Brigadier Stel bracht leven in de „landkolonie" Wethouder Koopman sprak over melksanering msGGi „TOT GENOEGEN" LAATSTE NIEUWS Wegenbelasting in Hoogland Verkoudheid 2 Woensdag 9 Februari 1949 STADSNIEUWS Woestenij bij Lunteren werd complex van vruchtbare akkers Doch ook vele zielen gered Brigadier F. Stol, de Leger-des- Hells-officier die Dinsdag in Amers foort z\jn 55-jarig officiers-jubileum vierde, is jarenlang commandant geweest van de „Landkolonie", die het Leger in 1900 op de Veluwe bij Lunteren had aangekocht. Het was eigcnlyk niet meer dan 'n boerderij en 77 H.A. grond, waarvan slechts 'n klein gedeelte in cultuur was ge bracht, zodat het geheel slecht^ een armzalig bestaan opleverde. Het beheer van deze „kolonie" nu werd brigadier Stel's levenstaak. De brigadier begon met het toe passen van nieuwe methoden. In de eerste plaats 't gebruik van kunst mest. waar de boeren in de omtrek nog erg argwanend en afkeurend tegenover stonden. Ze zeiden: „De chef van do laandskolonie is gek geworden. Hij neemt dat witte en zwarte goedje in een zak, strooit het over het land en denkt, dat daar de vruchten van groeien." Toen zy echter de vruchten zagen, was de afkeer spoedig overwonnen, en vroegen ze wat ze moesten doen om hetzelfde resultaat te verkrij gen. Met het gevolg dat de kunst- mestomzet geweldig toenam. Begonnen werd met een noodge bouw, waarin dertig verpleegden plaats konden vinden. Dit voorlopige gebouw werd later door een permanent gebouw ver vangen, geschikt voor 60 „patiën ten". Tijdens zijn wanbeheer over de kolonie in de bezetting heeft de „boerenleider" Roskam dit gebouw doen afbreken. Met gevolg, dat van daag de directeur maj. Nieuwenhui- zen met zijn gezin woont in een klein arbeidershuisje, omdat de di recteurswoning thans is ingericht tot tehuis voor de verpleegden. Wie waren in de eerste jaren van brigadier Stel's beheer de ver- terlyke macht, waarvan vele malen gebruik is gemaakt. De Neder landse regering heeft deze arbeid erkend, door Bigadier Stel, als eer ste heilsofficier in Nederland te be noemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tegenslag De zo gunstige ontwikkeling van de kolonie, die tot een model boerenbedrijf was geworden stag neerde, toen zij in Maart 1929 door brand werd geteisterd. Zeven en veer tig stuks runderen, waaronder zeer waardevolle exemplaren gingen verloren. Dat was een grote slag in het bijzonder voor de Brigadier. Doch hy zou geen stoere Noorder ling zijn, als hij bij de pakken was gaan neerzitten. Met taaie wils kracht en onverzettelijkheid heeft hij de herbouw ter hand genomen. Velen in de landen gaven hun steun en nog vóór de Brigadier in 1936 het bevel over de Kolonie overdroeg aan wijlen Lult. Kolonel de Dreu, was een nieuwe, thans geheel brand vrije veestal verrezen, waarin meer dan 60 koeien plaats konden vin den. 36 jaar lang was Brigadier Stel werkzaam in een betrekkelijk afge legen gebied, dat bij zijn komst gro- tensdeels bestond uit hei en zand, dat thans is herschapen in vrucht bare akkers en groenende weiden'. Maar van veel meer betekenis dan deze materiële vooruitgang is het werk, dat gedaan werd tot ophef fing van het gevallene, tot terug brengen van hen, die dreigden on der te gaan in de stroom van de tyd. Is het wonder, dat daarom de woning aan de Dollardstraat giste ren druk bezocht werd door colle ga's Heilsofficieren, vrienden en autoriteiten, die kwamen gelukwen sen, en dat een stroom van tele grammen, brieven en kaartjes uiting gaf aan de waardering en dankbaarheid van vele in den lan de? Advertentie DENKT U EROM?? Van morgenochtend 10 uur af kunt U plaatsbespreken ALLEEN voor Vrijdag, Zaterdag en Zondag voor de nieuwe SNIP EN SNAP-REVUE voor de overige dagen van Zaterdag 10 uur af GRAND THEATRE DE SULTAN VAN RUANDA in Midden-Afrika houdt er een eigen hal- let op na, gerecruteerd uit zijn hofhouding. Hier de page-dansers In- tore" in vol ornaat gereed voor een krijgsdans. BRIGADIER STEL, „houwer van de landkolonie" pleegden op de kolonie? Dat waren mensen van allerlei rang en stand, die in moeilijkheden verkeerden. Zo was er een dokter, die een ernstig drankzuchtige was. Hy werd volko men genezen ontslagen en kon later zyn dokterspraktijk weer waarne men. Verder waren er in de latere jaren ontslagen gevangenen, voor waardelijk veroordeelden enz. Nog heden wonen hier en elders in het land vele mensen, die door het werk van de brigadier en zijn helpers, eerzame burgers zijn ge worden. Behalve als leider van de kolonie, was de brigadier gedurende 25 jaar werkzaam in de reclassering en had als zodanig vrijheid om alle straf- gestlchten in ons land te bezoeken en er met de ingeslotenen in hun cellen te spreken. Hij had zitting in de reclasseringsraden van Amster dam. Utrecht en Arnhem en stelde in vele plaatsen op de gehele Velu we een onderzoek in voor het uit brengen van adviezen aan de rech- Noteert U even WOENSDAG: Amecitia 20 uur Ned. v. van Fabrieksarbeiders „Gezelschap Herman Bouber met „De zaak A.D.". Openbare Leeszaal 20 uur. Volksuniversiteit Lezing door Drs. W. J. v. d. Woesteijne. Bergwijk Ned. Herv. Gem. 8 uur. Het gebed van de deugdzamen. De heer J. F. Grimm. DONDERDAG: Amicitia 20 uur. Amersf. Politie Muziekvcr. Concert .Markthal 20 uur Byeenkomst Ned. Vereniging van Onderwijzers. Wapenroem Prot. Chr. Werk gemeenschap Partij van de Arbeid Bijeenkomst. Spreker: Ds. C. J. v. Royen over „Waarom is de kerk In politiek-maatschappelijke zin con servatief?" ZATERDAG: Thcosof. Ver. 14.30 uur. My Toonkunst Leerlingen-uit voering. K.A.B.-gebouw Lieve Vrouwe straat 20 uur Groninger vereniging „Gruno" toneelavond. Amicitia 20 uur Toneelver. T. en O. met „Op het kantje af". ZATERDAG en ZONDAG School voor Wijsbegeerte. Dodeweg, So ciologische Studie-conferentie. ZONDAG Theosof. Ver. 10.30 uur Hum. Verbond Spreker: Dr. L. v. d. Wal over „Verdraagzaamheid". Gebouw P. Borstraat 20 uur K.A.J. Bonte-avond ten bate van Kath. Thuisfront.. „Ramblers" speelden swing en sweet „De Ramblers komen!" Al wat van swing en sweet en hot en jive hield kon de Dinsdagavond bijna niet meer afwachten en had het er bovendien voor over om uren in de rij te staan voor „Amicitia" om een toegangs kaartje te bemachtigen. Velen moes ten teleurgesteld worden, want het bordje met „uitverkocht" er op ver scheen al spoedig. En eindelijk werd het dan Dins dagavond acht uur. „Amicitia" kon niet voller. „The Ramblers" begon nen met Harry James Bugle call rag en dat bracht het merendeels jeug dige publiek al meteen tot hevig rhythmisch stampen en hier en daar wat wild enthousiasme. Zi is 't de ge hele avond verder gegaan. The Ram blers trokken zich niets aan van het bosdecortje om hen heen en nog veel minder van de toeschouwers, die af en toe wat lawaaierig werden. Dat laatste is een compliment voot de Ramblers, want' hoe lawaaieriger de jeugd is bij een uitvoering van een dansorkest. hoe groter het succes. Toch lijkt het ons, dat The Ram blers niet meer dat homogene ensemble met de goede harmonische verhouding en de straffe discipline vormen als in vroegere succes-jaren. Show voert bijna in alles de boven toon en soms is dat bepaald hinder lijk. Natuurlijk, een dwaas liedje als „Call the police" heeft recht op een plaatsje in het repertoire, maar daarom is het nog niet nodig om aan de muzikale prestaties van een aan tal der solisten afbreuk te doen door grollen van een overigens uitsteken de trompettist in vlotte melodietjes met een meer serieuze inhoud ais „La via en rose" e.d. Persoonlijk vonden wij The Ram- bleis op hun best in de werkjes voor kleine bezetting als Muskrat Ramble en het nog steeds populaire nummer „Jubileum". Vele anderen k.aplen zich bijkans de handen kapot na Sen sation no. 1 en Hit that jive. Jack en Civilization. Burgerlijke Stand GEBOREN: Evert, z. v. E. de Graaf en E. Th. Bokkers; Harman. z. v. H. Nijzink en H. Papenhuijzen; Hendrik, z. v C. van Zwol en M. G. v. d. Es- senburg; Willem, z. v. H. Denekamp en J. H. Kraaijenhof; Dreesje, d. v. L. J. v. d. Hoek en W. J. van Rootse- laar; Diederik, z. v. M Korthals Al- tes en N. L. Chabot; Auguste H., d. v. D. Laros en A E van Dijk OVERLEDEN: G Geutjes, oud 75 jaar; C. Houwcrtjcs. oud 63 jaar, cchtg. van A. Metselaar; C. v. d. Berg. 74 jaar, weduwe van A. v. d. Kuilen. M. ten Hoven, oud 55 jaar, echtgenote van G. J. Bruines. De vrouwenbond van de PvdA hield Dinsdagavond In het Volksge bouw een openbare vergadering, waar de wethouder van sociale za ken. de heer J. Koopman, een in leiding hield over de melksanering die sinds enkele weken de gemoede ren van vele Amersfoortse huis vrouwen en afgaande op de tal loze ingezonden stukken Amers foortse mannen beroert. De heer Koopman betoogde de noodzakelijkheid van rationalisering In een arm land als het onze is sa nering een eerste vereiste. Het is een harde noodzakelijkheid om zo zuinig mogelijk om te springen met onze arbeidskracht en met onze ar beidsmiddelen. Daarom stond het gemeentebestuur dan ook achter de ze sanering, maar B. en W. hadden geèn bevoegdheid op dit terrein. Zij adviseerden echter met klem tot medezeggenschap van de consument. De consument moet de overtuiging hebben dat er voor zijn belangen gewaakt wordt en tenslotte moet de consument mede profijt, hebben van dë belangrijke bezuinigingen, die ongetwijfeld het gevolg zullen zijn van deze sanering. Het is echter on mogelijk om ijzer met handen te breken De consument moet en mag niet ci6en dat de melkprijs nu on middellijk verlaagd zal worden. De prijs wordt bepaald door de rege ring. die de gemeenten heeft inge deeld in drie klassen. Als de kost prijs van de melk door een beier economisch beleid verlaagd zal wor den, moeten wij toch verwachten dat eerst de belangrijke subsidie, die door de staat nog altijd op het produet melk wordt gegeven, zal worden opgeheven. Hoe ingrijpend rationalisering van het melkbedrijf is. toonde de heer Koopman aan met enkele gegevens. En Zaandam...? In Zaandam, waar de sanering reeds enige lijd geleden werd inge voerd, werkten de melkboeren vroeger tezamen 836 uur per week. Nu doen ze hetzelfde werk in 491 uur. Vóór de sanerirlg legden zij 1500 km per week af, nu slechts 33 5 km. Een dergelijke verspilling van arbeidskrachten en materiaal kan onze maatschappij zich niet veroorloven. Het is sprekers over tuiging, dat niet alleen in de fa brieken gerationaliseerd moet wor den, maar ook in de voedselbedrij- ven. Zo zijn er in onze stad 85 bak kers, die tezamen over een bakca- paeiteit beschikken voldoende voor een stad die tienmaal zo groot is als Amersfoort. In de toekomst zal Gevonden voorwerpen Enkele wanten en handschoenen; lederen koppel; textielkaart fop de achterzijde Barend); leesboek (Mcn- schen van de straat); Bedstel (3 delig); pak opvulsel; gele shawl; sierspeld; br. portem inh. f 2.50 en sleuteltjes; muntbiljet van f 1 00; groene mantelceintuur; geblokte shawl (geel met bruin); br. portem. inh. f 1.45 en 19 zegels; autowieldop (citroen, beige); pr. zwarte wollen wanten; ijzeren katrol 2 stuks met ketting; bouvier (reu); bruin zak mes; kinder schoudertasje (bruin); pr. lederen handschoenen; kettinkje (meter lang); tabakskaart (dames); armband met gouden sluiting (bloed koralen); kam-etui; muntbiljet f 1.00; pr. wanten (bruin met wit gestr.). Tegen een ingezetene werd proces-verbaal opgemaakt voor het uitoefenen van een winkelbe drijf in huishoudelijke artikelen, galanterieën en speelgoed, zonder vereiste vergunning. Ook paarden lijden aan griep De griepepidemie, die sedert enkele dagen in de Oostenrijkse hoofdstad woedttast niet alleen de mensen, doch ook de dieren aan. De wedrennen op de ren baan van Krieau moesten wor den afgelast omdat 120 paarden ziek waren. STMSVEUSÏEH...,,^ ONS GARNIZOEN Op gezette tijden gaf de wachtmeester theo rie. Dan zaten we alle maal op een paar ban ken in het slaaplokaal en de wachtmeester demonstreerde allerlei wapens. Als je achter aan op een bank zat, kon je slapen, maar als je vooraan zat, dan werd het moeilijker en moest je proberen te slapen met je ogen open. Het was dus een kwestie van „druk ken". Zo'n demonstratie van wapens of explo sieven was altijd saai. Als je een geschikte wachtmeester had werd het nog wel eens grappig, want dan ver telde die wel eens din gen, waarvan hij de helft verzon, en de an dere helft toch ook nog wel de moeite waard was. Zo hadden we een wachtmeester, die zijn recruten vier gulden regels voorhield: 1. Doe wat je gezegd wordt en begin dan pas te denken; 2. Als iets beweegtsalueer er dan voor; 3. Als het niet beweegt, raap het dan op. 4. Als het te zwaar is om op te ra pen, verf 't dan maar. HULDE Er is al menig woord je gesproken over de overweg-wachters, die er volgens velen beha gen in scheppen iemand flink te laten wachten op treinen, die alsmaar niet willen komen. Maar men moest toch ook bedenken, dat zo'n overwegwach ter een verantwoorde lijk baantje heeft en dat vijftig*mensen vei lig vóór de bomen hem meer waard zijn dan één, die nooit meer voo'r de overweg kan staan. Daarom: hulde aan de overwegwachters en speciaal aan degene, die iedere late avond, als er geen sterveling meer op straat is. nog net even de kleine boompjes omhoog laat gaan voor onze nacht redacteur! DANK Dank brengen wij ditmaal aan mevrouw v. V. van de Kruis- kamp, die een hoeveel heid tijdschriften zond voor onze boeken- en tijdschriftenactie. Wie volgt? WORDT VERWACHT Donderdag geeft de politieharmonie een concert in Amicitia. In de Prins Bernhardka- zerne wordt een aantal officieren beëdigd. Vrijdag begint de reeks voorstellingen van René Sleeswijks Snip en Snap revue. Zaterdag is er di- plomazwemmen van Amersfoortse scholie ren. In het KAB-gebouw houdt de Groninger vereniging een „Gruno avond". T. Sc O. speelt in Amicitia „Op het kantje af". ook voor deze bedrijven een modus moeten worden gevonden. Het Amersfoortse melkbedrijf koos voor zijn distributie de coöpe ratieve' vorm. De detaillisten zijn hiervoor coöperatief aaneen geslo ten. Men moet deze coöperatie niet verwarren met een coöperatie van consumenten zoals de Haka, waar de aangesloten consumenten deel hebben in de winst van het bedrijf en de niet aangesloten consumen ten in normale tijden profiteerden van de lage prijzen. In verband hiermede wees de heer Koopman nog op de zeer hoge distributiekosten van de levens middelen'. Vijftig procent van de prijs van een artikel is gemiddeld nodig voor de distributie-kosten van fabriek naar consument (via groothandel-detaillist Een levendige discussie volgde op de verhelderende inlichtingen van de heer Koopman. Het bleek wel, dat de meeste naar voren ko mende bezwaren weerlegd en uit de weg geruimd konden worden. In zijn slotwoord sprak de heer Koopman zijn voldoening uit over het feit, dat vele niet-leden van de P. v. d. A. tot het inzicht gekomen zijn dat de gebruiker medezeggen schap moet hebben in de ordening van de distributie. Op de vergadering was ook aan wezig de heer W. Brouwer, voor zitter van det A.C.M., die enkele inlichtingen verstrekte. J ubileum-steravond van de N.C.R.V. Het plaatselijk propaganda-co- mité van de N.C.R.V. heeft giste ren buitengewoon succes gehad met zijn Jubileum-Steravond in de Markthal. Vele honderden NCRV- enthousiasten waren opgekomen, zodat geen plaats onbezet bleef. Majoor Langelund van het Leger des Heils heette in de eerste plaats de medewerkenden hartelijk wel kom, terwijl hij voorts zeide ge troffen te zijn door de massale op komst. Hij hoopte dat de avond zou beantwoorden aan zijn doel, dat ook het doel is der NCRV: de wereld die gevangen is in dc om arming van materialisme en god loosheid te wijzen op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Spr. besloot met een motto voor de komende maanden: De N.C.R.V. in elk O.P.C.G. de N.C.R.V. in elk orthodox-protes tant Christelijk gezin. Hierna begon het eigenlijke pro gramma met het eerste nummer van „Fryske Stimmen". De fraaie, flatterende Friese costuums boden een prettige aanblik, maar meer nog dan dat, verdienen koor en soliste lof voor hun zang. Bijzon der trof ons het „Hör mein Bitten" van Mendelssohn voor koor en so praan. Mien Peters, de sopraan soliste was hierin op zijn best. Verder trad op het Radio-koper kwartet, o.l. v. Fred. Hausdörfer, trompetsolist, die tevens als pianist accompagneerde. Mr. A. B. Roosjen, de voorzitter der N.C.R.V., hield een korte pro- paganda-toespraak. Na de pauze was er de „Spraakwaterval", be kend van de Studio-steravonden en verder het hernieuwde optïeden van koor en radio-koperkwartet. Ds. D. A. Zijlstra sprak een slotwoord. Zwemmen Jeugdtournooi Naar wij vernemen zal de AZ en PC op Dinsdag 15 Februari een wa- terpolo-tournooi organiseren, waar aan deelnemen de jeugdploegen van de „Robben", SVH, GZC en AZ en PC. Nationale vierkamp Op 16 Februari organiseert „Nep- tunus" in het sportfondsenbad een nationale v ierkamp, waaraan zul len deel nemen: „Meeuwen", Zwemlust, Neptunus en vermoede lijk H.V.G.B. Internationaal zwemfestijn Neptunus heeft uitnodigingen ge stuurd aan de Gentse zwemvereni ging en de Brusselse Swimming Club uit België en aan G.Z.C. Gou da, om deel te nemen aan een ïn- ternatioaal polotournooi op 26 Maart. Dames-tournooi Neptunus heeft de zwemclubs ADZ, GZC en VSV, verzocht deel tc nemen aan een waterpolo-tour- nooi voor dames, dat op 11 Mei zal worden gehouden. Revanchewedstrijd Op 20 Augustus zal de AZC „Neptunus" revanchewedstrijden van de nationale Vierkamp organi seren in het Bosbad. Melk verduisterd De Amersfoorter L., werd aan gehouden voor het verduisteren van melk, uit de melkbussen, die voor de oprijlaan van de boerderij stonden. Gouden medaille voor kapelmeester Wisman Op Vrydag 11 Februari zullen op de Leusderheide (schietbanen) te Amersfoort, negen nieuw benoemde officieren worden beëdigd, die 2'ijn ingedeeld bij het Depot pantserwa gens. Tevens zal daar de uitreiking geschieden van de Bronzen leeuw aan dienstplichtig wachtmeester W. P. A. v. d. Laan, en van de Gouden medaille voor 36-jarige trouwe dienst aan adjudant-onderofficier kappelmeester D. C. Wisman. Dierenbeschermers in jaar vergadering bijeen De Ned. Ver. tot bescherming van dieren, afdeling Amersfoort en om streken hield Dinsdagavond in 's Prinsenhof haar jaarlijkse algeme ne ledenvergadering. De secretaris van de vereniging, de heer C. M. Rasch, nam deze avond het voorzitterschap waar, in verband met het vertrek van de voorzitter de heer S. Bolmdijer naar Indonesië. De heer Rasch memoreerde de prettige samenwerking met de afgetreden voorzitter. Er werd besloten hem een dankbrief te schrijven voor het werk dat hij voor. de vereniging heeft ge daan. Het jaarverslag van de secreta ris hield het eervol ontslag van de heer A. Jellema in, hetgeen onder dankzegging van het bestuur ge schiedde. Als opvolger 'van de heer Jellema werd tot inspecteur benoemd de heer F. K. Petram, onbezoldigd veldwachter van de gemeentë Amersfoort. In 1948 streefde het be stuur naar het bouwen van een asyl. De vooruitzichten werden gunstig genoemd, maar nu worden de stallen van de Cavaleriekazerne door mili tairen bewoond. Ook de financiële positie laat nog wel wat te wensen over, zo vervolgde de heer Rasch. Het bestuur bracht dank aan de heer Van dc Pol, voor het opnemen van zwerfhonden. De „Storta" was voor de vereniging een succes ge weest. Een bedrag van f 107 09 werd ontvangen en enkele nieuwe leden meldden zich aan. De collecte van de Dierendag werd een fiasco. In 1947 werd een totaal bedrag van f 2739.88 ontvangen, tegen in 1948 f 1503.62. Het ledental liep van Januari 1947 tot 31 December 1948 terug van 670 op 648. 38 nieuwe leden werden ge noteerd en 60 leden gaven bericht van afschrijving. 15 October 1949 herdenkt deze vereniging haar 25- jarig bestaan. Het jaarverslag van dc penningmeester, de heer J. Dammers, bracht een voordelig saldo ad. f 307 32. Tot lid van dc kascommissie werd benoemd de heer A. P. van Twisk. De begroting van 1949 sloot met een bedrag van f 2520. Vervolgens ging men over tot de bestuursverkiezing. Aftredend waren de voorzitter, de heer Bolmeijer, en mcj. C. Broekhuysen (periodiek). In de plaats van de voorzitter werd als candidaat de heer H. Tutein Nolthe- nius door het bestuur voorgedragen. Deze werd bij acclamatie gekozen. Mej. C. Broekhuysen werd eveneens herkozen. Bij de aanwijzing van een candidaat voor het hoofdbestuur wa ren vier vacatures, nl. de heer Van Poelgeest, wegens periodiek aftre den, de heer H. de Bordus, wegens bedanking, dr. J. Kok (overleden), en mevr. A. J. Schimmelpenninck Alberda. eveneens wegens periodiek aftreden. De heer Van de Poelgeest en mevr. A. J. Schimmelpenninck werden herkozen. Vo:r de twee an dere vacatures zullen aan het hoofd bestuur worden voorgesteld: prof. Beijers en mr. dr. W. Hugenholz. Na de rondvraag vertoonde de heer J. Hak enkele dierenfilms, die met be langstelling werden gevolgd. „Tot genoegen" Van Vrijdag 11 t.m. Dondrdag 17 Februari a.s. geeft René Sleeswijks Nederlandse revue in Grand Thé- ótre te Amersfoort een serie op voeringen van de nieuwe Ship en Snaprevue „Tot Genoegen". Mede werkenden zijn: Willy Walden, Piet Muijselaar, Berry Kievits, Gerard Walden, Miny Brache, de dansat- tractie „The Szamossi Sisters", het Hongaarse danspaar Ida* Hajos en Surany, „Rodveey and Sann" en „The International Lowlies". Zet fietsen op slot! Een fietser, die zijn fiets onbe heerd en ongesloten had laten staan, mocht hem op het politie bureau terughalen, tegen betaling van een geldboete. Ernstige materiële schade bij autobotsing Dinsdagmorgen om 8 uur ge beurde op het kruispunt Daam Fockemalaan, Utrechtseweg, Laan 1914 een ongeluk, dat ernstige materiële schade ten gevolge had. Een vierwielige vrachtauto kwam van de Daam Fockemalaan en wil de de Utrechtseweg oversteken, om de Laan 1914 in te rijden. Te gelijkertijd keek hij naar een rich tingbord van de A.N.W.B., met het gevolg, dat hij de personenauto, die uit de richting Soesterberg kwam, niet zag. De vrachtauto werd bij de hierop volgende botsing aan de bumper licht beschadigd, maar de personenauto werd van voren zo gekraakt, dat er een schade ont stond van ongeveer f 1.500.-. Zwitsers komen naar Amersfoort Het „Doppel jodel qüartet Neuenmunster" en de „Landler- kapelle" beide uit Ziirich, zullen op 21 Februari een bezoek aan Amersfoort brengen. Het ligt eveneens in de bedoe ling de plaatsen Oss, Den Haag en Amsterdam te bezoeken. Overtreders bekeurd Een bestuurder van een vracht auto, die zonder licht reed, werd bekeurd, evenals de autobestuur der, die een vluchtheuvel links passeerde en de winkelier, die de winkelsluitingswet overtrad. Soest Jaarvergadering Ver. voor Bedrijfsvoorlichting Toen bijna een jaar geleden door A.B.T.B. en C.B.T.B. de ver eniging voor Bedrijfsvoorlichting werd opgericht, met het doel de Landbouwvoorlichtingsdienst in tensief in te schakelen door deze meer in contact te brengen met de landbouwer, stelden vele boeren de vraag: „Wat zal dat worden?" Aldus de voorzitter van deze vereniging, de heer K. Lam, in zijn openingswoord op de eerste jaarvergadering, die Maandag avond in „De Gouden Ploeg" werd gehouden. Het antwoord op deze vraag gaf de secretaris, de heer P. Hilhorst Jr. in zijn jaarverslag. Het aantal leden groeide in noè geen jaar tot 70. Er werden verschillende de monstraties en excursies gehouden. Ook krijgen de leden iedere maand een blaadje, waarin veel nuttige wenken worden verstrekt. Het oude bestuur, n.l. K. Lam, voorzit ter, P. Hilhorst, secr.-penning. en de heren J. v. Roomen, Joh. v. d. Heuvel en P. Kok, werd in zijn geheel herkozen. A. Koudijs jubileerde Dezer dagen was de heer A. Koudijs een kwart eeuw als con cierge aan het Bondshuis van de Ned. Protestanten Bond te Soester berg verbonden. In deze betrekking heeft de heer Koudijs, hierbij trouw bijgestaan door zijn echtge note, het bondshuis in betekenis zien toenemen. Begrijpelijk was het, dat deze feestdag voor de jubilaris niet on gemerkt kon voorbijgaan. Tot hen, die in het versierde bondshuis de jubilaris en zijn echtgenote kwa men gelukwensen, behoorden o.m.: ds. Boerlage, voorzitter van het hoofdbestuur en de penningmees ter, de heer Schone; voorts afge vaardigden van de bondshuiscom- missie en van de stichting sociaal werk Ned. Prot. Bond; de oud voorzitter van de N.P.B., dr. J. A. de Koning en tal van vrienden en kennissen. Turmac-fabriek ligt weer stil Het werk bij de Turmac-sigaret- tenfabriek te Amsterdam dat Maandag door 65 van de 110 arbei ders als gevolg van een schrij ven van de directie was hervat, is Dinsdagmiddag op advies van het plaatselijk bestuur van de Al gemene Sigarenmakers en Tabaks- bewerkersbond (aangesloten bij het N.V.V.) weer neergelegd. Het bestuur van deze bond heeft dit advies gegeven, daar het bevreesd was voor molestaties. Russische voorstellen aan Veiligheidsraad De Sovjetunie heeft aan de Vei ligheidsraad voorgesteld de com missie voor de atoomenergie op te dragen niet later dan'l Juni 1949 twee ontwerp-conventies op te stel len, één ter verbieding van het atoomwapen en één voor de con- tróle van de atoomenergie. Beiden moeten tegelijkertijd van kracht worden. Zij heeft voorts voorgesteld in het kader van de Veiligheidsraad een internationale organisatie in te stellen ter contróle van ontwape ning en atoomwapens en de vyf permanente leden van de raad te instrueren niet later dan 31 Maart 1949 gegevens te verstrekken om trent alle strijdmachten, inlichtin gen omtrent ^atoomwapens inbegre pen. De Amerikaanse afgevaardigde Warren Austin verklaarde, dat al deze verlangens van de Sov jetunie reeds lang in vroegere zit- tingen door de raad waren verwor- pen. De Engelsman Cadogan zeide de toenemende gewoonte te betreu- I ren verworpen voorstellen op te ra- j kelen. Mr. Sassen beantwoordt vragen over de zaak Bondowoso Ten vervolge op de beantwoording van vragen van het Tweede Kamerlid D c G r o o t (C.P.N.) betreffende het ge- vangenentransport in goederenwagens uit Bondowoso (Oost-J'ava) heeft de heer Sassen, minister van Overzeese Gebiedsdelen het volgende medegedeeld: Bij schrijven van 10 April j.l. deelde mijn ambtsvoorganger mede, dat ter zake van het gevangenentransport uit Bondowoso op 23 November 1947, waar bij 46 arrestanten zijn omgekomen, een 14-tal personen naar de krijgsraad werd verwezen, wegens gezamenlijke deelne ming aan het delict „dood door schuld". In deze strafzaak ls op 3 Augustus j.l. in eerste Instantie uitspraak gedaan door de krijgsraad bij de zeemacht in Oost-Indie, te Soerabaja, waarbij ser geant-majoor A. D. Jippes werd veroor deeld tot een maand gevangenisstraf, terwijl de overige dertien beklaagden werden vrijgesproken. Het Hoog Militair Gerechtshof heeft inmiddels op 20 November j.l. in deze strafzaak ln hoogste instantie sententie gewezen. Hierbij werd het vrijsprekend vonnis van dc krijgsraad bevestigd ten aanzien van 3 beklaagden, n.l. sergeant majoor Van Lier, korporaal Van Amers foort cn marinier 1ste klasse ÏVan Esch. De overige 3 personen werden veroor deeld tot gevangenisstraffen, variërende van 2 tot 3 maanden. Voorts werd van de regering van In donesië bericht ontvangen, dat aan de nabestaanden van 43 van de 46 slacht offers schadeloosstellingen zijn uitge keerd tot een totaalbedrag van 19.174,40. De nabestaanden van de overige slacht offers konden nog niet worden bereikt. Zomerzegels brachten ruim twee ton op Van de zomerzegels 1948 zijn do vol gende aantallen verkocht: 2 (4) ct.: 1.356.241; 6 (10) ct.: 1.217.464; 10 (15) ct.: 1.732,025: 20 (25) ct 1.027.263. Dc bruto-opbrengst boven de fran- keerwaarde hiervan bedraagt 213.767,78. De tussen haakjes geplaatste getallen geven het bedrag aan waarvoor de ze gels werden verkocht. 't imulanrt Bouwvolume over 1949: veertien woningen In de jongste raadsvergadering kwam ter sprake, dat aan de ge meente Hoogland een toewijzing voor 1949 is verstrekt voor het bouwen van een 14-tal woningen, waarbij B. en W. er nu eens de voorkeur aan geven particulieren de kans te geven. Mocht hier ech ter geen animo voor zijn, dan kan de gemeente alsnog met bouwplan nen naar voren komen. De heer Hendriks vreesde echter, dat hiermede wel eens te veel tijd verloren kon gaan, waardoor de toewijzing wel eens kon verlopen, doch volgens voorzitter staat het getal van 14 woningen vast. Een vaste lening werd aangegaan met de Bank voor Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van f 62.000.- op een annuïteit-sbasis van f 25.830.- voor de financiering van de gebouwde woingen aan de Coelhorsterweg. Voor de woningen in Hooglanderveen blijft echter de bijzondere Rekening-courant be staan. In verband met de kans op een verminderde Rijksbijdrage van 2500.moest de gemeente een middel vinden hieraan tegemoet te komen. Er zal een wegenbelasting worden ingevoerd, welke 5000. moet opleveren, hetgeen ten be hoeve zal komen van de straatver lichting en de verbetering der we gen. Daar het uitbreidingsplan nog niet klaar is. zijn B. cn W. nog niet ln staat om een overzicht tc geven van het wegenplan. Voor een alarmsirene bij brand werd voor de post openbare vei ligheid een bedrag uitgetrokken voor 1000.Deze sirenes komen in Hoogland en Hooglanderveen. Advertentie van neus. keel of borst. snuift en wryft U weg met Amsterdamsche Effectenbeurs In dc beurssltuatie was vandaag hoegenaamd geen verandering gekomen. Het meest kenmerkende ver schijnsel was wederom het grote gebrek aan orders, waarvan het gevolg was dat de handel van zeer be scheiden afmetingen was. Ook thans was dc stem ming weer aan de gedrukte kant. De toonaangevende aandelen waren bij de ope ning weinig of niet ver anderd vergeleken met de vorige slotkoersen. maar daarna kon toch een kleine afbrokkeling worden waar genomen. Hoofdzakelijk hield dit veroand met het feit dat zich nu en dan enig aanbod voordeed, ter- wjjl de lust om materiaal on te nemen, ontbrak. Ko ninklijken, die op ongeveer het vorige slotpell werden Ingezet, zakten weldra een paar punten ln en maakten nadien slechts onbeteke nende schommelingen, hei geen niet verhinderde dat de koers per saldo opnieuw een paar punten naar bo neden ging. De affaire in industriëlen was onbeteke nend. Unilever. Philips en AKLT waren alle Iets lager en de meeste minder cou rante soorten legden even eens een neiging tot reage ren aan de dag. waarbij dient te worden opgemerkt, dat zich nergens verschillen van betekenis voordeden De Scheepvaartmarkt was stil. voor zover de koersen veranderingen ondergingen konden kleine nadelige ver schillen worden opgemerkt. De bankaandelen waren nauwelijks veranderd. De belangstelling voor cul tuurfondsen was wederom gering. Actieve obllg.: Ned. *48 (3%) dito 1947 (31a) 3 dito 1937 3 Dollar-1 '47 3S- Investercert. 3 Ned 1962-64 z b Ned. 1962-64 mb Ned N.V/.S. 2IS Sp.cert. 100 2',S Indië 1937 A Grootboek '46 3 Actieve aand Kol. Bank And N. I H. bank Ned Hand. Mil A.K U. aand Bereh's Jure v Berkei's Pai Calvé Delft Cri Centr Suiker Fokker Aand Gelder Zonen K. N. H ovens Lever B U Ned Ford And Ned Kabelfabr Philips' GBvA Wilton Feyen Billton le rubr dito 2e Rubr. Dordtse P MU Kon. Petr Mij A'dam Rubber Bandar R Mil Deli-Bat R.M Oost-Ja va R.M. Serbadjadi SR H.A L Aand. Java-C.-J Lijn K. Ned St Mij Kon Paketvrt. Ned Sch Unio Rott. Lloyd Stv Mij Ned. Hand. A'dam Jav Cult. Mil. N I Sulk Unie ('er Vorst CM. Dell Bat. MU. 7j2 7/2 E.K. E.K. >00*? 97', 97— lOOi/, 98'4 99% ÖU", 101 96Y. - 163/, •:oo uo 145 158/, 133 146 160 253/, 253 250 269 223/, 224/, 163 478 375 281 310 30' 161': 64/, - 166", - 148 i', - 142 167 160/, 160'/, 147/, 164", 166 166'/, 164 4 l L.K. 100% 97% 97", ïoov, 03'i< 99 li 99 IJ 80!/, 101% 96/4 95 115/, 162% 162 300 109 142% 159 132 144'. 187 252 150 267 322% 162J- •77 276 305% 160 148 99 63 61/, 165% 147'. 140 165 159% 147% 164 45% - Dell Senembah Mil. Nlet-act obllg. Mllller Co. A'dam '47 3Va 3 dito '48 (3VS) 3 's-Hage '36 3% Geld. 20 j. '48 3 dito 1938 3% dito 1c 1 '37 3% Gronlne '38 3Vi dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl. '47 3% 3 R'dam le en 3o dito le 1. '38 Utr pr. '39 2% Zuid-Hol!. '46 3 Pandbrieven: Alg. Hvd. B. 3 Amst. Hyp 3% Arnh. H (3%) 3 Bat. Hyp. B. 3% Dordr H B. 3%. Fr Gr. (3%) 3 dito 3% Srav. Hypb 3Va Gron. Hypb 3% Hypb. v. Ned. 3 N. Hypb (3%) 3 dito serie B 3 Rott. Hypb. 3% Utr. Hypb 3/a dito ser. KL 3% Westl Hyp. 3% Z H. Hyp b. 3*4 Eerste Nd Sch. Rtt Sch. H. 3% Industriële obl. A.K.Ü. 3% Bcrghs J 3»'a Lever's Z. 3% Werkspoor 3/a Bat. Petr 3/a Kon. Petr. Mij. Dell Spoor 3% Ned. Ind Sow. Amsterd. Bank Holl. Bank Un. Fin. Nat Herst. 7 2 8 2 148»i 146 141% 138 99 100 - 99% 100% 100':,'; I00*i 100"; 100 "i 99% 99 100 94% - 95% 89 100 100% - 94% 94 95% 95% - 98% 92% 92% 100 KM 103% 103 103 103% 103 103 103 f 103% 103 103% 103 93% 93% 161% 161 200% 200% 100% 10Q£ 7/2 8 2 Rotterd. Bank 172 169 Twcntsche Bk. 179 175 Rott BcL Cns. 169 169 Ind. Ondern. K. Zw. Ketjen 155 Lever Br. 6 /o Hl% }41% dito 4% Pref 104!; Nd Gist- err Sn 30S Rtt. DroosdMU *'«54 Stork Sc Co. 128 128 Werkspoor. S A 137 136 Wycrs' I en H. 195 193 Zwanenberg O. 178% 179 Aniem Aand. 102 Ned Ind. Gas Borneo Sum H 147 rnternatio 190 Oost Borneo HO Amst Ball MU Thomsons Hav. Dell Sow. MU. Ned.-Ind. Sprw 115 146% 187 10 110 142 - 123% 65% 65% 31% 31% Vrl genot aand Albert Heyn Nd A. A. Vrst. Ned Am. Fitt. Ned. Mil Walv Schokbeton V. Phm. (Zw.) Prolongatie 188 125% 125% 88 "86% 119% 117 137 136% 110 106% 2% 2% Amer fondsen: Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kennecott Rep. Steel U S. Steel Cities Service ConL Oil Mldcont. Phillips Shell Union Tide Water Baltimore N. York Centr. 49% 23%

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2