DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sowjet-Unie biedt Noorse regering pact van non-aggressie aan Elf Roermonders ziek na eten van kaas Aanklager eist „zwaarste straf" tegen kardinaal Mindszenty Luchthaven met zes onafhankelijke start- en landingsbanen Moskou 's antwoord op Noorse neiging naar Atlantische Unie Lerares overvallen in haar woning Operatie te Leiden per televisie uitgezonden Cochran in contact met de regering Alle patiënten zijn buiten gevaar Kardinaal: „God is mijn getuige, dat ik steeds goede bedoelingen had" Botsing van zeven auto's en motor op Rijksweg Amsterdam-Den Haag Omvangrijke plannen zouden binnen tien jaar verwezenlijkt kunnen worden In kort Lbestek Maandag 7 Februari 1949 Achtste jaargang, No. 1244 Opgericht door de Stichting ..Het Parool' Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements» Prijs 32 cent p w. of 4.i5 p. kw Losse oummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T]. DE BOORDER. De Sowjet-Unie heeft Noorwegen aangeboden een non-agressie-pact met haar te sluiten. Dit aanbod is vervat in een nieuwe Sowjet-nota aan de Noorse regering, als antwoord op de nota waarin Noorwegen aan Rusland mededeelde, geneigd te zun tot aansluiting by hel voorgestelde Noord- atlantiscbe verdrag. Halvard Lange, de Noorse minister van buitenlandse zaken, die Zondag per vliegtuig ite New York Js aangekomen om besprekingen te voeren met zfjn Amerikaanse collega Acheson over het Atlantische Pact. heeft meegedeeld, dat het Noorse parlement het aanbod zou moeten over wegen, alvorens hij, Lange, er commentaar op kon leveren. De Sowjet-nota gaat uitvoerig in op de Noorse nota van 1 Februari en zegt dat de SoXvjetregering de me ning van de Noorse regering niet deelt in de opvatting, dat de Atlan tische Unie de bedoeling heeft, ag- gressie te voorkomen. Volgens de Sowjet-nota is deze Unie erop ge richt, de ene groep landen op te-zet ten tegen de andere. De Russische nota zegt verder, dat de oprichting van de Atlantische Unie niet in overeenstemming is met het UNO-handvest. dat het binnen halen van kleine landen in de At lantische Unie ten doel heeft, het HET NOORS-RUSSISCHE GRENSGEBIED :Noordelijke IJszee altenkirk l NOOR- Mif WEGENJ moermanski y?- sow jet" UNIE FINLAND l ZWEDEN 'l loo»-. |vpelt-pa|49118 Bruce (ECA) herroept beschuldigingen Howard Bruce, adjunct-administrateur van 't plan-Marshall, heeft de Juistheid erkend van de tegenspraak, welke Groot- Brittannle. Nederland en België heb ben geleverd op de beschuldigingen, die hij tweo maanden geleden tegen deze landen had Uitgebracht, als zouden zij een onregelmatig gebruik hebben ge maakt van de zendingen aluminium en lood. welke krachtens het plan- Marshall waren ontvangen, door deze producten opnieuw met winst aan de Verenigde Staten te verkopen. grondgebied van deze landen voor hei inrichten van militaire bases te gebrui ken u&l de suggestie van een a'anvalsdreigT.g voor Noorwegen van de zijde der Sowjet-Unie van alle grond ontbloot is en dat Noorwegen geen redei nceft om aan de bedoe lingen van goede nabuurschap van de Sowjet-Unie ten aanzien van Noorwegen te twijfelen De Sowjet- nota illustreert dit laatste door te wijzen op het Russische aandeel in Noorwegens bevrijding en de terug trekking der Russische troepen uit Noors gebied, zelfs eerder dan de Noorse regering dit wenste. Om ech ter elke twijfel ten aanzien van de bedoelingen van goede nabuurschap van de Sowjet-Unie ten opzichte van Noorwegen weg te nemen, stelt de Sowjet-Unie voor dat de beide lan den een non-agressie-pact sluiten Volgens een Reuterbericht uit Ko penhagen hebben Noorwegen. Zwe den en Denemarken besloten tot een nieuwe poging om een onafhankelük Scandinavisch militair verbond te vormen. Zaterdag is in alle stilte het huwe lijk voltrokken tussen generaal-majoor H. J. J. W. Dürst Brltt en mej. J. J. M. van Ovost op het gemeentehuls te Heerde. Zijn laatste wens... De as van een man, die vijf en twintig jaar lang geen enke- kele race te Epsom oversloeg, zal Maandag over de racebaan ver strooid worden. Het betreft hier 'n zekere Bill Waldon uit Brix- bon die dezer dagen op 73-jarige leeftijd is overleden. Zijn laatste woorden tot zijn beide stiefzo nen waren het verzoek dat zij, na de crematie, zijn as zouden verspreiden over de geliefde Epsom-baan. Dit zal nu vandaag gebeuren, terwijl de laatste race van de dag gelopen wordt. Roof was vermoedelijli het motief „Wilt U zo spoedig mogelijk naar de Ruysdaelkade komen," vroeg Zondagavond een Amsterdamse arts aan de politie. De dokter had daar een 56-jarige lerares, zwaar gewond aan hoofd en keel, in haar woning aangetroffen. Ondanks haar ernstige verwon dingen kon de vrouw de recher cheurs vertellen, dat om 9 uur aan haar woning was geklopt. Zij had gedacht, dat het de buren waren en de deur geopend. Onmiddellijk zette een man zijn voet in de ope ning en een andere kerel sloeg de hevig verschrikte vrouw met een hard voorwerp bewusteloos. Bijna- een uur later kwam de le rares bij en sleepte zich van de buitendeur, waar zij lag, naar de huiskamer, waar zij met grote moeite een dokter wist te telefo neren. D e ijlde naar het huis en kon 'dadelijk medische hulp ver strekken. Het bleek, dat de lerares een schedelbasisfractuur en andere ernstige hoofdwonden had beko men. Zij is overgebracht naar het Wilhelmina-gasthuis. Roof schijnt wel het motief te zijn geweest van deze overval, hoe wel er slechts enkele kleine voor werpen worden vermist: een por- temonnaie met 2.er in, enkele zilveren voorwerpen en een sleu tel van een schrijfbureau. Van één der daders is een vaag signalement bekend. De „Noordkaap" weer vlot Het Nederlandse motorschip ..Noord kaap". dat vorige week Vrijdag ten Westen van de Noordpunt van Jutland aan de grond liep. Is Zaterdag vlot ge sleept. Het schip wordt naar Frederiks- ha>m gebracht, waar het zal worden nagezien. Het bergingswerk moest door slecht weer voortdurend worden onder broken. Het Amerikaanse lid van de UNO-eommissIe voor Indonesië. Cochran is Zondagmiddag van Brussel in 's-Gravenhage gearri veerd. waar hij een onderhoud had met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken mr. D. U. Stikker. Vandaag hoopt Cochran de minister-president te ontmoeten voor een bespreking. Hedenavond zal de heer Coch ran met minister-president D r W. D r e e s en Mr. Stikker aanzitten aan een diner. Morgen zal hij waarschijnlijk zijn reis naar Batavia vervolgen met een vliegtuig van de Ameri can Overseas Airlines. mee dat het wel eens een hoogst- enkele maal voorkomt, dat een Jon ge kaas verpiftigd is. Merkwaardig is het, zo zei onze zegsman ons, dat dit vergiftigingsgevaar slechts ge durende een dikwijls vrn korte pe riode soms slechts enkele dagen bestaat Daarna wordt de kaas meestal weer vor verbruik geschikt. Vaak bestaat dit gevaar slechts voor één kaas uit een hele partij. Zevenaar bestaat ln Mei 900 Jaar. H.K.H. PRINSES IRENE was Za terdagmiddag bruidsmeisje b(j het huwelijk van mej. Violet Charlie del Court van Krimpen met jhr. H. W. C. M. de Jonge van Elle- meet. De bruid is de jongste zuster van mevr. Feaver, die de huisge note was van H.M. de Koningin in Canada De openbare aanklager in het proces tegen kardinaal Minds zenty, eiste Zaterdagochtend, dat een ..hard en onverbiddelijk vonnis" tegen de kardinaal en zijn medebeklaagden zou worden uitgesproken, hetgeen er op neerkwam, dat hij de doodstraf eiste. Een Hongaarse aanklager eist namelijk nooit met zoveel woor den levenslange gevangenisstraf of de doodstraf. Indien hij echter van een „hard" vonnis spreekt, bedoelt hij de zwaarste straf die mogelijk is, in dit geval ophanging tot de dood er op volgt. De aanklager beweerde, dat de be schuldigingen op geen enkele her derlijke brief of preek van de kardi naal gebaseerd waren, ofschoon deze ook dingen bevat hadden die het de aanklager gemakkelijk aanleiding hadden kunnen geven om de kardi naal te vervolgen. „Het is niet Jozef Mindszenty, het In het Academisch Ziekenhuis te Leiden is Zaterdagmiddag voor de eerste maal in Europa de televisie toegepast voor het overbrengen van het beeld van een operatie naar een nabij gelegen collegezaal. Prof. dr. W. F. Suer- mondt verrichtte de operatie, welke door de toepassing der televisie in de collegezaal kon worden gevolgd door meer dan honderd be langstellenden. professo ren. medici en studen ten. Ook de Commissa ris der Koningin in Noord-Holland, dr. J. E. Baron de Vos van Steenwijk. die curator der rijksuniversiteit is, was aanwezig. Het betrof een expe riment om na te gaan of een dergelijke televisie uitzending geschikt zou zijn voor toepassing bij het onderwijs. Waar het een experiment gold heeft men gebruik ge maakt van een kabel- verbinding tussen ope ratiezaal en collegezaal, om te voorkomen, dat deze uitzending zou worden opgevangen door televisie-ontvang apparaten elders. De be doeling is uiteraard der gelijke operaties voor een groot medisch pu bliek te demonstre ren. waardoor bijvoor beeld aan vele studen ten de mogelijkheid wordt geboden meer van de operatieve tech niek te zien dan op het ngenblik mogelijk is. In Amerika werd daartoe de televisie reeds eer der toegepast. Het experiment te Leiden werd technisch verzorgd door Philips. Een vertegenwoordiger van deze onderneming heeft vooral enige me dedelingen gedaan over de voorbereidingen de zer eerste demonstratie. In de collegezaal kon men op het projectie scherm de operatie goed volgen, verklaarde een der medici, die hp*" ex periment bijgewoond heeft. Het operatieter rein was beperkt tot een oppervlakte van 1.00 bij 0.35 meter. Op dit ge bied kon men de han den van de professor, die de operatie verricht te zien en tevens de as sistenten, die hulp ver leenden. waarnemen in hun werk. DE PRIMAAT VAN HONGARIJE. Kardinaal Mindszenty, die de vorige week voor 't Volksgerechts hof te Boedapest terecht stond, ziet men hier onder bewaking in de be klaagdenbank. luisterend naar het requisitoir van de openbare aankla ger. dr. Alapi. hoofd van de R.K. kerk in Hongarije, d>e aangjklaagc'. wordt, maar Josef Mindszenty, cl- Hongaarse burge die grote misdaden bedreven heeft en verantwoordelijk is, onverschillig of hij het kardinaalspurper draagt of in lompen is gehuld". Hem wordt ten laste gelegd een or ganisatie te hebben geleid, die ten doel had de democratische republiek Hongarije omver te werpen en Otto Habsburg op de troon te helpen, al dus aanklager. ..Er is geen naam die meer in Hon garije gehaat wordt dan de naam Habsburg", voegde hij er aan toe. De aanklager sprak langdurig over de machtiging die de kardinaal aan Otlo Habsburg had gegeven om de Hongaarse katholieken in het bui tenland te vertegenwoordigen. Er be stond geen twijfel aan. dat dit een idee was van kardinaal Spellman (New York) en dat de machtiging ten doel had het prestige van Otto Habsburg te vergroten, zei hij. Alvorens zijn eigenlijk requisitoir uit te spreken, had de openbare aan klager. zich via de verslaggevers tot de wereld gericht. Hij zei: ..De correspondenten in deze zaal. die wij als mensen van goede wil aanvaarden, kunnen schrij ven, dat alles wat in de loop van dit proces in deze zaal is gebeurd, in overeenstemming was met de strikte rechtsregels en dat de Hongaarse de mocratische volksrechtbank alle mensen gelijkelijk berecht, of zij hoog of laag van rang zijn," De door het hof benoemde advo caat. Kalman Kicko, hield een pleidooi dat anderhalf uur duurde. Hij baseerde zijn betoog voorname lijk op de omstandigheid dat de kar dinaal een naief man was, die feite lijk in een „ivoren toren" leefde. Na het pleidooi werd de zitting ge schorst en kregen de beschuldigden gelegenheid, bezoek te ontvangen. Door Ijlings uit hun wagen te sprin gen konden twee automobilisten uit Venlo voorkomen dat zij door een trein werden overreden, toen zij op een over weg te Horst met hun auto klem waren geraakt onder een zakkende slagboom. Hun auto werd door de trein gegrepen en volkomen vernield. 's Avonds om zeven uur begon kar dinaal Mindszenty zelf zijn laatste pleidooi. Hij zei: „Ik sta hier voor de recht bank van het volk. Ik heb een hoge positie in het land. Ik ben reeds een halve eeuw oud en in die tijd wordt iemands mentaliteit doortrokken van zekere vaste principes. De principes geven ln het leven van de mens de richting aan. Nu sta ik voor de politie en de rechters. Men stelt mij vragen en ik antwoord. De vragen zijn van dien aard. dat ik mijn eigen ziel net zo moet antwoor den als u. God is mijn getuige, dat ik altijd goede bedoelingen heb gehad. Ik heb nimmer tegen ae wetten van de staat willen werken en als dat toch ge beurd is, heb ik het hier verteld zon der opsmuk. Het is mij nu duidelijk geworden, zoals ik eerder reeds heb gezegd. Ik heb mijn spijt betuigd en dat doe ik thans weer. Ik geloof dat ik thans vele dingen anders zou doen, ook al kan ik niet de principes ver anderen, die leiding aan mijn leven hebben gegeven. God is mijn getuige, dat ik geen vijand ben van het Hon gaarse volk. Ik ben geen vijand van onze boeren en arbeiders, van wie ik er een ben. Ik wens hun geen enkel recht te ontnemen. Ik ben niet tegen vrede tussen de staat cn de kerk. Ik vind het juist dat de verzoening tussen kerk en staat, wanneer die tot stand komt, duurzaam en hecht is. Ik blijf bij de brief die ik aan de minister van jus titie heb gezonden en die hier is voorgelezen. Iedereen kent de in houd van die brief en ik behoef die niet te herhalen. Dat ik bij sommige handelingen in conflict met de wet kwam heb ik mij niet tevoren gerea liseerd. Ik erken mijn schuld op dit punt en ik heb aangeboden alles te rug te betalen. Vanochtend heb ik lange tijd gebe den" (hier zei de kardinaal in het Latijn een gebed op). Hij vervolgde: ..Geef ons vrede in deze dagen zoals het oude gebed luidt. Ik heb gebeden om vrede, voor mijn kerk en voor de Hongaarse staat, waarvan ik een goed burger wens te zijn. Ik bad ook voor de vrede van mijn eigen ziel. Moge God U de wijsheid géven een vonnis te vellen, dat in het buiten land en hier vrede en verzoenjng zal brengen". Vergiftigingskans is zeer gering (Van een eigen verslaggever) Twintig mensen zUn Zaterdag ln Roermond ziek geworden na het eten van jonge kaas. F.lf van hen moesten In het ziekenhuis worden opgenomen. Twee kinderen, van vyf en zes Jaar, verkeerden Zon dag In levensgevaar, maar vandaag was hun toestand In zoverre verbe terd, dat de behandelende artsen geen direct levensgevaar meer aan- I wezlg achtten. De leden, van vier Roermondse gezinnen vertoonden Zaterdag ern stige vergiftigingsverschijnselen Het bleek al spoedig, dat zij allen jonge kaas haden gegeten die bij één winkelier was gekocht. De plaatselijke artsen, die de patiënten behandelden. waarschuwden on middellijk dr. Sta pert, de in specteur van de Volksgezondheid in het district Limburg. Deze achtte het gewenst, dat elf patiënten naar het ziekenhuis werden overge bracht. Dadelijk ook is de rest van de kaas bij de winkelier in beslag ge nomen. De politie stelde zich in ver binding met de grossier, die de kaas had geleverd, en deze slaagde, er in de hele party, waartoe de ver giftigde kaas behoorde, te achter halen. Dr. Stapert heeft de kaas op gezonden naar het Rijks-Instituut voor de Volksgezondheid in Utrecht, waar het onderzoek naar de oor zaak nog aan de gang is Bij informatie deelde men ons Koningin Juliana bezocht Leidse dies-bijeenkomst Koningin Juliana heeft Zondagochtend de bijeenkomst bijgewoond, welke ter gelegenheid der Diesviering van de Leidse universiteit ln de Zulderkerk aan de Lammensehansweg te Lelden was belegd door de Christen Studentenraad. Elf gewonden, van wie twee ernstig Zaterdagmiddag ls op de Rijksweg Amsterdam—Den Haag onder de ge meente Abbenes een ernstig gecompli ceerd verkeersongeluk gebeurd. Toon door nog onbekende reden een per sonenauto ln de dikke mist midden op de rechterbaan van de rijksverkeersweg Amsterdam—Den Haag. stilhield, botste een daarachter rijdende auto hier tegen op. Twee achter deze auto rUdendo per sonenauto's reden eveneens ln deze volgorde tegen elkander op. Tenslotte reed een motorrijwiel tegen de vierde auto op. De gevolgen van deze botsing waren ernstig. In totaal werden twee personen zwaar en een vijftal licht ge wond. Toen een auto rijdende op dc linkerbaan tijdens het voorbijrijden het ongeluk zag gebeuren, remde de be stuurder plotseling zo hard. dat een achter hem rijdende auto ln vollo vaart op hem Inreed. Een derde auto reed op deze numero twee ln. Hier waren de gevolgen minder ernstig. Wel werd ten gevolge van dit ongeval een viertal per sonen licht gewond, maar dezen kon den. na ter plaatse to zijn verbonden, hun reis voortzetten. Onmiddellijk kwamen de bewoners uit de buurt naar de plaats des onheils gesneld. Door het kordate qptreden van twee arbeiders, die direct het verkeer van belde kanten waarschuwden, kon groter onheil worden voorkomen. Vrij spoedig na het ongeval arriveerde een wegenwachter van de A.NAV B. die on middellijk de eerste geneeskundige hulp aan de gewonden verleende Dc twee zwaar gewonden werden op brancards gelegd in afwachting van de gewaar schuwde ziekenauto's. Met vereende krachten werden de twee rijbanen weer vrU gemaakt, zodat het verkeer na twin tig minuten weer voortgang kon heb ben. De rijkspolitie was spoedig ter plaatse. De deels vernielde en inge drukte wagens werden door kraan- wagens weggesleept. Surinaamse rijst komt Vrijdag aan De „Stuyvesant" van de KNSM, met de 500.000 kg. Surinaamse rijst aan boord die met een toeslag voor het Wilhelmmafonds (voor de tbc-bestrijding in West-Indië) in ons land zullen worden gedistribu eerd wordt Vrijdag 11 Februari in Amsterdam verwacht. De rijst moet nog enige bewerking onder gaan en worden verpakt Binnen kort kunnen de verenigingen de bestelde zending tegemoet zien. Uitbreiding Schiphol „Tangentieel" systeem biedt veel voordelen Zes start- en landingsbanen vormen als het ware raaklijnen of tangenten aan het centraal ge legen stationseiland. De banen zullen een lengte krijgen van 1800 2550 m. en een breedte van 60 m. Het gehele project beslaat een oppervlakte "van 1300 tot 1400 hectare (thans 750 h.a.) Het ge bied tussen de grote startbanen zal vrij kunnen blijven voor de landbouw. Nu het schijnt vast te staan, dat Schiphol de wereldluchthaven voor Nederland wordt, heeft men, nadat vele andere onderwerpen waren be studeerd, de voorkeur gegeven aan het tangentiële plan, dat volgens de deskundigen vele voordelen biedt boven de andere. Het belangrijkste is wel, dat een tangentiele luchthaven een overzich telijk banenpatroon heeft, dat een eenvoudige verkeersregeling waar borgt en de mogelijkheid verzekert van gelijktijdig uitgevoerde, onder ling onafhankelijke starts en landin gen. Zelfs bij slecht zicht (mist) zul len ten minste twee startbanen ir gebruik kunnen blijven, zodat het vliegveld ook onder ongunstige weersomstandigheden voldoende ca paciteit behoudt. In de toekomst kan eventueel, zon der bedrijfsstoornis, nog verder wor den uitgebreid. Een tangentiële ha- (Van onze speciale verslaggever) Op Schiphol, dat door de mist „potdicht" zat, heeft burgemeester, mr. Am. J. d A i 11 y, Zaterdag de zeer omvangryke uitbreidingsplannen voor de Amsterdamse luchthaven via een aantal autoriteiten en de pers aan de openbaarheid prgs gegeven. Het plan, dat thans in een fraai boekwerk van de gemeente Amsterdam is vervat, werd eveneens aan de leden van het Koninkiyk Huis en aan die der Volksvertegenwoordiging verzonden. Het toekomstige Schiphol is, naar het idee van ccn Franse architect, ontworpen als een luchthaven van het zogenaamde tangentiële type. ven heeft geen elkaar snijdende ba nen. waardoor haar capaciteit twee maal zo groot kan worden gesteld als die van een luchthaven met even veel banen, die elkaar wèl snijden. Het nieuwe Schiphol zal van de landzijde te bereiken zijn langs de rijksweg Amsterdam-Den Haag, die door het (ei-vormige) stationseiland wordt geleid, met behulp van via ducten. Halverwege het stations eiland komen ruime aftakkingen, zodat het verkeer voor de luchtha ven het doorgaande verkeer Amster dam—Den Haag niet hindert. Het middengedeelte van. het „eiland" zal worden ingenomen door wegen, plantsoenen cn parkeergelegenheden voor auto's. Daar omheen komen de stationsgebouwen voor reizigers, vracht en post en de overige dienst gebouwen. Aan de buitenzijde, be reikbaar via ringbanen, komen de olatforms, waar de vliegtuigen wor den opgesteld. De technische arealen, de hangars cn werkplaatsen, zullen voortdurend worden uitgebreid op het terrein langs de Ringvaart,, waar ook de nieuwe l'okker-fabriek gaat verrij zen. Ondergrondse treinen By het opstellen van het plan Is er rekening mee gehouden, dat de nieu we spoorweg Amsterdam—Den Haag, die de N.S. hopen te verwezen- lijken, via Schiphol kan worden ge voerd. Men denkt aan een halte in het technische areaal en een ln het centrale „ei"-land. Deze spoorweg „FRANEKER" TERUG UIT BATAVIA Om kwart voor 7 ls Zaterdag avond do „Franeker" van de KLM met 1 passagier en 4 000 k.g. post geland op schiphol, dat in een zeer zware mist was gehuld. Gezagvoer der De Hans maakte echter een uit stekende landing na ongeveer een kwartier boven Schiphol te hebben gecirkeld. Op de thuisreis maakte het toe stel een tussenlanding ln Karthoum. In de Indische oceaan heeft de be manning contact gehad met drie Nederlandse schepen, de „Utrecht", de „Straat Soenda" en de „Tjerk Hiddes". De heer De Haas was van me ning, dat de thans gevlogen route zeer goed voor een geregelde dienst op Batavia bruikbaar is. Uiteraard zal via deze route slechts een zeer beperkt aantal passagiers vervoerd kunnen worden. Dit zal anders worden, wanneer op dc Cocos- eilanden geland zou kunnen wor den. Hier ls een vliegveld, dat ech ter zeer verwaarloosd Is. Officieel overzicht der verliezen Een officieel militair overzicht geeft de volgende verliescijfers: van 2 tot 9 Januari 64 doden en 8 vermisten, van 9 tot 15 Januari 37 doden en 2 vermisten. 16 tot 22 Januari 40 doden en 3 vermis ten. van 23 tot 29 Januari 48 do den en 4 vermisten, van 30 Janu ari tot 5 Februari 23 doden. zou ónder de luchthaven moeten door lopen. Het toekomstige Schiphol omvat het voor-oorlogse vliegveld, plus door de Duitsers in ontredderde toe stand achtergelaten gronden er om heen. Het verlies aan landbouwgrond bedraagt ongeveer zeven procent van het oppervlak van de Haarlemmer meerpolder. Hier staat tegen over, aat thans op Schiphol reeds 7500 man werken. Men verwacht, dat dit over vijf of tien jaar twee maal zo veel zal zijn. Wanneer de eerste fase van het plan eind 1950 is voltooid, zal de luchthaven, berekend op het huidige niveau van materiaalprijzen en ar beidslonen, een waarde bezitten van rond 72 millioen gulden. De hierna voor het tot stand komen van de zes- banige tangentiele luchthaven te ma ken kosten, worden globaal op 95 millioen geraamd. In deze beide be dragen zijn niet begrepen de gel den, die reeds geïnvesteerd zijn of nog geïnvesteerd zullen worden door Rijksluchtvaartdienst (Radiodienst), PTT, KLM (eigen gebouwen cn tech nische outillage) en benzine-maat- schappijen. Men verwacht, dat het plan als het door de regering wordt goedgekeurd binnen tien jaar zal kunnen worden verwezen lijkt. Directoraat-generaal voor industrialisatie Naar het A. N. P. verneemt, ligt het ln het voornemen en directo raat-generaal voor de Industrialisa tie ln te stellen. Met de hiding hier van zal worden belast Dr. A. Wln- somlus, raad-adviseur by het mini sterie van Economische Zaken. De Britse admiraliteit moest vorige woek tot haar spijt mededelen, dat zij geen kaartjes meer kon krijgen voor het bijwonen van dc Internationale rugby-wedstrijd waarvoor zij de Rus sische commandant Petreschff en zijn stnf had uitgenodigd Om hoffeWk- heidsredenen heeft de Schotse rugby- unle tenslotte toch aan het verzoek van de admiraliteit voldaan cn dc gasten uitgenodigd in de banken van de com missie plaats te nemen. De notering van de gouden Jocnn. het officiële pa piergeld van dc Chinese nationale re gering heeft een nieuw laagtepunt be reikt. Zaterdag gingen er 1500 ln één Amerikaanse doldar. Een dikke mist legde Zondagmorgen do luchtbrug stil. Na vijf uur konden weer elke drie mi nuten vliegtuigen met behulp van radar worden binnengeloodst. Een groep Chinese nationalistische soldaten, die ln Shanghai niet een theater mochten be treden. wierp handgranaten ln een mensenmenigte Een Chinees werd ge dood. vier werden er gewond. Een Hamburgse ingenieur heeft een nieuwe turbine-motor voor-motorvoertuigen ln elkaar gezet, die veel sterker, zuiniger en doeltreffender is dan de bestaande motoren. In vakkringen wordt tenge volge hiervan een omwenteling ver wacht ln de automobielindustrie Utt vele delen van Oostenrijk wordt een nieuwe gricp-epldcmle gemeld, In We nen zouden thans 32 000 griep-patiëntcn zijn. Weerbericht TOENEMENDE WIND Weersverwachting geldig van Maandag avond tot Dinsdagavond. Aanvankelijk enkele v overdrijvende wolken- banken, later verder i" toenemende bewolking Vi- en in het Westen van het land plaatselijk enl- ge lichte regen. Matige cn ln het Noord-Westen van het land tijdelijk krachtige wind tussen Zuid- en Zuid-West. Vannacht alleen in het Zuiid-Oosten van het land nog plaatselijk lichte vorst. Morgen overdag lets zachter dan vandaag. 8 Februari: Zon op 8.10, onder 17.40; Maan op 11 42, onder 4.29. OP 31 JANUAty IS het nieuwe stationsgebouw van dc belangrijk ste Nederlandse luchthaven Schip hol in gebruik genomen. Deze in- dienststelling heeft tot resultaat, dat de vele houten gebouwtjes en barakken kunnen verdwijnen. Op de plaats, die dan vrij komt, zal 'n nieuw platform worden aangelegd, zodat de vliegtuigen tot direct voor het stationsgebouw kunnen taxiën

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1