De heer Boellaard, uit Utrecht,, was het proefkonijn DD De Invasie is begonnen, een boodschap via de radiator DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Labour weet geen raad in de kwestie van de Europese Raad SCHRAM HUID :- KlOOSTERBALSEN Radio-programma Geheim agent in oorlogstijd Dinsdag 8 Februari 1949 3 Himmler wilde wel eens illegalen zien Vreemd toneel in een Hollands park Van zijn ervaringen bij dit won derlijke verhoor vertelt de heer Boellaard in de tiende aflevering van het grote vervolgwerk „Onder drukking en Verzet". Iedereen is zenuwachtig als hij naar de Reichs führer wordt geleid. Zijn geleiders zijn gekleed in hun beste spullen en overal staan wachten en'dubbe le posten. Hij wordt ergens naar een buitenplaats gebracht. „Veraf onder het jonge groen van de hoge bomen, loopt een kleine groep op en neer. In het midden Himmler. Ik loop honderd meter alleen, op de groep af, houd ervoor halt. en meld mij: Hauptmann B. der Kö- niglichen Niederlandischen Feldar- tillerie. Veel later in het kamp be grijp ik de aggressie van deze mel ding. Een gevangene behoort zich te melden met Schutzhaftling num mer zoveel. Hoe potsierlijk over moedig! Maar hij is grootmoedig tegen de officier in zijn metselaars broek, waarnaar hij even kijkt. Hij moest eens weten wat deze broek al niet heeft te vertellen, denk ik. Als hij begint te spreken, word ik verrast door een hoogklinkend niet onaangenaam Beiers accent: „Jullie zijn toch Germanen, waarom vechten jullie dan tegen ons?" „Het woord Germanentum ligt ons niet zo; wij zijn in de eerste plaats Nederlanders! Tenslotte zijn de Engelsen ook Germanen." „Ja," onderbreekt hij, „daarom heeft de Fuhrer geen oorlog willen voeren tegen de Engelsen." „Bovendien houden wij van onze vrijheid en zijn koppig," voeg ik er aan toe. „Ja, ja, vrijheidsdrang en kop pigheid, echte Germaanse eigen schappen. Maar in uw volkslied staat toch Wilhelmus van Nassau ben ik, van duitsen bloed. „Ja en er staat bovendien in: „het Vaderland getrouwe blijf ik tot in de dood. Het is een oud his torisch lied, een symbool van onze vrijheidsstrijd. Een historisch lied, waarvan niet iedere regel toepas selijk is op de huidige omstandig heden." Ordedienst „Waarom heeft u deze zogenaam de Ordedienst mee helpen opbou wen?" Hoewel ik begrijp, dat het waar devolle spionnagewerk van de OD ook hem niet onbekend is, houd ik vol wat ik in het verhoor heb ge zegd: „Het is een organisatie, die eerst in actie komt, als de Duitsers hier weggaan". Zijn ogen worden klein, hij vergeet zijn beste argu ment, buigt zich naar mij toe en roept met overslaande stem: „Weg gaan, weggaan! Wij Duitsers gaan hier nooit weg, nooit gaan wij hier weg." Het is alsof de grond onder mij wegzakt, ik word heel wit en koud, ik zie flitsen van een bezet Nederland na de vrede, vizioenen van Duitse soldaten in onze duinen bij de Hoek, in IJmuiden en Den Helder, ook na de oorlog. En da delijk daarop schaam ik mij; geloof ik in de overwinning van onze zaak of niet? Het is wel duidelijk, hij heeft zich versproken, maar wat hindert het; zijn omgeving weet het allang en de pilobroek, wel die zal het niet navertellen. Ik heb mijzelf weer in de hand, als ik uiterlijk kalm zeg: „Dat is dan in afwijking van wat de Rijkscommissaris ons steeds heeft gezegd: Reichsführer". Seyss-Inquart blijft naar de grond staren, ietwat doorgebogen op zijn manke beenT Hij mag niet voor zijn beurt praten en hij zwijgt. Maar Himmler is nu kwaad geworden en Gzijn stem blijft hoog en hatelijk: „Jullie wilt illegaal zijn. Maar jul lie kennen het vak niet. Wij ken nen het vak, wij waren illegaal van af 1923 en wij weten hoe wij met jullie moeten omspringen. Jullie zijn beginnelingen en je moest je schamen voor dit werk." „U denkt echter over het werk van Schlageter gedurende de Fran se bezetting van de Ruhr wel an ders." „Laat dat zo zijn, maar hij deed zijn werk dan toch heel wat beter dan jullie." Niet boos Maar Himmler is niet gekomen om zich boos te maken op een klei ne gevangene, hij wil wat weten: „Wij bespeuren de weerstand van het Nederlandse volk. Hoe hadden wij het dan na uw capitulatie moe ten aanleggen?" „Het was een fout de NSB te paard te helpen, daar zij algemeen als landverraders worden veracht." Er behoorde niet veel moed toe dit te zeggen daar ik van de SD be grepen had, dat Himmler geen vriend van de NSB was. Maar hij geeft zich niet bloot: „Wij konden niet anders, zij waren de eersten, die voor onze ideeën in Nederland streden." Daarna noemt hij de naam van een onzer chefs, een overste, die op 3 Mei doodgeschoten is, en Rauter gooit er enige niet te herhalen grof heden tussen, over hem en de Joodse afkomst van zijn vrouw. Himmler gaat hierop dieper in en stapelt de ene grofheid op de an dere. „De overste was een flink offi cier en een goed vaderlander; hij is abgeknallt, Reichsführer." Voelt hij niet, hoe onridderlijk hij sprak over een dode, als hij antwoordt: „Ja, natuurlijk. U weet toch wat wij met lieden als U doen." En hij haalt met de vinger enige malen een denkbeeldige trekker over. „Is uw Koningin geliefd bij het volk?" „Niet alleen geliefd, maar zij wordt bovendien hooggeacht." En ik vertel hem over onze trouw aan de Koningin, over onze gehecht heid aan ons land en onze trots op Banbliksems vlogen rondt, Rauters ogen puilden uit van angst De illegale strijders waren een groep mensen, die voor menige Duit ser een volkomen onbegrijpelijke mentaliteit moesten bezitten. Zij wil den dit „soort mensen wel eens zien". Zo ook Himmler, toen hij in 1942 éen bezoek aan ons land bracht. Hij wilde zich een beeld vormen over de toestand in Nederland en wilde een specimen zien van de uvee en zeventig personen die veertien dagen eeader waren -gefusilleerd. Dat specimen was de heer W. A. H. C. Boellaard, directeur van „De Neder landen van 1845" te Utrecht, die slechts als door een wonder aan het executiepeloton is ontsnapt en in verschillende concentratiekampen ver bleef. Van de honderd Todeskandidaten voor het tweede OD-proces in Haaren keerden er slechts zes en dertig naar bevrijd Nederland terug. wat Nederland gepresteerd heeft. Hij glimlacht, znaar laat zich niet van zij a propos afbrengen: „Der Biesterfeld" „Maar der Ifeesterfeld dan?" „Beéoelt u de echtgenoot van on ze Kroonprinses?" „Ja, ja, die. Eerst verraadt hij zijn eerste vaderland en nu zijn tweede." Hoe goed weet hij een mens te prikkelen om de verborgen gevoe lens naar de oppervlakte te bren gen. Het is een gevoelig punt voor ons, soldaten, omdat wij juist de trouw van de Prins bewonderen. Ik vraag begrip voor de moeilijke positie van de Prins, die 'getrouw aan zijn plicht als Nederlander ge handeld heeft en bovendien in 1936 plechtig door de Führer van zijn Deutschtum ontslagen is. „Hoe weet u dat?" „Van de Prins zelf". Inmiddels js hij met mij opgelo pen, het gezelschap flankeert ons. Is het om Seyss-Inquart goed be wust te maken van zijn lichame lijke minderwaardigheid? In ieder bosje, waar wij langs komen, knie len of staan gewapende SS-man- nen, de ogen eerbiedig en onder worpen. Leica's klikken, de wacht kemt langs, drie man achter el kaar. vlak bij Himmler in parade pas. Hij wenkt af, geen eerbew^- zen. Een bespottelijk tafereel in het mooie Hollandse park. Ineens staat hij stil, trekt aan een knoop van mijn jasje en vraagt spottend: „Hoe denkt u de oorlog nog te winnen?" Ja, hoe? De moeilijkste vraag van het gehele verhoor. Himmler weet niet wat Churchill kort te voren in de geheime zitting van het Lagerhuis op 23 April 1942 heeft gezegd over de sombere oor logstoestand, maar hij weet meer dan ik. Hij kent de geschiedenis van de geallieerde noodtoestand, zoalS wij nu weten hoe Churchill deze beschreven heeft: Singapore verloren, de Prince of "Wales, de Repulse en de Ark Royal gezonken, van San Francisco tot Kaapstad geen vloot om de Japanners te be vechten, toenemende verliezen door de duikbootoorlog. Malta bedreigd, de Scharnhorst en de Gneisenau varen door het Kanaal, Italiaanse duikers beschadigen in de haven van Alexandrië met dieptebommen de Valiant en de Queen Elisabeth ieder ogenblik kan een landing in Palestina of Libye verwacht wor den, Stalingrad en de Kaukasus zijn bedreigd. Niet op de hoogte „Ik ben niet ipeer zo op de hoog te van de oorlogstoestand, Reichs führer, maar wellicht met de Ame rikanen." En nog voor Himmler iets kan zeggen, gooit Seyss-Inquart er uit: „Aha, de Amerikanen, die hebben wij al eens voor ons geweer ge had!" Ja. denk ik, in 1918 en toen heo- ben jullie de oorlog verloren en 3e zult deze eveneens verliezen. In wendig bespeur ik een kleine vreugde in mijn eenzaamheid, te midden van deze zelfverzekerde moffen. „Wij behandelen onze gevange nen goed, nietwaar?" „U schiet ze dood." „Dat moesten wij; wij kunnen geen partisanen in onze rug dul den. Maar u wordt toch goed be handeld?" Een vreemde vraag aan een Einzelhafter. Ik ga er niet op in, maar merk op dat de toestanden in Leusden heel slecht moeten zijn. „Leusden, Leusden, wat is Leus den?" en hij ziet Harster aan. Deze glimlacht en zegt: „Polizeiliches Durchgangslager, Reichsführer." Himmler haalt de schouders op en vraagt: „Kent u Mein Kampr?" „Ik heb het vroeger eens doorge lezen". „Doorgelezen? Bestuderen moet u het." Hierop treedt Sturmtoannführer Wolff naar voren: „Mein Kampf" „Wij hebben hem enige dagen geleden gevraagd of hij Mein Kampf in de cel wil lezen. Zijn antwoord was, dat hij hierover nog zou nadenken." Zijn gezicht betrekt en dan barst hij los in een lofrede op de Führer, de man van wie de domme Nederlanders niet weten welk een zegen hij voor de wereld is. Hij overschreeuwt zich, hij ge baart als staat hij in de Sportpa- last en ik verwonder mij waarom deze man zo hysterisch spreekt te gen een willekeurige gevangene, tot ik ineens begrijp, dat het niet om mij gaat, maar dat deze ban bliksems over mijn hoofd heen ge slingerd worden naar de Duitse gezagsdragers^ die thans om hem heen staan. lVnjn voornaamste im pressie is die van een geweldige angst van het viertal voor Himm ler. Rauter. die de gehele tijd in cie houding blijft staan, moet eerst enige malen het hoofd schudden, alvorens een antwoord te kunnen geven; zijn ogen puilen uit van vrees, dat er onverwachts iets zou kunnen gebeuren, dat zijn chef zou ontstemmen. Aan het einde van zijn toespraak zegt hij: „Und kümmern Sie sich weiter um Ihre Versicherungen, Herrl" Heel graag, denk ik, maar ik zal wel nooit meer in het assu- rantiebcdrijf werkzaam zijn. Eeu teken, en ik „word weggevoerd. Een andere gevangene wordt voor geleid. „En", zegt mijn geleider, „wat zegt u nu wel van de bloed hond? U moest eens weten hoe goed hij het met de Nederlanders meent." Ik zeg niet veel, ben wel moe en verlang naar de eenzaamheid van mijn cel en 't avondgefluister door de muur met buurman Tuininga." 5. Voorzichtig ma noeuvrerend brengt ae loods de „Vrijheid II" binnen. Rob kijkt zijn ogen uit, want het lijkt warempel wel, of daar ginds een complete fa brieksstad is gebouwd. „U mag aan de wal niet roken," zegt de loods. Dat is voor Rob wel een teleurstelling, want aan zijn pijp is hij erg gehecht. Op de kade staat Prudon op hem te wachten. De oude vrien_ den drukken elkaar har telijk de hand. „Je weet niet, hoe verrast ik was, toen ik hoorde, dat jij in de buurt was," zegt Prudon; „ik heb maar direct hierheen laten komen. je want ik wat voer je hier dan toch uit?" vraagt Rob. „Dat zal ik straks uitleggen," antwoordt de geloof, dat .we,, van jouw kennis en jouw er- geleerde, geheimzinnig glimlachend, „kom varing best gebruik kunnen maken." „Maar maar mee". Ze stappen in een auto en rijden de autoweg op. Tjonge, wat een enorme ge bouwen zijn hier verrezen. Vrees voor „formaat" Advertentie van Churchill De Britse autoriteiten die plan nen maken voor de Raad van Euro pa, zitten met het probleem wat gedaan moet worden met Winston Churchill. De formidabele figuur van de premier uit oorlogstijd doemt telkens op wanneer de autoriteiten gaan praten over de vraag, wie En geland in de voorgestelde raad zul len vertegenwoordigen. Churchill was een van de krachtigste voor standers van Europese eenheid. Toch zal hij misschien geen rol in de Raad van EuropS spelen. Reeds bij voorbaat wordt daartegen ge protesteerd door aanhangers van Churchill. De Raad zal uit twee delen be staan. Het ene zal een raad van mi- nisters zijn, waarin Engeland slechts 1 vertegenwoordiger zei hebben en volgens een regeringswoordvoer der zal dat minister van buitenland se zaken Bevin of een dergelijke fi guur zijn. Het andere deel van de raad ts geprojecteerd als een consultatieve vergadering waarin Engeland een aantal vertegenwoordigers zou heb ben. Churchill's aanhangers wensen dat hij een dezer gedelegeerden zal worden. Hoge Britse kringen maken zich echter ongerust dat Churchill, zelfs maar als een gewone gedelegeerde in de „Tweede Kamer" van de Raad, de gehele organisatie zou do mineren en de Europeanen zouden kunnen gaan denken dat Churchill, die zij kennen, Engeland meer ver tegenwoordigt dan Bevin. De Labourregering overweegt thans een compromisoplossing: de benoeming van een van Churchill's intiemste aanhangers als lid van de Raad. Dit, zo hoopt men, zou de conservatieve partij van Churchill vei tegenwoordigmg geven, en het gevoel van samenwerking in de buitenlandse politiek versterken, en nochtans verhinderen dat Chur chill de zaak in handen neemt Uit Parijs wordt gemeld, dat de uitvoerende commissie van de Be weging voor Europese Eenheid, welke onder voorzitterschap staat van Churchills schoonzoon Dun can Sandys, aan de ministers van buitenlandse zaken van de Westeuropese Unië een gelukwens heeft gestuurd met hun besluit tot vorming van een Raad van Europa. De Beweging voor Europese Een heid dringt er echter tegelijkertijd bij de ministers op aan, dat de con sultatieve vergadering vaker dan een keer per jaar moet bijeenko men. Drie zittingen per Jaar zoil- den nodig zijn om enige werkelijke invloed op de Europese openbare mening te kunnen uitoefenen, het aantal leden zou 300 moeten be dragen en de leden zouden hun ge zag moeten ontlenen aan de parle menten in hun eigen landen. Vijftien jaar geëist tegen moordenaars van „moeke Marsman" De procureur-generaal van het Amsterdamse Gerechtshof eiste Maandag tegen de gebroeders Hoogenboom en Leo v. d. Helm, die er van beschuldigd zijn „moeke Marsman" op 2 November 1946 in de Warmoesstraat te Am sterdam te hebben vermoord, be vestiging van het vonnis, dat de' Rechtbank tegen deze drie jongens velde, n.l. vijftien jaar gevangenis straf. Tijdens het langdurige verhoor trok Cees Hoogenboom de bekente nis, die hij vroeger had afgelegd, terug. „1T BOUN FAN FRIJSKE KUNSTNERS" (Dc Bond van Friese Kun stenaars) krijgt de beschikking over een eigen kunstcentrum, waartoe het gemeentebestuur van Leeuwarden het voormalige theehuis in de Stads- of Prinsentuin ter beschikking heeft gesteld. Men beoogt van dit huis een trefpunt te maken voor Frtese schilders, beeldhouwers, archi tecten en literatoren. Ook zullen er regelmatig exposities en lezingen, worden gehouden, terwijl de Friese kunstkring en lt Boun er hun se cretariaten zullen vestigen. Woensdag a.s. wordt dit kunstcentrum offi cieel geopend. Advertentie tr> pijr.'-,Ve OMooor n KJ wcbaKsirt een hwrl.jV v*'j*cK:e<%d «Mtóel. da! L'« hv«d verjongt «n Wtn p/echl >»a<* (jlsd - aki. Ook b<J wpnden. blaren eo alt wrijltaodal Trof. G. Brouwers, hoogleraar aan do Nederlandse Economische Hoge school te Rotterdam, schreef voor ,,Hct Parool" een aantal artikelen 'over het onderwerp „De Economische Politiek in de Naaste Toekomst". Van dezo zeven artikelen ver scheen een overdruk In brochu re-vorm. Deze goedverzorgde brochure Is k I 0.75 verkrijgbaar. U kunt bestellen per postwissel of per postgiro No. 260728 ten name van „Het Parool" N.Z. Voorburgwal 225, Ams"erdam-C onder vermelding BROCHURE PROF. BROUWERS. Schaatsenrijden Nieuw ^echolood voor de visserij De IJmuidcnse kotter IJm. 5 heeft kunnen experimenteren met een nieuwe Amerikaanse vinding op het gebied van echoloding. Dit toestel, dat ln do Verenigde Staten is geconstrueerd, geeft niet alleen zoals de tot nog toe gebruikelijke apparaten eventuele bodemverhef fingen aan maar oveneens omvang en dichtheid van scholen vis. Een er varen vissersman kan daardoor zelfs een beeld kragen van dc leng te en „diepte" van een schoof vis en er zjjn zelfs vissers, die met dit apparaat het soort vis kunnen her kennen. Jan van Ees vijfendertig jaar op de planken Dc 52-jarige acteur on auteur Jan van E c s zal Zaterdag ln een nacht- voorstclllng In dc Kleine Komedie te Amsterdam, waaraan verschillende col lega's zullen medewerken, zUn 35-jarig toneeljubllcum vieren. De ministers Spitzen cn Stikker hebben In het crc- comité zitting genomen. Namens vrien den cn bewonderaars zal de Jubilaris een geschenk worden aangeboden. Wim,Slijkhuis mist het Wilhelmus Toen Wim Slijkhuis Zaterdag avond te Boston op fraaie en over tuigende wijze de „Huntcr-mile" had gewonnen, wachtte hem voor de derde maal. sedert zijn verblijf in de Ver. Staten een teleurstelling. Evenals te Philadelphia en te New York werd te zijner ere het Neder landse volkslied aangekondigd en evenals bij die gelegenheden speelde het orkest hierop een melodie, wel ke net zoveel op het Wilhelmus leek als de „Tiger-rag." Slijkhuis vond het toen genoeg cn om verdere teleurstelling te voc Strijbis rijdt in 1 uur 32.660 km Op do baan van de IJsclub te Hamar heeft Marlus Strybis uit Harenkarspel gisteren een poging gedaan om de beroemde prestatie van Coen do Koning, die in 1906 to Davos in 1 uur 32 km. 370 reed to verboteren. Hu Is hierin ook ge slaagd want h\j rood Jn 1 uur 32 km. 660, dat Is dus 290 meter meer dan De Koning had gehaald. Alhoewel het hier geen officieel wereldrecord geldt or bestaat geen wereldrecord voor 1 uur - heeft Strybis toch een prachtige verrichting geleverd die in Noorso 8chaatscnri|dcrskrlngon sterk de aandacht hoeft getrokken. Ten nis Noordwijks tournooi dit jaar „erkend" Mede in verband met het 50-jarig jubileum van de Kon. Ncd Lawn- Tbnnis Bond zal het Internationaal tournooi dat van 31 Mei t.m. 6 Juni te Noordwijk gehouden wordt, dit jaar een bijzonder sterke bezetting krijgen. Het is, voor het eerst sinds 1928. „erkend", hetgeen zeggen wil dat gedurende de tournool-dagcn geen Davis Cup-wedstrijden plaats zullen hebben. Voorts valt het uit hoofde van zijn erkenning buiten de regeling die de vergoeding van onkosten beperkt tot acht tour- nooicn in totaal per seizoen. Dit vergroot vanzelfsprekend dc aan trekkelijkheid van een „erkend" tournooi voor de deelnemers. Door bemiddeling van de betrok ken bonden zijn ongeveer veertig bekende buitenlandse cracks, he ren cn dames, uitgenodigd voor het tournooi te Noordwijk. De lijst ziet er als volgt uit: Mevr Weiss, Morea, Russell en Weiss (Argentinië), mevr. Bolton, mevr. Hopman, Bromwich, Hop man, Harper, Sedgman en Sidwell (Australië), mej. De Borman, mevr. De Meulemeester. Washer en Pe ten (België), mevr. Bostock, mej. Gannon, mej Quertier, mevr. Men- zics, mej Sloablng, Mottram cn Paish (Engeland), mevr. _Landry, Hedenavond HILVERSUM I- 19.00 Nieuws- 19.15 Liederen; 19.30 Dit ls leven: 10.45 Rcg uitzending: 20 00 Nieuws; 20 05 De ge wone man; 20.12 Cantate No. 57 van Bach; 20.40 Voordracht- 20.60 Omroep orkest 21.30 Operamuziek; 22 30 Gram. platen- 22 37 Actualiteiten; 22 45 Avond gebed- 23 00 Nieuws; 23.15—24 00 Het blaasinstrument ln de kamermuziek. HILVERSUM II 19 00 Radlo-strlp: 19.10 ite zou zo graag; 10 30 Viool cn nlano; 20.00 Nieuws: 20.05 In het radlo- zoekllcht- 20.15 Bonte Dlnsdagavonrt- treln: 21.30 Allerlei: 21.35 Cllnge Doo- renbos- 21.45 Buitenlands overzicht; 22 - Pierre Palla-, 22.30 Amstcrd strijkkwar tet; 23.00 Nieuws: 23.15—24.00 Gr. pl. Morgen HILVERSUM I: 7— Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Te dcum lau- damus; 7.45 Een woord voor dc dag: 8— Nieuws: 815 Busch strijkorkest; 850 Orgelspel; 9— Bezoek by zieken; 9.30 Concertgebouworkest; 10.30 Rubin stein; 11.15 Hoorspel. 12— Harmonlc- muzlek; 12.30 Land- cn tuinbouw; 12.33 Septet Johnny Kroon; 13— Nieuws; 13.15 Orgelspel; 13.45 Alma Muslca; 14,15 Gram. platen; 14,40 Even onder ons; 15.— Sopraan b?.s-bnriton. viool, claveclmbel: 15 35 Pianospel; 15 45 Cor- niopolltantrio; 16.Arbeid in vrljo tijd: 16.15 Voor onze jongens cn meis jes; 17.30 Sangh en spel. 18 Ncderl. koren en korpsen; 18.30 Rcg ultz. HILVERSUM II; 7— Nieuws: 7 15 Gram platen; 8.Nieuws; 8.18 Frcd Hartley: 8 50 Voor do hulsvrouw: 9 Kamermuziek; 10.— Morgenwijding; 10.20 Onze keuken; 10 30 Als dc stof zuiger zwijgt; 11— Pop non-stop prog. 12Vlnecntino; 1230 Land- cn tuin bouw; 12 33 Voor het platteland; 12 38 KilSma Hawaiian»: 13.— Nieuws: 13.15 Kalender; 13.20 Motropole orkest: 14. Gesproken portretten: 1415 Jcugdcon- cert: 15 Hoorspel; 15.30 Regenboog; 16,Roodborstjes: 16.15 Het stond ln de krant; 16.45 Vragen staat vrij; 17.15 Ramblers; 17.45 Rcg ultz.; 18— Nws: 13.15 Varia; 18 20 Gram platen; 18 30 Verandering ln het Zuiden der Ver. Staten. komen telegrafeerde hij de K.L.M, Borotra. Bernard cn Ab Desselarrt om met het eerste het beste toestel, 'Frankrijk), mevr. Straubcova, mej. dat de Atlantische Oceaan zal over- Miscova. Ccrnik en Dróbnv <Ts.- vliegen, een plaat van het Wilhel mus mee te geven „Misschien zal het mij kunnen inspireren tot het verbeteren van een record in de volgende wedstrijden", voegde hij er tot ondersteuning van zijn verzoek aan toe. Telegrafische schaakmatch Amsterdam-New York Op 5 Maart zal tussen dc tientallen van de Amsterdamse en de New Yorkse effectenbeurs een telegrafische schaak match worden gehouden. Zoals men weet. vond een dergelijke wedstrijd ook het vorig jaar plaats, toen de Amster dammers met 5',24'.{i wonnen. Van heden af verkopen tegen be taling ln Nederlands geld dc K.N.A.C. en de A N.W.B. benzine- cn ollebonnen ann automobilisten, die Oostenrijk voor zaken bezoeken. Slowakije), Pallada en Mitic <Z Slavië), mevr. Summers, mevr. Mul ler, Sturgess cn Fannin (Z.-Afrika), Bergelin, Johansson en Fornstedt (Zweden), mevr Bossi, Cucelli cn Del Bello (Italië), mevr. Kormoczy, Asboth cn Stolpa (Hongarije), Mis- ra (India), Ulrlch en Nielsen (De nemarken), Roquette (Portugal) en Szavost (Spanje). Voorts is aan de Amerikaanse tennisbond gevraagd een sterke ploeg van vier dames cn vier he ren af te vaardigen. Advertentie hij niet bang. nu de EnglSnder zo krant gebracht. Koortsachtig lees dicht in de buurt is? Kan hij me er ik de voornaamste artikelen, bekijk J niet wat meer van vertellen? Aan- de foto's van de eerste Engelse vankelijk geeft hij geen antwoord, krijgsgevangenen en kom te weten. 1 gaat naar buiten en kijkt de gang dat de landing uitgevoerd ls door af. komt dan terug en fluistert me, een reusachtige gecombineerde le- na de deur achter zich te hebben gcrmacht en dat zij binnen niet al gesloten, de belangrijkste bijzonder- te lange tijd er weer uitgegooid heden in het oor. 55 D EGIN Juli krijg ik een andere •L' cel. Reeds de eerste dag word ik uit een hazenslaapje gewekt door vreemde geluiden in de radiator. Eerst meen ik. dat het slechts een onsamenhangend geklop is. maar na een ogenblik ontdek ik enig resul taat. Het is morse. De geluiden zijn- vaag en moeten van ver komen, maar als ik ze kan horen, moet ik de persoon, die aan het andere eind signalen geeft, kunnen bereiken. Met kloppend hart probeer ik zijn aandacht te trekken. H-a-l-l-o, h-a-l-l-o. Het resultaat is een dood se stilte. Ik probeer het weer en nogmaals, maar zonder resultaat. Na twee dagen waag ik nog eens een poging en dan krijg ik ant woord. Duidelijk zingen de letters langs de pijpen- H-a-l-l-o! „Wie bent u?" klop ik nieuws gierig. ..Doet er niet toe. Noem me X 725." „O.K. Is er nifuws?" Wanneer de letters langzaam langs de pijp druppelen vorm ik er woorden van: D-e i-n-v-a-s-i-e i-s b-e-g-o-n-n-e-n. Ik kan me niet vergissen. Maar misschien maakt de man een grapje. W-a-n-n-e-e-r? klop ik terug. V-a-n-m-o-r-g-e-n. Het is letter lijk te mooi om waar te zijn. Ik pro beer meer bijzonderheden te krij gen, maar wanneer ik midden in een zin ben, komen er twee harde slagen van de andere kant, gevaar! Ik wacht een poosje, maar hoor geen levensteken meer. Ik ga weer naar bed en lig uren lang wakker. Moet ik de man aan het andere eind geloven of niet? Maar alles klopt! Al een paar dagen lang krij gen we geen kranten; de fouille ringen zijn verscherpt en deze avond is de controle lichtcn-uit voor het eerst uitgevoerd door vier bewakers, van wie twee gewapend zijn met een machinepistool. Dit ls heel ongewoon en Ik heb me er al over verwonderd. Kan het waar zijn? Is het lang verwachte tweede front eindelijk gekomen? Hoe gauw kunnen ze in Holland zijn? Waar zijn ze geland? Ik weet totaal niets. Ik lig tot diep in de nacht wakker, te opgewonden om te slapen. De volgende dag is er meer nieuws. Herr Schumacher komt al vroeg binnen. Hij lijkt me opge wonden. „Hoe is de toestand?" zeg ik rechtstreeks. „Wat? Hoe weet u dat?" Hij is zeer zenuwachtig. „Dat weet toch iedereen! Vertelt u me er eens wat van." Herr Schumacher is te opgewon den en vertrek spoedig, na me gewaarschuwd te hebben aan nie mand te zeggen, wat hij me verteld heeft. Even later gebeurt er iets zeer opmerkelijks Een SS-man komt binnen met een glimlach op zijn ge zicht. Hoe gaat het met me? Uitste kend, maar hoe maakt hij het? Is Ons feuilleton zullen worden. Een kwartier later herhaalt de komedie zich. Ik blijf alleen achter, vol verbazing, zowel over de in vasie als over de hulpvaardigheid van de bewaker. Het nieuw^ wordt 's nachts be vestigd en aangevuld. Twee gevan genen hebben de cel onder mij be trokken en we hebben weldra ont dekt. dat het gat in de vloer, waar door de verwarmingsbuis loopt, een uitstekende verbindingsweg ls. Het nieuws, dat ik thans krijg is meer „Kunt u me geen krant bezor gen?" vraag ik. „Er schuilt werke lijk niets kwaads in. U moet toch begrijpen, dat ik brand van nieuws gierigheid!" „O neen. geen sprake van. Abso luut onmogelijk." Hij vertrekt weer. Maar hoogstens tien minuten later is er buiten een groot lawaai, de deur vliegt open en mijn SS-man stapt binnen. „Kunt u niet opstaan wanneer er een Wachtmeistcr bin nenkomt?" brult hij. Volkomen overdonderd vlieg ik van mijn stoel op. „En waarom kunt u dit vertrek niet netjes houden, het net er uit als een zwijnestal!" Hij loopt de cel door, achter me om en.duwt me een opgevouwen krant in mijn han den. „Als het hier over een kwar tier niet sauber is, dan zult u wat beleven, verstanden? Wanneer ik terug kom is het hier sauber. of anders....!" en met een kwaad aardige dreun gooit hij de deur achter zich dicht. Hij heeft me zijn eigen Duitse authentiek. Hij krijgt het van de communisten en die hebben het weer van de BBC. Het blijkt, dat er communisten in de gevangenis lijn. die tot taak hebben de gangen en de kamers der Wachtmeisters schoon te houden. Zij doen het zo. dat zij juist aan een kamer bezig zijn op het ogenblik, dat de Engelse nieuwsberichten worden uitgezon den en terwijl er één druk vegend in de gang op de uitkijk staat, draait de ander de radio van de Wachtmelster aan en luistert naar 't voornaamste nieuws in het kort. Wanneer zij 's avonds het eten in de vleugels, die minder zwaar" ge acht worden, rondbrengen, versprei den zij het nieuws. En die berichten worden dan verder op allerlei ma- nieron doorgegeven: mondeling, zo als ik het krijg, door fluiten of door morse via de radiator of de kraan, 's Avonds vóór tien uur heeft ieder een inderdaad het nieuws, dat die morgen door de EBC werd omge roepen. (Wordt vervolgd) Geneesmiddel tegen I huidaandoeningen. Zuivert de poriën, doet I de jeuk bedaren, vcrfrlat en sterkt de huidweefsels. Tafeltennist ournooi Heren leden nederlaag tegen Zweden Nederlandse dames icon- nen van Noorwegen In de gisteren te Stockholm voort gezette wedstrijden om het wereld kampioenschap tafeltennis hebben de Nederlandse dames met 30 van Noorwegon gewonnen in dc Cor- billon Cup. Bij de heren (Swayth- ling Cup) leed Nederland een 5—0 nederlaag tegen Zweden. De gedétaillcerde uitslagen van de wedstrijd tegen Noorwegen kiidt. Cobi van MegenHcidenrèlch 21 44, 2117. Margo van WijkLau- ritzen 2113. 2111. Margó van Wijk en mevr. Mostert-De Zeeuw slaan Heidenreich en Lauritzen met 21—17, 21—10 Bij de heren luidden de détailuit slagen als volgt: Frederiksson—Du Buy 1921, 21—16, 21—19,. Anders- sonThien 2112, 219 Grive Pelser 2114. 2114. Andersson Du Buy 16—21, 21—19, 22—20. Fre derikssonPelser 16—21, 2112, 21—9. In de finale om de Swaythling Cup werd Hongarije winnaar door een 5—4 overwinning op Tsjecho- slowakije. In de finale van de Corbillon Cup ontnam Amerika Engeland de be ker door een 3—1 zege. Scheepstijdingen Aalsdljk, 5 Fcbr. van New York vla Antwerpen naar Rotterdam; Aardijk, 5 Februari van Socrabaja n I Makas sar; Aldabl. 5 Fcbr. van Antwerpen naar Hamburg; Almdltk, 5 Fcbr. van Brownvillc naar New Orleans; Alm- kerk. 5 Fcbr. van Townsville naar Brisbane; Alphara. Porto Alegre—Rot terdam pass. ti Febr. Dover; Aludra, 5 Febr. van Hamburg naar Antwerpen; Anncnkcrk. Rotterdam—Sydney, G Febr. te Frcmantle; BHJdcndUk. Rot terdam—New York. pass. u Fcbr. Blshoprock; Boschfonicin. Kaapstod —Amsterdam, 6 Febr. von Southamp ton naar Antwerpen; Brltsum, Dji bouti—Majonca. pass.5 Febr. lCaap Guarcialiu; Boskoop. Amsterdam—Val paraiso. 6 Fcbr. van Madeira; Congo- stroom, Freetown—Havre, pass. G Fcbr. Las Palmas; Cleodora lt). 7 Fcbr. van Manilla te Min; Duiven- dij k. R'dam—Vancouver. G Februari te Los Angeles; Farmsum, Houston— R'dam, pass. G Fcbr. Prawlcpoint; Gadlla (t). Port dc Bouc—Fahahccl, 6 Fcbr. to Suez. Garoct. 5 Fcbr. van Macassar te Banjoewangi: Grootcbeer, A damJava. 6-Fcbr. dwars van Kaap del Gata, Ittorsum. 7 Febr. van Taco- radl te Lagos; Jaarstroom. 5 Fcbr. van Lome n Cotonou; Lombok, 5 Febr. van Abadan n Bahrein; Maas- kerk, 5 Febr. van Port Bouet n Ta- eoradi; Maöocra. A'dam—Java, 4 Fe bruari van Bclawan; Molcnkcrk. Co lomboR'dam. 7 Febr. to Aden; Mc- lompus. j fcbr. van New York naar Galveston; Murcna (t). A'dam—Cu racao. pass. 5 Fcbr. Land's End; Nieuw Amsterdam. G Fcbr. van Ha vanna n New York; Nieuw Holland. 5 Febr. van Singapore n Penang; Nlgcr- stroom, 5 Febr. van Loanda n Polnto Ndlrc; Noordam 5 Febr. v New York n R'dam vin Southampton; Nljkcrk, A'dam—Mombassa, 6 Fcbr. Kaap do Palos; Ondina 11)8 Fcbr. van Cura- gao te Las Palmas vorv.\. Oranje. Ba tavia— A'am. pass. 5 Fcbr. Kaap Co- morln; Oranjcfontcln. 0 Fcbr. v Bclra n Dacssalaam, Gresles Buenos Aires New Orleans, 5 Fcbr to Curacao; Poclaulaut 5 Fcbr. van Makassar te Batavia, Polydorus 8 Fcbr. v Socra baja n Pladjoc; Pr. Willem V. R'dam —Valencia, pass. 5 Febr. Oucfcsant; Sa- latiga, 5 Fcbr. van New Orleans naar Lake Charles; Salawwatl 6 Fcbr. van Tamako te Macasaar; Salland. Am sterdam—Buenos Aires. 6 Febr. v Las Palmas; Slbajak, R'damJava, 5 Fcbr. in de Rode Zee ter hoogte van Port- foedan: Slotcrdljk. Java—New York, 7 Febr. te Aden; Sarangan. 6 Febr. van Colombo naar Bombay; SommclscHJk. 6 Fcbr. van Baltimore n New Orleans: Stad Haarlem, Bona—R'dam. pass, 6 Fcbr. Kaap St. Vincent; Tablnta. A'dam —Java 7 Fcbr. te Genua verwacht; Taria "(t). Singapore—Abadan. pass. 5 Febr. Straat Ormus; Tawall, Penang —A'dam 6 Febr. te Suez; Tegelberg, C Febr. van Bangkok te Singapore: Tlbla (t). Fahahecl—R'dam, pass. 5 Fcbr. Salala; Van 't Hoff, Java—Rot terdam. 7 Fcbr. te Suez; Van Riems dijk. 6' Fcbr. v Swatow tc Hongkong; Waal, 4 Fcbr. van Tampa n Houston; Walkclo. 7 Fcbr v R'dam tc Batavia; Waterland. Buenos Aires—A'dam. pa»s. 6 Fcbr. Kaap St Vincent; Wcsterdam, R'damNew York, pass. 6 Fcbr n.m. Lizard; Slamat. 6 Fcbr. 17.30 v Antwerpen te R'dam; Tcrnate. Rot terdam—Java. pa»6. 6 Febr. 10 uur Kaap Delarml; Utrecht. 6 Fcbr van Antwerpen tc Batavia; Weltevreden, C Fcbr. 12.35 van R'dam n Bremen; Aardljk 8 Febr. van Socrabaja to Macassar vorw.; Algorab. Basra—Rot terdam. 8 Febr. van DJcddah; Alphard. Porto—Alegre—R'dam, 7 Fcbr te Ant werpen; Alpherat 5 Febr. van Phila delphia te New York; Arkcldljk. 6 Fcbr. v New York te Antwerpen; Ball. 8 Febr. v New York n Java; Klip- fontein. Bclra—A'dam. 7 Febr v Suez; Lcopoldskerk. R'dam—Calcutta. 5 Febr. te Rangoon; Llndekcrk R'dam—Per zische Golf. 5 Febr. v Port Said; Mc- Uskcrk, R'dam—Japan. Fcbr. van Suez; Pr. Frcd. Hendrik. 4 Fcbr. van R'dam tc Burrlana; Pr. Mnurits. Ens- Jerg—Spanje, pass. 6 Febr. Dover; Pr. Willem III. 5 Febr v Valencia Ie Londen; Ridderkerk, Brisbane—R'dam 5 Febr. van Fremantlc; Rljnkerk 5 Febr. van Penang te Singapore; Zee meeuw. 7 Fcbr. v Bollk Papan tc Ta- rakan. Alhena Buenos Aires—R'dam. pass. 6 Febr. Fernando Noronha; Algenlb. Porto Alegre—R'dam. 6 Febr. tc Sao Francisco: Alphard. 7 Fcbr. van Las Palmas te Antwerpen; Kamcrllngh, R'dam—Java. 3 Fcbr. te Singapore; Malvina (t). 3 Febr van Pladjoc te Singapore, daarna Engeland; Straat Soenda. Durban—Singapore. 4 Fcbr. te Port Swcttcnham; Zonncwijk. A'dam Bcira 3 Fcbr te Durban; Tjibodas 3 Febr van Singapore n Brisbane; Ce- ronia (t), 3 Febr. van Singapore n. Mirl; Breda, 3 Fcbr. van A'dam to Valparaiso.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 3