DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nog geen officiële Noorse reactie op aanbod van de Sow jet-Unie Gewezen echtgenote getuigt tegen Krawtsjenko Moeilijkheden nog niet opgelost Scandinavische pers wantrouwt Russen; minister Lange ontmoet Acheson Zes weken minder vlees Minder tabak door de stakingen Amerika opent de poorten van de atoomstad Levenslang voor Mindszenty Meer bedden voor TBC-patienten Dringende oproep aan waarnemende artsen In kort .bestek J Dinsdag 8 Februari 1949 Achtste jaargang, No. 1245 üpgerlchi door ae Stichting „Het Parool Giro 510330. Redactie ?n Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- TVT \7 Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. prlj» 32 eenl p. w. of 1 4.i5 p. lew, Losse oummtri 10 cenl Ultoave. N.V. Ue INieUWe Pers Hoofdreaacttun Tl. DE BOORDER. Ministerraad vergadert over Indonesië (Van onze Haagse redacteur) Uit Batavia meldt A P. een be vestiging van haar bericht van de vorige week inzake de inrichting van een nieuwe regering in Indo nesië met vermijding van de inte rimperiode. Bovepcfien meldt AP dat de federalisten geen medewer king willen geven aan een derge lijk plan, voor het officieel door Den Haag is bekend gemaakt en voor Den Haag zich heeft uitge sproken over de resolutie van de Veiligheidsraad. Wij vernemen van bevoegde zij de, dat het eerste bericht onjuist is, al was het sléchts om de reden, dat de interimperiode technisch Diet kan worden overgeslagen. Boven dien heeft het kabinet, dat Maan dag weer in vergadering bijeen is, nog geen enkele beslissing genomen over de door A P. vermelde pun ten, al zijn natuurlijk verschillen de mogelijkheden in beschouwing genomen. Er hangt veel af van het resultaat van het thans in Bangka op touw gezette overleg tussen de federalisten en de republikeinse voormannen en de regeling van hun status. Pas daarna zal even tueel nader overleg kunnen plaats vinden. Over het verloop van het overleg op Banka is niets anders bekend dan dat vandaag de fede ralisten niet in Batavia terugge keerd zijn en daar niet vóór mogen worden verwacht. Noorwegen heeft nog niet gereageerd op het Russische aanbod tot het sluiten van een non-aggresslepact en het is ook niet te verwachten dat het dit zal doen voordat minister Lange uit Washington Is teruggekeerd, zo is gisteren te Oslo meegedeeld. Halvard Lange, de Noorse minister van buitenlandse zaken, voert besprekingen met Dean Acheson en andere Amerikaanse autoriteiten over de eventuele toetreding van Noorwegen tot het Atlantische Verdrag. Russen zowel als Noren vermijden het woord „nota" als zij het over de uitwisseling van gedachten hebben en spreken liever over ..memorandum" of eenvoudig „verklaring". De reac tie van de gewone man in Noorwe gen is er, volgens Ass. Press, een van volledige kalmte. De Noorse dagbla den geven echter uiting aan hun diep wantrouwen ten aanzien van niet-aanvalsverdragen. Enkele bla den wijzen erop. dat in het Handvest van de UNO. waarvan zowePNoor- wegen als de Sowjet-Unie lid zijn, uitdrukkelijk het beginsel van non agressie wordt beleden, zodat een speciaal pact voor dit doel overbodig wordt. Minister Lange heeft intussen in Washington zijn Amerikaanse colle ga Acheson ontmoet. Hij beschreef in een persconferentie het gesprek als „voorlopig" en zei dat hij en Ache son later in de week nog op het pro bleem zouden terugkomen. Reuter meldt uit Washington dat ook de Zweedse gezant aldaar. B o- h e m a n, reeds Donderdag om een onderhoud met minister Acheson heeft gevraagd. Hij heeft echter nog geen antwoord gekregen. De Deense ambassadeur De Kauffman, zou eveneens contact zoeken met Ache son. om hem verslag uit te brengen over het mislukken van de Scandi navische defensiebesprekingen. In Londen heerst soortgelijke acti viteit. Daar heeft de Noorse ambas sadeur gisteren een bezoek gebracht aan minister Bevin. De Deense am bassadeur zou Bevin vandaag bezoe ken en de Zweedse ambassadeur heeft Donderdag een bezoek ge bracht aan de Engelse minister van buitenlandse zaken. Zowel te Stockholm als te Moskou is van officiële Zweedse zijde ontkend, dat de Sowjet- Unie aan Zweden en Denemar ken eveneens een non-agressie pact zou hebben aangeboden. De berichten hierover zouden berus ten op de speculatie van een buitenlands persbureau. In Zweden leggen vele kranten openlijk het grootste wantrouwen aan de dag jegens het Russische aan bod aan Noorwegen. Enkele bladen vergelijken Stalins aanbod met de diplomatie die Hitier kort voor de Tweede Wereldoorlog bedreef met betrekking tot het sluiten en schen den van niet-aanvalsverdragen. Motie in Am. Senaat tot stopzetting Marshallhulp De" republikeinse senator Owen Brewster uit Maine heeft bU de Amerikaanse Senaat een motie In gediend, waarb'd wordt aangedron gen op „onmiddellijke stopzetting tan alle ECA- en andere Ameri kaanse hulp aan Nederland zowel in Europa als In Indonesië, totdat Nederland de vijandelijkheden staakt, zijn troepen terugtrekt, de Indonesische republikeinse leiders vrijlaat en bona fide onderhande lingen opent met de republiek In donesia op basis van de Renvllle- overeenkomst". De motie was me de-ondertekend door de senatoren Bridges, Utler, Wherry, Malone, mej. Smith, Baldwin, Langer en Morse. Attlee ziet geen heil in uitnodiging aan Grootste Twee Op een vraag van het Britse La gerhuislid Chamberlain (Lab.) of Attlee met het oog op de bereidheid van Truman en Stalin om elkaar te ontmoeten niet te Londen een der gelijke ontmoeting zou arrangeren, heeft de Britse premier, gisteren geantwoord, dat een weinig initia tief van de andere kant van Euro pa van nut zou kunnen zijn. Bevin, de minister van buiten landse zaken, aldus Attlee, had keer op keer het initiatief geno men. Hij, Attlee, begreep niet waar om men altijd moest denken, dat het initiatief van Engeland moest komen. Hij had geen officiële me dedeling van .Truman of Stalin ont vangen en zag dan ook geen rede nen. te interveniëren. Op de vraag van Chamberlain, of met het oog op de weigering van Stalin en Truman om voor een ont moeting uit het eigen land te gaan, het vraagstuk niet opgelost zou zijn door een ontmoeting te Londen, antwoordde (ie premier kort: „Neen mijnheer". (Eigen bericht) Het departement van Landbouw, VisserU en Voedselvoorziening ver wacht, dat het verlaagde vlees- rantsoen zes weken zal gelden. Onvoorziene omstandigheden daar gelaten zal dus waarschijnlijk op 11 Maart het vleesrantsoen, dat nu 300 gram in de veertien dagen Is, j weer op 400 gram worden gebracht. Naar wij vernemen heeft het Bedrijfschap voor vee en vlees1 voor de komende week 1200 ton varkensvlees voor distributie aan gewezen. Alle Nederlandse gezin nen zullen daardoor ongeveer voor de helft van hun bonnen varkens vlees kunnen kopen. Men ver wacht, dat er ook de eerstvolgen de weken vrij veel varkensvlees in distributie komt. CHINA IS ALTIJD AL een land van contrasten geweest en dat is in deze dagen al niet anders dan voorheen. Terwijl in Nanking angst en paniek hun intrede hebben gedaan en onbeschrijflijke tonelen zich af spelen, kan T7ien In Sjanghai nog getuige zijn van dergelijke vreedzame tafereeltjes. Deze beide bedelaars, die niet kunnen lopen en zich krui pend voortbewegen, schijnen weinig last te hebben van de zenuwachtige spanning die zich van China heeft meester gemaakt. Men ziet hen hier op de Avenue Edward VII, waar hun grauwe armoede al weer een scherpe tegenstelling vormt met de omgeving van de zakenwijk. De sjah van PerzlÖ. Mohammed Reza Pahlevi, die Vrijdag bij de op hem gepleegde aanslag licht gewond werd. heeft Zondagavond een radio toespraak gehouden. Hij verklaarde, be reid to zijn om. Indien nodig, zijn leven voor Perzic te offeren. (Van onze Haagse redacteur) In verband met de stakingen in de tabaksindustrie worden in deze periode voor de heren slechts vier rantsoenen tabaksartikelen aange wezen en voor de dames één rant soen. Plan-Schiphol Diepgaande studie zal nodig zijn Naar wij vernemen is het niet onwaarschijnlijk, dat het plan voor de uitbreiding van de luchthaven Schiphol te zijner tijd onderworpen zal zijn aan een bespreking door de betrokken ministers. Er zjjn ver scheidene belangen bij dit plan be trokken, o.a. regionale, die diep gaand overleg nodig maken. Zoals bekend is ten behoeve van luchtvaartterreinen op de begro ting 1949 van het departement van verkeer en waterstaat twintig mil- lioen uitgetrokken. Van dat be drag moeten niet alleen de thans reeds aan de gang zijnde werkzaam heden op het vliegveld Schiphol, maar bovendien de verbeteringen en inrichting van andere vliegvel den worden bekostigd. Aan de andere kant bevindt de burgerlijke luchtvaart zich nog steeds In een stadium van snelle ontwikkeling. Er zal dus niet kun nen worden ontkomen aan lit**- uitgaven voor de burgerlijke lui"*- vaart, wanneer men de concurren tie met het buitenland wil volhou den en de Nederlandse luchtvaart niet wil laten verdringen van de plaats, die zij thans inneemt. Deze week twee vluchten naar Batavia Deze week zal de KLM wederom twee vluchten van Amsterdam via Mauritius naar Batavia uitvoeren. Woensdag zal een Constellation met gezagvoerder Le Goud van Schiphol vertrekken om 19 uur met 4350 kg. post aan boord. De tweede machine vertrekt Vrijdag en zal be halve post ook een beperkt aantal passagiers meenemen. De vier nationale vakverenigingen van zeelieden in Zweden hebben heden besloten van 16 Februari af te staken. „Leugens!" het voornaamste argument in Droces te Parijs Voor het publiek was het gisteren de belangrijkste dag van het pro ces dat Victor Krawtsjenko te Parijs voert tegen het weekblad „Les Lettres francalses": Zinaida Gorlova, de gewezen echtgenote van de schrijver zou tegen hem getuigen en lang voordat de zitting begon, was dan ook de zaal reeds stampvol. Behalve mevrouw Gorlova getuig de ook Victor Romanoff tegen Krawtsjenko. Deze twee getuigen waren de eersten van de getuigen a décharge, die uit Rusland zijn ge komen om de verwijten die het weekblad jegens Krawtsjenko heeft ge uit, te bevestigen. Een zachtaardig meisje met een i lieve stem. welk voorkomen echter diende om haar egofciische en bur- J gerlijke natuur te camoufleren, zo karakteriseert Krawtsjenko in zijn boek „Ik verkoos de vrijheid" deze vrouw, die thans tegen hem kwam getuigen. Zij noemde het huwelijk dat zij in 1932 als negentienjarig meisje met de toen 26-jarige Krawtsjenko sloot, de grootste fout van haar leven en zei te hopen, dat dé thans veertienjarige zoon. die zij van Krawtsjenko heeft, niet de eigenschappen van zijn vader zal hebben. Terwijl de getuige twee meter van haar vroegere echtge noot af stond, zei zij dat deze van haar was weggegaan en haar zon der een cent had achtergelaten. Bij zijn terugkeer had hij haar gesla gen, ha,d het aardewerk gebroken en haar verweten, dat zij geen bruidsschat had. „Wel mijn beste, het is tijd dat je gaat, want ik wens een hooggeplaatste functie", zo zou Krawtsjenko haar hebben toege voegd bij hun afscheid. ZONDAGAVOND ARRIVEERDE Z.K.H. PRINS BERNHARD met zijn twee oudste dochtertjes, de prinsesjes Beatrix en Irene, in het Tiroolse wintersportplaatsje St. Anton am Arlberg. Bij aankomst op het stationnetje van Sankt An ton boden meisjes in Tirools cos- tuum de prinsesjes bloemen aan. Links Prins Bernhard. Achter de pritisesjes haar verzorgster, mevr. Penning. VOORAFGEGAAN DOOR HET WITTE HONDJE van de Prins, be geven de hoge gasteyi zich door de straten van het stadje naar hotel „Post", de prinsesjes met haar rode koffertje in de hand, omstuwd door een grote schare belangstellenden. Gedelegeerden in de Ziekenfondsraad In de commissie van gedelegeerden bij de Ziekenfondsraad zijn benoemd: dr. Ir. A. H. W Hacke voorzitter; als vertegenwoordigers van de op het ge bied der volksgezondheid der sociale verzekering en der particuliere verze kering deskundige ambtenaren: dr. C. van den Berg. plaatsvervangend voorzitter cn mr. A. C. M. van de Ven; als vertegenwoordigers van de algemene ziekenfondsen: C J. van Licnden en F. C Nieuwenhuyzen: als vertegenwoordigers van het bedrijfs leven: J. Landman, mr. C. E. J. Malt- land 'en 'als vertegenwoordigers van de groepen van personen en instellingen, die hun medewerking verlenen aan de ziekenfondsen bij het verstrekken van de onderscheiden onderdelen der ge neeskundige verzorging: C. Blanksma cn J. C. Hupperetz Hulp aan „gestrande" auto's (Van onze Haagse redactrur) Tussen de Nederlandse verkeersbon- den. zoals ANWB, KNAC. KNMV enz. Is overleg gaande om gezamenlijk tot een hulpdienst voor automobilisten langs de weg tc komen. Van dit over leg verwacht men spoedig resultaten. Dan zullen in samenwerking met de BOVAG (Bond van Automobiclhande- laren en Garagehouders) lijsten wor den samengesteld van garagehouders, die bereid zijn op telefonische oproep uit te rukken om ..gestrande" auto mobilisten hulp tc verlenen. De wet ter verlenging van het Euro pese Herstelprogramma met vijftien maanden en machtiging tot het uitge ven van 5.58 milliard dollar ls gisteren bij het Amerikaanse Congres Ingediend. De periode van vijftien maanden zal 3 April ingaan. 3 April ls de datum waarop de thans geldende wet op het E.R.P. afloopt. Rond vijftien Maart zal de Amerikaanse re gering er toe overgaan de poorten van de atoomstad, die tijdens de oorlog als een pad destoel uit de grond op kwam, voor het publiek tc openen, zodat de niot ingewijden voor het eerst in de geschiedenis van de atoomstad een wandeling door Oak Ridge kunnen maken en zich bewegen kun nen waar zij willen, be halve in sommige ver boden gebieden. De bewoners van de ze stad zullen dan ein delijk eens moeten overgaan om hun deu ren "s avonds te sluiten, want tot dusver dacht niemand daaraan en was Oak Ridge voor dieven waarlijk geen dorado. Niemand die niet in het bezit was van de nodige passen kon in Oak Ridge door dringen of eruit komen, zonder van top tot teen onderzocht te zijn. Rond vijftien Maart zal dit veranderen. Fa milieleden kunnen elkaar zonder bezwa ren bezoeken en de buitenwereld kan inko pen doen in de atoom stad zonder wachtpos ten behoeven te passe ren of papieren hier voor behoeven te bezit ten Op het ogenblik be draagt de bevolking on geveer 40.000 zielen. De grond zal nog rege- rings-eigendom blijven doch geleidelijk zal de werkzaamheid overge dragen worden aan het bestuur van de stad Oak Ridge zelf. Autoriteiten van de Amerikaanse atoom energie commissie zijn van mening, dat de ope ning van de poorten een gezonde invloed zal hebben op de toekom stige groei en ontwik keling van de stad. Tot- dusver konden handels firma's met Oak Ridge alleen zaken doen op een jaar tot jaar basis, waartoe contracten ver leend werden door de atoomenergie commis sie. Met de nieuwe ge boorte van Oak Ridge zullen contracten op langere termijn ver leend worden „Leugens", zo viel Krawtsjenko in bij deze passage Hij zei met stemverheffing, dat zijn voormalige vrouw door de politieke politie van de Sowjet-Unie gedwongen was om deze verklaringen tegen hem te komen afleggen. De politie had macht over haar, omdat haar vader een voormalig Tsaristisch officier was en haar moeder naar Siberië was gezonden. Mevrouw Gorlova onderbrak hier met de woorden: ..Ik weiger naar zulke leugens te luisteren" en daarna begonnen Krawtsjenko, mevrouw Gorlova. de verdedigers en de vertalers allen tegelijk te roepen, zodat de zitting ontaardde in 'n onverstaan baar en verward gekrakeel, waarop de president haar verdaagde. „Dégénéré" Voordat Krawtsjenko's ex-echt- genote optrad, getuigde Victor Ro manoff tegen de schrijver. Hij noemde zijn vroegere jeugdvriend een verrader en een dégénéré. Toen hij dit woord had gesproken en er bij had gezegd, dat zich in de fa milie van Krawtsjenko tal van schandalen hadden voorgedaan, veerde deze overeind en schreeuw de woedend: „Wat weet jij daar van?" „Je eigen broer heeft het ver teld!" antwoordde de getuige, die zijn beschuldigingen hervatte en zei dat Krawtsjenko iemand was, die zich steeds had beroemd op zijn succes bij vrouwen. „In Amerika", zo vertelde Romanoff verder, „had hij een goed leven en hij merkte op zekere dag op. dat hij er best zou willen blijven." Geleidelijk was er volgens deze getuige een ommekeer in de le venshouding van Krawtsjenko merkbaar geworden en op het laatst handelde hij in het geheel niet meer zoals het een Sowjet- burger betaamt. Hij zou volgens Romanoff een geregelde bezoeker van verscheidene nachtclubs in Washington zijn geweest. Deze woorden deden Krawtsjenko in een schaterlach uitbarsten. „Je hebt moeite genoeg gedaan om mij te vinden na mijn verdwij ning", interrumpeerde hij ..Waarom had je zoveel interesse als ik dan zo'n slecht element was?" Romanoff: „Omdat je deel uit maakte van de Russische samenle ving moesten we je trachten te vinden." Krawtsjenko; „Ik kan jou even recht in de ogen zien als jij mij". Auto botst tepen lichtmast Gisteravond ls een luxe auto uit Am sterdam met grote snelheid tegen een der lichtmasten van de Haarlemmer- straatweg gereden. De auto werd zwaar beschadigd: de paal knapte af en viel over de rijweg. Doordat de paal onder stroom stond was de situatie wat gevaar lijk. maar de mannen van dc gemeente electrlciteit maakten aan dit gevaar spoedig een einde Er waren vier inzittenden l'n de wa gen. Een van hen. een dame, werd vrij ernstig gewond cn opgenomen in het Wilhelmina-gasthuis. Twee anderen konden op eigen kracht de weg naar huis vervolgen. Toen de politie de be stuurder wilde ondervragen bleek deze verdwenen. In zijn eigen belang wordt hem aangeraden zich alsnog te melden bij de politic. Op de Butlers-kade In het Londense havenkwartier zijn gisteren vijfhonderd arbeiders In staking gegaan naar aan leiding van de overplaatsing van een kraanbestuurder. De staking is niet door de vakbond erkend. Onder de 6chepen, die door de staking vertraging onder vinden. is het Rotterdamse schip „Prins Willem III" met een lading sinaas appelen. De „Prins Willem III" was 19 Januari van Valencia vertrokken. Openbaar ministerie in hoger beroep Kardinaal Mindszenty, de 56- jarlge primaat van Hongarije is hedenmorgen door het Volksge rechtshof te Boedapest tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld. HU Is bovendien vervallen ver klaard van zUn burgerlUkc cn po litieke rechten. Men heeft bewezen geacht, dat hU de wet Inzake de verdediging van de Hongaarse re publiek heeft overtreden, een sa menzwering tegen de staat heeft georganiseerd, verraad heeft ge pleegd en vreemde valuta heeft verhandeld op de zwarte markt. Baranayi kreeg 15 Jaar gevange nisstraf en verlies van politieke rechten gedurende tien jaar, even als Eslerhazy. Ispannky werd evenals de kardinaal tot levens la ngh gevangenisstraf veroordeeld. Dr. Andreas Zakar, de secretaris van de kardinaal kreeg zes jaar gevangenisstraf en verlies van po litieke rechten voor de tUd van 10 jaar. Van alle beklaagden, met uit zondering van Nagy, worden de bezittingen geconfisqueerd. Voorts werden alle zes beklaagden ver oordeeld tot betaling van de kosten van het geding. Het openbare ministerie is >n hoger beroep gegaan tegen alle be klaagden In het proces-Mindszenty. Het openbaar ministerie en de verdediger van de kardinaal maak ten bezwaar tegen sommige der bevindingen en uitspraken van het Hof. Kardinaal Mindszenty zei dat hij het eens was met de be zwaren van zijn raadsman, dr Kiczko Pater Zakar verklaarde, dat hij geen bezwaar tegen zijn vonnis had. Het hof werd verdaagd nada» v/as bepaald, dat de zaak in hoger beroep voor het Hooggerechtshof zou komen. Nadat de vonnissen waren voor gelezen zei de president, dat het hof als „een verzachtende omstan digheid" had aangemerkt, dat kar dinaal Mindszenty zijn schuld had bekend en verklaard had. dat hij zjjn daden betreurde. Een Emnta-paviljoen bij „Zonnegloren" I (Van een speciale verslaggever) Het nieuwe paviljoen van het sa natorium Zonnegloren tc Soest was nog niet officieel geopend, toen de eerste patiënten er reeds lagen. Een kleine vijftig namen konden op deze manier van de wachtlijst, die cr ruim 300 bevat, worden afgevoerd. Het Emma-paviljoen. zoals het nieuw-gebouwde gedeelte met toe stemming van dc koninklijke familio zal heten, is gelegen onder de oude vrouwcnvleugcl. Tijdens dc oorlog, toen meh schuilgelegcnheid wilde in lichten. had men nl. gemerkt, dat er diep onder het oorspronkelijke sa natorium fundamenten lagen, waar op men. na afgraven van de heuvel, verpleegruimte kon bouwen. Dit is nu ook goschied volgens dc modern ste opvatting van sanatorium-ver zorging De hier kurende patiënten behoeven niet meer naar buiten te worden gereden, want de grote ra men van dc kamers zakken geheel in de grond weg en overal zijn open slaande deuren, zodat de patiënten binnenshuis buiten liggen. Elke ka mer heeft een „voorportaal" met wasgelegenheid, toilet enz.; de pa tiënten. die zichzelf mogen wassen, behoeven dus nooit meer de gangen dn. Tegelijkertijd werd voor de zus ters van het sanatorium een nieuwo conversatiezaal geopend. Hiertoe is de suite van het zusterhuis uitgebro ken cn gemoderniseerd, zodat ze ruimte biedt voor 70 zusters tegelijk, ofwel voor bijna de helft van het verplegend personeel. De gasten bij de opening van pa viljoen en convcrsati^kamer woon den ook de première bij van de Zon negloren-film „Door het donker naar het licht". Doze film. die men bin nenkort in vele plaatsen van ons land hooot te draaien, geeft een goed beeld van het veelomvattende „be drijf" dat een modern sanatorium is. Men krijgt nagenoeg alles tc zien, wat er gebeurt: het kuren, d.w.z. het liggend rusten; de behandeling voor elke patiënt, opgesteld door de ze ven leden van de medische staf, aan de hand van een zeer uitgebreid Rontgen-onderzoek, de pneumotho rax; de grote operatics, maar ook het trekken van een kies; de keu kens en de wasserij; het leven en werken van de zusters, tot haar examen toe; de arbeidstherapie en tenslotte het vertrek der genezen pa tiënten. De geneeskundig hoofdinspec teur van de Volksgezondheid ver zoekt ons het volgende mee tc delen: Mobilisatie cn ziekte van prac- tlserendc artsen veroorzaken een zodanig groot tekort aan waarne mers. dat de geneeskundige hoofd inspecteur zich genoodzaakt ziet een beroep te doen op dc mede werking van alle artsen. Artsen, die in staat zijn. om hun collega's in nood te helpen, wordt dringend verzocht zich voor waarneming schriftelijk of telefo nisch op te geven bij de genees kundig hoofdinspecteur. Parkweg 12. Den Haag, tel. 554835. Ds. Van Dorp wordt in Essex begraven De begrafenis van ds. Van Dorp. oud-predikant bij de Nederlands Her vormde Kerk te Londen, die Zondag na een operatie ls overleden, zal Donder dagmiddag plaats vinden in dc eeuwen oude Chlckney kerk nabil Henham In Essex. Ds. van Dorp bezocht deze kerk. die in de tiende eeuw werd gebouwd en uitziet op de heuvels, veelvuldig. Hij had de wens te kennen gegeven in deze kerk tc worden begraven. Stakende werksters maak ten rel in Amsterdam Gisteravond omstreeks half acht be gaven 'n vijftiental Amsterdamse werk sters zich naar het huls van een werk willige collega ln de Sluisstraat. Aan vankelijk trachtten de vrouwen de werkwillige te overreden ook In staking te gaan. doch toen deze pertinent bleef weigeren zich te laten overhalen be gonnen de staaksters kabaal te schop pen. hetgeen tenslotte zo hinderlijk werd, dat zij door omwonenden met vereende krachten buiten dc straat In Geleen woont e»*n man. die z$h kan beroemen op 199 nog In leven zijn de nakomelingen. Het Is Jqcob Pol. die Maandag zijn negentigste verjaardag vierde temidden van tien kinderen. 86 kleinkinderen en 106 achterkleinkinde ren De eigenaar van een hotel nabij 't Nyassameer ln Afrika was op kroko- dlllenjacht. Plotseling hoorde hij hulp geroep Samen met een Inlander drong hij door tot een van krokodillen krioe lend moeras, waar hll het wrak vond van een vliegtuig met een man en een vrouw, die al acht dagen oo hulo wachtten. Z11 waren door krokodillen ingesloten geweest en hadden het al die tijd moeten stellen zonder voedsel en met een heel kleine voorraad drink water. In Huddersfleld gaat men een nieuwe remedie toepassen om mislukte huwelijken te voorkomen Een parigc- huwd paar. dat bil de ouders van de vrouw woont, gaat nu een woningruil aan met een gezin, dat ook met ouders samenwoont. Ze willen eens nroberen of het dan beter gaat. Dertien andere paren hebben zich reeds opgegeven voor woningruil Dc VS. beleven geen gunstige winter. Sedert Nieuwjaar heelt het slechte weer reeds 579 levens geelsl De materiële verliezen beliepen !3fi mtllioen dollars. Onophoudelijk ra zen de sneeuwstormen door vele staten In SI. Wllllbrord ln West Brabant be schikt de politic niet over een nrrestan- tenlokaal. Men heeft wel eens een drin kebroer tlldelljk logies verschaft In een keuken, maar dit bleek niet deugdelijk omdat de arrestant de breekbare Inven taris niet ongemoeid liet Thans zullen er politiewoningen komen, voorzien van arrestantonlokalen Leon Jolson. die twee Jaar geleden zonder een cent op zak en zonder werk in New York aan kwam. na drie Jaar ln een concentratie kamp In Eurona te hebben doorge bracht. leende 5no pond van een Joods relief bureau. Thans is hit het hoofd werden gezet. Een kwartier later waren honderd van een verkoop maatschappij in naal- stakende vrouwen verzameld voor het machines die in Iets meer dan een jaar huis van een werkwillige ln de Relnler Clnesenzstraat. Ook hier bleek dc werk willige niet te overtuigen met woorden. Er ontstond een rel. Een agent van po litie bemoeide zich er mede en er zijn enkele klappen met de gummistok uit gedeeld voor ook hier de rust was weer gekeerd. Vertrek der Koningin uitgesteld Naar het A.N.P. verneemt heeft H.M. de Koningin besloten haar vertrek naar Oostenrijk enige dagen uit te stellen. Dringende ambtsbezigheden eisen op het ogenblik haar aanwezigheid hier te lande. Het staat thans nog niet vast op werk tijdstip de Koningin met prinses Margriet zich bij de prins cn de prinsesjes in Tyrol zul- I len voegen. De koningin heeft Maandagmid- 1 dag op het paleis Soestdijk het Amerikaanse lid van de commissie I der Verenigde Naties voor Indone- I sië. de heer Merle Cochran, in audiëntie ontvangen. voor een bedrup van meer dan 250.000 pond zaken heeft gedaan en een netto winst van 6250 pond heeft gemaakt In 1943 werden er In de Ver. Staten meer dan 50 000.000 kranten verkocht meer dan ooit tevoren De verkoop van Zondagsbladen steeg tot over de 46.000000. Het aantal kranten ls ook toegenomen Twaalf nieuwe bladen brachten het totaal op 1781 Weerbericht MORGEN WEER TOENEMENDE WIND Weersverwachting, geldig van Dins dagavond tot Woensdagavond. Aanvankelijk op klaringen. later echter weer toene mende bewolking met op de meeste plaatsen lijdelijk enige regen. Van nacht zwakke tot matige, morgen overdag vrij krach tige cn langs d« kust wellicht tijde lijk harde Zuid westelijke wind Weln'.g verandering ln temperatuur. 9 Februari- Hoog water te Rotterdam: le ttf 0.21 uur, 2e tij 12.51 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1