Wij moeten de harde feiten zien" Oorlogsslachtoffers kwamen bijeen in Markthal P.v.d.A. propageerde in het Soesterkwartier Bondshestuurder Van de Heuvel pleitte voor betere staatszorg Fancy-Fair van ka jotters No teert even Vooreen goed verzorgde bril? ÉÉN DINGtNEEM SvyiNGÏ Mr. P. P. Agter over het socialisme Euripides speelde „De vrome leugen" Spoedig handvest Europese Raad Minister Mansholt spreekt op het Agrarisch Congres der PvdA ATO niet meer naar Russische zóne Syrië en de Libanon naar Rhodos Prins Bernhard in Oostenrijk Er is meer voedsel in 1949 RUWE HANDEN Radio-programma 2 Maandag 7 Februari 1949 ST/WSHIMJIPS Gevallenen werden eerbiedig geëerd Met een minuut stilte eerden honderden leden van de Bond van Nederlandse militaire oorlogs slachtoffers uit het district Utrecht /Het Gooi Zaterdagavond in de Markthal al die Nederlanders, die op het slagveld de dood vonden. ,,Het is een ere-traditie gewor- den zo sprak de algemeen voor zitter van de Bond, de heer D. v. d. Heuvel, „dat, wanneer wij in een oDenbare bijeenkomst als deze, bij een zijn, onze doden worden her dacht. Het z\jn onze gesneuvelde makkers, waaraan wij, zwaar inva liden, onze toekomst te danken heb ben". Na de dodenherdenking vervolgde de heer Van de Heuvel, die een zeer goed snreker bleek, zijn rede, die een opwekking was om het werk van de Bond metterdaad te steu nen. De heer Van de Heuvel uitte zyn grote tevredenheid over de reusach tige belangstelling, die er in Amers foort bstond voor deze propaganda- bjjeenkomst. „Maar", zo zeidc hij, „Ook wan neer wy bijeen zyn op vergaderin gen, dan moet de opkomst enorm zijn. Dan voelen wij ons sterk voor de strijd, die wij voeren. Wij heb ben reeds vele malen in vergaderin gen, op feestavonden, voor de radio en op de departementen gezegd, dat de staatszorg voor de oorlogs slachtoffers 100 dient te zyn. Dat is geen gunst, dat is recht! (luide bijval) Deze jaren na de bevrijding hebben aangetoond, dat onze strijd een langdurige zal zijn. Wy zullen waarschijnlijk moe ten strijden voor ons bestaan totdat de laatsten onder ons overleden zijn. Koning Albert van België noem de in 1918 de Belgische oorlogs invaliden de eerste burgers van zyn land. Maar in het jaar 1947 nog moesten onze Belgische makkers zich verenigen in een Statén-Ge- neraal, die 500.000 mensen verte- Het was Zaterdagavond bij de ope ning van de Fancy-Fair ten bate van de Kath. Jeugdorganisaties in de St. Henricusparochie aan de P. Bor straat. een gezellige drukte. Vooral de jongeren straalden van strijdlust om elkaar aan de diverse vermaak- tenten de loef af te steken om mooie prijzen te bemachtigen. De heer G. Gouverneur, leider van de Kajotters en voorzitter vari de sub-commissie, die deze Fancy-Fair leidt, sprak een kor! openingswoord. Hij bracht dank aan de mensen, die hebben geholpen aan het opbouwen van de stands Het doel van deze fair. was zoals hij zei, het groter en sterker maken van de jeugdbewegingen in de Henricuspa rochie. Eveneens richtte hij 'n woord •Oan dank tot de heer De Wit, die het materiaal belangeloos beschikbaar had gesteld. Tot degenen, die bij de opening aanwezig waren zei de heer Gouverneur: „Als we iets willen, kunnen we. het bereiken, dat zien we aan deze Fancy-Fair. Als het doel hiervan met bereikt wordt, ligt het niet aan hen. die aan de opbouw van de stands hebben medegewerkt". De heer Bunnik, lid van het kerk bestuur, wenste de exploitanten veel succes en commissaris J. Hulsebeck betuigde zijn sympathie voor de grote mate van samenwerking Hier na verklaarde de heer Gouverneur de Fancy-Fair als geopend. Onmid dellijk hadden de verschillende ver kenners, die ieder een stand onder hun beheer hadden, het erg druk. Vooral de Amerikaanse amuscments- spelen waren erg in trek. Als specia le attracties merkten we nog op, het oud-Hollandse stadje met een specia le prijsvraag. Degene, die kon raden, uit welk jaar de geveltjes dateerden, won een taart. Ook was er een ge zellige Oud-Hollandse poffertjes kraam, waar men op ouderwetse ma nier. ouderwetse poffertjes had. die uitstekend smaakten. Overigens zijn er genoeg tentjes, zoals de bioscoop, rad van avontuur, schiettent e.a.. waar men schitterende prijzen kan winnen. Vanavond hebben de bezoe kers van 7 tot 12 uur de tijd te geme ten van een echte Fancy-Fair, waar de Henricus-parochie net als verle den jaar weer iets goeds van wist te maken. Ons dadelijks teveel Zaterdag en Zondag bleken voor de surveillerende agenten die naar ver keersovertredingen uitkeken rustige dagen t Drie fietsers kregen een bon voor net rijden zonder achterlicht, een voor het fietsen zonder een hel en een be stuurder van een bakfiets die zonder achterlicht reed, werd eveneens be keurd. Zondag waren het vier fietsers die hun karretjes onbeheerd en ongesloten bij de kerk op het Zand hadden laten staan Zij mochten hun flets terugha len met als loon een bekeuring. Grand-ThééLtre. Snouck.laan 4, tel. 4632. Van 4 t.m. 10 Febr. ..Lassie komt thuis". Zondag: 2, 4.15, 6.45 en 9 uur. Overige dagen: 2.30, 6.45 en 9 uur. Citv Theater, Westsingel 7b, telef. 6572. Van 4 t.m. 10 Febr. „Fort Apache". Zaterdag en Zondag 1.30, 4. 6.30 en 9 u. Overige dagen: 2.30, 6.30 en 9 uur. 8 Febr. 's Prinsenhof. Ned. Ver. tot bescherming van dieren. Algem. ledenvergadering. 7.30 uur. 10 Febr Markthal. Kleuteronder wijs. Spr. mej. J. E. Schaap: „De taak van de Overheid, in verband met de waarde van ~->ed Kleuter onderwijs", 7.30 uur DANSEN: CABARET DANCING „De Stlcht- se Heuvel Utrechtseweg 180 Tel. 3494. Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19 3023 uur J. VAN SCHAIK: Café Leusderweg bij spoorwegovergang Tel 5510. Woensdag 8—11 uur. Zaterdag 8— 11 uur Zondag 8—1] uur CABARE1 DANCING VAN T HUL Krommestraat 14. Tel. 5685. Woensdag 2023 uur Zaterdag 20 —23 uur. Zondag 's middags 15——17 uur 's avonds 2023 uur. „enwoordigde om met de vuist op tafel te kunnen slaan, om voor hun rechten op te komen. Dat moet ons. zeggen, dat wy er hier in Nederland ook nog niet zyn." Tot de Amersfoortse sympathi- serenden van de Bond richtte de heer Van de Heuvel zich als volgt; „Het werk van de Bond kost veel geld. Geld is er nodig voor onze verlamden, voor onze blinden, voor onze verminkten. Wij moeten een tehuis hebben voor deze mensen, waar zy zonder zorgen kunnen le ven als hun ouders, bij wie zij nu leven, komen te overlijden. Ik zou willen besluiten met de gevleugelde woorden", aldus ein digde de heer Van de Heuvel zyn rede," dat een land, dat zijn helden vergeet, zyn toekomst niet waard is." Na deze rede, die was ingeleid door de heer A. Weyel, de voorzit ter van het district 'Utrecht/Het Gooi van de Bond, trad op het Ca baret-Miniatuur onder leiding van Gcrrit Kommer, dat er ln slaagde de talrijke aanwezigen een plezie rige avond te bezorgen. Een grote verloting verhoogde de stemming nog aanzienlyk, terwijl deze propaganda-byeenkomst, die geheel voldeed aan haar doel, be sloten werd met een geanimeerd bal onder leiding van de heer Bearda, die met zijn assistente enige demonstraties gaf. Zo kom je er ook! Het wonderlijk verhaal dat hieronder volgt komt uit een plaatsje in de omgeving van Utrecht. En zo stond er bij vermeld het is waar gebeurd. Toen onlangs een bus daar aan een halte passagiers had uitge laten en weer weg reed, werd plotseling een deur van een wo ning bij ,de halten open gesme ten en rende een man het huis uit: barrevoets, in hemdsmou wen, zonder boord of das en met de ontbrekende kledingstukken onder de arm. Slijkhuis naar de kroon stekende, zette hij er een stevige spurt in, rende de bus achterna en slaagde er inder daad in op het nog steeds rij dende vehikel te springen. Daar werd hem een ware ovatie ge bracht, waarna een begin kon worden gemaakt met de voltooi ing van zijn toilet. Dat ging ge lukkig nogal vlot. Alleen het boordenknoopje en het stijve boord wilden niet, zoals onze amateur-sprinter wilde. Tot hem de behulpzame hand werd geboden doorde dominé, die met de hardloper een van zijn ouderlingen op weg was naar een vergadering! Negen reserve-officieren worden beëdigd Op Donderdag 10 Februari worden in de Prins Bernhardkazerne negen reserve-officieren van het Depot Vrachtwagens beëdigd. De plechtigheid begint om kwart voor elf. dan naar f L/tAj Arnhemscslr. 26, Tel. 6081, A'foort (bij de A'foortse Kei) Erkend Ziekenfondslcverancler Bacchus-dinaar genoteerd op zwarte lijst Een ingezetene, die teveel aan Bac chus had geofferd werd voor deze ondeugd op de zwarte HJst geplaatst. EN... UW SCHEERPROBLEEM IS OPGELOST V In het clubgebouw van de speeltuin vereniging „Het Soesterkwartier" aan de Zonneblocmstraat hield de werkge meenschap Soesterkwartier van de Par tij van de Arbeid Zaterdagavond een propaganda-bijeenkomst. Het klein- kunst-ensemble ..Krik en Krak" ver zorgde het vrolijke gedeelte van het programma en de gewestelijke voorzit ter van de Partij van de Arbeid, mr. P. P. Agter uit Maartensdijk, lid van Gedeputeerde Staten, sprak de talrijke aanwezigen toe. De avond werd geopend door de wnd. voorzitster van de werkgemeen schap, mej. H. Lodder. Nadat het en semble een cabaretprogramma had ge bracht, betoogde mr. Agter. dat het Ne derlandse volk zich voor ogen moet hou den. dat aan het hui dige geslacht grote kansen worden gebo den. Het zal deze kan sen moeten grijpen en daartoe de scheppende kracht opbrengen. Het probleem waarvoor men gesteld wordt, is of nieuwe sociale vor men in deze wereld zullen doorbreken of dat zij zal berus ten in de bestaande wantoestanden. Zo als het er thans uitziet lijkt het er op. dat het laatste het geval zal zijn. Het egoïsme ls diep geworteld in de mens en de geschiedenis heeft be wezen. dat het een maatschappelijke deugd van het kapitalistische systeem is geworden. Maar wij mogen de pro blemen niet uit de weg gaan cn zullen de generatie moeten zijn. die voor de nakomelingen nieuwe levens vormen vindt. WIJ hebben, zo vervolgde mr. Agter. geleerd, dat het socialisme alleen een feit kan worden wanneer wy het wil len. Het komt niet vanzelf. Hy betoogde Ware er op het toneelspel „De vrome leugen" niet het een en an der aan te merken, we zouden over de opvoering van dit stuk door de toneelvereniging „Euripides" Zaterdagavond in Amicitia voor een goed bezette zaal alleen maar enthousiast kunnen zijn. Mensenkennis heeft de schrijver van het spel zeker, want hij heeft daarvan met zijn gevoelig geschre ven, en hier en daar met snaakse humor opgesierde dialogen vol doende blijk gegeven. Hij heeft die kennis alleen wat ongelukkig ge bruikt, door zijn spel op een zo gezegd vrome doch in wezen domme althans onvoldoende ge rechtvaardigde leugen te baseren. Daarbij heeft hij deze basis niet onder de ganse, door een drie hoeksverhouding gedragen, intrigue doorgetrokken en droegen de eerste twee bedrijven nu niet bepaald bij een van spanning geladen sfeer in de zaal te scheppen. We zagen aar dige tafereeltjes, boordevol uiterst aannemelijk gemoedelijkheid en onopgesmukt verdriet maar we werden er weinig wijzer van. Ove rigens, hier waren tonelisten, die bijna stuk voor stuk hun rol aan konden; die op het toneel geen lo pende planken bleken maar gewo ne mensen met een gewone stem, een gewone houding .en met hebbe lijkheden, die gewoon en zonder schadelijke overdrijving aan het gewillig publiek werden voorgezet. Regisseur Welling Sr. heeft als vorige keren alleen al daardoor voor een mooi brok amateurtoneel gezorgd. Daar was bijvoorbeeld de olijke, oude schapenboer Gieleken het stuk speelt in het Kempe- nerland die door de heer J. van Keken met zoveel esprit, zoveel oubollige gemoedelijkheid werd gebracht. Ria Leenards, die voor een grieperige actrice moest inval len en haar lange rol in twaalf da gen uitmuntend had geleerd, ver dient voor haar vertolking van moeder Doka, eveneens ieders be wondering. Er was er trouwens niet één die in dit voor de toneelwedstrijd opge voerde stuk uit de toon viel. De decors waren buitengewoon goed verzorgd, Leo Grootkops grime was weer voortreffelijk. verder, dat het socialisme ook verant woordelijkheid moet aanvaarden cn zei. zich verwant te voelen met Drees c s. Tenslotte trachtte spreker de aanwe zigen duidelijk te maken, dat zij reeds thans een antwoord vinden op de vraag I of het socialisme moet komen of de j strijd van mens tegen mens. Dat kan j door de Partij van de Arbeid innerlijk i sterker te maken. Waarachtige vernieu- i wing komt van de werkende massa zelf. In het begin van zijn toespraak pro testeerde de spreker ln felle bewoor dingen tegen de uitspraak van de Raad vart Cassatie voor de Perszuivering in zake de Telegraaf. Prettig bal-masqué in Academie de Dance Al hadden maar weinig feestgangers zich aan het parool, „masqué" gehou den, stemming was er in leder geval wel op het gemaskerd bal dat Ann cn Bert Kamperman Zaterdagavond in de Academie de Danse organiseerden. Al diegenen die met ongedekt gelaat en zonder harnas, harlckynspakje. pier- lala-costuum of wat voor vreemde kledij dan ook op de dansvloer ver schenen. hadden ér achteraf misschien wel spyt van. want er waren mooie prijzen beschikbaar gesteld. Gelegen heid om te dansen en daar kwamen ze toch ook voor was er genoeg voor de balgangers. In de ruime cn gezellig versierde benedenzaal zorgden Jan van Loo cn zyn makkers voor de muziek, in de kleinere bovenzaal had men ge noeg aan de kwieke accordeonist cn een slagwerker. Pas tegen drieën konden de muzikanten hun instrumenten weer inpakken. Toen moesten de feestelingen wel naar huis.. Burgerlijke Stand 4 Februari 1949 Geboren: Cornelia W B E d v. A A M van Bekkum en H Berghuizen; Cornelia, d v G Smits en D Vogelaar. Anthonle C -z v C H van Buuren en J A Talen: Yvonne M d v J Boshuizen E Koppel: Annemarie d v G ter Weel en J C van Toledo. Gehuwd: H J Recms cn J Th Ak kerman. Overleden; D v d Kraats. oud 71 jr, echtg van L te Kulve. C van Brand wijk, oud 51 jaar, ongehuwd. 5 Februari 1949 Geboren: Lusicna G d v J H van Wijk en J Postma; Ronald F E z v E v Orden en G Faber. Gehuwd; B van Ettekoven en A v d Kaay. Overleden: J van Voorthuizen, oud 16 mnd. z v H van Voorthuizen en S Nellestijn. Ook Italië zal worden uitgenodigd Zo spoedig mogelijk zal een ver gadering van Europese staten worden gehouden om het Hand vest voor de Europese Raad op te stellen. Aan deze vergadering zul len de leden van de Westerse Unie deelnemen en uitnodigingen er voor zullen ook worden gezonden aan de Scandinavische landen en aan Italië. Aldus werd besloten door de permanente commissie van de Westerse Unie, die enkele dagen te Londen heeft vergaderd en Za terdag j.l. de resultaten van haar besprekingen bekend maaakte. Waarschijnlijk zal ook Oostenrijk worden uitgenodigd. De Raad van Europa zal, zoals bekend, twee lichamen omvatten, nl. een ministeriële en een consulta tieve raad. In de commissie zal een minister per deelnemend land zit ting hebben. De consultatieve raad zal aanbevelingen aan de ministe riële commissie kunnen doen: hij heeft echter geen wetgevende be voegdheid. Tachtig boeken voor AM V J-bibliotheek Mooi resultatat van S.M.L. dansavond Het Stichts Montessorie Lyceum hield Zaterdagavond in het A.M V.J.-centrum een dansavond ten bate van de A. M. V. J.-bibliotheek. Toegangskaarten voor leerlingen en introducé's werden alleen verstrekt tegen inlevering van een boek, zodat op deze wijze ongeveer tachtig boeken aan bovengenoemde in stelling konden worden overhandigd. De heer T. Klerk, leider van het bal, wist door zijn vlotte en vaak geestige manier van optreden spoedig de juiste sfeer te scheppen. Dat hij. behalve als ballelder. ook geschikt is als scheidsrechter, bleek wel uit de manier waarop hij een hockey wedstrijd met wandelstokken ge speeld tussen de H. B. S. en het S. M. L. leidde. Dat de avond als geslaagd was, be wezen de teleurgestelde gezichten, toen de balleider te middernacht de- avond moest besluiten. Knap speurderswerk van „Meta" Twee oudjes te Lopik hadden hun varkentjes verkocht, en de opbrengst ervan met ander geld zorgvuldig weg geborgen. Tot ze ze nodig hadden. Edochin een plaatsje als Lopik waar ieder van ieder alles weet, was de transactie bekend. Zoals overal el ders wonen er ook begcrlgen" die 't met het „myn en dijn" niet al te nauw nemen. Ze beraamden een snood plan. Klommen door een stalraam 's avonds het boerderijtje binnen. Eén hield de wacht bij dc slapende man, de ander (en) zochten en vonden de buit. Ze verdwenen door dc stal deur. De politie breekt zich het hoofd, wie de dader zou kunnen zijn. Er is geen enkel spoor. Ja, toch! Een der onver laten heef: iets verloren, nabij de stal. Dat zou hem noodlottig'worden. Want nu komt „Meta". de befaamde politie hond van de heer J. B. de Sutter uit Amersfoort, op het toneel. Als het voorwerp, dat enige uren op de bevroren grond heeft gelegen, is ontdooid, beginnen de proeven. Een fabrieksarbeider wordt gearresteerd. De man ontkent. Onfeilbaar juist wijst by elke sorteerproef „Meta" de voor werpen aan. die 's mans eigendom zijn. men stelt hem. ondanks zyn ont kenning. in verzekerde bewaring. Een. twee. drie dagen. Dan rinkelt de tele foon bij de heer De Sutter. „Hij heeft bekend" zegt dc groepscommandant dr bekend" zegt de groepscommandant der Rijkspolitie uit Lopik. „En de na men genoemd van zijn twee mede plichtigen. f 950.van de buit werd teruggevonden Droevig, dat drie Jon gelui het pad der criminaliteit betre den. Maar dat doet niets af. aan het knappe speurderswerk van .Meta". van wiens diensten zovclcn in den lan de reeds met succes gebruik maakten. 59 In de voortgezette ziting van het Agrarische Congres van de Partij v. d. Arbeid, Zaterdag, werd het woord gegeven aan minister Mans- holt, die betoogde, dat wij rekening moeten houden met de harde feiten cn niet alleen spreken over theore tische grondslagen. De feiten zijn als volgt. De Ned. import aan veevoeder was vóór de oorlog 1.1 millioen ton aan veevoe der en 0.6 millioen ton aan veekoe ken. Wij produceerden zelf slechts 0.5 millioen ton in totaal. Deze im port is na de oorlog verlaagd tot 1.15 millioen ton. De oorzaak hiervan ligt in de eerste plaats in het dollartekort en vervolgens in de onmogelijkheid om uit Midden-Europa veevoeder te importeren. In antwoord op critische vragen betreffende marktanalyse, waaraan we niet zouden hebben gedaan, wees de minister erop, dat Nederland nh de Ver. Staten de grootste buiten landse landbouwdienst heeft. Wij be schikken over 20 landbouwkundige ingenieurs, over de hele wereld ver breid. Tot dusver heeft onze landbouw politiek gestaan in het teken van de voedselvoorziening. Daartoe zijn dan ook offers gebracht door Cc boeren. Bij het toekomstige land bouwbeleid gaat het om twee za ken: le. om verhoging van de al gemene welvaart; 2e. om de be staanszekerheid voor de boeren. Doelmatige productie is alleen te bereiken door grondige rationalisa tie. De middelen daartoe zijn: ruil verkaveling, mechanisering, rassen- keuze, wettelijke ordening van het bodemgebruik, ordening van pro ductie en afzet. Bij de analyse van markten moe ten we naar afzetmarkten kyken voor eieren, vlees en boter. Deze markten zullen stabiel moeten zijn. Daarnaast hebben wij ook te kijken naar stabiele voedermarkten; deze zijn nu nog onzeker, vooral door dat in Amerika vijf record oogsten achter elkaar zyn geweest. Daar is natuurlek niet blijvend op te reke nen. Spreker brengt hulde aan het Marshall-plan, dat ons in staat heeft gesteld voort te gaan met de opbouw van onze veestapel. Op de duur zullen wij moeten trachten daar los van te komen. Wij moe ten met minder dollars toekomen en toch onze mensen en dieren voeden. Een ander hard feit is de toe komstige economische Unie met België en Luxemburg. Spreker be twijfelt of wij de kleine boeren en tuinders in België in een paar jaar tijd zo ver kunnen opvoeden, dat zij niet alleen een productieregeling op het boerenbedrijf aanvaarden, maar deze ook in werkelijkheid uitvoeren. Met grote klem waarschuwt de Vervoer naar Tsjecho- Slowakije in tact Heden zijn de reeds aangekon digde maatregelen tot verscherping van de controle op het goederen vervoer over de grens tussen de Oostelijke en Westelijke bezettings zones van Duitsland van kracht ge worden. Eenheden van de Duitse grenspolitie hebben posten betrok ken op kruispunten van wegen en op strategische punten langs de ge hele, ongeveer 300 kilometer lange grens. Informerend bij de Directie van de A.T.O. naar het vervoer naar en van Oost-Duitsland, kregen wij te horen, dat in de nacht van Zater dag op Zondag het vervoer van uit de Engels-Amerikaanse zone naar de Russische zone algeheel is stop gezet. Dit betekent, dat de A.T.O.- vrachtauto's niet meer zullen rijden naar plaatsen als Leipzig, Chemnitz, Dresden, waarop het verkeer nog al aanzienlijk was. Het vervoer naar Tsjecho-Slowa- kije blijft intact. Dit loopt zoals te doen gebruikelijk door dc Engels- Amerikaanse zone. Er had in de Sowjet-zone een belangrijke invoer plaats van b.v. onderdelen van electrische machi nes enchemicaliën uit Nederland en van grondstoffen, die door mid del van het transport over de weg, van Zwitserland, België, Luxem burg en Denemarken uit werden betrokken. Er bestaan nog steeds een aantal „lekken" in de tegen-blokkade. Van Amerikaanse officiële zijde werd te kennen gegeven, dat der gelijke lekken „een voor een" zul len worden gedicht. Goederen, die uit Nederland en andere West-Europese landen met binnenschepen naar de Sowjet- Russische zone worden vervoerd, kunnen nog door de Britse zone passeren. Volgens te Berlijn ontvangen in lichtingen stoppen sommige trei nen, die door de dubbelzone op weg zijn naar Polen en naar ande re Oost-Europese landen, herhaal delijk in de Sowjet-Russische zone. teneinde aldaar een of twee wagons met dringend noodzakelijke goede ren te lossen. H. B. tcit. Blijft zuinig met electriciteit Ondanks de desbetreffende medede ling van het ministerie van Economische Zaken heeft blijkbaar de opheffing van de bcperkendé bepalingen ten aanzien van het electrlciteitsvcrbruik in dc spitsuren per 1 Februari j 1 hier en daar de mening doori post vatten. dat thans in ruimere mate dan weleer electriciteit kan worden ver bruikt. Het ministerie van economische zaken deelt thans mede. dat deze op vatting volstrekt onjuist is. Er wordt met nadruk de aandacht op gevestigd, dat de nog steeds voortdurende kolcn- schaarste blijft noodzaken tot een zo zuinig mogeiyk verbruik van electricl- Syrië en de Libanon hebben zich Zaterdag in principe bereid verklaard tot deelneming aan vredesonderhande lingen met Israel, die op het eiland Rhodos zullen worden gevoerd. Uit betrouwbare bron meldt Reuter, dat Israel en Egypte het bij de be sprekingen op Rhodos eens zyn ge worden over een „werkbasis" voor het vaststellen van bcstandsgrenzen ln Zuid-Palestina. Deze kwestie vorm de tot nu toe het grootste struikel blok. A. K. Helm. de Britse gezant te Boedapest, is benoemd tot Brits ver tegenwoordiger te Tel Aviv. Argentinië zal spoedig de staat Israel erkennen, zo heeft president Peron Zaterdag te Buenos Aires be kendgemaakt. Zondag is to New Delhi officieel bekendgemaakt, dat Donderdag het vonnis in het proces tegen de moorde naars van Gandhl uitgesproken zal wor den. Aanvaller van Sjah overleden De Perzische persfotograaf Facher Rai, die Vrydag een moord aanslag pleegde op de Sjah van Perzie, is nog dezelfde nacht in het ziekenhuis overleden aan de ver wondingen, die hem waren toege bracht door de menigte die zich op hem wierp na de aanslag. De Per zische regering heeft Zaterdag de uiterst-linkse Toedehpartij, waar van de fotograaf lid was, ontbon den. Rai heeft blijkens een medede ling in zijn dagboek, de aanslag ge heel op eigen verantwoordelijkheid gepleegd. Ernstig autobus-ongeluk in Zuid-Duitsland Bij Radolfzcll (Zuid-Duitsland) Js een autobus met skiers by een scherpe bocht van de weg gegleden cn van een steile helling gekanteld. Negentien jon ge mensen kwamen hierbij om het le ven en twintig raakten gewond. Het ge zelschap was op weg van Radolfzell aan het Bodenmeer naar de Feldberg, do hoogste top van het Zwarte Woud. Koningin Juliana zal weldra volgen Prins Bernhard is Zondag in ge zelschap van zijn broer, prins Aschwin, met prinses Beatrix en prinses Irene op het vliegveld te Friedrichshafen aangekomen. De koninklijke gasten werden onder meer begroet door generaal Béthouart, als plaatsvervanger van de Franse hoge commissaris voor Oostenrijk. De reis naar Bregenz werd voort gezet in een door de generaal be schikbaar gestelde salonwagen. Ook te Bregenz werden de hoge gasten door de autoriteiten wel kom geheten. Twee vijfjarige meis jes in de plaatselijke klederdracht boden een bouquet mimosa aan in de kleuren van het Huis Oranje en een bouquet anjers. De beide prin sesjes toonden zich zeer verheugd over deze begroeting en gaven de meisjes suikergoed. Prins Aschwin filmde het gehele toneel. Prins Bernhard dankte voor'de ontvangst en zeide verheugd te zijn weer in Oostenrijk te komen. Om vier uur des middags verliet het gezelschap Bregenz en reisde zonder onder breking door naar St. Anton. Koningin Juliana zal dezer dagen langs dezelfde route met prinses Margriet naar het vacantieverblijf reizen. Te Sankl Anton is reeds alles in gereedheid gebracht voor het ver blijf van de koninklijke familie. De Oostenrijkse Philipsmaatschap- pij heef' het koninklijk verblijf van radiotoestellen voorzien. Het Oostenrijkse volk is buitengewoon ingenomen en gevleid met dit eer ste bezoek na de oorlog van een gekroond hoofd aan zijn land. Men ziet hierin 'n bewijs van de vriend schappelijke gevoelens van Ne derland jegens Oostenrijk. Na het verblijf in Tirol, dat on geveer drie weken zal duren, zul len de vorstelijke gasten zich naar Zermatt in Zwitserland begeven, waar koningin en prins ook het vorige jaar enige weken hebben doorgebracht. minister tegen een landbouwbeleid, dat gepaard zou gaan met een grote mate van bureaucratie; wij moeten niet in de bureaucratie verstrikt raken. Daarom ook kunnen wij ons systeem niet opbouwen op vaste prijzen voor de producten, zoals in schaarse jaren wel mogelijk was. Want vaste prijzen zijn alleen te handhaven, als zij verbonden wor den aan een inleveringsplicht en juist deze heeft bewezen, dat er zeer veel bureaucratie aan vast zit. De regering kan niet alle richt lijnen precies aangeven, er zal een behoorlijke verdeling moeten ko men tussen de verantwoordelijk heden van de boeren, tuinders arbeiders en overheid. Gezamen lijk moeten wy mede verantwoor delijk zijn. In verband hiermede is aan de Stichting van de Land bouw gevraagd advies uit te bren gen over de practische uitvoering van de ordening in landbouw en veeteelt. Nog deelde de minister mede Id verband met de inkrimping van de veevoederimport, dat in dit jaar de toewijzing aan krachtvoer verlaagd moet worden voor koeien tot 175 kg. per koe, voor de var kens tot 200 kg. per varken. Iede re boer weet nu, dat hij zelf ook \'oldoende voer moet verbouwen. Het Congres verzond een tele gram aan Koos Vorrink. Dc economische en sociale raad van de U. N. O. zal vandaag een rapport behandelen dat tot titel draagt: „Be- langryke economische wyzigingen ln 1948". Volgens dit rapport zal er ln 1949 meer voedsel voor de wereld zyn. De voornaamste punten van het rap port zyn: De voedselproductie ls ln 1948 sterk toegenomen; Van de industriële productie geldt hetzelfde; De Internationale handel ging voor uit; Er waren aanwijzingen, dat de infla- tlepryzen ln sommige landen beginnen te dalen; De verhoging van de Russische pro ductie was een der voornaamste fac toren waardoor de wereldproductie ls gestegen: Rusland en enkele andere landen, die geen Marshall-hulp ontvangen, toon den een groter toeneming van de pro ductie dan sommige West-Europese landen: Het lage peil der productie van de Britse en Amerikaanse zones van Duitsland ls belangrijk gestegen: In Italië ls dc industriële productie enigszins teruggelopen, terwijl deze productie ln Polen meer dan 25 pro cent boven die van 1947 kwam; Ten aanzien van de handel ln het verre Oosten maakt het rapport o.m. gewag van een verbetering in Neder lands Indio. Soest Schuur verbrand Vannacht werd er te Soest door voorbijgangers brand ontdekt in de schuur van de veehouder T. De brandweer werd gewaarschuwd en vier koeien en een paard, die in de schuur waren, konden nog worden gered. De schuur brandde geheel uit Een partij hooi ging verloren. Vanmorgen om tien uur was men nog aan het blussen. De verzeke ring dekt de schade. Oude man dood op straat gevonden Zaterdagmorgen werd op de Dalweg te Soest, het lijk gevonden van een oude man. die later bleek genaamd te zijn T wonend op de Kolonieweg. HIJ was op weg geweest naar zyn werk aan de Ocrlctfabrick te Baarn en vermoedelijk door een auto aangereden. De politic heeft de zaak in onderzoek. Prijzencommissie wacht klachten af De prijzencommissie te Soest maakt bekend, dat klachten kunnen worden Ingediend op de e v. zitting, welke wordt gehouden op Dinsdag 8 Febr. a.s. om 19.30 uur ten gemeentehuize. Gevonden voorwerpen Van 31 Jan, tot en met 3 Febr. Poes (wit met zwart), boodsch. tas (blauw met wit), gouden kruis je, vulpen (rood), port. inh. rozen krans. poes (zwarte staart met dito oren), hond (langh. met bruin en wit reu). Abonnementskaart t.n. N. ten Zijthof, Soesterweg 76, paar schoenen, hoofddoek (blauw be werkt), poes zwart met witte poot jes, zwarte dam. handsch. met bont, paar wanten, autoped (rood op luchtbanden), paar br. kin. wanten, padvinders porte. inh. f 10, munt biljet, spaniel (zwart met wit reu), autowiel dop, paar zwarte hand schoenen, vulpen (zwart met gla zen pen), witte gym, schoen. 'V oiidenbern „De Jonge Lijster" gaf mooie uitvoering Zaterdagavond werd door het kinderkoor „De jonge Lijster" te Woudenberg in de zaal van „De Schans" de aangekondigde uitvoe ring gegeven. De voorzitter, de heer E. Kruidhof, die de talrijke aan wezigen hartelijk welkom heette, verzocht de eisen niet te hoog te stellen, omdat het koor nog maar enkele maanden onder leiding staat van de heer H. Zijderlaan. Dit verzoek bleek echter overbo dig, want de zangnummers werden keurig uitgevoerd. Er werd uitste kend gezongen. Ter dekking van de onkosten werd in de pauze een ver loting gehouden, waarvoor keurige prijzen beschikbaar waren: Taar ten, worsten, eieren, twee jonge legkippen en verschillende luxe en huishoudelijke artikelen. Na de pauze wercl een toneel stukje opgevoerd, getiteld „Zestig gulden". Dit werd door de kinde ren bijzonder goed gespeeld. De zaal was tot de laatste plaats bezet en allen hebben volop genoten van de schone zang en van het goede toneelspel. Aan de dames Meer beek en Moesbergen werden voor hun diensten aan het koor bewezen bloemen aangeboden. Bakker Blokhuis en een paar da mes hadden gezorgd voor gebak en andere versnaperingen voor de kin deren. I Ruwe huid, Schrale lippenTl 1 PUROL verzacht en geneest Ij Ds. Van Dorp overleden In de nacht van Zaterdag op Zon dag is in Engeland de oud-predi kant bij de Nederlands-Hervormde kerk te Londen, ds. J. van Dorp overleden. Ds. Johan van Dorp werd op 10 December 1887 te Zwyndrecht ge boren. Hij studeerde theologie te Utrecht. Na achtereenvolgens in de Bin- nen-Egmonden, te Veendam, Hoorn en Enschede op de kansel te hebben gestaan, ging hij ln 1929 naar Lon den. waar hij tot 1946 als predi- dikant werkzaam was. Het hoogte punt van zyn loopbaan noemde ds. Van Dorp de doop van prinses Irene op 31 Mei 1940 in Bucking ham Palace te Londen, kort voor het vertrek van het prinselijk ge zin naar Canada. In Nederland werd ds. Van Dorp vooral bekend door zijn spreek beurten voor Radio-Oranje. Hedenavond HILVERSUM I: 19.00 Nieuws* 1915 Boekbespreking; 19.30 Actueel 'geluid; 19.45 Rcg. uit:.20.00 Nieuw;; 20.05 Pr. proloog- 20 15 Met band en Dlaat: 20 30 Hoorspel: 21.05 Selecta; 21.30 Muzikaal maandblad: 22.00 Hollands strijkork.; 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Nieuws; 23.15—24.00 Gr. ulalen. HILV. II: 19.00 In Holland staat een huis; 19.30 Boston Prom. orkest; 20 00 Nieuws* 20.05 Waarom een reserve po litie in Nederland; 20.10 Dingen van de dag; 20 15 Pennies from heaven; 20.50 Ducdalf; 21.10 La Traviata; 21.55 Viool spel: 22.15 Financiële politiek van min. Lieftinck* 22.30 P.S.; 23.00 Nieuws; 23.15 24 00 Gr. platen. Morgen HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Och tendgymnastiek; 7.30 Choplnmuziek; 7.45 Morgengebed: 8.00 Nicuv/S; 8.15 Gr. platen; 9.00 Lichtbaken; 9.30 Gr. platen: 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Operamu ziek; 10.40 Schoolradio; 11.00 Gr. pla ten* 11.30 Als de ziele luistert; 11.40 Rachmaninoff; 12.00 Angelus; 12.03 Vio loncel en plano; 12.30 Land- cn tuln- boud; 12.33 Amusementsorkest; 12.55 Zonncwyzer; 13 00 Nieuws; 13.25 Septet: 13.45 Uit het boek der boeken; 14.00 Uit Ncderl. glorietydperk: 14.30 Onder Ons; 15.00 Schoolradio; 15.30 Victor Sivester: 16.00 Zonnebloem* 16.30 Ziekenlof; 17.00 No schooltijd; 17.15 Reg. uitz.; 18.00 G. Jansen* 18.20 Sportpraatjc; 18.30 Reg. uitzending. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.15 Gr. platen; 7.50 Dagopening; 8.00 Nieuws: 8.15 Gr. platen; 8.55 Voor de vrouw; 9.00 Suppé, Strauss, Offenbach-muzlck: 9.30 Waterstanden; 9.35 Gr. platen; 10 00 Morgenwijding* 10.15 Gr.platen; 10 50 Voor de kleuters; 11.00 Vioolmuziek: 1130 Dc Wekker; 12.00 Lyra-trlo; 12.30 Land- en tuinbouw; 12.33 Voor ons plat teland: 12.40 Piano en orgel: 13.00 Nwa.; 13.15 Mededelingen; 13.20 Metropole-or- kest* 14 00 Met naald en schaar; 14 30 Radio matinee: 16.25 Van Palestrlna tot Pijper: 1640 Dc schoolbel: 17 00 Kin derkoor; 17.30 Melodieën van Kern: 18.- Nieuws: 18.15 Tom Erich; 18.30 Achter het voetlicht; 18.45 Ik zou to graag. Scheepstijdingen Alblasscrdijk New Orleans-Rotterdam, 5-2 geankerd op de Mississippi; Ak- krumdijk Moblle-Galveston. 5-2 te Hous ton; Ganymedes, 4-2 van Santos naar Rio de Janeiro: Grootekerk. Mombassa- Amsterdam. 4-2 van Gibraltar; Hcrmcs. 5-2 te Barranquilla; Jupitér. 4-2 van Napels naar Spanje; Stuyvesant 4-2 van Ponta del Gada naar Plymouth; Tola- mon, 5-2 van Curasao te New York; VanderWaals, Amsterdam-Java, 5-2 van Aden; Westland. Buenos Aires-Amstcr- dam, 5-2 van Santos: Woënsdrecht 4-2 van Curacao naar Rlo de Janeiro; Al pherat. 4-2 van Baltimore te Philadel phia; Blommersdijk. 4-2 van New York r.aar Rotterdam; Edam. 4-2 van Rotter dam te New Yojk; Meerkerk, 5-2 van Manilla; Rernpang, Trinldad-Kaapstad pass 5-2 Fernando Noronha. Aagtekerk. 4 Febr. v R'dam tc Ham burg; Algor'ab. BasraR'dam. 4 Febr. te Djeddah; Andyk. R'dam—Vera Cruz 4 Febr. v Antwerpen; Bcngkalis. New- York—Java. pass. 4 Febr. Gua'rdafui; Bonaire. 4 Febr. v Paramaribo te De- marara; Ccronia t. 4 Febr. v Singa- naar Hongkong: Coryda, Las Plcdrcs— R'dam, pass 4 Febr. Azoren: Cronen- burgh. Port Lyautey—Duinkerken, p. 4 Febr. Finisterre; Garoet, 4 Febr. v Makassar n Banjoewangi; Hestia. Cu racaoAntwerpen. 5 Febr. te Lissa bon; Joh. van Oldenbarnevelt, 5 Febr. v Semarang te Soerabaja verwKol bergen. 4 Febr. v Huelva n R'dam: Klipfoiiteln. 4 Febr. v Port Soedan n Suez: Larenberg, 5 Febr. v Havre te Hamburg: Manocran. 3 Febr. v San Fraclsco n Manilla: Noordwyk, 4 Febr. van Duinkerken n Bougl; Oranje, 4 Febr. v Colombo n Port SaSd; Pr. Wil lem V. R'dam—Valencia, pass 4 Febr. Dungencss; Raki. 4 Febr. v Penang te Singapore; Sommelsdijk. 5 Febr. van New York te Baltimore: Stad Alkmaar DakarKaapstad 4 Febr, 415 myi N. v Walvisbaai: Stad Vlaardingen. 4 Februari v Narvik te Antwerpen: Su- netta, 3 Febr v Gibraltar n Curacao; Tabintia. A'damJava pass. 3 Febr. Gibraltar: Ternate, R'damJava. 4 Febr. v Genua; Tegelberg 4 Febr. v Bangkok n Singapore; Utrecht 5 Febr. v R'dam te Batavia verw.: Van "t Hoff JavaR'dam. 4 Febr. v Djeddah; Vo- lendam. Sydney—R'dam. 4 Febr. van Perth; Waterland. Buenos AiresAm sterdam. 4 Febr. van Las Palmas; Zui derkruis. R'damJava., 4 Febr van Sabang; Aldcramin. 5 Febr. van R'dam h Montevideo: BlIjdencHjk. R'dam— New York. 4 Febr. v Antwerpen: Fries land. vermoedelijk 7 Febr. n.m, van Londen 8 Febr. v.m. te R'dam verw Grootebccr. A'dam—Java. pass 4 Febr. Finisterre; Japara (KRL). 2 Febr. van Los Angelos te San Francisco; Kerlo- sono, vermoedelijk 4 Febr. van Bang kok n Soerabaja; Lutterkerk. 5 Febr. v Antwerpen te R'dam: Kerknieuws Ned. Herv. kerk Beroepen te Bolsward S. J. Wouda te Rijperkerk; te Houten (toez.) J. Bus te Staphorst; te Leeuwarden J. de Bruyn te Gemert. Aangenomen naar Amsterdam-C B. v Ginkcl te Amsterdam-W. Toegelaten tot dc Evang. bediening In de Ncd. Herv kerk W. v. d. Kooy te Abtswoudeweg te Schipluiden en C. Overdyk. Almatadestraat 16 te Leeu warden. Geref. kerken Aangenomen naar Naaldwijk S. D. Lankhuyzen tc Franeker. Beurs van New York rrf 4/4 5 2 Atch. 99 95% Baltim. 9% 9 Can.Pac. 13% 13% illln. C. 27% .5 N.Y.Ccn. 11% 11% Penns. R. 16% 16% Sout.Pac. <4% 43% UnPac, 84% 83 All.Ch. 185 *88 Am.Can. 90 Am. Car. 30 30 A.Smelt. 50% 49% A.T.enT. 147% 147% Am. Tob. 66% 64% Anac.C. 33 32% Bethi.S. 31% 30'; BociingA. 20% 20% Chrysiei 54% 53% City B. 39 V. 39% Consol. E 23 22% Douglas 50 49% Dup. N. 185% 184% Eastm.K 44% 43% Gen.El. 37% 3g Gen.Mot 61 Uoodyear Hudson M Ini.Harv. In.Nicke Int T.cnT Kcnn.C. MontgW. Pack. M. Radio C. Rcp.St. Rcyn. T. bears R. Shell tin. aocony Stand Br St.Oil.J. biudcb. Texas C. U.Aircr. Un. Corp. Un. Fruit USRubb. US Steel Westing Woolw 4 2 5 2] 43 42 I 10 V. 10 25 25 30% 30% 9y, 9% 49 47# 54 y, 53 4 4 12% 11M 24% 23% 36% 36% 37% 37^ 33% 31% 16 15% 18% 18 6!r», 66 17% 17 50 49% 23% 22y. 2% 2% 51 Vf 51 yM 40% .9", 73% 71% 24% 23"« 47% 46% Omtrek; 790.004

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2