J 60BDUCHT! UWBRIL IN 1 UUR KLAAR QplhfjL dc FORD 'ty groot HUIS „Radicale structuurverandering buigen voor moeilijkheden" Onzekere factoren beheersen de paardenmarkt DOET WEER DE VOLLE MAAT OP AAN VEERKRACHT ■ui Bij afnemende schaarste afschaffing van overheidsmaatregelen IS Prijzen van uien weer gedaald MIDDENSTANDSCURSUS Gemeentelijke PTT- vaklieden b. Ie en 2e Verkoopsters c. Vakkundige Verkoopsters Landbouwrapport Rotterdamse Bank zegt: „Oppervlakkig beschouwd zou de veronderstelling voor de hand lig gen, dat de Nederlandse landbouw, nu hij aan vele zijden door moeilijk heden wordt beslopen, het roer even radicaal moet omgooien als na 'de crisis in de zeventiger jaren vao de vorige eeuw. Om verschillende rede nen kan men er evenwel niet toe besluiten, hiertoe over te gaan. De in de vorige eeuw doorgevoerde reorganisatie betekende modernisering en vooruitgang, waardoor de Nederlandse agrarische productie zowel in hoe veelheid als in waarde aanzienlijk toenam en kwalitatief belangrijk ver beterde. Onder de geldende omstandigheden zou een radicale structuur verandering vermoedelijk grotendeels moeten neerkomen op terugzetten van de klok Zij zou een capitulatie betekenen voor de opeenhoping van moeilijkheden". één derde van de vooroorlogse import vanv voedermiddelen worden vervangen door een verhoogde bin nenlandse voerproductie; Geen commentaar op de koers van minister Mansholt Aldus luidt de conclusie van het' rapport, dat de Rotterdamse Bank publiceerde over „Onze landbouw, taak en toekomst". De ongenoemde samenstellers van het rapport trekken uit de veran derde constellatie van onze Neder landse landbouw de volgei\de drie consequenties: 1. Bij afnemende schaarste kun nen bepaalde overheidsbemoeiingen afgeschaft of verzacht worden of wel van karakter veranderen. Dit betekent volgens hen een grotere mate van bewegingsvrijheid voor de landbouwer op verschillende ge bieden; 2. De landbouw moet in staat worden gesteld bepaalde nieuwe taken te vervullen, voortspruitend uit de belangrijke wijziging van Nederlands positie in vergelijking met die in de vooroorlogse periode. Zo moet, gelijk ook de minister van Landbouw van oordeel is, ongeveer 3. De grotere bestaanszekerheid, die de landbouwbevolking wenst, moet onder de huidige omstandig heden ernstig ónder het oog worden gezien. Het rapport herinnert hier bij aan de woorden, die minister Mansholt schreef in zijn memorie van antwoord: ,,De regering acht een beleid noodzakelijk, dat de in tensiteit van het gebruik van de Nederlandse bodem bevordert door voorwaarden te scheppen, welke een lonende afzet van de producten van de bodem waarborgen. Een sy steem, waarbij voorwaarden worden geschapen voor lonende afzetmoge lijkheden. is te verkiezen boven een kunstmatig stelsel van vastgestelde prijzen, hetzij richtprijzen, dan wel vaste prijzen." BESTAANSZEKERHEID Tevens wees de minister er pp dat gestreefd zal moeten wor den naar bestaanszekerheid voor de boeren op het goed geleide en economisch verantwoorde land- en tuinbouwbedrijf, mede door een zekere mate van pro ductie- en marktordening De samenstellers van het rapport onthouden zich van commentaar op de maatregelen, die de minister aankondigde, omdat zij de kwestie van onze toekomstige landbouwpoli tiek uiterst ingewikkeld achten en- de te volgen weg ten dele afhangt van factoren, ten opzichte waarvan nog grote onzekerheid bestaat. Het rapport begint met een over zicht van de structuurveranderingen, die de Nederlandse landbouw in de loop der eeuwen, maar vooral ge durende de tweede helft van de negentiende eeuw. heeft doorge maakt. Het wijst er op. hoe de hoge technische ontwikkeling van de landbouwmethode elders vooral Amerika werkte ten nadele van de Nederlandse landbouw, hoe de kunstboter margarine een ge vaarlijke concurrent werd van de natuurboter. Nederland heeft getracht deze sla gen op te vangen door ook zelf nieuwe methoden in te voeren, door de ontwikkeling van de Nederlandse landbouwer en veeteler te stimule ren. De snel uitbreidende bevolking in de landen om ons heen Duits land, Engeland droeg het hare ^r toe bij onze landbouw en veeteelt op de been te houden. Het zijn vooral de beide wereld oorlogen geweest, die ontwrichtend hebben gewerkt. Uitvoerig gaat het rapport na, hoe deze ontwrichting zich manifesteerde, hoe de Neder landse boer vocht tegen de zich op stapelende moeilijkheden. Ook de crisis in de dertiger jaren had een ongunstige invloed op een 'rustige ontwikkeling van de Nederlandse landbouw, veeteelt en tuinbouw De invfcl van de Duitsers en de vele maatregelen, die zij de boeren oplegden, hebben de bestaande ver houdingen verstoord. Men denke slechts aan de grote stukken gras land, die gescheurd moesten worden om de teelt van granen, koolzaad en aardappelen te bevorderen. Na de oorlog staat de Nederlandse landbouw en veeteelt in een verarm de wereld, die moeizaam haar poli tiek en economisch evenwicht tracht te hervinden. Duitsland is als grote afnemer van onze agrari sche producten weggevallen, Enge land ook voor een deel, het herstel van het vroegere ruilverkeer staat tegenover zeer vele belemmeringen, de overzeese concurrentie is toege nomen, de mechanisatie schrijdt snel voort in andere werelddelen, terwijl Nederland geen deviezen ge noeg heeft om daarmee gelijke tred te houden. En ondanks al deze moeilijkheden heeft de Nederlandse land- en tuin bouw weer het vooroorlogse peil overschreden, gelijk minister Mans holt Zaterdag op het agrarisch con gres van de Partij van de Arbeid, dat in Utrecht is gehouden, mee deelde. Het rapport gaat nog uitvoerig na. hoe de huidige stand van zaken in onze landbouw, veeteelt en tuinbouw is en komt dan tot de conclusies, die wij hierboven weergaven. Ook in de maand Januari is de uienprijs geregeld teruggelopen en thans beland op een niveau van twee cent per kg. Aardappelen en uien zijn de producten, waarvan de Zeeuwse boer het hebben moet, omdat de graanverbouw niet zo heel veel betekent. Beide produc ten zijn thans laag in prijs De Engelse markt wordt op het ogenblik overvoerd met Poolse, Spaanse, Hongaarse en Italiaanse uien. Engeland kan bij die landen goedkoper terecht dan bij ons, omdat iedere 400 kg. uien f 12.20 moet opbrengen, de minimum ex portprijs gebaseerd op de prijzen bij het begin van het seizoen. Daar vele landbouwers bevreesd zijn met uien te blijven zitten, wordt thans tegen elk bod ver kocht. Op dit ogenblik geen advies om fokkerij te beperken of uit te breiden Markt moet weer gezond worden De paardenstapel van Nederland vertoont van het jaar 1934 tot het jaar 1947 een regelmatige stijging, waarbij echter de laatste jaren van de oorlog éen begrijpelijke uitzon dering vormen. In 1934 had Neder land 221.000 paarden van drie jaar en ouder; in 1947 bedroeg dit aan tal 269.000 stuks. In het jaar 1948 was dit cijfer teruggevallen tot 250.000 stuks. Het aantpl dekkin gen van merries was de laatste jaren reeds aan het dalen; van 1946 op 1947 zelfs vrij aanzienlijk. De cijfers van 1948 zijn nog niet bekend, maar er wordt wederom met een sterke daling rekening ge houden, zodanig zelfs, dat sommi gen van oordeel zijn zich aan de veilige kant te houden, indien zij een daling van 26% aannemen. Kan men uit deze cijfers conclu sies trekken ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de paardenstapel, en zeggen deze con clusies iets omtrent de verhoudin gen van vraag en aanbod in de toekomst? Deze vragen heeft de Paarden commissie. van de Stichting voor de Landboüw zich in haar verga dering van 31 Januari gesteld. Het antwoord op de eerste vraag is niet moeilijk. Als er nu minder paar den zijn en als het aantal dekkin gen in 1948 nog sterk verminderd is, lijdt het geen twijfel, of de paardenstapel zal in de eerste jaren aanzienlijk teruglopen. De tweede vraag echter is moeilijker te beantwoorden. Zal deze vermin dering tot gevolg hebben, dat er binnen afzienbare tijd niet meer van een overschot, maar van een tekort aan paarden sprake zal zijn? De Paardencommissie was van oordeel, dat een antwoord op deze vraag zelfs onmogelijk is. Er zijn immers zoveel factoren, welke in vloed uitoefenen op de-ontwikke ling van vraag en aanbod, en wel ke men niet kan voorzien, dat men zich geen idee kan vormen over de toekomst. Er is berekend, dat een uit breiding van het aantal tractoren met 3$00 per jaar de behoefte aan paarden met 9000 stuks ver mindert. Nu is 3000 tractoreh per jaar vrijwel het maximum, dat Nederland kan invoeren. Volgens de inventarisatie 1947 bedroeg het totale aantal paarden 363.000 stuks; de inventarisatie 1948 wees uit, dat er 330.000 paarden wa ren. Er is berekend, dat bij de inventarisatie 1949 zal blijken, dat het totale aantal paarden 286.000 zal bedragen. In deze ja ren ziet men dus een verminde ring van resp. 33.000 en 44.000 stuks. Aanzienlijk meer dan 9000. Zo bezien dreigt dus een tekort. Daartegenover moet men echter ook in het oog houden, dat niet al leen het gebruik van tractoren de behoefte aan paarden beïnvloedt. Men .moet zich ook afvragen, hoe veel de behoefte aan paarden voor het vervoer verminderd is en ver minderen zal door het toenemende gebruik van de vrachtauto. Er wor den thans reeds veel minder paar den gebruikt voor het vervoer. Zal dit nog verder gaan? Men kan thans constateren, dat or weer con currentie komt bij het vrachtauto- vervoer. Dit heeft uiteraard invloed op de prijzen en dit kan op zijn beurt weer de toename van ver voer per vrachtauto bevorderen. Er zijn nog andere vragen. Er is een tijd geweest, dat de plaats van de boer in zijn dorpsgemeenschap bepaald werd door het aantal paar den, dat hij hield. Dit bracht vele, vooral kleine, boeren ertoe meer paarden te houden dan zij nodig hadden, of een paard te .houden ook als dit op hun bedrijf niet ver antwoord was. Deze mentaliteit is sterk aan het veranderen. De boer weet, dat een paard hem misschien wel duizend gulden per jaar kan kosten. Daartegenover staat 'n op brengst, die veel geringer is, zodat het houden van een paard op zulk een bedrijf niet meer verantwoord is. In vele gevallen zal de kleine boer, als hij geen paard houdt, in staat zijn een koe meer te houden. Dit inzicht brengt hem er steeds meer toe om zich aan te sluiten bij een werktuigencoöperatie, het werk te laten verrichten door loonwer kers, of een paard te gebruiken van een grotere boer. Deze en dergelijke overwegingen maken het onmogelijk enige prijzen van de paarden is de animo voor de fokkerij zeer sterk verminderd. Het is een groot belang, dat de paar denmarkt weer gezond wordt. Het geven van advies, hetzij in posi tieve, hetzij in negatieve zin, het aansporen dus tot uitbreiding of beperking van de fokkerij, acht de Paardencommissie niet verant woord, daar de factoren, welke de paardenmarkt kunnen beïnvloeden, veel te onzeker zijn. Geldschieter kreeg drie maanden De officier van justitie te Zut- phen heeft vier maanden gevan genisstraf geëist tegen de 56-jari- ge H. v. d. B. uit Nijkerk, die te recht moest staan wegens overtre ding van de geldschieterswet. Van de B. had kleine bedragen tot f 50.uitgeleend. Men behoefde de eerste week a de „lening' niets terug te betalen. De tweede week moest men evenwel 15 van het geleende bedrag vergoeden als rente, en daarna moest binnen tien weken het volle bedrag zijn terugbetaald, zodat v. d. B. van zijn geld een rente trok vaii on geveer 75 's jaars. Van de B. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden. Neem proef met BROOKS Breuk- verband - Appa raat. met automa tisch luchtkussen. H ET beproefde middel tcrverlich- ting van Uw breuk- lijden. Speciaal voor U op maat gemaakt. Kom tot ons: onge twijfeld kunnen wij U helpen. Mannelijke en vrouwelijke hulp steeds aanwezig. 10 DAGEN GRATIS PROEF Vraag Inlichtingen Singel 25 (AN 4) Amsterdam-C. GELD verkrijgbaar tegen 3 zon der borg, voor alle doelein den, niet beneden f 1500. Vraagt inlichtingen „Sa menwerking" Verstolkstraat 31 Leeuwarden i -i i door het terugkomen van de EETLUST BINNEN 8 DAGEN en van de GEZONDHEID BINNEN 1 MAAND. Als gij U"op" voelt en U bloed armoede krijgt, doordat L'w bloed een tekort heeft aan rode bloedlichaampjes, eet dan Ijzer bij Uw maaltijden, bloedarmoede- werend Ijzer, zoals In splnnzic zit, of wat Plnkplllen bevatten in zó pittig geneeskrachtige vorm dat 4 weken meestal voldoende is om 400.000 tot 500.000 rode bloed lichaampjes per kubieke millime ter bloed terug tc winnen. Aldus versterkt, kan het bloed van lijders aan bloedarmoede even als na een knur ract krachtvoed- sel en buitenlucht meer prolljt trekken van de versterkende be standdelen der In de Ingewanden verteerde spijzen en van de leven wekkende door de longen ingea demde zuurstof, zodat de levens kracht toeneemt In alle cellen van het organisme. Verzwakte of vermoeide personen, mannen, vrouwen of kinderen, doen weer "de volle maat" op aan spier en zenuwkrncht. Neemt U toch ook een proef met deze eenvoudige ijzerkuur 2 Pinkplllen bij iedere maaltijd om verarmd bloed weer op peil to brengen en U weer helemaal fit tc floen gevoelen. De eetlust verbetert gewoonlijk bin nen de 8 dagen, de gezondheid komt de eerste maand al terug Pinkplllen in Iedere apotheek en drogisterij. TE KOOP GEVRAAGD spoedig leeg te aanvaarden. J. Lenssen, Makelaar, Soest- dijk. TeV 2169. DENK ER OM: Op 14 FEBRUARI begint de Voorlopig een uur les per week Laag lesgeld U kunt kalm studeren en hebt 100% kans om te slagen Meldt U vandaag nog aan bij INSTITUUT „SEEGERS" Directeur: Drs L. A. M SEEGERS Voltastraat 45 - Telef. 5169 - Amersfoort GEMEENTE-REKENING Burgemeester en Wethouders van Amersfoort brengen ter openbare kennis, dat de rekening van inkomsten en uitgaven der gemeente over het jaar 1946 en die der bedrijven over hetzelfde dienstjaar, door hen aan de raad aangeboden, vanaf heden, gedurende 14 dagen voor een ieder op de secretarie der gemeente ter lezing liggen. Afschriften van deze rekeningen zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Amersfoort, 7 Februari 1949 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. HAARS H. MOLENDIJK De kosten zijn gering bl] de tegenwoordige prijzen 25 watt f 0,60 40 Watt f 0,65 60 watt f 0,70 75 watt f 0,80 100 watt 1 0,85 150 watt I 1,20 Vraag Uw handelaar om onze Interessante brochure „Het goed verlichte huls" 'NV. PHILIPS'-.VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND - EINDHOVEN nauwkeurig volgens doktersvoorschrift en prima passend is, in ae meeste gevallen, desgewenst ENORME SORTERING Cello monturen Nikkelen monturen Doublé monturen en Glasbrilmonturen MODERNE GLASBRIL compl. met bolle glazen vanaf f 21.40 Voor Ziekenfondsleden belangrijke kortingen. LANGESTRAAT43 AMERSFOORT Uw brandpunt in deze krant wordt gelezen 4- in stad en land KOOTWIJKRADIO vraagt enige voor onderhoud van en toezicht op zenders. Leeftijd 22 tot 28 jaar. Vereiste: Diploma Ambachtsschool: diploma Radiomonteur N.R.G. of P.B.N.A. strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens omtrent opleiding, levensloop en burgerlijke staat, te richten aan de Beheerder van Kootwijkradio (post Apeldoorn). VROOM DREESMANN Amersfoort N.V. VRAAGT: a. een Accurate Telefoniste die ook administratieve werkzaamheden kan verrichten. MULO-dipl. wordt verlangd e voor de afdelingen: MANTELS JAPONNEN MEISJES-CONFECTIE voor de afdelingen: BEDDEN DEKENS MATRASSEN en WIEGEN Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te rich ten aan de Afd. Personeelszaken. Persoonlijke aan biedingen dagelijks van 1012 uur en van 46 uur aan onze zaak Utrechtsestraat 252729, A'foort In deze zware rit bezette FORD in het algemeen klassement de 5 e, 10 e en 12 e plaats en won daarmede de volgende prijzen De Coupe des Dames, voor de beste prestatie der dames-équippes. De „In memoriam G. J. van Wicke- voort Crommelin" beker, uitgeloofd door de International Sporting Club. De K. N. A. C. beker, door «de Sport- commissie uitgeloofd, voor de beste Nederlandse deelnemer. De „W.S." (Westerman-Smalt) beker voor de beste Nederlandse prestatie. De Gatsonides beker voor de beste prestatie van de Nederlandse vrouwe lijke automobilisten. s De Challenge de Ia Couture, wissel- beker uitgeloofd voor liet 3-maal winnen van de Coupe des Dames. o De Robert Poole prijs, voor de beste prestatie van een Amerikaanse auto mobiel. Wederom een bewijs, dat voor deze allerzwaarste vuurproef voor rij- en be trouwbaarheidskwaliteiten, de Ford de aangewezen automobiel is. „de wagen van morgen nü gebouwd" NEDERIANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM Brasid^ïïsïfeai Te huur aangeboden Te koop gevraagd Te koop gevraagd een handwagen (liefst klein mo del, geschikt voor schilders bedrijf). Labrle's Schilders bedrijf, Leusderweg 113, Tel. 3777, Amersfoort. 5094 Te koop aangeboden Een toverlantaarn voor ansichtkaarten en photo's, prachtig gekleurd beeld, prijs 65 Br. no. 5116 bur. van dit blad. Te koop aangeboden: Jon gensjas 16 a 17 jaar f 10 meisjesmantel 14 j. f 6—, 3/, damesmantel f 5.maat 44, 1 paar sleehakschoenen m. 39 f 6.2 korte witte jassen f 1.— p. s. Alles z. p. Woestijgerweg 61. 5102 Te koop: jonge konijnen, 6 a 7 weken oud. groot soort. J. Burgsteden, G. van Stellingwerfstr. 29. 5118 Auto's zonder chauffeur, voor binnen- en buitenland. Vraagt vrijblijvend prijsop gaaf. v. d. Hoek, Paulus Potterstraat 34, Tel. 5734 5106 Personeel aangeb. Boekhouder, beschikkende over vrije tijd, zoekt admi nistratieve bezigheden of goede vertegenwoordiging. In bezit telefoon en schrijf machine. Brieven onder No. 5108 bureau van dit bl. Beschaafde dame. over veel vrije tijd beschikkend, zoekt bijverdienste. Het zij lichte verpleging, voorlezen, etc. Ook genegen agentuur op zich te nemen of thuis werk. Br. no. 5120 bur. van dit blad. Jonge dame, goed kun nende typen en steno, zoekt betrekking op kantoor. Br. onder No. 5110 bureau van dit blad. Diversen Middenstanders, laat Uw boekhouding inrichten en bijhouden door iemand met jarenlange praktijk. Brieven onder no. 5109 bur. v. d. bl. Ons Moortje is weer op sjouw. Jonge zwarte kater. Zouden hem graag weer te rug hebben. V. Schonewille, Dollardstraat 16. 5101 Verloren op Maandag morgen op Heiligenberger- weg witte lap weefstof. Te gen beloning terug te be zorgen by R. Steinmetz, Ursilinenweg E. 16 Hamers- veld. 5100 Uw taxi is de Hoektax. Wij staan met ruime 7 per- soons auto's dag en nacht voor U paraat. Vraagt voor buitenritten prijsopgaaf Stadsritten 1.-. v. d. Hoek, St. Radboudstraat 10, Tele foon 6004. 5107 Ontvangen: grote sortering corsetten en buikbanden, zonder punten. Dames, ook in Uw eigen belang, nas p^ koop Uw corset, buikband of bustehouder, elastieken kousen in Speciaalzaak. Plantsoen West 11 nabij politiebureau), Amersfoort. 5117 V.V. Veense Boys. Vrij dag 11 Februari 19.30 uur. ledenvergadering in Eben- Haezer te Nijkerkerveen. Besprekingen terrein-kwes tie Aller opkomst gewenst. Zegt het voort, want er worden geen uitnodigingen verstuurd. Namens het Be stuur. Voorzitter P. v. Va- neveld. 5119 Prima kousen-reparatie in 2 uur gereed' „Perfect". Utrechtse Weg ^1.5105 Adviezen bij huwelijks moeilijkheden. scheiding etc. worden doeltreffend verstrekt, zend adres, foto en f 2.50. K. C. Deen. Burg. van Hasseltl. 11. Bussum. 5099

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4