DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tweede Kamer begint debat Overzeese Gebiedsdelen Vijf ministers achter de regeringstafel „Ik kan hier over Stalin zeggen wat ik wil" Amerika nodigt de partners uit voor bespreking Ibestek _J Gesneuveld in Indonesië Spionnage-actie in Zweden? Amerika heft de vinger op Paul Hoffman geeft wijze raad S.A.S.-vliegtuig in zee gestort? B.F.O. en leiders der Republiek Winkeliers hebben weinig sigaretten 'In kort W oensdag 9 Februari 1949 Achtste jaargang, No. 1246 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Baak: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. to. of 4.»5 p. kro Losse oummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Met de aanvaarding ronder hoofdelijke stemming van de motie-Serrarens over de arrestatie van kardinaal Mindszenty en de motie-Van der Goes van Naters over hét federalisme, heeft de Tweede Kamer gistermiddag een eind gemaakt aan haar beraadslagingen over de begroting van buitenlandse zaken. Deze werd eveneens zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de communisten geacht wilden worden te heb ben tegengestemd, hetgeen uiteraard ook betrekking had op de beide genoemde moties. Toen daarna eindelijk de tijd gekomen was om de begroting van Overzeese Gebiedsdelen aan te snijden, zaten er vijf ministers achter de regeringstafel, te weten de heren Drees, Van Schaik. Stikker. Sassen en Götzen. De heer Serrarens (KVP). de behandeling der Indonesische kwes tie in de Veiligheidsraad besprekend, zeide verontrust te zijn door de ge dachte. dat reeds bij voorbaat was uitgemaakt, dat Nederland ongelijk had. De souvereiniteit van Neder land eist het recht op zelf te beslis sen. De heer Van de Wetering (CH) sprak in ongeveer gelijke geest en drong aan op een duidelijk gedo cumenteerd Witboek, omdat in Ame rika geen begrip van de toestand be staat. De heer De Graaf (KVP) be pleitte de noodzakelijkheid van een heid in de deelstaten ten aanzien van de kwestie der godsdienstvrijheid. Tegen de regeling der vergoeding voor oorlogsslachtoffers had hij be zwaren. „Te traag" De heer Schermerhorn (Arb.) was van oordeel, dat de ge beurtenissen zo snel verlopen, dat de voorlichttng het tempo niet kan bij houden. Meer en meer dringt het besef door, dat wij wel eens te laat zijn met handelen. Er is een geeste lijke traagheid in vele groepen van ons volk. Met het nationale probleem van Indonesië is men zijns inziens sterk achteruitgegaan, twee militaire acties hebben die achteruitgang niet kunnen voorkomen Er is geen inter nationale politiek meer mogelijk bui ten Amerika om. De Amerikaanse belangen zijn nu eenmaal onze belangen. In wezen willen Amerika en Nederland in Indonesië hetzelfde: de vestiging van de souvereine repu bliek der Verenigde Staten van In donesië. Het eindpunt is z.i. nu wel zichtbaar: een Indonesische staat on der Indonesisch bestuur, waarin Ne derlanders een arbeidsveld kunnen vinden. Gelooft dr. Beel. zo vroeg hij. dat hij het nu alleen wel af kan? Z i. is het bewijs daarvoor niet geleverd en hij zou gaarne het standpunt der re gering vernemen. De heer M e ij e r 1 n k (AR) was van oordeel, dat verschillende instel lingen op het gebied van opvoeding, ziekenverpleging enz. aan particulie re organisaties moeten worden over gedragen. Hij wees. evenals de heer Van de Wetering op de ongerustheid in kringen van Indonesische ambte naren en gepensionncerdcn. Achter stallige salarissen moeten z.i. geheel worden uitbetaald. „Tc hoog" Na de oud-minister van koloniën, de heer De Graaff. te hebben her dacht. zeide de heer W e 11 e r geen De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn ge rapporteerd: Koninklijke Marine: Gesneuveld 6 Febr. 1949: tiid. serg. mar. O.V.W. K.V. W. Schnitzler. stbnr. 16135. afkom stig uit Probolingo. Koninklijke Landmacht: Gesneuveld 3 Jan. 1949: serg. W. Bijlsma. legernr. 260215065, afkomstig uit Drachten (gem Smallingerland)sold. B. Kamp huis, legernr. 261219060, afkom stig uit Groningen. Gesneuveld 25 Jan. 1949: sold. J. Hoekstra, legernr. 250314043. afkomstig uit Rotterdam. Gesneuveld 29 Jan. 1949: sold. A. Huizinga, legernr. 250506061. afkomstig uit Middelstum (Gro ningen). Gesneuveld 30 Jan. 1949: le lt. H. J. van den Berg, legernr. 191102005, afkomstig uit Zwolle. Gesneuveld 31 Jan. 1949: sold. J. Matze. legernr. 250607029, af komstig uit 's Gravenhagc. Gesneuveld 1 Febr. 1949: sold. J. van den Nosterum. legernr. 260423241, afkomstig uit BoxteL Gesneuveld 3 Febr. 1949: sold. G. A. van Leeuwen, legernr. 280409003, afkomstig uit 's Gra- venhage. Koninklyk Ncd. Ind. leger: Gesneuveld 17 Jan. 1949: Man. sold. 2e kl. N. E. Kaeng. stbnr. 42110, afkomstig uit Indonesië. Gesneuveld 18 Jan. 1949: Jav. sold. 2e kl genie Dikoen. stbnr. 16260 a. afkomstig uit Indonesië. Gesneuveld 19 Jan. 1949: Man. sold. 2e kl. Moepakra. stbnr. 38095 afkomstig uit Indonesië: Man. serg. cav. P. Marentek, stbnr. 20191, afkomstig uit Indonesië; Jav. sold, le kl. Poengoet, stbnr. 35953, afkomstig uit Indonesië. Gesneuveld 20 Jan. 1949: Soend mil. sold. 2e kl. infie Oedin, stbnr. 19175/a, afkomstig uit In donesië; nul. sold. Adi. stbnr. 15938/a afkomstig uit Indonesië. Gesneuveld 21 Jan. 1949: Man. korp. Onsu, stbnr. 34406. afkom stig uit Indonesië: Jav. sold. 2e kl. inf. Gimin, stbnr. K 11465974, afkomstig uit Indonesië; Man. sold 2e kl. inf. A. Rolos, stbnr. 33777, afkomstig uit Indonesië. Gesneuveld 22 Jan. 1949: Man sold. 2e kl. inf. N. Mingkaw. stbnr. K 34823200, afkomstig uit Indonesië. bezwaar te hebben tegen uitzending van Kamerleden naar Indonesië, maar wel had hij er bezwaar tegen, dat de regering zich tot individuele leden richtte: deze handelwijze is principieel fout. Jegens de weduwen en wezen van hen die in de Indone sische illegale strijd gevallen zijn, is een ereschuld te voldoen. Het gehe le betoog van de heer Schermerhorn verliest zich naar zijn inzicht in de ijle hoogten van een politieke stra- tosfeèr. Het buitenlandse beleid der regering vad er z.i. op gericht moe ten zijn de Nederlandse politiek in het verleden te verdedigen. Ons bui tenlandse beleid is niet bezield ge weest door het geloof in onze eigen zaak. De heer Van der Goes van Naters (Arb.) besprak o.m. de kwestie van het vasthouden der re publikeinse leiders op Bangka. Voorts wees hij op de verklaring van een ambtenaar van het Netherlands Information Bureau, die zeide, dat volgens de Nederlandse regering de republiek niet meer bestaat. Deze en andere verschijnselen hebben het buitenland onnodig geprikkeld. „Te Iaat" Spreker merkte op. dat de militai re actie in Indonesië niet werd ge volgd door een politieke actie in de wereld. Men had bijvoorbeeld onmid dellijk met Pandit Nehroe moeten gaan praten. De resolutie van de Veiligheidsraad mogen wij zijns in ziens niet naast ons neerleggen; ze moet worden uitgevoerd, voorzover dit practisch niet onmogelijk blijkt. En wanneer dit onmogelijk is, moe ten we aantonen waarom dit zo is en er iets beters voor in de plaats stel len. Wij- willen thans geen motie in dienen. zeide spreker, maar wij staan erop. dat de republikeinse prominen ten volledig worden vrijgelaten, zo spoedig mogelijk. De heer Goedhart (Arb.) vroeg een duidelijke verklaring over het geen men voornemens is te doen met betrekking tot de vrijlating van de republikeinse leiders. Voorts vroeg hij hoe men over de status van de republiek denkt. Een accoord met de republikeinen is z.i. bij voorbaat on mogelijk, zolang dezen niet geheel vrij zijn en een duidelijk omschreven positie innemen. Spreker klaagde over de moeilijkheden, aan de bona fide vakverenigingen in de weg ge legd. Met lof sprak hij over de ge dragingen en prestaties onzer solda ten in Indonesië, maar hij zeide daar in niet te kunnen betrekken de mili taire veiligheidsdienst, die soms op zeer onverantwoordelijke wijze tegen Indonesische gevangenen optreedt. De heer De Groot (CPN) maak te enkele kanttekeningen op de re solutie van de Veiligheidsraad. De uitbreiding van de bevoegdheden der Commissie van Goede Diensten be tekent een grotere macht en invloed van Amerika. Volgens de heer De Kort (KVP) kan immigratie in Suriname de wel vaart wel aanmerkelijk verbeteren, maar zonder dat kan er z.i. nog veel gebeuren. De arbeidsprestatie kan verhoogd worden door sociale poli tiek en zorg voor de volksgezond heid. De heer Oud (VVD) sprak als zijn oordeel uit, dat de heer Scher merhorn over onze souvereiniteit en verantwoordelijkheid te lichtvaardig denkt. De resolutie van de Veilig heidsraad noemde spreker een on recht, ons aangedaan en hij hoopte, dat de regering nog eens duidelijk zal verklaren voet bij stuk te houden Hachelijk avontuur van twee A'damse studenten Twee studenten die in de nacht van Maandag op Dinsdag met een auto in de Leliegracht reden, zagen kans uit de auto te komen en op het dak te klauteren. In die hache lijke positie werden zjj opgemerkt door een inspecteur van de nacht veiligheidsdienst, die hen op het droge bracht. Van de auto, die een der studenten nog geen maand ge leden had gekocht, bleken de stuur inrichting en de voetrem defect. Weer groot rumoer in Amsterdamse Raad Communisten in conflict met andere fracties „Ha. ha. hij is thuis", riep één van de Amsterdamse communistische raadsleden, toen Dinsdag tijdens het debat over de werkstersstaking de heer A. Herfst (Arbeid) opmerkte, dat de C.P.N. en de E.V.C. een golf van stakingen over ons land doen gaan „op bevel van Moskou". De Amsterdamse raadszittingen munten de laatste tijd niet bepaald uit door een rustige atmosfeer. De communisten hebben het voortdu rend met de leden van de andere fracties aan de stok. Toen na de heer Herfst de heer Korthagen (KVP) het woord voerde over de staking van de werksters kwam zelfs het proces-Mindszenty in het geding. De communisten riepen, dat Mindszenty „een landverrader was. die in het openbaar schuld heeft bekend", ter wijl de katholieken hun toeschreeuw den, dat „deze prins der kerk beest achtig wordt behandeld". Het la waai werd zo groot, dat de heer Korthagen zijn rede enige tijd moest onderbreken. Later merkte de heer Rustige (prot. chr.) op dankbaar te zijn te mogen leven in een land. waar nog zo temperamentvol gedebatteerd mag worden, „Ik ben blij, dat ik niet leef in een land, waar een communisti sche of katholieke meerderheid is", zei hij. In al dit rumoer ging de staking der werksters bijna verloren. Te pu ren uit de debatten is alleen, dat de communisten voor de schoonmaak sters een loon vroegen, even hoog. als wat aan manlijke arbeiders wordt uitbetaald. De Partij van de Arbeid was het hiermee eens. Uit het ant woord der wethouder voor Sociale Zaken, m r. V a n W ij c k, kwam vast te staan, dat de gemeente niet veel kan doen voor de werksters, omdat de lonen in Den Haag worden vast gesteld. B. en W overwegen, als de werksters de volgende week niet weer aan de slag zijn gegaan, hen te ontslaan. Krawtsjenko geniet de vrijheid: Debat tussen schrijver en Russische getuige Toen Krawtsjenko gisteren op de achtste zitting van zUn proces op schertsende w«ze op Stalln zinspeelde, sprong een Russische getuige over eind en schreeuwde: „Spreek niet op zo'n manier over mün geliefde lei der." De getuige Nicolas Kolybalov, een 45-jarige arbeider, die bU het Russische ministerie van oorlog werkt, is uit de Sowjet-Unie naar Parijs gekomen om tegen Krawtsjenko te getuigen. De auteur antwoordde lachend: „Hier kan ik net zo veel over Stalin zeggen als ik wil. In Frankrijk ben Ik vr\J." De verhitte woordenwisseling tussen de twee vond in het Rus sisch plaats en de toehoorders barstten in lachen uit, toen de tolk het gesprokene in het Frans ver taalde. Kolybalov verklaarde, dat hij in 1904 in Molotofstad geboren was. In een rede in het Russisch, die dertig minuten duurde, verklaarde de getuige, dat Krawtsjenko „niet intelligent genoeg was om de be langrijke posten te bekleden" waarover hij in zijn boek schrijft. Hij zei voor het eerst van Krawtsjenko gehoord te hebben, toen hij als lid van een inspectie brigade van het ministerie van oorlog naar Permoloask ging om een onderzoek in te stellen naar de daling van de productie in een buizenfabriek. Kolybalov verklaarde, dat het achteruitlopen van de productie toegeschreven werd aan Krawt sjenko én dat deze terecht ge staan had en veroordeeld werd tot twee jaar dwangarbeid, dat was, volgens zijn zeggen in 1939. Hij deelde voorts mee, dat het vonnis later verminderd werd tot een jaar. Daarna vertelde hij, dat hij Krawtsjenko de volgende maal in Washington ontmoette als lid van dezelfde aankoopcommissie, waar uit Krawtsjenko in 1944 ontslag nam. Hij zei, dat de leden van de commissie allen verbaasd waren over de beweringen, die Krawt sjenko toen lanceerde over de pos ten, die hij in de Sowjet-Unie be kleedde. Krawtsjenko sprong overeind en viel dit getuigenis aan. „Na de zuiveri.ig in Rusland," aldus de auteur, „toen 100.000 specialisten uit de Russische in dustrie gezet werden, werden zij Faciliteit bij afwikkeling der geldzuivering Het Mrtlsteric van Financiën deelt het volgende mee- Tegelijk met de op 8 Februari 1949 afgekondigde wet afwikkeling geldzui vering treedt op 9 Februari ln werking de wet tot wijziging van artikel 7a van de wet Afwikkeling Geldzuivering Krachtens het nieuwe artikel 7a mag ten laste van een optierekening over schrijving geschieden naar een vrije te kening bij een bank. staande ten name van 'de houder der ootlerekenlng ter aflossing van een door die houder bil de desbetreffende bank per 31 Augus tus 1948 opgenomen crodiet Het Is dus niet toegestaan om oo deze wllze na 31 Augustus 1948 opgenomen credietcn af te lossen Werd een per 31 Augustus 1943 opge nomen crediet Inmiddels tot een lager bedrag teruggebracht, dan kan het dp- drag, ng nodig ter aflossing van het reeds per 31 Augustus opgenomen cre diet. gesteld worden od de laagste de betstand na 31 Augustus 1948. n dergelijke gevallen kan derhalve nog tot een bedrag van de laagste de betstand pa 31 Augustus 1948 van do in artikel 7a geboden faciliteit gebruik gemaakt worden. China onderscheidt prinses Wilhelmina Dr. Henri Kunghui Chanh, bui tengewoon en gevolmachtigd am bassadeur der republiek China in Den Haag heeft aan H K.H. prinses Wilhelmina aangeboden de versier selen, behorende bij het bijzonder grootlint der orde van de gunstige wolken. FANNY BLANKERS KOEN kwam tijdens een wedstrijd in Perth (Australië) vlak voor de finish te struikelen. Zij viel, waardoor dé Aus tralische, Vera Johnson won. Men ziet hier Shirley Strickland (links) een laatste poging doen haar achterstand in te lopen. Verna Johnson kijkt om naar haar struikelende rivale. Atlantisch verdrag Neutraliteit geniet bij de Noren nog weinig crediet Tussen de Amerikaanse bespre kingen met Noorwegen door heeft het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken de ambassa deurs der landen, die over een Noordatlantisch verdedigingsver drag onderhandelen, voor een be spreking uitgenodigd. Het ministerie heeft bekend ge maakt, dat de bespreking met deze ambassadeurs (van Canada, Enge land. Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg) gisteravond gehou den zou worden. Over het doel van deze bijeenkomst is niets medege deeld, doch men gelooft, dat minis ter Acheson de kwesties wil be spreken, die zfln Noorse ambtsge noot Halvard Lange eergisteren naar voren heeft gebracht Naar verluidt heeft de Noorse delegatie het ministerie gevraagd, welke bescherming Noorwegen eventueel zou kunnen verwachten. O.a. zou dr. Lange het State De partment precies gevraagd heb ben op welke voorwaarden de Ame rikaanse regering een Scandinavi sche alliantie tussen Noorwegen, Zweden en Denemarken eventueel zou ondersteunen. Noorse autoriteiten verklaarden echter met klem, dat dit niet bete kent, dat dr. Lange er naar streeft, het denkbeeld van een „neutrale" Scandinavische alliantie te doen herleven. De Noren, zo verklaarde men, zijn tot de conclusie gekomen dat neutraliteit een droom is en voor een eventueel Scandinavisch mili tair verdrag niet kar. dienen. vervangen door lieden als Koly balov". Hij zei spottend dat K<?ly- balov „nooit in enige industrie had gewerkt. Hij was alleen voorzitter van de vakbond". „Dat is een leugen," riep de ge-' tuige uit. Krawtsjenko zei de inspectiebri gade te kennen. Zij deed niets nut tigs en hield alleen maar goede vakbondsredevoeringen. Terwijl Krawtsjenko voor een verslaggever het nut van de briga des die naar de Russische fabrie ken gezonden werden, uiteenzette, maakte hij in het Russisch een be ledigende opmerking over de wijze waarop zij Stalin steunden. Kolybalov werd wit van woede en beval Krawtsjenko „niet op die manier over zijn geliefde leider te spreken." Toen de verdediger Jee Nord- man, de president van het Hof ver zocht er op toe te zien, dat Krawt sjenko „de getuige niet beledigde" antwoordde deze: „Ik geef toe. dat meneer Krawtsjenko temperament vol is, maar hij heeft de getuige niet beledigd". De Zweedse politie stelt een on derzoek in naar beweerde buiten landse spionnage-activiteit in Zuid- Zweden. zo meldt Dagens Nyheter. Het blad verklaart dat buitenland se agenten in Zweedse uniformen bij diverse gelegenheden defensie-instal laties genaderd zijn. De minister van binnenlandse zaken. Eje Mossberg, volgt het onderzoek nauwlettend. Het blad maakt ook melding van een incident dat in November plaats vond op een station van de kust- artillerie in Zuid-Zweden. Een pa trouille van de kustwacht bemerkte dat een man die de uniform van een Zweeds officier droeg, een peil-sta- tion verliet en probeerde weg te slui pen. Toen de patrouille de officier die zo vreemd handelde nariep, ren de hij weg en slaagde er in zich in een nabijgelegen bos te verbergen. Het slot van het station was ver broken. De „officier" werd niet ge vonden. In het station bevonden zich gegevens van grote waarde. Een Russisch jacht arriveerde ver leden jaar Augustus in de haven van Hano. Men beweerde dat het jacht onmiddellijk gerepareerd moest wor den. De bemanning, waarvan alle lieden uitstekend Zweeds kenden, ging aan land, praatte met verschei dene personen en nam foto's van de haven en de defensie-installaties. Toen een gewaarschuwde afdeling van de kustwacht aan boord van het jacht kwam. werd geen enkel foto-toestel gevonden en deed de be manning alsof zij geen woord Zweeds verstond. Zweden doet niet mee aan koude oorlog In het Zweedse parlement heeft Oeslen Unden, de minister van bui tenlandse zaken vandaag een verkla ring afgelegd over de kwestie van het Scandinavisch defensie-verbond. In aansluiting daarop zei hij: „Het Zweedse volk voelt zich niet geneigd, nu niet en vroeger niet, een frontpositie in te nemen en daarmede te kennen te geven, dat het wil mee doen aan de koude oorlog, die thans aan de gang is Het doel van de re- geringspolitiek moet zijn het Zweed se grondgebied gepacificeerd te hou den. dat wil zeggen, dat het niet ter beschikking moet worden gesteld van een of andere mogendheid voor militaire voorbereidingen. Wij moe ten geen verplichtingen aangaan of verdragen sluiten van zodanige aard, dat een groep mogendheden zou kun nen denken, dat Zweeds grondgebied werd gebruikt voor bases van de an dere groep mogendheden. „Batavia" op Schiphol Gistermiddag om half vier Is de KLM- Constellation „Batavia" op Schiphol ge land. Gezagvoerder Mol had op deze vlucht van Batavia naar Nederland 25 passagiers aan boord. VOOR DE PAR1JSE RECHTBANK heeft Victor Krawtsjenko beschul digend de vinger uitgestrekt naar zijn vroegere vrouw Zinaina Gor- lova, die uit de Sowjetunie is over gekomen om tegen hem te getui gen. Al haar verklaringen noemde hij niets dan leugens. Op de Watcringse veiling kwamen de eerste aardbeien aan. Zij brachten 50 cent per -stuk op. Waarschuwing inzake Indonesisch beleid In verb nd met de nadering van de tijdslimiet van 15 Febr. vermeld ir. de recente resolutie van de Vei ligheidsraad (indien voor 15 Febr. geen overeenstemming zou zijn be reikt1 over het vormen van een in terimregering op 15 Maart a.s. zou de commissie van de V.N. hierover moeten rapporteren aan de Veilig heidsraad ei. aanbevelingen doen voor het bereiken van een oplos sing) verklaarden Amerikaanse regeringsfunctionarissen Dinsdag tegenover de diplomatieke corres pondent van Aneta, dat zij hoopten dat deze overeenstemming tijdig zou worden bereikt. Zij wezen er op, dat een Nederlandse weigering om mede te werken aan de uitvoe ring van de resolutie waarschijn lijk verdere ongunstige ontwikke ling van de Amerikaanse en inter nationale politieke opinie tot ge volg zou hebben met de daaruit voortvloeiende versterkte druk op de V.N. Terwijl zij verklaarden geenszins te twijfelen aan de ernst van de Nederlandse regering bij het stre ven naar vervulling van het aan gekondigde voornemen om Indo nesië het volgend jaar volledige onaafhankelijkheid te geven, zeiden deze Amerikaanse functionarissen, dat de Nederlandse regering ver moedelijk met meer en meer moei lijkheden te kampen zou krijgen indien zij er de voorkeur aan zou geven een eigen plan uit te voeren, dat onverenigbaar zou zijn met de formule van de Veiligheidsraad. Europa moet zich herzien Paul Hoffman, de administrateur van het Marshall-plan heeft in een gemeenschappelijke vergadering van de Commissies voor Buiten landse Zaken uit Senaat en Huis van Afgevaardigden, gepleit voor de verstrekking van nieuwe toe wijzingen tot een totaalbedrag van 5.4 milliard dollar. Hoffman verklaarde daarbij dat Europa onmiddellijk moet ophou den zich een weg in de wereld te banen op de manier als het dat tot dusver heeft gedaan. Hij verklaar de, dat de periode die thans voor de boeg ligt r'e beslissende zal zijn en somde een uit zes punten be staand programma van aanpassin gen op, waartoe Europa over dient te gaan. Het moet op doeltreffen der wijze de inflatie bestrijden en zijn belastingstelsel perfectionneren Het moet zijn arbeidsproductiviteit vergroten, zijn prijzen verlagen en zijn verkooptechniek verbeteren. Het moet zich meer moeite geven bij het zoeken ï.i.ar nieuwe bron nen van bevoorrading voor die goe deren, die het zich niet kan permit teren in de dollargebieden te kopen en zich meer inspannen voor de ontwikkeling van de inter-Europe- se handel. Tenslotte moet het de import beperken van die artikelen, die niet van vitaal belang zijn. Een „Viking" van de S.A.S., de Scandinavische Luchtvaartmaat schappij, heeft vanavond vergeefs gepoogd een „blinde" landing te maken op het Kopenhaagse vlieg veld Kastrup. Het toestel is daarna als vermist opgegeven. Men vreest, dat het tussen Denemarken cn Zweden in zee is gestort. Het vlieg tuig had drie en twintig passagiers, allen Spanjaarden, aan boord, als mede een bemanning van vier of vijf koppen. ~Tct vliegveld Kastrup heeft vanavond om 8 uur voor het laatst contact met het vliegtuig gehad. De machine was Maandag met Deense passagiers uit Kopenhagen vertrokken en keerde nu terug met 23 Spanjaarden, die in het kader van een toeristen-uitwisselingsre geling naar Denemarken kwamen. Zaterdag besprekingen op Banka Aneta bericht, dat besprekingen tussen liet B.F.O. cn de republi keinse leiders binnenkort zullen beginnen. Waarschijnlijk zullen zij plaats vinden op Itanka cn wel op 12 Februari a.s. Hatta en Soekarno hebben zich flaartoe zij het on der zekere reserves bereid ver klaard. Dc kwesties die ter sprake komen zullen in dc allereerste plaats zUn de vorming van een federale Inte rim-regering op 15 Maart a.s. cn het nakomen van dc resolutie van dc Veiligheidsraad over het stop zetten van de militaire actie, do restauratie van de republikeinso regering en "de terugkeer daarvan naar Djogja. Spaak gelooft niet in een nieuwe oorlog TUdens een lunch, die hem door de buitenlandse persvereniging te Brussel werd aangeboden, heeft de Belgische ccrstc-minlster cn minister van buitenlandse zaken, Spaak, gistermiddag verklaard, niet in een nieuwe oorlog te gelo ven. „Een land, dat een derde wereldoorlog had willen ontkete nen", aldus dc premier, „zou hier toe zeker reeds in dc afgelopen maanden aanleiding gevonden kunnen hebben. Het feit, dat nven de verschillende crises, die zich hebben afgetekend, heeft kunnen doorstaan, is er het overtuigende bewijs voor, dat geen enkele rege ring een oorlog wenst". Kinderbijslag wordt spoedig uitbetaald (Eigen bericht) Er bereikten ons vele klachten, dat de kinderbijslag over de laatste drie maanden van 1948 zo laat wordt uit betaald. Bij informatie bij de Raad van Arbeid en enkele bedrijfsver-, enlgingen ble^'c ons, dat de griep remmend werkt op het uitschrijven van de postwissels. Zowel bij de Raad van Arbeid als bij dc bedrijfs verenigingen zijn onder het perso neel vrij veel zieken, terwijl het uit betalen van de uitkeringen, waarop de duizenden zieke arbeiders vol gens de Ziektewet recht hebben, voor het gedunde personeel van ge noemde instellingen een extra be lasting vormt. Er is nog een tweede oorzaak van de vertraging in het verzenden van de postwissels: na het afschaffen of verminderen van de subsidies op de levensmiddelen heeft de regering een verhoging. ,van de .kinderbijslag doorgevoerd. Dat betekent, dat de bijslagen opnieuw berekend moeten worden. Ondanks al deze remmende fac toren zullen alle postwissels waar schijnlijk al binnen enkele dagen zijn verstuurd. De Raad van Arbeid bij voorbeeld, die in totaal 7200 uit keringen inzake dc Kinderbijslag wet moet doen. heeft er al 6600 ver zonden, De rest volgt spoedig. Bij de bedrijfsverenigingen is de toe stand vrijwel daaraan gelijk. Deze week dus.shag De staking in de Amsterdamse sigarettenfabricken oefenen een tweeërlei invloed uit op de verkoop van sigaretten. Ten eerste is het rantsoen tijdelijk verlaagd, terwijl nu ook uit mededelingen van de vak groep detailhandel in tabak en ta- baksartikelcn blijkt, dat dc meeste sigarenwinkels weinig sigaretten hebben. Wij zullen dus Vrijdag ge noegen moeten nemen met shag en vloeitjes in plaats van kant cn klare sigaretten. De fiscale ontvangsten in België be droegen in 1948 ir 60 800.000.000 Van de gemeenten cn de provincies ontving dc staat ook nog eens 5.500.000.000 Irs. Dat alles bij elkaar betekent dat Iedere Belg in 1948 gemiddeld lrs, 7000 aan be lasting betaald heeft Joc Louis de wereldkampioen zwaargewicht bokser, heeft ingestemd met het door zijn vrouw ingediende verzoek tot echtschei ding. Zij waren in 1935 getrouwd, in 1946 gescheiden cn later opnieuw in het huwelijk getreden. Er zijn twee kinde ren. Kapitein Peter Baumgart. een piloot van de vroegere Duitse Luft waffe. beweerde Hitler met Eva Braun en enkele vrienden kort voor de val van Berlijn naar Denemarken te heb ben gebracht, toen hfj voor een ge rechtshof te Warschau tot vijf jaar ge vangenisstraf werd veroordeeld. Hij werd veroordeeld om zUn lidmaatschap van dc S S, Max Zeiler, een technl- ker uit Dusseldorf. heeft aangeboden in de plaats van Max Reimann, de leider der Duitse communisten, die tot drio maanden gevangenis is veroordeeld, de straf te gaan uitzitten. Even bulten Berlijn zijn de Russen een vroegere Duitse bunker weer aan het opbouwen om in geval van nood door de Russi sche autoriteiten te worden gebruikt. De bunker heeft meer dnn 370 vertrek ken en telefonische en telegrafisch» verbinding met Moskou cn het Sowjet hoofdkwartier te Berlijn. De totale begroting voor 44 van de 48 Ameri kaanse staten bedraagt voor het begro tingsjaar 1949 11.524 200.000 dollar, tegen 9.280.200.000 dollar voor het vorige Jaar. Het grotere bedrag wordt veroorzaakt door hogere kosten voor onderwijs, diensten cn materialen en uitbreidings plannen voor ziekenhuizen voor gees teszieken, autowegen en sociale verzor ging Weerbericht BUIEN Weersverwachting, geldig van Woens dagavond tot Donderdagavond. Enkclo regen- of hagclbudcn, afge wisseld door op klaringen Aan vankelijk langs de kust nog stormachtige en ln 't binnenland krachtige of har de Westelijke wind. Later ge leidelijk afne mend, Iets kou der overdag. 10 Februari: Zon op 8 06. onder 17.44; Maan op 13.28, onder 6.48.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1