN ER HAAST ACHTER Een Noorse regeringsdelegatie, onder leiding van H a 1 v a r d Lange, de minister van buiten landse zaken, is per vliegtuig naar Washington vertrokken om bespre kingen te voeren over het voorge stelde Atlantische verdrag. Waar schijnlijk zal Dean Acheson, de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, de gesprekspartner zijn. Het aangekondigde Noorse be zoek kwam te Washington als een verrassing, aangezien Noorwegen nog niet was uitgenodigd tot deel neming aan het veiligheidsverdrag. De heer S. F. van Oss gecremeerd Gistermiddag is het stoffelijk overschot van de heer S. F. van Oss, in leven hoofdredacteur directeur van de ..Haagsche Post", in Westerveld gecremeerd. Voor deze plechtigheid bestond veel be langstelling. In de aula, bij de met vele bloe men bedekte kist, sprak een zoon van de overledene over het levens werk van zijn vader, die de „Haag sche Post" heeft opgericht en haar zo vele jaren redactioneel cn zake lijk heeft geleid. Mej. dr. R. Jacobs, hèt oudste redactielid, sprak gevoelvolle woor den ter nagedachtenis van de man, waarmee zij zo lang heeft samen gewerkt, terwijl de heer Burger de gevoelens van rouw vertolkte, die in het gehele redactionele cn administratieve personeel leven. Aan het slot van de plechtigheid dankte de heer Van Oss voor alle eer, zijn vader bewezen. Medische diensten Doktoren alleen te raadplegen bij spoedgevallen: J. Hendriks, Tessel- schadelaan 3. Tel. 6013: J. Plomp. Regentesselaan 15. tel. 5591. Verlos kundigen: A. G. F Perk. H. v. Vi- andestraat 2. tel. 5086: H. Vernhout, Soesterweg 232, tel. 3374. Apotheken: Soesterapotheek O. Soesterweg 92, tel. 5474; J. S N. Cramer. Utrechtseweg 93. tel. 3489: Vermeer-apotheek, Vermeerstraat 124, tel. 5335. Ons dagelijks teveel Op de Varkensmarkt werd een wielrijdster bekeurd, die de ver keersheuvel links passeerde. Een bestuurder van een auto. die de maximum snelheid overtrad, werd bekeurd, evenals de fietsers die zonder achterlicht en spatbord reden. Sport j Druk programma voor voetbalclubs De voetballiefhebbers kunnén Zondag weer keus maken uit ver scheidene wedstrijden. HVC speelt thuis een interessante wedstrijd te gen Elinkwijk en zou bij een over winning gelijk komen met Velox. dat tegen Volendam ongetwijfeld een zware dobber zal hebben. DWV krijgt De Spartaan op bezoek en misschien zou de uitslag van deze wedstrijd de club van Klaas Ooms alle illusies wel eens kunnen ontne men. Vriendenschaar gaat op be zoek bij Hilversum, dat een klein kansje krijgt om een of twee pun ten in te lopen op Zaandijk, dat gaat verliezen van WFC. In de derde klasse E gaat APWC op bezoek bij Zeist en staat dus voor een mogelijk te zware opgave. In de vierde klasse K ontvangt DEV Amsvorde. Dit wordt een van de moeilijkste wedstrijden van dit se.zoen voor de Amersfoorters. die dienen te winnen om dc kans op het kampioenschap te behouden, temeer daar Amersfoortse Boys in een har de ontmoeting de uitwedstrijd van Barneveld zal winnen. Quick en SEC ontmoeten elkaar op Dorresteyn. Hier heeft Quick o.i. de beste papieren. Overigens is het zeer pioeiiijlc om een voorbeschouwing te maken, daar heel veel elftallen met een aantal invallers m de gelederen verschijnen door de griep. H.V.C. vierde feest De voetbalvereniging H.V.C. vierde gisteravond in Nieuw Ams vorde het „Oudejaarsfeest", dat ieder jaar aan de vooravond vanr 5 Februari, de datum waarop HVC in 1905 werd opgericht, wordt ge houden. Een bakker werd bekeurd, inzak# overtreding van de arbeidswet. Café - Restaurant - Dancing DE „STICHTSCHE HEUVEL" Utrechtseweg 180 - Tel. 3494 - Amersfoort Zaal gratis beschikbaar Ook Zaterdag cn Zondag Dir. A. JOH. SELLMEYER MORGEN OPDEIEt.cDE PLAATS ZIET U DAT GELD Leningen vanaf 1500. lste en 2de Hypotheken, Financieringen Bureau „INTERMEDIAIR" Regentesselaan 201 Den Haag - Tel. 332870 Bureau voor Complete Kantoor-installatie Langestraat 101 - Telefoon 5723 J Bij de ALGEMENE BOND VAN AMBTENAREN (A.B.V.A.) kunnen worden benoemd. Gegadigden moeten beschikken over een ruime algemene ontwikkeling, kennis hebben van de vakorganisatie in ons land en bij voorkeur van ambtenarenrecht. Voorts moeten zij bereid zijn, zich aan een geneeskundig onder zoek te onderwerpen. Salaris en rechtspositie volgens regeling. Premievrije pensioenverzekering, ook voor weduwe en wezen. Soil, met foto en afschriften van eventuele getuigschriften, welke niet worden geretourneerd, uiterlijk veertien da gen na het verschijnen van dit blad, bij het bondssecreta- riaat. Laan Copes van Cattenburch 10. Den Haag. VOOR DE BETERE GEZINSWAS Bloemen zijn de woorden van het hart Een fijnbesnaard man brengt zijn gevoelens tot uiting met bloemen. Niet zo maar een „bosje", maar met 'n zorg zaam gekozen bloementuil- tje. En juist daarin achten wij ons specialisten. Bloemenmagazijn „NOVA" J. C. BEITLER Kamp 12, Tel. 5992, A'foort Eigen expeditie naar AMERSFOORT. UTRECHT. BUSSUM. HILVERSUM. LAREN. AMSTERDAM en omgeving Wendt U vol vertrouwen tot one jarenlang bestaand bemiddellngskantoor. On- ze individuele behandeling a biedt U de grootste kans op succes. Talrijke dankbetuigingen. Zeer vele en goede relaties in het gehele land. Vraagt J inlichtingen onder strikte geheimhouding in blanco couvert. BEMIDDElINGSKANTOOR MIDDEUANDPIEIN 21" 7 POSTBOX 70 - IEL SOMS HOITflIOAH a VERDELGING Oude Gracht 205 Telet 13602 Utrecht In een dag grondig hersteld, bij gevuld of driedelig ge- mookt door: MEUBIHER1NG „ONZE WONING" fctUSOtXWE0161 -AMERSTO0M-rtL.616V EEN HOOG - OLIE-VERBRUIK rleemj dan 0VRHAUL PISTON SEAL! Dit Eng*l»* prtparaal werdt In vele 1-inden. over de gehele v ere ld ver- ipreld. veelvuldig toegepast en zot ook hel olie-verbruik van Uw wagen reduceren De behondrhng kost maar hatl weinig tyd en Uw wagen kan er weer een 10 tot 15.000 K.M. tegen. Ovrhaul Pi»ton Seal haalt het olie- verbruik omlaag en g-eftUv» motor een beter trekvermogen Light Car tube voor automobielen tot 12 P.K-. Standard tube voor auto mobielen tot PK Jt.C. tube voor motorrijwielen. GESCHEURDE CYLINDERBLOKKEN zonder demontage In 30 minuien gerepareerd met W0NDAR WELD het preparaat, dat do Ceallicerden van zoveel nut was tUdens de achter ons liggend* oorlogsjaren. Bcldo producten zUn verkrUgbai Naam Plaats I CYTÉX-Heuvtl 11.. HELMOND VrUdag 11 t.m. Donderdag 17 Februari 1949. Aanvang 8 uur. Zondagmiddag 2 uur. f PRESENTEERT ■- - RENÉ SLEESWIJK's NEDERLANDSE REVÜE Prijzen-avond: 1 502 503.504. Prijzen-middag: 1.001.251.75—2.00. Voorverkoop: Plaatsen voor Vrijdag, Zaterdag, Zondag verkrijgbaar van Donderdag 10 Febr. af. Plaatsen voor Maandag t.m. Donderdag verkrijg baar van Zaterdag 12 Febr. af. Dagelijks van 10—12.30 uur en van 24 uur. (Ook tel. no. 4632). ■oooooooooooooooooooooooooooooooooooo;; 6 WEES EEN HEER IN HET VERKEER. O Y maar dan op een goed onderhouden rijwiel Y x Reparaties bij ons gebracht, zo nodig X S KLAAR TERWIJL U WACHT S Laat nu Uw rijwiel door ons in- en uit- wendig schoonmaken In 1 dag gereed en met volledige garantie (gediplomeerd rijwielhersteller) 9 ANRHEMSEWEG I 43 I TELEFOON 4065 Y De zaak met de grootste sortering onderdelen yooooooooooooooooooooooooooooooooooo Uw kleding sleeds in goede staat Als U die bij „ACTIEF' behandelen Iaat Tót ZO reten f O 50 tOTO ov Te koop gevraagd Te koop gevr.: bruikbare radio-apparaten gramofoon- motoren (kracht- en net-i stroom) gereedschappen enz. Ook slooptoestellen en on derdelen, kleine en grote partijen. „Het Handelshuis" Rijwielen, motoren, radio, electra, annex reparatie. H. Brandt. Hof 29. Telcf. 6454. Amersfoort. 5044 Oudheden! Te koop gevr.: koperen ketels, doofpotten, strijkijzers, antieke tegeltjes doeken, tin, porcelein, enz. K. C. Deen. Burg. v. Has seltlaan 11. Bussum. 5039 Te koop aangeboden Te koop: een Excelsior motor. 250 c cook genegen te ruilen voor een lichtere motor. Daltonstraat 38, Tel. 5201. 5063 Te koop: een houten trek- wagentje op gummi band jes 7.50: mod. huiskamer lamp 7.50; slaapkamer lamp 5.Alles in goede staat. Br. no. 5064 bur. van dit blad. Te koop: meisjesrijwiel v. leeftijd plm. 8 jaar en een Engelse kinderwagen. Te zien: Krommestraat 44. 5060 Als nieuw Singernaaima- chine. Pick-up met 32 pla ten. 2 grote leren clubs, klein rooktafeltje. gr. schilderij, windbuks. Kaocl- weg 94. 5071 Z.g.a.n. blauw-grljze heren- winterjas, v.o. kwaliteit Galvanistraat 24. 5067 In Putten houten huisje, dubbelwandig 3x4, veel ra men met noodkeukentje, schuur, 900 M2 tuin Vrijko mend. geschikt als zomer verblijf. Afzonderlijk ste nen landhuis. 6 kamers, keuken, bijkeuken en tuin. ca. 4 5 verhuurd. Havik 10 Amersfoort, tel. 3000. Te huur aangeboden Auto's zonder chauffeur, voor binnen- en buitenland Vraagt vriibliivend prijsop gaaf. v. d. Hoek. Paulus Potterstraat 34, Tel. 5734 5040 Personeel- aangeb. Meisje, 20 jaar. bz.a als hulp in de huishouding, liefst op boerderij, bij be jaard echtpaar of daar w^r geen vrouw aanwezig is. Br. no. 5061 bur. van dit blad. Naaister zoekt werk voor enkele dagen per week. Ook japonnen enz. Nijkerker- straat B 186. Hooglander veen. 4994 Biedt zich aan: zetter- drukker smout- en adver tentie) en bekend met con- rantenbedrijf Br. No. 5075 agent v. d. blad. Putten. Lessen Van dc zomer nog spreekt U Engels als U nu les neemt! Practische lessen; geen onnodige geleerdheid. W. van Kleef Jr.. Zwaan straat 4. Tel. 4882. Ook con- versatie-corresp les en ver talingen. 5048 Dansstudio Dan Bearda. Privé dansles. Bespreking dagelijks van 210 uur aan de studio. Utrechtseweg 39, Amersfoort. Tel. 4456. 5025 Eerste Amersfoortse Auto rijschool G. v. d. Hooff, ge- dipl. instructeur. W van Mechelenstraat 26, tel 5381, 5045 Hebt ge Engels nodig op Uw reis? Vanderland. Utr, weg 242 leert U in korte tijd het practlsch gebruik van de taal. 5017 Diversen Naaimachines. Mevr. laat Uw machine aan huis repa reren door vakman met 20 jaar fabriekservaring Even bericht. Mak, Kapelweg 38. Amersfoort. 5062 foon 6004. „Waaraan ik het zie? Natuurlijk aan het goed, dat ik het laatst gewassen heb. Met RADION. Welk een verschil! Eindelijk de hel dere, de stralend witte tint, waarnaar ik al zo lang heb verlangd. Werkelijk, bij Radion-wit is alle andere wit grauw." Laat de was in het zelfwerkende Radion-sop koken. Dan ontwikkelen zich millioenen zuur stofbelletjes, die de reinigende werking van de zeep versterken en dezelfde stralend witte glans aan Uw goed geven als zon en frisse buitenlucht. Gebruik van een schadelijk bleekmiddel is overbodig. Radion werkt zacht en veilig; het is nog beter dan vroeger. Slechts 39 cent per groot pak De bekende markt- astroloog. Psychisch ad viseur in alle levensbe langen. Huisadviezen. Dinsdag van 29 uur n m. De Doelen. Havik 33. Liere Virgo. 5069 Ned. Ver. van Spiritisten ..IIARMONIA". Openbare Psychometrische Propagan- da-avond op Donderdag 10 Febr. a s. met de heer C Boering in het Gebouw van de Ver. Vrijz. Hervormden. Aanvang 8 uur. Toegangs prijs 1.Leden 0.50. 5049 Openbare Vergadering in de Markthal, op Donderdag 10 Februari a.s Aanvang half acht. Toegang vrn. Spreekster: Mej J. E Schaap Inspectrice van het Gem. Onderwijs te Rotter dam. Onderwerp: ..De taak van de Overheid, in ver band met de waarde van goed Kleuteronderwijs" Ge- '"genheid tot vragen stelen Vorzuime niet deze be langrijke vergadering te be zoeken Vereniging voor Kleuteronderwijs Volkson derwijs. Afd Amersfoort: Nederlandse Onderwijzers vereniging. Afd. Amersfoort 5047 Huwelijk. 2 jonge man nen. weinig in gel. in cont. te treden met meisjes, zoe- kpn kennismaking met 2 vlotte meisjes. 22—25 jaar. P.Gomg. Amersfoort, evt. eenegen vertrek naar Indië. Br. no 5042 bur. v. d blad. Foto insluiten, welke op erewoord wordt geret. Uw taxi is de Hoektax. Wij staan met ruime 7 per- soons auto's dag en nacht voor U paraat. Vraagt voor buitenritten prijsopgaaf Stadsritten f 1.-. v. d Hoek, St. Radboudstraat 10, Tele- 5041 Electrisch ontharen. Alge hele gelaatsverzorging. Spe ciale behandeling tegen rim pels. puistjes en verdere huidfouten. Hoogtezon. Mevr. v. Haselen. Gedipl. Schoonheidsspecialiste. Bor- gesiuslaan 41. Tel. 4520. 5072 Voor een goede foto. voor Uw amateurswerk. voor het vernieuwen van verbleekte portretten, voor vakkundige reparatie aan Uw toestel: Portretspecialist de Smalen. 5026 Speelgoed, kinderboeken enz. Fa. C. Mulder v/h ter Weel. Alle soorten boeken en romans in Leesbiblio theek „Lectura". Soester weg 177. 5028 Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid, afd. Amersfoort. Dinsdag 8 Februari, 's avonds 9 uur houdt Weth. Koop man een praatje over sanering melkbedriif in Volksgebouw Snouckaert laan 11. Amersfoort. Be langstellenden zijn wel kom. Uw adres voor tabak, si garen en sigaretten is: W. Hendriksen, Soesterweg 466. hoek Hulststraat, A'foort 5029 Begrafenisondernemer H. Kuiter, Verhoevenstraat 21, Telef. 5229. bijkantoor Din- telstraat 7. Billijke tarieven. Nette bediening, v/h Veen- schoten en Kuiter. 5030 Autobanden. Zijn Uw ban den glad. d.w z. het profiel niet meer zichtbaar, dan be tekent dit, dat deze banden niet meer bedrijfszeker zijn. Wij kunnen Uw banden met onze nieuwe profielen weer nieuwe levensduur geven. Levering uitsluitend op Bo- vag-voorwaarden Weest zuinig. autobanden zijn duur. dus geeft ze een Vul- cano-kuur. Vulcano. W van Zwol. Hogeweg 30, Tel. 4881 Amersfoort. 5031 Leesbibl. Gez. W. Schelck, Hobbemastraat 23, 10 ct. p. deel. Alle kantoorbenodigd heden en schrijfbehoeften. 5027 Atelier „Flcurette" maakt alle soorten borduurwerk voor U. Zuidsingel 5. Tel. 3521. 5073 Archifoto is ook in 1949 Uw fotograaf. Wij verzor gen o.a.: 5032 Een serie geslaagde klnder- oonamen met kunstlicht bij U aan huis. in een keurig album. 5033 Gaat U trouwen? Wij ma ken een onvergetelijke se rie opnamen van dit gebeu ren. Gratis een luxë album erbij. In 6 uur gereed. 5034 Reclame- en interieur-opna men. Reproducties en foto- copieën. Dan naar Archi foto 5035 Ook Uw zoon in Indië ziet verlangend uit naar een se rie pakkende opnamen bij U aan huis gemaakt door Archifoto. 5036 Ook voor toneel en partijen naar hèt adres in Amers foort: Archifoto, Rubensstr. 79. Tel. 3070. 5037 Geboortekaartjes met een echte foto van Uw pasgebo rene. in 6 uur gereed, met inbegrip van tekst en enve loppen. 5038 Administratiekantoor „Het Kompas". Bernulfusstr. 29. Amersfoort. Telef. 3036. In richten. bijhouden en con- trolerep van boekhoudingen Belastingzaken 5043 Prima kousen-reparatie in 2 uur gereed! ..PeVfect". Utrechtse Weg 91 5046 Prima droge kachelblok- ken voor de opruimingsprys van f 40 per 100Ö kg. franco thuis J. v. d. Bor, Zwartebroekerw. 421, Ter- schuur. 4998

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 8